Cotrimoxazol Al Forte

Kód 0075023 ( )
Registrační číslo 42/ 286/93-C
Název COTRIMOXAZOL AL FORTE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Aliud Pharma GmbH, Laichingen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0075022 POR TBL NOB 10X960MG Tableta, Perorální podání
0075023 POR TBL NOB 20X960MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak COTRIMOXAZOL AL FORTE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls4146/2008 Příbalová informace – Rp

Cotrimoxazol AL forte

tablety

trimethoprimum, sulfamethoxazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. -

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Cotrimoxazol AL forte a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cotrimoxazol AL forte užívat

3.

Jak se přípravek Cotrimoxazol AL forte používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Cotrimoxazol AL forte uchovávat

6.

Další informace

1. Co je Cotrimoxazol AL forte a k čemu se používá Cotrimoxazol AL forte je chemoterapeutikum. Cotrimoxazol AL forte obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, které omezují metabolismus kyseliny listové (vitamin rozpustný ve vodě) u některých choroboplodných zárodků (blokáda syntézy kyseliny listové). Přípravek je určený k perorální (podávané ústy) léčbě infekcí, které jsou způsobeny infekčními původci citlivými na trimethoprim a sulfamethoxazol: -

infekce horních a dolních cest dýchacích

-

zápal plic způsobený Pneumocystis jiroveci u pacientů s oslabenou imunitou, u nichž se

předpokládá zvýšené riziko vzniku pneumocystového zápalu plic (PCP), včetně pacientů s AIDS. Cotrimoxazol AL forte se používá v primární (např. nositelé HIV viru) i sekundární (pacienti, kteří už překonali nejméně jednu epizodu PCP) prevenci pneumocystového zápalu plic. -

infekce ušní, krční a nosní (kromě anginy vyvolané streptokoky)

-

infekce ledvin a močových cest (močového měchýře, močovodu) včetně krátkodobé léčby i

dlouhodobé preventivní léčby (aby se zabránilo opakování choroby) způsobených citlivými kmeny E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris a Morganella morganii - infekce ženských i mužských pohlavních orgánů včetně zánětů prostaty a různých pohlavně přenášených onemocnění (tento přípravek není účinný při léčbě syfilidy) - zánět močovodu při kapavce a granuloma inguinale (vzácné sexuálně přenosné onemocnění) - ulcus molle -

infekce trávicího traktu: tyfus, paratyfus A a B, úplavice, průjem cestovatelů, bacilonosičství

tyfu -

průjem způsobený Salmonelou enterica u pacientů se sníženou obranyschopností

-

brucelóza (infekční onemocnění přenášené domácími zvířaty)

- nokardióza - infekce kůže a měkkých tkání - léčba jiných infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na kombinaci trimethoprimu a sulfamethoxazolu Upozornění: Akutní zánět žaludku a střeva (gastroenteritida) vyvolaný Salmonella enteritidis nemá být běžně léčen přípravkem Cotrimoxazol AL forte, protože tento přípravek nemá vliv na průběh onemocnění a dokonce může prodloužit délku vylučování (výjimky viz výše). 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cotrimoxazol AL forte užívat Neužívejte přípravek Cotrimoxazol AL forte při: Cotrimoxazol AL forte nesmíte užívat: - při známé přecitlivělosti na sulfonamidy, na trimethoprim a podobné látky (např. tetroxoprim) nebo na jakoukoliv pomocnou látku v přípravku obsaženou. - při jakýchkoliv následujících potížích: -

erythema multiforme (závažné kožní onemocnění projevující se zčervenáním a tvorbou

puchýřků); toto platí, i v případě, když se onemocnění vyskytlo v minulosti -

změny krevního obrazu: trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček), granulocytopenie

(snížení počtu určitého druhu bílých krvinek), megaloblastická anemie (jedna z forem chudokrevnosti) -

některé poruchy červených krvinek (vrozený nedostatek glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy a

anomálie hemoglobinu jako je Hb Köln a Hb Zürich) -

poškození ledvin nebo závažné poruchy funkce ledvin s clearance kreatininu pod 15 ml/min

(clearance kreatininu odráží stav funkce ledvin) -

poškození jater nebo závažné poruchy funkce jater (může nastat např. při akutním zánětu jater)

-

akutní porfyrie (poškozené tvorbě barviva červených krvinek)

-

osteomyelitida (zánět kostní dřeně); osteomyelitida je většinou způsobena stafylokoky, kteří

bývají často málo citliví na co-trimoxazol. Z tohoto důvodu nesmí být Cotrimoxazol AL forte při tomto onemocnění podáván. - Cotrimoxazol AL forte nesmějí užívat děti mladší 13 let. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cotrimoxazol AL forte je zapotřebí: V následujících případech se Cotrimoxazol AL forte smí užívat jen ze zvlášť závažných důvodů. Pokud se Vás týká některý z uvedených případů, informujte o tom svého lékaře, než začnete přípravek užívat. Cotrimoxazol AL forte smíte užívat pouze ze zvlášť závažných důvodů: -

při lehčích poruchách funkcí ledvin a jater

-

při poruchách funkce štítné žlázy

-

při přecitlivělosti na léky založené na bázi sulfonamidů - léky používané při léčbě cukrovky

(perorální antidiabetika – deriváty sulfonylmočoviny) a diuretika (sulfonamidová diuretika – zvyšují výdej moče) -

při možném nedostatku kyseliny listové (vitamin nezbytný například pro tvorbu krve)

-

při některých dědičných onemocněních (fragilním chromozómu X v kombinaci s duševní

poruchou u dětí). Ačkoli trimethoprim (léčivá látka obsažená v tomto přípravku) ovlivňuje metabolismus fenylalaninu (aminokyselina), Cotrimoxazol AL forte může být podáván také pacientům s fenylketonurií (vrozená odchylka metabolismu fenylalaninu), pokud tito pacienti přísně dodržují dietu s nízkým obsahem fenylalaninu. Děti do 13 let nesmí Cotrimoxazol AL forte užívat vzhledem k vysokému obsahu léčivých látek v tomto přípravku. K dispozici je přípravek s nižším obsahem léčivých látek.

