Convulex

Kód 0163879 ( )
Registrační číslo 21/ 037/82-S/C
Název CONVULEX
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0163880 POR GTT SOL 100ML/30GM Perorální kapky, roztok, Perorální podání
0008770 POR GTT SOL 100ML/30GM Perorální kapky, roztok, Perorální podání
0163879 POR SIR 1X100ML Sirup, Perorální podání
0080202 POR SIR 1X100ML Sirup, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CONVULEX

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls102728/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CONVULEX

sirup

Natrii valproas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

 Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím svého lékaře nebo lékárníka.

 Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je CONVULEX SIRUP a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete CONVULEX SIRUP užívat

3. Jak se CONVULEX SIRUP užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak CONVULEX SIRUP uchovávat

6. Další informace

1. CO JE CONVULEX SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Convulex sirup je přípravek s protizáchvatovými účinky působící u různých druhů

epileptických záchvatů (padoucnice). Valproát, léčivá látka tohoto přípravku, snižuje možnost

vzniku epileptických záchvatů, přičemž nepůsobí tlumivě ani nevyvolává ospalost. Může se

užívat samostatně i v kombinaci s jinými přípravky určenými k léčbě epilepsie.

Convulex se užívá k léčbě různých druhů epileptických záchvatů a mánie, což je stav, kdy

můžete cítit velké vzrušení, rozjásanost, rozrušení, nadšení nebo hyperaktivitu. Mánie nastává

při onemocnění zvaném “bipolární porucha“. Convulex se užívá v případech, kdy není možné

užívat lithium.

Přípravek ve formě sirupu je určen k podávání dětem.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CONVULEX

SIRUP UŽÍVAT

- Jestliže je Vaše dítě alergické (přecitlivělé) na valproát sodný nebo na kteroukoli další

složku přípravku CONVULEX SIRUP.

- Jestliže Vaše dítě má aktivní zánět jater (např. infekční žloutenka) nebo onemocnění jater.

- Přípravek rovněž nesmíte podávat dítěti, trpí-li porfyrií (velmi vzácné metabolické

onemocnění). Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vašeho dítěte vyskytnou teprve

během užívání přípravku, informujte o tom ošetřujícího lékaře.

- Pokud si myslíte, že by se Vašeho dítěte některý z výše uvedených problémů mohl týkat

nebo si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře dříve, než začne Vaše dítě CONVULEX

SIRUP užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití CONVULEX SIRUP je zapotřebí

Jestliže se u Vašeho dítěte objeví některé nežádoucí účinky: nevolnost, zvracení,

průjem nebo zácpa, bolesti v nadbřišku (zvláště na počátku léčby). Vzácně se může

objevit slabý třes rukou, bolest hlavy, závratě, spavost, únava, dvojité vidění a zvýšená

chuť k jídlu, MĚL(A) BYSTE IHNED INFORMOVAT LÉKAŘE.

Jestliže má Vaše dítě závažné kožní reakce, projevující se zčervenáním kůže,

olupováním nebo tvorbou puchýřů.

Obzvláště u malých dětí ve věku do 3 let nesmí být CONVULEX CR podáván

společně s kyselinou acetylsalicylovou (aspirin).

Rovněž se může u Vašeho dítěte objevit žloutenka nebo poruchy krvetvorby, které se

projevují zvýšenou tvorbou modřin, teplotou a bolestmi v krku.

Ojediněle se mohou u Vašeho dítěte objevit opakující se bolesti v nadbřišku, zvracení,

nechutenství a slabost.

Jestliže vaše dítě trpí poruchou metabolismu (dědičný nedostatek enzymů, porucha

cyklu močoviny), onemocněním slinivky břišní nebo poruchou funkce ledvin.

Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je valproát sodný trpělo představami,

že si ublíží či vezmou život. Jestliže kdykoli zaznamenáte podobné projevy v chování

Vašeho dítěte, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Děti a mladiství

Děti a mladiství do 18 let věku:

Convulex sirup by neměl být užíván k léčbě mánie u dětí a mladistvých do 18 let věku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo je

užívalo v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivňovat účinky přípravku CONVULEX SIRUP a naopak. Tyto léky

zahrnují:

neuroleptické látky (užívané k léčbě psychických poruch),

léky užívané k léčbě deprese,

benzodiazepiny, které se užívají na spaní nebo k léčbě úzkosti,

jiné léky na epilepsii včetně fenobarbitalu, fenytoinu, primidonu, lamotriginu,

karbamazepinu, topiramátu,

zidovudin (užívá se k léčbě HIV infekce a AIDS),

mefloquin (užívá se k léčbě a prevenci malárie),

salicyláty (aspirin), viz také odstavec „Zvláštní opatrnosti při použití CONVULEX

SIRUP je zapotřebí“,

antikoagulancia (látky zabraňující srážení krve),

antibiotika jako je erytromycin, rifampicin, karbapenem (imipenem, panipenem,

meropenem),

karbapenemy (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcí). Kombinace kyseliny

valproové (natrium-valproátu) s karbapenemy je třeba se vyvarovat, protože může

snížit její účinek karbapenemy.

