Curacné 40 Mg

Kód 0126787 ( )
Registrační číslo 46/ 095/08-C
Název CURACNÉ 40 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pierre Fabre Dermatologie, Boulogne, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0126787 POR CPS MOL 30X40MG Měkká tobolka, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CURACNÉ 40 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls138596/2009 a příloha ke sp.zn.sukls195144/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE : INFORMACE PRO PACIENTA

CURACNÉ 40 mg

měkká tobolkaIsotretinoinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. CO JE CURACNÉ 40 mg, měkké tobolky (dále jen CURACNÉ) A K ČEMU SE UŽÍVÁ2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT PŘÍPRAVEK

CURACNÉ

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CURACNÉ UŽÍVÁ4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY5. JAK PŘÍPRAVEK CURACNÉ UCHOVÁVAT6. DALŠÍ INFORMACE

1. CO JE PŘÍPRAVEK CURACNÉ A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek CURACNÉ obsahuje léčivou látku isotretinoin, což je léčivá látka, která patří do skupiny léčiv známých jako retinoidy.

Přípravek CURACNÉ se užívá k léčbě těžkých forem akné (jako je nodulární akné nebo aknéconglobata,nebo akné s rizikem trvalého zjizvení) resistentním jak vůči standardní léčbě perorálně podávanými antibiotiky, tak vůči léčbě lokálními přípravky (krém, gel, mast nebo kožní roztok).

Přípravek CURACNÉ by měl předepisovat pouze lékař, který má zkušenosti s užíváním a se sledováním účinků retinoidů k léčení těžkých forem akné.

Přípravek CURACNÉ není určen pro léčbu juvenilního akné a jeho užívání se nedoporučuje pro léčbu dětí mladších 12 let věku.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CURACNÉ

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek CURACNÉ

jestliže jste těhotná nebo kojíte, nebo chcete otěhotnět, jste žena v plodném věku a nedodržujete všechna opatření požadovaná v rámci této léčby k zabezpečení účinné antikoncepce (viz rámeček „Důležité informace v souvislosti s těhotenstvím a kojením“);

jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický/á) na kteroukoli složku přípravku CURACNÉ, zejména na isotretinoin, arašídy nebo na sóju;

jestliže trpíte jaterní insuficiencí (závažnou poruchou činnosti jater);

jestliže máte hypervitaminózu A (nadměrné množství vitaminu A);

jestliže máte nadměrně zvýšenou hladinu lipidů (tuků) v krvi (cholesterol, triglyceridy);.

jestliže se současně léčíte některým antibiotikem ze skupiny tetracyklinů.

Prosím informujte svého lékaře

 pokud Vaše anamnéza zahrnuje depresi nebo jiné duševní problémy (viz kapitola č. 4.:

Možné nežádoucí účinky);

 pokud máte problémy s ledvinami, lékař může dávku isotretinoinu upravit;.

 pokud máte nadváhu nebo trpíte cukrovkou, vysokou hladinou cholesterolu nebo

triglyceridů v krvi, nebo máte vysokou spotřebu alkoholu;

V těchto případech lze zpozorovat zvýšení hladiny lipidů a glyceridu v krvi;

Jestliže budete spadat do některé z těchto skupin, může Vám lékař naordinovatpravidelné krevní testy;

Máte-li cukrovku, pak v průběhu léčby přípravkem věnujte zvýšenou pozornost sledování hladiny glukózy v krvi;

pokud trpíte jaterním onemocněním;

Přípravek CURACNÉ může zvýšit hladiny transamináz (jaterních enzymů). Lékař Vám naordinuje pravidelné krevní testy před zahájením léčby i po jejím ukončení ke zjištění stavu jater.

Trvalé zvýšení hladiny těchto enzymů může lékaře vést k tomu, že sníží dávky přípravku CURACNÉ nebo, že léčbu přeruší;

 pokud se ve Vaší anamnéze objevují střevní problémy.

Okamžitě ukončete léčbu a bez prodlení informujte svého lékaře

 pokud v průběhu léčby nebo v době jednoho měsíce po jejím ukončení otěhotníte. pokud se u Vás vyskytne:

o obtížné dýchání, svědění anebo kožní vyrážka;

Tyto symptomy mohou být projevem alergické kožní reakce.

o bolest hlavy doprovázená nevolností, zvracením nebo poruchou vidění;

o prudká bolest žaludku, nevolnost nebo zvracení, nebo se může objevit závažný

průjem s příměsí krve ve stolici;

o obtíže při močení až neschopnost močit;

o poruchy vidění a nebo zhoršení vidění ve tmě;

o poruchy psychiatrického rázu, zejména příznaky deprese (velká sklíčenost

nebo záchvaty pláče, uvažování o sebepoškození nebo o opuštění rodiny nebo přátel);

pokud se u Vás vyskytne zežloutnutí očí nebo pokožky, případně závratě.

Zvláštní varování pacientkám:Užívání v období těhotenství a kojení:V období těhotenství a kojení je užívání přípravku CURACNÉ přísně zakázáno (viz rámeček s„Důležitými informacemi v souvislosti s těhotenstvím a s kojením“).

Důležité informace v souvislosti s těhotenstvím a s kojením

V období těhotenství a kojení je přípravek isotretinoin velmi přísně kontraindikován

Přípravek CURACNÉ je TERATOGENNÍ. To znamená, že pokud v průběhu léčby nebo během jednoho měsíce po jejím ukončení otěhotníte, může tento přípravek vážně poškodit vyvíjející se plod:

Grafické znázornění možných vnějších poškození vyvíjejícího se plodu, v případě otěhotnění během léčby isotretinoinem: mohlo by dojít k tomu, že by se dítě narodilo bez uší, nebo, že by uši dítěte byly umístěny příliš nízko, nebo že by dítě mělo velkou hlavu a malou bradu, abnormalityv oblasti očí a deformace patra (rozštěp).

Často také dochází k poškozením vnitřních orgánů. Tatopostihují srdce, brzlík, nervovou soustavu a příštítná tělíska.

Tento přípravek může také způsobit spontánní potrat.

Přípravek CURACNÉ nesmí užívat žena

 pokud je těhotná nebo má v úmyslu otěhotnět v průběhu léčby nebo během jednoho měsíce

po jejím ukončení;

pokud kojí, protože isotretinoin přechází do mateřského mléka a může vážně dítě poškodit.

Tzv. „Program prevence otěhotnění“ stanoví, že žena v plodném věku může podstoupit léč-bu přípravkem Curacné pouze, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

Podmínky pro předepisování a podávání přípravku CURACNÉ ženám v plodném věku:

Žena si je vědoma a pochopila teratogenní rizika (možnost poškození vývoje plodu)

Žena si je vědoma a souhlasí s nutností účinné nepřerušované antikoncepce a obdržela od svého lékaře informace o opatřeních, jejichž cílem je zabránit otěhotnění a příručku vysvětlující různé metody antikoncepce.

Lékař může doporučit ženě vyšetření u gynekologa, pokud to uzná za vhodné.

 Žena si je vědoma a souhlasí s nutností používat alespoň jednu účinnou metodu

antikoncepce, ale nejlépe dvě doplňující se metody antikoncepce, včetně metody bariérové:

o alespoň 1 měsíc před zahájením léčby přípravkem CURACNÉ;o během celého období léčby přípravkem;o po dobu 5 týdnů po ukončení léčby.

Tyto podmínky se týkají dokonce i žen, které nejsou průběžně sexuálně aktivní nebo nemají menstruaci.

 Žena si je vědoma a akceptuje nutnost podstoupit test na těhotenství každý měsíc podle

předpisu svého lékaře:

o minimálně 1 měsíc před zahájením léčby přípravkem CURACNÉ. Tento test

podstoupí během prvních 3 dnů menstruačního cyklu (periody);

o každý měsíc v průběhu léčby;

o a za 5 týdnů po jejím ukončení.

Výsledek každého testu musí být negativní: v průběhu léčby a po dobu jednoho mě-

síce po ukončení léčby u ženy nesmí dojít k otěhotnění.