U pacientů vyššího věku (nad 60 let) jsou nezbytné důkladné lékařské kontroly. Upozornění Při omezené funkci ledvin a jater, funkčních poruchách štítné žlázy, možném nedostatku kyseliny listové a u starších pacientů je léčba přípravkem Cotrimoxazol AL forte prováděna pod důsledným lékařským dohledem. Při výskytu příznaků chřipky, zánětu krku nebo horečce kontaktujte neprodleně lékaře. Může být nutná kontrola krevního obrazu. Při výskytu kožních vyrážek se musí léčba Cotrimoxazolem AL forte okamžitě ukončit! Proto neprodleně kontaktujte lékaře, pokud se u vás vyrážka během užívání přípravku objeví. U pacientů s AIDS bývá četnost nežádoucích účinků neobyčejně vysoká (zejména kožní alergické reakce rozdílného stupně závažnosti), zejména v důsledku podávání vysokých dávek při léčbě zápalu plic způsobeného Pneumocystis jiroveci. U těchto pacientů je třeba sledovat hladiny léčivých látek obsažených v přípravku Cotrimoxazolu AL forte v krvi, protože renální clearance těchto léčiv by mohla být v důsledku krystalurie (srážení drobných krystalků v močových cestách) výrazně snížena oproti normální clearance kreatininu (jinak řečeno, vylučování těchto léčiv močí může být zhoršené oproti normálním hodnotám kreatininu). Ojediněle se vyskytuje hypokalemie (nadměrně snížená koncentrace draslíku v krvi) nebo hyperkalemie (nadměrně vysoká koncentrace draslíku v krvi) ve spojitosti se závažnou hyponatremií (nadměrně nízká koncentrace sodíku v krvi). Proto je třeba po zahájení léčby sledovat několik dní hladiny draslíku a sodíku v séru. Hyperkalemie (nadměrně vysoká hladina draslíku v krvi) by se mohla vyskytnout také při běžných dávkách, a to především u pacientů s poškozenými funkcemi ledvin. Léčba běžnými dávkami co-trimoxazolu může být spojena také s hypokalemií (nadměrně nízká koncentrace draslíku v krvi). Pravidelné kontroly draslíku a sodíku se proto doporučují i u některých pacientů léčených běžnými dávkami Cotrimoxazolu AL forte, a to především u pacientů s poškozenými funkcemi ledvin. Při léčbě Cotrimoxazolem AL forte je důležitý dostatečný příjem tekutin (množství vyloučené moči má být u dospělých minimálně 1200 ml denně). Cotrimoxazol AL forte by mohl vyvolat fotosenzitivitu (kožní reakce po oslunění). Fotosenzitivita připadá v úvahu především při nadměrném vystavení kůže slunečnímu záření nebo UV záření. Dlouhodobá léčba nebo léčba vysokými dávkami Při léčbě Cotrimoxazolem AL forte trvající déle než 14 dnů se provádějí pravidelné kontroly krevního obrazu (zejména počtu krevních destiček). Dlouhodobé anebo opakované užívání Cotrimoxazolu AL forte může vést k nové nebo sekundární infekci bakteriemi nebo plísněmi odolnými proti přípravku. Při výskytu příznaků takové infekce informujte lékaře, aby mohla být podána vhodná léčba. U mužů, kteří užívají tento přípravek déle než jeden měsíc, se může objevit porucha produkce spermatu. Každé užití antibiotik může vést k pomnožení choroboplodných zárodků, které mohou být vůči léčivému přípravku rezistentní. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Účinky Cotrimoxazolu AL forte a jiných léčivých přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat. Které léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinky Cotrimoxazolu AL forte? - Některá lokální anestetika a antiarytmika (tj.léky užívané k úpravě nepravidelné činnosti srdce) snižují účinek Cotrimoxazolu AL forte. - účinek Cotrimoxazolu AL forte může být snížen, pokud současně užíváte léky proti pálení žáhy ze skupiny antacid. - účinek Cotrimoxazolu AL forte by mohl být zvýšen některými léky proti bolesti a zánětlivým onemocněním kloubů (léčivé přípravky s obsahem indomethacinu, fenylbutazonu, salicylátů) - nežádoucí účinek Cotrimoxazolu AL forte by mohl být zvýšen některými léčivými přípravky proti tuberkulóze, nebo používanými při léčbě epilepsie.

- karbimazol, pyrazolony a thiouracil zvyšují toxicitu co-trimoxazolu na krvetvorbu Které léčivé přípravky ovlivňuje Cotrimoxazol AL forte? Při současném užívání Cotrimoxazolu AL forte s léky, které se také vylučují aktivně ledvinami [(např. prokainamid (antiarytmikum, tj. lék používaný k úpravě nepravidelné srdeční činnosti) nebo amantadin (antivirotikum)], existuje riziko kompetitivní inhibice, která by mohla vést ke zvýšení plasmatických koncentrací jednoho nebo obou léků (tyto narušují vylučování jedem druhého, a proto se v těle udržují ve zvýšených koncentracích). Může se vyskytnout následující: - cyklosporin (lék používaný k potlačení obranyschopnosti těla) by mohl způsobit reverzibilní zhoršení funkcí ledvin (viz. Upozornění) -co-trimoxazol by mohl ovlivňovat vstřebávání, a tím i antileukemické působení 6-merkaptopurinu (snížení účinnosti léčby leukemie) - co-trimoxazol by mohl zvýšit účinek některých antikoagulancií (přípravky na snížení srážení krve) (hypoprotrombinemické působení kumarinových derivátů) - co-trimoxazol by mohl zvýšit účinek některých léků používaných k léčbě zvýšené hladiny cukru v krvi (perorální antidiabetika odvozená od sulfonylmočoviny) - co-trimoxazol by mohl zvýšit účinek difenylhydantoinu (tj. fenytoinu; lék k léčbě epilepsie) a methotrexátu (lék k léčbě nádorů) - co-trimoxazol by mohl zvýšit účinek krátkodobě působících intravenózně podávaných barbiturátů (anestetika, např. thiopental) - co-trimoxazol by mohl zvýšit účinek některých léků používaných k léčbě srdeční nedostatečnosti (zvýšení hladin digoxinu) u starších pacientů - současné užívání co-trimoxazolu a diuretik, zejména thiazidových, zvyšuje u velmi starých pacientů riziko vzniku trombocytopenie Účinnost kyseliny listové při léčbě megaloblastické anémie (jedna z forem chudokrevnosti) by mohla být při současném užívání co-trimoxazolu snížena nebo úplně potlačena. Současné užívání co-trimoxazolu a rifampicinu (antibiotikum) by mohlo snížit clearance rifampicinu (tj. snížení rozpadu rifampicinu), což vede ke zvýšení koncentrace rifampicinu v séru. Upozornění: Při současném podávání Cotrimoxazolu AL forte a přípravků zabraňujících početí užívaných perorálně nelze vyloučit snížení jejich účinnosti. Proto se navíc doporučuje používání dalších (bariérových) antikoncepčních metod. Užívání přípravku Cotrimoxazol AL forte s jídlem a pitím Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Těhotenství a kojení: Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku. Přípravek se nesmí užívat během těhotenství a během kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Léčba Cotrimoxazolem AL forte by mohla velmi vzácně vyvolat přechodnou krátkozrakost (myopii) nebo akutní psychózu. Následkem toho by mohlo dojít k ovlivnění schopnosti rychle a přiměřeně reagovat na náhlé a neočekávané podněty. Proto v případě výskytu takových obtíží neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje a nepracujte ve výškách. 3. Jak se přípravek Cotrimoxazol AL forte užívá

