Curosurf

Kód 0087226 ( )
Registrační číslo 87/ 699/96-C
Název CUROSURF
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma, Itálie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0087227 TRP ISL SUS 1X3ML Suspenze k endotracheopulmonální instilaci, Endotracheopulmonální podání
0087226 TRP ISL SUS 2X1.5ML Suspenze k endotracheopulmonální instilaci, Endotracheopulmonální podání

nahoru

Příbalový létak CUROSURF

Stránka 1 z 3

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls 8886/2010 a příloha ke sp.zn. sukls8889/2010

Příbalová informace - Rp. Informace pro použití, čtěte pozorně! Curosurf suspenzePhospholipida pulmonis suis 80 mg v 1 ml suspenze

Přečtěte si pečlivě tuto informaci předtím, než začnete lék užívat.Tuto informaci si uschovejte pro případ, že si jí budete potřebovat znovu přečíst.Pokud budete mít nějaké další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.Tento lék byl předepsán pro vás. Nikomu jinému ho nedávejte. Může mu uškodit a to i v případě, že má stejné příznaky onemocnění jako vy.Pokud zjistíte, že máte nějaký vážný nežádoucí účinek v tomto letáku uvedený nebo že máte nějaký jiný nežádoucí účinek zde neuvedený, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

Obsah letáku:1. Co je Curosurf a k jakému účelu se používá 2. Než začnete přípravek Curosurf užívat2. Jak přípravek Curosurf používat3. Možné nežádoucí účinky4. Jak by se měl přípravek uchovávat? 5. Další informace

1. Co je Curosurf a k jakému účelu se používá

Curosurf se používá k léčení nebo prevenci syndromu dechové tísně (Respiratory Distress Syndrome RDS) u novorozených dětí. Většina dětí se rodí se substancí v plicích nazývanou surfaktant. Tato látka lemuje plíce a zamezuje jejich přilepení a tak umožňuje normální dýchání. Některé děti, zvláště však předčasně narozené,nemají v okamžiku porodu surfaktantu dostatek, což způsobuje syndrom dechové tísně. Curosurf je přírodní surfaktant, který pracuje jako by pracoval vlastní surfaktant vašeho dítěte a tak pomáhá vašemu dítěti dýchat normálně, než si vaše dítě začnetvořit svůj vlastní surfaktant.Vaše dítě může mít i jiné zdravotní problémy než RDS, které vyžadují jiný typ léčení.

2. Než začnete přípravek Curosurf užívat

Dávkování:Lékař rozhodne o správné dávce pro vaše dítě v závislosti na hmotnosti dítěte. Pokud dítě bude užívat Curosurf (bude mu podáváno k prevenci RDS), je důležité,aby se Curosurf podal do 15 minut po porodu. Pokud bude dítěti podán Curosurf k léčbě RDS, je důležité jej podat co nejdříve poté, co bylo RDS diagnostikováno.

Stránka 2 z 3

Pokud dítě bude potřebovat další dávku, bude mu podána za 12 hodin. V nezbytných případech může být podána ještě třetí dávka po dalších 12 hodinách.Způsob podáníLékař nebo zdravotní setra podají Curosurf dítěti v inkubátoru. Zahřejí roztok Curosurfu na pokojovou teplotu a pak použitím stříkačky a jehly ho podají dítěti pomocí sondy do průdušnice. Aby bylo možné Curosurf takto podat, odpojí na několik minut vaše dítě od ventilátoru. 3. Možné nežádoucí účinkyVšechny léky mohou způsobit nežádoucí účinky ačkoliv se to neprojeví u každého. Možné nežádoucí účinky jsou níže uvedeny podle jejich frekvence. Pokud si nejste jisti, co tyto nežádoucí účinky znamenají, zeptejte se lékaře, který vám to vysvětlí.Méně časté (u méně než 1 ze 100)

-

infekce

-

krvácení do mozku

-

vzduch v hrudní dutině způsobený poraněním plic

Vzácné (u méně než 1 ze 1000)

-

zpomalení srdečního rytmu

-

nízký krevní tlak

-

chronické onemocnění plic

-

snížení okysličení organismu

Dále byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

-

zvýšení kyslíku v organismu

-

modrá barva kůže a dásní způsobená nedostatkem kyslíku

-

zástava dechu

-

komplikace se zaváděním trubice (sondy) do plic

-

abnormální záznam mozkové aktivity

Pokud si myslíte, že některý z uvedených příznaků je vážný, nebo jste zaznamenali jiné nežádoucí účinky, kontaktujte okamžitě lékaře.