Tyto a další léky mohou působit na účinek přípravku CONVULEX SIRUP.

Může být zapotřebí upravit množství léku anebo použít zcela jiný lék. Lékař nebo lékárník

Vám poradí, jak postupovat.

Těhotenství a kojení

Přípravek je určen k léčbě dětí.

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud jste těhotná nebo jste v plodném věku, pokud to

přímo nenařídí Váš lékař. Pokud jste v plodném věku, musíte během léčky užívat účinnou

antikoncepci.

Další informace o některých složkách přípravky

Přípravek obsahuje maltitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry,

poraďte se se svým lékařem, než začne Vaše dítě tento léčivý přípravek užívat.

Před chirurgickými nebo stomatologickými zákroky (trhání zubů) je nutné upozornit lékaře,

že dítě užívá Convulex.

Přípravek obsahuje parabeny (methylparaben a propylparaben), které mohou způsobit

alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. JAK SE CONVULEX SIRUP UŽÍVÁ

Vždy podávejte svému dítěti přípravek CONVULEX SIRUP přesně podle pokynů svého

lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování je přísně individuální, vždy je určuje lékař.

Jeho pokyny musíte v každém případě přesně dodržovat.

Obvyklá denní dávka u dětí je asi 20-30 mg/kg tělesné hmotnosti (maximálně 60 mg/kg/den,

tato dávka by neměla být překročena), podávaná ve dvou dávkách denně, ve stejnou denní

dobu, nejlépe na počátku jídla. Sirup se dávkuje přiloženou pipetou. Návod pro použití pipety

je na konci příbalové informace.

Průměrné denní dávky u dětí:

Tělesná hmotnost

Convulex 50 mg/ml

7,5 - 14 kg

3 - 9 ml

150 - 450 mg

14 - 21 kg

21 - 32 kg

6 - 12 ml

12 - 18 ml

300 - 600 mg

600 - 900 mg

Sirup se podává přímo z pipety do úst, na lžičku nebo do sklenice. Na počátku léčby je

většinou dávka nižší, lékař ji v průběhu léčby zvyšuje na obvyklé dávky. Léčba je vždy

dlouhodobá.

Léčba mánie

Denní dávku stanoví lékař a bude Vás individuálně kontrolovat.

Úvodní dávka:

Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg.

Průměrná denní dávka:

Doporučené denní dávky se obvykle pohybují v rozsahu 1000 až 2000 mg.

Jestliže jste užil(a) více CONVULEX SIRUP, než jste měl(a)

Předávkování může být nebezpečné. Pokud dojde k předávkování, které se obvykle projevuje

zmateností a útlumem, nebo k náhodnému požití přípravku dítětem, ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít CONVULEX SIRUP

Užívání přípravku nesmí být náhle přerušeno.

Přípravek je nutné užívat pravidelně, pokud si zapomenete podat dítěti jednu dávku, dejte mu

ji co nejdříve. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále

pokračujte podle původního léčebného schématu. Dojde-li k vynechání více dávek, poraďte se

se svým lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat CONVULEX SIRUP

Nepřestávejte CONVULEX SIRUP svému dítěti podávat ani neměňte dávkování, pokud to

nenařídí lékař. Pokud bez porady s lékařem přestanete lék svému dítěti podávat, může se jeho

onemocnění zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i CONVULEX SIRUP nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Vzácně jsou tyto nežádoucí účinky závažné, většinou však nikoli. Obvykle samy vymizí.

V případě některých nežádoucích účinků může být zapotřebí vyhledat lékaře:

nevolnost, útlum, nervové (tzv. extrapyramidové) poruchy,

bolesti v oblasti žaludku, průjem (zvláště na počátku léčby),

třes, ospalost, poruchy koordinace pohybů,

kožní reakce např. vyrážka,

alergická reakce.

Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy (řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, okamžitě to oznamte lékaři.

Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc:

ztráta vědomí, zvláštní chování spojené s častějšími nebo závažnějšími záchvaty nebo

bez nich, ztráta elánu,

opakované zvracení, extrémní únava, bolest břicha, malátnost, slabost, ztráta chuti

k jídlu, prudká bolest v horní části břicha, nevolnost, žloutenka (zežloutnutí kůže nebo

očního bělma), otoky nohou nebo zhoršení epilepsie nebo celkový pocit špatného

zdraví,

problémy s krevní srážlivostí, v průběhu léčby bude lékař provádět pravidelná krevní

vyšetření,

spontánní vznik modřin nebo krvácení,

vznik puchýřů a odlupování kůže,

alergické otoky s bolestivými svědivými podlitinami (většinou v okolí očí, rtů, hrdla a

někdy na rukou nebo nohou).

