Convulex Cr 500 Mg

Kód 0163867 ( )
Registrační číslo 21/ 184/01-C
Název CONVULEX CR 500 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0163868 POR TBL PRO 100X500MG HDPE Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0151223 POR TBL PRO 100X500MG HDPE Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0163869 POR TBL PRO 100X500MG PP Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0151224 POR TBL PRO 100X500MG PP Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0032013 POR TBL PRO 100X500MG SKLO Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0163865 POR TBL PRO 100X500MG SKLO Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0151221 POR TBL PRO 50X500MG HDPE Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0163866 POR TBL PRO 50X500MG HDPE Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0163867 POR TBL PRO 50X500MG PP Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0151222 POR TBL PRO 50X500MG PP Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0058787 POR TBL PRO 50X500MG SKLO Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání
0163864 POR TBL PRO 50X500MG SKLO Tableta s prodlouženým uvolňováním, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CONVULEX CR 500 MG

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls102746/2012; sukls102753/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CONVULEX CR 300 mg

CONVULEX CR 500 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

natrii valproas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je CONVULEX CR a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CONVULEX CR užívat

3.

Jak se CONVULEX CR užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak CONVULEX CR uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE CONVULEX CR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CONVULEX CR je přípravek s protizáchvatovými účinky působící u různých druhů epileptických

záchvatů (padoucnice). Valproát, léčivá látka tohoto přípravku, snižuje možnost vzniku epileptických

záchvatů, přičemž nepůsobí tlumivě ani nevyvolává ospalost. Může se užívat samostatně i v

kombinaci s jinými přípravky určenými k léčbě epilepsie.

Přípravek se užívá k léčbě různých druhů epileptických záchvatů u dospělých a dětí ve věku, kdy jsou

schopny užívat tuto lékovou formu (obvykle od 3 let).

Convulex se používá k akutní léčbě a prevenci mánie, což je stav, kdy můžete cítit velké vzrušení,

rozjásanost, rozrušení, nadšení nebo hyperaktivitu.

Mánie nastává při onemocnění zvaném “bipolární porucha“. Convulex se užívá v případech, kdy není

možné užívat lithium.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CONVULEX CR UŽÍVAT

Neužívejte CONVULEX CR

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na valproát sodný nebo na kteroukoli další složku

přípravku CONVULEX CR

-

jestliže máte aktivní zánět jater (např. infekční žloutenka) nebo onemocnění jater

-

pokud jste v minulosti měl(a) Vy nebo někdo z Vašich blízkých příbuzných závažný zánět jater,

zejména zapříčiněný užíváním léků

-

pokud máte tzv. porfyrii (velmi vzácné metabolické onemocnění)

Pokud si myslíte, že by se Vás některý z výše uvedených problémů mohl týkat nebo si nejste jist(a),

zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete CONVULEX CR užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití CONVULEX CR je zapotřebí

-

jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte objeví náhlé onemocnění, především během prvních šesti

měsíců léčby, a to zejména opakované zvracení, únava, bolest břicha, malátnost, slabost,

zvýšená chuť k jídlu, bolest v horní oblasti břicha, nevolnost, žloutenka (zežloutnutí kůže nebo

očního bělma), otoky nohou nebo zhoršení epilepsie nebo se celkově necítíte dobře, MĚL(A)

BYSTE IHNED INFORMOVAT LÉKAŘE. U velmi malého počtu pacientů může

CONVULEX CR ovlivnit činnost jater (a vzácněji slinivky břišní)

-

jestliže je CONVULEX CR podáván dětem do 3 let věku, které současně užívají další léky proti

epilepsii nebo mají jiné neurologické nebo metabolické onemocnění a závažnou formu

epilepsie

-

obzvláště u malých dětí ve věku do 3 let nesmí být CONVULEX CR podáván společně

s kyselinou acetylsalicylovou (aspirin)

-

pokud máte systémový lupus erythematodes (vzácné onemocnění)

-

jestliže máte poruchu metabolismu, zejména dědičný nedostatek enzymů, které vedou k poruše

cyklu močoviny. Existuje riziko zvýšení hladiny močoviny v krvi.

-

pokud máte poruchu funkce ledvin. Lékař může shledat nutným zkontrolovat Vám hladinu

valproátu v krvi nebo upravit dávkování.

-

pokud přibýváte na váze, protože máte zvýšenou chuť k jídlu

-

někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je valproát sodný trpělo představami, že si ublíží

či vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivňovat účinky přípravku CONVULEX CR a naopak. Tyto léky zahrnují:

neuroleptické látky (užívané k léčbě psychických poruch)

léky užívané k léčbě deprese

benzodiazepiny, které se užívají na spaní nebo k léčbě úzkosti

jiné léky na epilepsii včetně fenobarbitalu, fenytoinu, primidonu, lamotriginu, karbamazepinu,

topiramátu

zidovudin (užívá se k léčbě HIV infekce a AIDS)

mefloquin (užívá se k léčbě a prevenci malárie)

salicyláty (aspirin), viz také odstavec „Zvláštní opatrnosti při použití CONVULEX CR je

zapotřebí“

antikoagulancia (látky zabraňující srážení krve)

cimetidin (užívá se na žaludeční vředy)

antibiotika jako je erytromycin, rifampicin, karbapenem (imipenem, panipenem, meropenem)

karbapenemy (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcí). Kombinace kyseliny

valproové (natrium-valproátu ) s karbapenemy je třeba se vyvarovat, protože může snížit její

účinek.