4. Jak by se měl lék uchovávat? Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě 2-8 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Před tím, než bude podán vašemu dítěti, bude však přípravek ohřát na pokojovou teplotu.Neotevřená nepoužitá lahvička Curosurfu, která byla zahřátá na teplotu těla, může být vrácena v průběhu 24 hodin zpět do chladničky a později znovu použita. Neohřívejte však lahvičku a nevracejte do chladničky více než jednou.

Nepoužívejte Curosurf po datu exspirace označené na obalu. Datum exspirace udává poslední den v měsíci.Použijte lahvičku jen jednou a nespotřebovaný obsah zlikvidujte. Nemocnice zajistí, že nepoužitý Curosurf bude odstraněn bezpečně podle předpisů.

5. Další informaceCo přípravek Curosurf obsahuje?Léčivou látkou přípravku je směs tuků a proteinů, které pochází z prasečích plic. Ostatní součásti jsou: chlorid sodný, bikarbonát sodný a voda na injekci. Tento přípravek obsahuje méně než 1 nmol sodíku (23 mg) v lahvičce čili je prakticky prostý sodíku.

Stránka 3 z 3

Jak Curosurf vypadá a co obsahuje baleníPřípravek Curosurf je sterilní suspenze a je dodáván k jednorázovému užití veskleněných lahvičkách o objemu 5 ml obsahujících buď 1,5 (120 mg) nebo 3 ml (240 mg) frakce fosfolipidů z prasečích plic. Jeden ml sterilní suspenze obsahuje 80 mg fosfolipidové frakce z prasečích plic.

Držitelem registračního rozhodnutí je Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma, ItálieVýrobce:Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma, Itálie

Jak nasát obsah

1/ nalezněte zářez na barevné plastové odklápěcí čepičce2/ odklopte čepičku směrem vzhůru3/ překlopte čepičku spojenou s hliníkovým límcem směrem dolů4/ a 5/ odstraňte celý hliníkový límec odtažením6/ a 7/ odstraňte pryžovou zátku a nasajte obsah

Poslední revize textu25.5.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 7

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls 8886/2010 a příloha ke sp.zn. sukls8889/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUCUROSURFSuspenze k endotracheopulmonální instilaci

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍLéčivá látka: Phospholipida pulmonis suis 80 mg v 1 ml suspenze (odp.dávce 74 mg/ml celkových fosfolipidů a 0,9 mg/ml hydrofobních proteinů o nízké molekulární hmotnosti).Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.Curosurf je přírodní surfaktant připravený z prasečích plic obsahující téměř výhradně polární lipidy, zvláště fosfatidylcholin (asi 70 % z celkového množství fosfolipidů) a asi 1 % specifických hydrofobních proteinů o nízké molekulární hmotnosti - SP-B a SP-C.

3. LÉKOVÁ FORMASuspenze k endotracheopulmonální instilaciPopis přípravku: bílá až žlutá suspenze.Přípravek je sterilní.

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1. Terapeutické indikaceLéčba nezralých novorozenců se syndromem dechové tísně (RDS) nebo s rizikem rozvoje RDS.Léčba nezralých novorozenců s jinými známkami nedostatku surfaktantu.

