Cyclaid 50 Mg

Kód 0145437 ( )
Registrační číslo 59/ 528/09-C
Název CYCLAID 50 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Medis International a.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0145435 POR CPS MOL 10X50MG Měkká tobolka, Perorální podání
0145436 POR CPS MOL 20X50MG Měkká tobolka, Perorální podání
0145437 POR CPS MOL 30X50MG Měkká tobolka, Perorální podání
0145438 POR CPS MOL 50X50MG Měkká tobolka, Perorální podání
0145439 POR CPS MOL 60X50MG Měkká tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CYCLAID 50 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls105347/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cyclaid 25 mgCyclaid 50 mg

Cyclaid 100 mg

měkké tobolky

ciclosporinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Cyclaid a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cyclaid užívat

3.

Jak se přípravek Cyclaid užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Cyclaid uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK CYCLAID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Cyclaid je imunosupresivum. Potlačuje aktivitu imunitního systému a tlumí zánět.

Přípravek Cyclaid se užívá k prevenci odmítnutí nově transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně. Přípravek Cyclaid se také používá k léčbě těžké psoriázy, onemocnění ledvin (nefrotický syndrom), těžké artritidy a těžkého ekzému (atopická dermatitida).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CYCLAIDUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Cyclaid

jestliže jste alergický(á)/přecitlivělý(á) na cyklosporin nebo na kteroukoli další složku přípravku Cyclaid

jestliže užíváte tento přípravek na psoriázu nebo jinou závažnou kožní chorobu, případně na revmatoidní artritidu a trpíte chorobou ledvin. Užíváte-li tento přípravek k léčbě nefrotického syndromu, měl(a) byste v léčbě pokračovat, protože Váš lékař bude pečlivě monitorovat funkci Vašich ledvin.

jestliže trpíte poruchami ledvin s výjimkou nefrotického syndromu

jestliže trpíte psoriázou a jste léčen(a) PUVA, UVB, uhelným dehtem, radioterapií nebo jinými imunosupresivy

jestliže máte nekontrolovaný vysoký krevní tlak

jestliže trpíte nějakou nekontrolovanou infekcí

jestliže Vám bylo sděleno, že máte jakékoli nádorové onemocnění

jestliže užíváte výrobky/bylinné přípravky obsahující Hypericum perforatum (třezalku tečkovanou)

jestliže trpíte revmatoidní artritidou a je Vám méně než 18 let

jestliže užíváte takrolimus

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cyclaid je zapotřebíSdělte svému lékaři, pokud se Vás týká cokoliv z následujícího:

jestliže jste léčen(a) jinými imunosupresivy (například metotrexátem)

jestliže obsahuje Vaše strava vysoké množství draslíku nebo pokud jste léčen(a) přípravky obsahujícími draslík (zeptejte se Vašeho lékaře)

jestliže trpíte stavem spojeným s nízkým obsahem hořčíku v krvi

jestliže trpíte stavem spojeným s nadbytečným množstvím kyseliny močové v krvi (například jestliže trpíte chorobou ledvin nebo určitou formou artritidy)

jestliže trpíte stavem spojeným s nadbytečným množstvím lipidů v krvi

jestliže máte zhoršenou funkci ledvin a/nebo jater

jestliže trpíte vysokým krevním tlakem nebo užíváte léky pro vysoký krevní tlak, jako jsou blokátory kalciového kanálu (např.lercanidipin), inhibitory reninu (např.aliskiren), kalium šetřícím diuretika (např.amilorid), ACE inhibitory (např. lisinopril, enalapril,ramipril), antagonisté receptoru pro angiotenzin II (např.irbesartan, losartan, olmesartan)

Přípravek Cyclaid mohou předepisovat pouze lékaři specializující se na orgánové transplantace, dermatologii(kožní choroby), nefrologii (choroby ledvin) nebo revmatologii.

Pacienti léčení přípravkem Cyclaid se musí vyvarovat nadměrného slunění bez použití ochranných prostředků, týká se to zejména pacientů se psoriázou nebo atopickou dermatitidou.U pacientů léčených přípravkem Cyclaid je třeba pravidelně kontrolovat krevní tlak a funkci ledvin. Je třeba pravidelně odebírat vzorky krve, aby bylo možné monitorovat koncentraci cyklosporinu a lipidů v krvi a funkci jater. Koncentraci přípravku Cyclaid v krvi je třeba také monitorovat v případě, že jste léčen(a) určitými jinými léky nebo v případě, že je léčba jinými léky ukončena.Informujte prosím, svého lékaře, pokud trpíte akutní infekcí, která není nijak léčena.Jsou doporučeny pravidelné zubní prohlídky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Následující léky mohou snižovat účinek přípravku Cyclaid:Barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital, primidon (léčba epilepsie); nafcilin, rifampicin, griseofulvin, sulfadiazin, trimetoprim a sulfadimidin i.v. (antibiotika); oktreotid (přípravek, který omezuje uvolňování některých hormonů); probukol (určený pro léčbu zvýšeného cholesterolu); orlistat (léčba obezity); troglitazon (léčba diabetu 2. typu); tiklopidin (inhibice krevní srážlivosti); sulfinpyrazon (léčba dny); terbinafin (antimykotikum); bosentan (léčba plicní arteriální hypertenze); metamizol (analgetikum); Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná).

Následující léky mohou zvyšovat účinek přípravku Cyclaid:Makrolidová antibiotika (např.erytromycin, azitromycin, josamycin, roxitromycin, pristinamycin a klaritromycin); doxycyklin (antibiotikum); ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol (antimykotika);diltiazem, nikardipin, verapamil (léčba vysokého krevního tlaku a srdečních chorob); metoklopramid (léčba nevolnosti); perorální kontraceptiva; danazol (léčba stavů spojených s výskytem bolesti); bromokriptin (léčba neplodnosti a Parkinsonovy choroby), metylprednisolon ve vysokých dávkách (protizánětlivá léčba);alopurinol (léčba artritidy); amiodaron, propafenon (léčba srdečních arytmií); cimetidin, ranitidin (snížení obsahu kyseliny v žaludku); chlorochin (antimalarikum), inhibitory proteázy (léčba HIV infekce), kyselina cholová a její deriváty (léčba žlučových kamenů a léčba a prevence onemocnění jater); imatinib (léčba rakoviny); kolchiciny (léčba dny); nefazodon (léčba deprese).

Přípravek Cyclaid může zvyšovat účinek následujících léků:Diklofenak (léčba revmatické bolesti); digoxin (léčba srdečních arytmií); kolchicin (léčba artritidy); lovastatin, pravastatin, simvastatin, atorvastatin (léčba zvýšeného cholesterolu); prednisolon; nifedipin (léčba vysokého krevního tlaku a srdečních chorob); etoposid (léčba rakoviny); repaglinid (léčba diabetu II.typu); draslík šetřící diuretika, ACE-inhibitory, antagonisté receptoru pro angiotensin II (pro vysoký krevní tlak) a léky obsahující draslík .

Další léčivé přípravky, které mohou být v interakci s přípravkem Cyclaid: Aminoglykosidy (jako je gentamicin a tobramycin), ciprofloxacin, vankomycin (antibiotikum); amfotericin B (antimykotikum); sulfametoxazol (léčba infekcí močového ústrojí); nesteroidní protizánětlivé přípravky(léčba revmatické bolesti); melfalan (cytostatikum); takrolimus, everolimus a sirolimus (imunosupresivum), cimetidin, ranitidin (léčba pálení žáhy); metotrexát (léčba rakoviny); lerkanidipin a aliskiren (pro vysoký krevní tlak); bezafibrát a fenofibrát (pro vysoký cholesterol).

Vakcíny mohou být během léčby přípravkem Cyclaid méně účinné.

Užívání přípravku Cyclaid s jídlem a pitím

Přípravek Cyclaid lze užívat s jídlem i bez jídla.

Grapefruitová šťáva může zvyšovat účinek přípravku Cyclaid a neměla by se tedy během léčby používat.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství Pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo otěhotníte během léčby přípravkem Cyclaid, informujteokamžitě svého lékaře. Přípravek Cyclaid se nesmí bez předchozí porady s lékařem během těhotenstvíužívat.

KojeníPřípravek Cyclaid se nesmí užívat během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Cyclaid neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Nicméně přípravek Cyclaid obsahuje etanol. Pokud má na Vás vliv, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Cyclaid

Tento léčivý přípravek obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát, který může způsobovat podráždění žaludku a průjem.

Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství etanolu v množství až 525 mg v jedné (maximální) dávce, tzn. 5 měkkých tobolek přípravku Cyclaid 100 mg nebo 11 měkkých tobolek přípravku Cyclaid50 mg nebo 21 měkkých tobolek přípravku Cyclaid 25 mg odpovídá přibližně 13 ml piva nebo přibližně6 ml vína. Cyclaid může být škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem. Obsah alkoholu je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a u vysoce rizikových skupin pacientů jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CYCLAID UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Cyclaid přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Denní dávka přípravku Cyclaid by se měla vždy rozdělit na 2 jednotlivé dávky užívané ráno a večer.Tobolky se polykají vcelku.

Transplantace orgánů:Individuální dávkování. Je důležité velmi pečlivě dodržovat dávkování předepsané lékařem.

Transplantace kostní dřeně:Individuální dávkování. Je důležité velmi pečlivě dodržovat dávkování předepsané lékařem.

