Cosopt

Kód 0053487 ( )
Registrační číslo 64/ 634/99-C
Název COSOPT
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace MERCK SHARP & DOHME - CHIBRET, PAŘÍŽ, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0053487 OPH GTT SOL 1X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání
0125132 OPH GTT SOL 3X5ML Oční kapky, roztok, Oční podání

nahoru

Příbalový létak COSOPT

1 / 7

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls185696/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

COSOPT

20 mg/5 mg, oční kapky, roztok

(dorzolamidi hydrochloridum et timololi hydrogenomaleas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je COSOPT a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete COSOPT používat

3.

Jak se COSOPT používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak COSOPT uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE COSOPT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

COSOPT (dorzolamidi hydrochloridum et timololi hydrogenomaleas, MSD) jsou sterilní oční kapky. Jeden ml roztoku obsahuje 20 mg dorzolamidum (22,26 mg dorzolamidi hydrochloridum) a 5 mg timololum (6,83 mg timololi hydrogenomaleas).

COSOPT je přípravek obsahující kombinaci oftalmického inhibitoru enzymu karboanhydrázy a oftalmického beta-blokátoru. Obě látky snižují nitrooční tlak, ale každá jiným způsobem.

Přípravek COSOPT se předepisuje ke snížení zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů s glaukomem (zeleným zákalem), kdy oční kapky obsahující samotný beta-blokátor nejsou dostatečně účinné.

Zvýšený nitrooční tlak může poškodit oční nerv a může vést ke zhoršení zraku a případně až ke slepotě. Na zvýšený nitrooční tlak Vás může upozornit jen velmi málo příznaků. Aby byl odhalen, je třeba lékařské vyšetření. Pokud máte zvýšený nitrooční tlak, je důležité, aby se lékařské oční vyšetření a měření nitroočního tlaku provádělo pravidelně.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COSOPT POUŽÍVAT

Nepoužívejte COSOPT-

jestliže jste alergický/á na dorzolamid-hydrochlorid, timolol maleát nebo na kteroukoli další složku přípravku COSOPT

-

jestliže trpíte onemocněním dýchacích cest, jako je astma nebo chronické obstrukční plicní onemocnění

-

jestliže trpíte jakýmkoli srdečním onemocněním

2 / 7

-

jestliže máte závažné onemocnění nebo poruchu ledvin

Pokud si nejste jisti, zda můžete COSOPT používat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku COSOPT je zapotřebíInformujte svého lékaře o všech onemocněních a zdravotních problémech v současnosti i v minulosti, zvláště o případném astmatu, plicních nebo srdečních onemocněních, potížích s krevním oběhem, nízkém krevním tlaku, diabetu nebo hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi), poruchách funkce štítné žlázy a o jakýchkoli alergiích na kterýkoli lék.

Řekněte svému lékaři, pokud trpíte svalovou slabostí nebo u Vás byla stanovena diagnóza myastenie.

Před operací a podáním anestézie (i u zubního lékaře) informujte lékaře nebo stomatologa, že používáte COSOPT, protože ve spojení s anestézií může dojít k náhlému poklesu krevního tlaku.

Pokud se u Vás objeví dráždění oka nebo jiné oční obtíže, např. zčervenání nebo otok očních víček, oznamte to okamžitě svému lékaři.

Pokud máte podezření, že COSOPT je příčinou nějaké alergické reakce (např. kopřivky, zčervenání a svědění oka), přestaňte přípravek používat a poraďte se se svým lékařem.

Sdělte také svému lékaři, pokud se u Vás objeví infekce oka, pokud dojde k poranění oka nebo jsteprodělal oční operaci nebo se u Vás objevily jiné příznaky nebo zhoršení příznaků onemocnění.

Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, je třeba poradit se před používáním přípravku COSOPT s lékařem.

Použití u dětíZkušenosti s přípravkem COSOPT u kojenců a dětí jsou omezené.

Použití u starších osobVe studiích s přípravkem COSOPT měl COSOPT podobné účinky u starších i mladších pacientů.

Použití u pacientů s poškozením jaterSdělte svému lékaři, pokud máte nebo jste měl/a v minulosti potíže s játry.

Užívání COSOPTu s jídlem a pitímNeuplatňuje se.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyInformujte svého lékaře o všech lécích (včetně očních kapek), které užíváte nebo hodláte užívat. To platí i o lécích vydávaných bez lékařského předpisu. Je to zvláště důležité v případě, že užíváte léky na snížení krevního tlaku, k léčbě srdečních obtíží, diabetu (cukrovky) nebo deprese. Také informujte svého lékaře pokud užíváte narkotika, inhibitory MAO nebo vysoké dávky kyseliny acetylosalicylové (Aspirin, Acylpyrin apod.).

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNěkteré nežádoucí účinky spojené s používáním přípravku COSOPT, jako je rozostřené vidění, mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku COSOPT

3 / 7

Pokud nosíte měkké kontaktní čočky, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete COSOPT používat (konzervační látka benzalkonium-chlorid může čočky zabarvit).

3.

JAK SE COSOPT POUŽÍVÁ

Vždy používejte COSOPT přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je jedna kapka do postiženého oka (případně po jedné kapce do obou očí) ráno a večer.

