Coryol 25 Mg

Kód 0022025 ( )
Registrační číslo 77/ 017/04-C
Název CORYOL 25 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0022046 POR TBL NOB 10X25MG Tableta, Perorální podání
0022083 POR TBL NOB 100X25 MG Tableta, Perorální podání
0022050 POR TBL NOB 14X25MG Tableta, Perorální podání
0122088 POR TBL NOB 20X25MG Tableta, Perorální podání
0022147 POR TBL NOB 250X25 MG Tableta, Perorální podání
0022071 POR TBL NOB 28X25MG Tableta, Perorální podání
0010682 POR TBL NOB 30X25MG Tableta, Perorální podání
0022025 POR TBL NOB 50X25MG Tableta, Perorální podání
0022028 POR TBL NOB 56X25MG Tableta, Perorální podání
0022045 POR TBL NOB 60X25MG Tableta, Perorální podání
0022072 POR TBL NOB 98X25MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CORYOL 25 MG

Příloha č. 1 ke sp. zn. sukls137889/2011, sukls137894/2011 a sukls137896/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Coryol 6,25 mgCoryol 12,5 mg

Coryol 25 mg

tablety

Carvedilolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je přípravek Coryol a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Coryol užívat3. Jak se přípravek Coryol užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Coryol uchovávat6. Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK CORYOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Coryol obsahuje léčivou látku zvanou karvedilol. Ta patří do skupiny léků zvaných beta blokátory.

Přípravek Coryol se používá k léčbě:-

Chronického srdečního selhání.

-

Vysokého krevního tlaku (hypertenze).

-

Anginy pectoris (bolesti nebo nepříjemného pocitu na hrudníku, které nastanou, pokud nemá srdce dostatek kyslíku).

Přípravek Coryol působí relaxaci a rozšíření krevních cév.-

To pomáhá snížit Váš krevní tlak.

-

Pokud máte chronické srdeční selhání, může to srdci umožnit snazší čerpání krve do celého těla.

-

Pokud máte anginu pectoris, může to pomoci zastavit bolest na hrudi.

Váš lékař Vám může dát jiné léky stejně jako přípravek Coryol, aby pomohl léčit Vaše onemocnění.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CORYOL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Coryol, jestliže: -

Jste alergický/á (přecitlivělý/á) na karvedilol nebo na kteroukoli další složku přípravku Coryol (vyjmenovanou v bodě 6. Další informace).

-

Jestliže se stav Vašeho srdečního selhání nedávno zhoršil (máte závažný stupeň zadržování tekutin nebo jste dýchavičný(á), dokonce i vsedě) a dostáváte lék podávaný do žíly, který pomáhá Vašemu srdci při práci.

-

Jestliže jste někdy měl(a) sípání z důvodu astmatu nebo jiného plicního onemocnění.

-

Máte problémy s játry.

-

Máte problémy se srdcem (např. srdeční blokádu nebo pomalý tlukot srdce). Přípravek Coryol není vhodný pro některé osoby s určitým typem srdečních problémů.

-

Máte velice nízký krevní tlak.

-

Máte problém s hladinou kyselin v krvi (metabolická acidóza).

-

Máte nádor nadledvin (feochromocytom).

-

Jestliže jste byl(a) informován(a), že trpíte stavem zvaným Prinzmetalova angina (bolest na hrudníku vyskytující se v klidu).

-

Jestliže máte závažné onemocnění periferních tepen (tepny byly poškozeny nebo ucpány anemohou Vašemu tělu dodávat krev podle potřeby).

-

Jestliže dostáváte verapamil nebo diltiazem v infuzi.

Pokud si nejste jistý/á,poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete přípravek Coryol užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Coryol je zapotřebíNež začnete užívat přípravek Coryol proberte s Vaším lékařem nebo lékárníkem jestliže:-

Máte problémy s ledvinami.

-

Máte cukrovku (vysokou hladinu cukru v krvi).

-

Nosíte kontaktní čočky.

-

Máte problém s krevními cévami (periferní vaskulární choroba).

-

Jste někdy měl(a) problém se štítnou žlázou.

-

Jste někdy měl(a) závažné alergické reakce (např. náhlé otoky, způsobující obtížné dýchání nebo polykání, otoky rukou, nohou a kotníků nebo závažnou vyrážku).

-

Máte alergii a jste léčen(a) znecitlivující léčbou.

-

Máte problémy s oběhem krve v prstech rukou a nohou (Raynaudův syndrom).

-

Jste někdy měl(a) po užívání beta-blokujících léků onemocnění kůže zvané lupénka.

-

Máte druh anginy pectoris zvané Prinzmetalova angina pectoris.

-

Vám bylo sděleno, že pomalu odbouráváte debrisochin (lék, který působí na nervy a tím snižuje krevní tlak). Během zahájení léčby musíte být pečlivě sledován/a.

Pokud se Vás týká něco z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem než začnete přípravek Coryol užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a o rostlinných přípravcích. To proto, že přípravek Coryol může ovlivnit působení jiných léků. Také některé jiné léky mohou ovlivnit působení přípravku Coryol.

Zvláště řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte některý z následujících léků:-

Jiné léky na srdce nebo krevní tlak, včetně tablet na odvodnění (diuretika), blokátory vápníkových kanálů (například diltiazem nebo verapamil) a digoxin.

-

Látky vychytávající katecholaminy (např. reserpin a inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je isokarboxid a fenelzin (používané v léčbě deprese).

-

Léky k léčbě cukrovky, jako je inzulín nebo metformin.

-

Klonidin (užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku, migrény nebo návalů v menopauze).

-

Rifampicin (užívaný k léčbě infekcí).

-

Cimetidin (užívaný k léčbě poruch trávení, pálení žáhy a žaludečních vředů).

-

Cyklosporin (užívaný po transplantaci orgánu).

OperaceJestliže je u Vás plánována operace, řekněte lékaři, že užíváte přípravek Coryol. To proto, že některá anestetika mohou snižovat Váš krevní tlak, a ten by mohl být snížen příliš.