Přípravek obsahuje maltitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry,

poraďte se se svým lékařem, než začne Vaše dítě tento léčivý přípravek užívat.

Před chirurgickými nebo stomatologickými zákroky (trhání zubů) je nutné upozornit lékaře,

že dítě užívá Convulex.

5. JAK CONVULEX SIRUP UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25ºC v dobře uzavřeném vnitřním obalu.

CONVULEX SIRUP nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají

chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co CONVULEX SIRUP obsahuje

Léčivou látkou je natrii valproas 50 mg v 1ml sirupu.

Pomocnými látkami jsou: hydroxid sodný, roztok maltitolu, metylparaben, propylparaben,

dihydrát sodné soli sacharinu, natrium-cyklamát, chlorid sodný, malinové aroma, broskvové

aroma, čištěná voda

Jak CONVULEX sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Hnědá skleněná lahvička, Al šroubovací uzávěr s PE vložkou, dávkovací pipeta, krabička

Velikost balení: 100 ml.

Bezbarvý až lehce nažloutlý sirup

Návod k použití dávkovací pipety:

Okraj pro odečítání dávky

píst

1. Zatlačte celý

píst do

2. Vytahujte píst

nahoru,

3. Odměřenou

dávku tlakem

4. Po každém

použití zavřete

pipety, vložte

dokud značka

pístu dolů

lahvičku a

pipetu do

lahvičky.

na pístu

neodpovídá

podejte dítěti

přímo do úst,

Pečlivě

opláchněte

předepsané

dávce

dejte na lžíci

nebo do

pipetu vodou.

Lahvičku i

(značeno

v ml i v mg).

sklenice.

Ujistěte se, že

Pipetu

uchovávejte

Celý postup

opakujte,

byla podána

celá dávka.

v krabičce.

dokud není

dosaženo

požadované

dávky.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci

G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko.

Výrobce

Gerot Pharmazeutika GmbH, Vídeň, Rakousko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 30. 5. 2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls102728/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

CONVULEX

sirup

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml sirupu obsahuje natri valproas 50 mg.

Pomocné látky: maltitol, methylparaben, propylparaben aj.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Sirup

Popis přípravku: bezbarvý až lehce nažloutlý sirup

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Epilepsie:

Primární generalizované záchvaty a generalizovaná epilepsie

Typy záchvatů:

Absence

Myoklonické záchvaty

Primárně generalizované tonicko-klonické záchvaty

Infantilní spasmy

Epileptické syndromy:

Absence

Juvenilní myoklonická epilepsie (Janzův syndrom)

Fotosenzitivní epilepsie

Epilepsie s generalizovanými tonicko-klonickými záchvaty po probuzení

Lennox-Gastautův syndrom

Westův syndrom

Fokální (parciální) záchvaty a epilepsie s nebo bez sekundární generalizace

Léčba manické epizody dospělých pacientů s bipolární poruchou, u nichž není léčba lithiem

tolerována nebo je kontraindikována. Pokračování léčby po manické epizodě lze zvážit u

pacientů s akutní mánií, kteří odpovídali na léčbu valproátem.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávku je nutno stanovit podle věku a tělesné váhy; kromě toho je třeba brát ohled i na značnou

šíři individuální citlivosti na valproát.

Přesná korelace mezi denní dávkou, sérovou koncentrací a terapeutickým efektem nebyla

dosud nalezena. V zásadě by optimální dávkování mělo být stanoveno podle klinické odpovědi;

výsledky vyšetření plazmatické hladiny kyseliny valproové lze použít jen jako doplněk k

výsledkům klinického sledování, pokud se nedosáhne přiměřené kontroly záchvatů nebo pokud

hrozí výskyt nežádoucích účinků. Za účinné rozmezí se obvykle považuje 40-100 mg/l (300-

700 μmol/l).

Zahájení terapie

U pacientů bez jiné antiepileptické medikace by měla být dávka postupně zvyšována ve 2-3

denních intervalech tak, aby se optimální dávky dosáhlo asi za týden.

U pacientů, kteří již užívali jiná antiepileptika, by měla náhrada valproátem probíhat postupně

tak, aby optimální dávky bylo dosaženo během 2 týdnů. Původní terapii je třeba rovněž

vysazovat postupně.

Přidávání dalšího antiepileptika, pokud je nutné, je také třeba provádět postupně.

Počáteční denní dávka činí obvykle 10-15 mg/kg tělesné hmotnosti, dále je třeba ji upravit

podle klinického účinku. Optimální dávka leží obvykle mezi 20-30 mg/kg. Pokud se však při

vyšetření hladiny valproátu v séru terapeutického rozmezí nedosáhne a nedojde k uspokojivé

kompenzaci choroby, je možno dávku přiměřeně zvýšit. Při denních dávkách vyšších než

50 mg/kg je třeba pacienty pečlivě sledovat. Neměla by se překročit maximální dávka

60 mg/kg/den.