Žena potvrdila, (osobně nebo dospělá osoba, která za ni nese právní odpovědnost), že pochopila rizika a že souhlasí s léčbou a s nutnosti antikoncepčních opatření:

o že byla informována o riziku spojeném s podstoupením

léčby přípravkem

CURACNÉ;

o že bude dodržovat „Program prevence těhotenství“.

Zvláštní upozornění pro muže:Sám můžete tento přípravek užívat bez obav z poškození plodnosti nebo vývoje plodu.Předepisování tohoto přípravku mužům se neřídí žádnými zvláštními podmínkami: nebylo prokázáno, že by užívání isotretinoinu mělo nepříznivý vliv na plodnost nebo na potomstvo mužů.Nedávejte, prosím, svůj lék nikomu jinému, zejména ne žádné ženě.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, že již užíváte přípravek CURACNÉ. V průběhu léčby tímto přípravkem neužívejte žádná léčiva obsahující vitamin A nebo tetracykliny.Užívání isotretinoinu současně s topickými keratolytickými nebo exfoliativními přípravky proti akné se nedoporučuje, neboť by mohlo dojít k výskytu zhoršení případného lokálního podráždění.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:Protože bylo popsáno několik případů šerosleposti, které se objevily v průběhu léčby isotretinoinem a protože nástup této poruchy byl u některých pacientů náhlý, je při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů třeba zvýšené opatrnosti.Tyto nežádoucí účinky bývají přechodného rázu a po ukončení léčby obvykle samy odezní.

Důležité informace o některých složkách přípravku CURACNÉ:Tento přípravek obsahuje sójový olej.Neužívejte přípravek, jste-li alergický (á) na arašídy nebo na sóju.

Rady na každý den:

 Jestliže v průběhu léčby zaznamenáte výskyt suché pleti nebo rtů, ošetřete pokožku

zvlhčujícím krémem nebo mastí a rty potřete balzámem na rty.

V průběhu léčby se celkově vyhýbejte látkám, které mohou způsobit podrážděnípokožky (například peelingovému krému).

 Nevystavujte se nadměrně slunečnímu svitu: v průběhu léčby může přípravek

CURACNÉ zvýšit Vaši citlivost vůči slunečnímu záření.

Jestliže se nebudete moci vyvarovat pobytu na slunci, použijte opalovací krém sochranným faktorem (minimálně SPF 15) .

Nenavštěvujte solária a nepoužívejte solární boxy nebo UV lampy.

 Neprovádějte depilaci voskem v průběhu léčby a alespoň 6 měsíců po jejím ukončení.

Dále se nepodrobujte chirurgickým metodám léčení, jako je dermabraze a laserováterapie (kosmetické postupy, jejichž cílem je vyhladit pleť a odstranit jizvy a známky stárnutí). Tyto postupy mohou způsobit zjizvení pokožky, hypo/hyperpigmentaci (skvrny či zbarvení pleti) a odchlípení epidermu.

 Jestliže v průběhu léčby zaznamenáte pocit suchých očí, používejte raději místo

kontaktních čoček brýle.

 Sluneční brýle ochrání vaše oči před oslněním.

 Při řízení dopravních prostředků a obsluze strojů v noci buďte vždy opatrný(á),

protože může dojít k náhlé poruše vidění (významné zhoršení zrakové ostrosti).

V průběhu léčky přípravkem CURACNÉ se vyvarujte vynaložení značné fyzické námahy, protože v souvislosti s léčbou se mohou příležitostně objevit bolesti kloubů asvalů.

Během léčby a po dobu 1 měsíce od ukončení léčby nesmíte darovat krev. Kdyby dostala vaši krev těhotná žena, mohlo by se jí narodit dítě se závažnými vrozenými vadami (abnormalitami).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CURACNÉ UŽÍVÁ

Dávkování:Vždy užívejte přípravek CURACNÉ přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo s lékárníkem.Obvyklá počáteční dávka je 0,5 mg přípravku na 1 kg tělesné váhy denně( 0,5mg/kg/den) .U většiny pacientů se bude dávka pohybovat mezi 0,5 - 1mg/kg denně.Jestliže máte pocit, že účinek CURACNÉ je příliš silný, nebo naopak příliš slabý, obraťte se na svého lékaře.Tobolky se užívají jednou nebo dvakrát denně při jídle. Tobolky spolkněte celé, aniž byste je rozkousali nebo vysáli.

Pacienti s těžkou formou renální insuficiencePacienti, kteří mají těžkou formu renální insuficience, by měli léčbu zahájit dávkou nižší( např. 10mg/den.)

Děti Přípravek CURACNÉ se nedoporučuje pro léčbu prepubertální akné u dětí mladších 12 let věku.

Pacienti se známkami nesnášenlivostiU pacientů, u nichž se vyskytují známky závažné nesnášenlivosti s doporučenou denní dávkou, může lékař pokračovat s léčbou s nejvyšší tolerovanou dávkou tímto pacientem.

Doba trvání léčby:Léčebná kúra přípravkem CURACNÉ trvá 16 až 24 týdnů. Obvykle lze zlepšení pleti ještě pozorovat i 8 týdnů po ukončení léčby.

Proto počkejte alespoň do uplynutí těchto 8 týdnů před zahájením další kúry. Většina pacientů potřebuje jen jednu léčebnou kúru.

Jestliže jste užila více přípravku CURACNÉ než jste mělaPři předávkování přípravkem CURACNÉ, se u Vás může vyskytnout hypervitaminóza A, která se projevuje intenzivními bolestmi hlavy, nevolností nebo zvracením, ospalostí, podrážděností a svěděním.

Neprodleně se obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo na pohotovost v nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek CURACNÉ:Jestliže zapomenete užít přípravek CURACNÉ, nezdvojujte následující dávku, abyste vynechanou dávku doplnil(a) , ale pokračujte v užívání podle svého obvyklého dávkování.Budete-li mít jakékoli další dotazy, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CURACNÉ nežádoucí účinky, které se alenemusejí vyskytnout u každého.Tyto účinky se často upravují během léčby, po ukončení léčby nebo ustupují při změně dávkování (poraďte se se svým lékařem). Váš lékař vám může v této situaci pomoci.

Vyhodnocení nežádoucích účinků je založené z následující frekvence jejich výskytu: Velmi časté: výskyt u více než 1 z 10 léčených pacientůČasté: u méně než 1 z 10, ale u více než 1 ze 100 léčenýchpacientůMéně časté: u méně než 1 ze 100, ale u více než 1 z 1000 léčených pacientůVzácné: u méně než u 1 z 1000, ale u více než 1 z 10.000 léčených pacientů Velmi vzácné: méně než u 1 z 10.000 léčených pacientů, neznámo (není možné odhadnout nazákladě dostupných údajů).

Psychiatrické poruchy dá anglickým harmonizovanýmVe výjimečných případech u pacientů během užívání isotretinoinu, nebo krátce po ukončení léčby, došlo budˇto ke vzniku deprese nebo k jejímu zhoršení, popř. se vyskytly jiné závažné duševní problémy.Mezi příznaky patří sklíčenost, úzkost, změny nálady, záchvaty pláče, podrážděnost, ztráta radosti či zájmu o sport a společenské aktivity, nadměrný nebo nedostatečný spánek, změny hmotnosti nebo chuti, horší výsledky ve škole nebo v práci, či problémy s koncentrací.Ve velmi málo případech došlo k tomu, že někteří pacienti pomýšleli na to, že si způsobí nějaké poškození nebo se zabývali myšlenkami o ukončení svého života (sebevražedné úmysly), přičemž někteří se mohou rozhodnout tyto úmysly realizovat.Jsou hlášení, že se někteří z těchto pacientů nejevili být depresivními.

Podle dostupných zpráv se velmi vzácně mohou pacienti, kteří užívají přípravek CURACNÉ, stát agresivními nebo násilnými.

Informujte svého lékaře o tom, zda máte v anamnéze duševní chorobu, včetně deprese, sebevražedného chování nebo psychózy (ztráta kontaktu s realitou, například slyšení hlasůnebo vidění věcí, které neexistují), nebo, zda člen Vaší rodiny trpí nebo trpěl nějakým duševním problémem.Informujte svého lékaře, jestliže užíváte léky proti těmto stavům.