Pokud používáte přípravek COSOPT s jinými očními kapkami, je třeba aplikovat přípravky s odstupem nejméně 10 minut.

Jestliže jste použil(a) více přípravku COSOPT, než jste měl(a)Pokud si nakapete do oka více kapek nebo pokud spolknete část obsahu lahvičky, může se u Vás kromě jiného objevit pocit omámení, obtíže s dýcháním, pocit, že Vaše srdce se zpomalilo. Okamžitě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít COSOPTJe důležité používat přípravek tak, jak to předepsal lékař.. Pokud zapomenete použít jednu dávku, použijte ji co nejdříve poté, co si vzpomenete. Pokud však do další dávky zbývá jen málo času, vynechejte tuto dávku a používejte pak přípravek opět pravidelně.

Jestliže jste přestal(a) používat COSOPTDávkování neměňte bez konzultace s lékařem. Pokud je nezbytné léčení přerušit, informujte o tom ihned svého lékaře.

Konec kapacího uzávěru lahvičky se nesmí při aplikaci dotknout oka ani okolních tkání. Mohlo by dojít ke kontaminaci očního roztoku bakteriemi, které mohou být příčinou očních infekcí. Ty mohou způsobit vážné oční poškození a následnou ztrátu zraku. Aby se kontaminaci očního roztoku zabránilo, nesmí přijít konec kapacího uzávěru lahvičky do přímého kontaktu také s žádným jiným předmětem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Návod k použití

1. Před použitím léku zkontrolujte, zda jsou kontrolní pásky neporušené. U dosud neotevřené nádobky

je mezi lahvičkou a víčkem mezera.

Opening Arrows

Safety Tabs

Gap

Finger Push Area

Opening Arrows

Safety Tabs

Finger Push Area

4 / 7

Opening Arrows - šipky ukazující směr otvírání víčkaSafety Tabs - kontrolní páskyGap – mezeraFinger Push Area – místo, kde se nádobka stlačuje prsty

2. Odtrhněte kontrolní pásky, tím je lahvička připravena k použití.

Gap – mezeraFinger Push Area – místo, kde se nádobka stlačuje prsty

3. Otevření lahvičky. Odšroubujte víčko otáčením ve směru šipek na vrchu víčka.

4. Zakloňte hlavu a mírně si stáhněte dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla mezera.

Gap►

Finger Push Area►

5 / 7

5. Uchopte lahvičku tak, abyste se palcem nebo ukazovákem dotýkali pružné plochy a otočte ji dnem

vzhůru. Mírným stiskem se aplikuje jedna kapka dle pokynu lékaře.

Finger Push Area – místo, kde se nádobka stlačuje prsty

NEDOTÝKEJTE SE OKA ANI OČNÍHO VÍČKA KONCEM KAPACÍHO UZÁVĚRU!

6. Podle doporučení lékaře opakujte bod 4 a 5 i u druhého oka.

7. Nasaďte víčko zpět na lahvičku a otáčejte jím tak dlouho, až pevně přisedne. Víčko příliš neutahujte.

8. Zakončení aplikátoru je zkonstruováno tak, aby kapka měla předem stanovenou velikost, proto otvor

v něm NEZVĚTŠUJTE.

9. Po vypotřebování všech dávek zůstane v lahvičce ještě malá část obsahu. Tímto se neznepokojujte,

protože malé množství očních kapek bylo přidáno navíc a Vy dostanete přesnou dávku očních kapek COSOPT, které Vám lékař předepsal. Nesnažte se z lahvičky přebytek očních kapek získat.

 Finger Push Area

6 / 7

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i COSOPT nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnoutu každého.

Pokud se objeví, můžete potřebovat lékařské vyšetření.

Po použití přípravku se u Vás může vyskytnout pálení a bodání v oku, zčervenání oka, rozmazané vidění, slzení a svědění oka. Po aplikaci očních kapek můžete mít pocit hořkosti v ústech.

Jiné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout jen zřídka, ale některé mohou být závažné. Mohou zahrnovat dýchavičnost. Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky, které byly pozorovány při léčbě samostatnými přípravky TRUSOPT nebo TIMOPTOL (které jsou tvořeny složkami očních kapek COSOPT).

O dalších možných nežádoucích účincích se informujte u svého lékaře nebo lékárníka. Oba mají k dispozici kompletní seznam možných nežádoucích účinků.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK COSOPT UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce. První dvě čísla znamenají měsíc a poslední dvě čísla rok. Doba se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co COSOPT obsahuje-

Léčivými látkami jsou 20 mg/ml dorzolamidum (jako 22,26 mg dorzolamidi hydrochloridum)a 5 mg/ml timololum (jako 6,83 mg timololi hydrogenomaleas).

-

Pomocnými látkami jsou hyetelosa, mannitol, dihydrát natrium-citrátu, roztok hydroxidu sodnéhok úpravě pH a voda na injekci. Roztok benzalkonium-chloridu je použit jako konzervační látka.

Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto baleníCOSOPT je čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý, mírně viskózní roztok.COSOPT je dodáván v průsvitné vysokodenzitní dávkovací lahvičce obsahující 5 ml roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraciMerck Sharp & Dohme B.V.