Vždy pečlivě dodržujte pokyny lékaře. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Kolik tablet Cotrimoxazolu AL forte budete užívat a jak často se Cotrimoxazol AL forte užívá? Standardní dávkování Dospělí a mladiství starší 13 let užívají dvakrát denně 1 tabletu Cotrimoxazolu AL forte. Jednodenní léčba kapavky: Užijte dvakrát během dne (po 12 hodinách) 2 ½ tablety Cotrimoxazolu AL forte. Dvoudenní nebo třídenní léčba kapavky: Užívá se dvakrát denně po 12 hodinách 2 tablety Cotrimoxazolu AL forte po dobu dvou po sobě následujících dnů. Dlouhodobá prevence opakovaných infekcí močových cest: Dospělí a děti starší 13 let užívají 1 tabletu Cotrimoxazolu AL forte jednou denně večer. Zápal plic způsobený Pneumocystis jiroveci: Užívá se až 5 násobek běžné dávky Cotrimoxazolu AL forte (denně 100 mg sulfamethoxazolu/kg tělesné hmotnosti a 20 mg trimethoprimu/kg tělesné hmotnosti). Na počátku léčby má být Cotrimoxazol AL forte minimálně během prvních 48 hodin podáván nitrožilně. Upozornění Pro nižší dávkování je k dispozici přípravek s nižším obsahem léčivé látky. Zvláštní doporučení pro dávkování: Měkký vřed (Kankroid): Užívá se 2krát denně 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte po dobu 7 dní. Pokud po 7 dnech nedojde k úplnému uzdravení, ale je pozorovatelné zlepšení zdravotního stavu, může léčba pokračovat dalších 7 dní. Granuloma inguinale: Užívá se 2krát denně 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte zpravidla po dobu 2 týdnů. Nokardióza: Užívá se 3krát denně 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte po dobu 8-10 týdnů. Na počátku léčby nokardiózy má být, minimálně během prvních 5-7 dní, podáván co-trimoxazol nitrožilně. Denní dávka je 2400 mg sulfamethoxazolu a 480 mg trimethoprimu. U nemocných s poruchou funkce ledvin upraví dávkování Cotrimoxazolu AL lékař podle stupně závažnosti této poruchy dle plasmatické koncentrace léčivého přípravku. Jak a kdy se přípravek Cotrimoxazol AL forte užívá? Tablety se užívají nerozkousané a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny v dávkovém intervalu, který Vám sdělí lékař. Jak dlouho se Cotrimoxazol AL forte užívá? Délku léčby určuje lékař. Délka léčby závisí na typu onemocnění a jeho průběhu. - Při bakteriálních infekčních onemocněních závisí délka léčby na průběhu infekce. Dostatečná délka léčby bývá obvykle 5-8 dní. V zájmu úspěšné léčby má být Cotrimoxazol AL forte podáván ještě 2-3 dny po odeznění příznaků onemocnění. - Při léčbě zápalu plic vyvolaného Pneumocystis jiroveci má léčba pokračovat minimálně 14 dní. - Při dlouhodobé prevenci recidivy infekčních onemocnění močových cest má léčba pokračovat 3-12 měsíců (v případě potřeby i déle)

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Cotrimoxazol AL forte než jste měl(a) Požití vysoké dávky může vyvolat zvracení, průjem, bolest hlavy, závrať a neobvykle malou tvorbu moči (oligurie) nebo zástavu močení (anurie) nebo srážení drobných krystalků v močových cestách (krystalurie). V případě předávkování, prosím, ihned vyhledejte lékařskou pomoc! Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Cotrimoxazol AL forte Pokud jste vynechali dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Neužívejte v následující dávce větší množství, než bylo původně stanoveno. Cotrimoxazol AL forte musí být užíván podle doporučeného dávkovacího schématu v pravidelných intervalech. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cotrimoxazol AL forte Neukončujte předčasně léčbu Cotrimoxazolem AL forte. Léčba Cotrimoxazolem AL forte musí trvat stanovenou dobu, aby mohlo dojít ke zničení patogenů, i když už příznaky vymizely. Pokud přerušíte užívání tohoto přípravku, mohou se příznaky vrátit. Při výskytu nežádoucích účinků kontaktujte lékaře. Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i Cotrimoxazol AL forte nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého. Nežádoucí účinky, které byly při léčbě Cotrimoxazolem AL forte zaznamenány, jsou uvedeny níže. Pro hodnocení četnosti výskytu nežádoucích účinků byly použity následující termíny: Velmi často: u více jak 1 z 10 léčených pacientů Často: u méně než 1 z 10, ale více jak 1 ze 100 léčených pacientů Méně často: u méně než 1 ze 100, ale více jak 1 z 1 000 léčených pacientů Vzácně: u méně než 1 z 1 000, ale více jak 1 ze 10 000 léčených pacientů Velmi vzácně: u méně než 1 z 10 000, včetně ojedinělých případů

Infekční a parazitární onemocnění

vzácné

Kandidóza (infekce kvasinkami)

velmi vzácné

aseptická

meningitida

(zánět

mozkových blan), pseudomembranózní enterokolitida (zánět střevní sliznice)

Poruchy krve a lymfatického systému

velmi vzácné

změny krevního obrazu, poškození kostní dřeně, snížení počtu některých krevních

buněk,

agranulocytóza,

chudokrevnost,

poruchy

krevní

srážlivosti, poruchy krevního barviva, hemolýza u pacientů s deficitem G-6-P-dehydrogenázy

Poruchy imunitního systému

méně časté

léková horečka

vzácné

celkové alergické reakce, těžké případy přecitlivělosti na kůži jako Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom nebo toxická epidermolýza

velmi vzácné

akutní

projevy

přecitlivělosti

s anafylaktickým šokem, sérová nemoc, zánět tepen, zánět kůže a cév

Poruchy metabolismu a výživy

velmi vzácné

Snížení hladiny cukru v krvi, poruchy rovnováhy vnitřního prostředí

Psychiatrické poruchy

velmi vzácné

apatie, nervozita, nespavost, deprese, akutní psychické poruchy, halucinace

Poruchy nervového systému

méně časté

bolest hlavy

velmi vzácné

třes, zánět nervů, poruchy koordinace pohybů, křeče

Oční poruchy

vzácné

Přechodná krátkozrakost

Ušní poruchy

vzácné

Ušní šelest

Srdeční poruchy

velmi vzácné

Alergický zánět srdečního svalu

Dechové, hrudní poruchy a poruchy mezihrudí

velmi vzácné*

alergické plicní reakce (bývají spojené s dechovými

obtížemi,

případně

kašlem)

