Cycloplatin 450

Kód 0164095 ( )
Registrační číslo 44/ 108/88-C/C
Název CYCLOPLATIN 450
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0164095 INF CNC SOL 1X45ML Koncentrát pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak CYCLOPLATIN 450

Příloha č. 1 k rozhodnutí změně registrace sp.zn. sukls144065/2010, sukls144066/2010 a sukls144067/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CYCLOPLATIN 50CYCLOPLATIN 150CYCLOPLATIN 450

koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

(carboplatinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sděl-te to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je CYCLOPLATIN a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CYCLOPLATIN užívat

3.

Jak se CYCLOPLATIN užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Uchovávání přípravku CYCLOPLATIN

6. Další informace

1. CO JE CYCLOPLATIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁLéčivou látkou přípravku CYCLOPLATIN je karboplatina, protinádorová látka ze skupiny derivátů platiny. Používá se k léčbě pokročilých karcinomů vaječníků a malobuněčných karcinomů plic.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CYCLOPLATIN UŽÍVATNeužívejte CYCLOPLATIN:

 jste-li alergický/á (přecitlivělý/á) na karboplatinu nebo jiné platinové deriváty nebo na kterou-

koli další složku přípravku CYCLOPLATIN

 jestliže máte závažnou myelosupresi (útlum kostní dřeně) jestliže trpíte těžkou nedostatečností ledvin

Jestliže si myslíte, že můžete mít některý z uvedených problémů nebo máte-li nějaké pochybnosti, kontaktujte svého lékaře, než začnete CYCLOPLATIN užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CYCLOPLATIN je zapotřebí:

 jestliže trpíte mírnou nedostatečností ledvin jestliže trpíte mírnou nedostatečností jater před zahájením léčby přípravkem CYCLOPLATIN a dále každý týden Vám lékař provede

kompletní vyšetření krevního obrazu a bude provádět pravidelná neurologická vyšetření

 před zahájením léčby přípravkem CYCLOPLATIN budete informován/a o případném výskytu

nevolnosti a zvracení a poklesu počtu bílých a červených krvinek

Léčba přípravkem CYCLOPLATIN musí probíhat pouze pod dohledem onkologa, na specializovaném pracovišti k tomu určeném.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku CYCLOPLATIN a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Není doporučeno užívání přípravku CYCLOPLATIN s látkami poškozujícími ledviny.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

TěhotenstvíBezpečné užívání přípravku CYCLOPLATIN během těhotenství nebylo prokázáno. Je-li CYCLOPLATIN podáván během těhotenství, pacientka by měla být informována o možném riziku pro plod. Ženy v plodném věku by měly být upozorněny, aby se vyvarovaly těhotenství.Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

KojeníNení známo, zda přípravek CYCLOPLATIN proniká do mateřského mléka, proto má být kojení bě-hem léčby přerušeno. Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Neuvádí se.

3. JAK SE CYCLOPLATIN UŽÍVÁ

Doporučená dávka přípravku CYCLOPLATIN pro dospělé, dříve neléčené pacienty s normální funkcí ledvin, je 400 mg/m

2 v jediné nitrožilní infuzi trvající 15 až 60 minut.

Léčba se neopakuje dříve než za 4 týdny po předchozí dávce a/nebo, než počet neutrofilů (druh bílé krvinky) opět dosáhne alespoň 2 000 buněk/mm

3 a počet krevních destiček alespoň 100 000 krevních

destiček/mm

3.

U pacientů s rizikovými faktory se doporučuje snížit základní úvodní dávku o 20-25 %. Mezi rizikové faktory patří např. předchozí léčba myelosupresivními (vyvolávající útlum kostní dřeně) léčivy, anebo zhoršený celkový stav.

Po úvodní dávce je při léčbě přípravkem CYCLOPLATIN nutná každotýdenní kontrola krevního ob-razu kvůli další úpravě dávkování.

Poškozená funkce ledvin:

Optimální užití přípravku CYCLOPLATIN u pacientů s poruchou ledvin vyžaduje adekvátní úpravu dávky a časté sledování jak krevního obrazu, tak i ledvinných funkcí.

Kombinovaná léčba:

Optimální užití přípravku CYCLOPLATIN v kombinaci s dalšími myelosupresivními látkami vyžadu-je úpravu dávkování podle osvojeného schématu a režimu.