7 / 7

Waarderweg 392031 BN HAARLEMNizozemsko

VýrobceMerck Sharp  Dohme – ChibretMirabel Plant, Route de Marsat, Riom63963 Clermont-Ferrand Ceres 9Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Česká republikaMerck Sharp & Dohme s.r.o.Evropská 2588/33A160 00, Praha 6Česká republikaTel: +420 233 010 111msd_cr@merck.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.9.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1 / 11

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls188552/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

COSOPToční kapky, roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Léčivé látky: dorzolamidi hydrochloridum, timololi hydrogenomaleasJeden ml přípravku obsahuje dorzolamidum 20,0 mg (22,26 mg dorzolamidi hydrochloridum) a timololum 5,0 mg (6,83 mg timololi hydrogenomaleas).Pomocné látky: roztok benzalkonium-chloridu.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok.

COSOPT je čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý, mírně viskózní roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

COSOPT je indikován k léčbě zvýšeného nitroočního tlaku u pacientů trpících glaukomem s otevřeným úhlem nebo pseudoexfoliativním glaukomem, kdy lokální monoterapie beta-blokátorem není účinná.

4.2

Dávkování a způsob podání

Užívá se jedna kapka přípravku COSOPT dvakrát denně do postiženého oka.

Používá-li se i další lokálně podávaný oční přípravek, je nutné podávat COSOPT a druhý lék s nejméně desetiminutovým odstupem.

Pacienty je třeba poučit, že konec kapacího uzávěru lahvičky se nesmí při aplikaci dotknout oka ani okolních tkání.

Je také třeba pacienta varovat, že nesprávné zacházení s očním roztokem může způsobit kontaminaci běžnými bakteriemi, o kterých je ale známo, že mohou být příčinou očních infekcí. Vážné oční poškození a následná ztráta zraku mohou být následkem použití kontaminovaného roztoku.

Pacienty je nutno poučit o správné manipulaci s lahvičkami OCUMETER PLUS.

2 / 11

Návod k použití

1.

Před prvním použitím očních kapek zkontrolujte, zda je bezpečnostní proužek na přední straně lahvičky neporušený. I u neotevřené lahvičky je mezi lahvičkou a krytem mezera.

2.

Odtrhněte zatavený bezpečnostní proužek.

3.

Otevřete lahvičku otáčením krytu ve směru šipek na špičce víčka. Nestrhávejte kryt přímým pohybem lahvičky.

4.

Zakloňte hlavu a mírně stáhněte dolů dolní víčko tak, aby mezi víčkem a okem vznikla kapsa.

5.

Obraťte lahvičku dnem vzhůru a palcem nebo ukazovákem jemně stiskněte lahvičku na ploše k tomu určené („Finger Push Area“) tak dlouho, až do oka kápnete podle pokynu lékaře jednu kapku. DBEJTE NA TO, ABYSTE SE KONCEM KAPÁTKA NEDOTKLI OKA ANI OČNÍHO VÍČKA.

6.

Jestliže je dávkování po prvním otevření těžké, nahraďte víčko na lahvičce a utáhněte (nepřetáhněte), a potom sejměte otočením víčka v opačném směru, jak je znázorněno šipkami na vrchu víčka.

7.

Opakujte kroky 4 a 5 u druhého oka, pokud Vám tak nařídil lékař.

8.

Lahvičku uzavírejte otáčením jejího víčka tak dlouho, až se pevně dotýká lahvičky. Víčko neutahujte těsně.

9.

Zakončení aplikátoru je zkonstruováno tak, aby kapka měla předem stanovenou velikost, proto otvor v něm NEZVĚTŠUJTE.

10.

Po vypotřebování všech dávek zůstane v lahvičce ještě malá část obsahu. Tímto se neznepokojujte, protože malé množství očních kapek bylo přidáno navíc a Vy dostanete přesnou dávku očních kapek přípravku COSOPT, které Vám lékař předepsal. Nesnažte se z lahvičky přebytek očních kapek získat.

Použití u dětíÚčinnost u dětských pacientů nebyla hodnocena.Bezpečnost u dětských pacientů ve věku do 2 let nebyla hodnocena. (Informace ohledně bezpečnosti u dětských pacientů ve věku ≥ 2 a < 6 let viz bod 5.1.Farmakodynamické vlastnosti)

4.3

Kontraindikace

COSOPT je kontraindikován u pacientů trpících:-

reaktivním onemocněním dýchacích cest včetně asthma bronchiale (v přítomnosti nebo v minulosti) nebo závažnou chronickou obstrukční bronchopulmonální chorobou

-

sinusovou bradykardií, 2. nebo 3. stupněm atrioventrikulární blokády, dekompenzovanou srdeční nedostatečností, kardiogenním šokem

-

těžkou poruchou renální funkce (CrCl < 30 ml/min) nebo hyperchloremickou acidózou

-

přecitlivělostí na jednu nebo obě složky nebo na kteroukoli pomocnou látku

Výše uvedený výčet vychází z kontraindikací pro jednotlivé složky a neplatí souhrnně pro celou kombinaci.