Děti: obvyklá dávka leží mezi 15-45 mg/kg denně.

Pokud je nezbytné zvýšit dávku, je doporučeno postupné zvyšování v týdenních intervalech o

5-10 mg/kg/den.

Průměrné denní dávky u dětí:

Tělesná hmotnost

Convulex 50 mg/ml

7,5 - 14 kg

3 - 9 ml

150 - 450 mg

14 - 21 kg

6 - 12 ml

300 - 600 mg

21 - 32 kg

12 - 18 ml

600 - 900 mg

Manické epizody u bipolární poruchy:

Dospělí:

Denní dávka by měla být stanovena a individuálně kontrolována ošetřujícím lékařem.

Doporučená úvodní denní dávka je 750 mg. Mimo to byl v klinických studiích prokázán

přijatelný bezpečnostní profil úvodní dávky 20 mg valproátu na kilogram tělesné hmotnosti.

Lékové formy s řízeným uvolňováním je možné podávat jednou nebo dvakrát denně. Dávka by

měla být zvyšována co možná nejrychleji až do dosažení nejnižší terapeutické dávky, která

zabezpečí požadovaný klinický účinek. Denní dávka by měla být přizpůsobena klinické

odpovědi pacienta tak, aby bylo možné individuálně stanovit nejnižší účinnou dávku.

Průměrná denní dávka valproátu se obvykle pohybuje v rozmezí 1000 až 2000 mg natrii

valproas. Pacienti, kterým jsou podávány denní dávky vyšší než 45 mg/kg tělesné hmotnosti,

by měli být pečlivě monitorováni.

Při pokračování léčby manických epizod u bipolární poruchy je třeba individuálně upravit

dávkování na nejnižší možnou účinnou dávku.

Děti a mladiství:

Bezpečnost a účinnost přípravku Convulex CR v léčbě manických epizod u bipolární poruchy

nebyla hodnocena u pacientů mladších 18 let.

Návod pro použití dávkovací pipety:

Okraj pro odečítání dávky

1. Zatlačte celý píst do pipety, vložte pipetu do lahvičky.

Píst

2. Vytahujte píst nahoru, dokud značka na pístu neodpovídá předepsané dávce (značeno

v ml i v mg). Celý postup opakujte, dokud není dosaženo požadované dávky.

3. Odměřenou dávku tlakem pístu dolů podejte dítěti přímo do úst, dejte na lžíci nebo do

sklenice.Ujistěte se, že byla podána celá dávka.

4. Po každém použití zavřete lahvičku a pečlivě opláchněte pipetu vodou. Lahvičku i

pipetu uchovávejte v krabičce.

4.3. Kontraindikace

- přecitlivělost na valproát sodný nebo na kteroukoliv pomocnou látku přípravku;

- akutní hepatitis;

- chronická hepatitis;

- vážná hepatopatie, zvláště poléková, v osobní nebo rodinné anamnéze;

- porfyrie.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Convulex sirup má být používán pouze pro léčbu dětí.

Výjimečně byly zaznamenány případy vážného poškození jater, někdy i s fatálním zakončením.

Toto riziko se týká zejména kojenců a malých dětí do 3 let věku s těžkým záchvatovým

onemocněním, poškozením mozku, mentální retardací nebo vrozenými metabolickými nebo

degenerativními chorobami, kterým se podává kombinovaná antikonvulzivní terapie. Od 3 let

věku dítěte incidence poškození jater s postupujícím věkem výrazně klesá. K těmto

poškozením dochází ve většině případů během prvních 6 měsíců léčby. Pro jeho časnou

diagnózu jsou podstatné především následující klinické příznaky:

- nespecifické příznaky, které se objevují náhle: astenie, anorexie, letargie, spavost,

někdy jsou provázeny opakovaným zvracením a bolestmi břicha;

- u pacientů s epilepsií recidiva záchvatů;

- později se může objevit ikterus.

Pacientům (nebo rodině v případě dětí) je třeba vysvětlit, aby okamžitě hlásili svému lékaři

výskyt jakýchkoli podobných příznaků. V takových případech je třeba ihned provést příslušná

klinická a laboratorní vyšetření jaterních funkcí.

Vyšetření jaterních funkcí je třeba provést před zahájením léčby a pak opakovaně během

prvních 6 měsíců terapie. Kromě běžných zkoušek jsou vhodné i testy, které hodnotí syntézu

proteinů, zvláště protrombinový čas. Pokud se potvrdí abnormálně nízký protrombinový čas,

zvláště ve spojení s dalšími abnormalitami (významný pokles fibrinogenu a koagulačních

faktorů; zvýšené hladiny bilirubinu a transamináz), je třeba přípravek vysadit. Pokud jsou

současně podávány salicyláty, je třeba jejich podávání přerušit, neboť jejich metabolismus je

podobný.