Užití u dětí:

Nejsou dostatečná data, která by doložila doporučené dávkování v dětské populaci.

Starší pacienti:

Počáteční nebo následná úprava dávky může být nezbytná v závislosti na fyzickém stavu pacienta.

Způsob podání Přípravek CYCLOPLATIN se podává formou nitrožilní infuze.

Náhodné proniknutí léčivé látky mimo cévu se projeví bolestivostí a pálením okolní tkáně. V takovém případě informujte ihned sestru nebo lékaře, infuze má být ihned přerušena.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CYCLOPLATIN nežádoucí účinky, které se ale nemusí objevit u každého.

Hematologická toxicita (poškození krvetvorby):

Útlum kostní dřeně je dávku limitující toxicitou přípravku CYCLOPLATIN. Při podávání jednotlivé, maximální tolerované dávky se objeví asi u čtvrtiny pacientů pokles krevních destiček a červených krvinek. Nejhlubší pokles obvykle nastane mezi 14. a 21. dnem, s úpravou do 35. dne od začátku léčby. U při-bližně 14 % pacientů se vyskytuje také pokles bílých krvinek, ale zotavování po maximálním poklesu (mezi 14. a 28. dnem) může být pomalejší a obvykle se dostaví do 42. dne od začátku léčby. Útlum kostní dřeně může být závažnější a trvat déle u pacientů s poruchou funkce ledvin, četnou předešlou léčbou, se špatným tělesným stavem a věkem nad 65 let. Útlum kostní dřeně je také zhoršen při kom-binované léčbě s jinými myelosupresivními látkami.Útlum kostní dřeně je obvykle reverzibilní, pokud je přípravek CYCLOPLATIN užit jako jediný léči-vý přípravek a pokud je dodrženo doporučené dávkování a frekvence podávání. Ojediněle byly hlášeny komplikace v podobě infekcí a krvácení, obvykle mírného charakteru.

Nefrotoxicita (poškození ledvin):

Poškození ledvin obvykle není u pacientů užívajících dávku limitující toxicita a nevyžaduje preventiv-ní opatření jako zavodnění zvýšením objemu přijímaných tekutin. Může však dojít ke zvýšené hladině močoviny v krvi nebo sérového kreatininu. Výskyt i závažnost nefrotoxicity může být vyšší u pacien-tů, jejichž funkce ledvin byla poškozena již před léčbou přípravkem CYCLOPLATIN. Pokud se obje-ví závažná porucha funkce ledvin, je třeba snížit dávku nebo ukončit léčbu. Po léčbě přípravkem CYCLOPLATIN se vyskytl pokles sérových elektrolytů (sodíku, hořčíku, draslí-ku a vápníku), který však nebyl natolik vážný, aby se projevil klinickými známkami nebo příznaky.

Zřídka byl hlášen haemolyticko-uremický syndrom (onemocnění charakterizované rozpadem červe-ných krvinek, poklesem počtu krevních destiček a náhlým selháním ledvin).

Gastrointestinální toxicita:

Nevolnost bez zvracení se objevila asi u 15 % pacientů léčených přípravkem CYCLOPLATIN; zvra-cení bylo hlášeno u více než poloviny pacientů a okolo jedné pětiny těchto pacientů trpělo závažným zvracením. Nevolnost a zvracení obvykle vymizí během 24 hodin po léčbě a obvykle dobře reagují na léčbu antiemetiky (léky proti zvracení).

Objevily se také případy nechutenství.

Alergické reakce:

Vzácně byly po léčbě přípravkem CYCLOPLATIN hlášeny alergické reakce, např. vyrážka se zarud-nutím, horečka bez zjevné příčiny nebo svědění. Zřídka se objevily závažné alergické reakce včetně zúžení průdušek, kopřivky a otoku obličeje.

Ototoxicita (poškození sluchu):

Snížení rozlišovací schopnosti slyšet, spočívající ve ztrátě sluchu pro vysoké frekvence (4000-8000 Hz) bylo hlášeno u 15 % pacientů léčených přípravkem CYCLOPLATIN. Obvykle se projevilo jako zvonění v uších. U pacientů, kteří byli dříve léčeni cisplatinou, a vyvinula se u nich ztráta sluchu spo-jená s touto léčbou, může poškození sluchu přetrvávat nebo se zhoršovat.