Trávicí poruchy

časté

nevolnost,

bolest

v

nadbřišku,

nechutenství, zvracení, průjem, zánět jazyka, dásní, ústní sliznice obecně, abnormální chutě

velmi vzácné

nechutenství, akutní zánět slinivky břišní

Poruchy jater a žlučových cest

vzácné

Zánět jater s městnáním žluči, žloutenka z městnání žluči

velmi vzácné

Okrskové nebo celkové poškození tkáně jater

Poruchy kůže a podkoží

časté

svědění

méně časté

alergické reakce jako vyrážky, erythema nodosum (okrskové zarudnutí kůže), purpura (okrskové zfialovění kůže), přecitlivělost kůže na světlo, vyrážky po působení světla na kůži

vzácné

Olupování kůže

velmi vzácné

otok, petechie (červené tečky na kůži), Henoch-Schönleinova

purpura

(zarudnutí kůže)

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

méně časté

bolesti kloubů a svalů

Poruchy ledvin a močových cest

velmi vzácné

Močové kameny akutní zánět ledvin, akutní selhání ledvin, poškození ledvin se snížením množství

moči

nebo

vymizením

močení, časté močení

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

méně časté

slabost, únava

Abnormální klinické a laboratorní nálezy velmi vzácné

vzestup jaterních enzymů (ALT, AST), bilirubinu,

kreatininu,

močoviny,

nebílkovinného dusíku

Závažné akutní reakce z přecitlivělosti Velmi vzácně se vyskytující těžké akutní reakce z přecitlivělosti včetně anafylaktického šoku (náhlý, závažný stav projevující se poklesem krevního tlaku a hrozící zástavou srdce a dýchání), které vyžadují zahájení vhodných opatření první pomoci (viz bod Co byste měli dělat při případném výskytu nežádoucího účinku?). Ostatní reakce z přecitlivělosti Velmi vzácně se může vyskytnout léková horečka nebo pseudosepse (s příznaky jako při otravě krve). Vážné až život ohrožující nežádoucí účinky se mohou objevit častěji u starších pacientů (starších 60 let). Co byste měli dělat při případném výskytu nežádoucího účinku? Při bolesti hlavy, nevolnosti, zvracení, apatii (ztráta zájmu), únavě, zmatenosti, závratí, zimnici, horečce, trvalém průjmu a/nebo kožní vyrážce okamžitě přerušte léčbu a kontaktujte nejbližšího lékaře! Následující velmi vzácné nežádoucí účinky (podrobnosti viz výše) mají být život ohrožující. Jakmile se takový nežádoucí účinek objeví nebo má neočekávaně těžký průběh, měli byste neprodleně vyhledat lékaře. Zánět střevní sliznice (pseudomembranózní enterokolitida) Bývá provázen řídkými stolicemi několikrát denně, bývá krev ve stolici, může být horečka. V takovém případě lékař zváží ukončení léčby Cotrimoxazolem AL forte v závislosti na povaze onemocnění, které mělo být tímto přípravkem léčeno, a v případě potřeby zahájí neprodleně odpovídající léčbu (např. podání přesně cílených antibiotik/chemoterapeutik s prokázanou účinností). Léky, které potlačují pohyb střev, se nesmí užívat. Závažné akutní reakce z přecitlivělosti (např. anafylaktický šok) V tomto případě musí být léčba Cotrimoxazolem AL forte okamžitě ukončena a zahájena vhodná opatření první pomoci (je nutné kontaktovat lékaře, ev.záchrannou službu, a pokud je to nutné, zahájit umělé dýchání). Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka. 5. Jak uchovávat přípravek Cotrimoxazol AL forte Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace Co přípravek Cotrimoxazol AL forte obsahuje Léčivá látka 1 tableta obsahuje: trimethoprimum 160 mg a sulfamethoxazolum 800 mg Pomocné látky: Mikrokrystalická celulosa, krospovidon, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl dokusátu. Jak přípravek Cotrimoxazol AL forte vypadá a co obsahuje toto balení Cotrimoxazol AL forte jsou bílé podlouhlé bikonvexní tablety 22x7 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na 2 stejné dávky. Velikost balení: 10 nebo 20 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 19 89150 Laichingen, Německo Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy: Tato příbalová informace byla naposledy schválena 18.1.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls4146/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cotrimoxazol AL forte Tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 tableta obsahuje: sulfamethoxazolum 800 mg a trimethoprimum 160 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Tablety Popis přípravku: Bílé podlouhlé bikonvexní tablety 22x7 mm s půlící rýhou na obou stranách. Tabletu lze rozdělit na 2 stejné dávky. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek je určený k perorální léčbě infekcí, které jsou způsobeny infekčními původci citlivými na trimethoprim a sulfamethoxazol: -

infekce horních a dolních cest dýchacích

-

pneumonie způsobená Pneumocystis jiroveci u imunosuprimovaných pacientů a u pacientů, u

nichž se předpokládá zvýšené riziko vzniku pneumocystové pneumonie (PCP), včetně pacientů s AIDS. Cotrimoxazol AL forte se používá v primární (např. nositelé HIV viru) i sekundární (pacienti, kteří už překonali nejméně jednu epizodu PCP) prevenci pneumocystové pneumonie. -

infekce ušní, krční a nosní (kromě streptokokové infekce - anginy)

-

infekce ledvin a močových cest včetně krátkodobé terapie i dlouhodobé profylaxe recidiv,

způsobených citlivými kmeny E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus mirabilis, Proteus vulgaris a Morganella morganii -

infekce ženských i mužských genitálií včetně zánětů prostaty, gonokoková uretritida, ulcus

molle a granuloma inguinale (tento léčivý přípravek není účinný na syfilis) -

infekce gastrointestinálního traktu: tyfus, paratyfus A a B, shigelóza, cestovatelský průjem,

bacilonosičství tyfu -

salmonelová enteritida u imunodeficitních pacientů

-

brucelóza

-

nokardióza

- infekce kůže a měkkých tkání - léčba jiných infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na kombinaci trimethoprimu a sulfamethoxazolu Upozornění: Gastroenteritidy, které jsou způsobeny bakteriemi Salmonella enteritidis, nemají být zpravidla léčeny antibiotiky, protože taková léčba neovlivňuje onemocnění a doba vylučování se dokonce prodlužuje (výjimky viz výše). Přípravek je určen pro dospělé a děti starší 13 let.