Budete-li se domnívat, že u Vás došlo k výskytu některého z těchto duševních stavů, obraťte se ihned na svého lékaře. Může vám doporučit, abyste přestal (a) isotretinoin užívat.Přerušení užívání isotretinoinu však nemusí být dostačující pro vymizení příznaků a Váš lékař bude moci zajistit další nezbytnou lékařskou pomoc.

Účinky na metabolismus a biologické abnomálie

U pacientů, kteří užívajících isotretinoin, se velmi vzácně vyskytne potřeba zvýšenéhopití a močení.

Tyto symptomy souvisejí s přítomností cukru v moči a se zvýšením hladiny cukru v krvi, což může být příznakem onemocnění cukrovkou. V tomto případě se obraťte na svého lékaře.

Velmi často se objeví anémie, zvýšená rychlost sedimentace krve, snížený nebo zvýšený počet krevních destiček.

Běžně dochází ke zvýšení hladiny glukózy a cholesterolu v krvi, ke snížení počtu bílých krvinek.

Velmi často se vyskytne nárůst hladiny krevních triglyceridů, snížení HDL, nárůst hladiny transamináz .

Často se vyskytne bílkovina nebo krev v moči.

Na podkladě vyhodnocení těchto účinků Vám lékař může předepsat krevní testy a přijmepotřebná opatření.

Poruchy imunitního systému

K projevu alergické kožní reakce dochází vzácně (anafylaktické reakce),

hypersensitivita.

Účinky na nervový systém

 U pacientů, kteří souběžně s isotretinoinem užívají určitá antibiotika (tetracyklin), se

velmi vzácně vyskytly případy benigní intrakraniální hypertenze.

Tato hypertenze se projevuje trvalými bolestmi hlavy doprovázených nevolností, zvracením a poruchami zraku, únavou a někdy křečemi. Okamžitě přestaňte užívat přípravek CURACNÉ a co nejdříve kontaktujte svého lékaře.

Účinky na sluch a na zvukovody

K ohlášení výskytu poruch sluchu došlo velmi vzácně.

Gastrointestinální účinky

Případy

závažných

gastrointestinálních

poruch

(například

pankreatitidy,

gastrointestinálního krvácení, kolitidy a zánětlivá onemocnění) se vyskytly velmi vzácně V případě prudké bolesti v břiše, doprovázené průjmem s přítomností krvenebo bez krve ve stolici, nevolnosti a zvracení, přestaňte isotretinoin užívat a co nejdříve vyhledejte svého lékaře.

Účinky na játra

Pokud u Vás došlo k zežloutnutí očí, se zvýšeným pocitem únavy, může se jednat oprojev hepatitidy.

I když se bude jednat u pacientů, kteří užívají přípravek CURACNÉ, o velmi vzácněse vyskytující jev, přestaňte přípravek užívat a kontaktujte svého lékaře.

Účinky na ledviny

 U pacientů užívajících CURACNÉ byly zpozorovány velmi vzácné případy výskytu

zánětu ledvin. Mezi projevy tohoto onemocnění patří zvýšená únava, obtíže při močení, neschopnost močit a otoky očních víček.

Jestliže zjistíte v průběhu užívání isotretinoinu u sebe tyto projevy, přestaňte přípravek užívat a kontaktujte svého lékaře.

Účinky na kůži a na sliznice

Velmi vzácně se někdy během prvních několika týdnů léčby může Vaše akné zhoršit. Na pleti se velmi vzácně vyskytnou zánětlivé léze.

V případě dodržování léčby však často dochází ke zmírnění akné a dalších příznaků.

Častým jevem je kožní vyrážka, mírné svědění a mírná deskvamace. Pokožka může zarudnout a stát se jemnější, zejména na tváři.

Velmi časté: suchá kůže, zejména na tváři a rtech.

Velmi časté: rozpraskaná kůže a suché rty.

Velmi vzácně se mohou objevit lokalizované bakteriální infekce doprovázené otokem, zarudnutím nebo hnisáním, např. v nehtovém lůžku.

Velmi vzácně může dojít ke zhoršení stavu nehtů, k nadměrné pigmentaci pokožkyobličeje, ke změnám textury vlasů a ke zvýšení ochlupení těla.

Ke zvýšení potivosti a svědění může dojít velmi zřídka.

Přípravek CURACNÉ může během léčby způsobit vyšší citlivost na sluneční svit (viz Rady pro běžný život, kapitola 2.).

Po dlouhodobějším užívání isotretinoinu můžete zpozorovat vyrážku, změnu kvality vlasů (buďto se bude jednat o úbytek vlasů nebo méně častěji o jejich zhoustnutí).

Neznámá četnost: závažná kožní vyrážka (erythema multiforme, Stevens-Jonhsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), které mohou být potenciálně životu nebezpečné a vyžadují okamžitou lékařskou péči. Tyto příznaky se zpočátku projevují jako kruhové skvrny, často s puchýřky uprostřed, obvykle na pažích a rukách nebo na nohách a chodidlech; v závažnějších případech se mohou puchýřky objevit i na hrudníku a zádech. Mohou se objevit i další příznaky, jako například oční infekce (zánět spojivek) či vřídky v ústech, v krku či v nose. Závažné formy vyrážky se mohou rozvinout až do rozsáhlého odlupování kůže, které může být životu nebezpečné. Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází bolest hlavy, horečka, bolesti celého těla (příznaky podobné chřipce).Objeví-li se vyrážka nebo uvedené kožní příznaky, ihned přestaňte Curacne užívat a obraťte se na svého lékaře.

Účinky na dýchací ústrojí

 Často se může vyskytnout pocit sucha v nose, krvácení z nosu a zánět nosohltanu. Velmi zřídka se může objevit pocit sucha v hrdle, může dojít i k bronchospasmu ( akutní sevření dýchacích cest) což může mít za následek vznik určité ochraptělosti.

Účinky na oči

 Přípravek může velmi vzácně zhoršit vidění v noci a může způsobit náhlé poruchy

zraku.

Tento účinek bývá dočasný a jen zřídka přetrvává po ukončení léčby.

Podle některých pacientů došlo u nich ke změnám barevného vidění.

 Velmi často se vyskytuje zánět očního víčka, katar spojivek, pocit podrážděných a

suchých očí, což může snížit snášenlivost kontaktních čoček.

Na ochranu očí před oslněním můžete potřebovat sluneční brýle.Velmi vzácně byly pozorovány další účinky na oči, zejména pocit intenzivníhopodráždění očí, zkalení rohovky, keratitida, šedý zákal, šeroplachost a poruchy vidění.

Jestliže Vám přípravek způsobí byť jen nepatrné problémy se zrakem, kontaktujte ihned svého lékaře.

Účinky na kostru a svalstvo

u pacientů, kteří užívají isotretinoin, velmi často dochází k bolestem zad,.

často se vyskytují i bolesti svalů a kloubů, a proto je v průběhu léčby vhodné snížit fyzickou zátěž.

Všechny tyto účinky bývají dočasné a po ukončení léčby vymizí.

velmi vzácně se vyskytly případy artritidy, kostních anomálií (například opožděný růst a snížení hustoty kostní hmoty) a kalcifikace měkkých tkání. V případě nadměrnéfyzické námahy může u pacientů, kteří užívají isotretinoin, dojít ke zvýšení hladinyenzymu uvolňovaného v krvi při poškození svalových vláken (kreatin-fosfokinázy).

Účinky na lymfatický systém

velmi vzácně došlo ke zduření lymfatických uzlin.

Jestliže bude projev některého z těchto nežádoucích účinků natolik závažný, nebo u Vás dojde k výskytu i jiných nežádoucích účinků, než které jsou uvedeny v této příbalové informaci, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

5. JAK PŘÍPRAVEK CURACNÉ UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek CURACNÉ neužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Uchovávejte při teplotě do 25°C. Přípravek uchovávejte v původním vnitřním obalu těsně uzavřeném, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Když dokončíte léčbu, musíte vrátit všechny nepoužité tobolky lékárníkovi.

6. DALŠÍ INFORMACE

CURACNÉ 40 mg, měkké tobolky

- Léčivá látka:isotretinoin……………………………………..………40 mg

- Pomocné látky:čištěný sójový olej, hydrogenovaný rostlinný olej, žlutý vosk..