3 / 11

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Reakce kardiovaskulární a respiračníJako jiné lokálně podávané oční přípravky se také tento přípravek může vstřebávat celkově. Timolol je beta-blokátor. Proto mohou po jeho vstřebání po lokální aplikaci nastat takové nežádoucí účinky, ke kterým dochází po celkovém podání beta-blokátorů, včetně zhoršení Prinzmetalovy angíny, zhoršení těžkých poruch periferního a centrálního oběhu a hypotenze.Vzhledem k přítomnosti timololu je před zahájením terapie přípravkem COSOPT nutné kompenzovat srdeční nedostatečnost. U pacientů, kteří měli závažnou srdeční chorobu v minulosti, je třeba sledovat známky případného srdečního selhávání a srdeční frekvenci.

Po podání timololu byly u pacientů s astmatem hlášeny respirační a kardiální nežádoucí účinky (včetně smrti způsobené bronchospasmem) a vzácně smrt způsobená srdečním selháním.

Jaterní poškozeníCOSOPT nebyl studován u nemocných s jaterním poškozením, a měl by proto být u těchto nemocných užíván opatrně.

Imunita a přecitlivělostJako jiné lokálně podávané oční přípravky se může vstřebávat celkově. Dorzolamid je sulfonamid. Proto může lokální podání vyvolávat stejné nežádoucí účinky jako sulfonamidy podané vnitřně. Pokud se objeví příznaky závažné alergické reakce, přerušte léčbu tímto přípravkem.

Nežádoucí lokální oční účinky, podobné jako u očních kapek s dorzolamid-hydrochloridem, byly hlášeny po podání přípravku COSOPT. Jsou-li zjištěny takové reakce, je třeba zvážit přerušení léčby COSOPTem.

V případě užívání beta-blokátoru mohou být pacienti s atopií nebo závažnou anafylaktickou reakcí v anamnéze více citliví k opakovaným náhodným, diagnostickým nebo terapeutickým expozicím takovými alergeny. Tito pacienti mohou nedostatečně reagovat na obvyklou dávku adrenalinu, který se podává ke zvládnutí anafylaktické reakce.

Souběžná terapieNedoporučuje se současně podávat následující léky:-

dorzolamid a perorální inhibitory karboanhydrázy

-

lokální beta-adrenergní blokátory

Vysazení terapieJako v případě systémových beta-blokátorů je nutno, pokud je zapotřebí u pacientů s ischemickou chorobou srdeční vysadit timolol v oftalmologické indikaci, tuto léčbu vysazovat postupně.

Další účinky blokády beta-receptorůU nemocných s diabetes mellitus nebo s hypoglykémií může léčba beta-blokátory maskovat některé příznaky hypoglykémie.

Léčba beta-blokátory může maskovat některé příznaky hypertyroidismu. Náhlé vysazení terapie beta-blokátory může vyvolat zhoršení příznaků.

Terapie beta-blokátory může zhoršit příznaky myasthenia gravis.

Další účinky inhibice karboanhydrázyTerapie perorálními inhibitory karboanhydrázy vedla v důsledku poruch acidobazické rovnováhy ke vzniku urolitiázy, zvláště u pacientů s tvorbou ledvinových kamenů v anamnéze. I když nebyly při

4 / 11

používání očních kapek COSOPT pozorovány žádné poruchy acidobazické rovnováhy, občas byla urolitiáza popsána. Protože COSOPT obsahuje lokální inhibitor karboanhydrázy, který se vstřebává systémově, může u pacientů s tvorbou ledvinových kamenů v anamnéze používajících přípravek COSOPT existovat zvýšené riziko urolitiázy.

OstatníLéčení pacientů s akutním glaukomem s uzavřeným úhlem vyžaduje spolu s látkami snižujícími nitrooční tlak ještě další terapeutické intervence. U těchto pacientů nebyl COSOPT zkoušen.

U pacientů s již přítomnými chronickými vadami rohovky a/nebo s nitroočními operacemi v anamnéze byly při používání dorzolamidu popsány otoky rohovky a ireverzibilní dekompenzace rohovky. U těchto pacientů je nutno používat lokální dorzolamid opatrně.

Po podání látek, které zamezují tvorbě komorové vody, bylo zaznamenáno odloučení cévnatky spolu s oční hypotonií.

Stejně jako při aplikaci jiných antiglaukomatik byla u některých pacientů při dlouhodobější terapii popsána snížená odpověď na timolol-maleinát v oftalmologické indikaci. V klinických studiích, v nichž bylo sledováno 164 pacientů po dobu minimálně tří let, nebyl po počáteční stabilizaci pozorován významný rozdíl v průměrném nitroočním tlaku.

Používání kontaktních čočekPřípravek COSOPT obsahuje jako konzervační látku benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění oka. Kontaktní čočky je třeba před aplikací kapek přípravku COSOPT vyjmout a znovu se smí nasadit až po 15 minutách po použití přípravku. O benzalkonium-chloridu je známo, že zabarvuje měkké kontaktní čočky.

Použití u dětíViz bod 5.1. Farmakodynamické vlastnosti.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie zaměřené na specifické lékové interakce nebyly s přípravkem COSOPT provedeny.