Těhotenství a kojeníNeužívejte přípravek Coryol pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte, pokud Vám to lékař nedoporučil.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPři užívání přípravku Coryol můžete pociťovat závratě. To je více pravděpodobné na začátku léčby, nebo jestliže léčbu měníte, nebo když pijete alkohol. Pokud se to stane, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte přístroje nebo stroje. Promluvte si s lékařem, pokud si při užívání přípravku Coryol všimnete nějakých jiných problémů, které mohou ovlivnit řízení dopravních prostředků, obsluhu přístrojů nebo strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku CoryolTento přípravek obsahuje laktosu a sacharosu, což jsou určité druhy cukrů. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte nebo neumíte strávit některé cukry (trpíte nesnášenlivostí některých cukrů), poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK CORYOL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Coryol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Přípravek Coryol není vhodný k léčbě dětí do 18 let.

Spolkněte tabletu s vodou.

Chronické srdeční selhání:Léčba přípravkem Coryol by měla být při léčbě srdečního selhání zahájena specializovaným lékařem.-

Měl(a) byste užívat tablety ve stejnou dobu současně s jídlem.

-

Obvyklá zahajovací dávka je jedna tableta 3,125 mg dvakrát denně po dobu dvou týdnů.

-

Váš lékař poté pomalu dávku během několika týdnů zvýší, až na 25 mg dvakrát denně.

-

Pokud vážíte více, než 85 kg může být dávka zvýšena až na 50 mg dvakrát denně.

-

Pokud jste přerušil(a) užívání přípravku Coryol na více než dva týdny, měl(a) byste to sdělit lékaři. Bude potřeba vrátit se zpět k zahajovací dávce (viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Coryol“)

Vysoký krevní tlak:-

Obvyklá zahajovací dávka je 12,5 mg jednou denně po dobu dvou dnů.

-

Po dvou dnech je obvyklá dávka 25 mg jednou denně.

-

Pokud není Váš krevní tlak pod kontrolou, může Vám lékař pomalu dávku zvýšit během několika týdnů až na 50 mg denně.

-

Pokud jste starší, nebudete ke kontrole krevního tlaku potřebovat více než 12,5mg denně.

Angina pectoris:Dospělí-

Obvyklá zahajovací dávka je 12,5 mg dvakrát denně po dobu dvou dnů.

-

Po dvou dnech je obvyklá dávka 25 mg dvakrát denně.

Starší osoby-

Váš lékař rozhodne jaká zahajovací dávka a jaká dávka pro dlouhodobou léčbu pro Vás bude nejlepší.

-

Obvyklá maximální dávka je 50 mg každý den, užívaná po menších množstvích (rozdělené dávky).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Coryol, než jste měl(a)-

Jestliže jste užil(a) více přípravku Coryol než jste měl(a) nebo někdo jiný užil Váš přípravek Coryol, obraťte se na lékaře nebo jděte rovnou do nemocnice. Vezměte s sebou krabičku od léku.

-

Pokud jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), mohou nastat následující účinky: pomalý tlukot srdce, pocit závratě nebo lehké hlavy, dušnost

i nebo mimořádná únava.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Coryol-

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží čas na Vaši následující dávku, zapomenutou dávku vynechejte.

-

Nezdvojujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek CoryolNepřerušujte užívání tohoto léku bez porady s lékařem. Může po Vás chtít přerušit užívání přípravku Coryol pomalu během 1 až 2 týdnů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Coryol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté (postihnou více než 1 z 10 osob):-

Pocit závratě.

-

Bolest hlavy.

-

Pocit slabosti nebo únavy.

-

Problémy se srdcem. Příznaky mohou zahrnovat bolest na hrudi, únavu, zkrácený dech a otoky rukou a nohou.

-

Snížený krevní tlak. Příznaky zahrnují pocit závratě nebo lehké hlavy.

Pocit závratě, bolesti hlavy a pocit slabosti a únavy jsou obvykle mírné povahy a pravděpodobněji se přihodí na začátku léčby.

Časté (postihnou méně než 1 z 10 osob):-

Infekce dýchacích cest (zánět průdušek), plic (zápal plic), nosu a krku (horní dýchací trakt). Příznaky zahrnují sípání, zkrácený dech, sevření na hrudi nebo bolest krku.

-

Infekce močových cest, které mohou způsobit problémy s močením.

-

Nízký počet červených krvinek (anemie). Příznaky mohou zahrnovat pocit únavy, bledou kůži, pocit chvění v srdci (palpitace) a zkrácený dech.

-

Zvýšení tělesné hmotnosti.

-

Zvýšení hladin cholesterolu (ukáže se krevním testem).

-

Ztráta kontroly cukru v krvi u osob s cukrovkou.

-

Pocit deprese.

-

Problémy se zrakem, podrážděné nebo suché oči z důvodu nižší tvorby slz.

-

Pomalý tlukot srdce.

-

Pocit závratě nebo lehké hlavy po vztyčení se.

-

Zadržování tekutin. Příznaky zahrnují: otoky celého těla, otok částí těla, např. rukou, chodidel, kotníků a nohou a zvýšení množství krve v těle.

-

Problémy s krevním oběhem v rukou a nohou. Příznaky zahrnují chladné ruce a nohy, zbělání, brnění a bolest v prstech a bolest nohou, která se zhoršuje chůzí.

-

Problémy s dechem.

-

Pocit nevolnosti nebo nevolnost.

-

Průjem.

-

Žaludeční nevolnost/špatné trávení.

-

Bolest, převážně rukou a chodidel.

-

Problémy s ledvinami, včetně změn v četnosti močení.

Méně časté (postihnou méně než 1 ze 100 osob):-

Poruchy spánku.

-

Mdloby.

-

Brnění nebo necitlivost rukou nebo nohou.

-

Problémy s kůží, včetně kožní vyrážky, která může pokrýt většinu Vašeho těla, kopřivka, pocit svědění a suché oblasti kůže.

-

Ztráta vlasů.

-

Neschopnost dosáhnout erekce (erektilní dysfunkce).

-

Zácpa.

Vzácné (postihnou méně než 1 z 1 000 osob):-

Nízký počet krevních destiček. Příznaky zahrnují snadnou tvorby modřin a krvácení z nosu.

-

Ucpaný nos.

-

Sucho v ústech.

Velmi vzácné (postihnou méně než 1 z 10 000 osob):-

Nízký počet všech druhů bílých krvinek. Příznaky zahrnují infekce úst, dásní, krku a plic.