Tyto a další léky mohou působit na účinek přípravku CONVULEX CR. Může být zapotřebí upravit

množství léku anebo použít zcela jiný lék. Lékař nebo lékárník Vám poradí, jak postupovat.

CONVULEX CR neovlivňuje účinnost perorální antikoncepce.

Lékař a lékárník Vám podají další informace o lécích, na které je třeba si dávat pozor anebo které je

třeba vyloučit při užívání přípravku CONVULEX CR.

Užívání CONVULEX CR s jídlem a pitím

Během léčby nelze požívat alkoholické nápoje.

Užívejte ve stejnou denní dobu, nejlépe na počátku jídla.

Děti a mladiství do 18 let věku

Convulex by neměl být užíván k léčbě mánie u dětí a mladistvých do 18 let věku.

Těhotenství a kojení

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud jste těhotná nebo jste v plodném věku, pokud to přímo

nenařídí Váš lékař. Pokud jste v plodném věku, musíte během léčby užívat účinnou antikoncepci.

Je důležité prodiskutovat s lékařem těhotenství a epilepsii, a pokud jste epileptička, i se specialistou

na epilepsii. Je důležité, abyste Vy i lékař souhlasili s užíváním CONVULEX CR v případě

otěhotnění.

Kojení

Do mateřského mléka přechází jen velmi malé množství přípravku CONVULEX CR, které obecně

nepředstavuje pro dítě žádné riziko a obvykle není nutné přestat s kojením. Přesto se však poraďte

s lékařem, zda své dítě můžete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Zvláště na počátku léčby může užívání přípravku nepříznivě ovlivnit vykonávání činností

vyžadujících zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů). Tuto činnost smíte

vykonávat pouze po výslovném souhlasu lékaře, obecně se doporučuje neřídit a nevykonávat činnost

vyžadující zvýšené soustředění.

3.

JAK SE CONVULEX CR UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek CONVULEX CR přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je přísně individuální. Obvyklá denní dávka u dospělých i starších osob je asi

20 až 30 mg/kg (u dětí 15-45mg/kg) tělesné hmotnosti (maximálně 60 mg/kg/den, tato dávka by

neměla být překročena), podávaná v jedné nebo dvou dávkách denně, ve stejnou denní dobu, nejlépe

na počátku jídla. Tableta se polyká nerozkousaná a zapíjí se malým množstvím tekutiny (ne s

obsahem oxidu uhličitého).

Na počátku léčby je většinou dávka nižší, kterou v průběhu léčby zvyšuje lékař na obvyklé dávky.

Léčba je vždy dlouhodobá.

Léčba mánie

Denní dávku stanoví lékař a bude Vás individuálně kontrolovat.

Úvodní dávka:

Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg .

Průměrná denní dávka:

Doporučené denní dávky se obvykle pohybují v rozsahu 1000 až 2000 mg.

Jestliže jste užil(a) více CONVULEX CR, než jste měl(a)

Předávkování může být nebezpečné. Pokud dojde k předávkování, které se obvykle projevuje

zmateností a útlumem, nebo k náhodnému požití přípravku dítětem, ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít CONVULEX CR

Užívání přípravku nesmí být náhle přerušeno.

Přípravek je nutné užívat pravidelně, pokud si zapomenete vzít jednu dávku, vezměte si ji co nejdříve.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte podle

původního léčebného schématu. Dojde-li k vynechání více dávek, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat CONVULEX CR

Nepřestávejte CONVULEX CR užívat ani neměňte dávkování, pokud to nenařídí lékař. Pokud bez

porady s lékařem přestanete lék užívat, může se Vaše onemocnění zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i CONVULEX CR nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Vzácně jsou tyto nežádoucí účinky závažné, většinou však nikoli. Obvykle samy vymizí. V případě

některých nežádoucích účinků může být zapotřebí vyhledat lékaře:

nevolnost, útlum, nervové (tzv.extrapyramidové ) poruchy

bolesti v oblasti žaludku, průjem (zvláště na počátku léčby)

třes, ospalost, poruchy koordinace pohybů

kožní reakce např. vyrážka

přechodné vypadávání vlasů

poruchy menstruačního krvácení

problémy se sluchem

alergická reakce

otoky nohou a chodidel

přibývání hmotnosti

problémy s ledvinami, noční pomočování nebo zvýšená potřeba močení

Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy (řídnutí

kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud vám v minulosti byla

diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě to oznamte lékaři. Můžete

potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc:

změna vědomí, zvláštní chování spojené s častějšími nebo závažnějšími záchvaty nebo bez

nich, ztráta elánu, zejména při současném užívání fenobarbitalu a topiramátu nebo při náhlém

zvýšení dávky přípravku CONVULEX CR.