4.2 Dávkování a způsob podání Standardní dávkování: Dospělým a dětem starším 13 let se podává 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte 2krát denně. Dlouhodobá profylaxe recidiv infekcí močových cest: Dospělí a děti starší 13 let: 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte jednou denně večer Zápal plic způsobený Pneumocystis jiroveci: Až 5 násobek standardní dávky (denně 100 mg sulfamethoxazolu/kg tělesné hmotnosti a 20 mg trimethoprimu/kg tělesné hmotnosti) může být předepsán. Na počátku léčby má být, přinejmenším během prvních 48 hodin, podáván intravenózně. Jednodenní léčba gonorey Pacienti užijí dvakrát 2 ½ tablety Cotrimoxazolu AL forte po 12 hodinách. Dvoudenní nebo třídenní léčba gonorey - dvakrát denně 2 tablety Cotrimoxazolu AL forte po 12 hodinách po dobu dvou po sobě následujících dnů Zvláštní dávkování: Ulcus molle (kankroid): 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte dvakrát denně po dobu 7 dní. Pokud po 7 dnech nedojde k úplnému uzdravení, ale je pozorovatelné zlepšení zdravotního stavu, může léčba pokračovat dalších 7 dní. Granuloma inguinale: 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte dvakrát denně zpravidla po období 2 týdnů. Nokardióza: 1 tableta Cotrimoxazolu AL forte třikrát denně po dobu 8-10 týdnů. Na počátku léčby nokardiózy má být, přinejmenším během prvních 5-7 dní, aplikace prováděna intravenózně. Denní dávka je 2400 mg sulfamethoxazolu a 480 mg trimethoprimu. Upozornění pro dávkování při omezení funkce ledvin Clearence kreatininu

Dávka

přes 30 ml/min

standardní dávka

15 až 30 ml/min

polovina standardní dávky

pod 15 ml/min

podání kontraindikováno

Při omezené funkci ledvin se provádí kontrolní stanovení plasmatické koncentrace sulfamethoxazolu. Odběr se provádí 12 hodin od podání poslední dávky každý třetí den léčby. Léčba se přeruší, pokud plasmatická koncentrace celkového sulfamethoxazolu překročí hladinu 150 µg/ml. Klesne-li, např. po hemodialýze, plasmatická koncentrace celkového sulfamethoxazolu pod hladinu 120 µg/ml, může další léčba pokračovat. Tablety se užívají po jídle, nerozkousávají se a dostatečně se zapíjejí tekutinou. Upozornění: Při těžkém průběhu onemocnění se upřednostňuje parenterální aplikace, zejména intravenózní podávání. Délka léčby závisí na typu onemocnění a jeho průběhu. Jako ukazatele délky léčby slouží následující údaje: Při bakteriálním infekčním onemocnění je léčba závislá na jeho průběhu. Obvyklá dostatečná délka léčby bývá 5-8 dní. V zájmu úspěšné léčby má být Cotrimoxazol AL forte podáván ještě po odeznění příznaků onemocnění 2-3 dny.

V léčbě pneumonie způsobené Pneumocystis jiroveci je vhodné v zájmu úspěchu léčby pokračovat minimálně po dobu 14 dnů. Délka profylaxe recidiv infekcí močových cest se pohybuje v rozmezí 3 až 12 měsíců, a pokud je třeba, i déle. 4.3 Kontraindikace Cotrimoxazol AL forte se nesmí podávat při: -

známé přecitlivělosti na sulfonamidy, na trimethoprim a podobné látky (analoga

trimethoprimu, jako např. tetroxoprim) nebo na jakoukoli pomocnou látku Cotrimoxazolu AL forte -

erythema multiforme (rovněž v anamnéze)

-

patologické změně krevního obrazu (trombocytopenie, granulocytopenie, megaloblastická

anémie) -

vrozeném nedostatku glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy v erytrocytech, anomálii hemoglobinu

jako Hb Köln a Hb Zürich -

poruchách funkce ledvin nebo těžkém ledvinovém selhání (clearence kreatininu nižší než 15

ml/min) -

těžkých poruchách jaterních funkcí

-

akutní porfyrii

-

osteomyelitidě; osteomyelitida je většinou způsobena stafylokoky, které bývají často málo

citlivé na co-trimoxazol. Z toho důvodu nesmí být Cotrimoxazol AL forte při tomto onemocnění podávat. - u dětí mladších 13 let Upozornění pro léčbu dětí: Děti mladší 13 let nesmějí být léčeny Cotrimoxazolem AL forte, protože obsah léčivé látky je příliš vysoký. Léčivé přípravky s nižším obsahem léčivé látky jsou dostupné pro tuto věkovou kategorii. 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití Cotrimoxazol AL má být podáván s opatrností: -

při lehčích poruchách ledvin a jater

-

při poruchách funkce štítné žlázy

-

při přecitlivělosti na deriváty sulfonylmočoviny - antidiabetika a diuretika na bázi sulfonamidů

-

při možném nedostatku kyseliny listové

- při kombinaci fragilního chromozómu X s duševní retardací u dětí Ačkoli trimethoprim (léčivá látka přípravku Cotrimoxazol AL forte) ovlivňuje metabolismus fenylalaninu, Cotrimoxazol AL forte mohou užívat i pacienti s fenylketonurií za předpokladu, že tito pacienti přísně dodržují dietu s nízkým příjmem fenylalaninu. Při omezené funkci ledvin a jater, funkčních poruchách štítné žlázy, nedostatku kyseliny listové a u starších pacientů musí být léčba Cotrimoxazolem AL forte prováděna pod důsledným lékařským dohledem. U pacientů, kterým je podáván cyklosporin, se zvyšuje riziko nefrotoxicity při léčbě Cotrimoxazolem AL forte, protože tyto léky působí synergicky nefrotoxicky. Z toho důvodu nemá být u pacientů léčených cyklosporinem podáván Cotrimoxazol AL forte jako lék první volby při infekci močových cest. Při výskytu symptomů chřipky, zánětu krku nebo horečce se musí bezodkladně provést kontrola krevního obrazu. Při výskytu kožních vyrážek se musí léčba Cotrimoxazolem AL forte okamžitě ukončit! U pacientů s AIDS bývá četnost nežádoucích účinků neobyčejně vysoká (zejména kožní alergické reakce rozdílného stupně závažnosti) zvláště při podávání vysokých dávek při léčbě pneumonie způsobené Pneumocystis jiroveci. U těchto pacientů je třeba sledovat hladiny léčivé látky, protože

