Controloc I.v.

Kód 0049532 ( )
Registrační číslo 09/ 832/99-C
Název CONTROLOC I.V.
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Nycomed GmbH, Konstanz, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0049531 INJ PLV SOL 1X40MG Prášek pro injekční roztok, Injekce
0180705 INJ PLV SOL 1X40MG HOSP Prášek pro injekční roztok, Injekce
0049532 INJ PLV SOL 10X40MG HOSP Prášek pro injekční roztok, Injekce
0049533 INJ PLV SOL 20X40MG HOSP Prášek pro injekční roztok, Injekce
0180704 INJ PLV SOL 5X40MG Prášek pro injekční roztok, Injekce
0180706 INJ PLV SOL 5X40MG HOSP Prášek pro injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak CONTROLOC I.V.

Příloha č. 1c) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls121077/2012a příloha k sp. zn. sukls52473/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Controloc i.v., prášek pro injekční roztok

(Pantoprazolum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Controloc i.v. a k čemu se používá.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost,než začnete Controloc i.v. užívat.

3.

Jak se Controloc i.v.užívá.

4.

Možné nežádoucí účinky.

5.

Jak Controloc i.v.uchovávat.

6.

Další informace.

1.

CO JE CONTROLOC I.V. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ.

Controloc i.v. je selektivní inhibitor protonové pumpy, lék snižující tvorbu kyseliny v žaludku. Používá se k léčbě onemocnění žaludku a střev souvisejících s tvorbou kyseliny.Tento přípravek je aplikován nitrožilně a bude vám podán jen v případě, kdy dle názoru lékaře jsou injekce pantoprazolu pro vás vhodnější než užívání tablet pantoprazolu. Injekce budou nahrazeny tabletami hned, jakmile váš lékař posoudí, že váš stav to dovoluje.

Controloc i.v. se používá:

-

K léčbě refluxní esofagitidy. Zánět jícnu (trubice, která spojuje vaše hrdlo se žaludkem) doprovázený regurgitací žaludeční kyseliny (návrat žaludeční kyseliny zpět do jícnu).

-

Žaludeční a dvanáctníkové vředy.

-

K léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu a dalších stavů vyznačujících se nadměrnou sekrecí žaludeční kyseliny.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST,NEŽ ZAČNETE CONTROLOC I.V. UŽÍVAT.

Neužívejte Controloc i.v.

-

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na pantoprazol, nebo na kteroukoliv další složku přípravku Controloc i.v. (viz bod 6).

-

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Controloc i.v. je zapotřebí

-

jestliže trpíte těžkým onemocněním jater. Prosím, informujte lékaře, pokud jste někdy měl/a problémy s játry. Lékař Vám bude častěji kontrolovat jaterní enzymy. Jestliže dojde ke zvýšení jaterních enzymů, léčba by měla být ukončena.

-

jestliže užíváte lék obsahující atazanavir (k léčbě infekce HIV) současně s pantoprazolem,

požádejte lékaře o konkrétní radu.

Ihned informujte svého lékaře, jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků:

- neúmyslné snížení hmotnosti;- opakované zvracení;- potíže při polykání;- zvracení krve;- bledost a pocit únavy (anémie);- jestliže zaznamenáte krev ve stolici;

- jestliže trpíte těžkým a/nebo trvalým průjmem, protože přípravek Controloc byl spojován s

mírným zvýšením výskytu infekčního průjmu.

Váš lékař může rozhodnout, že potřebujete některá vyšetření k vyloučení zhoubného onemocnění, protože pantoprazol může též zmírnit příznaky rakoviny, a mohl by tím oddálit její diagnózu. Jestliže Vaše příznaky navzdory léčbě přetrvávají, budou zvážena další vyšetření.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyControloc i.v. může ovlivnit účinek jiných léčiv, proto informujte lékaře, jestliže užíváte:

-

léky jako ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (používané k léčbě plísňových infekcí) nebo erlotinib (používaný u některých typů rakoviny), protože Controloc i.v. může narušit jejich správný účinek.

-

fenprokumon či warfarin, které ovlivňují krevní srážlivost. Mohou být nutná další vyšetření.

-

atazanavir (užívaný k léčbě infekce HIV).