Složení pouzdra tobolky: želatina, glycerol, čištěná voda, pasta červeného oxidu železitého 50% (E172).Pasta žlutého oxidu železitého (E172), oxid titaničitý (E171) v glycerolu

Přípravek se dodává ve formě měkkých tobolek. Velikost balení je 30 tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci: Pierre Fabre Dermatologie, Boulogne, Francie

Výrobce: CATALENT FRANCE BEINHEIM SA, 74 rue Principale, 67930 BEINHEIM, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 27.7.2011.

Podmínky pro vystavení lékařského předpisu a pro dodání:Přípravek CURACNÉ se vydává pouze na lékařský předpis, jedná se o léčivý přípravek, který v průběhu léčby bude vyžadovat zvláštní sledování pacienta.

Pro ženy v plodném věku:

Před vystavením předpisu musí pacientka podepsat souhlas s péčí a s antikoncepcí.

Doba předpisu se vymezuje na zajištění množství léčivého přípravku na dobu jednohoměsíce léčby. Pro pokračování v léčbě bude třeba vystavit nový předpis.

Přípravek musí být vydán nejpozději do 7 dnů od data vystavení předpisu.

Přípravek bude vydán pouze na základě kontroly následujících povinných prohlášení uvedených na předpisu:

o Pro vystavení prvního předpisu:

podpis na formuláři se souhlasem s péčí a s antikoncepcí;

používání alespoň jedné účinné metody antikoncepce, a to alespoň jeden měsíc předem;.

vyhodnocení úrovně porozumění ze strany pacientky;

datum těhotenského testu (stanovení hCG v plazmě).

o Pro vystavení dalších předpisů:

užívání účinné antikoncepce;

vyhodnocení úrovně porozumění ze strany pacientky;

datum posledního těhotenského testu (stanovení hCG v plazmě).

Další informace o přípravku CURACNÉ získáte od svého lékaře nebo lékárníka.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls138596/2009 a příloha ke sp.zn. sukls195144/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

CURACNÉ 40 mg, měkká tobolka

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna měkká tobolka obsahuje 40mg isotretinoinum.

Pomocné látky: 191.50 mg čištěný sójový olej v každé měkké tobolce. Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA

Měkká tobolka.

Jedna měkká tobolka 40mg, má oranžově-hnědé želatinové pouzdro a zářivě oranžově- žlutou náplň, na jedné straně je potištěna logem „I40“.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Těžké formy akné (např. nodulární akné, akné conglobata nebo akné s rizikem trvalého zjizvení) resistentní vůči standardní léčbě systémovými antibakteriálními přípravky a vůči lokální terapii.

4.2 Dávkování a způsob podání

Isotretinoin musí být předepsán a užíván pod dohledem odborného lékaře, který má zkušenosti s používáním systémových retinoidů při léčbě těžkých forem akné a je důkladně obeznámen s riziky spojenými s léčbou isotretinoinem a s požadavky na zajištění sledování pacienta během léčby.

Tobolky se užívají jednou nebo dvakrát denně při jídle.

Dospělé osoby včetně dospívajících a starších osob:

Léčbu isotretinoinem je třeba zahájit podáváním dávky 0,5 mg/kg denně. Terapeutická odpověď na isotretinoin, jakož i některé nežádoucí účinky, souvisejí s dávkováním a mohou se lišit u jednotlivých pacientů. V průběhu léčby je třebadávkování upravit podle každého jednotlivého pacienta. U většiny pacientů se denní dávka pohybuje mezi 0,5-1 mg/kg denně.

Dlouhodobé zmírnění příznaků a míra recidivy akné souvisejí spíše s dávkou za celé období léčby, než s délkou léčby nebo s velikostí denní dávky. Dosáhla-li dávka celkové velikosti 120-150mg/kg, bylo prokázáno, že nelze očekávat další výrazné zlepšení stavu

pokožky. U každého jednotlivého pacienta bude délka léčby záviset na podávané denní dávce. Ke zlepšení stavu obvykle stačí léčba v délce 16-24 týdnů.

U většiny pacientů akné zcela vymizí po jednom léčebném cyklu. V případě, že dojde k recidivě, je možné předepsat léčbu opakovaně s podáváním stejné denní dávky, a tedy i stejné celkové léčebné dávky. Vzhledem k tomu, že zmírnění příznaků akné lze pozorovat i 8 týdnů od přerušení léčby, neměla by být další léčba zahájena dříve než po uplynutí tohoto období.

Pacienti s těžkou nedostatečností ledvinU pacientů s těžkou nedostatečností ledvin je třeba léčbu zahájit podáváním nižších dávek (např. 10 mg denně). Dávka by se poté měla zvýšit až na 1mg/kg denně, nebo na maximálně tolerovanou dávku (viz bod 4.4 “Zvláštní upozornění a opatření pro užívání”).

DětiIsotretinoin není určen pro léčbu juvenilního akné a jeho užívání se nedoporučuje pro léčbu dětí mladších 12 let věku.

Pacienti s nesnášenlivostíU pacientů, u nichž se projeví výrazná nesnášenlivost vůči doporučené dávce, lze v léčbě pokračovat za předpokladu snížení dávky a prodloužit délku léčby, přičemž je třeba vzít v úvahu zvýšené riziko recidivy. Pro zajištění maximální účinnosti léčby u takového pacienta, bude třeba podávat nejvyšší tolerovanou dávku, kterou pacient snese.

4.3 Kontraindikace

Isotretinoin nesmějí užívat ženy v době těhotenství a kojení.

(viz bod 4.6 “Těhotenství a kojení”).

Isotretinoin je kontraindikován u žen v plodném věku, pokud nedojde ke splnění veškerých podmínek Programu prevence těhotenství (viz bod 4.4 “Zvláštní upozornění a opatření pro použití”).

Isotretinoin je dále kontraindikován u pacientů, u nichž se vyskytne:

 jaterní nedostatečnost,

nadměrně zvýšené hodnoty krevních lipidů

 hypervitaminóza A  alergie na arašídy, nebo na sójový olej, protože Curacné obsahuje sojový olej známá přecitlivělost na isotretinoin nebo na jinou složku přípravku 

současná léčba tetracykliny (viz bod 4.5 “Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce”).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Program prevence těhotenství

Tento léčivý přípravek je TERATOGENNÍ.

Ženy, které mohou otěhotnět, mohou přípravek užívat pouze v případě, že splňují veškeré podmínky uvedené v „Programu prevence těhotenství“:

žena trpí těžkou formou akné (jako je nodulární akné nebo akné conglobata nebo akné s rizikem trvalého zjizvení) resistentní vůči standardní léčbě systémovými antibakteriálními přípravky a vůči lokální terapii (viz bod 4.1 “ Terapeutické indikace”),

žena si je plně vědoma teratogenního účinku přípravku,

žena pochopila, že léčba vyžaduje pravidelnou každoměsíční lékařskou kontrolu,

Žena si je dále vědoma a souhlasí s nezbytností dodržování účinné a nepřerušované antikoncepce, 1 měsíc před zahájením léčby, po celou dobu léčby a 1 měsíc po ukončení léčby. Je třeba používat minimálně jednu metodu antikoncepce, v ideálním případě dvě navzájem se doplňující metody antikoncepce, včetně bariérové.

I pokud má žena amenoreu, musí dodržovat všechny pokyny účinné antikoncepce.Musí být schopná správně dodržovat všechna opatření účinné antikoncepce. Byla informována a plně pochopila možná rizika souvisejících s případným otěhotněním, a že se musí poradit okamžitě s lékařem, dojde-li k k výskytu rizika, že by byla těhotná. Je si vědoma nezbytnosti provádění těhotenských testů před zahájením léčby, v průběhu léčby a 5 týdnů po ukončení léčby a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. Žena potvrzuje, že pochopila všechna rizika a nezbytnost přijetí zvláštních opatření, která budou doprovázet její léčbu isotretinoinem.

Tyto podmínky se vztahují i na ženy, které v období léčby nejsou sexuálně aktivní, s výjimkou případů, kdy lékař uzná, že existují přesvědčivé okolnosti, které jakékoliv riziko otěhotnění vylučují.