Klinicky významná ztráta sluchu se objevila u dětských pacientů po podávání přípravku CYCLOPLATIN ve vyšších dávkách než doporučených, v kombinaci s jinými látkami, které poškozu-jí sluch.

Neurotoxicita (poškození nervového systému):

U většiny pacientů je neurotoxicita omezena na parestezie (porucha čití projevující se jako brnění, mravenčení, svědění) a snížení hlubokých šlachových reflexů. Frekvence a intenzita těchto nežádou-cích účinků vzrůstá u starších pacientů a pacientů dříve léčených cisplatinou.

Parestezie, které jsou přítomny před zahájením léčby, zejména souvisejí-li s předchozí léčbou cisplati-nou, mohou během léčby přípravkem CYCLOPLATIN přetrvávat nebo se zhoršovat.

Oční toxicita:Vzácně byly při léčbě platinou hlášeny přechodné poruchy zraku, v některých případech zahrnující přechodnou ztrátu zraku. Ta byla většinou spojena s léčbou vysokými dávkami u osob s poškozením ledvin. Také se objevil zánět očního nervu.

Reakce v místě vpichu:

Byly hlášeny reakce v místě vpichu zahrnující zarudnutí, otok a bolest a rozpad tkáně v místě úniku přípravku ze žíly do tkáně.

Jiné:

Abnormality jaterních testů (obvykle mírné až středně závažné) byly hlášeny v souvislosti s příprav-kem CYCLOPLATIN asi u 1/3 pacientů s normálními výchozími hodnotami. Většina těchto abnor-malit odezní samovolně během cyklů léčby.

Vzácně se objevily případy poruchy chuti, tělesná slabost, vypadávání vlasů, horečky a mrazení bez známky infekce.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK CYCLOPLATIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

CYCLOPLATIN nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě 5 až 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění do 5% glukosy byla prokázána na dobu 24 hodin, a po naředění do fyziologického roztoku NaCl na dobu 8 hodin při teplotě 25 °C, chráněno před svět-lem. Pro oba infuzní roztoky byla chemická a fyzikální stabilita prokázána na dobu 24 hodin při teplo-tě 2 až 8 °C, chráněno před světlem.

Z mikrobiologického hlediska má být roztok použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a pod-mínky uchovávání přípravku po otevření a naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a doba by neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, chráněno před světlem, pokud naředění nebylo provedeno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již déle nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co CYCLOPLATIN obsahuje

Léčivou látkou je carboplatinum. Jedna 5 ml lahvička obsahuje carboplatinum 50 mg, jedna 15 ml lahvička obsahuje carboplatinum 150 mg, jedna 45 ml lahvička obsahuje carboplatinum 450 mg.

Jak CYCLOPLATIN vypadá a co obsahuje balení

Přípravek CYCLOPLATIN, koncentrát pro přípravu infuzního roztoku, je čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok.

Velikost balení:

CYCLOPLATIN 50:

1 lahvička

CYCLOPLATIN 150: 1 lahvička

CYCLOPLATIN 450: 1 lahvička

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Teva Pharmaceuticals Works Private Limited Company, Gödöllő, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 27.10.2010

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls48654/2010, sukls48662/2010 a sukls48682/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

CYCLOPLATIN 50

CYCLOPLATIN 150

CYCLOPLATIN 450

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Carboplatinum 10 mg/ml.

Jedna 5 ml lahvička obsahuje carboplatinum 50 mg, jedna 15 ml lahvička obsahuje carbopla-tinum 150 mg, jedna 45 ml lahvička obsahuje carboplatinum 450 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Cycloplatin je indikován k léčbě:

1. pokročilých ovariálních karcinomů epiteliálního původu jako:

(a) lék první volby

(b) lék druhé volby, jestliže jiná léčba byla neúspěšná

2. malobuněčných karcinomů plic

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování a podávání:

Přípravek Cycloplatin je určen výhradně pro parenterální aplikaci. Doporučená dávka pří-pravku Cycloplatin pro dospělé, dříve neléčené pacienty s normální funkcí ledvin je 400 mg/m

2 v jediné i.v. i trvající 15 až 60 minut. Alternativní dávkování podle Calverta viz níže:

Dávka (mg) = požadovaná AUC (mg/ml x min) x (GFR ml/min + 25)

Požadovaná AUC Plánovaná chemoterapie Pacientova léčba

5-7 mg/ml/min karboplatina v monoterapii dříve neléčený

4-6 mg/ml/min karboplatina v monoterapii dříve léčený

4-6 mg/ml/min karboplatina + cyklofosfamid dříve neléčený

Poznámka: Při použití Calvertova vzorce je celková dávka carboplatiny počítána v mg, nikoliv v mg/m

2.