Pankreatitida:

Velmi zřídka byly zaznamenány případy těžké pankreatitidy, které mohou končit úmrtím.

Zvýšené riziko výskytu je u malých dětí, riziko se snižuje s rostoucím věkem.

Rizikovými faktory mohou být těžké záchvaty, neurologická poškození nebo další současně

podávaná antikonvulzívní terapie. Jaterní selhání společně s pankreatitidou zvyšuje riziko

fatálních následků.

Vyšetření jaterních funkcí se doporučuje provést před zahájením terapie (viz 4.3

Kontraindikace) a pak pravidelně v prvních 6 měsících terapie, především u rizikových

pacientů.

Stejně jako u většiny ostatních antiepileptik může dojít, zvláště na počátku léčby, k mírnému

vzestupu jaterních enzymů. Tento vzestup bývá přechodný a izolovaný, bez klinických

příznaků.

U pacientů se vzestupem jaterních enzymů je třeba provádět pečlivější a opakovaná laboratorní

vyšetření (včetně protrombinového času) a případně přistoupit k úpravě dávky.

U dětí do 3 let věku se doporučuje podávat valproát v monoterapii. Vždy by však mělo být

jeho podávání zváženo vzhledem k potenciálnímu riziku vzniku poškození jater nebo

pankreatitidy.

Současné podávání salicylátů by mělo být vyloučeno zvláště u dětí do 3 let pro zvýšené riziko

hepatotoxicity.

Před zahájením terapie se rovněž doporučuje provést hematologická vyšetření (krevní obraz

včetně počtu trombocytů, krvácivost, koagulační testy). Tato vyšetření je vhodné provést i

před chirurgickou operací nebo v případě spontánního krvácení či zvýšené tvorby modřin.

U pacientů s renální nedostatečností může být nutné snížit dávky na základě vzestupu sérové

hladiny volné kyseliny valproové.

Vzhledem k výjimečně zaznamenaným imunitním poruchám je třeba zvážit možné riziko při

podávání přípravku pacientům s lupus erythematodes.

Rovněž pokud se předpokládá enzymatický defekt v oblasti cyklu močoviny, je třeba před

zahájením léčby provést příslušná laboratorní vyšetření vzhledem k riziku vzniku

hyperamonémie.

V některých in vitro studiích se ukázalo, že valproát sodný stimuluje replikaci viru HIV, ale

tento účinek je mírný a závisí na volbě experimentálního modelu a na individuální in vitro

odpovědi buňky na valproáty. Důsledky pro klinické použití plynoucí z těchto pozorování

nejsou známy. Nicméně tato pozorování by měla být vzata v úvahu při interpretaci výsledků

získaných na základě pravidelného sledování virové zátěže u HIV pozitivních pacientů, kteří

užívají valproát sodný.

U pacientů, kterým byla podávána antiepileptika v různých indikacích, byly hlášeny případy

sebevražedných představ a chování. Metaanalýza randomizovaných klinických studií

kontrolovaných placebem, ve kterých byla hodnocena antiepileptika, rovněž prokázala mírně

zvýšené riziko sebevražedných představ a chování. Mechanismus tohoto rizika není znám a

dostupná data nevylučují možnost zvýšeného rizika u valproátu sodného. Proto by u pacientů

měly být sledovány příznaky sebevražedných představ či chování a zvážena vhodná léčba.

Pacienti (a osoby poskytující pacientům péči) by měli být upozorněni na to, že v případě

výskytu symptomů sebevražedného myšlení či chování, by měli vyhledat lékařskou pomoc.

Tento přípravek obsahuje maltitol. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí

fruktózy by tento přípravek neměli užívat.

Tento přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou způsobit alergické

reakce (pravděpodobně zpožděné).

Současné podávání kyseliny valproové/natrium valproátu a karbapenemů není doporučeno (viz

bod 4.5).

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Účinky valproátu na jiná léčiva:

 Valproát může zvýšit účinek ostatních psychotropních léčiv jako jsou neuroleptika,

MAO inhibitory, antidepresiva, benzodiazepiny, je tedy nutné klinické sledování a

případná úprava dávkování.

 Valproát zvyšuje plazmatické koncentrace fenobarbitalu (inhibicí jaterního

katabolismu) a může se tedy projevit ospalost, zvláště u dětí. Lze proto doporučit

klinické i laboratorní sledování během prvních 15 dnů kombinované léčby. Pokud se

ospalost objeví, je třeba dávky přizpůsobit.

 Přípravek rovněž zvyšuje plazmatickou hladinu primidonu, čímž stoupá výskyt jeho

nežádoucích účinků (především sedace). Tyto účinky však s prodlužující se terapií mizí.

Nicméně lze zejména na počátku léčby doporučit klinické sledování a případnou úpravu

dávky.