Lékař, který bude lék předepisovat, se musí ujistit o tom, že:

Pacientka splňuje podmínky „Programu prevence těhotenství“, které jsou uvedené výše, a že je schopna tyto podmínky patřičně pochopit.Pacientka vyjádřila svůj souhlas s výše uvedenými podmínkami.Pacientka užívá minimálně jednu, nejlépe dvě formy účinné antikoncepce, včetně bariérové metody, a to minimálně 1 měsíc před zahájením léčby, pokračuje v průběhu léčby, a ještě minimálně 1 měsíc po ukončení léčby.Výsledky těhotenských testů provedených před zahájením léčby, v průběhu léčby a 5 týdnů po ukončení léčby, byly negativní. Data provedení a výsledky těhotenských testů bude třeba vést v dokumentaci pacientky.

AntikoncepcePacientkám musí být poskytnuty srozumitelné informace o prevenci těhotenství a v případě, že žádnou účinnou antikoncepci neužívají, jim lékař s výběrem vhodné formy antikoncepce musí poradit

Pacientky, které mohou otěhotnět, musejí používat minimálně jednu účinnou antikoncepční metodu. V ideálním případě by pacientka měla používat dvě doplňující seformy antikoncepce, včetně bariérové metody. V používání antikoncepce je třeba pokračovat minimálně 1 měsíc po ukončení léčby isotretinoinem, a to i u pacientek s amenoreou.

Těhotenské testyNa podkladě místních zvyklostí se doporučuje provádět těhotenské testy pod lékařským dohledem s minimální přesností 25mlU/mL v prvních 3 dnech menstruačního cyklus dodržením následujících pravidel:

Před zahájením léčby :Aby se vyloučila možnost těhotenství před zahájením léčby, doporučuje se provést úvodní těhotenský test pod lékařským dohledem a zaznamenat datum provedení a výsledek a zařadit do dokumentace pacientky. U pacientek s nepravidelným menstruačním cyklem by mělo být provedení testu naplánováno s ohledem na sexuální aktivitu a test by měl být proveden přibližně 3 týdny po posledním nechráněném pohlavním styku. Lékař, který bude předepisovat isotretinoin, musí pacientky poučit o antikoncepci.

Těhotenský test pod lékařským dohledem by měl být rovněž proveden v průběhu konzultace, kdy je isotretinoin předepsán, nebo 3 dny před návštěvou lékaře předpisujícího přípravek.Mělo by dojít k odložení testu, pokud pacientka neužívá účinnou antikoncepci po dobu minimálně 1 měsíce. Tento test musí zajistit, že pacientka nebude těhotná v době, kdy zahájí léčbu isotretinoinem..

Průběžné kontrolyLékařské kontroly by měly být prováděny v intervalu 28 dní. Potřeba každoměsíčního provádění opakovaných těhotenských testů pod lékařským dohledem by měla vyjít z podmínek místních zvyklostí a vzít v úvahu sexuální aktivitu pacientky a její menstruační anamnézu (silné krvácení, vynechání menstruace nebo amenorea). V případě potřeby by měly být průběžné kontrolní těhotenské testy provedeny v den návštěvy u lékaře, který předepíše léčebný přípravek, nebo v průběhu 3 dní před touto návštěvou.

Ukončení léčbyPět týdnů po ukončení léčby musí pacientka podstoupit závěrečný těhotenský test, aby se vyloučilo, že je těhotná.

Omezení v souvislosti s předpisem a s výdejemU žen v plodném věku by předpis isotretinoinu měl omezit na zajištění léčby v délce 30 dní, přičemž pro pokračování v léčbě bude nutný další předpis. V ideálním případě by bylo vhodné zajistit realizaci provedení těhotenského testu, vystavení předpisu a výdej isotretinoinu ve stejný den. Výdej isotretinoinu by měl proběhnout nejpozději do 7 dní po vystavení předpisu.

Pacienti-mužiDostupné údaje svědčí o tom, že vystavení žen vlivu sperma pocházejícího od mužů, kteří se léčí isotretinoinem, není tak silný, aby se mohl prokázat teratogenní účinek tohoto přípravku.V každém případě je však bezpodmínečně nutné pacienty - muže upozornit na to, že svůj lék nesmějí dávat k užívání nikomu jinému, a zejména žádné ženě.

Další opatřeníPacienti musí být poučeni o tom, že nikdy nesmí přípravek poskytnout k užívání jiné osobě a že po ukončení léčby nepoužité tobolky musí vrátit do lékárny.

Během léčby a po dobu 1 měsíce od ukončení léčby nesmí pacienti darovat krev, protože pokud by dostala krev těhotná žena, mohlo by se jí narodit dítě se závažnými vrozenými vadami (abnormalitami).

Vysvětlující materiályPro zajištění pomoci lékařům, předepisujícím přípravek, lékárníkům a pacientům, aby se zabránilo vzniku rizika možného vystavení plodu účinkům isotretinoinu, dodá jim držitel rozhodnutí o registraci vzdělávací materiály, v nichž budou uvedena veškera varování souvisejícími s teratogenním charakterem isotretinoinu, dále rady k užívání antikoncepce před zahájením léčby a pokyny k provádění těhotenských testů.

Lékař by měl poskytnout všechny dostupné informace o teratogenním účinku přípravku a o nezbytnosti přísné prevence těhotenství tak, jak jsou uvedeny v „Programu prevence těhotenství“, a to všem pacientům, jak ženám, tak mužům.

Psychiatrické poruchyU pacientů léčených isotretinoinem byly zaznamenány deprese či jejich zhoršení, úzkost, náznaky agresivity, změny nálady, psychotické příznaky a velmi vzácně byly nahlášeny suicidální myšlenky, pokusy o sebevraždu a sebevraždy (viz bod 4.8 “Nežádoucí účinky”). Zvláštní péči je třeba věnovat pacientům, kteří mají v anamnézi depresi, ale i ostatní pacienty je třeba pozorně sledovat, zda se u nich nevyskytly příznaky deprese a bude-li to nutné, měla by se jim doporučit vhodná léčba. Avšak někdy pouhé přerušení léčby isotretinoinem ke zmírnění příznaků deprese nemusí být dostačující, a proto bude nutné zajistit pro pacienta další psychiatrické nebo psychologické vyšetření.

Nemoci kůže a podkoží V některých případech se v počáteční fázi léčby dostaví prudké zhoršení akné, ale tyto příznaky postupně, obvykle v průběhu 7-10 dní, vymizí, aniž by bylo nutné provést úpravu dávkování.

V průběhu léčby je třeba zamezit vystavení pokožky intenzivnímu slunečnímu záření nebo jinému typu UV záření . Jestliže se nebudete moci vyvarovat pobytu na slunci, použijte opalovací krém s ochranným faktorem minimálně SPF 15 .

U pacientů léčených isotretinoinem nesmí být v průběhu 5-6 měsíců po ukončení léčby aplikována metoda agresivní chemické abraze kůže ani ošetření laserem, protože hrozí riziko vzniku hypertrofických jizev na neobvyklých místech a ve vzácných případech i riziko hyper/hypopigmentace v místě aplikace. Pacienti léčení isotretinoinem by v průběhu

alespoň 6 měsíců po ukončení léčby měli vyhnout depilaci voskem z důvodu rizika odlupování kůže.

Při léčbě isotretinoinem je třeba zamezit současnému užívání lokálních keratolytických a exfoliativních přípravků proti akné, protože může dojít ke zvýšení rizika lokálního podráždění.Pacientům je třeba doporučit, aby od zahájení léčby používali hydratační pleťový krém nebo mast, balzám na rty, protože při léčbě isotretioninem může docházet k vysušování pokožky a rtů.

Po uvedení přípravku na trh se objevily informace o závažných kožních reakcích (např. puchýřky (erythema multiforme), Stevens-Johnsonův syndrom (SJS) a toxická epidermální nekrolýza (TEN)) souvisejících s užíváním isotretinoinu. Jelikož tyto stavy lze někdy obtížně rozpoznat od ostatních kožních reakcí, které se mohou objevit (viz bod 4.8), měli by být pacienti informováni o příznacích a pečlivě sledováni, zda se u nich taková závažná kožní reakce neobjeví. V případě podezření na závažnou kožní reakci by měla být léčba isotretinoinem přerušena.