V klinických studiích byl přípravek COSOPT užíván společně s následujícími systémově podanými přípravky, aniž byly zjištěny nežádoucí účinky: ACE-inhibitory, blokátory kalciových kanálů, diuretiky, nesteroidními protizánětlivými léky včetně kyseliny acetylsalicylové a hormony (např. estrogenem, insulinem, thyroxinem).

Přesto však je určité riziko aditivního účinku a rozvoje hypotenze nebo výrazné bradykardie, pokud se roztok timolol-maleinátu podává současně s perorálně podanými blokátory kalciových kanálů, látkami, které vedou k depleci katecholaminů (nepřímá sympatolytika) nebo s beta-blokátory, antiarytmiky (včetně amiodaronu), digitalisovými glykosidy, parasympatomimetiky, narkotiky a inhibitory monoaminooxidázy (MAO).

V průběhu kombinované léčby CYP2D6 inhibitory (např. chinidinem, SSRI) a timololem byly hlášeny nežádoucí účinky způsobené pravděpodobně blokádou beta-adrenergních receptorů (např. snížení srdeční frekvence, deprese).

Další komponenta přípravku COSOPT – dorzolamid – je inhibitor karboanhydrázy, a přestože je podán lokálně, vstřebává se do celého organismu. V klinických studiích nevyvolával roztok dorzolamid-hydrochloridu poruchy acidobazické rovnováhy. Přesto však byly tyto poruchy hlášeny po perorálním podání inhibitorů karboanhydrázy a v některých případech měly za následek lékové

5 / 11

interakce (např. zvýšení toxického účinku vysokých dávek salicylátů). Proto je třeba u pacientů, kteří užívají přípravek COSOPT, uvažovat o možných lékových interakcích.

I když má COSOPT malý nebo nulový účinek na velikost zornice, byla při současném použití oftalmika timolol-maleinátu a adrenalinu občas popsána mydriáza.

Beta-blokátory mohou zvýšit hypoglykemický účinek antidiabetik.Perorálně podávané -adrenergní blokátory mohou vyvolat rebound hypertenzi, která může následovat po vysazení klonidinu.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíU těhotných žen nebyly provedeny žádné studie. U králíků, jimž byly aplikovány maternotoxické dávky dorzolamidu související s metabolickou acidózou, byly pozorovány malformace těl obratlů. Během těhotenství se nesmí přípravek COSOPT používat.

KojeníNení známo, zda se dorzolamid vylučuje do mateřského mléka. U kojících krys, jimž byl podán dorzolamid, bylo pozorováno zpomalené přibývání tělesné hmotnosti mláďat. Timolol se v mateřském mléce objevuje. Během kojení se nesmí přípravek COSOPT používat.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nežádoucí účinky jako rozostřené vidění mohou ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

V klinických studiích nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky specifické pro přípravek COSOPT. Nežádoucí účinky byly omezeny na ty, které byly již předtím hlášeny po podání dorzolamidu nebo timololu. Obecně lze říci, že nežádoucí účinky byly mírné a nebyl důvod kvůli nim přerušovat léčbu.

V průběhu klinických studií bylo léčeno přípravkem COSOPT 1 035 pacientů. Přibližně 2,4 % z nich přerušilo terapii, protože se u nich vyskytly místní oční nežádoucí účinky. Přibližně 1,2 % ze všech pacientů přerušilo léčbu pro lokální nežádoucí účinky naznačující alergii nebo hypersenzitivitu (jako zánět víčka nebo spojivky).

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny pro přípravek COSOPT nebo jednu z jeho složek během klinických studií nebo po uvedení léku na trh:

[Velmi časté: (≥ 1/10), Časté: (≥ 1/100, < 1/10), Méně časté: (≥ 1/1 000, < 1/100) a Vzácné: (≥ 1/10 000, < 1/1 000)]

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně:Oční roztok timolol-maleinátu:Vzácné: systémový lupus erythematodes

Poruchy nervového systému a psychiatrické poruchy:Oční roztok dorzolamid-hydrochloridu:Časté: bolest hlavy*Vzácné: závrať*, parestézie*

6 / 11

Oční roztok timolol-maleinátu:Časté: bolest hlavy*Méně časté: závrať*, deprese*Vzácné: nespavost*, noční můry*, ztráta paměti, parestézie*, zvýšený výskyt známek a příznaků myasthenia gravis, snížené libido*, cévní mozkové příhody*

Oční poruchy:COSOPT:Velmi časté: pálení a pícháníČasté: nastříknutí spojivky, rozostřené vidění, eroze rohovky, svědění oka, slzení

Oční roztok dorzolamid-hydrochloridu:Časté: zánět očního víčka*, podráždění očního víčka*Méně časté: iridocyklitida*Vzácné: podráždění včetně zarudnutí*, bolest*, tvorba strupů na očním víčku*, přechodná myopie (která po vysazení léčby vymizela), otoky rohovky*, oční hypotonie*, odchlípnutí cévnatky (po filtrační operaci)*

Oční roztok timolol-maleinátu:Časté: známky a příznaky podráždění oka včetně blefaritidy*, keratitidy*, snížené citlivosti rohovky a suchých očí*Méně časté: poruchy zraku včetně refraktivních změn (v některých případech v důsledku vysazení miotické léčby)*Vzácné: ptóza, odchlípnutí cévnatky (po filtrační operaci)*