 Valproát zvyšuje také koncentraci celkového fenytoinu v plazmě, navíc zvyšuje i

hladinu volného fenytoinu s možnými příznaky předávkování (kyselina valproová

nahrazuje fenytoin ve vazbě na bílkoviny a inhibuje jeho odbourávání v játrech).

Doporučuje se tedy klinické sledování. Při stanovování hladiny fenytoinu v plazmě je

nutné hodnotit především jeho volnou formu.

 Při současném podávání valproátu s karbamazepinem může dojít k potenciaci

toxického účinku karbamazepinu. Klinické sledování se doporučuje zvláště na počátku

kombinované léčby, dávkování může vyžadovat úpravu.

 Valproát inhibuje metabolismus lamotriginu, může dojít k prodloužení jeho poločasu -

dávky lamotriginu je třeba v takovém případě snížit. Existují názory, které dosud

nebyly prokázány, že současné podávání lamotriginu a valproátu může zvýšit riziko

výskytu kožní vyrážky.

 Plazmatické koncentrace zidovudinu může valproát naopak zvyšovat a zhoršovat tak

jeho toxické účinky.

Účinky jiných léčiv na valproát:

Antiepileptika indukující enzymy (včetně fenytoinu, fenobarbitalu, karbamazepinu)

snižují koncentraci valproátu v séru. V případě kombinované léčby je nutno dávky

stanovit v závislosti na výši krevních hladin přípravků.

 Naopak, kombinace s felbamátem může hladinu valproátu zvýšit. Dávkování valproátu

je pak třeba monitorovat.

Meflochin zvyšuje metabolismus kyseliny valproové a má konvulzívní účinek, při

kombinované léčbě se tedy mohou objevit záchvaty.

 Při současném podávání valproátu a látek s vysokou afinitou k plazmatickým proteinům

(kyselina acetylsalicylová), může dojít ke zvýšení koncentrace volného valproátu v

séru.

 Sérové hladiny valproátu mohou být také zvýšeny při současném podávání s

cimetidinem nebo erytromycinem (jde o důsledek inhibice jaterního metabolismu).

 Valproát obvykle neindukuje enzymy, nesnižuje tudíž účinnost perorálních

kontraceptiv.

 Přísné sledování protrombinového času je nutné při současném podávání

antikoagulancií závislých na vitaminu K. Zvláště při současném podávání heparinu

může dojít ke zvýšení aktivity kumarinových a indandionových antikoagulancií.

 Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při podávání hepatotoxických látek a látek tlumících

CNS a vyhnout se požívání alkoholu.

 Při současném podávání inhibitorů agregace trombocytů vzniká riziko

krvácení.

 Panipenem/meropenem: Při souběžném podávání s panipenemem/meropenemem byl

pozorován pokles plazmatické koncentrace valproátu a křeče. Pokud je nutno podávat

tato antibiotika, je doporučeno pečlivě monitorovat plazmatickou koncentraci

valproátu.

 Při současném podávání karbapenemů a kyseliny valproové byly hlášeny případy, kdy

hladina kyseliny valproové v krvi poklesla, a to až o 60-100% v průběhu dvou dnů.

Vzhledem k uvedené rychlosti a míře poklesu je současné podávání karbapenemů

považováno za obtížně zvladatelné, proto by se měl lékař u pacientů stabilizovaných na

kyselině valproové této kombinace vyvarovat (viz bod 4.4).

4.6. Těhotenství a kojení

Tento léčivý přípravek nemá být podáván těhotným ženám a nemá být podáván ženám ve

fertilním věku, pokud to není nevyhnutelně nutné (tj. v situacích, kdy je jiná léčba neúčinná

nebo není tolerována). Ženy ve fertilním věku musí během léčby užívat účinnou antikoncepci.

Riziko spojené s epilepsií a antiepileptiky obecně:

U novorozenců epileptiček, které nemají v těhotenství žádnou antiepileptickou léčbu, bylo

prokázáno 2 až 3násobné množství malformací než u normální populace (kde jde asi o 3 %).

Ačkoliv bylo při léčbě kombinacemi antiepileptik pozorováno zvýšené množství malformací,

není jasné, jaká část z nich připadá na vrub léčbě a jaká samotné chorobě. Mezi nejčastější patří

rozštěpy rtu a kardiovaskulární malformace. Náhlé přerušení antiepileptické léčby může být

spojeno se zhoršením choroby matky a následnými nepříznivými účinky na plod.

Riziko spojené s podáváním valproátu sodného:

U zvířat byly teratogenní účinky prokázány na myších, potkanech a králících. Pokud jde o

člověka, celkové riziko vzniku malformace plodu není u žen, které užívají valproát v prvním

trimestru gravidity, větší než při užívání ostatních antiepileptik. Byly zaznamenány případy

postižení obličeje a několik případů vícečetných malformací, zvláště končetin. Frekvence

těchto účinků není dosud přesně vyjádřena. Valproát sodný však nejčastěji způsobuje defekty

neurální trubice: myelomeningokéla, spina bifida a podobně. Frekvence těchto vad je 1 - 2 %.