4.2. Dávkování a způsob podání4.2.1 Dávkování4.2.1.1 Léčebné použitíJako úvodní dávka se doporučuje podat jednorázově 100 – 200 mg/kg (1,25-2,5 ml/kg) co nejdříve po zjištění diagnosy RDS.Další dávky 100 mg/kg (1,25 ml/kg) je možné podat v přibližně 12-hodinových intervalech, pokud se stav dítěte nelepší (RDS) a přetrvávají dechové obtíže (maximální celková dávka je 300 – 400 mg/kg).4.2.1.2 Profylaktické použitíPřípravek v jednotlivé dávce 100 – 200 mg/kg se má podat co nejrychleji po porodu (nejlépe do 15 minut). Další dávky 100 mg/kg je možné podat za 6 – 12 hodin po první dávce a pak v případě, že známky RDS přetrvávají a dítě je stále závislé na respirátoru, je možné za 12 hodin podat další dávku 100 mg/kg. Maximální celková dávka je 300 – 400 mg/kg.4.2.2Způsob podání:Curosurf má být podáván pouze odborníky na péči, resuscitaci a stabilizaci nedonošených dětí.Podává se intratracheálně dětem, kterým je kontinuálně monitorována srdeční činnost a koncentrace kyslíku v arteriální krvi nebo saturace kyslíkem na jednotkách novorozenecké péče.

Stránka 2 z 7

Curosurf se dodává v lahvičkách připravených k okamžitému použití, které musí být uchovávány v chladničce při teplotě +2 až +8 °C. Těsně před použitím je třeba lahvičky zahřát na pokojovou teplotu např. tak, že se podrží v ruce po několik minut a přitom se lehce otáčí dnem nahoru a dolů (nikoliv však prudce protřepávat), aby vznikla homogenní suspenze. Suspenze se nasaje z lahvičky sterilní jehlou se stříkačkou podle instrukcí popsaných v bodu 6.6.

Curosurf může být podáván třemi způsoby: a/ odpojení dítěte od ventilátoru před aplikací Novorozenec se odpojí od ventilátoru a podá se 1,25 až 2,5 ml/kg (100 – 200 mg/kg) suspenze jako bolus přímo do spodní části trachey cestou endotracheální kanyly. Po instilaci je nezbytné pacienta ventilovat manuálně po dobu 1 až 2 minut, poté se novorozenec znovu připojí na ventilátor za použití stejné kyslíkové směsi jako před zahájením léčby Curosurfem. Další dávky (1,25 ml/kg) se podají stejným způsobem. b/ bez odpojení dítěte od ventilátoru 1,25 až 2,5 ml/kg (100 – 200 mg/kg) suspenze se podá jako bolus přímo do dolní části trachey katétrem zasunutým do odsávacího otvoru v endotracheální kanyle. Další nezbytné dávky (1,25 ml/kg) se podají stejným způsobem. c/ třetí možností je nejprve aplikovat Curosurf do zavedené endotracheální kanyly na porodním sále a pak teprve začít mechanickou ventilaci – v tomto případě se používá ventilace pomocí vaku a pak lze dítě extubovat a pokračovat pomocí CPAP buď na porodním sále nebo později na neonatologickém oddělení (INtubation SURfactans Extubation INSURE)

4.3. Kontraindikace Curosurf se nesmí podávat při známé přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Do současné doby nejsou známy žádné specifické kontraindikace.

4.4. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Předtím, než je započata léčba Curosurfem, má být dítě v celkově stabilizovaném stavu. Doporučuje se také korekce acidózy, hypotenze, anemie, hypoglykemie a hypotermie. Pokud dojde k refluxu, má být podání Curosurfu zastaveno a v případě nutnosti je třeba zvýšit „peak inspiratory pressure“ (okamžitý – nejvyšší – vdechovaný tlak) na ventilátoru, dokud se nevyčistí endotracheální trubice. Pokud se dýchání u dětí v průběhu léčby nebo krátce po podání Curosurfu zhorší, může být příčinou mukózní zátka v endotracheální kanyle zvláště pokud byla sekrece významně zvýšená již před podáním látky. Pravděpodobnost obstrukce endotracheální trubice mukózní zátkou je možno snížit odsátím z dýchacích cest před aplikací Curosurfu. Pokud je podezření na obstrukci v endotracheální trubici a odsátí překážku neodstranilo, je nezbytné endotracheální kanylu ihned odstranit. S výjimkou život zachraňujících stavů se aspirace tracheálního sekretu po dobu nejméně 6 hodin po aplikaci nedoporučuje. V případě, že dojde k bradykardii, hypotenzi a snížené saturaci kyslíku (viz bod 4.8), má se podávání Curosurfu ukončit a vhodným způsobem normalizovat srdeční rytmus. Po stabilizaci mají být dítěti nadále monitorovány základní životní funkce. Po podání Curosurfu se může rychle zlepšit plicní kompliance a oxygenace. To vyžaduje rychlé nové nastavení ventilátoru. Zlepšení výměny alveolárních plynů může vyústit v rychlé zvýšení koncentrace kyslíku v arteriální krvi. Proto je třeba rychle upravit koncentraci podávaného kyslíku, aby se zabránilo hyperoxii. Je třeba udržet odpovídající hodnoty oxygenace krve, a proto je nezbytné kontinuální monitorování oxygenace. Je možné užít techniku nCPAP (nasální kontinuální positivní tlak), pouze však na dobře vybavených pracovištích. Pacienti léčení surfaktantem

