Cycloplatin 200

Kód 0093665 ( )
Registrační číslo 44/ 108/88-C
Název CYCLOPLATIN 200
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace PLIVA - Lachema a.s., Brno-Řečkovice (v likvidaci), Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0002796 INF PLV SOL 1X200MG Prášek pro infuzní roztok, Infuze
0093665 INF PLV SOL 5X200MG Prášek pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak CYCLOPLATIN 200


P

Příbalová informace- Rp

„Informace pro použití, čtěte pozorně“

CYCLOPLATIN® 50

CYCLOPLATIN® 200

NÁZEV PŘÍPRAVKU

CYCLOPLATIN® 50

CYCLOPLATIN® 200

SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

CYCLOPLATIN® 50 obsahuje 50 mg Carboplatinum

CYCLOPLATIN® 200 obsahuje 200 mg Carboplatinum

LÉKOVÁ FORMA

PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU

Bílý lyofilizát

KLINICKÉ ÚDAJE

Indikace

Indikační oblastí přípravku CYCLOPLATIN® jsou zhoubné nádorové onemocnění vaječníku, varlat, hlavy a krku, malobuněčný a nemalobuněčný karcinom plic a karcinom močového měchýře.

U vybraných režimů lze uvažovat o zařazení přípravku do kombinačních cytostatických schémat místo cisplatiny, event. aplikovat CYCLOPLATIN® v případech, kdy cisplatinu nelze podávat pro její kontraindikaci, např. při nedostatečné funkci ledvin.

Přípravek je určen pro dospělé.

Dávkování a způsob podání

CYCLOPLATIN® je určen výhradně pro parenterální aplikaci zejména formou intravenózní infúze.

U lyofilizovaných injekcí je nutno bezprostředně před použitím rozpustit obsah lahvičky následujícím způsobem:

CYCLOPLATIN® 50 se rozpustí přidáním 5 ml vody na injekce.

CYCLOPLATIN® 200 se rozpustí přidáním 20 ml vody na injekce.

V obou případech vzniknou shodné roztoky obsahující v 1 ml 10 mg účinné látky, které lze libovolně mísit za účelem dosažení celkové potřebné dávky.

CYCLOPLATIN® se podává nejlépe formou krátkodobé intravenózní infúze v 500 ml 5% roztoku glukózy po dobu 20 až 60 minut bez nutnosti hydratace pacienta. Obvyklá dávka u dospělých pacientů s normální funkcí ledvin je 350 mg/m2 tělesného povrchu jednorázově nebo rozděleno do 5 dávek podaných v pěti po sobě následujících dnech a to jak v mono- tak i v polychemoterapii s intervalem podání 4 týdny.

U pacientů s rizikovými faktory (např. předchozí léčba myelosupresivními látkami, terapie ozářením, vysoký věk, celkový špatný zdravotní stav) musí být provedena úprava dávkování i intervalů léčby. Kombinace s přípravky zvyšujícími myelotoxicitu, nefrotoxicitu a ototoxicitu vyžaduje rovněž vhodnou úpravu dávkování. V průběhu počátečních sérií léčby přípravkem CYCLOPLATIN® se doporučuje určit míru maximálního poklesu hematologických parametrů na základě týdenních odběrů krve a sledovat funkci ledvin. Taktéž je vhodné provádět periodická neurologická vyšetření.

Dávkování u pacientů se sníženou funkcí ledvin.

Nemocným se sníženou funkcí ledvin (clearance kreatininu pod 60 ml/min) je třeba dávku karboplatiny snížit a přizpůsobit glomerulární filtraci. Pečlivá kontrola funkce ledvin, krevního obrazu a trombocytů má zásadní důležitost. Při glomerulární filtraci 30 až 60 ml/min by měla být karboplatina podávána v závislosti na výchozí hodnotě trombocytů:

výchozí hodnoty trombocytů

CYCLOPLATIN®

> 200 000/μl

celková dávka 450 mg

< 100 000 - 200 000/μl

celková dávka 300 mg

Při glomerulární filtraci pod 15 ml/min by neměl být CYCLOPLATIN® podáván.