renální clearence léčivých látek obsažených v Cotrimoxazolu AL forte by mohla být, vzhledem ke krystalurii, významně snížena oproti běžné clearance kreatininu. Ojediněle se vyskytuje také nebezpečí život ohrožující hyperkalemie v souvislosti s těžkou hyponatremií, a proto se několik dní po zahájení léčby provádí stanovení natremie a kalemie v séru. Při léčbě běžnými dávkami může dojít rovněž k hyperkalemii, zejména ale v souvislosti s omezenou funkcí ledvin. Také hypokalemie byla pozorována v souvislosti s léčbou co-trimoxazolem. Rovněž u pacientů léčených běžnými dávkami Cotrimoxazolu AL forte a zejména u pacientů s omezenou funkcí ledvin by měla být prováděna pravidelná kontrola natremie a kalemie v séru. Během léčby Cotrimoxazolem AL forte je nutné dbát na dostatečný příjem tekutin (dospělý pacient má vyloučit minimálně 1200 ml moče za den). Po podání Cotrimoxazolu AL forte může dojít k fotosenzibilizaci. K tomu dochází především při silné sluneční expozici nebo expozici UV zářením obecně. U starších pacientů a pacientů s nedostatkem kyseliny listové stejně jako při podávání vysokých dávek Cotrimoxazolu AL forte má být zváženo podání kyseliny listové. Dlouhodobá léčba nebo léčba vysokými dávkami Při léčbě co-trimoxazolem trvající déle než 14 dnů se provádějí pravidelné kontroly krevního obrazu (zejména počet trombocytů). Dlouhodobé a/nebo opakované užívání co-trimoxazolu může vést k nové nebo sekundární infekci trimethoprim/sulfamethoxazol rezistentními bakteriemi nebo plísněmi, například blastomycetami. Je třeba poučit pacienta, aby sledoval případné příznaky možné sekundární infekce. Sekundární infekce se musí léčit vhodným způsobem. U mužů užívajících tento léčivý přípravek více než jeden měsíc byly pozorovány známky poruchy spermatogeneze. Ostatní upozornění Každé užití antibiotik může vést k rozmnožení mikrobiálních původců, kteří mohou být vůči léčivému přípravku rezistentní. Výskyt těžkých, neustávajících průjmů, někdy s příměsí krve a hlenů, křečovitých bolestí břicha během léčby nebo po léčbě co-trimoxazolem může ukazovat na pseudomembranózní enterokolitidu, kterou je třeba bezprostředně začít léčit. Toto střevní onemocnění, jež bývá způsobeno léčbou antibiotiky, může být život ohrožující (viz bod 4.9 Předávkování). Při léčbě streptokokové angíny není co-trimoxazol účinný, protože původce je rezistentní. Při léčbě syfilis (lues) není co-trimoxazol ani v inkubační době ani po manifestaci onemocnění účinný. Léčba pyodermie, furunklu, abscesů a infekcí ran, které jsou způsobeny streptokoky a některými stafylokoky, co-trimoxazolem není často dostatečně účinná vzhledem k nízké citlivosti původců. Proto co-trimoxazol není k léčbě takových infekcí vhodný. Při vrozeném nedostatku glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy erytrocytů nebo u anomálie hemoglobinu jako Hb Köln a Hb Curych může dojít k cyanóze na základě sulfo- nebo methemoglobinemie. U pacientů s nedostatkem glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy může nezávisle na podané dávce dojít k indukci hemolýzy. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Vliv jiných léčivých přípravků na léčbu Cotrimoxazolem AL forte: -

současného použití lokálního anestetika (derivátů kyseliny paraaminobenzoové), např.

benzokainu, prokainu, butakainu nebo tetrakainu prokainamidu (antiarytmikum) je vhodné se vyvarovat, neboť tyto léčivé přípravky snižují účinek co-trimoxazolu. -

účinek co-trimoxazolu se sníží při podávání léčivých přípravků ze skupiny minerálních

antacid a paraldehydu -

účinek co-trimoxazolu se zvyšuje podáváním probenecidu a sulfinpyrazonu, indomethacinu,

fenylbutazonu a salicylátů -

toxicita co-trimoxazolu se zvyšuje při současném podávání paraaminosalicylové kyseliny,

barbiturátů nebo primidonu. -

kromě toho se zvyšuje riziko vzniku krystalurie při současném podávání methenaminu nebo

např. methenaminmandelátu, který podporuje okyselení moči. -

může dojít ke změně krevního obrazu při současném podávání pyrimethaminových léčivých

přípravků s dávkou vyšší než 25 mg za týden a - zvyšování výskytu nedostatku kyseliny listové při současném podávání jiných přípravků působících jako antagonisté kyseliny listové (např. methotrexát) se může objevit. - karbimazol, pyrazolony a thiouracil zvyšují toxicitu co-trimoxazolu na krvetvorbu Vliv Cotrimoxazolu AL forte na léčbu jinými léčivými přípravky: U léčivých přípravků, které jsou také vylučovány aktivně ledvinami (např. prokainamid, amantadin), existuje možnost vzniku kompetitivní inhibice, což vede k nárůstu plazmatické koncentrace jedné nebo obou léčivých látek. -

reverzibilní zhoršení funkce ledvin při současném podávání cyklosporinu

-

co-trimoxazol může ovlivňovat absorpci a tím i antileukemické působení 6-merkaptopurinu

-

co-trimoxazol

může

zvyšovat

účinek

perorálních

antikoagulancií

(zvýšení

hypoprotrombinemického účinku kumarinů) -

co-trimoxazol může zesílit účinek perorálních antidiabetik ze skupiny derivátů

sulfonylmočoviny, což zvyšuje riziko hypoglykemie -

co-trimoxazol může zesílit působení difenylhydantoinu (fenytoinu) a methotrexátu

-

co-trimoxazol může zesílit působení krátkodobě účinkujících, intravenózně podávaných

barbiturátů (např. thiopental) -

co-trimoxazol může vyvolat zvýšení hladiny digoxinu u starších pacientů

- současné užívání co-trimoxazolu a diuretik, zejména thiazidových, zvyšuje u velmi starých pacientů riziko vzniku trombocytopenie Účinnost kyseliny listové při léčbě megaloblastické anémie může být současným podáním co-trimoxazolu snížena nebo zrušena. Současné užívání co-trimoxazolu a rifampicinu může vést ke snížení clearance rifampicinu (následně se zvyšuje koncentrace rifampicinu v séru a AUC rifampicinu). Při současném podávání Cotrimoxazolu AL forte a perorálních antikoncepčních přípravků nelze vyloučit ohrožení spolehlivosti těchto antikoncepčních přípravků. Proto se doporučuje používání jiných dostatečných (bariérových) antikoncepčních metod. 4.6 Těhotenství a kojení Experimentálně byly zjištěny účinky poškozující plod, proto se přípravek nesmí užívat v průběhu těhotenství. Pro novorozence exponovaného před porodem (zvláště při předčasném porodu) existuje zvýšené riziko vzniku hyperbilirubinemie. Léčivé látky přecházejí do mateřského mléka, proto se lék nemá užívat ani během kojení. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Výjimečně může při léčbě co-trimoxazolem dojít k dočasné myopii nebo akutní psychóze, čímž může být narušena schopnost řídit a obsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí účinky Co-trimoxazol může způsobit následující nežádoucí účinky, rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až <1/10); méně časté ( 1/1 000 až <1/100); vzácné ( 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit):