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníDostatečné údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen nejsou k dispozici. Bylo zjištěno, že pantoprazol je vylučován do mateřského mléka. Jestliže jste těhotná, nebo si myslíte, že můžete být těhotná, nebo jestliže kojíte, přípravek Controloc i.v. můžete užívat pouze v případě, že váš lékař rozhodne o tom, že přínos léčby převáží rizika pro vaše nenarozené dítě či kojence.

Poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůJestliže zaznamenáte nežádoucí účinky, jako závrať či porucha vidění, neměl/a byste řídit či obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Controloc i.v.Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, tj. je v podstatě “bez obsahu sodíku”.

3.

JAK SE CONTROLOC I.V. UŽÍVÁ.

Kdy a jak se CONTROLOC i.v. užívá?

Zdravotní sestra nebo lékař vám aplikují denní dávku jako injekci do žíly po dobu 2 až 15 minut.

Obvyklá dávka je:Pro žaludeční a dvanáctníkové vředy a refluxní esofagitiduJedna injekční lahvička (40 mg pantoprazolu) denně.

Pro dlouhodobou léčbu Zollinger-Ellisonova syndromu a dalších stavů s nadměrnou sekrecí žaludeční kyselinyDvě injekční lahvičky (80 mg pantoprazolu) denně.

Lékař vám později může upravit dávku podle produkovaného množství žaludeční kyseliny. Pokud vám byla předepsána dávka vyšší než 2 injekční lahvičky (80 mg) denně, injekce budou podávány ve dvou stejných dávkách.Váš lékař vám může předepsat dočasně dávku větší než 4 injekční lahvičky (160 mg) denně. Pokud u vás hladina žaludeční kyseliny musí být upravena rychle, postačí počáteční dávka 160 mg (4 injekční lahvičky) k dostatečnému snížení množství kyseliny v žaludku.

Zvláštní skupiny pacientů:- Jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater, denní dávka přípravku by měla činit pouze 20 mg (půl

injekční lahvičky) denně.

- Děti (do 18 let). Tyto injekce nejsou určeny pro děti.

Jestliže jste užil/a více přípravku Controloc i.v., než jste měl/a.Dávky přípravku jsou velice pečlivě ověřeny vaší zdravotní sestrou nebo lékařem, proto se předávkování jeví jako vysoce nepravděpodobné. Příznaky předávkování nejsou známy.

Máte-li jakékoli další otázky, které se týkají užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Controloc i.v. nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících pravidel:Velmi časté (postihují více než 1 uživatele z 10)Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte tyto tablety užívat a ihned informujte svého lékaře nebo kontaktujte pohotovost v nejbližší nemocnici:

-

Závažné alergické reakce (četnost vzácná): otok jazyka a/nebo krku, obtíže při polykání, kopřivka, dýchací obtíže, alergický otok obličeje (Quinckeho edém/angioedém), silná závrať s velmi rychlým srdečním tepem a silným pocením.

-

Závažné kožní stavy (četnost není známa): puchýře na kůži a rychlé zhoršení celkového zdravotního stavu, eroze (včetně mírného krvácení) v oblasti očí, nosu, úst/rtů či genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom, erythema multiforme) a citlivost na světlo.

-

Další závažné stavy (četnost není známa): zežloutnutí kůže či očního bělma (těžké poškození jaterních buněk, žloutenka) či horečka, vyrážka a zvětšení ledvin někdy s bolestivým močením a bolestmi v kříži (těžký zánět ledvin).

Další nežádoucí účinky jsou:

- Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

zánět žilní stěny a srážení krve v místě aplikace přípravku (tromboflebitida).

- Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000)

bolest hlavy, závrať, průjem, nevolnost, zvracení, nadýmání a plynatost, zácpa, sucho v ústech, bolest a nepříjemný pocit v břiše, kožní vyrážka, exantém, erupce, svědění, pocit slabosti, vyčerpání či celkově špatného zdraví, poruchy spánku.Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je Controloc, po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

-

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)poruchy chuti nebo kompletní ztráta chuti, poruchy vidění, např. rozmazané vidění, kopřivka, bolest kloubů, bolest svalů, změny hmotnosti, zvýšení tělesné teploty, vysoká horečka, otok končetin (periferní edém), alergické reakce, deprese, zvětšení prsů u mužů.