Nefrotický syndrom (onemocnění ledvin):Doporučená úvodní perorální dávka je 5 mg na kg tělesné hmotnosti denně u dospělých a 6 mg na kg tělesné hmotnosti denně u dětí rozdělená do dvou jednotlivých denních dávek. Koncentraci cyklosporinu je třeba pravidelně monitorovat. U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nesmí úvodní dávka překročit 2,5 mg na kg tělesné hmotnosti.

Revmatoidní artritida:Úvodní doporučená dávka je 2,5-5 mg na kg tělesné hmotnosti denně rozdělená do dvou jednotlivých denních dávek. Aby bylo dosaženo plného terapeutického účinku, může být nutné, aby léčba přípravkem Cyclaid trvala až 12 týdnů.

Psoriáza:Doporučená úvodní perorální dávka je 2,5 mg na kg tělesné hmotnosti denně rozdělená do dvou jednotlivých denních dávek. Po 1 měsíci je možné denní dávku postupně zvyšovat na maximálních 5 mg na kg tělesné hmotnosti. Dávka v rámci udržovací léčby se upravuje individuálně na nejnižší klinicky účinnou dávku.

Atopická dermatitida:Vzhledem k velké variabilitě onemocnění se léčba upravuje individuálně. Doporučená dávka je 2,5-5 mg nakg tělesné hmotnosti denně rozdělená do dvou jednotlivých perorálních denních dávek.

Starší pacienti:Není třeba zvláštním způsobem upravovat dávku. Poraďte se se svým lékařem.

Děti:S použitím u dětí jsou omezené zkušenosti. Nicméně při použití doporučených dávek cyklosporinu u dětí od 1 roku nebyly pozorovány žádné specifické problémy.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cyclaid, než jste měl(a)Ihned kontaktujte Vašeho lékaře nebo lékařskou pohotovost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CyclaidUžijte přípravek hned, jak si vzpomenete. Nicméně pokud je již téměř čas užít následující dávku, pokračujte v užívání přípravku jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Cyclaid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud si všimnete některého z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte Cyclaid užívat a navštivte svého lékaře nebo jděte okamžitě do nemocnice:

Reakce z přecitlivělosti: otoky očních víček, obličeje, rtů, úst nebo jazyka, začínající svědění, objevení vyrážky nebo potíže s polykáním nebo dýcháním.

Bolesti v krku, jakékoliv infekce, bolestivé zduření břicha, horečka nebo celková nevolnost.

Poruchy vidění, ztráta koordinace, nemotornost, ztráta paměti, potíže s mluvením nebo porozuměním tomu, co jiní říkají, a svalová slabost mohou být příznaky a projevy infekce mozku, tzv.progresivní multifokální leukoencefalopatie.

Další možné nežádoucí účinky jsou:

Velmi časté (postihující více než 1 z 10 pacientů):Zvýšené množství lipidů v krvi (například cholesterolu), třes, bolest hlavy, migréna, vysoký krevní tlak, postižení ledvin.

Časté (postihující 1 ze 100 až 1 z 10 pacientů):Zvýšeni hladiny kyseliny močové v krvi, zvýšení draslíku v krvi, pokles hořčíku v krvi, brnění, bodání nebo necitlivost kůže (parestézie), ztráta chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, bolest žaludku, průjem, otok dásní, jaterní potíže, zvýšený růst ochlupení, svalové křeče, bolest, únava.

Méně časté (postihující 1 z 1 000 až 1 ze 100 pacientů):Anémie, pokles počtu krevních destiček, příznaky neurologické poruchy (například křeče, zmatenost, pocit dezorientace, pokles reaktivity, agitovanost, nespavost, rozmazané vidění, slepota, částečná svalová paralýza,ztráta svalové koordinace, kóma), vyrážka, zadržování vody, vzestup tělesné hmotnosti.

Podobně jako jiné léky, které tlumí imunitní systém, cyklosporin může vést ke vzniku nádorů nebo jiných malignit, obzvláště kůže.

Vzácné (postihující 1 z 10 000 až 1 z 1 000 pacientů):Anémie malých krevních cév, hemolyticko-uremický syndrom (akutní selhání ledvin a anémie), poruchy menstruace, zvětšení prsou u mužů, zvýšení hladin glukózy v krvi, progresivní svalová slabost, svalová slabost, ztuhlost, křeče.

Velmi vzácné (postihující méně než 1 z 10 000 pacientů):Otok zrakového nervu s možnými poruchami zraku v případech benigní intrakraniální hypertenze (zvýšeného tlaku v mozku).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CYCLAID UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte přípravek Cyclaid po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cyclaid obsahujeLéčivou látkou je ciclosporinum 25 mg, 50 mg nebo 100 mg.Pomocnými látkami jsou bezvodý etanol, tokoferol-acetát

alfa, dietylenglykol-monoetylether,

glyceromakrogol-oleát, glyceromakrogol-hydroxystearát, želatina, glycerol, propylenglykol, oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý (E172) (Cyclaid 25mg a 100mg), čištěná voda.

Jak přípravek Cyclaid vypadá a co obsahuje toto baleníPřípravek Cyclaid je dostupný ve třech silách:Cyclaid 25 mg: tobolky šedé barvyCyclaid 50 mg: tobolky bílé barvyCyclaid 100 mg: tobolky šedé barvy

Velikost balení: Měkké tobolky jsou dostupné v Al/Al blistrech po 10, 20, 30, 50 a 60 tobolkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciMedis International a.s.Karlovo náměstí 319/3120 00 Praha 2Česká republika

Výrobce:Laboratório Medinfar - Produtos Farmac

êuticos S.A.

Rua Henrique Paiva Couceiro, n

o 29

2700-547 AmadoraPortugalsko

Morningside Pharmaceuticals LimitedPavilion Way 5, Castle Business ParkLoughboroughLeicestershire, LE11 5GWVelká Británie

Monteresearch s.r.lVia IV Novembre n. 9220021 - Bollate(MI)Itálie

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Velká Británie:

Capsorin

Řecko:

Imunofar

Česká republika:

Cyclaid 25 mg, 50 mg, 100 mg

Slovenská republika: Cyclaid 25 mg, 50 mg, 100 mgPolsko:

Cyclaid

Slovinsko:

Ciklosporin Alkaloid - INT 25 mg, 50 mg, 100 mg mehke kapsule

Bulharsko:

Ciclosporin Alkaloid 25 mg, 50 mg, 100 mg soft capsules

Španělsko:

Ciclosporina UR 25 mg, 50 mg, 100 mg cápsulas EFG

Portugalsko:

Genfar

Tato příbalová informace byla naposledy schválena23.5.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2b k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls105347/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cyclaid 50 mg, měkké tobolky

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Cyclaid 50 mg, měkké tobolkyJedna měkká tobolka obsahuje ciclosporinum 50 mg.

Jedna měkká tobolka obsahuje 50,0 mg etanolu a 190,0 mg glyceromakrogol-hydroxystearátu.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka.Bílá želatinová tobolka.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Prevence akutního a chronického odmítnutí transplantátu po alogenní transplantaci ledvin, jater, srdce, srdce-plic, plic nebo pankreatu v kombinaci s jinými imunosupresivy.

Léčba odmítnutí transplantátu u nemocných dříve léčených jinými imunosupresivy.

Prevence a léčba reakce štěpu vůči hostiteli („graft-versus-host disease“, GVHD) po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčba těžkých forem psoriázy, zejména povlakového typu, které nelze účinně zvládnout konveční systémovou léčbou.

Léčba těžké atopické dermatitidy u pacientů, u kterých je konvenční léčba nevhodná nebo neúčinná.

Léčba steroid-dependentního a steroid-rezistentního nefrotického syndromu vzniklého v důsledku poškození glomerulů nefropatií s minimálními změnami, ložiskovou segmentální glomerulosklerózou nebo membranózní glomerulonefritidou u dospělých a dětí, u kterých je léčba glukokortikoidy nebo alkylozujícími látkami nedostatečně účinná nebo spojená s nepřijatelnými riziky.

Přípravek Cyclaid lze použít k dosažení a udržení remise choroby. Lze jej použít také k udržení remise dosažené steroidy, což dovoluje snížení jejich dávky.

Léčba těžké aktivní revmatoidní artritidy u dospělých, u kterých se ukázala konvenční léčba alespoň jedním vysoce účinným lékem modifikujícím průběh nemoci (DMARD - disease-modifying antirheumatic drug)(například metotrexátem v nízkých dávkách) jako nedostatečná.

4.2

Dávkování a způsob podání

Perorální podávání.Denní dávka přípravku Cyclaid se musí vždy rozdělit do 2 dávek.Tobolky se musí polykat vcelku.

U pacientů po transplantaci je třeba provádět pravidelné monitorování plazmatických hladin cyklosporinu, aby se předešlo riziku nežádoucích účinků (v případě příliš vysokých plazmatických hladin) nebo odmítnutí orgánu (v případě příliš nízkých plazmatických hladin).

Vzhledem k možným rozdílům v biologické dostupnosti, by pacienti neměli být převáděni na nebo z jiné perorálně podávané formy cyklosporinu bez odpovídajícího pečlivého monitorování plazmatických hladin cyklosporinu, sérového kreatininu a krevního tlaku. Z tohoto důvodu je vhodné předepisovat jednu značkupřípravku.

K monitorování hladiny cyklosporinu v plné krvi se dává přednost použití specifických monoklonálních protilátek (měření mateřské látky); lze použít rovněž HPLC metodu, která také měří mateřskou látku. Pokud se používá plasma nebo sérum, je třeba dodržovat standardní protokol separace (čas a teplota). Pro počáteční sledování pacientů po transplantaci jater, by měly být použity buď specifické monoklonální protilátky nebo by mělo být provedeno paralelní měření s použitím obou specifických monoklonálních protilátek i nespecifických monoklonálních protilátek, aby byla zajištěna dávka, která zabezpečuje dostatečnou imunosupresi.