opakované zvracení, extrémní únava, bolest břicha, malátnost, slabost, ztráta chuti k jídlu,

prudká bolest v horní části břicha, nevolnost, žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očního bělma),

otoky nohou nebo zhoršení epilepsie nebo celkový pocit špatného zdraví.

problémy s krevní srážlivostí

spontánní vznik modřin nebo krvácení

vznik puchýřů a odlupování kůže

alergické otoky s bolestivými svědivými podlitinami (většinou v okolí očí, rtů, hrdla a někdy

na rukou nebo nohou)

syndrom s vyrážkou, horečkou, zvětšením lymfatických uzlin a možnou poruchou jiných

orgánů

CONVULEX CR může také zapříčinit pokles počtu krevních destiček nebo červených krvinek.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5.

JAK CONVULEX CR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

CONVULEX CR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co CONVULEX CR obsahuje

Léčivou látkou je natrii valproas 300 nebo 500 mg v 1 tabletě s prodlouženým uvolňováním.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát kyseliny citronové, ethylcelulosa, methakrylátový kopolymer

typ RS PM (obsahuje kyselinu sorbovou), mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý,

magnesium-stearát, methakrylátový kopolymer typ RL PO, sodná sůl karmelosy, triethyl-citrát,

oxid titaničitý, vanilin.

Jak CONVULEX CR vypadá a co obsahuje toto balení

300 mg : tablety s prodlouženým uvolňováním. Bílá, oválná potahovaná tableta s půlicí rýhou a

vyraženým označením „CC3“.

500 mg: tablety s prodlouženým uvolňováním. Bílá, oválná potahovaná tableta s půlící rýhou a

vyraženým označením „CC5“.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Velikost balení: 50 nebo 100 tablet s prodlouženým uvolňováním

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

G.L Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30. 5. 2012

Document Outline



nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls102746/2012;

sukls102753/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

CONVULEX CR 300 mg

CONVULEX CR 500 mg

Tablety s prodlouženým uvolňováním

2. SLOŽENÍ

Convulex CR 300mg: Jedna tableta obsahuje natrii valproas 300 mg.

Convulex CR 500mg: Jedna tableta obsahuje natrii valproas 500 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety s prodlouženým uvolňováním

Popis přípravku:

300 mg: bílé oválné tablety, na jedné straně s půlící rýhou a vyraženým označením "CC3"

500 mg: bílé oválné tablety, na jedné straně s půlící rýhou a vyraženým označením "CC5"

Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Přípravek se užívá k léčbě generalizované a parciální epilepsie, zvláště u následujících záchvatů:

generalizované a parciální se sekundární generalizací

absence

myoklonické záchvaty

tonicko-klonické záchvaty

atonické záchvaty

smíšené záchvaty

parciální:

jednoduché a komplexní záchvaty

specifické syndromy (Westův, Lennox-Gastautův)

Léčba manické epizody dospělých pacientů s bipolární poruchou, u nichž není léčba lithiem

tolerována nebo je kontraindikována. Pokračování léčby po manické epizodě lze zvážit u pacientů

s akutní mánií, kteří odpovídali na léčbu valproátem.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávku je nutno stanovit podle věku a tělesné váhy; kromě toho je třeba brát ohled i na značnou šíři

individuální citlivosti na valproát.

Přesná korelace mezi denní dávkou, sérovou koncentrací a terapeutickým efektem nebyla dosud

nalezena. V zásadě by optimální dávkování mělo být stanoveno podle klinické odpovědi; výsledky

vyšetření plazmatické hladiny kyseliny valproové lze použít jen jako doplněk k výsledkům klinického

sledování, pokud se nedosáhne přiměřené kontroly záchvatů nebo pokud hrozí výskyt nežádoucích

účinků. Za účinné rozmezí se obvykle považuje 40 - 100 mg/l (300 - 700 µmol/l).

Zahájení terapie:

U pacientů bez jiné antiepileptické medikace by měla být dávka postupně zvyšována ve 2-3

denních intervalech tak, aby se optimální dávky dosáhlo asi za týden.

U pacientů, kteří již užívali jiná antiepileptika, by měla náhrada valproátem probíhat postupně tak,

aby optimální dávky bylo dosaženo během 2 týdnů. Původní terapii je třeba rovněž vysazovat

postupně.

Přidávání dalšího antiepileptika, pokud je nutné, je také třeba provádět postupně.