-

Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)

dezorientace.

-

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)halucinace, zmatenost (zejména u pacientů, u nichž se tyto příznaky vyskytly již v minulosti), pokles hladiny sodíku v krvi.Pokud užíváte Controloc déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře.Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi.

Nežádoucí účinky zjištěné krevními testy:-Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000) zvýšená hladina jaterních enzymů.-Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000)

zvýšená hladina bilirubinu, zvýšená hladina tuků v krvi; prudký pokles kolujících bílých krvinek v krvi, spojený s vysokou horečkou.

-Velmi vzácné (postihují méně než 1 uživatele z 10000)

snížení počtu krevních destiček, což může vyvolat krvácení či častější tvorbu modřin, snížení počtu bílých krvinek, což může vést k častějším infekcím; současný abnormální pokles počtu

červených a bílých krvinek a destiček.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK CONTROLOC I.V. UCHOVÁVAT.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte Controloc i.v. po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu za označením EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Naředěný roztok je třeba použít do 12 hodin.Připravený roztok je třeba spotřebovat do 12 hodin.

Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek spotřebován okamžitě. Pokud přípravek neníspotřebován okamžitě, doba a podmínky uchování přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a neměly by přesáhnout 12 hodin při teplotě do 25 C.

Nepoužívejte Controloc i.v., pokud si všimnete vizuálních změn přípravku (např. zakalení či sraženiny v roztoku).

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Controloc i.v. obsahuje.

-

Léčivou látkou je pantoprazolum. Jedna injekční lahvička obsahuje 40 mg pantoprazolu (ve formě natrium-seskvihydrátu).

-

Pomocnými látkami jsou: dihydrát edetanu disodného a hydroxid sodný (pro úpravu pH).

Jak Controloc i.v. vypadá a co obsahuje toto balení.

Controloc i.v. je bílý až téměř bílý prášek pro injekční roztok. Je dodávánve skleněné injekční lahvičce o velikosti 10 ml, uzavřené hliníkovým uzávěrem a zátkouz šedé gumy, která obsahuje 40 mg prášku na přípravu injekčního roztoku.

Controloc i.v. je dostupný v těchto velikostech balení:1 injekční lahvička5 (5x1) injekčních lahviček Balení pro nemocniční zařízení1 injekční lahvička 5 (5x1) injekčních lahviček 10 (10x1) injekčních lahviček 20 (20x1) injekčních lahviček

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciNycomed GmbHKonstanzNěmecko

VýrobceNycomed GmbHSingenNěmecko

Tento přípravek byl v členských zemích EHP registrován pod následujícími názvy:

Název členského státu

Název přípravku

RakouskoBelgieKyprČeská republikaDánskoFinskoFrancieNěmeckoŘeckoMaďarskoIrskoItálieLucemburskoNizozemskoNorskoPolskoPortugalskoRumunskoSlovenská republikaSlovinskoŠpanělskoŠvédskoVelká Británie

Pantoloc 40 mg-Trockenstechampulle, Zurcal 40 mg-TrockenstechampullePantozol IV, Zurcale IVControloc i.v.Controloc i.v.PantolocSomac 40 mg powder for solution for injectionEupantol 40 mg poudre pour solution injectable IV, Inipomp 40 mgPantozol i.v., Pantoloc i.v., Pantoprazol-Byk i.v.Controloc i.v., Zurcazol i.v.Controloc i.v.Protium i.v.PantorcPantozol-IV, Panto-Byk-IVPantozol i.v.SomacControloc 40 mgPantoc IVControloc i.v.

Controloc i.v.Controloc 40 mg prašek za raztopino za injiciranjeAnagastra 40 mg polvo para solución inyectable I.V.PantolocProtium i.v.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena dne: 20.9.2012

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:Nycomed s.r.o., Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Heads of Medicines Agencies (HMA) http://www.hma.eu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace je určena pouze pro zdravotnický a lékařský personál:

Příprava injekčního roztoku: 10 ml injekčního roztoku 9 mg/ml (0,9 %) chloridu sodného se vstříkne do injekční lahvičky obsahující prášek. Připravený roztok lze podat přímo, nebo může být podán po smísení se 100 ml injekčního roztoku 9 mg/ml (0,9 %) chloridu sodného nebo injekčního roztoku glukózy 55 mg/ml (5%).Pro ředění roztoku by měly být použity skleněné nebo plastové nádoby.