Ušní poruchy a poruchy labyrintu:Oční roztok timolol-maleinátu:Vzácné: tinitus*

Srdeční a cévní poruchy:Oční roztok timolol-maleinátu:Méně časté: bradykardie*, synkopy*Vzácné: hypotenze*, bolest na hrudi*, palpitace*, otoky*, arytmie*, městnavé srdeční selhání*, srdeční blokáda*, srdeční zástava*, mozková ischemie, klaudikace, Raynaudův fenomén*, studené ruce a nohy*

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:COSOPT:Časté: sinusitidaVzácné: dýchavičnost, respirační selhání, rinitida

Oční roztok dorzolamid-hydrochloridu:Vzácné: epistaxe*

Oční roztok timolol-maleinátu:Méně časté: dyspnoe*Vzácné: bronchospazmus (převážně u pacientů s již přítomným bronchospastickým onemocněním)*, kašel*

Gastrointestinální poruchy:COSOPT:Velmi časté: porucha chuťového vnímání

7 / 11

Oční roztok dorzolamid-hydrochloridu:Časté: nevolnost*Vzácné: podráždění hrdla, sucho v ústech*

Oční roztok timolol-maleinátu:Méně časté: nausea*, dyspepsie*Vzácné: průjem, sucho v ústech*

Poruchy kůže a podkoží:COSOPT:Vzácné: kontaktní dermatitida

Oční roztok dorzolamid-hydrochloridu:Vzácné: vyrážka*

Oční roztok timolol-maleinátu:Vzácné: alopecie*, psoriáziformní vyrážka nebo exacerbace psoriázy*

Poruchy ledvin:COSOPT:Méně časté: urolitiáza

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů:Oční roztok timolol-maleinátu:Vzácné: Peyronieho choroba*

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání:COSOPT:Vzácné: známky a příznaky systémových alergických reakcí včetně angioedému, urtikárie, pruritu, vyrážky, anafylaxe, vzácně bronchospazmus

Oční roztok dorzolamid-hydrochloridu:Časté: astenie/únava*

Oční roztok timolol-maleinátu:Méně časté: astenie/únava*

*Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány i po uvedení COSOPTu na trh.

Ovlivnění laboratorních výsledkůUžívání přípravku COSOPT v klinických studiích nezpůsobilo klinicky významné poruchy elektrolytovérovnováhy.

4.9

Předávkování

O předávkování způsobeném úmyslným nebo náhodným požitím léku u lidí nejsou známé žádné údaje.

Byly hlášeny případy neúmyslného předávkování očním roztokem obsahujícím timololi hydrogenomaleas, které měly za následek celkové účinky podobné těm, které byly pozorovány po celkově podaných beta-blokátorech, jako jsou závrať, bolest hlavy, omezené dýchání, bradykardie, bronchospasmy a zástava srdeční. Nejčastějšími příznaky, které lze očekávat po předávkování dorzolamidem jsou poruchy elektrolytové rovnováhy, rozvoj acidózy a možné účinky na centrální nervový systém.

8 / 11

K dispozici je pouze omezené množství informací ohledně předávkování u člověka náhodným nebo záměrným požitím dorzolamid-hydrochloridu. Při perorálním požití byla popsána ospalost. Při lokální aplikaci byly popsány následující stavy: nausea, závratě, bolest hlavy, únava, divoké sny a dysfagie.

Léčení předávkování přípravkem musí být symptomatické a podpůrné. Je třeba monitorovat hladinu sérových elektrolytů (zvláště draslíku) a pH krve. Zkoušky prokázaly, že přípravek není dobře dialyzovatelný.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologika – beta-blokátory – timolol, kombinaceATC kód: S01ED51

Mechanizmus účinkuPřípravek COSOPT obsahuje dvě léčivé látky: dorzolamid-hydrochlorid a timolol-maleinát. Obě látky snižují zvýšený nitrooční tlak snížením sekrece komorového moku, ale každá jiným mechanizmem účinku.

Dorzolamid-hydrochlorid je účinný inhibitor enzymu karboanhydrázy II. Inhibice tohoto enzymu v corpus ciliare snižuje sekreci komorového moku pravděpodobně zpomalením tvorby bikarbonátových iontů s následnou redukcí transportu sodíku a vody. Timolol-maleinát je neselektivní blokátor beta-adrenergních receptorů. Přesný mechanizmus účinku timolol-maleinátu při snižování nitroočního tlaku zatím nebyl jednoznačně stanoven, i když studie s fluoresceinem a tonografické studie ukazují, že převládající účinek může souviset se sníženou tvorbou komorové vody. V některých studiích však byl pozorován i mírně zlepšený odtok komorové vody. Kombinací účinku obou látek dojde k aditivnímu účinku na snížení nitroočního tlaku v porovnání s účinky obou látek podaných samostatně.