Počáteční denní dávka činí obvykle 10-15 mg/kg tělesné hmotnosti, dále je třeba ji upravit podle

klinického účinku. Optimální dávka leží obvykle mezi 20-30 mg/kg. Pokud se však při vyšetření

hladiny valproátu v séru terapeutického rozmezí nedosáhne a nedojde k uspokojivé kompenzaci

choroby, je možno dávku přiměřeně zvýšit. Při denních dávkách vyšších než 50 mg/kg je třeba

pacienty pečlivě sledovat. Neměla by být překročena maximální dávka 60 mg/kg/den.

Dávkování při léčbě epilepsie:

Dospělí: obvyklá dávka leží v rozmezí 20 - 30 mg/kg denně.

Děti: obvyklá dávka leží mezi 15 - 45 mg/kg denně.

Starší osoby: Ačkoli se kinetika přípravku ve starším věku mění, nemá tato změna větší klinický

význam a dávku je třeba opět stanovit podle klinické odpovědi.

U starších pacientů se zvyšuje hladina volné (tj. nevázané) kyseliny valproové.

Pokud je nezbytné zvýšit dávku, je doporučeno postupné zvyšování v týdenních intervalech o 5 - 10

mg/kg/den jak u dospělých, tak u dětí.

Manické epizody u bipolární poruchy

Dospělí:

Denní dávka by měla být stanovena a individuálně kontrolována ošetřujícím lékařem.

Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg. Mimo to byl v klinických studiích prokázán přijatelný

bezpečnostní profil úvodní dávky 20 mg valproátu na kilogram tělesné hmotnosti. Lékové formy

s řízeným uvolňováním je možné podávat jednou nebo dvakrát denně. Dávka by měla být zvyšována

co možná nejrychleji až do dosažení nejnižší terapeutické dávky, která zabezpečí požadovaný klinický

účinek. Denní dávka by měla být přizpůsobena klinické odpovědi pacienta tak, aby bylo možné

individuálně stanovit nejnižší účinnou dávku.

Průměrná denní dávka valproátu se obvykle pohybuje v rozmezí 1000 až 2000 mg. Pacienti, kterým

jsou podávány denní dávky vyšší než 45 mg/kg tělesné hmotnosti, by měli být pečlivě monitorováni .

Při pokračování léčby manických epizod u bipolární poruchy je třeba individuálně upravit dávkování

na nejnižší možnou účinnou dávku.

Děti a mladiství:

Bezpečnost a účinnost přípravku Convulex CR v léčbě manických epizod u bipolární poruchy nebyla

hodnocena u pacientů mladších 18 let.

Podávání:

Vzhledem k tomu, že se jedná o formu s prodlouženým uvolňováním, lze přípravek podávat pouze

jednou denně. Dělitelné tablety umožňují přesnější rozdělení dávek, přičemž prodloužené uvolňování

je i při rozdělení tablety zachováno. Přípravek mohou při léčbě epilepsie užívat i děti, pokud jsou

schopny přijímat tuto lékovou formu (obvykle od 3 let).

4.3. Kontraindikace

přecitlivělost na valproát nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku

akutní hepatitis

chronická hepatitis

vážná hepatopatie, zvláště poléková, v osobní nebo rodinné anamnéze

porfyrie

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Výjimečně byly zaznamenány případy vážného poškození jater, někdy i s fatálním zakončením.

Toto riziko se týká zejména kojenců a malých dětí do 3 let věku s těžkým záchvatovým

onemocněním, poškozením mozku, mentální retardací nebo vrozenými metabolickými nebo

degenerativními chorobami, kterým se podává kombinovaná antikonvulzivní terapie. Od 3 let

věku dítěte incidence poškození jater s postupujícím věkem výrazně klesá. K těmto poškozením

dochází ve většině případů během prvních 6 měsíců léčby. Pro jeho časnou diagnózu jsou

podstatné především následující klinické příznaky:

nespecifické příznaky, které se objevují náhle: astenie, anorexie, letargie, spavost, někdy jsou

provázeny opakovaným zvracením a bolestmi břicha,

u pacientů s epilepsií recidiva záchvatů,

později se může objevit ikterus.

Pacientům (nebo rodině v případě dětí) je třeba vysvětlit, aby okamžitě hlásili svému lékaři výskyt

jakýchkoli podobných příznaků. V takových případech je třeba ihned provést příslušná klinická a

laboratorní vyšetření jaterních funkcí.

Vyšetření jaterních funkcí je třeba provést před zahájením léčby a pak opakovaně během prvních 6

měsíců terapie. Kromě běžných zkoušek jsou vhodné i testy, které hodnotí syntézu proteinů,

zvláště protrombinový čas. Pokud se potvrdí abnormálně nízký protrombinový čas, zvláště ve

spojení s dalšími abnormalitami (významný pokles fibrinogenu a koagulačních faktorů; zvýšené

hladiny bilirubinu a transamináz), je třeba přípravek vysadit. Pokud jsou současně podávány

salicyláty, je třeba jejich podávání přerušit, neboť jejich metabolismus je podobný.