-

Alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). Příznaky zahrnují obtížné dýchání nebo polykání způsobené náhlým otokem krku, obličeje nebo otoky rukou, nohou a kotníků.

-

Problémy s ledvinami, které se projeví v krevních testech.

-

Některé ženy mohou mít problémy s kontrolou močového měchýře při močení (močová inkontinence). To se obvykle zlepší po ukončení léčby.

Přípravek Coryol také může vyvolat rozvoj příznaků cukrovky u osob, které mají velmi mírnou formu cukrovky zvanou „latentní diabetes“.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK CORYOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Coryol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Coryol obsahuje-

Léčivou látkou je karvedilol.Coryol 6,25 mg: Jedna tableta obsahuje 6,25 mg carvedilolum.Coryol 12,5 mg: Jedna tableta obsahuje 12,5 mg carvedilolum.Coryol 25 mg: Jedna tableta obsahuje 25 mg carvedilolum.

-

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, sacharosa, krospovidon, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý a magnesium-stearát (E572).

Jak přípravek Coryol vypadá a co obsahuje toto baleníPopis přípravku:PCoryol 6,25 mg: podlouhlé, bílé, mírně bikonvexní tablety, označené na jedné straně S2, s půlicí rýhou na druhé straně.Coryol 12,5 mg: podlouhlé, bílé, mírně bikonvexní tablety, označené na jedné straně S3, s půlicí rýhou na druhé straně.Coryol 25 mg: kulaté, bílé, mírně bikonvexní tablety se zkosenými hranami, s půlicí rýhou na jedné straně.

Velikost balení:Všechny síly se dodávají v obalech blistr a v plastových lahvičkách obsahujících 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 a 250 tablet. Plastové lahvičky též obsahují polyetylenovou vysoušecí vložku naplněnou silikagelem.

Držitel rozhodnutí o registraci KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

VýrobceMillmount Healthcare Ltd, Navan, Co.Meath, IrskoMerckle GmbH, Blaubeuren, NěmeckoKRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:KRKA ČR, s.r.o., Sokolovská 79, 186 00 Praha 8, Tel: 221 115 150, info@krka.cz.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.10.2011

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls234587/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Coryol 3,125 mgCoryol 6,25 mgCoryol 12,5 mgCoryol 25 mg

Tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Coryol 3,125 mg: Jedna tableta obsahuje 3,125 mg carvedilolum.Coryol 6,25 mg: Jedna tableta obsahuje 6,25 mg carvedilolum.Coryol 12,5 mg: Jedna tableta obsahuje 12,5 mg carvedilolum.Coryol 25 mg: Jedna tableta obsahuje 25 mg carvedilolum.

Pomocné látky:

Tableta

3,125 mg

Tableta

6,25 mg

Tableta

12,5 mg

Tableta

25 mg

laktosa

71,61 mg

68,64 mg

137,28 mg

80,75 mg

sacharosa

5 mg

5 mg

10 mg

60 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Popis přípravku:Coryol 3,125 mg: kulaté, mírně bikonvexní, bílé tablety se zkosenými hranami.Coryol 6,25 mg: podlouhlé, mírně bikonvexní, bílé tablety, označené na jedné straně S2, s půlicí rýhou na druhé straně.Coryol 12,5 mg: podlouhlé, mírně bikonvexní, bílé tablety, označené na jedné straně S3, s půlicí rýhou na druhé straně.Coryol 25 mg: kulaté, mírně bikonvexní, bílé tablety se zkosenými hranami, s půlicí rýhou na jedné straně.

Tablety přípravků Coryol 6,25 mg, Coryol 12,5 mg a Coryol 25 mg mohou být děleny na dvě stejné poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Esenciální hypertenze.Chronická stabilní angina pectoris.Doplňková léčba mírného až závažného stupně chronického srdečního selhání.

4.2

Dávkování a způsob podání

Esenciální hypertenze:Karvedilol se může užívat při léčbě hypertenze samotný nebo v kombinaci s jinými antihypertenzivy, zejména s thiazidovými diuretiky. Doporučuje se dávkování jednou denně; jednorázová dávka by neměla překročit 25 mg a doporučená maximální denní dávka je 50 mg.

Dospělí:Doporučená zahajovací dávka je 12,5 mg jednou denně po dobu prvních dvou dnů. Poté léčba pokračuje dávkou 25 mg /den. Je-li třeba, lze dávku dále postupně zvyšovat v intervalech dvou týdnů nebo v delších intervalech.

Starší osoby:Doporučená zahajovací dávka při hypertenzi je 12,5 mg jednou denně, která může být též dostatečná pro pokračování léčby. Je-li terapeutická odpověď při této dávce nedostatečná, může být tato dávka dále postupně zvyšována v intervalech dvou týdnů nebo v delších intervalech.

Chronická stabilní angina pectoris:Doporučuje se podávání ve dvou dílčích dávkách.

Dospělí:Zahajovací dávka je 12,5 mg dvakrát denně po dobu prvních dvou dnů. Poté pokračuje léčba dávkou 25 mg dvakrát denně.

Starší osoby:Doporučená zahajovací dávka je 12,5 mg dvakrát denně po dobu dvou dnů.Poté léčení pokračuje dávkou 25 mg dvakrát denně, což je doporučená maximální celková denní dávka.

Srdeční selhání:Karvedilol se podává při mírném až závažném stupni srdečního selhání jako doplňková léčba při konvenční základní terapii diuretiky, inhibitory ACE, digitalisem a/nebo vasodilatačními léčivými přípravky. Pacient by měl být klinicky stabilní (beze změny v zařazení do třídy NYHA, bez hospitalizace následkem srdečního selhání) a základní terapie musí být stabilizovaná alespoň 4 týdny před nasazením doplňkové léčby. Navíc by měl pacient mít sníženou ejekční frakci levé komory a jeho srdeční tepová frekvence by měla být > 50 tepů/min a systolický krevní tlak > 85 mm Hg (viz bod 4.3).

Počáteční dávka je 3,125 mg dvakrát denně po dobu dvou týdnů. Pokud je tato dávka tolerovaná, může se pomalu zvyšovat v intervalech alespoň dvou týdnů do dosažení dávky 6,25 mg dvakrát denně, poté do 12,5 mg dvakrát denně a konečně až do dávky 25 mg dvakrát denně. Dávkování by se mělo zvyšovat do dosažení nejvyšší tolerované dávky.