Stránka 3 z 7

mají být pozorně sledováni vzhledem k možnosti infekce. Při prvních známkách infekce musí být okamžitě podána antibiotika. V případě, že léčba Curosurfem není dostatečně účinná, nebo dochází rychle k relapsu, je třeba předtím, než podáme další dávku, pomýšlet na jiné možné komplikace nezralosti, jako jsou otevřený ductus arteriosus nebo jiná na plicní onemocnění, jako je pneumonie. Děti, které se narodily s dlouhotrvající rupturou membrán (delší než 3 týdny), mohou mít určitý stupeň pulmonální hypoplazie a nemusí optimálně odpovídat na exogenní surfaktant. Podání surfaktantu může snížit závažnost RDS ale nemusí snížit mortalitu a morbiditu vzhledem k tomu, že předčasně narozené děti mohou mít i jiné komplikace nezralosti. V jedné studii byla po podání Curosurfu zaznamenána přechodná deprese elektrické aktivity mozku trvající 2-10 minut. To však bylo zjištěno jen v jedné studii a klinický význam tohoto pozorování není jasný. Profylaxe surfaktantem se má provádět pouze v zařízeních s adekvátním vybavením za dodržení následujících doporučení. - profylaxe (do 15 minut po porodu) se má podat všem dětem narozeným před ukončením 27. týdne těhotenství. - profylaxe má být zvážena pro děti narozené po 26. týdnu, ale méně než po 30. týdnu těhotenství, pokud je třeba dítě na porodním sále intubovat nebo pokud matka nedostala prenatálně kortikoidy.

- pokud byly již prenatálně podány kortikoidy, surfaktant má být aplikován, jen pokud se

rozvíjí RDS - profylaktické podání je třeba také zvážit při následujících rizikových situacích: perinatální asfyxie, diabetes matky, mnohonásobné těhotenství, mužské pohlaví, výskyt RDS v rodinné anamnéze, císařský řez

Ve všech ostatních případech předčasně narozených novorozenců se doporučuje, aby byl surfaktant podáván léčebně nebo podle individuální potřeby. S podáváním iniciálních dávek jiných než 100 nebo 200 mg/kg, podávaných častěji než za 12 hodin nebo s podáním Curosurfu déle než 15 hodin po určení diagnózy RDS není dostatek zkušeností. Podání Curosurfu předčasně narozeným dětem se závažnou hypotenzí nebylo studováno.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Nejsou známy.

4.6. Těhotenství a kojení Neuplatňuje se.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Neuplatňuje se.

4.8. Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky zaznamenané při léčbě v průběhu klinických studiích a v průběhu postmarketingového sledování jsou udány v uvedené tabulce tříděné podle orgánových systémů (podle databáze MedDRA) s následující frekvencí velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10) méně časté (≥1/1000 až <1/100), vzácné (≥1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třídění dle orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Četnost

Infekce a infestace

Sepse

Méně časté

Poruchy nervového systému

Intraktraniální hemoragie

Méně časté

Stránka 4 z 7

Srdeční poruchy

Bradykardie

Vzácné

Cévní poruchy

Hypotenze

Vzácné

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Bronchopulmonální dysplazie

Vzácné

Pneumothorax

Méně časté

Pulmonální hemoragie

Vzácné

Hyperoxie

Není známo

Neonatální cyanóza

Není známo

Apnoe

Není známo

Vyšetření

Snížená saturace kyslíkem

Vzácné

Abnormální elektroencefalogram Není známo

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Komplikace tracheální intubace