Léčba se neopakuje dříve než za 4 týdny po předchozí dávce přípravku Cycloplatin a/nebo, než počet neutrofilů opět dosáhne alespoň 2 000 buněk/mm

3 a počet trombocytů alespoň

100 000 trombocytů/mm

3.

U pacientů s rizikovými faktory se doporučuje snížit základní úvodní dávku o 20 - 25 %. Me-zi rizikové faktory patří např. předchozí terapie myelosupresivními léčivy, anebo zhoršený celkový stav (ECOG-Zubrodův index 2 - 4, Karnofskyho index pod 80).

Po úvodní dávce při léčbě přípravkem Cycloplatin je nutná každotýdenní kontrola krevního obrazu kvůli další úpravě dávkování.

Poškozená funkce ledvin:

Optimální užití přípravku Cycloplatin u pacientů s poruchou ledvin vyžaduje adekvátní úpra-vu dávky a časté monitorování jak krevního obrazu, tak i renálních funkcí.

Kombinovaná léčba:

Optimální užití přípravku Cycloplatin v kombinaci s dalšími myelosupresivními látkami vy-žaduje úpravu dávkování podle osvojeného schématu a režimu.

Užití v pediatrii: nejsou dostatečná data, která by doložila doporučené dávkování v dětské populaci.

Starší pacienti:

Počáteční nebo následná úprava dávky může být nezbytná v závislosti na fyzickém stavu pa-cienta.

Ředění  rekonstituce:

Přípravek musí být naředěn. Viz bod 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro za-cházení s ním.

4.3 Kontraindikace

Přípravek Cycloplatin se nesmí podávat pacientům s již existujícím závažným poškozením ledvin (clearance pod 20 ml/min).Neměl by být podáván pacientům se závažnou myelo-supresí. Je také kontraindikován u pacientů se známými závažnými alergickými reakcemi na cykloplatinu nebo jiné sloučeniny obsahující platinu.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Cycloplatin může být podáván pouze kvalifikovaným lékařem, který je s aplikací platinových přípravků obeznámen.Útlum kostní dřeně v důsledku léčby karboplatinou má těsný vztah k její renální clearance.

Proto u pacientů, kteří vykazují abnormální renální funkci nebo souběžně dostávají jiné nefro-toxické léky, může být myelosuprese závažnější a protrahovaná. Parametry renální funkce by měly být proto pečlivě posouzeny před a během léčby. Za normálních okolností by jednotlivé cykly s přípravkem Cycloplatin neměly být podávány častěji než jednou za měsíc. Po podání přípravku Cycloplatin se může objevit trombocytopenie, leukopenie a anémie. Během léčby přípravkem Cycloplatin a bezprostředně po léčbě je nutno často kontrolovat krevní obraz. Kombinovaná léčba přípravkem Cycloplatin s jinými myelosupresivními léky musí být pečli-vě plánována s ohledem na dávkování a časové rozvržení, aby se minimalizovaly aditivní účinky. U pacientů trpících závažnou myelosupresí může být nutná tranfuze krve.

Přípravek Cycloplatin může vyvolat nauzeu a zvracení. Výskyt a intezita těchto účinků se může snížit premedikací antiemetiky.

Po podání přípravku Cycloplatin může dojít k poškození funkce ledvin a jater. Velmi vysoké dávky přípravku Cycloplatin ( 5 krát přesahující jednotlivou doporučenou dávku) mají za následek závažné abnormality jaterních a ledvinných funkcí. Ačkoliv nebyly nashromážděny klinicé důkazy o znásobení nefrotoxicity, není doporučeno kombinovat přípravek Cycloplatin s aminoglykosidy nebo jinými nefrotoxickými látkami.