MedDRA

třídy

orgánových systémů

Frekvence

Typ nežádoucího účinku

Infekce a infestace

vzácné

kandidóza

velmi vzácné

aseptická meningitida, pseudomembranózní enterokolitida

Poruchy

krve

a

lymfatického systému

velmi vzácné

změny

krevního

obrazu,

poškození

kostní

dřeně,

trombocytopenie, leukocytopenie, neutropenie, eozinofilie, agranulocytóza, aplastická anémie, akutní hemolytická anémie, akutní

megaloblastická

anémie,

hypoprotrombinemie,

methemoglobinemie, hemolýza u pacientů s deficitem G-6-P-dehydrogenázy

Poruchy

imunitního

systému

méně časté léková horečka

vzácné

generalizované alergické reakce, těžké případy přecitlivělosti na kůži jako Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom nebo toxická epidermolýza

velmi vzácné

akutní projevy přecitlivělosti s anafylaktickým šokem, sérová nemoc, periarteriitis nodosa, lupus-like syndrom

Poruchy metabolismu a výživy

velmi vzácné

hypoglykemie,

metabolická

acidóza,

hyperkalemie,

hyponatremie

Psychiatrické poruchy

velmi vzácné

apatie, nervozita, nespavost, deprese, akutní psychóza, halucinace

Poruchy

nervového

systému

méně časté bolest hlavy

velmi vzácné

třes*, periferní neuritida, ataxie, dysdiadochokineze, křeče

Poruchy oka

vzácné

tranzitorní myopie

Poruchy

ucha

a

labyrintu

vzácné

tinitus

Srdeční poruchy

velmi vzácné

alergická myokarditida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

velmi vzácné*

alergické pulmonální reakce* (plicní infiltráty, intersticiální a eozinofilní pneumonie, respirační insuficience, kašel)

Gastrointestinální poruchy

časté

nauzea, bolest v epigastriu, nechutenství, zvracení, průjem, glositida, gingivitida, stomatitida, abnormální chutě

velmi vzácné

anorexie, akutní pankreatitida

Poruchy

jater

a

žlučových cest

vzácné

cholestatická hepatitida, cholestatický ikterus

velmi vzácné

fokální nebo difuzní nekróza jater

Poruchy

kůže

a

podkožní tkáně

časté

pruritus

méně časté

alergické reakce jako exantém (urtikární, erytematózní, makulózní, makulopapulózní, morbiliformní), erythema nodosum, purpura, fotosensitivita a fotodermatózy

vzácné

exfoliativní dermatitida

velmi vzácné

angioneurotický edém, petechie, Henoch-Schönleinova purpura

Poruchy

svalové a

kosterní soustavy a pojivové tkáně

méně časté bolesti kloubů a svalů

Poruchy

ledvin

a

močových cest

velmi vzácné

krystalurie** akutní intersticiální nefritida, akutní selhání ledvin, toxický nefrotický syndrom s oligurií nebo anurií, zvýšení diurézy

Celkové poruchy a reakce

v

místě

aplikace

méně časté slabost, únava

Vyšetření

velmi vzácné

vzestup transamináz, bilirubinu, kreatininu, močoviny a dusíku močoviny

*Pacienti s AIDS představují rizikovou skupinu právě pro tyto komplikace. **Především u kachektických pacientů. Nežádoucí účinky na krvetvorný systém a kožní nežádoucí účinky vedly v některých případech až ke smrti. Závažné a život ohrožující nežádoucí účinky se častěji vyskytují u starších pacientů (nad 60 let). Pseudomembranózní kolitida V těchto případech připadá v úvahu ukončení léčby co-trimoxazolem v závislosti na indikaci a, pokud je to nutné, okamžité zahájení odpovídající léčby (např. podávání specifických antibiotik/chemoterapeutik, jejichž účinnost je klinicky prokázána). Léčivé přípravky omezující střevní peristaltiku se nesmí podávat. Závažná akutní reakce z přecitlivělosti (např. anafylaxe) V takovém případě se musí ihned ukončit léčba co-trimoxazolem a zahájit odpovídající opatření (např. podávání antihistaminik, kortikosteroidů, sympatomimetik a popř. umělé dýchání). U pacientů s AIDS je výskyt nežádoucích účinků neobyčejně vysoký, což je podmíněno nevyhnutně vysokými dávkami při léčbě pneumonie vyvolané Pneumocystis jiroveci. U těchto pacientů je nutné sledování hladiny léčivých látek v séru, neboť i při normální hodnotě clearance kreatininu může být clearance co-trimoxazolu omezená a jako následek dochází ke krystalurii. 4.9 Předávkování a) Příznaky předávkování Příznaky předávkování zahrnují krystalurii, oligurii, anurii, zvracení, průjem, bolesti hlavy, závratě. b) Léčba předávkování Podle závažnosti předávkování se zahajují následující opatření: výplach žaludku. Dále je vhodné urychlení vylučování moči (forsírovaná diuréza) podáváním tekutin perorálně, hemodialýza a podávání kyseliny listové. Mimo to je nutné provádět kontroly krevního obrazu. Neexistuje specifické antidotum. Obě léčivé látky jsou pouze omezeně hemodialyzovatelné. Peritoneální dialýza je neúčinná. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Kombinace sulfonamidů a trimethotrimu, včetně derivátů ATC skupina: J01EE01 Mechanismus účinku Sulfamethoxazol je chemoterapeutikum ze skupiny sulfonamidů se střednědobým účinkem v kombinaci s trimethoprimem. Mechanismus účinku této kombinace spočívá v následném dvojitém blokování syntézy kyseliny listové u bakterií oběma látkami. Spektrum účinku – in vitro Následující údaje o spektru účinku nezahrnují současný stav citlivosti vyjmenovaných patogenů. Proto má lékař zkontrolovat citlivost/rezistenci patogenů vůči kombinaci sulfamethoxazolu a trimetoprimu v současné době. Kombinace těchto léčivých látek je obvykle účinná vůči pneumokokům, enterokokům, Nocardia asteroides, gonokokům, Haemophilus influenzae, většině kmenů z čeledi Enterobacteriaceae, brucelám, pasteurellám a yersiniím. Citlivé bývají také Chlamydia trachomatis, Listeria monocytogenes, Pneumocystis jiroveci a Acinetobacter spp. Zda Enterokoky schopné absorbovat již vytvořenou kyselinu listovou nebo její prekurzory jsou citlivé také in vivo, vyžaduje provedení kontrolovaných klinických studií. Tato kombinace léčivých látek není účinná proti Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides species, Spirochetám, Mykobakteriím, Rickettsiím a Mykoplazmatům; není dostatečně účinná u infekcí vyvolaných beta-hemolytickými streptokoky skupiny A (např. tonzilitida) a některými stafylokoky (např. osteomyelitida). 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Kombinace těchto dvou léčivých látek se po perorálním podání rychle a úplně vstřebává v horní části gastrointestinálního traktu. Vazba na plazmatické bílkoviny činí pro sulfamethoxazol přibližně 65 % a pro trimethoprim 40 %. Po perorálním podání bývá vrchol plazmatické koncentrace dosažen po 2 až 4 hodinách. Plazmatické koncentrace dosažené po perorálním podání jsou téměř shodné s hladinami dosaženými po intravenózním nebo intramuskulárním podání. Obě léčivé látky se metabolizují v játrech: sulfamethoxazol podléhá především acetylaci a glukuronidaci, zatímco trimethoprim se přeměňuje oxidacemi (např. O-demethylací, N-oxidací a hydroxylací). Metabolizuje se přibližně 80 % sulfamethoxazolu. Jen 15 % až 20 % sulfamethoxazolu se vylučuje jako nezměněná léčivá látka. Hlavní metabolit, N4-acetyl-sulfamethoxazol, činí 61 % z celkového sulfamethoxazolu a 15 % sulfamethoxazolu se metabolizuje N1-glukuronidací. Stupeň metabolizace trimethoprimu činí zhruba 20 %. Jak metabolizovaný trimethoprim, tak trimethoprim vázaný na plasmatické bílkoviny jsou antibakteriálně neúčinné. Vylučování obou léčivých látek probíhá primárně ledvinami a v menší míře také hepatobiliárně. I když je možné upravit dávky co-trimoxazolu u pacientů s renální insuficiencí, dochází k akumulaci účinného trimethoprimu ve srovnání s účinným sulfamethoxazolem, ale bez dosažení toxického limitu. Nicméně navzdory úpravě dávkování se metabolity sulfamethoxazolu (především N-acetyl-derivát), vzhledem k jejich dlouhému poločasu hromadí relativně rychle, což má za následek nežádoucí vysoké koncentrace celkového sulfamethoxazolu. Acetylderiváty sulfamethoxazolu jsou hůře rozpustné ve vodě než původní nezměněná léčivá látka. Alkalizace zvyšuje jejich rozpustnost. U pacientů se selháním ledvin v terminální fázi se léčivé látky vylučují extrarenálními mechanismy a dochází k významnému zvýšení eliminačních poločasů. Avšak metabolity sulfamethoxazolu se nevylučují ledvinami ani extrarenálně. Sulfamethoxazol je mírně dialyzovatelný (hemodialýzou), peritoneální dialýza je neúčinná.