Pankreatitida:

Velmi zřídka byly zaznamenány případy těžké pankreatitidy, které mohou končit úmrtím. Zvýšené

riziko výskytu je u malých dětí, riziko se snižuje s rostoucím věkem.

Rizikovými faktory mohou být těžké záchvaty, neurologická poškození nebo další současně

podávaná antikonvulzívní terapie. Jaterní selhání společně s pankreatitidou zvyšuje riziko

fatálních následků.

Vyšetření jaterních funkcí se doporučuje provést před zahájením terapie (viz Kontraindikace) a

pak pravidelně v prvních 6 měsících terapie, především u rizikových pacientů.

Stejně jako u většiny ostatních antiepileptik může dojít, zvláště na počátku léčby, k mírnému

vzestupu jaterních enzymů. Tento vzestup bývá přechodný a izolovaný, bez klinických příznaků.

U pacientů se vzestupem jaterních enzymů je třeba provádět pečlivější a opakovaná laboratorní

vyšetření (včetně protrombinového času) a případně přistoupit k úpravě dávky.

U dětí do 3 let věku se doporučuje podávat valproát v monoterapii. Vždy by však mělo být jeho

podávání zváženo vzhledem k potenciálnímu riziku vzniku poškození jater.

Současné podávání salicylátů by mělo být vyloučeno zvláště u dětí do 3 let pro zvýšené riziko

hepatotoxicity.

Před zahájením terapie se rovněž doporučuje provést hematologická vyšetření (krevní obraz

včetně počtu trombocytů, krvácivost, koagulační testy). Tato vyšetření je vhodné provést i před

chirurgickou operací nebo v případě spontánního krvácení či zvýšené tvorby modřin.

U pacientů s renální nedostatečností může být nutné snížit dávky na základě vzestupu sérové

hladiny volné kyseliny valproové.

Vzhledem k výjimečně zaznamenaným imunitním poruchám je třeba zvážit možné riziko při

podávání přípravku pacientům s lupus erythematodes.

Vzhledem k výjimečně zaznamenaným případům pankreatitidy by pacienti s akutními bolestmi

břicha měli být ihned vyšetřeni lékařem. V případě rozvoje pankreatitidy by léčba valproáty měla

být ihned přerušena.

Rovněž pokud se předpokládá enzymatický defekt v oblasti cyklu močoviny, je třeba před

zahájením léčby provést příslušná laboratorní vyšetření vzhledem k riziku vzniku hyperamonémie.

V některých in vitro studiích se ukázalo, že valproát sodný stimuluje replikaci viru HIV, ale tento

účinek je mírný a závisí na volbě experimentálního modelu a na individuální in vitro odpovědi

buňky na valproáty. Důsledky pro klinické použití plynoucí z těchto pozorování nejsou známy.

Nicméně tato pozorování by měla být vzata v úvahu při interpretaci výsledků získaných na

základě pravidelného sledování virové zátěže u HIV pozitivních pacientů, kteří užívají valproát

sodný.

U pacientů, kterým byla podávána antiepileptika v různých indikacích, byly hlášeny případy

sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných klinických studií

kontrolovaných placebem, ve kterých byla hodnocena antiepileptika, rovněž prokázala mírně

zvýšené riziko sebevražedných představ a chování. Mechanismus tohoto rizika není znám a

dostupná data nevylučují možnost zvýšeného rizika u valproátu sodného. Proto by u pacientů měly

být sledovány příznaky sebevražedných představ či chování a zvážena vhodná léčba. Pacienti (a

osoby poskytující pacientům péči) by měli být upozorněni na to, že v případě výskytu symptomů

sebevražedného myšlení či chování, by měli vyhledat lékařskou pomoc.

Současné podávání kyseliny valproové/natrium valproátu a karbapenemů není doporučeno (viz

bod 4.5).

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky valproátu na jiná léčiva

Valproát může zvýšit účinek ostatních psychotropních léčiv, jako jsou neuroleptika, MAO

inhibitory, antidepresiva, benzodiazepiny, je tedy nutné klinické sledování a případná úprava

dávkování

Valproát zvyšuje plazmatické koncentrace fenobarbitalu (inhibicí jaterního katabolismu) a

může se tedy projevit ospalost, zvláště u dětí. Lze proto doporučit klinické i laboratorní

sledování během prvních 15 dnů kombinované léčby. Pokud se ospalost objeví, je třeba dávky

přizpůsobit.

Přípravek rovněž zvyšuje plazmatickou hladinu primidonu, čímž stoupá výskyt jeho

nežádoucích účinků (především sedace). Tyto účinky však s prodlužující se terapií mizí.

Nicméně lze zejména na počátku léčby doporučit klinické sledování a případnou úpravu

dávky.