Vzácně byly hlášeny po podání přípravku Cycloplatin alergické reakce, např. erytematózní rash, horečka bez zřejmé příčiny a svědění. Zřídka se objevily anafylaxe, angioedém, a anafy-laktické reakce včetně bronchospasmu, kopřivky a otoku obličeje. Tyto reakce jsou podobné reakcím pozorovaným po podání jiné látky obsahující platinu a mohou se objevit během ně-kolika minut. Incidence alergických reakcí pravděpodobně vzrůstá s předchozí expozicí tera-pie platinou; ale alergické reakce byly pozorovány i po prvním podání přípravku Cycloplatin. Pacienti by měli být pečlivě sledování pro možné alergické reakce a zvládnuti vhodnou pod-půrnou léčbou.

Karcinogenní potenciál karboplatiny nebyl studován, ale u sloučenin s podobným mecha-nizmem účinku a mutagenitou byla karcinogenita hlášena.

Upozornění:

Krevní obraz a ledvinné a jaterní funkce by měly být přísně sledovány. Je doporučeno sledo-vat krevní obraz a vyhodnocovat pokles hematologických parametrů na začátku léčby a týdně, aby mohla být následně upravena dávka. Mělo by také být pravidelně provedeno neurologické vyšetření.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Není doporučeno užívání přípravku Cycloplatin s nefrotoxickými látkami.

4.6 Těhotenství a kojení

Bezpečné užívání přípravku Cycloplatin během těhotenství nebylo prokázáno. Přípravek Cycloplatin vykazuje u potkanů embryotoxicitu a teratogenitu. Je-li přípravek Cycloplatin podáván během těhotenství, pacientka by měla být informována o možném riziku pro plod. Ženy v plodném věku by měly být upozorněny, aby se vyvarovaly těhotenství.

In vivo a in vitro vykazuje karboplatina mutagenitu.

Kojící matky:

Není známo, zda je přípravek Cycloplatin vylučován do mateřského mléka.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Cycloplatin nemá žádný nebo nezanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Nicméně však může karboplatina vyvolávat nauzeu a zvracení a nepřímo tak ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Výskyty následujících nežádoucích účinků jsou uvedeny na základě souhrnných údajů získaných ve velké skupině pacientů s různými prognózami před zahájením léčby.

Jsou použity následující míry četnosti:Velmi časté (≥1/10)Časté (≥1/100, <1/10)Méně časté (≥1/1000, ≤1/100)Vzácné (≥1/10 000, ≤1/1000)Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté:

Myelosuprese může být závažnější a prolongovanější u pacientů s poruchou funkce ledvin, četnou předešlou léčbou, se špatným tělesným stavem a věkem nad 65 let. Myelosuprese je také zhoršena při kombinované terapii přípravkem Cycloplatin s jinými myelosupresivními látkami.

Útlum kostní dřeně je dávku limitující toxicitou přípravku Cycloplatin. Při podávání jednotli-vé, maximální tolerované dávky přípravku Cycloplatin se objeví asi u čtvrtiny pacientů trom-bocytopenie s poklesem červených krvinek méně než 50 x 10

9/l.

Nejhlubší pokles obvykle nastane mezi 14. a 21. dnem, s úpravou do 35. dne od začátku léč-by. U přibližně 14% pacientů se vyskytuje také leukopenie, ale zotavování po maximálním poklesu (mezi 14. a 28. dnem) může být pomalejší a obvykle se dostaví do 42. dne od začátku léčby. Neutropenie s počtem granulocytů pod 1 x 10

9/l se objeví přibližně u pětiny pacientů.

Anémie a hodnoty hemoglobinu pod 11 g/dl byly pozorovány u více než 2/3 pacientů s normálními výchozími hodnotami.Myelosuprese je obvykle reverzibilní a nekumulativní, pokud je přípravek Cycloplatin užit jako jediný léčivý přípravek a pokud je dodrženo doporučené dávkování a frekvence podává-ní. Časté: Bylo hlášeno také krvácení, většinou mírné.Méně časté: Občas byly hlášeny infekce. Vzácné: Byly hlášeny případy febrilní neutropenie. Vyskytly se ojedinělé případy životu ne-bezpečných infekcí a krvácení.