Není známo

Může se objevit apnoe a sepse jako následek nezralosti dítěte. Intrakraniální krvácení, které bylo zjištěno po podání Curosurfu, je zřejmě následkem snížení středního arteriálního tlaku a následně rychlého zvýšení arteriální oxygenace (PaO2). Abychom vyloučili náhlé zvýšení parciálnímu tlaku kyslíku, je třeba okamžitě po podání Curosurfu upravit ventilační poměry. V klinických studiích provedených do současnosti se u dětí léčených Curosurfem zjistila mírná tendence ke zvýšení incidence otevřeného ductus arteriosus (jako je to i u ostatních surfaktantů). Byl zjištěn vznik protilátek proti proteinu obsaženému v Curosurfu, zatím však nebyl prokázán žádný vliv těchto protilátek na klinický stav. Předčasně narozené děti mají relativně vysokou incidenci mozkového krvácení a mozkové ischemie, hlášené jako periventrikulární leukomalacie a hemodynamické anomálie jako je otevřený ductus arteriosus a perzistence fetální cirkulace i v případě poskytnutí intenzivní terapie. Tyto děti mají vysoké riziko vzniku infekce jako je pneumonie a bakteriémie (septikemie). Také se mohou objevit křeče v perinatálním období. U předčasně narozených dětí se také často rozvinou poruchy hematologické a elektrolytové rovnováhy, které mohou být zhoršeny závažností celkového stavu a mechanickou ventilací. Kromě toho se jako následek celkového vážného stavu dítěte a mechanické ventilace mohou objevit i další komplikace: pneumotorax, intersticiální plicní emfyzém a plicní krvácení. Konečně déletrvající ventilace vysokou koncentrací kyslíku a mechanická ventilace jsou spojeny s rozvojem bronchopulmonální dysplazie a retinopatie.

4.9. Předávkování

Žádné případy předávkování Curosurfem nebyly zatím zaznamenány. Pokud by k náhodnému předávkování došlo (přestože je to málo pravděpodobné) a ovlivnilo to dýchání, ventilaci nebo oxygenaci, je třeba odsát suspenzi z dýchacích cest a zahájit podpůrnou léčbu s pečlivým sledováním rovnováhy elektrolytů a tekutin.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: jiná léčiva respiračního systému, plicní surfaktanty ATC kód: R07AA02 Plicní surfaktant je směsí látek, zvláště fosfolipidů a specifických proteinů, které pokrývají vnitřní povrch alveolů a jsou schopné snížit povrchové napětí v plicích.