Trimethoprim je mírně dialyzovatelný hemodialýzou, peritoneální dialýza je v tomto případě neúčinná. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti a) Akutní toxicita (LD50) u myší: -trimethoprim: 2000 mg/kg (perorálně) -sulfamethoxazol: 5000 mg/kg (perorálně) -trimethoprim/sulfamethoxazol (1:5): 4200 mg/kg (perorálně) 500 mg/kg (intravenózně) b) Chronická toxicita/ subchronická toxicita Trimethoprim Ve studiích chronické toxicity byl podáváno potkanům a opicím až 50násobek terapeutické dávky po dobu více než 3 měsíců nebo 12 nebo 24 násobek maximální teraputické dávky po dobu více než 1 roku. Žádné významné symptomy toxicity trimethoprimu nebyly pozorovány. Naproti tomu psi reagovali na trimethoprim citlivěji. Po perorální dávce odpovídající zhruba 25násobku terapeutické dávky podávané po dobu více než 3 měsíců se objevily u psů vážné toxické projevy jako úbytek tělesné hmotnosti až následné úmrtí, inhibice krvetvorby a (v ojedinělých případech) selhání jater. Sulfamethoxazol Potkani nevykazují žádné změny při dávkách do 600 mg/kg tělesné hmotnosti. Opice snášely sulfamethoxazol v dávce 200 mg/kg tělesné hmotnosti (7násobná denní dávka) velmi dobře. Trimethoprim/sulfamethoxazol Během studie trvající 90 dní bylo mladým potkanům podáváno 258 mg sulfamethoxazolu a 129 mg trimethoprimu na kg tělesné hmotnosti denně. Přírůstek hmotnosti byl oproti kontrole opožděn. Krevní obraz zůstal beze změny. Histologický nález odhalil zvýšenou tvorbu mikrofolikulů ve štítné žláze a hypoplasii hematopoetické tkáně v kostní dřeni. Zvolená dávka odpovídala přibližně 15 násobku terapeutické denní dávky trimethoprimu/sulfamethoxazolu. c) Mutagenní a karcinogenní potenciál Trimethoprim Odborná literatura uvádí u trimethoprimu negativní zjištění i důkazy možného mutagenního působení. Trimethoprim patří do skupiny antagonistů kyseliny listové; význam klastogenního působení pozorovaného in vitro při vysokých koncentracích nebyl hodnocen in vivo. Protože neexistují dlouhodobé studie na zvířatech, kromě neprokázaného mutagenního působení připadá v úvahu i karcinogenní působení. Sulfamethoxazol Mutagenní působení sulfamethoxazolu nebylo zatím studováno. Sulfamethoxazol způsobuje u potkanů karcinom štítné žlázy. Zdá se, že toto zjištění je druhově specifické a pravděpodobně není klinicky významné u člověka. d) Reprodukční toxicita U potkanů dochází po podání vysokých dávek (vyšších než 180 mg/kg/den) k malformacím, embryoletálním účinkům a snížení porodní hmotnosti a životaschopnosti potomků. U samic a samců potkanů nebyla zaznamenána žádná porucha plodnosti

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Mikrokrystalická celulosa, krospovidon, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl dokusátu. 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 4 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování. 6.5 Druh obalu a velikost balení PVC/PVDC/Al blistr, krabička Velikost balení: 10 nebo 20 tablet Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Strase 19 89150 Laichingen, Německo 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 42/286/93-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 7.4.1993 / 18.1.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 18.1.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cotrimoxazol AL forte

Tablety

trimethoprimum, sulfamethoxazolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje: trimethoprimum 160 mg a sulfamethoxazolum 800 mg 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Tablety 10 (20) tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (např. řízení motorových vozidel). 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALIUD PHARMA GmbH

2

Gottlieb-Daimler-Strase 19 89150 Laichingen, Německo 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 42/286/93-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Užívejte dle pokynů lékaře! 16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Cotrimoxazol AL forte

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cotrimoxazol AL forte Tablety trimethoprimum, sulfamethoxazolum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ALIUD PHARMA GmbH 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.: 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.