Controloc i.v. by neměl být připravován nebo mísen s jinými rozpouštědly než těmi, které jsou zde uvedeny.

Po přípravě je třeba roztok použít do 12 hodin. Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek spotřebován okamžitě. Pokud přípravek není použit okamžitě, doba a podmínky uchování před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a neměly by přesáhnout 12 hodin při teplotě do 25 C.

Přípravek je třeba podávat intravenózně po dobu 2 až 15 minut.

Obsah injekční lahvičky je určen pouze pro jednorázové použití. Všechen nespotřebovaný zbytek přípravku v nádobě, nebo v případě změny vzhledu přípravku (např. zakalení či vzniku sraženiny v roztoku), zlikvidujte materiál v souladu s místními požadavky.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2c) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls121077/2012a příloha k sp. zn. sukls52473/2012

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Controloc i.v., prášek pro injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje pantoprazolum 40 mg (ve formě pantoprazolum natricum sesquihydricum).

Pomocné látky:Jedna injekční lahvička obsahuje 1 mg dihydrát edetanu disodného a 0,24 mg hydroxidu sodného. Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, tj. je v podstatě „bez obsahu sodíku“.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční roztok.Bílý až téměř bílý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

- Refluxní esofagitida- Žaludeční a duodenální vředy - Zollinger-Ellisonův syndrom a jiné stavy patologické hypersekrece

4.2 Dávkování a způsob podání

Přípravek by měl být podáván zdravotnickým personálem a za pečlivého lékařského dohledu.

Intravenózní podání přípravku Controloc i.v. je doporučeno pouze, pokud není vhodná perorální léčba. Jsou k dispozici data o intravenózním užívání přípravku po dobu 7 dnů. Proto, jakmile je možné přejít na perorální terapii, léčbu přípravkem Controloc i.v. je třeba přerušit a místo ní pokračovat v podávání 40 mg pantoprazolu perorálně.

Doporučené dávkováníŽaludeční a duodenální vředy, refluxní esofagitidaDoporučená intravenózní dávka je jedna injekční lahvička přípravku Controloc i.v. (40 mg pantoprazolu) denně.

Zollinger-Ellisonův syndrom a jiné stavy patologické hypersekreceU dlouhodobé léčby Zollinger-Ellisonova syndromu a dalších stavů patologické hypersekrece by měla být u pacientů zahájena léčba denní dávkou 80 mg přípravku Controloc. Poté může být dávka zvyšována nebo snižována podle potřeby stanovené měřením kyselé žaludeční sekrece.U dávek nad 80 mg denně by měla být dávka rozdělena a podávána dvakrát denně.Přechodné zvýšení dávky nad 160 mg pantoprazolu je možné, ale nemělo by být podáváno déle, než je nezbytné k adekvátní kontrole kyselosti.

Pokud je nutná rychlá regulace kyselosti, zahajovací dávka 2x 80 mg přípravku Controloc je u většiny pacientů dostatečná ke snížení kyselé produkce do cílové hodnoty (<10 mEq/h) během jedné hodiny.

Zvláštní populace

Pediatričtí pacientiZkušenosti s podáváním přípravku dětem jsou omezené. Podávání přípravku Controloc i.v. pacientům mladším 18 let se nedoporučuje do doby, než budou k dispozici další údaje.

Poškození jaterDenní dávka 20 mg pantoprazolu (polovina injekční lahvičky s 40 mg pantoprazolu) by neměla být překročena u pacientů se závažným jaterním poškozením (viz bod 4.4).

Poškození ledvinU pacientů s poškozením funkce ledvin není nutná úprava dávky.

Starší pacientiU starších pacientů není nutná úprava dávky.

Způsob podáníRoztok k podání se připravuje v 10 ml injekčního roztoku 9 mg/ml (0,9 %) chloridu sodného. Návod k přípravě roztoku je uveden v bodě 6.6. Připravený roztok lze podat přímo, nebo může být podán po smísení se 100 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9 %) nebo s injekčním roztokem glukózy 55 mg/ml (5 %).