Stránka 5 z 7

Schopnost snížit povrchové napětí je zásadní pro stabilizaci alveolů a k zabránění jejich kolapsu na konci výdechu, což umožní zachovat adekvátní výměnu plynů v průběhu dýchání. Nedostatek plicního surfaktantu z jakékoliv příčiny vede k závažnému ventilačnímu selhání, které je u nezralých dětí známo jako syndrom respirační tísně (RDS) nebo syndrom hyalinních membrán (HMD). RDS je hlavní příčinou mortality a akutní morbidity u nezralých dětí a může být příčinou dlouhodobých respiračních a neurologických následků. Curosurf je exogenní surfaktant, který nahrazuje nedostatek endogenní plicního surfaktantu. Aplikuje se do trachey. Povrchově aktivní vlastnosti přípravku umožňují jeho rovnoměrnou distribuci v plicích a rozšíření na rozhraní vzduch-tekutina v alveolech. Fyziologické a terapeutické účinky Curosurfu byly doloženy na různých experimentálních modelech s nedostatkem endogenního surfaktantu. U nezralých králičích plodů získaných hysterektomií, kterým byl okamžitě aplikován Curosurf bylo zaznamenáno značné zlepšení plicní expanze. Na nezralých králičích fétech získaných při hysterektomii a okamžitě utracených podání Curosurfu způsobilo signifikantní zlepšení plicní expanze. Studie na nezralých novorozených králících ventilovaných 100% kyslíkem po podání Curosurfu došlo ve srovnání s kontrolní skupinou k dramatickému zlepšení dechového objemu a plicní a hrudní poddajnosti. Také u nezralých novorozených králíků (kterým byl udržován standardní dechový objem asi 10 ml/kg) byla po léčbě Curosurfem zvýšena plicní kompliance na úroveň srovnatelnou s kompliancí u zralých novorozených zvířat. 5.2. Farmakokinetické vlastnosti U novorozených králíků zůstává Curosurf (s dipalmitoyl-phosphatidylcholinem značeným uhlíkem C14) po intratracheální aplikaci především v plicích s poločasem 67 hodin. Po 48 hodinách od aplikace lze nalézt v séru a jiných orgánech kromě plic pouze stopová množství surfaktantu. 5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Farmakologické vlastnosti Endogenní plicní surfaktant snižuje povrchové napětí na přechodu vzduch/tekutina alveolu v průběhu ventilace a stabilizuje alveoly proti kolapsu a v období nízkého transpulmonálního tlaku. Nedostatek plicního surfaktantu u nezralých dětí má za následek syndrom dechové tísně (RDS) charakterizovaný nedostatečnou plicní expanzí, neadekvátní výměnou plynů a postupným kolapsem plic (atelaktáza). Curosurf kompenzuje deficit surfaktantu a obnovuje povrchové napětí plic. In vitro: Curosurf snižuje minimální povrchové napětí na ≤ 4mN/m měřeno systémem Wilhelmy Balance. In vivo: v mnoha farmakodynamických studiích Curosurf zlepšuje plicní compliance, výměnu plynů v plicích nebo přežití předčasně narozených králíků.Farmakokinetické vlastnosti Curosurf je podáván přímo do cílového orgánu (plic), účinky se objeví na povrchu alveolů. Po jednorázovém endotracheálním podání se v prvních třech hodinách rychle odstraní přibližně 50 % podaného množství Curosurfu značeného uhlíkem C14 na DPPC (dipalmitoyl-phosphatidyl-cholin), a to jak u dospělých králíků, tak u nově narozených králíků. Za období 24 hodin bylo z plic dospělých králíků odstraněno přibližně 45 % značeného DPPC oproti přibližně 20 % u novorozeného králíka. U novorozeného králíka procházel značený Curosurf z alveolárního prostoru do plicního parenchymu a pak byl vylučován zpět do alveolů, zatímco u dospělých králíků většina DPPC nebyla recyklována. Poločas DPPC v plicích dospělého králíka byl asi 25 hodin ve srovnání s poločasem 67 hodin u novorozených králíků.U novorozených i dospělých králíků byla koncentrace značeného DPPC v alveolárních makrofázích ≤ 2 % vzhledem k celkovému množství v plicích. Množství značeného DPPC nalezené v séru, játrech ledvinách a mozku novorozených králíků po 48 hodinách bylo v rozmezí 0,33 % až 0,52 % z celkového množství této látky. O metabolické přeměně proteinů obsažených v surfaktantu nemáme zatím žádné informace. Nebyly provedeny žádné studie