Je třeba poznamenat, že klinický stav pacienta mohou ovlivnit další faktory než je pouze plazmatická hladina cyklosporinu. Výsledky proto slouží pouze jako pomůcka při určení dávkování a měly by být užívány společně s jinými klinickými a laboratorními parametry.

Pokud je absorpce zhoršena v důsledku gastrointestinálních poruch, může být třeba vyšší perorální dávkycyklosporinu nebo podání intravenózního cyklosporinu.

Orgánové transplantaceLéčba přípravkem Cyclaid musí být zahájena během 12 hodin před operací dávkou 10-15 mg/kg rozdělenou do dvou dávek. Tato denní dávka se podává po dobu 1-2 týdnů po operaci. Pak se denní dávka, podle hladin cyklosporinu v krvi, postupně snižuje až na udržovací dávku přibližně 2-6 mg/kg podávaných ve 2 dílčích dávkách.

Pokud je přípravek Cyclaid podáván s jinými imunosupresivy (např. kortikosteroidy nebo jako součást kombinace více přípravků), mohou být podávány nižší dávky (např. úvodní dávka 3-6 mg/kg podávaná ve 2 dílčích dávkách).

Transplantace kostní dřeněK prevenci reakce štěpu vůči hostiteli („graft-versus-host disease“, GVHD) se často užívá krátká úvodní léčba cyklosporinem v kombinaci s metotrexátem. Optimální dávku je třeba upravit individuálně. Obvykle se léčba zahajuje 1-2 dny před transplantací kostní dřeně podáváním intravenózního cyklosporinu (v dávce 2,5 až 5 mg/kg/den). Intravenózní podávání je nahrazeno perorálním, jakmile je pacient schopen tolerovat perorální léčbu (obvykle 12,5 mg/kg/den). Perorální léčba by měla pokračovat alespoň 3-6 měsíců než bude možné dávku postupně snižovat, případně léčbu zcela zastavit.

Alternativní dávkovací schémata zahrnují podávání intravenózního cyklosporinu v monoterapii dávkou 5 mg/kg/den (den -1 až den 3) a 3 mg/kg/den (den 4 až den 14) nebo kombinovanou léčbu intravenóznímcyklosporinem v dávce 3-5 mg/kg/den a kortikosteroidy. I v těchto případech by se mělo, co nejdříve je to možné, přejít k perorálnímu podávání a léčba by měla trvat delší období.

Pokud se přípravek Cyclaid užívá k úvodní terapii, doporučená dávka je 12,5 až 15 mg/kg/den ve dvou dílčích dávkách a léčba se zahajuje den před transplantací.

U některých pacientů může dojít po přerušení léčby cyklosporinem k GVHD, která ale obvykle dobře reaguje na opakovanou léčbu. U mírné, chronické GVHD, lze použít nízké dávky přípravku Cyclaid.

Nefrotický syndromJsou-li renální funkce v normě, doporučuje se k navození remise zahájit léčbu u dospělých dávkou 5 mg/kg/den a u dětí dávkou 6 mg/kg/den perorálně, rozděleně do dvou dávek. U pacientů se zhoršenou renální funkcí nesmí počáteční dávka přesáhnout 2,5 mg/kg/den.

U dětí se doporučuje vhodným způsobem monitorovat hladinu cyklosporinu před podáním dávky, aby se předešlo předávkování.

U pacientů s ložiskovou segmentální glomerulosklerózou může být prospěšná kombinace cyklosporinu a kortikosteroidů.

Není-li po 3 měsících léčby pacientů s nefropatií s minimálními změnami nebo ložiskovou segmentální glomerulosklerózou nebo po 6 měsících léčby pacientů s membranózní glomerulonefritidou dosaženo uspokojivého účinku, musí být léčba cyklosporinem ukončena.

Dávkování je nutné individuálně upravit dle účinnosti (proteinurie) a bezpečnosti (především podle sérového kreatininu). Dávky by však neměly u dospělých překročit 5 mg/kg/den, u dětí 6 mg/kg/den.

Pro udržovací léčbu musí být dávka pozvolna snižována až na nejnižší terapeuticky účinnou úroveň.

Revmatoidní artritidaPo dobu prvních šesti týdnů léčby se doporučuje dávka 2,5 mg/kg/den rozdělená do dvou dílčích dávek. Dávka může být snížena podle tolerance pacienta. Pokud není klinický účinek léčby dostatečný, je možné denní dávku postupně zvyšovat. V obvyklých případech nesmí dávka přesáhnout 4 mg/kg/den. V jednotlivých případech může být dávka zvýšena až na 5 mg/kg/den. Pokud je dávka zvýšena příliš brzy, hrozí riziko předávkování.

U pacientů vážících méně než 80 kg nemusí být 100 mg tobolky pro přesnou titraci dávky vhodné.

Pro udržovací léčbu musí být dávka individuálně upravena na nejnižší účinnou dávku.

Přípravek Cyclaid lze podávat v kombinaci s nízkými dávkami kortikosteroidů a/nebo NSAID (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

PsoriázaLéčba této choroby se upravuje individuálně, vzhledem k vysoké variabilitě onemocnění. K navození remisese doporučuje počáteční dávka 2,5 mg/kg/den rozdělená do dvou dílčích dávek podávaných perorálně. Nedojde-li po 1 měsíci léčby ke zlepšení, je možné denní dávku postupně zvyšovat na maximálně 5 mg/kg. U nemocných, u nichž nebylo v průběhu 6 týdnů při dávce 5 mg/kg/den dosaženo uspokojivého zlepšení psoriatických lézí nebo u pacientů, u kterých není klinicky účinná dávka v souladu s bezpečnostními doporučeními, musí být léčba ukončena.

Počáteční dávka 5 mg/kg/den je oprávněná u nemocných, jejichž stav vyžaduje rychlé zlepšení. Jakmile je dosaženo uspokojivé odpovědi, je možné léčbu Cyclaidem přerušit a v případě následného relapsu je možné léčbu znovu zahájit předchozí klinicky účinnou dávkou. U některých pacientů může být nezbytná kontinuální udržovací terapie.

Pro udržovací léčbu je nutné dávky individuálně titrovat na nejnižší účinnou úroveň. Dávky nesmějí přesáhnout 5 mg/kg/den rozdělených do dvou dílčích dávek.

Atopická dermatitidaLéčba této choroby se upravuje individuálně, vzhledem k vysoké variabilitě onemocnění. Doporučovanádávka je 2,5-5 mg/kg/den podávaná ve dvou dílčích dávkách perorálně po dobu maximálně 8 týdnů. Pokud není počáteční dávkou 2,5 mg/kg/den dosaženo během dvou týdnů uspokojivých výsledků, je možné dávku

zvýšit na maximálně 5 mg/kg. U zvlášť závažných případů je možné dosáhnout kontroly onemocnění úvodní dávkou 5 mg/kg/den. Po dosažení odpovídajícího terapeutického účinku by měla být dávka postupně snižována a léčba ukončena.

Způsob podáníRozmezí dávek je uvedeno pouze jako vodítko. K dosažení optimálních terapeutických koncentrací u jednotlivých pacientů je nutné pravidelné sledování plazmatických hladin cyklosporinu. Sledováníplazmatických hladin lze provádět pomocí RIA metody založené na použití monoklonálních protilátek.

Celková denní dávka musí být vždy podána ve dvou dílčích dávkách. Rozdělené dávky by se měly podávat vždy ve stejný čas každý den a doba mezi oběma dávkami by měla být vždy přibližně stejná. Proto se doporučuje užívat jednu ze dvou dělených dávek ráno a jednu večer.

Přípravek Cyclaid lze užívat jak s jídlem tak samostatně.

Přípravek Cyclaid je třeba zapít tekutinou a spolknout vcelku.

Převádění pacienta z jiného perorálně podávaného cyklosporinu na přípravek Cyclaid:Za účelem převedení pacienta z jiného cyklosporinu na přípravek Cyclaid by se měly před změnou léčby (tj. dokud je stále užívána původní perorální léčba cyklosporinem) zkontrolovat hladiny cyklosporinu v krvi, hladiny sérového kreatininu a hodnoty krevního tlaku. Pacient by měl být převeden na stejnou denní dávkupřípravku Cyclaid, která byla užívána v případě předchozího přípravku obsahujícího cyklosporin (převod dávky v poměru 1:1). Po 4-7 dnech je třeba zkontrolovat hladiny cyklosporinu v krvi, hladiny sérového kreatininu a hodnoty krevního tlaku. V případě potřeby je třeba dávku přípravku Cyclaid vhodným způsobem upravit. V prvních dvou měsících po převedení na přípravek Cyclaid mohou být nezbytné dodatečné kontroly (například v týdnech 2, 4 a 8) a dávka může být vhodným způsobem upravena.

Dávkování u pacientů s renální insuficiencí:Nebyla provedena specifická posouzení farmakokinetiky cyklosporinu u pacientů s poruchou funkce ledvin po transplantaci. Mimořádnou pozornost je třeba věnovat pacientům, u nichž dojde po zahájení léčby přípravkem Cyclaid k rychlému vzestupu sérového kreatininu (a to i v případě, že jsou hodnoty stále v normálním rozmezí). Vzestup sérového kreatininu nebo pokles clearance kreatininu může být také projevem akutního odmítnutí orgánu, zejména po transplantaci ledvin. Zahájení léčby Cyclaidem u pacientů se stávající dysfunkcí ledvin a následné úpravy dávky je třeba provádět po pečlivém zvážení možného prospěchu a rizik. Je třeba vzít v úvahu i celkový klinický stav pacienta a hladiny cyklosporinu v krvi.