Připravený roztok je třeba použít do 12 hodin po přípravě.

Přípravek je třeba podávat intravenózně po dobu 2 až 15 minut.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, substituované benzimidazoly, nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Pří výskytu varovných příznaků Pokud se vyskytne jakýkoliv varovný příznak (např. výrazný nechtěný úbytek na váze, opakující se zvracení, porucha polykání, zvracení krve, anémie nebo meléna) a v případě podezření nebo potvrzení žaludečního vředu, je třeba vyloučit maligní onemocnění, protože léčba pantoprazolem může zmírnit příznaky, a tím zpozdit stanovení diagnózy.

Pokud příznaky přetrvávají i přes odpovídající léčbu, je třeba zvážit další vyšetření.

Poškození jaterU pacientů se závažným poškozením jater by během léčby pantoprazolem měla být pravidelně monitorována hladina jaterních enzymů. V případě zvýšení jaterních enzymů je třeba léčbu přerušit (viz bod 4.2).

Současné užívání s atazanavirem Nedoporučuje se současné užívání inhibitorů protonové pumpy s atazanavirem (viz bod 4.5). Pokud je kombinace atazanaviru a inhibitoru protonové pumpy považována za nezbytnou, doporučuje se pečlivé klinické sledování (např. virová zátěž) v kombinaci se zvýšením dávky atazanaviru na 400 mg s ritonavirem 100 mg. Denní dávka 20 mg pantoprazolu by neměla být překročena.

Gastrointestinální infekce vyvolané bakteriemiPři užívání pantoprazolu, podobně jako dalších inhibitorů protonové pumpy (PPI), lze očekávat zvýšení počtu baktérií běžně se vyskytujících v horním gastrointestinálním traktu. Léčba přípravkem Controloc může vést k mírnému zvýšení rizika výskytu gastrointestinálních infekcí způsobených bakteriemi rodu Salmonella a Campylobacter.

HypomagnezémieU pacientů léčených dlouhodobě inhibitory protonové pumpy, jako je pantoprazol, byly hlášeny případy závažné hypomagnezémie. Tito pacienti byli léčeni nejméně 3 měsíce, ve většině případů 1rok. Hypomagnezémie se může projevit závažnými příznaky, jako je únava, tetanie, delirium, křeče, závratě a ventrikulární arytmie. Počáteční příznaky však mohou být nenápadné a mohou být přehlédnuty. U většiny postižených pacientů došlo ke zlepšení stavu poté, co byla léčba inhibitorem protonové pumpy ukončena a zahájena suplementace magnéziem.U pacientů, u nichž je plánována dlouhodobá léčba nebo kteří mají užívat inhibitor protonové pumpy společně s digoxinem nebo jinými látkami, které mohou působit hypomagnezémii (např. diuretika), je vhodné vyšetřit hladinu magnézia před zahájením léčby a opakovaně v jejím průběhu.

Zlomeniny kostíInhibitory protonové pumpy, obzvláště pokud jsou podávány ve vysokých dávkách a dlouhodobě (déle než 1 rok), mohou mírně zvyšovat riziko zlomenin proximálního konce femuru, distálního konce předloktí a obratlů, zejména u starších osob a osob se známými rizikovými faktory. Podle výsledků observačních studií mohou inhibitory protonové pumpy zvyšovat celkové riziko fraktur o 10-40%. K tomuto zvýšení mohou částečně přispívat jiné rizikové faktory. Pacienti s rizikem osteoporózy mají být adekvátně léčeni a mají mít zajištěn dostatečný přísun vitaminu D a kalcia.

SodíkTento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné injekční lahvičce, tj. je v podstatě „bez obsahu sodíku“.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv pantoprazolu na absorpci jiných léčivých přípravkůZ důvodu vysoké a dlouhodobé inhibice sekrece žaludeční kyseliny může pantoprazol snížit absorpci léčiv, jejichž biologická dostupnost závisí na pH v žaludku, např. některá azolová antimykotika, jako jsou ketokonazol, itrakonazol, posakonazol a další léčiva, jako erlotinib.