Kontraindikace

CYCLOPLATIN® je kontraindikován: 1) u pacientů se známou přecitlivělostí na cisplatinu nebo jiné sloučeniny obsahující platinu; 2) u pacientů se závažnou myelosupresí ; 3) u pacientů s již existujícím závažným poškozením ledvin (clearance pod 15 ml/min).

Speciální upozornění

CYCLOPLATIN® může být podáván pouze kvalifikovaným lékařem, který je s aplikací platinových přípravků obeznámen.

Dávkování přípravku CYCLOPLATIN® musí být u pacientů s nedostatečnou funkcí ledvin zvlášť upraveno (viz výše).

Při aplikaci chránit infuzní roztok před světlem.

Interakce

Souběžné podávání karboplatiny při jiné myelosupresivní léčbě může zvyšovat myelosupresivní účinek.

Karboplatina zvyšuje výskyt neurotoxicity nebo ototoxicity u pacientů předtím léčených cisplatinou.

Souběžná léčba nefrotoxickými látkami může prohloubit toxicitu vlivem karboplatinou indukovaných změn renální clearance.

Vzhledem k tomu, že karboplatina může tlumit normální obranné mechanizmy, může být protilátková odpoveď na vakcíny obsahující usmrcené viry snížená.

Při souběžném podání vakcíny obsahující živé viry může dojít k replikaci viru vakcíny a zvýraznění jejich nežádoucích účinků nebo snížení protilátkové odpovědi na vakcínu. Imunizaci je možné provádět jen s mimořádnou opatrností po hematologickém vyšetření a se souhlasem ošetřujícího onkologa.

Těhotenství a laktace

V těhotenství je CYCLOPLATIN® kontraindikován. V preklinických testech na zvířatech byl zjištěn embryotoxický a teratogenní vliv karboplatiny. Léčba přípravkem CYCLOPLATIN® je rovněž kontraindikována v průběhu kojení pro možný přestup do mateřského mléka.

Ženy v plodném věku je třeba poučit, že je nutné zabránit početí.

Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Schopnost řídit motorová vozidla může být ovlivněna vedlejšími účinky karboplatiny (viz níže). Nehospitalizovaní pacienti musí být velice opatrní při řízení strojů.

Nežádoucí účinky

Hlavním nežádoucím projevem je myelosuprese, která je obvykle reverzibilní, avšak limitující dávku. Maximální tolerovaná dávka se pohybuje v rozmezí 320 až 500mg/m2. Myelosuprese má úzký vztah ke clearance karboplatiny ledvinami. Pacienti se sníženou funkcí ledvin nebo pacienti současně léčeni jinými potenciálně nefrotoxickými látkami vykazují častěji závažnější a déle trvající myelotoxicitu. Je proto nutné pečlivě hodnotit funkci ledvin před a v průběhu terapie.

Po podání karboplatiny se vyskytuje trombocytopenie, leukopenie a případně anemie s maximálním výskytem 14. až 25. den. Je proto nezbytné v průběhu léčby a po jejím ukončení provádět podrobné hematologické vyšetření. Kombinační terapie karboplatiny s jinými myelosupresivními látkami musí být pečlivě zvažována s ohledem na dávkování a časový rozvrh.

Karboplatina může vyvolat u některých nemocných nevolnost a zvracení, které obvykle vymizí do 24 hodin. Výskyt a intenzitu těchto účinků lze úspěšně snížit premedikací antiemetiky typu blokátorů 5-HT3-receptoru, tzv. setronů, např. přípravky ZOFRAN (ondansetron), KYTRIL (granisetron) nebo NAVOBAN (tropisetron). Dalšími často pozorovanými gastrointestinálními účinky byl běžný průjem a zácpa.

Stejně jako po jiných sloučeninách obsahujících platinu byly po karboplatině hlášeny alergické reakce. Mohou nastat během několika minut po podání a jejich zvládnutí vyžaduje příslušnou podpůrnou léčbu. Příznaky lze zmírnit adrenalinem, kortikosteroidy a antihistaminiky.