U pacientů s nefrotoxickým syndromem a středně závažnou poruchou funkce ledvin (základní hodnoty sérového kreatininu u dospělých < 200 µmol/L, u dětí < 140 µmol/L) se nesmí překračovat úvodní dávka cyklosporinu 2,5 mg/kg tělesné hmotnosti denně a pacienty je třeba pečlivě monitorovat.

Dávkování u pacientů s poruchou jaterních funkcí:Porušená funkce jater může v některých případech významně ovlivnit farmakokinetiku cyklosporinu. U pacientů s poruchou jaterních funkcí je třeba pečlivě monitorovat plazmatické koncentrace cyklosporinu(cmin) a podle nich příslušně upravit dávkování.

U pacientů s psoriázou by se mělo podávání Cyclaidu ukončit v případě, že dojde k vzestupu jaterníchenzymů a bilirubinu na dvojnásobek základních hodnot.

U pacientů s nefrotickým syndromem a závažným postižením jater je třeba snížit úvodní dávku o 25 % až 50%.

Starší pacientiS použitím cyklosporinu u starších pacientů jsou pouze omezené zkušenosti, ale při použití doporučených dávek nebyly pozorovány žádné specifické problémy. Nicméně faktory spojené se stárnutím, jako je porušená funkce ledvin, vyžaduj potřebu pečlivého sledování stavu pacienta a případnou úpravu dávky.

DětiS použitím cyklosporinu u dětí jsou omezené zkušenosti. Nicméně při použití doporučených dávek cyklosporinu u dětí od 1 roku nebyly pozorovány žádné specifické problémy. V několika studiích bylo nezbytné dětem podávat vyšší dávku cyklosporinu na kg tělesné hmotnosti než dospělým a děti vyšší dávkování tolerovaly. Nicméně při podávání dávek překračujících horní doporučené rozmezí byly děti náchylnější k rozvoji retence tekutin, křečím a hypertenzi. Tyto symptomy reagovaly na snížení dávek.

4.3

Kontraindikace

 Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Cyklosporin je kontraindikován u pacientů s psoriázou nebo atopickou dermatitidou a abnormální

funkcí ledvin, nekontrolovanou hypertenzí, neléčenou infekcí nebo jakýmkoliv zhoubným nádorems výjimkou nádorového postižení kůže (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

 Cyklosporin je kontraindikován u pacientů s revmatoidní artritidou a abnormální funkcí ledvin,

nekontrolovanou hypertenzí, neléčenou infekcí nebo jakýmkoliv zhoubným nádorem.

 Poruchy renálních funkcí s výjimkou pacientů s nefrotickým syndromem a mírnou až středně závažnou

renální insuficiencí.

 Cyklosporin je kontraindikován u pacientů s psoriázou léčených PUVA, UVB, uhelným dehtem,

radioterapií nebo jinými imunosupresivy.

 Cyklosporin je kontraindikován u pacientů s nefrotickým syndromem a nekontrolovanou hypertenzí,

neléčenou infekcí nebo jakýmkoliv zhoubným nádorem.

 Vzhledem k omezeným zkušenostem u těchto skupin pacientů by se cyklosporin neměl užívat k léčbě

revmatoidní artritidy u dětí a mladistvých.

 Výslovně je kontraindikováno současné užívání takrolimu.  Současné užívání s Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná) radikálně snižuje plazmatické

koncentrace cyklosporinu. Toto může vést ke ztrátě léčebného účinku (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Cyclaid mohou předepisovat pouze lékaři specializující se na transplantologii, dermatologii, nefrologii nebo revmatologii. Nemocní by měli být sledováni v zařízeních s odpovídajícími laboratorními kapacitami a dalším pomocným zdravotnickým vybavením. Odpovědný lékař musí dostat všechny dostupnéinformace potřebné pro následné sledování pacientů.

Stejně jako ostatní imunosupresiva, cyklosporin zvyšuje riziko vzniku lymfomů a dalších malignit, především na kůži. Zvýšené riziko se zdá být vázáno spíše na stupeň a délku trvání imunosuprese než na použití určitých látek. Proto léčebný režim obsahující více imunosupresiv (včetně cyklosporinu) by měl být užíván s opatrností, protože by to mohlo vést k

lymfoproliferativním onemocněním nebo solidním

nádorům, některé s hlášenými úmrtími.

Cyklosporin se nesmí podávat v kombinaci s jinými kalcineurinovými inhibitory jako je takrolimus, protože tato kombinace může očekávatelně vést ke zvýšení výskytu nežádoucích účinků (viz také bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce), aniž by zároveň došlo ke zlepšení účinku.

U pacientů léčených přípravkem Cyclaid je třeba se vyvarovat současného podávání kalium šetřících diuretik, léčivých přípravků s obsahem draslíku, ACE inhibitorů, antagonistů receptoru pro angiotenzin II a zvýšeného příjmu draslíku ve stravě.

Grapefruitová šťáva může zvyšovat plazmatické hladiny cyklosporinu díky interakci se systémem cytochromu P450. Rozsah těchto změn hladin cyklosporinu v krvi se nicméně v jednotlivých případech liší a není předvídatelný. Z toho důvodu se během léčby přípravkem Cyclaid nesmí podávat grapefruitová šťáva.

U pacientů, u kterých dojde k rozvoji proliferace dásní při léčbě přípravkem Cyclaid, je třeba se vyvarovat užívání léčivých přípravků, které mohou způsobovat hyperplazii dásní (jako je například nifedipin) (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky).

V případě používání inaktivovaných nebo toxoidových vakcín je třeba vždy zkontrolovat odpověď imunitního systému pomocí určení titru protilátek (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Během léčby cyklosporinem může být očkování méně účinné; je třeba se vyhnout používání živých oslabených vakcín.

U pacientů s hyperurikémií léčených cyklosporinem je třeba opatrnosti, protože cyklosporin může dále zvyšovat hladiny kyseliny močové. Častá a potenciálně závažná komplikace, zvýšení sérového kreatininu a močoviny, se může objevit během prvních týdnů léčby Cyclaidem. Tyto funkční změny jsou závislé na dávce a jsou reverzibilní, obvykle reagují na snížení dávky.

Cyklosporin může ovlivňovat funkci ledvin. Během dlouhodobé léčby se u některých pacientů mohou rozvinout strukturální změny v ledvinách (např. intersticiální fibróza), které je nutno u pacientů po transplantaci ledvin odlišit od změn v důsledku chronické rejekce. Z toho důvodu musí být před zahájením léčby přípravkem Cyclaid spolehlivě stanovena základní hodnota kreatininu. Hodnoty sérového kreatininu a močoviny by měly být poté monitorovány každé dva týdny v průběhu prvních 3 měsíců terapie.

V případě, že se u pacientů po transplantaci ledvin s velmi vysokými hladinami cyklosporinu v krvi objevíkontinuálně se zhoršující hodnoty renální funkce, a pokud nedojde ke zlepšení po odpovídajícím snížení dávky, je třeba provést mnohem detailnější vyšetření, například biopsie ledvin.

Cyclaid může také způsobit na dávce závislé reverzibilní zvýšení sérového bilirubinu a občas jaterních enzymů (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky) a může ovlivňovat funkci jater. Z toho důvodu je třeba u pacientů pravidelně kontrolovat parametry jaterních funkcí.

U pacientů léčených cyklosporinem existují vyžádaná a spontánní hlášení hepatotoxicity a poškození jater včetně cholestázy, žloutenky, hepatitidy a jaterního selhání. Většina hlášení zahrnuje pacienty se signifikantními komorbiditami, základním onemocněním a dalšími faktory zahrnujícími infekční komplikace a komedikace s hepatotoxickým potenciálem. Některé případy, zejména u transplantovaných pacientů, byly fatální (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Je vyžadováno pečlivé sledování parametrů, které hodnotí funkce ledvin a jater. Abnormální hodnoty mohou vyžadovat snížení dávky.

U starších pacientů by měla být sledována funkce ledvin obzvláště pečlivě.

K monitorování hladiny cyklosporinu v plné krvi se dává přednost použití specifických monoklonálních protilátek (měření mateřské látky); lze použít rovněž HPLC metodu, která také měří mateřskou látku. Pokud se používá plasma nebo sérum, je třeba dodržovat standardní protokol separace (čas a teplota). Pro počáteční sledování pacientů po transplantaci jater, by měly být použity buď specifické monoklonální protilátky nebo by mělo být provedeno paralelní měření s použitím obou specifických monoklonálních protilátek i nespecifických monoklonálních protilátek, aby byla zajištěna dávka, která zabezpečuje dostatečnou imunosupresi.

Cyklosporin zvyšuje riziko hyperkalémie, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin. Rovněž se doporučuje opatrnost , pokud je cyklosporin podáván společně s draslík šetřícími léky (např. draslík šetřící diuretika, ACE inhibitory, antagonisté receptoru pro angiotensin II) a léky obsahujícími draslík, stejně jako u pacientů se stravou bohatou na draslík. V těchto situacích je vhodná kontrola hladiny draslíku.

Cyklosporin zvyšuje clearance hořčíku. To může vést k symptomatické hypomagnesémii, zejména v peritransplantačním období. Proto se doporučuje v peritransplantačním období kontrola hladiny sérového hořčíku, zejména v přítomnosti neurologických symptomů/příznaků. V případě nutnosti by měl být hořčík doplněn.