Oční poruchySyndrom suchých očí, zákal rohovky, snížená schopnost nočního vidění a zánět rohovky většinou odezní po ukončení léčby. Pocit suchých očí lze zmírnit pomocí aplikacelubrikační oční masti nebo náhrady přirozených slz. U některých pacientů se v průběhu léčby může objevit nesnášenlivost vůči kontaktním čočkám, což může mít za následek to, že pacienti budou muset nosit brýle.

Rovněž došlo k zaznamenání snížené schopnost nočního vidění, přičemž nástup tohoto jevu byl u některých pacientů velmi náhlý (viz bod 4.7 “Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje”). Pacientům, u kterých se vyskytnou poruchy zraku, je třeba doporučit návštěvu u očního lékaře. V některých případech může dojí k tomu, že bude nutné léčbu isotretinoinem přerušit.

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáněU pacientů léčených isotretinoinem byly zaznamenány bolesti svalů , kloubů a zvýšené hodnoty kreatinfosfokinázy v séru, a to zejména u těch, kteří provozovali náročné fyzické činnosti (viz bod 4.8 “Nežádoucí účinky”).

Po několika letech léčby poruch keratinizace vysokými dávkami přípravku došlo ke zjištění vzniku změn na kostech, včetně předčasného uzávěru epifýz, hyperostózy a zvápenatění šlach a vazů. U těchto pacientů dávkování, délka léčby a celková kumulativní dávka často značně přesáhla dávky doporučené pro léčbu akné.

Benigní intrakraniální hypertenze Byly zaznamenány případy benigní nitrolební hypertenze, přičemž v některých případech se jednalo o důsledek současného podávání tetracyklinů (viz body 4.3 “Kontraindikace” a 4.5 “Interakce”). Mezi známky a symptomy benigní nitrolební hypertenze patří bolesti hlavy, nevolnost a zvracení, poruchy vidění a edém papily. Pacienti, u nichž se projeví příznaky benigní nitrolební hypertenze, musí léčbu isotretinoinem okamžitě přerušit.

Poruchy jater a žlučových cestKontrola jaterních enzymů se musí provádět před zahájením léčby, 1 měsíc po zahájení léčby a poté pravidelně každé 3 měsíce, pokud nebudou naordinovány kontroly častější. U některých pacientů bylo zaznamenáno přechodné a reverzibilní zvýšení jaterních transamináz. V mnoha případech se tyto změny pohybovaly na hranici normálních rozpětía v průběhu léčby se hodnoty vrátily zpět na svou původní úroveň. Přesto v případě přetrvávající klinicky relevantní zvýšené hladiny transamináz bude třeba zvážit buďto snížení podávané dávky nebo přerušení léčby.

Nedostatečnost ledvinNa farmakokinetické vlastnosti isotretinoinu nemá vliv nedostatečnost ledvin ani selhání ledvin. Proto se může isotretinoin podávat i pacientům, kteří trpí nedostatečností ledvin. U takového pacienta se však doporučuje zahájit léčbu podáváním nízkých dávek postupně jezvyšovat na maximální dávku, kterou bude pacient ještě snášet (viz bod 4.2 „Dávkování a způsob podání“).

Metabolismus tukůKontrolu hladiny lipidů v séru (hodnoty nalačno) bude třeba provádět nejprve předzahájením léčby, 1 měsíc po zahájení léčby a poté pravidelně každé 3 měsíce, pokud není indikováno častější sledování. Po snížení dávky nebo po ukončení léčby se zvýšenáhladina lipidů v séru obvykle vrací na normální úroveň a lze ji také upravit pomocí diety.

Léčbu isotretinoinem někdy doprovází zvýšení hladiny triglyceridů v plazmě. Pokud není možné zvýšenou hladinu triglyceridů (hypertriglyceridémii) udržet na přijatelné úrovni,nebo pokud se objeví příznaky pankreatitidy (viz bod 4.8. “Nežádoucí účinky”), musí sepřistoupit k přerušení léčby isotretinoinem. Hodnoty nad 800 mg/dL nebo 9mmol/L mohou být příznakem akutního zánětu slinivky, který může mít fatální následky.

Gastrointestinální poruchy Léčbu isotretinoinem někdy provází zánětlivé onemocnění střev (včetně zánětu ilea), a to i u pacientů bez předchozí anamnézy střevních chorob. Pacienti, u kterých se objeví silný průjem (s krví ve stolici), musí léčbu isotretinoinem okamžitě přerušit.

Alergické reakceVe vzácných případech byly zaznamenány anafylaktické reakce, které se v některých případech projevily v souvislosti s předchozí lokální aplikací retinoidů. Zřídka došlo k výskytu kožních alergických reakcí. Byly zaznamenány případy alergického zánětu cév (vaskulitidy), doprovázené často purpurou (podlitinami a červenými skvrnami) na končetinách a postižením dalších orgánů. Tyto projevy závažných alergických reakcívyžadují okamžité vysazení léčby isotretinoinem a důkladné sledování stavu pacienta.

Vysoce rizikoví pacientiU pacientů s cukrovkou, u pacientů obézních, u alkoholiků a pacientů s poruchami metabolismu tuků, kteří budou léčeni isotretinoinem, bude třeba provádět častější kontroly sérových hodnot lipidů anebo hladiny glukózy v krvi. V průběhu léčby isotretinoinem bylozaznamenáno zvýšení hladiny cukru v krvi (nalačno) a rovněž došlo k diagnostikovánínových případů onemocněním cukrovkou.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

V průběhu léčby nesmějí pacienti současně užívat vitamín A, protože hrozí riziko vzniku hypervitaminózy vitamínu A.

Při současném užívání isotretinoinu a tetracyklinů byly zaznamenány případy benigní intrakraniální hypertenze (pseudotumor cerebri). Proto se v průběhu léčby isotretinoinemnesmí současně podávat tetracykliny (viz bod 4.3 “Kontraindikace” a odstavec 4.4 “Zvláštní upozornění a opatření pro užití”).Současné podávání isotretinoinu a topických keratolytických nebo exfoliativních látekužívaných v léčbě proti akné není přípustné, protože by mohlo zvýšit podráždění kůže .

4.6 Těhotenství a kojení

V těhotenství je léčba isotretinoinem absolutně kontraindikována (viz odstavec 4.3 “Kontraindikace”). Pokud i přes tato zvláštní opatření pacientka v průběhu léčby isotretinoinem nebo v měsíci po ukončení léčby otěhotní, je vysoké riziko velmi těžkého a závážného poškození ( malformace) plodu.

Fetální malformace související s léčbou isotretinoinem zahrnují anomálie centrální nervové soustavy (hydrocefalus, cerebelární malformace/ vady, mikrocefalie), faciální dysmorfie, rozštěp patra, anomálie zevního ucha (chybějící zevní ucho, malé nebo chybějící zevní zvukovody), oční anomálie (mikrooftalmie), kardiovaskulární anomálie (vrozené vady srdce a cév jako Fallotova tetralogie, transpozice velkých cév, septální defekty), anomálie brzlíku a příštítných tělísek. Rovněž může i častěji dojít k samovolnému potratu.

Pokud pacientka v průběhu léčby isotretinoinem otěhotní, musí být léčba okamžitě přerušena a pacientka musí být odeslána k poradě a na vyšetření ke zkušenému lékaři, specialistovi na teratologii.

Kojení :Isotretinoin je vysoce lipofilní, a proto je velice pravděpodobné, že dochází k přechodu do mateřského mléka. Vzhledem k možným nežádoucím účinkům na matku a dítě je léčba isotretinoinem u kojících matek kontraindikována.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

V průběhu léčby isotretinoinem byla zaznamenána řada případů snížené schopnosti nočního vidění, které vzácně přetrvávaly i po ukončení léčby (viz bod 4.4. “Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití” a bod 4.8 “Nežádoucí účinky”). Vzhledem k tomu, že u některých pacientů se tyto příznaky projevily velmi náhle, musí být pacienti na toto riziko upozorněni a varováni, že budou nuceni věnovat řízení a obsluze strojů zvýšenou opatrnost.Ospalost, závratě a poruchy vidění byly zaznamenány jen velmi vzácně. Pacienti by měli být poučeni a upozorněni na to, že pokud se u nich tyto účinky objeví nesmí řídit vozidla, obsluhovat stroje nebo se účastnit žádných činností, kde by v důsledku těchto symptomů mohli ohrozit sebe nebo ostatní osoby.