Doporučená maximální dávka je 25 mg dvakrát denně pro pacienty o tělesné hmotnosti nižší než 85 kg a 50 mg dvakrát denně pro pacienty o tělesné hmotnosti převyšující 85 kg s podmínkou, že jejich příznaky srdečního selhání nejsou závažné. Zvyšování dávky na 50 mg dvakrát denně je třeba provádět opatrně, pod přísným lékařským dohledem.

K přechodnému zhoršení příznaků srdečního selhání může dojít na počátku léčby nebo následkem zvýšení dávky, zejména u pacientů se závažným srdečním selháním a/nebo při léčbě vysokými dávkami diuretik. Tento stav obvykle nevyžaduje přerušení léčby, avšak dávka by se neměla zvyšovat. Pacient by měl být sledován lékařem/kardiologem po dobu 2 h po zahájení léčby nebo po zvýšení dávky. Před každým zvýšením dávky by se mělo provést vyšetření se zaměřením na možné příznaky zhoršení srdečního selhání nebo příznaky spojené s nadměrným rozšířením cév (například kontrola renálních funkcí, tělesné hmotnosti, krevního tlaku, srdeční tepové frekvence a srdečního rytmu).

Zhoršení srdečního selhání nebo retence tekutin se léčí zvýšením dávky diuretika a dávka karvedilolu by se neměla zvyšovat do té doby, než je pacient stabilizován. Pokud se vyskytne bradykardie nebo dojde k prodloužení AV přenosu, je třeba nejprve sledovat hladinu digoxinu. Příležitostně může být nezbytné snížit dávku karvedilolu nebo dočasně přerušit léčbu úplně. Dokonce i v těchto případech lze často úspěšně pokračovat v titraci dávky karvedilolu.

V průběhu titrace dávky by se měly pravidelně sledovat renální funkce, trombocyty a glukóza v případě diabetu mellitu nezávislém na inzulínu (NIDDM) nebo diabetu mellitu na inzulínu závislém (IDDM). Po vytitrování dávky lze frekvenci sledování snížit.

Pokud byl karvedilol vysazen po dobu delší než dvou týdnů, měla by se léčba opětovně zahajovat dávkou 3,125 mg dvakrát denně s postupným zvyšováním podle výše uvedených doporučení.

Nedostatečnost ledvin:Dávkování je třeba stanovit pro každého pacienta jednotlivě, avšak podle farmakokinetických parametrů neexistuje žádný důkaz o tom, že u pacientů s nedostatečností ledvin je nezbytná úprava dávky karvedilolu.

Mírná dysfunkce jater:Stav pacienta může vyžadovat úpravu dávky.

Děti a dospívající (<18 let):Údaje o účinnosti a bezpečnosti karvedilolu nejsou dostatečné.

Starší osoby:Starší osoby mohou být vnímavější vůči účinkům karvedilolu a je nutné jejich pečlivější sledování.

Podobně jako u jiných beta-blokátorů, a zejména u pacientů se srdečním onemocněním, je třeba vysazení léčby karvedilolem provádět postupně (viz bod 4.4).

Způsoby podávání:Tablety by se měly užívat s přiměřeným množstvím tekutiny. Tablety se užívají nezávisle na jídle. Avšak doporučuje se, aby pacienti se srdečním selháním užívali karvedilol s jídlem, aby se umožnilo pomalejší vstřebávání a snížilo se tak riziko ortostatické hypotenze.

4.3

Kontraindikace

-

Přecitlivělost na karvedilol nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku.

-

Nestabilní/dekompenzované srdeční selhání.

-

Srdeční selhání patřící do třídy IV klasifikace srdečního selhání NYHA vyžadující intravenózní inotropní léčbu.

-

Obstrukční choroba dýchacích cest.

-

Bronchospazmus nebo astma v anamnéze.

-

Klinicky významná dysfunkce jater.

-

AV blok 2 nebo 3. stupně (pokud není trvale zaveden kardiostimulátor).

-

Závažná bradykardie (<50 tepů/min).

-

Sick sinus syndrom (včetně sinoatriálního bloku).

-

Kardiogenní šok.

-

Závažná hypotenze (systolický krevní tlak nižší než 85 mm Hg).

-

Prinzmetalova angína.

-

Neléčený feochromocytom.

-

Metabolická acidóza.

-

Závažné periferní arteriální cirkulační poruchy.

-

Současná intravenózní léčba verapamilem nebo diltiazemem (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Chronické městnavé srdeční selhání: U pacientů s městnavým chronickým srdečním selháním, se může při titraci dávky přípravku Coryol vyskytnout zhoršení srdečního selhání nebo retence tekutin. Pokud se takové příznaky vyskytnou, je třeba zvýšit dávku diuretik a dávky přípravku Coryol se nesmí zvyšovat, dokud není klinický stav stabilizován. Občas může být nutné snížit dávku přípravku Coryol nebo ji ve vzácných případech dočasně vysadit. Tyto příhody nebrání následné úspěšné titraci dávky přípravku Coryol.

Coryol musí být užíván s opatrností v kombinaci s digitalisovými glykosidy, protože obě látky zpomalují AV vedení (viz bod 4.5).

Renální funkce při městnavém srdečním selhání: Reverzibilní zhoršení renálních funkcí bylo pozorováno při léčbě karvedilolem u pacientů s chronickým srdečním selháním při nízkém krevním tlaku (systolický tlak < 100 mm Hg), ischemickou chorobou srdeční a difuzní vaskulární chorobou, a/nebo nedostatečností ledvin jako základním onemocněním. U pacientů s chronickým srdečním selháním s těmito rizikovými faktory, je třeba monitorovat funkce ledvin během titrace dávky přípravku Coryol a vysadit lék nebo snížit dávku pokud se objeví zhoršení selhání ledvin.

Chronická obstrukční plicní nemoc: Karvedilol by měl být u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) s bronchospastickou složkou, kteří nedostávají perorální nebo inhalační léčbu, užíván s opatrností a pouze pokud přínos léčby převýší potencionální riziko. U pacientů se sklonem k bronchospazmu se může objevit dechová tíseň jako odpověď na možné zvýšení odporu v dýchacích cestách. Pacienti musí být během zahajování léčby a titrace karvedilolu pečlivě monitorováni a pokud se během léčby objeví příznaky bronchospazmu musí se dávka karvedilolu snížit.