Nefrotoxicita karboplatiny je v porovnání s cisplatinou výrazně nižší a není tedy třeba preventivních opatření jako je hydratace velkým objemem tekutin nebo nucené diurézy. Výjimečně může dojít ke snížení renálních funkcí s případným zvýšením močoviny a kreatininu v séru. Výskyt a závažnost nefrotoxicity může být zvýšena u pacientů, kteří měli poškozenou funkci ledvin již před léčbou.

Výskyt hyperurikémie se popisuje asi u 20% pacientů. K profylaxi a terapii tohoto jevu je možno použít některé antiuratikum, např. Alopurinol.

Ototoxicita s klinickými příznaky projevující se ve většině případů jako tinnitus byla pozorována přibližně u 1% pacientů. U pacientů, u nichž došlo během dřívější léčby cytostatiky k poškození sluchu, může dojít k jeho zhoršení. Před započetím léčby a případně v jejím průběhu je vhodné provést audiologické vyšetření.

Neurotoxicita, vyskytující se přibližně u 5% pacientů, se většinou omezuje na parestesie a snížení hlubokých šlachových reflexů. Frekvence a intenzita tohoto vedlejšího účinku se zvyšuje u pacientů dříve léčených cisplatinou.

U přibližně 30% pacientů s normálními počátečními hodnotami mohou být pozorovány abnormality v jaterních testech, které obvykle spontánně ustupují v průběhu léčby.

V ojedinělých případech se vyskytly vzácnější nežádoucí účinky, jako jsou změna chuti, alopecie, horečka a zimnice bez průkazu infekce nebo alergické reakce, podobné jako po podání jiných sloučenin obsahujících platinu.

Předávkování

Předpokládané komplikace předávkování vychází z útlumu kostní dřeně nebo jaterní toxicity. Specifické antidotum použitelné při předávkování karboplatinou není k dispozici. Jako účinné opatření ke zvládnutí hematologických vedlejších účinků je možné podat krevní transfúze a ve zvlášť indikovaných případech provést transplantaci kostní dřeně.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakodynamické vlastnosti

Indikační skupina: Cytostatikum.

Účinnou látkou přípravku CYCLOPLATIN® je cis-diamin-cyklobutandikarboxylatoplatnatý komplex (carboplatinum, CBDCA).

Mechanismus účinku karboplatiny je podobný bifunkčním alkylačním činidlům. Inhibice syntézy DNA je způsobena tvorbou meziřetězcových a vnitrořetězcových vazeb (cross-linking). Konečným efektem je zábrana replikace DNA.

Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózní aplikaci přípravku CYCLOPLATIN® u lidí dochází k rychlé biodistribuci karboplatiny i mimo cévní řečiště s bifázickým poklesem plazmatických hladin a pomalou eliminační fází. Vazba na plazmatické bílkoviny probíhá postupně. Většina volné platiny je v počátečním období ve formě nezměněné karboplatiny. Během iniciální fáze (0 až 6 h) se naváže na proteiny asi 20 až 25% karboplatiny, za 24 h asi
30 až 50% karboplatiny. Z organismu se karboplatina rychle vylučuje převážně močí - glomerulární filtrací. Během 24 hodin se vyloučí přibližně 60 až 80% podané platiny, přičemž většina je vyloučena během prvních 6 hodin.

Preklinická data

Akutní toxicita přípravku CYCLOPLATIN® byla studována na myších a potkanech. Výsledky jsou srovnatelné s údaji uvedenými v literatuře.

Studie chronické toxicity byly provedeny u psů a orgánové toxicity u myší a potkanů. U všech tří sledovaných druhů byly zjištěny obdobné projevy hematotoxicity s projevy trombocytopenie a leukopenie. V červené krevní složce nebyly potvrzeny po podání karboplatiny žádné výrazné změny. Rovněž nefrotoxicita, jedna z nejzávažnějších orgánových toxicit pozorovaných po podání platinových cytostatik, nebyla v preklinických studiích potvrzena.