Během léčby cyklosporinem je nezbytné pravidelně kontrolovat krevní tlak (viz bod 4.8 Nežádoucí účinky). Léčbu přípravkem Cyclaid je nutné ukončit v případě hypertenze, kterou nelze kontrolovat odpovídající antihypertenzní léčbou.

Během léčby cyklosporinem může dojít k reverzibilnímu zvýšení krevních lipidů. Z tohoto důvodu se doporučuje stanovit hladinu lipidů v krvi před zahájením léčby a následně po prvním měsíci léčby. Pokud dojde ke zvýšení lipidů, je třeba omezit příjem tuků v potravě a/nebo snížit dávku cyklosporinu.

Doporučuje se provádět pravidelné zubní prohlídky (například každé tři měsíce). Aby se předešlo rozvoji hyperplazie dásní nebo aby se snížila její závažnost, je třeba čistit zuby profesionálně a pacient by měl být poučen o nezbytných opatřeních osobní zubní hygieny.

Během léčby cyklosporinem byl zaznamenán zvýšený výskyt kožních nádorů, zejména u pacientů se psoriázou nebo atopickou dermatitidou. Z tohoto důvodu by měli být pacienti poučeni o nutnosti vyvarovat se nadměrnému vystavení ultrafialovému světlu, nechráněnému pobytu na slunci a neměli by být současně vystaveni UV- B záření nebo PUVA fotochemoterapii. . Doporučuje se provést běžnou kožní prohlídku a histologické vyšetření podezřelých kožních změn.

Doporučuje se věnovat mimořádnou pozornost pacientům s neléčenými akutními infekcemi. Stejně jako ostatní imunosupresiva, cyklosporin činí pacienty náchylnými k rozvoji různých bakteriálních, mykotických, parazitárních a virových infekcí, často s oportunními patogeny.

U pacientů léčených cyklosporinem byla pozorována aktivace latentní polyomavirové infekce, která může vést k polyomavirem asociované nefropatii (PVAN), zejména k BK virus nefropatii (BKVN) nebo k JC virem asociované progresivní multifokální leukoencefalopatii (PML). Tyto infekce jsou často spojené s vyšší celkovou imunosupresivní zátěží a je třeba je zvážit při diferenciální diagnostice u imunosuprimovaných pacientů s poruchou funkce ledvin nebo neurologickými příznaky. Byla zaznamenána závažná a/nebo fatální hlášení. Jelikož důsledky mohou být fatální, především u pacientů na mnohočetné dlouhodobé imunosupresivní terapii by měly být použity efektivní preemptivní a terapeutické strategie.

Je třeba dodržovat opatrnost při současném podávání lercanidipinu s cyklosporinem (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Cyklosporin může zvyšovat krevní hladinu současně užívaných léků, které jsou substráty P-glykoproteinu (Pgp) jako je aliskiren (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce).

Pravidelné stanovení minimální koncentrace cyklosporinu v krvi je důležitým bezpečnostním opatřením ve smyslu sledování léčby pacientů po transplantaci (viz bod 4.2 Dávkování a způsob podání v kapitole Orgánové transplantace)

Je třeba vzít v úvahu fakt, že stanovení koncentrací cyklosporinu v krvi, plazmě nebo séru je jen jedním z faktorů přispívajících ke klinickému posouzení stavu pacienta. Proto by hladiny cyklosporinu v krvi měly být brány pouze jako referenční pro léčbu a musí být doplněny dalšími klinickými a laboratorními parametry.

Cyklosporin může zvyšovat riziko benigní intrakraniální hypertenze. Pacienti s projevy zvýšeného nitrolebního tlaku musí být vyšetřeni a v případě stanovení diagnózy benigní intrakraniální hypertenze musí být léčba cyklosporinem ukončena vzhledem k riziku trvalé ztráty zraku.

Další upozornění při léčbě nefrotického syndromuVzhledem k tomu, že přípravek Cyclaid může zhoršit renální funkce, je třeba tyto funkce často kontrolovat. Zůstává-li při více než jednom měření hladina sérového kreatininu zvýšena o více než 30 % nad výchozí stav, musí se dávka přípravku Cyclaid o 25-50 % snížit. U pacientů s abnormálními hodnotami renálních funkcí již před zahájením léčby by měla být léčba zahájena dávkou 2,5 mg/kg/den a tito pacienti musí být velmi pečlivě monitorováni.

Je třeba poznamenat, že u některých pacientů může nefrotický syndrom sám o sobě vést ke změnám renálních funkcí. V souvislosti s podáváním cyklosporinu byly proto zaznamenány případy strukturálních změn ledvin bez současného zvýšení sérových hladin kreatininu. U pacientů léčených cyklosporinem déle než jeden rok je indikována biopsie ledvin za účelem posouzení progrese postižení ledvin a rozsahu případných současně se vyskytujících morfologických změn souvisejících s podáváním cyklosporinu.

U pacientů s nefrotickým syndromem léčených imunosupresivy (včetně cyklosporinu) byl hlášen výskyt maligních nádorů (včetně Hodgkinova lymfomu).

Údaje o dlouhodobém používání cyklosporinu u pacientů s nefrotickým syndromem jsou omezená. Nicméně v rámci klinických studií byli pacienti léčeni po dobu 1 až 2 let. Dlouhodobou léčbu je možné zvážit v případě, že došlo k významnému poklesu proteinurie při stávajících hodnotách clearance kreatininu a za předpokladu přijetí odpovídajících bezpečnostních opatření.

Další upozornění při léčbě revmatoidní artritidyVzhledem k tomu, že přípravek Cyclaid může zhoršit renální funkce, měla by být před zahájením léčby stanovena počáteční hladina sérového kreatininu pomocí alespoň dvou měření. Sérový kreatinin by měl být poté v průběhu prvního měsíce terapie monitorován v týdenních intervalech. Následně by měl být sérový kreatinin monitorován ve dvoutýdenních intervalech v průběhu prvních 3 měsíců terapie a poté jednou měsíčně. Častější kontroly jsou nezbytné, pokud se zvýší dávka přípravku Cyclaid nebo při zahájení současného podávání nesteroidních antirevmatik či zvýšení jejich dávky.

Pokud je při několika měřeních hodnota sérového kreatininu zvýšena o více než 30 % nad výchozí hodnoty, musí být dávka přípravku Cyclaid snížena. Je-li sérový kreatinin zvýšen o více než 50 %, musí být dávka přípravku Cyclaid snížena o 50 %. Tato doporučení platí i tehdy, pokud jsou hodnoty ještě stále v normálním laboratorním rozmezí. Pokud sérové hladiny kreatininu do 1 měsíce nepoklesnou, musí být léčba přípravkem Cyclaid ukončena.

Ukončení léčby je nezbytné i tehdy, pokud nelze hypertenzi vzniklou během léčby upravit vhodnou antihypertenzní léčbou.

Stejně jako při dlouhodobé léčbě jinými imunosupresivy existuje i zde zvýšené riziko lymfoproliferativních poruch. Je třeba dodržovat zvýšenou opatrnost, jestliže je přípravek Cyclaid užíván při kombinované léčbě smethotrexátem.

Vzhledem k bezpečnosti pacienta je při léčbě revmatoidní artritidy nutné provádět dodatečné kontroly podle následujícího časového schématu:- hematologický profil (počet červených krvinek, leukocytů a krevních destiček): vstupní a pak každé 4 týdny,- jaterní enzymy: vstupní a pak každé 4 týdny,- analýza moči: vstupní a pak každé 4 týdny,- krevní tlak: vstupní a pak každé 2 týdny po dobu 3 měsíců, poté každé 4 týdny,- draslík, lipidy: vstupní a pak každé 4 týdny.

V rámci klinických studií jsou k dispozici zkušenosti s až 12 týdenní léčbou. S delší léčbou není v současnosti dostatek zkušeností. Pokud po 3 měsících léčby nepozorujeme žádný účinek, měla by být léčba přípravkem Cyclaid ukončena.

Další upozornění při léčbě psoriázyVzhledem k tomu, že přípravek Cyclaid může zhoršit renální funkce, měla by být před zahájením léčby stanovena počáteční hladina sérového kreatininu pomocí alespoň dvou měření. Sérový kreatinin by měl být poté monitorován každé dva týdny v průběhu prvních 3 měsíců terapie a poté jednou měsíčně. Pokud je hodnota sérového kreatininu zvýšena o více než 30 % nad výchozí hodnoty, musí se dávka přípravku Cyclaid snížit o 25-50 %. Je-li sérový kreatinin zvýšen o více než 50 %, musí být dávka přípravku Cyclaidsnížena o 50 %. Tato doporučení platí i tehdy, pokud jsou hodnoty ještě stále v normálním laboratorním rozmezí. Pokud sérové hladiny kreatininu do 1 měsíce nepoklesnou, musí být léčba přípravkem Cyclaidukončena.

Ukončení léčby je nezbytné i tehdy, pokud nelze hypertenzi vzniklou během léčby upravit vhodnou antihypertenzní léčbou.

Starší pacienti by měli být léčeni pouze při invalidizující psoriáze a jejich renální funkce by měly být pečlivě kontrolovány.

K dispozici jsou pouze omezené zkušenosti s použitím Cyclaidu u dětí s psoriázou.

Léčba trvá obvykle 12 týdnů. S podáváním po dobu delší než 24 týdnů není dostatek zkušeností. Pokud během léčby Cyclaid dojde k rozvoji hypertenze, kterou nelze dostatečně kontrolovat, doporučuje se léčbu ukončit.