Diabetes: Při podávání přípravku Coryol je třeba věnovat péči pacientům s diabetem mellitus, protože časné známky akutní hypoglykémie mohou být maskovány nebo utlumeny. Obecně jsou u inzulín-dependentních pacientů upřednostňovány alternativy k beta-blokátorům. U pacientů s chronickým srdečním selháním s diabetem může být použití přípravku Coryol spojeno se zhoršením kontroly glukózy v krvi. Proto pokud je u diabetiků zahajována léčba přípravkem Coryol nebo při titraci dávky, je vyžadováno pravidelné monitorování glukózy v krvi a společně úprava hypoglykemické léčby (viz bod 4.5). Hladiny krevní glukosy musí být také pečlivě monitorovány po delší době hladovění.

Periferní vaskulární choroba: Coryol je nutné užívat s opatrností u pacientů s periferní vaskulární chorobou, protože beta-blokátory mohou urychlit nebo zhoršit symptomy arteriální nedostatečnosti.

Raynaudův syndrom: Coryol je nutné užívat s opatrností u pacientů s periferní poruchou cirkulace (Raynaudův syndrom), protože může dojít k exacerbaci symptomů.

Thyreotoxikóza: Coryol může stejně jako ostatní látky s beta-blokující aktivitou maskovat symptomy tyreotoxikózy.

Anestezie a chirurgická operace: Je třeba být opatrný u pacientů, kteří podstupují chirurgický zákrok, z důvodu synergického negativně inotropního účinku karvedilolu a anestetik (viz bod 4.5).

Současné užívání cimetidinu: Cimetidin by měl být současně podáván jen s opatrností, protože účinky karvedilolu mohou být zvýšené (viz bod 4.5).

Bradykardie: Coryol může vyvolat bradykardii. Jestliže se puls pacienta sníží na méně než 55 tepů za minutu, je třeba snížit dávku přípravku Coryol.

Srdeční blokáda prvního stupně: Vzhledem k negativně dromotropnímu účinku by měl být karvedilol podáván u pacientů se srdeční blokádou prvního stupně s opatrností.

Hypersenzitivita: Při podávání přípravku Coryol by se měla věnovat péče pacientům s anamnézou závažných alergických reakcí a pacientům, kteří jsou na desenzibilizační terapii, neboť beta-blokátory mohou zvyšovat citlivost vůči alergenům i závažnost anafylaktických reakcí.

Psoriáza: U pacientů s anamnézou psoriázy v souvislosti s beta-blokátory je možné předepsat přípravek Coryol jen po zvážení poměru rizika a prospěchu.

Současné užívání debrisochinu: Pacienti, o kterých je známo, že špatně metabolizují debrisochin, by měli být v průběhu zahájení léčby pečlivě sledováni.

Současné užívání blokátorů kalciového kanálu: U pacientů se současnou léčbou blokátory kalciového kanálu typu verapamilu nebo diltiazemu nebo jiných antiarytmik je třeba pečlivě monitorovat EKG a krevní tlak (viz bod 4.5).

Feochromocytom: U pacientů s feochromocytomem je třeba zahájit léčbu alfa-blokátorem před užitím betablokátoru. Ačkoliv má karvedilol alfa i beta blokující aktivitu, není v tomto případě s použitím karvedilolu žádná zkušenost. Je třeba být opatrný, pokud je přípravek Coryol podáván pacientům s podezřením na feochromocytom.

Prinzmetalova angina pectoris: Látky s neselektivní beta-blokující aktivitou mohou u pacientů s Prinzmetalovou anginou pectoris vyvolat bolest na hrudi. S použitím karvedilolu není u těchto pacientů žádná zkušenost, ačkoli alfa-blokující aktivita přípravku Coryol může těmto příznakům předejít. Při podání přípravku Coryol je třeba být opatrný u pacientů s podezřením na Prinzmetalovu anginu pectoris.

Kontaktní čočky: Osoby, které nosí kontaktní čočky, by měli být informovány o možném snížení tvorby slz.

Syndrom z vysazení: Léčba karvedilolem nesmí být náhle přerušena, zvláště u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Vysazení karvedilolu musí být postupné (v průběhu 2 týdnů).

Laktosa: Tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnou vrozenou intolerancí galaktosy, vrozeným nedostatkem laktasy nebo malabsorpcí glukosy-galaktosy by neměli tento lék užívat.

Sacharosa: Tento léčivý přípravek obsahuje sacharosu. Pacienti se vzácnou vrozenou intolerancí fruktosy, malabsorpcí glukosy-galaktosy nebo nedostatečností sacharosa-isomaltasy by neměli tento lék užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Farmakokinetické interakce

Digoxin: Pokud jsou digoxin a karvedilol podáváni současně, jsou koncentrace digoxinu zvýšeny asi o 15 %. Oba, digoxin i karvedilol zpomalují AV vedení. Zvýšené monitorování hladin digoxinu je doporučeno při zahájení, úpravě nebo vysazení karvedilolu.

Inzulín a perorální antidiabetika: Látky s beta-blokujícími vlastnostmi mohou zvýšit účinek inzulínu a perorálních antidiabetik na redukci cukru v krvi. Příznaky hypoglykemie mohou být maskovány nebo utlumeny (zvláště tachykardie). U pacientů, kteří užívají inzulín nebo perorální antidiabetika se proto doporučuje pravidelné monitorování glukosy v krvi (viz bod 4.4).

Induktory a inhibitory metabolizmu v játrech: Rifampicin snižuje plazmatické koncentrace karvedilolu asi o 70 %. Cimetidin zvyšuje AUC asi o 30 %, ale nezpůsobuje změny Cmax. Péči je třeba věnovat při současném užití induktorů oxidáz se smíšenou funkcí, např. rifampicin, protože se sérové koncentrace karvedilolu mohou snížit, nebo inhibitorů oxidáz se smíšenou funkcí, např. cimetidin, protože se

sérové koncentrace mohou zvýšit. Vzhledem k relativně malému vlivu cimetidinu na hladiny karvedilolu je však pravděpodobnost klinicky významné interakce minimální.