Karboplatina působila u březích krys embryotoxicky a teratogenně. Její mutagenní účinky byly potvrzeny v preklinických studiích in vitro a in vivo.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Seznam všech pomocných látek

CYCLOPLATIN® 50 obsahuje kyselinu citronovou 25 mg, hydroxid sodný.

CYCLOPLATIN® 200 obsahuje kyselinu citronovou 100 mg , hydroxid sodný.

Inkompatibility

Přípravky CYCLOPLATIN® je nutno skladovat v temnu. Světlo rozkládá aktivní látku.

Platinová cytostatika se nesmějí dostat do styku s hliníkem a sírou.

Doba použitelnosti

3 roky.

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění do 5% glukózy byla prokázána na dobu 24 hodin při 250 C, chráněn před světlem.

Z mikrobiologického hlediska má být roztok použitý okamžitě. Není-li použitý okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po rozpuštění a naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a doba by neměla být delší než 24 hod. při 2-80 C, chráněno před světlem, pokud naředění nebylo provedeno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Skladování

Při teplotě do 250 C, chránit před světlem.

Druh obalu

a) Zapertlovaná lahvička z  hnědého skla (na 20 ml pro sílu 50 mg, na 50 ml pro sílu 200 mg), pryžová
zátka, hliníkový uzávěr nebo hliníkový uzávěr s PP krytem, příbalová informace, papírová skládačka

b) Zapertlovaná lahvička z  hnědého skla (na 20 ml pro sílu 50 mg, na 50 ml pro sílu 200 mg), pryžová
zátka, hliníkový uzávěr nebo hliníkový uzávěr s PP krytem, fixační vložka, příbalová informace,
papírová skládačka

a) = jednotkové balení, b) = skupinové balení

Velikost balení: CYCLOPLATIN® 50 : 1 nebo 10 lahviček

CYCLOPLATIN® 200 : 1 nebo 5 lahviček

DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

PLIVA - Lachema a.s.

Karásek 1

621 33 Brno

Česká republika

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/108/88-C

DATUM REGISTRACE

20.4.1988

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

12.9. 2001

1

1


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (SPC)

CYCLOPLATIN® 50

CYCLOPLATIN® 200

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

CYCLOPLATIN® 50

CYCLOPLATIN® 200

2. SLOŽENÍ KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ

CYCLOPLATIN® 50 obsahuje 50 mg Carboplatinum

CYCLOPLATIN® 200 obsahuje 200 mg Carboplatinum

3. LÉKOVÁ FORMA

PRÁŠEK PRO PŘÍPRAVU INFUZNÍHO ROZTOKU

Bílý lyofilizát

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Indikace

Indikační oblastí přípravku CYCLOPLATIN® jsou zhoubné nádorové onemocnění vaječníku, varlat, hlavy a krku, malobuněčný a nemalobuněčný karcinom plic a karcinom močového měchýře.

U vybraných režimů lze uvažovat o zařazení přípravku do kombinačních cytostatických schémat místo cisplatiny, event. aplikovat CYCLOPLATIN® v případech, kdy cisplatinu nelze podávat pro její kontraindikaci, např. při nedostatečné funkci ledvin.

Přípravek je určen pro dospělé.

4.2. Dávkování a způsob podání

CYCLOPLATIN® je určen výhradně pro parenterální aplikaci zejména formou intravenózní infúze.

U lyofilizovaných injekcí je nutno bezprostředně před použitím rozpustit obsah lahvičky následujícím způsobem:

CYCLOPLATIN® 50 se rozpustí přidáním 5 ml vody na injekce.

CYCLOPLATIN® 200 se rozpustí přidáním 20 ml vody na injekce.

V obou případech vzniknou shodné roztoky obsahující v 1 ml 10 mg účinné látky, které lze libovolně mísit za účelem dosažení celkové potřebné dávky.

