Cyclophosphamide Orion

Kód 0094174 ( )
Registrační číslo 44/ 071/89-S/C
Název CYCLOPHOSPHAMIDE ORION
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace ORION PHARMA A/S, KVISTGARD, Finsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0094174 POR TBL OBD 50X50MG Obalená tableta, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cyclophosphamide Orion

obalené tablety

Cyclophosphamidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna obalená tableta obsahuje: cyclophosphamidum 50 mg (ve formě cyclophosphamidum monohydricum).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, natrium-stearyl-fumarát, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulóza, želatina, makrogol 6000, povidon, sacharóza, uhličitan vápenatý, oxid titaničitý (E 171), červený a žlutý oxid železitý, natrium –benzoát, karnaubský vosk.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

50 obalených tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použ. do

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

2

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Orion Corporation, Espoo, Finsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 44/071/89-S/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Užívejte přesně podle pokynů lékaře.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

cyclophosphamide orion

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

3

ETIKETA NA LAHVIČCE

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cyclophosphamide Orion

obalené tablety

Cyclophosphamidum

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

3.

POUŽITELNOST

Použ. do

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

50 obalených tablet

6. JINÉ

Orion Corporation, Espoo, Finsko

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.