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi časté: Renální toxicita obvykle není u pacientů užívajících přípravek Cycloplatin dáv-

ku-limitující toxicita a nevyžaduje preventivní opatření jako hydrataci zvýšením objemu při-jímaných tekutin nebo forsírovanou diurézu. Může však dojít ke zvýšené hladině močoviny v

krvi nebo sérového kreatininu. Časté: Lze pozorovat i poškození renálních funkcí, definované poklesem clearance kreatininu pod 60 ml/min. Výskyt i závažnost nefrotoxicity může být vyšší u pacientů, jejichž funkce ledvin byla poškozena již před léčbou přípravkem Cycloplatin. Není jasné, zda přiměřený hydratační program může předejít tomuto účinku, ale pokud se objeví závažná porucha led-vinných funkcí, je třeba redukovat dávku nebo ukončit léčbu. Nejcitlivějším měřítkem funkce ledvin u pacientů užívajících karboplatinu se ukázala být clearance kreatininu, která je patrně nejužitečnějším testem pro korelaci clearance léku a útlumu kostní dřeně. Po léčbě přípravkem Cycloplatin se vyskytl pokles sérových elektrolytů (sodíku, hořčíku, draslíku a vápníku), který však nebyl natolik vážný, aby se projevil klinickými známkami nebo příznaky.

Poruchy metabolismu a výživyVzácné: Byly hlášeny případy hyponatremie a případy haemolyticko-uremického syndromu.

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté: Nausea bez zvracení se objevila asi u 15% pacientů léčených přípravkem Cyclo-platin; zvracení bylo hlášeno u více než poloviny pacientů a okolo jedné pětiny těchto pacien-tů trpělo závažným zvracením. Nauzea a zvracení obvykle vymizí během 24 hodin po léčbě a obvykle dobře reagují (a může se jim zamezit) na antiemetiickou medikaci. Pětina pacientů se s nauseou a zvracením nesetkala.Vzácné: Byly hlášeny případy anorexie a změna chuti.

Poruchy imunitního systému

Vzácně byly po léčbě přípravkem Cycloplatin hlášeny alergické reakce, např. erytematózní rash, horečka bez zjevné příčiny nebo svědění, anafylaxe, angioedém a anafylaktoidní reakce včetně bronchospazmu, kopřivky a otoku obličeje (viz Upozornění).

Poruchy ucha a labyrintu

Velmi časté: Subklinické snížení rozlišovací schopnosti slyšet, spočívající ve ztrátě sluchu pro vysoké frekvence (4000-8000 Hz,) stanovené audiogramem, bylo hlášeno u 15% pacientů léčených přípravkem Cycloplatin. Obvykle se projevilo jako zvonění v uších. U pacientů, kteří byli dříve léčeni cisplatinou a vyvinula se u nich ztráta sluchu spojená s touto léčbou, může poškození sluchu přetrvávat nebo se zhoršovat.

Časté: Klinicky signifikantní ztráta sluchu se objevila u pediatrických pacientů po podávání přípravku Cycloplatin ve vyšších dávkách, než doporučených, v kombinaci s jinými ototoxic-kými látkami.

Poruchy nervového systému

Časté: Incidence periferní neuropatie po léčbě přípravkem Cycloplatin je 4%. U většiny paci-entů je neurotoxicita omezena na parestezie a snížení hlubokých šlachových reflexů. Frekven-ce a intenzita těchto nežádoucích účinků vzrůstá u starších pacientů a pacientů dříve léčených cisplatinou.

Parestezie, které jsou přítomny před zahájením léčby přípravkem Cycloplatin, zejména souvi-

sejí-li s předchozí léčbou cisplatinou, mohou během léčby přípravkem Cycloplatin přetrvávat nebo se zhoršovat.

Poruchy oka

Vzácné: při léčbě platinou byly hlášeny přechodné poruchy zraku, v některých případech za-hrnující přechodnou ztrátu zraku. Ta byla většinou spojena s léčbou vysokými dávkami u osob s poškozením ledvin. Optická neuritida byla hlášena z postmarketingového sledování.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Méně časté: Reakce v místě vpichu zahrnující zarudnutí, otok a bolest byly hlášeny z postmarketingového sledování. Byly také hlášeny nekrózy spojené s extravazací.

Vzácné: Případy horečky a mrazení bez známky infekce.

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi časté:Abnormality jaterních testů (obvykle mírné až středně závažné) byly hlášeny v souvislosti s podáváním přípravku Cycloplatin u asi 1/3 pacientů s normálními výchozími hodnotami. Hladina alkalické fosfatázy je zvýšena častěji než SGOT, SGPT nebo celkový bilirubin. Většina těchto abnormalit odezní spontánně během cyklů léčby.