CYCLOPLATIN® se podává nejlépe formou krátkodobé intravenózní infúze v 500 ml 5% roztoku glukózy po dobu 20 až 60 minut bez nutnosti hydratace pacienta. Obvyklá dávka u dospělých pacientů s normální funkcí ledvin je 350 mg/m2 tělesného povrchu jednorázově nebo rozděleno do 5 dávek podaných v pěti po sobě následujících dnech a to jak v mono- tak i v polychemoterapii s intervalem podání 4 týdny.

U pacientů s rizikovými faktory (např. předchozí léčba myelosupresivními látkami, terapie ozářením, vysoký věk, celkový špatný zdravotní stav) musí být provedena úprava dávkování i intervalů léčby. Kombinace s přípravky zvyšujícími myelotoxicitu, nefrotoxicitu a ototoxicitu vyžaduje rovněž vhodnou úpravu dávkování. V průběhu počátečních sérií léčby přípravkem CYCLOPLATIN® se doporučuje určit míru maximálního poklesu hematologických parametrů na základě týdenních odběrů krve a sledovat funkci ledvin. Taktéž je vhodné provádět periodická neurologická vyšetření.

Dávkování u pacientů se sníženou funkcí ledvin.

Nemocným se sníženou funkcí ledvin (clearance kreatininu pod 60 ml/min) je třeba dávku karboplatiny snížit a přizpůsobit glomerulární filtraci. Pečlivá kontrola funkce ledvin, krevního obrazu a trombocytů má zásadní důležitost. Při glomerulární filtraci 30 až 60 ml/min by měla být karboplatina podávána v závislosti na výchozí hodnotě trombocytů:

výchozí hodnoty trombocytů

CYCLOPLATIN®

> 200 000/μl

celková dávka 450 mg

< 100 000 - 200 000/μl

celková dávka 300 mg

Při glomerulární filtraci pod 15 ml/min by neměl být CYCLOPLATIN® podáván.

4.3. Kontraindikace

CYCLOPLATIN® je kontraindikován: 1) u pacientů se známou přecitlivělostí na cisplatinu nebo jiné sloučeniny obsahující platinu; 2) u pacientů se závažnou myelosupresí ; 3) u pacientů s již existujícím závažným poškozením ledvin (clearance pod 15 ml/min).

4.4. Speciální upozornění

CYCLOPLATIN® může být podáván pouze kvalifikovaným lékařem, který je s aplikací platinových přípravků obeznámen.

Dávkování přípravku CYCLOPLATIN® musí být u pacientů s nedostatečnou funkcí ledvin zvlášť upraveno (viz výše).

Při aplikaci chránit infuzní roztok před světlem.

4.5. Interakce

Souběžné podávání karboplatiny při jiné myelosupresivní léčbě může zvyšovat myelosupresivní účinek.

Karboplatina zvyšuje výskyt neurotoxicity nebo ototoxicity u pacientů předtím léčených cisplatinou.

Souběžná léčba nefrotoxickými látkami může prohloubit toxicitu vlivem karboplatinou indukovaných změn renální clearance.

Vzhledem k tomu, že karboplatina může tlumit normální obranné mechanizmy, může být protilátková odpoveď na vakcíny obsahující usmrcené viry snížená.

Při souběžném podání vakcíny obsahující živé viry může dojít k replikaci viru vakcíny a zvýraznění jejich nežádoucích účinků nebo snížení protilátkové odpovědi na vakcínu. Imunizaci je možné provádět jen s mimořádnou opatrností po hematologickém vyšetření a se souhlasem ošetřujícího onkologa.

4.6. Těhotenství a laktace

V těhotenství je CYCLOPLATIN® kontraindikován. V preklinických testech na zvířatech byl zjištěn embryotoxický a teratogenní vliv karboplatiny. Léčba přípravkem CYCLOPLATIN® je rovněž kontraindikována v průběhu kojení pro možný přestup do mateřského mléka.

Ženy v plodném věku je třeba poučit, že je nutné zabránit početí.

4.7. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Schopnost řídit motorová vozidla může být ovlivněna vedlejšími účinky karboplatiny (viz níže). Nehospitalizovaní pacienti musí být velice opatrní při řízení strojů.