Valproát zvyšuje také koncentraci celkového fenytoinu v plazmě, navíc zvyšuje i hladinu

volného fenytoinu s možnými příznaky předávkování (kyselina valproová nahrazuje fenytoin

ve vazbě na bílkoviny a inhibuje jeho odbourávání v játrech). Doporučuje se tedy klinické

sledování. Při stanovování hladiny fenytoinu v plazmě je nutné hodnotit především jeho

volnou formu.

Při současném podávání valproátu s karbamazepinem může dojít k potenciaci toxického

účinku karbamazepinu. Klinické sledování se doporučuje zvláště na počátku kombinované

léčby, dávkování může vyžadovat úpravu.

Valproát inhibuje metabolismus lamotriginu, může dojít k prodloužení jeho poločasu - dávky

lamotriginu je třeba v takovém případě snížit. Existují názory, které dosud nebyly prokázány,

že současné podávání lamotriginu a valproátu může zvýšit riziko výskytu kožní vyrážky.

Plazmatické koncentrace zidovudinu může valproát naopak zvyšovat a zhoršovat tak jeho

toxické účinky.

Účinky jiných léčiv na valproát:

Antiepileptika indukující enzymy (včetně fenytoinu, fenobarbitalu, karbamazepinu) snižují

koncentraci valproátu v séru. V případě kombinované léčby je nutno dávky stanovit v

závislosti na výši krevních hladin přípravků.

Naopak, kombinace s felbamátem může hladinu valproátu zvýšit. Dávkování valproátu je pak

třeba monitorovat.

Meflochin zvyšuje metabolismus kyseliny valproové a má konvulzívní účinek, při

kombinované léčbě se tedy mohou objevit záchvaty.

Při současném podávání valproátu a látek s vysokou afinitou k plazmatickým proteinům

(kyselina acetylsalicylová), může dojít ke zvýšení koncentrace volného valproátu v séru.

Sérové hladiny valproátu mohou být také zvýšeny při současném podávání s cimetidinem nebo

erytromycinem (jde o důsledek inhibice jaterního metabolismu).

Valproát obvykle neindukuje enzymy, nesnižuje tudíž účinnost perorálních kontraceptiv.

Přísné sledování protrombinového času je nutné při současném podávání antikoagulancií

závislých na vitaminu K. Zvláště při současném podávání heparinu může dojít ke zvýšení

aktivity kumarinových a indandionových antikoagulancií.

Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při podávání hepatotoxických látek a látek tlumících CNS a

vyhnout se požívání alkoholu.

Při současném podávání inhibitorů agregace trombocytů vzniká riziko krvácení.

Při současném podávání karbapenemů a kyseliny valproové byly hlášeny případy, kdy hladina

kyseliny valproové v krvi poklesla, a to až o 60-100% v průběhu dvou dnů. Vzhledem

k uvedené rychlosti a míře poklesu je současné podávání karbapenemů považováno za obtížně

zvladatelné, proto by se měl lékař u pacientů stabilizovaných na kyselině valproové této

kombinace vyvarovat (viz bod 4.4).

4.6. Těhotenství a kojení

Těhotenství:

Tento léčivý přípravek nemá být podáván těhotným ženám a nemá být podáván ženám ve fertilním

věku, pokud to není nevyhnutelně nutné (tj. v situacích, kdy je jiná léčba neúčinná nebo není

tolerována).

Ženy ve fertilním věku musí během léčby užívat účinnou antikoncepci.

Na základě zkušeností s podáváním matkám - epileptičkám lze rizika spojená s podáváním valproátu

během těhotenství definovat následujícím způsobem:

Riziko spojené s epilepsií a antiepileptiky obecně:

U novorozenců epileptiček, které nemají v těhotenství žádnou antiepileptickou léčbu, bylo prokázáno

2 až 3násobné množství malformací než u normální populace (kde jde asi o 3 %). Ačkoliv bylo při

léčbě kombinacemi antiepileptik pozorováno zvýšené množství malformací, není jasné, jaká část z

nich připadá na vrub léčbě a jaká samotné chorobě. Mezi nejčastější patří rozštěpy rtu a

kardiovaskulární malformace. Náhlé přerušení antiepileptické léčby může být spojeno se zhoršením

choroby matky a následnými nepříznivými účinky na plod.

Riziko spojené s podáváním valproátu sodného:

U zvířat byly teratogenní účinky prokázány na myších, potkanech a králících. Pokud jde o člověka,

celkové riziko vzniku malformace plodu není u žen, které užívají valproát v prvním trimestru

gravidity, větší než při užívání ostatních antiepileptik. Byly zaznamenány případy postižení obličeje a

několik případů vícečetných malformací, zvláště končetin. Frekvence těchto účinků není dosud přesně

vyjádřena. Valproát sodný však nejčastěji způsobuje defekty neurální trubice: myelomeningokéla,

spina bifida a podobně. Frekvence těchto vad je 1 - 2 %.