Látky vychytávající katecholaminy: Pacienti, kteří užívají současně beta-blokátory a látky vychytávající katecholaminy (např. reserpin a inhibitory monoaminooxidázy) by měli být pečlivě sledováni na příznaky hypotenze a/nebo závažné bradykardie.

Cyklosporin: Mírné zvýšení průměrných koncentrací cyklosporinu bylo pozorováno po zahájení léčby karvedilolem u 21 pacientů po transplantaci ledvin s chronickou vaskulární rejekcí. Asi u 30 % pacientů musela být dávka cyklosporinu snížena, tak aby byly koncentrace cyklosporinu udrženy v terapeutickém rozmezí, zatímco u ostatních nebyla nutná úprava dávky. V průměru byla dávka cyklosporinu u těchto pacientů snížena o 20 %. Vzhledem k široké interindividuální variabilitě na požadovanou úpravu dávky se doporučuje, aby byly koncentrace cyklosporinu po zahájení léčby karvedilolem pečlivě monitorovány a aby dávka cyklosporinu byla přiměřeně upravena.

Verapamil, diltiazem nebo jiná antiarytmika: V kombinaci s karvedilolem se může zvýšit riziko poruch AV vedení (viz od 4.4). V případě současného podání karvedilolu a amiodaronu (perorálně) nebo antiarytmik třídy I je nutné pečlivé sledování. U pacientů, kteří užívali amiodaron byla krátce po zahájení léčby beta-blokátory hlášena bradykardie, zástava srdce a ventrikulární fibrilace. Při současném intravenózním podání antiarytmik třídy Ia nebo Ic je riziko srdečního selhání.

Farmakodynamické interakce

Klonidin: Současné podání klonidinu s látkami s beta-blokujícími vlastnostmi může potencovat účinky na snížení krevního tlaku a srdečního rytmu. Když se ukončuje podávání současné léčby s látkami s beta-blokujícími vlastnostmi a klonidinem, je třeba ukončit nejdříve podávání beta-blokátorů. Léčba klonidinem může být ukončena o několik dnů později postupným snižováním dávky.

Blokátory kalciového kanálu: Ojedinělé případy poruch vodivosti (vzácně s hemodynamickým kompromisem) byly pozorovány při současném užívání karvedilolu a diltiazemu. Tak jako u jiných látek s beta-blokujícími vlastnostmi, i u karvedilolu se, pokud je podáván perorálně s kalciovými blokátory typu verapamil nebo diltiazem, doporučuje monitorovat EKG a krevní tlak (viz bod 4.4).

Tak jako jiné látky s beta-blokující aktivitou, i karvedilol může potencovat účinek jiných současně podávaných léků s antihypertenzním účinkem (např. antagonisté alfa1-receptorů) nebo s hypotenzním účinkem, který je součástí jejich profilu nežádoucích účinků.

Pečlivou pozornost je třeba dbát během anestezie synergickému negativně inotropnímu a hyperteznímu účinku karvedilolu a anestetik.

Dihydropyridiny: Podávání dihydropyridinů a karvedilolu by se mělo uskutečňovat pod pečlivým dohledem odborného lékaře, protože byly hlášeny případy srdečního selhání a závažné hypotenze.

Nesteroidní protizánětlivé léky, estrogeny a kortikosteroidy. Antihypertenzní účinek karvedilolu se snižuje následkem retence vody a sodíku.

Nitráty. Zvýšené hypotenzní účinky.

Ergotamin. Zvýšená vasokonstrikce.

Léky s neuromuskulární blokádou. Zvýšená neuromuskulární blokáda.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Klinické zkušenosti s užíváním karvedilolu u těhotných žen nejsou dostupné.

Studie u zvířat jsou nedostatečné z pohledu vlivu na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod a postnatální vývoj (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé.

Karvedilol se smí užívat během těhotenství, jen pokud potenciální přínos převáží potenciální riziko.

Beta-blokátory snižují placentární perfuzi, což může vést k intrauterinní smrti plodu a nezralým a předčasným porodům. Navíc může dojít k nežádoucím účinkům (zejména hypoglykémie a bradykardie) u plodu a novorozence. Může být zvýšené riziko srdečních a plicních komplikací u novorozenců v postnatálním období. Studie na zvířatech neprokázaly podstatný důkaz teratogenity karvedilolu (viz také bod 5.3).

Kojení

Studie u zvířat ukázaly, že se karvedilol nebo jeho metabolity vylučují do mateřského mléka. Není známo, zda se karvedilol vylučuje do mateřského mléka. Kojení se proto během podávání karvedilolu nedoporučuje.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie vlivu na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Schopnost řídit dopravní prostředky, obsluhovat stroje nebo práce bez pevné podpory může být zhoršena vzhledem k individuálním reakcím (např. závrať, únava). To platí především na začátku léčby, po zvýšení dávky nebo při změně léčby a ve spojení s alkoholem.

4.8

Nežádoucí účinky

(a) Souhrn bezpečnostního profilu

Četnost nežádoucích účinků není závislá na dávce, s výjimkou závratě, abnormálního vidění a bradykardie.

(b) Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Riziko většiny nežádoucích účinků spojených s karvedilolem je ve všech indikacích podobné. Výjimky jsou popsány v podbodě (c).

Kategorie četností jsou následující:-

Velmi časté ≥ 1/10

-

Časté ≥ 1/100 a < 1/10

-

Méně časté ≥ 1/1 000 a < 1/100

-

Vzácné ≥ 1/10 000 a < 1/1 000

-

Velmi vzácné < 1/10 000

Infekce a infestace: -

Časté: Bronchitida, pneumonie, infekce horního dýchacího traktu, infekce močových cest

Poruchy krve a lymfatického systému-

Časté: Anemie

-

Vzácné: Trombocytopenie

-

Velmi vzácné: Leukopenie

Poruchy imunitního systému:-

Velmi vzácné: Hypersenzitivita (alergická reakce)

Poruchy metabolismu a výživy-

Časté: Zvýšení tělesné hmotnosti, hypercholesterolemie, porucha kontroly krevní glukosy (hyperglykemie, hypoglykemie) u pacientů s pre-existujícím diabetem