Po lokálním podání redukuje přípravek COSOPT zvýšený nitrooční tlak způsobený glaukomem nebo jinou příčinou. Zvýšený nitrooční tlak znamená velké riziko poškození optického nervu a ztráty zraku při glaukomu. Přípravek COSOPT snižuje nitrooční tlak bez obvyklých nežádoucích účinků, které se vyskytují při léčbě miotiky, jako jsou slepota, poruchy akomodace a zúžení zornice.

Farmakodynamické účinky

Klinické účinkyByly provedeny klinické zkoušky s dobou trvání až do 15 měsíců, které srovnávaly účinek přípravku COSOPT podaného dvakrát denně (ráno a před spaním) se samostatně a společně podávaným 0,5% roztokem timololu a 2,0% roztokem dorzolamidu u pacientů s glaukomem nebo nitrooční hypertenzí, pro které byla terapie oběma komponentami vhodná. Zahrnovala jak pacienty neléčené, tak neadekvátně léčené pouze timololem. Většina pacientů byla před zařazením do studie léčena lokální monoterapií beta-blokátory. V analýze kombinovaných studií byl účinek přípravku COSOPT podaného dvakrát denně na snížení zvýšeného nitroočního tlaku větší než u monoterapie 2% dorzolamidem třikrát denně nebo 0,5% timololem dvakrát denně. Účinek přípravku COSOPT na snížení nitroočního tlaku při používání dvakrát denně byl srovnatelný s terapií společně podávaných komponent (dorzolamidu a timololu) dvakrát denně. Snížení nitroočního tlaku bylo po podání léčivého přípravku COSOPTpozorováno v průběhu celého dne a přetrvávalo v průběhu dlouhodobé terapie.

Pediatričtí pacienti

9 / 11

Na 184 pediatrických pacientech (122 bylo léčeno dorzolamidem) ve věku od 1 týdne do méně než 6 let s glaukomem nebo zvýšeným nitroočním tlakem (výchozí hodnoty IOP > 22 mmHg) byla provedena 3-měsíční, dvojitě maskovaná, aktivním komparátorem kontrolovaná multicentrická studie k vyhodnocení bezpečnosti přípravku TRUSOPT (forma s konzervační látkou) při topickém podávání třikrát denně. Přibližně polovina pacientů v obou léčených skupinách měla diagnózu kongenitálního glaukomu; ostatními společnými etiologiemi byly Sturge-Weberův syndrom, iridokorneální mezenchymální dysgeneze, afakičtí pacienti. Distribuce podle věku a způsobu léčby v monoterapeutické fázi byla následující:

Dorzolamid 2%

Timolol

Věková kohorta < 2 roky

N = 56Věkové rozmezí: 1 až 23 měsíců

Timolol GS 0,25% N = 27Věkové rozmezí: 0,25 až 22 měsíců

Věková kohorta ≥ 2–< 6 let

N = 66Věkové rozmezí: 2 až 6 let

Timolol 0,50% N = 35Věkové rozmezí: 2 až 6 let

V obou věkových kohortách bylo přibližně 70 pacientů léčeno po dobu alespoň 61 dní a přibližně 50 pacientů bylo léčeno 81 až 100 dní.

Pokud byl nitrooční tlak dorzolamidem nebo gel tvořícím roztokem timololu v monoterapii nedostatečně zvládán, byla provedena změna na nemaskovanou (open-label) léčbu podle následujícího schématu: 30 pacientů ve věku < 2 roky bylo převedeno na současnou léčbu gel tvořícím 0,25% roztokem timololu denně a dorzolamidem 2% třikrát denně; 30 pacientů ve věku ≥ 2 roky bylo převedeno na fixní kombinaci 2% dorzolamid/0,5% timolol dvakrát denně.

Celkově tato studie neodhalila u pediatrických pacientů žádná dodatečná bezpečnostní rizika: u přibližně26 % (20 % ve skupině léčené dorzolamidem v monoterapii) pediatrických pacientů byly pozorovány nežádoucí účinky související s léčivem, většina z nich byla lokálními, nezávažnými očními účinky, jako jsou pálení a píchání v oku, oční injekce a bolest. U malého procenta (< 4 %) byl pozorován edém nebo zákal rohovky. Lokální reakce byly, pokud jde o frekvenci, podobné jako u komparátoru. Ve studiích po uvedení přípravku na trh byla hlášena metabolická acidóza u velmi mladých pacientů, zejména u pacientů s nevyzrálými ledvinami nebo s poruchou funkce ledvin.

Výsledky studií účinnosti u pediatrických pacientů naznačují, že střední hodnota poklesu nitroočního tlaku zjištěná ve skupině léčené dorzolamidem byla srovnatelná se střední hodnotou poklesu nitroočního tlaku zjištěnou ve skupině léčené timololem, dokonce i když byla zjištěna mírná číselná výhoda u timololu.

Dlouhodobé studie účinnosti (> 12 týdnů) nejsou k dispozici.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Dorzolamidi hydrochloridum

Ve srovnání s perorálně podanými inhibitory karboanhydrázy dovoluje lokální aplikace dorzolamid-hydrochloridu přímo do oka podat podstatně nižší dávky a omezit tak množství látky, které se dostane do celého organizmu. V klinických zkouškách proto došlo ke snížení nitroočního tlaku bez poruch acidobazické rovnováhy a hladin elektrolytů, což je charakteristické pro inhibitory karboanhydrázy podané perorálně.