Při léčbě cyklosporinem, stejně jako při léčbě tradičními imunosupresivy, byl u pacientů s psoriázou popsán výskyt maligních nádorů (zejména kožních). Pacient musí být vyšetřen na všechny formy existujících nádorů, včetně nádorů kůže a děložního čípku. Při kožních lézích netypických pro psoriázu je nezbytné před zahájením léčby cyklosporinem provést bioptické vyšetření k vyloučení kožního nádoru, mycosis fungoides nebo jiných premalignit. Nemocní s maligními nebo premaligními změnami kůže se smějí léčit přípravkem Cyclaid pouze po odpovídající léčbě těchto lézí a v případě, že neexistuje jiná možnost terapie.

U malého počtu nemocných s psoriázou vedla léčba cykloporinem k rozvoji lymfoproliferativních poruch, které byly po ukončení léčby reverzibilní. Pacienti užívající přípravek Cyclaid by neměli být současně léčeniUVB ozařováním nebo PUVA fotochemoterapií.

Vzhledem k možnému riziku rozvoje kožního nádorového onemocnění je třeba pacienty léčené přípravkem Cyclaid varovat před nadměrným sluněním bez použití ochranných přípravků.

Další upozornění při léčbě atopické dermatitidyVzhledem k tomu, že přípravek Cyclaid může zhoršit renální funkce, měla by být před zahájením léčby stanovena počáteční hladina sérového kreatininu pomocí alespoň dvou měření. Sérový kreatinin by měl být poté monitorován každé dva týdny v průběhu prvních 3 měsíců terapie a poté jednou měsíčně. Pokud je hodnota sérového kreatininu zvýšena o více než 30 % nad výchozí hodnoty a je trvale zvýšená při více než jednom měření, musí se dávka přípravku Cyclaid snížit o 25-50 %. Tato doporučení platí i tehdy, pokud jsou hodnoty ještě stále v normálním laboratorním rozmezí. Pokud sérové hladiny kreatininu do 1 měsíce neklesnou, musí být léčba přípravkem Cyclaid ukončena.

Ukončení léčby je nezbytné i tehdy, pokud nelze hypertenzi vzniklou během léčby upravit vhodnou antihypertenzní léčbou.

Zkušenosti s použitím cyklosporinu u dětí s atopickou dermatitidou jsou omezené, proto se použití přípravku Cyclaid u dětí nedoporučuje.

Starší pacienti by měli být léčeni pouze při invalidizující atopické dermatitidě a jejich renální funkce by měly být pečlivě kontrolovány.

Benigní lymfadenopatie je běžně spojena se vzplanutím atopické dermatitidy a vymizí spontánně nebo při zlepšení onemocnění. Lymfadenopatie zjištěná při léčbě cyklosporinem by měla být pravidelně monitorována. Lymfadenopatie perzistující i při zlepšení onemocnění by měla být preventivně biopticky vyšetřena, aby se vyloučila možnost lymfomu.

Aktivní infekce herpes simplex by měla být před zahájením léčby přípravkem Cyclaid eliminována. Přerušení léčby cyklosporinem je nutné pouze v případě rozvoje závažné infekce v průběhu léčby.

Kožní infekce Staphylococcus aureus není absolutní kontraindikací pro léčbu přípravkem Cyclaid, ale měla by být léčena vhodným antibakteriálním přípravkem. Perorální podávání erytromycinu může zvyšovatkoncentrace cyklosporinu v krvi (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce) a

je proto třeba se jeho podávání vyvarovat. Pokud není jiná alternativa léčby, doporučuje se pečlivě monitorovat hladinu cyklosporinu v krvi, renální funkce a nežádoucí účinky cyklosporinu.

Vzhledem k potenciálnímu riziku kožních malignit by měli být pacienti léčení přípravkem Cyclaid varováni, aby se bez ochrany nevystavovali slunečnímu svitu. Tito pacienti by neměli být současně léčeni UVB ozařováním a PUVA fotochemoterapií.

Pomocné látky přípravku CyclaidTento přípravek obsahuje glyceromakrogol-hydroxystearát, který může způsobovat podráždění žaludku a průjem.

Tento přípravek obsahuje etanol.Jedna měkká tobolka přípravku Cyclaid 50 mg obsahuje 50,0 mg čistého etanolu.

Tento léčivý přípravek obsahuje 12,7 objemových % etanolu (alkoholu), odpovídajících až 525 mg v jedné dávce. Jedna dávka tak odpovídá 13 ml piva nebo 6 ml vína. Může být škodlivý pro pacienty trpících alkoholismem. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a u vysoce rizikových skupin pacientů jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Použití u dětí u netransplantačních indikací

S výjimkou léčby nefrotického syndromu, nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti s Cyclaidem; jeho použití u dětí do 16 let věku v jiné netransplantační indikaci než při nefrotickém syndromu, nelze doporučit.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Potravinové interakcePři současném podání grapefruitové šťávy bylo zaznamenáno zvýšení biologické dostupnosti cyklosporinu.

Interakce s jinými léčivými přípravkyNíže uvedený seznam obsahuje léčivé přípravky, u nichž byla interakce s cyklosporinem řádně doložena a jeklinicky významná.

Různé léčivé přípravky buď zvyšují, nebo snižují hladinu cyklosporinu v plazmě nebo plné krvi, obvykle na podkladě inhibice nebo indukce enzymů zapojených do metabolismu cyklosporinu (zejména cytochromu CYP3A4).Cyklosporin je také inhibitor CYP3A4 a efluxního transportéru P-glykoproteinu a může zvýšit plasmatickou hladinu současně užívaných léků, které jsou substráty tohoto enzymu a/nebo transportéru

Tento přípravek obsahuje etanol (viz bod 4.4). Etanol může vzájemně působit s jinými léčivými přípravky.

Léčivé přípravky snižující hladinu cyklosporinuBarbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, fenytoin, fenobarbital; primadon; griseofulvin; metamizol;nafcilin; sulfadimidin i.v.a trimetoprim i.v.; rifampicin; oktreotid; probukol; sulfadiazin; orlistat; troglitazon;Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná); tiklopidin, sulfinpyrazon; terbinafin; bosentan.

Pacienti léčení cyklosporinem by neměli užívat výrobky/bylinné přípravky obsahující Hypericum perforatum, protože by mohly způsobit výrazné snížení plazmatických koncentrací cyklosporinu díky indukci CYP3A4, v důsledku čehož by mohlo dojít k poklesu léčebného účinku (viz bod 4.3 Kontraindikace).

Léky zvyšující hladinu cyklosporinuMakrolidová antibiotika (především erytromycin, azitromycin, klaritromycin, josamycin, roxitromycin a pristinamycin); ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, vorikonazol; antagonisté kalcia (jako diltiazem, nikardipin, verapamil); metoklopramid; perorální kontraceptiva; propafenon; danazol; metylprednisolon (ve

vysokých dávkách); alopurinol; anti-H2 (cimetidin, ranitidin); chlorochin; amiodaron; kyselina cholová a její deriváty; bromokriptin; inhibitory proteázy; doxycyklin, imatinib; kolchiciny; nefazodon..

Další relevantní formy interakce s jinými léčivými přípravkyJe třeba věnovat zvýšenou pozornost při současném užívání cyklosporinu s jinými léky, které mají nefrotoxický synergistický účinek: aminoglykosidy (včetně gentamicinu, tobramycinu), amfotericin B, ciprofloxacin, vankomycin, trimetoprim (+sulfametoxazol); nesteroidní protizánětlivé látky (včetnědiklofenaku, naproxenu, sulindaku); melfalan, antagonisté histaminových H2-receptorů (např. cimetidin, ranitidin); metotrexát, takrolimus a sirolimus (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Je třeba se vyhnout současnému užívání s takrolimem z důvodu zvýšeného nefrotoxického potenciálu..

Během léčby cyklosporinem může dojít k oslabení účinku vakcinací, takže je třeba se vyhnout používání živých oslabených vakcín.

Při současném podávání nifedipinu s cyklosporinem může dojít ke zhoršení projevů hyperplazie dásní, kterou lze pozorovat při monoterapii cyklosporinem.

Při současném podávání cyklosporinu a lerkanidipinu, AUC lerkanidipinu byla trojnásobně vyšší a AUC cyklosporinu vzrostla o 21%. Proto se doporučuje opatrnost při současném podávání cyklosporinu spolu s lerkadipinem (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Cyklosporin je vysoce účinný inhibitor Pgp a může zvýšit hladinu současně užívaných léků v krvi, které jsou substráty Pgp, jako je aliskiren. Při současném podání cyklosporinu a aliskirenu

Cmax aliskirenu byla

zvýšena přibližně 2,5krát a AUC přibližně 5krát. Nicméně farmakokinetický profil cyklosporinu nebyl signifikantně změněn. Doporučuje se opatrnost při současném podávání cyklosporinu a aliskirenu.

Při současném podávání cyklosporinu s kortikosteroidy, metylprednisonem, prednisonem nebo prednisolonem bylo hlášeno zvýšené riziko mozkových záchvatů. Toto platí zejména v případě vysokých dávek kortikosteroidů.

Při současném podávání diklofenaku a cyklosporinu bylo pozorováno významné zvýšení biologické dostupnosti diklofenaku, což by mohlo vést k reverzibilnímu zhoršení renálních funkcí. Zvýšení biologické dostupnosti diklofenaku je nejspíše způsobeno snížením jeho vysoké biotransformace při prvním průchodu játry („first-pass“ efektu). Při současném podávání cyklosporinu s nesteroidními protizánětlivými látkamis nízkou biotransformací při prvém průchodu játry („first-pass“ efektem), např. kyselinou acetylsalicylovou, lze očekávat, že ke zvýšení biologické dostupnosti nedojde.