Léčba HIV (atazanavir)Podávání atazanaviru a jiných přípravků pro léčbu HIV, jejichž absorpce závisí na pH, současně s inhibitory protonové pumpy může vést k významnému snížení biologické dostupnosti těchto HIV přípravků a může ovlivnit jejich účinnost. Proto se souběžné podávání inhibitorů protonové pumpyvčetně pantoprazolu s atazanavirem nedoporučuje (viz bod 4.4).

Kumarinová antikoagulancia (fenprokumon nebo warfarin)Ačkoliv ve farmakokinetických klinických studiích nebyly pozorovány interakce při souběžném podávání fenprokumonu nebo warfarinu, po uvedení na trh byly zaznamenány izolované případy změn v INR. Proto se u pacientů, kteří užívají kumarinová antikoagulancia (např.fenprokumon nebo warfarin), doporučuje monitorování protrombinového času / INR po zahájení, ukončení nebo v průběhu nepravidelného užívání pantoprazolu.

Jiné studie interakcíPantoprazol je rozsáhle metabolizován v játrech prostřednictvím enzymatického systému cytochromu P450. Hlavní cestou metabolizace je demethylace prostřednictvím CYP2C19 a mezi další metabolické cesty patří oxidace prostřednictvím CYP3A4.

Studie interakcí s přípravky, které jsou také metabolizovány těmito cestami, jako je karbamazepin, diazepam, glibenklamid, nifedipin, perorální kontraceptiva s obsahem levonorgestrelu a etinylestradiolu, neodhalily žádné klinicky signifikantní interakce.

Výsledky řady studií interakcí prokázaly, že pantoprazol neovlivňuje metabolismus léčivých látek metabolizovaných prostřednictvím CYP1A2 (jako kofein, theofylin), CYP2C9 (jako piroxikam, diklofenak, naproxen), CYP2D6 (jako metoprolol), CYP2E1 (jako etanol), ani nezasahuje do absorpce digoxinu spojené s p-glykoproteinem.

Nebyly zaznamenány interakce se současně podávanými antacidy.

Zároveň byly provedeny studie interakcí se souběžným podáváním pantoprazolu a některých antibiotik (klarithromycin, metronidazol, amoxicilin). Nebyly zjištěny žádné klinicky významné interakce.

4.6 Těhotenství a kojení

TěhotenstvíDostatečné údaje o podávání pantoprazolu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Přípravek Controloc by neměl být v těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

KojeníStudie na zvířatech prokázaly vylučování pantoprazolu do mateřského mléka. Bylo pozorováno vylučování do lidského mléka. Při rozhodování, zda kojit nebo přerušit kojení, zda pokračovat v podávání přípravku Controloc nebo jeho užívání ukončit, je třeba vyhodnotit přínos kojení pro dítě a přínos léčby přípravkem Controloc pro matku.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky jako závrať a poruchy vidění (viz bod 4.8). Pokud pacient pocítí tyto příznaky, nesmí řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Přibližně u 5 % pacientů lze očekávat výskyt nežádoucích účinků. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky je tromboflebitida v místě injekce. Průjem a bolest hlavy se projevují u přibližně 1 % pacientů.

Tabulka uvádí seznam nežádoucích účinků pozorovaných u pantoprazolu, seřazených podle následující klasifikace četnosti výskytu.

Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥ 1/1000 až>1/10000); velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Na žádnénežádoucí účinky hlášené po uvedení na trh není možné aplikovat četnosti nežádoucíchúčinků, proto jsou uvedeny pod četností “není známo”.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 1. Nežádoucí účinky pantoprazolu v klinických studiích a po uvedení na trh

Frekvence

Třída orgánových systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Neznámé

Frekvence

Třída orgánových systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Neznámé

Poruchy

krve

a

lymfatického systému

Agranulocytóza Trombocytopenie;

Leukopenie;Pancytopenie

Poruchy imunitního systému

Hypersensitivita (včetně anafylaktické reakce

a

anafylaktického šoku)

Poruchy metabolismu

a

výživy

Hyperlipidemie a zvýšení

lipidů

(triglyceridů

a

cholesterolu); změny

tělesné

hmotnosti

Hyponatremie;Hypomagnezémie(viz bod 4.4)

Psychiatrické poruchy

Poruchy spánku

Deprese

(a

zhoršení všechpříznaků)