4.8 Nežádoucí účinky

Příznaky uvedené níže jsou nejčastějšími nežádoucími účinky, které byly zaznamenány v souvislosti s užíváním isotretinoinu: suchost sliznic např. rtů, včetně zánětu rtu, suchost nosní sliznice, krvácení z nosu, syndrom suchých očí/ zánět oční spojivky, suchost kůže. Některé nežádoucí účinky spojené s užíváním isotretinoinu přímo souvisejí s dávkovánímpřípravku. Zpravidla jsou nežádoucí účinky reverzibilní a zpravidla odezní po úpravě dávkování nebo po přerušení léčby, i když však některé z nich mohou přetrvávat i po ukončení léčby.

Infekce :Velmi vzácné (1/10 000)

grampozitivní (mukokutánní) bakteriální infekce

Poruchy krve a lymfatického systému:Velmi časté (1/10)

Časté (1/100, <1/10)Velmi vzácné (1/10 000)

anémie, zvýšená sedimentace červených krvinek,trombocytopenie, trombocytóza,neutropenielymfadenopatie

Poruchy imunitního systému:Vzácné (1/10 000, <1/1000)

alergické

kožní

reakce,

anafylaktické

reakce,

přecitlivělost

Poruchy metabolismu a výživy:Velmi vzácné (1/10 000)

diabetes mellitus, hyperurikémie

Psychiatrické poruchy :Vzácné (1/10 000, <1/1000)Velmi vzácné ((1/10 000)

deprese či jejich zhoršení, příznaky agresivity,úzkost, poruchy náladabnormální chování, psychotické poruchy, myšlenky na sebevraždu, pokusy o sebevraždu, sebevražda

Poruchy nervového systému :Časté (1/100, <1/10)Velmi vzácné (1/10 000)

bolesti hlavybenigní intrakraniální hypertenze, křeče, ospalost, závratě

Oční poruchy :Velmi časté (

1/10)

Velmi vzácné (

1/10 000)

zánět očního víčka, zánět spojivek, syndrom suchých očí, podráždění očí poruchy vidění, rozmazané vidění, šedý zákal, barvoslepost (poruchy barevného vidění), nesnášenlivost kontaktních čoček, zákal rohovky, snížená schopnost nočního vidění, zánět rohovky, edém papily (jako příznak benigní nitrolební hypertenze), světloplachost (fotofobie)

Ušní poruchy:Velmi vzácné (

1/10 000)

poruchy sluchu

Cévní poruchy :Velmi vzácné (

1/10 000)

vaskulitida (například Wegenerova granulomatóza, alergická vaskulitida)

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy:Časté (

1/100, <1/10)

Velmi vzácné (

1/10 000)

epistaxe, suchost nosní sliznice, nazofaryngitida

bronchospazmus (zvlášť u pacientů-astmatiků),

chrapot,

Gastrointestinální poruchy :Velmi vzácné (

1/10 000)

kolitida, ileitida, suchost v hrdle, gastrointestinální hemoragie, hemoragický průjem a zánětlivá střevní onemocnění, nevolnost, zánět slinivky (viz bod 4.4 “Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití ”).

Hepatobiliární poruchy:Velmi časté (

1/10)

Velmi vzácné (

1/10 000)

zvýšená hladina transamináz (viz bod 4.4 “Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití”)hepatitida

Poruchy kůže a podkoží:Velmi časté (

1/10)

Vzácné (

1/10 000, <1/1000)

Velmi vzácné ((

1/10 000)

Neznámé*

cheilitida, dermatitida, suchá kůže, lokální olupování kůže, svědění,zarudlá vyrážka, přecitlivělost a křehkost kůže (riziko vzniku poranění třením) alopecieakné fulminans, zhoršení akné (vzplanutí), zarudnutí kůže (na tváři), exantém, poruchy růstu vlasů, hirsutismus, dystrofie nehtů, zánět nehtového lůžka , přecitlivělost na světlo, pyogenní granulom, hyperpigmentace pokožky, nadměrné pocení Puchýřky (erythema multiforme), Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza.

Poruchy pohybového sytému a pojivové tkáně:Velmi časté (

1/10)

Velmi vzácné (

1/10 000)

artralgie, myalgie, bolesti zad (zejména u dospívajících), artritida, kalcinóza (zvápenatění vazů a šlach),předčasný uzávěr epifýzy, exostóza (hyperostóza), řídnutí kostí, zánět šlach

Poruchy ledvin a močových cest:Velmi vzácné ((1/10 000)

glomerulonefritida

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání:Velmi vzácné ((1/10 000)

granulace tkání (zvýšené tvorba), nevolnost

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde :Velmi časté (1/10)

Časté (1/100, <1/10)

Velmi vzácné (1/10 000)

zvýšená hladina triglyceridů v krvi, snížení lipoproteidů o vysoké denzitě,zvýšená hladina cholesterolu v krvi, zvýšená hladina cukru v krvi,hematurie, proteinuriezvýšená hladina kreatinfosfokinázy v krvi

Častost výskytu nežádoucích účinků byla vypočtena na základě shromážděných výsledků z klinických zkoušek provedených na 824 pacientech a z údajů získaných po uvedení přípravku na trh.* z dostupných dat nelze odhadnout

4.9 Předávkování

Isotretinoin je derivátem vitamínu A. Přestože akutní toxicita isotretinoinu je nízká, mohou se při náhodném užití nadměrné dávky dostavit příznaky hypervitaminózy vitamínu A. Mezi příznaky akutní otravy vitamínem A patří silné bolesti hlavy, nevolnost nebo zvracení, malátnost, podrážděnost a svědění. Příznaky náhodného předávkování isotretinoinem by pravděpodobně byly podobné. Tyto příznaky jsou zpravidla reversibilní a odezní bez nutnosti aplikace léčby.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: přípravky proti akné pro systémové užitíKód ATC : D10BA01

Mechanismus účinku

Isotretinoin je stereoizomer all-trans-retinové kyseliny (tretinoinu). Přesný mechanismus

účinku isotretinoinu zatím nebyl detailně osvětlen, ale bylo prokázáno, že zlepšení

klinického obrazu těžké formy akné souvisí se zastavením činnosti mazových žláz a s histologicky prokázaným zmenšením mazových žláz. Dále byl rovněž prokázán protizánětlivý účinek isotretinoinu.

ÚčinnostNadměrné rohovatění epitelové výstelky vlasových folikul vede k uvolňování korneocytů do vývodu mazové žlázy a jeho ucpání keratinem a nadbytečným mazem. Následkem toho vznikají komedony a případně zánětlivá ložiska. Isotretinoin zamezuje proliferaci sebocytů a jeho účinek na akné zřejmě spočívá v upravení procesu buněčné diferenciace. Maz (sebum) je hlavním substrátem pro růst Propionibacterium acnes a omezená produkce mazu má za následek zamezení kolonizace vývodu mazové žlázy těmito bakteriemi.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Absorpce isotretinoinu trávicím traktem je v rámci terapeutického rozsahu proměnlivá a lineárně úměrná dávce. Absolutní biologická dostupnost isotretinoinu nebyla stanovena,protože sloučenina není dostupná ve formě intravenózního přípravku pro humánní použití, aleextrapolace studií provedených na psech naznačovaly spíše nízkou a proměnlivou systémovoubiologickou dostupnost. Pokud je isotretinoin užíván při jídle, je biologická dostupnostdvojnásobná v porovnání s užíváním nalačno.

Distribuce

Isotretinoin se váže na plazmatické bílkoviny, zejména na albumin (99.9%). Objem distribuce isotretinoinu u člověka nebyl stanoven, protože isotretinoin není dostupný ve formě intravenózního přípravku pro humánní užívání. Jsou dostupné pouze omezené informace o distribuci isotretinoinu do lidských tkání. Koncentrace isotretinoinu v pokožce je poloviční v porovnání s koncentrací v séru. Plazmatické koncentrace isotretinoinu jsou 1,7 násobně vyšší než koncentrace v plné krvi z důvodu slabé penetrace isotretinoinu do čevených krvinek.