Vzhledem k těmto údajům:

 Pokud žena plánuje těhotenství, je třeba znovu zhodnotit nutnost antiepileptické terapie;

dále je třeba zvážit podávání folátů.

 Pokud je terapie valproátem nutná a účinná, neměla by se v těhotenství přerušovat.

Doporučuje se nicméně monoterapie a užívání nejnižší možné účinné dávky ve více

dávkách během dne. Dále jsou vhodná příslušná prenatální vyšetření s ohledem na včasnou

diagnostiku výše uvedených malformací.

Riziko pro novorozence:

Byly zaznamenány výjimečné případy hemorhagického syndromu u novorozenců matek

užívajících valproát sodný během těhotenství. Tento hemorhagický syndrom souvisí s

hypofibrinogenémií; byla zaznamenána i afibrinogenémie, která může skončit fatálně. Tyto

hypofibrinogenémie zřejmě souvisí s poklesem množství koagulačních faktorů. Tento syndrom

je třeba v každém případě odlišit od poklesu faktorů závislých na vitaminu K, způsobeného

fenobarbitalem a induktory enzymů. U novorozenců je tedy třeba vyšetřit příslušné parametry:

počet trombocytů, plazmatickou hladinu fibrinogenu, koagulační faktory a srážlivost.

Kojení:

Vylučování valproátu do mléka je nízké, koncentrace se pohybují mezi 1 a 10 % sérových

koncentrací matky; zatím nebyly u kojených dětí matek užívajících valproát prokázány žádné

klinické příznaky.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Pacienty je nutno varovat před rizikem zvýšené ospalosti zvláště v případech kombinované

antikonvulzívní terapie a při současném užívání valproátu a benzodiazepinů. Řízení

motorových vozidel a obsluha strojů se obecně nedoporučuje.

4.8. Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle frekvence výskytu následovně: velmi časté (>1/10 );

časté (>1/100; <1/10); méně časté (>1/1000; <1/100); vzácné (>1/10000; <1/1000); velmi

vzácné (<1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy jater a žlučových cest:

Vzácné: jaterní dysfunkce (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitím).

Poruchy nervového systému:

Sedace , extrapyramidové poruchy

Méně časté: ataxie

Velmi vzácné: reverzibilní demence spojená s reverzibilní mozkovou atrofií

Není známo: Bylo hlášeno několik případů stuporu a letargie, někdy vedoucí k přechodnému

kómatu (encefalopatie). Tyto účinky byly izolované nebo spojené se zvýšeným výskytem křečí

a vymizely po vysazení přípravku nebo snížení dávky. Tyto případy byly nejčastěji popsány při

kombinované léčbě (zvláště s fenobarbitalem) nebo po náhlém zvýšení dávek valproátu.

Jemný posturální tremor a somnolence.Tyto účinky jsou přechodné a závislé na dávce .

Vyšetření:

Časté: izolovaná a mírná hyperamonémie beze změn jaterních funkčních testů. Není důvodem

k ukončení léčby. Byla zaznamenána i hyperamonémie provázená neurologickými symptomy.

V těchto případech je nutno provést další vyšetření.

Gastrointestinální poruchy:

Časté: nausea, bolesti v oblasti žaludku, křeče gastrointestinálního traktu nebo průjem

vyskytují se u některých pacientů na začátku léčby, ale i bez přerušení léčby během několika

dní obvykle vymizí.

Velmi vzácné: pankreatitida, někdy s letálním zakončením (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a

opatření pro použití)

Poruchy krve a lymfatického systému:

Časté: trombocytopenie

Vzácné: anémie, leukopenie nebo pancytopenie

Není známo: Může dojít k izolovanému poklesu fibrinogenu nebo zvýšení krvácivosti , obvykle

bez klinických příznaků a zvláště u vysokých dávek (Valproát inhibuje druhou fázi agregace

destiček).

Cévní poruchy:

Není známo: vaskulitis

Poruchy reprodukčního systému a prsu:

Není známo: amenorea a nepravidelná menstruace

Poruchy ucha a labyrintu:

Vzácné: ztráta sluchu reverzibilní i ireverzibilní, jejich souvislost s podáváním valproátu však

nebyla prokázána

Poruchy kůže a podkožní tkáně :

Časté: přechodná a/nebo na dávce závislá alopecie

Velmi vzácné: toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom a erythema

multiforme, vyrážka

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

U pacientů dlouhodobě léčených přípravkem Convulex byly hlášeny případy snížené kostní denzity, osteopenie, osteoporózy a zlomenin. Mechanismus, kterým přípravek Convulex ovlivňuje kostní metabolismus, nebyl rozpoznán.

