Curam 1 G

Kód 0017053 ( )
Registrační číslo 15/ 032/03-C
Název CURAM 1 G
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0017044 POR TBL FLM 10X1G Potahovaná tableta, Perorální podání
0017050 POR TBL FLM 100X1G Potahovaná tableta, Perorální podání
0017053 POR TBL FLM 100X1GHOSP Potahovaná tableta, Perorální podání
0017045 POR TBL FLM 12X1G Potahovaná tableta, Perorální podání
0046362 POR TBL FLM 14X1GM Potahovaná tableta, Perorální podání
0017047 POR TBL FLM 15X1G Potahovaná tableta, Perorální podání
0017048 POR TBL FLM 16X1G Potahovaná tableta, Perorální podání
0017049 POR TBL FLM 20X1G Potahovaná tableta, Perorální podání
0017051 POR TBL FLM 40X1G HOSP Potahovaná tableta, Perorální podání
0017052 POR TBL FLM 50X1G HOSP Potahovaná tableta, Perorální podání
0017054 POR TBL FLM 500X1GHOSP Potahovaná tableta, Perorální podání
0017042 POR TBL FLM 6X1G Potahovaná tableta, Perorální podání
0017043 POR TBL FLM 8X1G Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Curam 1 g potahované tablety amoxicillinum/acidum clavulanicum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum 1004,5 mg, což odpovídá amoxicillinum 875 mg, a kalii clavulanas 148,9 mg, což odpovídá acidum clavulanicum 125 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tablety obsahují draslík. Úplný seznam pomocných látek viz příbalová informace. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20 potahovaných tablet Nemocniční balení: 40, 50, 100, 500 potahovaných tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu a krabičce. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Rakousko Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO Reg. číslo: 15/032/03-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU curam 1 g

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

{Strip

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Curam 1 g potahované tablety amoxicillinum/acidum clavulanicum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz GmbH 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.