4.8. Nežádoucí účinky

Hlavním nežádoucím projevem je myelosuprese, která je obvykle reverzibilní, avšak limitující dávku. Maximální tolerovaná dávka se pohybuje v rozmezí 320 až 500mg/m2. Myelosuprese má úzký vztah ke clearance karboplatiny ledvinami. Pacienti se sníženou funkcí ledvin nebo pacienti současně léčeni jinými potenciálně nefrotoxickými látkami vykazují častěji závažnější a déle trvající myelotoxicitu. Je proto nutné pečlivě hodnotit funkci ledvin před a v průběhu terapie.

Po podání karboplatiny se vyskytuje trombocytopenie, leukopenie a případně anemie s maximálním výskytem 14. až 25. den. Je proto nezbytné v průběhu léčby a po jejím ukončení provádět podrobné hematologické vyšetření. Kombinační terapie karboplatiny s jinými myelosupresivními látkami musí být pečlivě zvažována s ohledem na dávkování a časový rozvrh.

Karboplatina může vyvolat u některých nemocných nevolnost a zvracení, které obvykle vymizí do 24 hodin. Výskyt a intenzitu těchto účinků lze úspěšně snížit premedikací antiemetiky typu blokátorů 5-HT3-receptoru, tzv. setronů, např. přípravky ZOFRAN (ondansetron), KYTRIL (granisetron) nebo NAVOBAN (tropisetron). Dalšími často pozorovanými gastrointestinálními účinky byl běžný průjem a zácpa.

Stejně jako po jiných sloučeninách obsahujících platinu byly po karboplatině hlášeny alergické reakce. Mohou nastat během několika minut po podání a jejich zvládnutí vyžaduje příslušnou podpůrnou léčbu. Příznaky lze zmírnit adrenalinem, kortikosteroidy a antihistaminiky.

Nefrotoxicita karboplatiny je v porovnání s cisplatinou výrazně nižší a není tedy třeba preventivních opatření jako je hydratace velkým objemem tekutin nebo nucené diurézy. Výjimečně může dojít ke snížení renálních funkcí s případným zvýšením močoviny a kreatininu v séru. Výskyt a závažnost nefrotoxicity může být zvýšena u pacientů, kteří měli poškozenou funkci ledvin již před léčbou.

Výskyt hyperurikémie se popisuje asi u 20% pacientů. K profylaxi a terapii tohoto jevu je možno použít některé antiuratikum, např. Alopurinol.

Ototoxicita s klinickými příznaky projevující se ve většině případů jako tinnitus byla pozorována přibližně u 1% pacientů. U pacientů, u nichž došlo během dřívější léčby cytostatiky k poškození sluchu, může dojít k jeho zhoršení. Před započetím léčby a případně v jejím průběhu je vhodné provést audiologické vyšetření.

Neurotoxicita, vyskytující se přibližně u 5% pacientů, se většinou omezuje na parestesie a snížení hlubokých šlachových reflexů. Frekvence a intenzita tohoto vedlejšího účinku se zvyšuje u pacientů dříve léčených cisplatinou.

U přibližně 30% pacientů s normálními počátečními hodnotami mohou být pozorovány abnormality v jaterních testech, které obvykle spontánně ustupují v průběhu léčby.

V ojedinělých případech se vyskytly vzácnější nežádoucí účinky, jako jsou změna chuti, alopecie, horečka a zimnice bez průkazu infekce nebo alergické reakce, podobné jako po podání jiných sloučenin obsahujících platinu.

4.9. Předávkování

Předpokládané komplikace předávkování vychází z útlumu kostní dřeně nebo jaterní toxicity. Specifické antidotum použitelné při předávkování karboplatinou není k dispozici. Jako účinné opatření ke zvládnutí hematologických vedlejších účinků je možné podat krevní transfúze a ve zvlášť indikovaných případech provést transplantaci kostní dřeně.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Indikační skupina: Cytostatikum.