Cyklosporin může snižovat vylučování digoxinu, kolchicinu, lovastatinu, pravastatinu, simvastatinu, atorvastatinu, etoposidu a prednisolonu a může proto vést k toxicitě digoxinu nebo zvýšenému riziku svalové toxicity (včetně svalové bolesti a slabosti, myositidy a občas i rabdomyolýzy) po podávání kolchicinu, lovastatinu, pravastatinu, simvastatinu, atorvastatinu.

Pokud je některý z těchto léků užíván současně s cyklosporinem, je vyžadováno pečlivé klinické sledování, aby bylo možné včas detekovat toxické projevy těchto léků, následované snížením dávky nebo jejich vysazením.

V literatuře a post-marketingovém sledování byly hlášeny případy myotoxicity, včetně svalové bolesti a slabosti, myositidy a rabdomyolýzy, při současném podávání cyklosporinu s lovastatinem, simvastatinem, atorvastatinem, pravastatinem a vzácně i fluvastatinem. Pokud jsou tyto současně podávány s cyklosporinem, dávkování těchto statinů by mělo být sníženo podle doporučení. Léčba statiny musí být dočasně ukončena nebo přerušena u pacientů s příznaky a projevy myopatie nebo s rizikovými faktory predisponujícími k vážnému poškození ledvin, včetně selhání ledvin, sekundárně k rabdomyolýze.

Ve studiích s použitím everolimu nebo sirolimu v kombinaci s plnou dávkou cyklosporinu pro mikroemulzi bylo pozorováno zvýšení sérového kreatininu. Tento efekt je často reverzibilní při redukci dávky cyklosporinu. Everolimus a sirolimus měl pouze malý vliv na farmakokinetiku cyklosporinu. Současné podávání cyklosporinu výrazně zvyšuje hladina everolimu a sirolimu v krvi.

Je nutná opatrnost při současném podávání draslík šetřících léků (např. draslík šetřící diuretika, ACE inhibitory, antagonisté receptoru pro angiotensin II) nebo draslík obsahujících léků, protože může dojít k signifikantnímu zvýšení draslíku v séru (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Cyklosporin může zvyšovat koncentraci repaglinidu v plasmě a tím zvýšit riziko hypoglykémie.

DoporučeníPokud se nelze vyhnout současnému podávání léčivých přípravků, u nichž je nevyhnutelná interakces cyklosporinem, doporučuje se řídit se následujícími základními doporučeními:

Během současného podávání léků se synergickým nefrotoxickým účinkem musí být prováděno pečlivé monitorování renálních funkcí (zejména sérového kreatininu). Při významném zhoršení renálních funkcí je nutné snížit dávku současně podávaného léku anebo zvážit alternativní způsob léčby.

U příjemců štěpu byly zaznamenány izolované případy značného, ale reverzibilního zhoršení funkce ledvin (s odpovídajícím zvýšením sérového kreatininu) po současném podání derivátů kyseliny fibrové (např.bezafibrát, fenofibrát). U těchto pacientů musí být pečlivě monitorovány funkce ledvin. V případě výrazného zhoršení funkce ledvin musí být komedikace vysazena.

Léčivé přípravky, o nichž je známo, že snižují nebo zvyšují biologickou dostupnost cyklosporinu U transplantovaných pacientů je vyžadováno časté měření hladin cyklosporinu spojené s případnou úpravoudávky, zejména při zahájení nebo vysazení současně podávaného léku. U netransplantovaných pacientů je význam monitorování hladin cyklosporinu v krvi sporný, protože vztah mezi hladinou cyklosporinu v krvi a klinickým účinkem není jasně stanoven. Pokud jsou současně podávány přípravky, které zvyšují hladinucyklosporinu, může být prospěšnější častější sledování funkce ledvin a pečlivé sledování pacienta s ohledem na možné nežádoucí účinky cyklosporinu.

U pacientů s hypertrofií dásní nesmí být současně podáván nifedipin.

Nesteroidní protizánětlivé látky, o kterých je známo, že podléhají výraznému metabolismu při prvém průchodu játry („first-pass effect“) (např. diklofenak), musí být podávána v dávkách nižších, než je obvyklá doporučená dávka u pacientů, kteří neužívají cyklosporin.

Vzhledem k tomu, že hepatotoxicita je možný nežádoucí účinek nesteroidních protizánětlivých léků, doporučuje se u pacientů s revmatoidní artritidou léčených kombinací přípravku Cyclaid a těchto přípravků pravidelné sledování jaterních funkcí.

V případě současného podávání cyklosporinu s digoxinem, kolchicinem, nebo s inhibitorem HMG-CoA reduktázy (statiny) je vyžadováno pečlivé klinické sledování, aby bylo možné včas detekovat toxické projevy léků, následované snížením dávky nebo jejich vysazením.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíS použitím cyklosporinu u těhotných žen jsou pouze omezené zkušenosti.

Cyklosporin nevykazuje známky teratogenicity u pokusných zvířat. Omezené zkušenosti s bezpečností podávání cyklosporinu těhotným ženám nepřinesly žádné důkazy o teratogenicitě. Cyklosporin prochází placentou. Úvodní zkušenosti u pacientů po transplantaci nicméně ukazují, že cyklosporin, stejně jako jiná imunosupresiva, zvyšuje pravděpodobnost specifických komplikací v těhotenství, jako je preeklampsie a předčasný porod dětí se sníženou porodní hmotností. Přípravek Cyclaid by měl být v těhotenství podáván,

pouze pokud přínos léčby převáží její rizika. Těhotné ženy léčené přípravkem Cyclaid je třeba pečlivěsledovat.

KojeníCyklosporin je vylučován do mateřského mléka. Matky léčené přípravkem Cyclaid nesmějí kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Neexistují údaje o tom, že by cyklosporin ovlivňoval schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek obsahuje etanol (viz bod 4.4). Etanol může ovlivňovat schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Mnoho nežádoucí účinků spojených s podáváním cyklosporinu je závislých na dávce a lze jim předejít snížením dávky. V různých indikacích je spektrum nežádoucích účinků v podstatě stejné, mají ale rozdílnou četnost. V důsledku potřeby vyšších počátečních dávek a delší udržovací léčby u pacientů po transplantaci jsou nežádoucí účinky u těchto pacientů častější a obvykle závažnější než u pacientů léčených pro jiné indikace.

Byly pozorovány anafylaktoidní reakce po i.v. aplikaci produktů cyklosporinu, které obsahují polyetoxylovaný ricinový olej.

Infekce a infestacePacienti užívající imunosupresivní léčbu, včetně cyklosporinu a cyklosporin obsahujících režimů, jsouvystaveni zvýšenému riziku infekcí (virových, bakteriálních, mykotických, parazitárních) (viz bod 4.4). Mohou se vyskytnout generalizované i lokalizované infekce. Pre-existující infekce mohou být zhoršeny a reaktivace polyomavirové infekce může vést k polyomavirem asociované nefropatii (PVAN) nebo k JC virem asociované progresivní multifokální leukopatii (PML). Byla zaznamenána závažná a/nebo fatální hlášení.

Novotvary benigní, maligní a blíže neurčené (zahrnující cysty a polypy)Pacienti užívající imunosupresivní léčbu, včetně cyklosporinu a cyklosporin obsahujících režimů, jsou vystaveni zvýšenému riziku vzniku lymfomů nebo lymfoproliferativních onemocnění a dalších malignit, především kůže. Frekvence malignit se zvyšuje s intenzitou a dobou trvání léčby (viz bod 4.4). Některé malignity mohou být fatální.

Odhad četnosti výskytu:Velmi časté (1/10)Časté (1/100 to <1/10)Méně časté (1/1 000 to <1/100)Vzácné (1/10 000 to <1/1 000) Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy krve a lymfatického systému:Méně časté:

Anémie, trombocytopenie.

Vzácné:

Mikroangiopatická hemolytická anémie, hemolyticko-uremický syndrom.

Endokrinní poruchy:Méně časté:

U některých pacientů byla hlášena maligní neoplazie nebo lymfoproliferativní choroby. Jejich výskyt a rozložení bylo obdobné jako u pacientů léčených tradiční imunosupresivní terapií.

Poruchy metabolismu a výživy:Velmi časté:

Anorexie, hyperlipidémie, hypercholesterolémie.

Časté:

Hyperurikémie, hyperkalémie, hypomagnezémie (viz bod 4.4)

Vzácné:

Hyperglykémie.

Poruchy nervového systému:Velmi časté:

Třes, bolesti hlavy, včetně migrény.

Časté:

Parestézie.

Méně časté:

Známky encefalopatie, např. křeče, zmatenost, dezorientace, snížená schopnost reakcí, agitovanost, nespavost, poruchy vidění, kortikální slepota, kóma, paréza a cerebelární ataxie.

Vzácné:

Motorická polyneuropatie.

Velmi vzácné: Edém očního disku, včetně edému papily, s případným zrakovým postižením a sekundární

benigní intrakraniální hypertenzí.

Cévní poruchy:Velmi časté:

Hypertenze.

Gastrointestinální poruchy:Časté:

Nechutenství, nausea, zvracení, bolesti břicha, průjem, hypertrofie dásní.

Vzácné:

Pankreatitida.

Poruchy jater a žlučových cest:Časté:

Abnormální funkce jater (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Poruchy kůže a podkožní tkáně:Časté:

Hypertrichóza.

Méně časté:

Alergická vyrážka.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:Časté:

Svalové křeče, myalgie.

Vzácné:

Svalová slabost, myopatie.

