Coryzalia

Kód 0097941 ( )
Registrační číslo 93/ 106/93-C
Název CORYZALIA
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Boiron, Sainte-Foy-les-Lyon, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0097941 POR TBL OBD 40 Obalená tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CORYZALIA

Strana 1 (celkem 3)

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls90832/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CORYZALIA, obalené tablety

homeopatický přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však CORYZALIA musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je CORYZALIA a k čemu se používá.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CORYZALIA užívat.

3.

Jak se CORYZALIA užívá.

4.

Možné nežádoucí účinky.

5

Jak CORYZALIA uchovávat.

6.

Další informace.

1.

CO JE CORYZALIA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CORYZALIA je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CORYZALIA UŽÍVAT

Neužívejte CORYZALIAjestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku CORYZALIA je zapotřebíPokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůCORYZALIA nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku CORYZALIA

Strana 2 (celkem 3)

Obsahuje sacharózu.

3.

JAK SE CORYZALIA UŽÍVÁ

Perorální podání.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:

Děti a dospělí:1 obalenou tabletu rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.Denní dávka nemá překročit 8 obalených tablet.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i CORYZALIA nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK CORYZALIA UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25

°C v blistru v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a

vlhkostí.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte CORYZALIA po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek, při jejichž užívání se neočekávají žádné nežádoucí účinky.

O správném použití přípravku CORYZALIA se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vois.boiron.cz.

Co přípravek CORYZALIA obsahuje

Léčivými látkami jsou:Allium cepa 3 CH

0,333 mg

Belladonna 3 CH

0,333 mg

Sabadilla 3 CH

0,333 mg

Strana 3 (celkem 3)

Kalium bichromicum 3 CH

0,333 mg

Gelsemium 3 CH

0,333 mg

Pulsatilla 3 CH

0,333 mg

Pomocnými látkami jsou:sacharóza, mastek, arabská klovatina, magnesium-stearát, želatina, bílý vosk, karnaubský vosk.

Jak CORYZALIA vypadá a co obsahuje toto balení

Obalené tablety.Balení obsahuje 40 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci:BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Registrační číslo: 93/106/93-C

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.8.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA Z KARTONU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CORYZALIA, obalené tablety homeopatický přípravek

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta (300mg) obsahuje:Allium cepa 3 CH

0,333 mg

Belladonna 3 CH

0,333 mg

Sabadilla 3 CH

0,333 mg

Kalii dichromas (Kalium bichromicum 3 CH)

0,333 mg

Gelsemium 3 CH

0,333 mg

Pulsatilla 3 CH

0,333 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Balení obsahuje 40 obalených tablet.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

°C, v blistru v krabičce.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BOIRON20, rue de la Libération69110 Sainte-Foy-lès-LyonFrancie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/106/93-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Děti a dospělí:1 obalenou tabletu rozpustit v ústech každou hodinu. Interval prodlužovat v závislosti na zlepšení.Denní dávka nemá překročit 8 obalených tablet.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

coryzalia

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

{DRUH/TYP}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CORYZALIA, obalené tablety

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BOIRON, 20 rue de la Libération, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, Francie

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5.

JINÉ

1 tabletu rozpustit v ústech každou hodinu. Denní dávka nemá překročit 8 obalených tablet.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.