Poruchy kůže a podkožní tkáněVzácné: Vypadávání vlasů.

4.9 Předávkování

Specifické antidotum použitelné při předávkování přípravkem Cycloplatin není k dispozici. Předpokládané komplikace předávkování vychází z útlumu kostní dřeně a také z poruchy ledvinné a jaterní funkce.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Platinová cytostatika.ATC kód: L01XA02

Karboplatina je antineoplastická látka. Její aktivita byla prokázána proti několika myším a lidským buněčným liniím.

Karboplatina projevuje srovnatelnou aktivitu s cisplatinou proti širokému spektru nádorů bez ohledu na jejich umístění.

Studie, ve kterých byla použita metoda alkalické eluce a vazba na DNA, prokázaly kvalita-tivně podobný mechanizmus účinku karboplatiny a cisplatiny. Karboplatina, stejně jako cis-platina, vyvolává změny ve spirálovité struktuře DNA, které odpovídají za „sníženou účinnost DNA“.

Pediatričtí pacienti: bezpečnost a účinnost u dětí nebyla stanovena.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Karboplatina má biochemické vlastnosti podobné cisplatině, takže tvoří převážně meziřetěz-cové a vnitrořetězcové vazby. Po podání karboplatiny je u člověka patrný lineární vztah mezi dávkou a plazmatickými koncentracemi celkové a volné ultrafiltrabilní platiny. Plocha pod koncentrací v plazmě versus časová křivka pro celkovou platinu ukazuje také lineární vztah s dávkou, je-li clearance kreatininu 60 ml/min. Opakované podávání během čtyř po sobě následujících dnů nevedlo k akumulaci platiny v plazmě. Po podání karboplatiny byly u lidí hlášeny hodnoty konečného eliminačního poločasu přibliž-ně 6 hodin pro volnou ultrafiltrabilní platinu a 1,5 hodiny pro karboplatinu. Během počáteční fáze je většina volné ultrafiltrabilní platiny přítomna jako karboplatina. Konečný poločas celkové platiny v plazmě je 24 hodin. Přibližně 87% platiny v plazmě je během 24 hodin po podání vázáno na plazmatické bílkoviny. Karboplatina se vylučuje zejména močí, do které během 24 hodin přejde asi 70% podané platiny. Většina léku se vyloučí během prvních 6-ti hodin. Celková tělesná a renální clearance volné ultrafiltrabilní platiny koreluje se stupněm glomerulární filtrace, ale ne tubulární sekrece.Bylo zjištěno, že se clearance karboplatiny liší u pediatrických pacientů. Tak jako u dospě-lých, literární data naznačují, že renální funkce může přispívat k odchylkám v karboplatinové clearance u pediatrických pacientů.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Karboplatina vykazuje u potkanů embryotoxicitu a teratogenitu (viz bod 4.6 Těhotenství a kojení). In vivo a in vitro vykazuje mutagenitu a ačkoliv karcinogenní potenciál karboplatiny nebyl studován, u sloučenin s podobným mechanizmem účinku a mutagenitou byla karcino-genita hlášena.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Voda pro injekci, roztok amoniaku 10%.

6.2 Inkompatibility

Jehly nebo intravenózní sety, které obsahují části hliníku, které by mohly přijít do styku s přípravkem Cycloplatin, nesmí být použity při přípravě nebo podávání přípravku Cycloplatin.

6.3 Doba použitelnosti

2 roky.

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění do 5% glukózy byla prokázána na dobu 24 hodin, a po naředění do fyziologického roztoku NaCl na dobu 8 hodin při teplotě

25°C, chráněno před světlem. Pro oba ní roztoky byla chemická a fyzikální stabilita pro-kázána na dobu 24 hodin při teplotě 2-8 °C, chráněno před světlem.

Z mikrobiologického hlediska má být roztok použitý okamžitě. Není-li použitý okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření a naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a doba by neměla být delší než 24 hod. při 2-8° C, chráněno před světlem, pokud naředění nebylo provedeno za kontrolovaných a validovaných asep-tických podmínek.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před svět-lem.

Je-li naředěn podle instrukcí, je doporučeno, aby byl každý roztok přípravku Cycloplatin zlik-vidován po 8 hodinách od naředění, je-li uchováván při pokojové teplotě (15-25°C) nebo po 24 hodinách, je-li uchováván v lednici (2-8°C).