Psychiatrické poruchy-

Časté: Deprese, depresivní nálada

-

Méně časté: Poruchy spánku

Poruchy nervového systému -

Velmi časté: Závrať, bolest hlavy

-

Méně časté: Presynkopa, synkopa, parestezie

Poruchy oka-

Časté: Poruchy vidění, snížená tvorba slz (suché oko), podráždění oka

Srdeční poruchy-

Velmi časté: Srdeční selhání

-

Časté: Bradykardie, otok (včetně generalizovaného, periferního a závislého otoku, otoku genitálií a končetin), hypervolemie, retence tekutin

-

Méně časté: Atrioventrikulární blokáda, angina pectoris

Cévní poruchy-

Velmi časté: Hypotenze

-

Časté: Ortostatická hypotenze, poruchy periferní cirkulace (chladné končetiny, periferní vaskulární choroba, projevy intermitentní klaudikace a Raynaudova syndromu)

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy-

Časté: Dyspnoe, plicní otok, astma u predisponovaných pacientů

-

Vzácné: Nosní kongesce

Gastrointestinální poruchy-

Časté: Nauzea, průjem, zvracení, dyspepsie, bolest žaludku

-

Méně časté: Zácpa

-

Vzácné: Sucho v ústech

Poruchy jater a žlučových cest-

Velmi vzácné: Zvýšení alaninaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST) a gammaglutamyltransferázy (GGT)

Poruchy kůže a podkožní tkáně-

Méně časté: Kožní reakce (např. alergický exantém, dermatitida, kopřivka, svědění, psoriatické léze a léze typu lichen planus), alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně-

Časté: Bolest končetin

Poruchy ledvin a močových cest:-

Časté: Selhání ledvin a abnormality ve funkci ledvin u pacientů s difuzní vaskulární chorobou a/nebo nedostatečnost ledvin jako základní onemocnění, poruchy močení

-

Velmi vzácné: Inkontinence moči u žen

Poruchy reprodukčního systému a prsu-

Méně časté: Erektilní dysfunkce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

-

Velmi časté: Astenie (únava)

-

Časté: Bolest

(c) Popis vybraných nežádoucích účinků

Závrať, synkopa, bolest hlavy a astenie jsou většinou mírné a většinou se vyskytují na začátku léčby.

U pacientů s městnavým srdečním selháním, se může při titraci dávky karvedilolu vyskytnout zhoršení srdečního selhání nebo retence tekutin (viz bod 4.4).

Srdeční selhání je častěji hlášeno jako nežádoucí účinek u obou, placebem i karvedilolem léčených pacientů (14,5 %, respektive 15,4 %, pacientů s dysfunkcí levé komory po akutním infarktu myokardu).

Reverzibilní zhoršení funkce ledvin bylo pozorováno při léčbě karvedilolem u pacientů s chronickým srdečním selháním s nízkým tlakem krve, ischemickou chorobou srdeční a difuzní vaskulární chorobou a/nebo nedostatečností ledvin jako základním onemocněním (viz bod 4.4).

Beta-blokátory jako třída mohou způsobit manifestaci latentního diabetu mellitu, zhoršení manifestovaného diabetu mellitu a inhibici regulace glukózy v krvi.

Karvedilol může způsobit inkontinenci moči u žen, která po vysazení léčby odezní.

4.9

Předávkování

Symptomy a příznaky

V případě předávkování může dojít k závažné hypotenzi, bradykardii, srdečnímu selhání, kardiogennímu šoku a srdeční zástavě. Mohou také vzniknout problémy s dechem, bronchospasmus, zvracení, poruchy vědomí a generalizované záchvaty.

Léčba

Vedle všeobecné podpůrné léčby je třeba sledovat vitální funkce a v případě nutnosti zajistit nápravu v podmínkách intenzivní péče.

Pokud je přítomná bradykardie může se podat atropin (0,5 až 2 mg intravenózně), zatímco k podpoře komorových funkcí je doporučen intravenózní glukagon (1 až 10 mg intravenózně) (poté v případě potřeby pomalá infuze 2 až 5 mg/h), nebo sympatomimetika (dobutamin, isoprenalin, adrenalin) v závislosti na jejich účinnosti a hmotnosti pacienta. Pokud je vyžadován pozitivně inotropní účinek je třeba uvažovat o podání inhibitorů fosfodiesterázy (PDE). Pokud v profilu intoxikace převažuje periferní vasodilatace, je třeba pacientovi podávat noradrenalin nebo etilefrin s kontinuálním sledováním oběhu. Pokud má pacient bradykardii, která nereaguje na farmakoterapii, je třeba zahájit léčbu pomocí kardiostimulátoru.

Pro léčbu bronchospasmu musí být podávány beta-sympatomimetika (ve formě aerosolu nebo intravenózně), nebo aminofylin nebo teofylin může být podán intravenózně pomalou injekcí nebo infuzí. Pokud má pacient křeče, doporučuje se podávat diazepam nebo klonazepam pomalou intravenózní injekcí.

Při závažném předávkování, kdy je pacient v šoku, je třeba pokračovat v popsané podpůrné léčbě po dostatečně dlouhou dobu, dokud není pacient stabilizován, protože může být očekáván prodloužený poločas eliminace a redistribuce karvedilolu z hlubších kompartmentů. Délka trvání léčby s použitím antidot závisí na závažnosti předávkování; podpůrná terapie musí pokračovat do stabilizace pacienta.

Karvedilol se vysokou měrou váže na bílkoviny, proto jej nelze odstranit dialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Alfa- a beta-blokátory. ATC kód: C07AG02

Karvedilol je vasodilatační neselektivní beta-blokátor, který snižuje periferní vaskulární odpor selektivní alfa1-receptorovou blokádou a potlačuje systém renin-angiotensin neselektivní beta-blokádou. Plazmatická reninová aktivita se snižuje a retence tekutin je vzácná.

Karvedilol nemá žádnou vlastní sympatomimetickou aktivitu (ISA). Podobně jako propranolol vykazuje membránové stabilizační vlastnosti.

Karvedilol je racemickou směsí dvou stereoisomerů. Oba enantiomery mají alfa-adrenergický blokující účinek v modelech na zvířatech. Neselektivní beta1- a beta2-adrenoreceptorová blokáda se připisuje hlavně enantiomeru S(-).

Antioxidační vlastnosti karvedilolu a jeho metabolitů byly prokázány ve studiích na zvířatech in vitroa in vivo a u řady typů lidských buněk in vitro.