Stránka 6 z 7

farmakokinetiky na lidech, které by charakterizovaly absorpci, biotransformaci nebo exkreci Curosurfu. Pro hodnocení přítomnosti fosfolipidů obsažených v Curosurfu byly provedeny studie na zvířatech. U nezralých králičích fétů podání Curosurfu způsobilo jasné zlepšení rozvoje plic. U nezralých králíků ventilovaných 100% kyslíkem došlo po podání Curosurfu tracheální kanylou ke zlepšení dechového objemu a plicní kompliance v porovnání s kontrolní skupinou zvířat. Léčba nezralých králíků Curosurfem zvýšila při standardizovaném respiračním objemu asi 10 ml/kg tělesné hmotnosti plicní poddajnost na hodnoty srovnatelné se zralými novorozenými zvířaty. Akutní toxicitaTracheální podání – Curosurfu (200 mg/kg) zdravým (bez deficience surfaktantu) potkanům morčatům, psům a králíkům způsobilo občasné respirační symptomy, způsobené pravděpodobně zvýšeným objemem tekutiny aplikované do respiračního traktu. Intraperitoneální podání Curosurfu do dávky 2000 mg/kg způsobilo naježení chlupů a hypoaktivitu u myší a potkanů. Toxicita po opakovaném podání Subakutní (14 dnů) toxicita po aplikaci Curosurfu do trachey u psů, králíků a potkanů neprokázala žádný klinický efekt, ani hematologické nebo makroskopické změny. Byly pozorovány pouze respirační nálezy v souvislosti s velkým objemem tekutin podávaného do plic. Po intraperitoneálním podání Curosurfu potkanům v dávce 600 mg/kg po dobu 4 týdnů se objevila mírná až střední reverzibilní vakuolizace centrilobulárních hepatocytů a vakuolární degenerace v játrech. Předpokládá se, že k takovým stavům dochází po vysokých dávkách tuků podaných intraperitoneálně. V místě podání injekce v dávce 600 mg/kg vzniknul akutní zánět a fibrosa. Po aplikaci dávek do 350 mg/kg nebyly zjištěny žádné lokální ani systémové účinky. Imunogenita Studie na zvířatech prokázaly, že po opakované sensitizaci parenterální ani tracheální cestou Curosurf neindukuje žádnou akutní anafylaktickou reakci a po sensitizaci subkutánní cestou nestimuluje specifické protilátky. Výsledky animálních studií jsou v souladu s výsledky v klinických studiích, ve kterých Curosurf neindukoval protilátky ani nestimuloval vznik imunokomplexů, když byl srovnáván s konvenční terapií u dětí (fingované léčení, tj odpojení od respirátoru a manuální ventilace po dobu 2 minut).Karcinogenní účinkyStudie na zjištění karcinogenity nebyly provedeny. Mutagenita Mutagenní testy zahrnující Amesův test, vyšetření mutací v genu na V79 buňkách čínského křečka, test chromozomální aberace na ovariálních buňkách čínského křečka, neplánovaná syntéza DNA na buňkách HELA S3 a in vivo mikronukleární test byly negativní. Zhoršení fertility Curosurf nebyl testován na reprodukční toxicitu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek Chlorid sodný, voda na injekci. 6.2. Inkompatibility Nejsou známy. 6.3. Doba použitelnosti 18 měsíců v neporušeném obalu6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě 2-8 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Neotevřená nepoužitá lahvička Curosurfu., která byla zahřáta na teplotu těla může být vrácena

Stránka 7 z 7

v průběhu 24 hodin zpět do chladničky a později znovu použita. Neohřívejte však lahvičku a nevracejte do chladničky více než jednou. 6.5. Druh obalu a velikost balení Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla s pryžovým uzávěrem, hliníkovým krytem a plastikovým chráničem, polystyrenový přířez, krabička. Velikost balení: 2 x 1,5 ml 1 x 3,0 ml

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci Lahvičky se před použitím zahřejí na pokojovou teplotu a opatrně se otočí dnem vzhůru a zpět bez třepání, aby vznikla homogenní suspenze. Suspenze se z lahvičky nabírá sterilní jehlou a stříkačkou. Suspenze se odebírá následujícím způsobem:

1/ nalezněte zářez na barevné plastové odklápěcí čepičce2/ odklopte čepičku směrem vzhůru3/ překlopte čepičku spojenou s hliníkovým límcem směrem dolů4/ a 5/ odstraňte celý hliníkový límec odtažením6/ a 7/ odstraňte pryžovou zátku a nasajte obsah

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIChiesi Farmaceutici S.p.A., Parma, Itálie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO87/699/96-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 27.11.1996 / 30.6. 2010