6.5 Druh obalu a velikost balení

Zapertlovaná lahvička z bezbarvého nebo hnědého skla, pryžová zátka, hliníkový uzávěr nebo hliníkový uzávěr s PP krytem, krabička

Velikost balení: CYCLOPLATIN 50: 1 lahvička

CYCLOPLATIN 150: 1 lahvička

CYCLOPLATIN 450: 1 lahvička

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Tento přípravek je pouze pro jednorázové použití.

Přípravek musí být před použitím naředěn. Může být naředěn roztokem 5% glukózy pro intravenózní podání BP nebo 0,9% roztokem chloridu sodného pro intravenózní podání BP, až na koncentraci 0,5 mg/ml (500 g/ml).

Když je naředěno dle doporučení, jsou roztoky přípravku Cycloplatin stabilní 8 hodin při uchovávání při pokojové teplotě nebo 24 hodin při uchovávání v lednici. Protože nejsou v roztoku obsaženy žádné antibakteriální konzervační prostředky, je doporučeno, aby byl každý roztok přípravku Cycloplatin zlikvidován po 8 hodinách od naředění, je-li uchová-ván při pokojové teplotě nebo po 24 hodinách, je-li uchováván v lednici. Tento přípravek je pouze pro jednorázové použití.

Doporučení pro bezpečné zacházení s antineoplastickými látkami:

1. Lék by měl připravovat vycvičený personál.

2. Příprava léku by měla probíhat ve vyhrazeném prostoru.

3. Je třeba mít oblečeny adekvátní ochranné rukavice.

4. Je třeba provést bezpečnostní opatření, aby nedošlo k náhodnému kontaktu léku

s očima. V případě kontaktu s očima, vypláchnout vodou a/nebo solným roztokem.

5. Těhotné ženy by neměly zacházet s cytotoxickými přípravky.

6. Náležitá pozornost a opatření by měly být věnovány likvidaci nástrojů (stříkačky, jeh-

ly apod.), které byly použity na rekonstituci cytotoxických léků. Použitý materiál a výměšky mají být zlikvidovány uložením do polyetylénových sáčků s dvojitou stěnou a spáleny při teplotě 1000

C. Tekutý odpad je třeba spláchnout velkým množstvím

vody.

7. Pracovní povrchy mají být kryty absorbčním papírem s umělohmotným rubem, na

8. jedno použití.

9. Všechny stříkačky a sety musí být opatřeny zakončením typu Luer-Lock. Je doporu-

čeno použít jehly většího průměru a tak minimalizovat tlak a možný vznik aerosolů. Vznik aerosolů lze také snížit při užití jehel s odvzdušněním.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

CYCLOPLATIN

50: 44/108/88-A/C

CYCLOPLATIN 150: 44/108/88-B/CCYCLOPLATIN 450: 44/108/88-C/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.4.1988 / 9.12.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU 7.4.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A LAHVIČCE

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CYCLOPLATIN 50CYCLOPLATIN 150CYCLOPLATIN 450

koncentrát pro přípravu infuzního roztokucarboplatinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1x 5 ml/50 mg1x 15 ml/150 mg1x 45 ml/450 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

voda na injekci do 5 mlroztok amoniaku 10% k úpravě pH

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

1 lahvička

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání formou infuze.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Po otevření a naředění ihned spotřebujte.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě 5 až 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.:

CYCLOPLATIN 50, INF.CNC.SOL: 44/108/88-A/CCYCLOPLATIN 150, INF.CNC.SOL: 44/108/88-B/CCYCLOPLATIN 450, INF.CNC.SOL: 44/108/88-C/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Návod k použití viz příbalová informace.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU (POUZE PRO VNĚJŠÍ OBAL)

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Etiketa lahvičky

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

CYCLOPLATIN 50CYCLOPLATIN 150CYCLOPLATIN 450

koncentrát pro přípravu infuzního roztokucarboplatinum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

i.v. podání formou infuze

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 lahvička s 5 ml injekčního roztoku obsahuje carboplatinum 50 mg1 lahvička s 15 ml injekčního roztoku obsahuje carboplatinum 150 mg1 lahvička s 45 ml injekčního roztoku obsahuje carboplatinum 450 mg

6.

JINÉ

Nebezpečný odpad.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.