Poruchy ledvin a močových cest :

Není známo: Ojediněle se při užívání valproátu vyskytl reverzibilní Fanconiho syndrom,

mechanismus vzniku tohoto účinku není zatím jasný.

Poruchy imunitníhosystému :

Není známo: alergické reakce

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Velmi vzácné: mohou se vyskytnout případy diplopie a nystagmu

Není známo: přibývání na váze

Psychiatrické poruchy:

Není známo: může dojít k neobvyklé excitaci, neklidu či dráždivosti.

4.9. Předávkování

Mezi klinické příznaky předávkování obvykle patří kóma se svalovou hypotonií, hyporeflexií,

miózou, zhoršenými respiračními funkcemi. Příznaky však mohou být velmi variabilní - u velmi

vysokých plazmatických hladin valproátu byly popsány i křeče. Byly hlášeny případy otoku

mozku a nitrolební hypertenze. Léčba předávkování je symptomatická za hospitalizace: výplach

žaludku a monitorování vitálních funkcí.

Ve velmi vážných případech lze přistoupit k dialýze nebo výměnné transfúzi. V jednom případě

byl s úspěchem použit naloxon. Léčba je obvykle úspěšná, i když v souvislosti s masívním

předávkováním byla popsána i úmrtí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antiepileptikum, deriváty mastných kyselin

ATC kód: N03AG01.

Jde o širokospektré antiepileptikum. Valproát má účinky především na nervový systém.

Farmakologické studie prokázaly, že valproát má antikonvulzivní účinky v různých modelech experimentální epilepsie (generalizované a parciální záchvaty). U člověka má valproát rovněž

prokázánu antiepileptickou aktivitu u různých typů epilepsie. Hlavní mechanismus účinku je

pravděpodobně spojen s posílením gabaergního přenosu.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Biologická dostupnost valproátu sodného po perorálním podání se blíží 100%. Distribuční

objem je omezen hlavně na krev a rychle se vyměňující extracelulární tekutinu. Koncentrace

kyseliny valproové v mozkomíšním moku se blíží jejím koncentracím v plazmě. Valproát

prochází placentární bariérou a je vylučován do mateřského mléka v koncentracích, které činí

asi 1-10% celkové sérové koncentrace. Při perorálním podávání se ustálené plazmatické

koncentrace dosáhne poměrně rychle - za 3 až 4 dny. Valproát se ve vysoké míře váže na

plazmatické bílkoviny, tato vazba závisí na dávce a je nasytitelná. Molekula valproátu je

dialyzovatelná, ale vylučuje se pouze volná forma (která tvoří asi 10%).

Na rozdíl od ostatních antiepileptik, valproát nezvyšuje vlastní degradaci, stejně jako degradaci

ostatních látek, např. estrogenprogestagenů. Příčinou je skutečnost, že valproát neindukuje

enzym P450.

Poločas látky se pohybuje kolem 8-20 hodin, u dětí je obvykle kratší.

Po konjugaci s kyselinou glukuronovou a beta-oxidaci je valproát sodný vylučován hlavně

močí.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Studie na zvířatech prokázaly, že kyselina valproová má teratogenní potenciál. Dávky mnohem

vyšší než při humánním použití způsobovaly u potomků myší a potkanů skeletální abnormity,

které zahrnovaly žebra a obratle, ale také faciální dysmorfie a defekty neurální trubice.

Testikulární atrofie, degenerace ductus deferens a nedostatečná spermatogeneze, stejně jako

patologické změny plic a prostaty byly prokázány v chronických studiích s dávkami nad

250 mg/kg u potkanů a nad 90 mg/kg u psů.

Mutagenní testy v bakteriálních systémech a u potkanů a myší byly negativní. Dlouhodobé

studie karcinogenity byly prováděny u potkanů a myší. U samců potkanů, kteří dostávali velmi

vysoké dávky, byla zjištěna zvýšená incidence subkutánních fibrosarkomů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

hydroxid sodný

roztok maltitolu

metylparaben

propylparaben

dihydrát sodné soli sacharinu

natrium-cyklamát

chlorid sodný

malinové aroma

broskvové aroma

čištěná voda

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

5 let

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25ºC v dobře uzavřeném vnitřním obalu.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Hnědá skleněná lahvička, Al šroubovací uzávěr s PE vložkou, dávkovací pipeta, krabička

Velikost balení: 100 ml.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

21/037/82-S/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.7.1982 / 26.8.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

30. 5. 2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU

KRABIČKA /LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Convulex 50 mg/mlSirup natrii valproas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 ml sirupu obsahuje natrii valproas 50 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky :maltitol, methylparaben, propylparaben aj.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Sirup 100 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

oC v dobře uzavřeném vnitřním obalu

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

G L.Pharma GmbH, Lannach , Rakousko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

21/037/82-S/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š .14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Convulex 50 mg/ml (jen na krabičce)

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.