Vzhledem k těmto údajům:

Pokud žena plánuje těhotenství, je třeba znovu zhodnotit nutnost antiepileptické terapie; dále je

třeba zvážit podávání folátů.

Pokud je terapie valproátem nutná a účinná, neměla by se v těhotenství přerušovat. Doporučuje se

nicméně monoterapie a užívání nejnižší možné účinné dávky ve více dávkách během dne. Dále

jsou vhodná příslušná prenatální vyšetření s ohledem na včasnou diagnostiku výše uvedených

malformací.

Riziko pro novorozence:

Byly zaznamenány výjimečné případy hemorhagického syndromu u novorozenců matek užívajících

valproát sodný během těhotenství. Tento hemorhagický syndrom souvisí s hypofibrinémií; byla

zaznamenána i afibrinémie, která může skončit fatálně. Tyto hypofibrinémie zřejmě souvisí s

poklesem množství koagulačních faktorů. Tento syndrom je třeba v každém případě odlišit od poklesu

faktorů závislých na vitaminu K, způsobeného fenobarbitalem a induktory enzymů. U novorozenců je

tedy třeba vyšetřit příslušné parametry: počet trombocytů, plazmatickou hladinu fibrinogenu,

koagulační faktory a srážlivost.

Laktace:

Vylučování valproátu do mléka je nízké, koncentrace se pohybují mezi 1 a 10 % sérových koncentrací

matky; zatím nebyly u kojených dětí matek užívajících valproát prokázány žádné klinické příznaky.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienty je nutno varovat před rizikem zvýšené ospalosti zvláště v případech kombinované

antikonvulzívní terapie a při současném užívání valproátu a benzodiazepinů. Řízení motorových

vozidel a obsluha strojů se obecně nedoporučuje.

4.8. Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle frekvence výskytu následovně: velmi časté (>1/10 );

časté (>1/100; <1/10); méně časté (>1/1000; <1/100); vzácné (>1/10000; <1/1000); velmi vzácné

(<1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné: jaterní dysfunkce (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití).

Vrozené, familiární a genetické vady:

Teratogenita (viz bod 4.6 Těhotenství a kojení).

Poruchy nervového systému:

Sedace , extrapyramidové poruchy

Méně časté: ataxie

Velmi vzácné: reverzibilní demence spojená s reverzibilní mozkovou atrofií

Není známo: Bylo hlášeno několik případů stuporu a letargie, někdy vedoucí k přechodnému kómatu

(encefalopatie). Tyto účinky byly izolované nebo spojené se zvýšeným výskytem křečí a vymizely po

vysazení přípravku nebo snížení dávky. Tyto případy byly nejčastěji popsány při kombinované léčbě

(zvláště s fenobarbitalem) nebo po náhlém zvýšení dávek valproátu.

Jemný posturální tremor a somnolence. Tyto účinky jsou přechodné a závislé na dávce.

Vyšetření:

Casté: izolovaná a mírná hyperamonémie beze změn jaterních funkčních testů. Není důvodem

k ukončení léčby. Byla zaznamenána i hyperamonémie provázená neurologickými symptomy. V

těchto případech je nutno provést další vyšetření.

Gastrointestinální poruchy:

Časté: nausea, bolesti v oblasti žaludku, křeče gastrointestinálního traktu nebo průjem vyskytují se u

některých pacientů na začátku léčby, ale i bez přerušení léčby během několika dní obvykle vymizí.

Velmi vzácné: pankreatitida, někdy s letálním zakončením (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření

pro použití).

Poruchy krve a lymfatického systému:

Časté: trombocytopenie

Vzácné: anémie, leukopenie nebo pancytopenie.

Není známo: Může dojít k izolovanému poklesu fibrinogenu nebo zvýšení krvácivosti, obvykle bez

klinických příznaků a zvláště u vysokých dávek ( Valproát inhibuje druhou fázi agregace destiček).

Cévní poruchy:

Není známo: vaskulitis.

Poruchy reprodukčního systému a prsu:

Není známo: amenorea a nepravidelná menstruace.

Poruchy ucha a labyrintu:

Vzácné: ztráta sluchu reverzibilní i ireverzibilní, jejich souvislost s podáváním valproátu však nebyla

prokázána.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

Časté: přechodná a/nebo na dávce závislá alopecie.

Velmi vzácné: toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom a erythema multiforme,

vyrážka.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

U pacientů dlouhodobě léčených přípravkem Convulex byly hlášeny případy snížené kostní

denzity, osteopenie, osteoporózy a zlomenin. Mechanismus, kterým přípravek Convulex

ovlivňuje kostní metabolismus, nebyl rozpoznán.

Poruchy ledvin a močových cest:

Není známo: Ojediněle se při užívání valproátu vyskytl reverzibilní Fanconiho syndrom, mechanismus

vzniku tohoto účinku není zatím jasný.