10 / 11

Po lokálním podání se dorzolamid dostává také do systémové cirkulace. Aby bylo možné odhadnout, k jaké inhibici enzymu karboanhydrázy dojde v celém organizmu, byly stanovovány koncentrace látky a jejích metabolitů v plazmě a erytrocytech a inhibice karboanhydrázy v erytrocytech. V průběhu dlouhodobého podávání se dorzolamid akumuluje v erytrocytech. Selektivně se zde váže na karboanhydrázu II, zatímco v plazmě se udržují extrémně nízké koncentrace látky. Z původní látky vzniká N-desethylovaný metabolit, který inhibuje karboanhydrázu II méně než původní látka, ale zároveň inhibuje i méně aktivní izoenzym karboanhydrázu I (KA-I). Metabolit se také akumuluje v erytrocytech, kde se váže především na KA-I. Dorzolamid se mírně váže na plazmatické proteiny (přibližně z 33 %). Dorzolamid se primárně vylučuje nezměněn močí. Také jeho metabolit se vylučuje močí. Po ukončení terapie se dorzolamid vylučuje z erytrocytů nelineárně a následkem toho dochází zpočátku k rychlému poklesu koncentrace. Po něm nastává pomalejší eliminační fáze s biologickým poločasem přibližně čtyři měsíce.

Když byl dorzolamid podán perorálně tak, aby simuloval maximální celkovou expozici po dlouhodobém lokálním očním podávání, bylo dosaženo ustáleného stavu za 13 týdnů. Za ustáleného stavu nebyly prakticky ani volná látka ani její metabolit v plazmě přítomny. Stupeň inhibice karboanhydrázy v červených krvinkách byl nižší, než jaký je schopný vyvolat farmakologický účinek na renální funkce nebo respiraci. Podobné výsledky byly pozorovány po dlouhodobém lokálním podávání dorzolamidu. Někteří starší pacienti s renálním poškozením (clearance kreatininu přibližně 30–60 l/min) měli vyšší koncentrace metabolitu dorzolamidu v červených krvinkách, ale nebyly u nich zjištěny významné rozdílyv inhibici karboanhydrázy ani nežádoucí účinky, které by byly ve vztahu k tomuto zjištění.

Timololi hydrogenomaleas

Ve studii plazmatické koncentrace u šesti pacientů byla sledována systémová expozice po lokálním podání 0,5% očního roztoku timolol-maleinátu aplikovaného dvakrát denně. Střední hodnota maximální plazmatické koncentrace po ranní dávce byla 0,46 ng/ml a po odpolední dávce 0,35 ng/ml.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Bezpečnostní profil lokálně i celkově odděleně podaných komponent přípravku je dobře znám.Navíc nebyly ani na zvířatech, kterým byly lokálně podány látky obsažené v přípravku COSOPT v podobě očních roztoků (samostatně nebo v kombinaci), zjištěny žádné nežádoucí účinky. In vitro a in vivostudie každé ze složek neprokázaly mutagenní potenciál. Proto se po aplikaci přípravku COSOPT v terapeutických dávkách neočekává žádné významné riziko ve vztahu k bezpečnosti u lidí.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Roztok benzalkonium-chloriduHyetelosaMannitolDihydrát natrium-citrátuRoztok hydroxidu sodného k úpravě pHVoda na injekci

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

11 / 11

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

Přípravek COSOPT se nesmí užívat déle než 4 týdny po otevření lahvičky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

OCUMETER PLUS – průsvitná lahvička (HDPE) s kapací koncovkou se zatavenou špičkou a pružnou drážkovanou plochou sloužící k aplikaci kapek a dvojdílné víčko sloužící k perforaci zataveného konce kapátka při prvním použití – vnitřní část (HDPE), vnější část bílá šroubovací.. Obě části víčka do sebe zapadají a vytvářejí při následných použitích jediný kryt. Krabička.

Velikosti balení:

1  5 ml3  5 ml

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme B.V.Waarderweg 392031 BN HAARLEMNizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

64/634/99-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

6.10.1999 / / 26.1.2005

10.

DATUM REVIZE TEXTU

14.7.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

VNĚJŠÍ KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COSOPT 20 mg/ml + 5 mg/ml, oční kapky, roztok(dorzolamidi hydrochloridum et timololi hydrogenomaleas)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml obsahuje 20 mg dorzolamidum (jako 22,26 mg dorzolamidi hydrochloridum) a 5 mg timololum (jako 6,83 timololi hydrogenmaleas).

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Roztok benzalkonium-chloridu, hyetelosa, mannitol , dihydrát natrium-citrátu, roztok hydroxidu sodného k úpravě pH, voda na injekci

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOSTI BALENÍ

Oční kapky, roztok1 lahvička po 5 ml3 lahvičky po 5 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Oční podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE TO POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:Přípravek COSOPT se smí používat nejdéle 4 týdny po prvním otevření lahvičky.

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Merck Sharp & Dohme B.V.Waarderweg 392031 BN HAARLEMNizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

64/634/99-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

COSOPT

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ŠTÍTEK

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

COSOPToční kapky, roztok

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Oční podání

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 ml

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.