U pacientů s hypertenzí není snížení krevního tlaku spojené se současným vzrůstem periferního odporu, jak se pozoruje u čistých beta-blokátorů. Srdeční tepová frekvence se mírně snižuje. Tepový objem zůstává nezměněný. Průtok krve ledvinou a renální funkce zůstávají normální, stejně tak jako periferní průtok krve, takže chladné končetiny, které lze často pozorovat při použití beta-blokátorů, se vyskytují zřídka. U přecitlivělých pacientů zvyšuje karvedilol koncentraci norepinefrinu v krevní plazmě.

Při dlouhodobé léčbě pacientů s anginou pectoris měl karvedilol antiischemický účinek a vedl ke zmírnění bolesti. Hemodynamické studie prokázaly, že karvedilol snižuje ventrikulární „pre-load“ a „after-load“. U pacientů s dysfunkcí levé komory nebo s městnavým srdečním selháním má karvedilol příznivý účinek na hemodynamiku a na ejekční frakci a rozměry levé komory.

Karvedilol nemá žádný negativní vliv na profil sérových lipidů nebo elektrolyty. Poměr HDL (lipoproteiny o vysoké hustotě) a LDL (lipoproteiny o nízké hustotě) zůstává normální.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Obecný popis. Absolutní biologická dostupnost perorálně podávaného karvedilolu je zhruba 25 %. Maximálních hladin v krevní plazmě je dosaženo zhruba 1 h po podání. Existuje lineární korelace mezi dávkou a koncentracemi v krevní plazmě. U pacientů s pomalou hydroxylací debrisochinu se koncentrace karvedilolu zvyšují 2x až 3x ve srovnání s osobami, které rychle přeměňují debrisochin. Příjem potravy neovlivňuje biologickou dostupnost, i když se prodlužuje čas pro dosažení maximální koncentrace v krevní plazmě. Karvedilol je vysoce lipofilní sloučeninou. Zhruba 98 % až 99 % karvedilolu se váže na plazmatické proteiny. Jeho distribuční objem je zhruba 2 l/kg. Efekt prvního průchodu po perorálním podání je zhruba 60 až 75 %.

Průměrný poločas eliminace karvedilolu se pohybuje od 6 do 10 h. Plazmatická clearance je zhruba 590 ml/min. Karvedilol se eliminuje hlavně žlučí. Exkrece karvedilolu probíhá převážně stolicí. Menší podíl se eliminuje ve formě metabolitů ledvinami.

Karvedilol se značnou měrou přeměňuje na různé metabolity, které se hlavně vylučují žlučí. Karvedilol se metabolizuje v játrech, hlavně oxidací a glukuronidací aromatického kruhu. Demethylací a hydroxylací benzenového kruhu vznikají 3 aktivní metabolity, které jsou aktivními beta-blokátory. Ve srovnání s karvedilolem mají tyto tři aktivní metabolity slabý vasodilatační účinek.

Na základě preklinických studií je 4´-hydroxyfenolový metabolit beta-blokátorem s 13násobně vyšší účinností než karvedilol. Avšak koncentrace tohoto metabolitu u lidí jsou zhruba 10krát nižší než koncentrace karvedilolu. Dva z hydroxykarbazolových metabolitů karvedilolu jsou vysoce účinnými antioxidanty s 30násobnou až 80násobnou účinností ve srovnání s karvedilolem.

Vlastnosti projevující se u pacientů. Farmakokinetika karvedilolu je ovlivněna věkem pacienta; plazmatické hladiny karvedilolu jsou zhruba o 50 % vyšší u starších osob ve srovnání s mladšími. Ve studii na pacientech s jaterní cirhózou byla zjištěna biologická dostupnost karvedilolu čtyřikrát vyšší, maximální hladina v krevní plazmě pětkrát vyšší a distribuční objem třikrát vyšší než u zdravých osob. U některých hypertoniků s mírnou (clearance kreatininu 20 až 30 ml/min) nebo závažnou (clearance kreatininu < 20 ml/min) renální insuficiencí byl pozorován vzestup koncentrací karvedilolu v krevní plazmě zhruba o 40 až 55 % ve srovnání s pacienty s normálními renálními funkcemi. Výsledky však vykazovaly značné kolísání.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Studie na potkanech a myších nevykazovaly žádný karcinogenní potenciál karvedilolu při dávkách 75 mg/kg a 200 mg/kg (38násobek až 100násobek maximální denní dávky v humánním použití).

Karvedilol nevykazoval žádný mutagenní potenciál ve studiích prováděných na savcích ani u dalších živočichů in vitro nebo in vivo.

Při podání vysokých dávek karvedilolu gravidním krysám ( 200 mg/kg = 100násobek maximální denní dávky v humánním použití) byly pozorovány nežádoucí účinky na graviditu a fertilitu. Fyzický růst a vývoj plodu byl zpožděn při dávkách  60 mg/kg ( 30násobek maximální denní dávky v humánním použití). Embryotoxicita (zvýšená mortalita po implantaci embrya) se vyskytla, avšak nedošlo k žádným deformacím u krys nebo králíků při dávkách 200 mg/kg respektive 75 mg/kg (38násobek až 100násobek maximální denní dávky při humánním použití).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

SacharosaMonohydrát laktosyPovidon Koloidní bezvodý oxid křemičitýKrospovidonMagnesium-stearát

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Lahvička HDPE a uzávěr PP: Uchovávejte v původním obalu.Blistr (fólie OPA/Al/PVC //Al): Uchovávejte v původním obalu.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Blistr (laminovaný OPA/Al/PVC//Al), a HDPE lahvička (uzávěr PP a vysoušecí vložka z polyethylenu naplněná silikagelem) obsahující 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 nebo 250 tablet.

Obal HDPE lahvička není schválený v Belgii.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mestoŠmarješka cesta 68501 Novo mestoSlovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Coryol 3,125mg : 77/047/05-CCoryol 6,25mg : 77/015/04-CCoryol 12,5mg : 77/016/04-CCoryol 25mg : 77/017/04-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Coryol 3,125 mg: 23.2. 2005/26.8.2009Coryol 6,25 mg: 21.1. 2004/26.8.2009Coryol 12,5 mg: 21.1. 2004/26.8.2009Coryol 25 mg: 21.1. 2004/26.8.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

5.5.2011


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.