Poruchy ledvin a močových cest:Velmi časté:

Poškození ledvin (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů:Vzácné:

Menstruační poruchy, gynekomastie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:Časté:

Únava.

Méně časté:

Edém, zvýšení tělesné hmotnosti.

Ostatní nežádoucí účinky z postmarketingových zkušenostíU pacientů léčených cyklosporinem existují vyžádaná a spontánní hlášení hepatotoxicity a poškození jater včetně cholestázy, žloutenky, hepatitidy a jaterního selhání. Většina hlášení zahrnuje pacienty se signifikantními komorbiditami, základním onemocněním a dalšími faktory zahrnujícími infekční komplikace a komedikace s hepatotoxickým potenciálem. Některé případy, zejména u transplantovaných pacientů, byly fatální (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

4.9

Předávkování

Perorální LD50 cyklosporinu je 2,329 mg/kg u myší, 1,480 mg/kg u potkanů a > 1,000 mg/kg u králíků. I.v.LD50 je 148 mg/kg u myší, 104 mg/kg u potkanů a and 46 mg/kg u králíků.

a) Projevy intoxikaceZkušenosti s předávkováním cyklosporinu jsou minimální. Po podání dávek až 10 g cyklosporinu (přibližně150 mg/kg) bylo pozorováno zvracení, somnolence, bolest hlavy, tachykardie a u některých pacient také

středně závažné reverzibilní postižení funkce ledvin. Existují zprávy o závažných příznacích intoxikace u předčasně narozených dětí po náhodném předávkování matky.

b) Léčba intoxikaceMožné projevy nefrotoxicity jsou ve většině případů po ukončení léčby přípravkem Cyclaid reverzibilní. V případě předávkování se poskytuje symptomatická léčba a provádí se běžná podpůrná opatření.Cyklosporin není dialyzovatelný ani odstranitelný z těla hemoperfúzí s použitím aktivního uhlí.

Odstranění cyklosporinu lze proto dosáhnout pouze nespecifickými léčebnými postupy včetně výplachu žaludku. Aktivní uhlí nicméně odstraňuje malé množství cyklosporinu z enterohepatální cirkulace. Během několika prvních hodin po předávkování může být prospěšné vyvolat u pacienta zvracení.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Imunosupresivum; ATC kód: L04 AA01

Cyklosporin (zvaný také cyklosporin A) je cyklický polypeptid složený z 11 aminokyselin. Je to silné imunosupresivum, které u zvířat prodlužuje přežívání alogenních transplantátů kůže, srdce, ledvin, pankreatu, kostní dřeně, tenkého střeva a plic. Studie ukazují, že cyklosporin tlumí reakce zprostředkované buňkami, včetně imunity vůči alotransplantátu, dále opožděnou kožní přecitlivělost, experimentální alergickou encefalomyelitidu, Freundovu adjuvantní artritidu, reakce štěpu vůči hostiteli (GVHD) a také tvorbu protilátek T-lymfocyty. Na buněčné úrovni tlumí cyklosporin tvorbu a uvolňování lymfokinů včetně interleukinu-2 (růstového faktoru T-lymfocytů – TCGF). Cyklosporin evidentně blokuje klidové lymfocyty ve fázi G0 nebo G1 buněčného cyklu a tlumí antigenem vyvolané uvolňování lymfokinů z aktivovaných T-lymfocytů.

Všechny dostupné důkazy naznačují, že cyklosporin působí na lymfocyty specificky a reverzibilně. Na rozdíl od cytostatik nesnižuje cyklosporin hemopoézu a neovlivňuje funkci fagocytů. Pacienti léčení cyklosporinemjsou méně náchylní k infekci, než pacienti léčení jinými imunosupresivy.

U člověka byly provedeny úspěšné transplantace orgánů a kostní dřeně s použitím cyklosporinu k prevenci a k léčbě odmítnutí štěpu a GVHD.

Pozitivní léčebné účinky cyklosporinu byly prokázány také u řady různých stavů, o nichž se ví nebo předpokládá, že jsou autoimunního původu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Maximální koncentrace v krvi (Cmax) je dosaženo po jedné až dvou hodinách (Tmax). Absolutní biologická dostupnost je 30-60 %. Inter- a intra-individuální farmakokinetická variabilita je 10-20 % v případě AUC a Cmax u zdravých dobrovolníků. Cyklosporin lze podávat s jídlem nebo nalačno.

Výsledky několika studií prokázaly, že monitorování AUC cyklosporinu po dobu 4 hodin od podání dávky(AUC0-4) poskytuje mnohem přesnější predikci expozici cyklosporinu než bazální (C0) měření.

Výsledky dalších studií indikují, že jeden testovací bod dvě hodiny po podání dávky (C2) dobře koreluje sAUC0-4 u pacientů po transplantaci.

V lékařské praxi lze pro farmakoterapeutické sledování využít buď monitorování hladin, nebo monitorování C2 cyklosporinu.

Cyklosporin je distribuován především mimo krevní objem. V krvi se 33-47 % cyklosporinu nachází v plazmě, 4-9 % cyklosporinu se nachází v lymfocytech, 5-12 % v granulocytech a 41-58 % v erytrocytech. V plazmě se přibližně 90 % cyklosporinu váže na proteiny, zejména lipoproteiny.

Cyklosporin je několika metabolickými cestami biotransformován na přibližně 15 metabolitů. Eliminován je především žlučí; pouze 6 % perorálně podané dávky se vylučuje močí. Pouze 0,1 % se vylučuje v nezměněné podobě močí.

V dostupných údajích o konečném poločasu cyklosporinu existuje velká variabilita v závislosti na typu analýzy a cílové populaci. Konečný poločas se pohyboval v rozmezí od 6,3 hodin u zdravých dobrovolníků do 20,4 hodin u pacientů se závažnou jaterní chorobou.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V odpovídajících testovacích systémech nevykazoval cyklosporin žádné mutagenní nebo teratogenní účinky. Reprodukční studie na potkanech prokázaly negativní efekt pouze v dávkách, které byly pro samice potkanůtoxické. V toxických dávkách (potkani 30 mg/kg/den a králíci 100 mg/kg/den perorálně) byl cyklosporin embryotoxický a fetotoxický, což se projevilo zvýšením prenatální a postnatální mortality, poklesem fetální hmotnosti a zhoršenou tvorbou kostí.

V rámci dobře tolerovaného rozmezí dávek (u potkanů až 17 mg/kg/den a u králíků až 30 mg/kg/denperorálně) nevykazoval cyklosporin žádné fatální embryotoxické nebo teratogenní účinky.

U samců i samic potkanů a myší byly prováděny studie karcinogenicity. Ve studii na myších trvající 78 týdnů byl při dávkách 1, 4 a 16 mg/kg/den zjištěn u samic myší signifikantně zvýšený výskyt lymfocytárních lymfomů a u samců myší byl ve srovnání s kontrolní skupinou významně vyšší výskyt hepatocelulárníchkarcinomů. Ve studii na potkanech trvající 24 měsíců byl při dávkách 0,5, 2 a 8 mg/kg/den zjištěn signifikantně zvýšený výskyt adenomů ostrůvků pankreatu ve srovnání s kontrolními hodnotami při nízkých dávkách. Výskyt hepatocelulárních karcinomů a adenomů ostrůvků pankreatu nebyl závislý na dávce.

Studie u samců i samic potkanů neprokázaly pokles fertility.

Cyklosporin nevykazoval žádné projevy mutagenity/genotoxicity v Amesově testu, V79-HGPRT testu nebo v micronukleus testu na myších a čínských křečcích, nebo v testu chromozomálních aberací na kostní dřeni čínských křečků, analýze dominantních letálních mutací u myší a DNA reparačním testu na spermatu léčených myší. In vitro analýza výměny sesterských chromatid (sister chromatid exchange - SCE) na lidských lymfocytech prokázala pozitivní účinek vysokých dávek cyklosporinu na tento systém.

Zvýšený výskyt maligních tumorů je známou komplikací spojenou s imunosupresivní léčbou pacientů po orgánové transplantaci. Nejčastější formou nádorového postižení jsou non-Hodgkinské lymfomy a kožní karcinomy. Riziko maligních nádorů během léčby cyklosporinem je vyšší než u normálních zdravých jedinců, ale je obdobné riziku ve skupině pacientů léčených imunosupresivy. Jsou dostupná hlášení o tom, že snížení dávky nebo ukončení léčby imunosupresivy může vést k ústupu nádorových lézí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Obsah měkké tobolky: bezvodý etanol

tokoferol-acetát alfa (E307)

diethylenglykol-monoethyletherglyceromakrogol-oleátglyceromakrogol-hydroxystearát

Tobolka:

želatinaglycerolpropylenglygokoloxid titaničitý (E171)čištěná voda

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.Uchovávat v původním obalu.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Měkké tobolky jsou baleny v Al/Al blistrech. Velikost balení: 10, 20, 30, 50 a 60 měkkých tobolek.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Medis International a.s.Karlovo náměstí 319/3120 00 Praha 2Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Cyclaid 50 mg - 59/528/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.7.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

23.5.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cyclaid 50 mg, měkké tobolkyciclosporinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna měkká tobolka obsahuje ciclosporinum 50 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje bezvodý etanol, glyceromakrogol-hydroxystearátDalší informace viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

měkká tobolka

10 tobolek20 tobolek30 tobolek50 tobolek60 tobolek

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Medis International a.s.Karlovo náměstí 319/3120 00 Praha 2Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

59/528/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Cyclaid 50 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cyclaid 50 mgměkké tobolkyciclosporinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Medis International

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.