Účinnou látkou přípravku CYCLOPLATIN® je cis-diamin-cyklobutandikarboxylatoplatnatý komplex (carboplatinum, CBDCA).

Mechanismus účinku karboplatiny je podobný bifunkčním alkylačním činidlům. Inhibice syntézy DNA je způsobena tvorbou meziřetězcových a vnitrořetězcových vazeb (cross-linking). Konečným efektem je zábrana replikace DNA.

5.1. Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózní aplikaci přípravku CYCLOPLATIN® u lidí dochází k rychlé biodistribuci karboplatiny i mimo cévní řečiště s bifázickým poklesem plazmatických hladin a pomalou eliminační fází. Vazba na plazmatické bílkoviny probíhá postupně. Většina volné platiny je v počátečním období ve formě nezměněné karboplatiny. Během iniciální fáze (0 až 6 h) se naváže na proteiny asi 20 až 25% karboplatiny, za 24 h asi
30 až 50% karboplatiny. Z organismu se karboplatina rychle vylučuje převážně močí - glomerulární filtrací. Během 24 hodin se vyloučí přibližně 60 až 80% podané platiny, přičemž většina je vyloučena během prvních 6 hodin.

5.3. Preklinická data

Akutní toxicita přípravku CYCLOPLATIN® byla studována na myších a potkanech. Výsledky jsou srovnatelné s údaji uvedenými v literatuře.

Studie chronické toxicity byly provedeny u psů a orgánové toxicity u myší a potkanů. U všech tří sledovaných druhů byly zjištěny obdobné projevy hematotoxicity s projevy trombocytopenie a leukopenie. V červené krevní složce nebyly potvrzeny po podání karboplatiny žádné výrazné změny. Rovněž nefrotoxicita, jedna z nejzávažnějších orgánových toxicit pozorovaných po podání platinových cytostatik, nebyla v preklinických studiích potvrzena.

Karboplatina působila u březích krys embryotoxicky a teratogenně. Její mutagenní účinky byly potvrzeny v preklinických studiích in vitro a in vivo.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam všech pomocných látek

CYCLOPLATIN® 50 obsahuje acidum citricum 25 mg ; natrii hydroxidum ad adjust. pH 5,7 až 5,9.

CYCLOPLATIN® 200 obsahuje acidum citricum 100mg ; natrii hydroxidum ad adjust. pH 5,7 až 5,9.

6.2. Inkompatibility

Přípravky CYCLOPLATIN® je nutno skladovat v temnu. Světlo rozkládá aktivní látku.

Platinová cytostatika se nesmějí dostat do styku s hliníkem a sírou.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky

Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění do 5% glukózy byla prokázána na dobu 24 hodin při teplotě 250 C, chráněno před světlem.

Z mikrobiologického hlediska má být roztok použitý okamžitě. Není-li použitý okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po rozpuštění a naředění před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a doba by neměla být delší než 24 hod. při 2-80 C, chráněno před světlem, pokud naředění nebylo provedeno za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

6.4. Skladování

Při teplotě do 250 C, chránit před světlem.

6.5. Druh obalu

a) Zapertlovaná lahvička z  hnědého skla (na 20 ml pro sílu 50 mg, na 50 ml pro sílu 200 mg), pryžová
zátka, hliníkový uzávěr nebo hliníkový uzávěr s PP krytem, příbalová informace, papírová skládačka

b) Zapertlovaná lahvička z  hnědého skla (na 20 ml pro sílu 50 mg, na 50 ml pro sílu 200 mg), pryžová
zátka, hliníkový uzávěr nebo hliníkový uzávěr s PP krytem, fixační vložka, příbalová informace,
papírová skládačka

a) = jednotkové balení, b) = skupinové balení

Velikost balení CYCLOPLATIN® 50: 1 nebo 10 lahviček

CYCLOPLATIN® 200: 1 nebo 5 lahviček

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ

PLIVA - Lachema a.s.

Karásek 1

621 33 Brno

Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/108/88-C

9. DATUM REGISTRACE

20.4.1988

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

12.9. 2001

1


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.