DATUM REVIZE TEXTU25.5.2011


nahoru

Informace na obalu

Curosurf

3,0 ml (80 mg/ml) suspension for intratracheal administration 3,0 ml (80 mg/ml) 1 vial of 3,0 ml COMPOSITION: Each 3,0 ml vial contains: Active ingredient: phospholipid fraction from porcine lung 240 mg. Excipients: Sodium chloride 27,0 mg; water for injections q.s. to 3,0 ml. INDICATIONS AND DOSAGE: See instruction leaflet enclosed. TO BE STORED IN REFRIGERATOR AT +2 TO +8 °C. PROTECT FROM LIGHT. Lot No. Mfg./Fabr. Expiry/Péremp. TO BE STORED IN REFRIGERATOR AT +2 TO +8 °C. PROTECT FROM LIGHT. CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. 26/A, Via Palermo - PARMA - ITALY OFFICINE di PARMA INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se - odůvodnění přijato. Curosurf

3 ml (80 mg/ml) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. PARMA - ITALY TO BE STORED IN REFRIGERATOR AT +2 TO +8 °C. PROTECT FROM LIGHT. Lot No. Mfg./Fabr. Expiry/Péremp

Curosurf

3,0 ml (80 mg/ml) suspension pour administration intratrachéale 3,0 ml (80 mg/ml) 1 ampoule de 3,0 ml COMPOSITION: Chaque ampoule de 3,0 ml contient: Produit actif: fraction de phospholipides extraite de poumons de porc 240 mg. Excipients: Chlorure de sodium 27,0 mg; eau pour préparation injectable q.s. pour 3,0 ml. INDICATIONS ET POSOLOGIE: Lire la notice intérieure. CONSERVER AU RÉFRIGÉRATEUR DE +2 À +8 °C. CONSERVER À L’ABRI DE LA LUMIÈRE. Lot No. Mfg./Fabr. Expiry/Péremp. CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. 26/A, Via Palermo - PARMA - ITALY OFFICINE di PARMA INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato. Curosurf

3 ml (80 mg/ml) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. PARMA - ITALY CONSERVER AU RÉFRIGÉRATEUR DE +2 a +8 °C. CONSERVER À L’ABRI DE LA LUMIÈRE. Lot No. Mfg./Fabr. Expiry/Péremp.

Curosurf

1,5 ml (80 mg/ml) suspension for intratracheal administration 1,5 ml (80 mg/ml) 2 vials of 1.5 ml COMPOSITION: Each 1.5 ml vial contains: Active ingredient: phospholipid fraction from porcine lung 120 mg. Excipients: Sodium chloride 13.5 mg; water for injections q.s. to 1.5 ml. INDICATIONS AND DOSAGE: See instruction leaflet enclosed. TO BE STORED IN REFRIGERATOR AT +2 TO +8 °C. PROTECT FROM LIGHT. Lot No. Mfg./Fabr. Expiry/Péremp. TO BE STORED IN REFRIGERATOR AT +2 TO +8 °C. PROTECT FROM LIGHT. CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. 26/A, Via Palermo - PARMA - ITALY OFFICINE di PARMA INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato. Curosurf

1,5 ml (80 mg/ml) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. PARMA - ITALY TO BE STORED IN REFRIGERATOR AT +2 TO +8 °C. PROTECT FROM LIGHT. Lot No. Mfg./Fabr. Expiry/Péremp

Curosurf

1,5 ml (80 mg/ml) suspension pour administration intratrachéale 1,5 ml (80 mg/ml) 2 ampoules de 1,5 ml COMPOSITION: Chaque ampoule de 1,5 ml contient: Produit actif: fraction de phospholipides extraite de poumons de porc 120 mg. Excipients: Chlorure de sodium 13,5 mg; eau pour préparation injectable q.s. pour 1,5 ml. INDICATIONS ET POSOLOGIE: Lire la notice intérieure. CONSERVER AU RÉFRIGÉRATEUR DE +2 À +8 °C. CONSERVER À L’ABRI DE LA LUMIÈRE. Lot No. Mfg./Fabr. Expiry/Péremp. CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. 26/A, Via Palermo - PARMA - ITALY OFFICINE di PARMA INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Nevyžaduje se – odůvodnění přijato. Curosurf

1,5 ml (80 mg/ml) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A. PARMA - ITALY CONSERVER AU RÉFRIGÉRATEUR DE +2 a +8 °C. CONSERVER À L’ABRI DE LA LUMIÈRE. Lot No. Mfg./Fabr. Expiry/Péremp.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.