Poruchy imunitního systému:

Není známo: alergické reakce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Velmi vzácné: mohou se vyskytnout případy diplopie a nystagmu.

Není známo: přibývání na váze

Psychiatrické poruchy:

Není známo: může dojít k neobvyklé excitaci, neklidu či dráždivosti.

4.9. Předávkování

Mezi klinické příznaky předávkování obvykle patří kóma se svalovou hypotonií, hyporeflexií, miózou,

zhoršenými respiračními funkcemi. Příznaky však mohou být velmi variabilní - u velmi vysokých

plazmatických hladin valproátu byly popsány i křeče. Nemocniční léčba předávkování spočívá ve

výplachu žaludku, který je užitečný asi do 10 až 12 hodin po požití, osmotické diuréze a ve sledování

srdečních a respiračních funkcí. Ve velmi vážných případech lze přistoupit k dialýze nebo výměnné

transfúzi. V jednom případě byl s úspěchem použit naloxon. Léčba je obvykle úspěšná, i když v

souvislosti s masívním předávkováním byla popsána i úmrtí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiepileptika, deriváty mastných kyselin

ATC kód: N03AG01.

Jde o širokospektré antiepileptikum. Valproát má účinky především na nervový systém.

Farmakologické studie prokázaly, že valproát má antikonvulzivní účinky v různých modelech

experimentální epilepsie (generalizované a parciální záchvaty). U člověka má valproát rovněž

prokázánu antiepileptickou aktivitu u různých typů epilepsie. Hlavní mechanismus účinku je

pravděpodobně spojen s posílením gabaergního přenosu.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Biologická dostupnost valproátu sodného po perorálním podání se blíží 100 %. Distribuční objem je

omezen hlavně na krev a rychle se vyměňující extracelulární tekutinu. Koncentrace kyseliny valproové

v mozkomíšním moku se blíží jejím koncentracím v plazmě. Valproát prochází placentární bariérou a

je vylučován do mateřského mléka v koncentracích, které činí asi 1 - 10 % celkové sérové

koncentrace. Při perorálním podávání se ustálené plazmatické koncentrace dosáhne poměrně rychle -

za 3 až 4 dny. Valproát se ve vysoké míře váže na plazmatické bílkoviny, tato vazba závisí na dávce a

je nasytitelná. Molekula valproátu je dialyzovatelná, ale vylučuje se pouze volná forma (která tvoří asi

10 %).

Na rozdíl od ostatních antiepileptik, valproát nezvyšuje vlastní degradaci, stejně jako degradaci

ostatních látek, např. estrogenprogestagenů. Příčinou je skutečnost, že valproát neindukuje enzym

P 450.

Poločas látky se pohybuje kolem 8 - 20 hodin, u dětí je obvykle kratší.

Po konjugaci s kyselinou glukuronovou a beta-oxidaci je valproát sodný vylučován hlavně močí.

Convulex CR má jako forma s prodlouženým uvolňováním účinné látky při podávání stejných dávek

několik výhod:

zmizí období latence po podání

prodloužení absorpce

maximální plazmatické koncentrace celkové i ve volné formě jsou nižší asi o 25 %, ale relativně

stabilní plateau se objeví do 4 - 14 hodin po perorálním podání. Vzhledem k těmto “useknutým”

píkům koncentrace kyseliny valproové jsou vyrovnanější během celých 24 hodin. Po podání ve

dvou dávkách denně je výchylka kolísání plazmatických koncentrací asi poloviční.

Korelace mezi dávkou a plazmatickými koncentracemi celkové i volné formy se více blíží

linearitě.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

B

ezpečnost přípravku ověřena dlouhodobým používáním v klinické praxi.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Monohydrát kyseliny citronové

Ethylcelulosa

Methakrylátový kopolymer typ RS PM (obsahuje kyselinu sorbovou)

Mastek

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Magnesium-stearát

Methakrylátový kopolymer typ RL PO

Triethyl-citrát

Sodná sůl karmelosy

Oxid titaničitý

Vanilin

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5. Druh obalu a velikost balení

a) Hnědá skleněná lahvička s HDPE šroubovacím pojistným uzávěrem

b) HDPE lahvička uzavřená pojistným uzávěrem

c) PP tuba s HDPE pojistným uzávěrem s bílým LPDE víčkem

Krabička

Velikost balení: 50, 100 tablet

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

300 mg: 21/173/01-C

500 mg: 21/184/01-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16.5.2001 / 24.6.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

30. 5. 2012

Document Outline



nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM I VNĚJŠÍM OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Convulex CR 500 mgtablety s prodlouženým uvolňováním natrii valproas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje natrii valproas 500 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

50 (100 ) tablet s prodlouženým uvolňováním

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost pozornost a schopnost soustředění.

8.

POUŽITELNOST

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny .

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

G.L.Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

21/184/01-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže :

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Convulex CR 500 mg (jen na krabičce)

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.