MetabolismusPři perorálním podávání isotretinoinu byly v plazmě identifikovány tři hlavní metabolity: 4-oxo-isotretinoin, tretinoin (all-transretinová kyselina), a 4-oxo tretinoin. U těchto metabolitů byla při několika testech in vitro prokázána biologická účinnost. Klinická studie 4-oxo-isotretinoinu prokázala, že tento metabolit významně přispívá k účinku isotretinoinu (snížená míra vylučování mazu i přes nulový vliv na hladiny isotretinoinu a tretinoinu v plazmě). Mezi další méně významné metabolity patří konjugované sloučeniny kyseliny glukuronové. Hlavním metabolitem je 4-oxo-isotretinoin, jehož plazmatické koncentrace v ustáleném rovnovážném stavu jsou 2,5 krát vyšší než koncentrace mateřské látky.

Isotretinoin a tretinoin (all-transretinová kyselina) jsou metabolizovány reversibilně (vzájemná přeměna) a metabolismus tretinoinu je tedy propojen s metabolismem isotretinoinu. Odhaduje se, že 20-30% dávky isotretinoinu je metabolizováno izomerizací.

Enterohepatální cirkulace může mít významný vliv na farmakokinetické vlastnosti isotretinoinu u člověka. Analýzy metabolismu in vitro prokázaly, že do metabolické přeměny isotretinoinu na 4-oxo-isotretinoin a tretinoin jsou zapojeny některé CYP enzymy. Hlavní úlohu přitom zřejmě mají složené izoformy. Isotretinoin a jeho metabolity nemají významný vliv na činnost CYP enzymů.

VylučováníPo perorálním podání isotretinoinu radioaktivně značeného bylo nalezeno přibližně stejné množství zbytků dávky v moči a ve stolici. Po perorálním podání isotretinoinu je průměrná hodnota terminálního eliminačního poločasu nezměněné látky u pacientů s akné 19 hodin. Terminální poločas eliminace 4-oxo-isotretinoinu je delší, jeho průměrná hodnota je 29 hodin.

Isotretinoin je fyziologický retinoid. Endogenních koncentrací retinoidu je dosaženo přibližně dva týdny po ukončení léčby isotretinoinem.

Farmakokinetické vlastnosti u zvláštních skupin pacientů Vzhledem k tomu, že isotretinoin je u pacientů s poruchou jater kontraindikován, jsou k dispozici pouze omezené informace o farmakokinetických vlastnostech isotretinoinu u těchto pacientů. Při nedostatečnosti ledvin nedochází k významnému snížení plazmatické clearance isotretinoinu nebo 4-oxo-isotretinoinu.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicitaAkutní toxicita isotretinoinu při ústním podání byla stanovena u různých živočišných druhů. U králíků je smrtelná dávka LD50 přibližně 2000 mg/kg, u myší přibližně 3000 mg/kg a u potkanů je to přes 4000 mg/kg .

Chronická toxicitaPři dlouhodobých studiích (déle než 2 roky) provedených u potkanů (dávkování 2, 8 a 32 mg/kg/den) se u skupiny, které byly podávány nejvyšší dávky, dostavila částečná ztráta srsti a byla prokázána zvýšená hladina plazmatických triglyceridů. Spektrum nežádoucích účinků isotretinoinu pozorovaných u hlodavců je velmi blízké spektru nežádoucích účinků vitamínu A, ale nezahrnuje masivní vápenatění tkání a orgánů, které bylo pozorováno u potkanů při podávání vitamínu A. Ani změny jaterních buněk pozorované při podávání vitamínu A se při užívání isotretinoinu nevyskytují.

Všechny pozorované nežádoucí účinky související s hypervitaminózou vitamínem A jsou spontánně reversibilní po vysazení isotretinoinu. I u pokusných zvířat ve velmi špatném stavu došlo po 1-2 týdnech po vysazení přípravku k výraznému zlepšení.

Teratogenní účinekPodobně jako u ostatních derivátů vitamínu A byl i u isotretinoinu prokázán, na základě pokusů na zvířatech, teratogenní a embryotoxický účinek.

Vzhledem k teratogennímu účinku isotretinoinu je třeba při léčbě žen v plodném věku dodržovat zvláštní terapeutická opatření (viz odstavec 4.3 “Kontraindikace”, bod 4.4 “Zvláštní upozornění a opatření pro použití” a odstavec 4.6 “Těhotenství a kojení”).

PlodnostIsotretinoin podávaný v terapeutických dávkách nemá vliv na počet, pohyblivost a morfologii spermií a nepůsobí negativně na početí a vývoj embrya zplozeného mužem, který užíval izotretinoin.

Mutagenní účinekTesty provedené na zvířatech in vitro a in vivo neprokázaly u isotretinoinu mutagenní ani karcinogenní účinek.

6. FARMACEUTICKÉ UDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Čištěný sójový olej, hydrogenovaný rostlinný olej, žlutý vosk.

Složení obalu tobolky: želatina, glycerol, čištěná voda,

pasta červeného oxidu

železitého(E172), oxid titaničitý (E171) v glycerolu.

Složení černého inkoustu (atramentu): propylenglykol, černý oxid železitý (E172), polyvinyl-acetát ftalát, čištěná voda, isopropylalkohol, polyethylenglykol, roztok amoniaku 30%, ethanol denaturovaný 35% .

6.2 Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C. Přípravek uchovávejte v původním vnitřním obalu, těsně uzavřeném, aby byl přípravek chráněn před světlem

6.5 Druh obalu a velikost balení

Blistr PVC/PE/PVDC/ALVelikost balení 30 měkkých tobolek

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Po ukončení léčby musí všichni pacienti vrátit nepoužité tobolky svému lékárníkovi.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pierre Fabre Dermatologie, Boulogne, Francie 8. REGISTRAČNI ČÍSLO

46/095/08-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 20.02.2008/12.2.2010 10. DATUM REVIZE TEXTU 27.7.2011

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CURACNÉ 40 mg, měkká tobolka Isotretinoin

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna měkká tobolka CURACNÉ 40mg obsahuje 40mg isotretinoinum

.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Tento přípravek obsahuje sójový olej.

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Měkká tobolka. 30 tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K perorálnímu podání. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ,ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

VAROVÁNÍ:

Tento léčivý přípravek může způsobit závažné poškození plodu, jestliže otěhotníte v

průběhu léčby anebo během následujícího měsíce po ukončení léčby.

PRO ŽENY, KTERÉ TENTO PŘÍPRAVEK UŽÍVAJÍ, JE ANTIKONCEPCE POVINNÁ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, těsně uzavřeném, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITYCH LECIVYCH

PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVYCH LÉČIVYCH PŘÍPRAVKU, POKUD JE TO VHODNE

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pierre Fabre Dermatologie, Boulogne, Francie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

46/095/08-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š..

14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. Jedná se o léčivý přípravek, který bude vyžadovat zvláštní sledování pacientů v průběhu léčby. U žen v plodném věku:  před vystavením předpisu musí žena předložit souhlas s péčí s tím, že bude dodržovat

antikoncepční ochranu,

 množství léku podle vystaveného předpisu je omezeno na 30 dní léčby a případné.

pokračování v léčbě bude možné jen na podkladě nového lékařského předpisu,

 přípravek musí být vydán nejpozději do 7 dní od data vystavení lékařského předpisu ,

 přípravek bude vydán pouze na základě předložení a zkontrolování všech povinných

prohlášení nutných pro vystavení prvního předpisu a pro předpisy následující (viz Příbalová informace pro pacienta).

15. NAVOD K POUZITI

Neuplatňuje se.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

CURACNÉ 40mg

MINIMALNI ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CURACNÉ 40 mg, měkká tobolka

Isotretinoinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Pierre Fabre Dermatologie

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

lot

5. JINE

Varování: Po celou dobu trvání léčby a jeden měsíc po jejím ukončení se vyvarujte otěhotnění!

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.