Dezorientace

(a

zhoršení

všech

příznaků)

Halucinace; zmatenost (zvláště

u

predisponovaných pacientů,jakož i zhoršení

těchto

příznaků, kde již jsou přítomny)

Poruchy nervového systému

Bolest

hlavy;

závratě

Poruchy chuti

Poruchy oka

Poruchy vidění/ rozmazané vidění

Gastrointestinální poruchy

Průjem;Nausea

/

zvracení;Bolesti

horní

částibřicha

a

plynatost;Zácpa;Sucho v ústech;Bolest břicha a břišní diskomfort

Poruchy

jater

a

žlučových cest

Zvýšené jaterní enzymy (transaminázy, γ-GT)

Zvýšený bilirubin

Hepatocelulární poškození; žloutenka; jaterní selhání

Poruchy kůže a podkoží

Vyrážka /exantém /erupce;Pruritus

Kopřivka; Angioedém

Stevens-Johnsonův syndrom;Lyellův syndrom;Erythema multiforme;Fotosenzitivita.

Frekvence

Třída orgánových systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Neznámé

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Fraktury proximálního konce femuru, distálního konce předloktí a obratlů (viz bod 4.4)

Artralgie; myalgie

Poruchy ledvin a močových cest

Intersticiální nefritida

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Gynekomastie

Celkové poruchy a reakce

v

místě

aplikace

Trombo-flebitidav místě injekce

Asténie, únava amalátnost

Zvýšení tělesné teploty;Periferní edém

4.9 Předávkování

Žádné příznaky předávkování u člověka nejsou známy.Dávky do 240 mg aplikované intravenózně po dobu dvou minut byly velmi dobře tolerovány.Z důvodu vysoké vazby na proteiny krevní plazmy není pantoprazol možné rychle eliminovat pomocí dialýzy.

V případě předávkování s klinickými známkami intoxikace neexistují žádná specifická terapeutická doporučení kromě symptomatické a podpůrné léčby.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory protonové pumpyATC kód: A02BC02

Mechanismus účinkuPantoprazol je substituovaný benzimidazol, který inhibuje sekreci kyseliny chlorovodíkové v žaludku specifickou blokádou protonové pumpy parietálních buněk.

Pantoprazol se konvertuje na aktivní formu v kyselém prostředí parietálních buněk, kde inhibuje enzym H

+, K+-ATPázu, tj. finální stádium tvorby kyseliny chlorovodíkové v žaludku. Inhibice je

závislá na dávce a ovlivňuje jak bazální, tak stimulovanou sekreci kyseliny. U většiny pacientů je vymizení příznaků dosaženo v průběhu 2 týdnů. Stejně jako u jiných inhibitorů protonové pumpy a inhibitorů H2 receptorů způsobuje léčba pantoprazolem snížení acidity v žaludku, a tím zvyšuje gastrin v poměru ke snížení acidity. Zvýšení gastrinu je reverzibilní. Protože se pantoprazol váže na enzym distálně od úrovně buněčných receptorů, může inhibovat sekreci kyseliny chlorovodíkové nezávisle na stimulaci jinými látkami (acetylcholin, histamin, gastrin).Účinek je stejný při perorálním i intravenózním podání přípravku.

Působením pantoprazolu se zvyšují hodnoty gastrinu při hladovění. Při krátkodobém užívání ve většině případů nepřekračují horní mez normálních hodnot. Při dlouhodobé léčbě se hladiny gastrinu ve většině případů zdvojnásobí. K nadměrnému zvýšení však dochází pouze v izolovaných případech.

Následkem toho je při dlouhodobé léčbě vzácně pozorováno mírné až střední zvýšení počtu specifických endokrinních buněk (ECL) v žaludku (jednoduchá až adenomatoidní hyperplázie). Podle dosud provedených studií byla tvorba karcinoidních prekurzorů (atypická hyperplázie) nebo gastrických karcinoidů zjištěna ve studiích na zvířatech (viz bod 5.3.), tyto projevy nebyly pozorovány u člověka.

Na základě studií na zvířatech nelze vyloučit vliv dlouhodobé léčby pantoprazolem překračující období 1 roku na endokrinní parametry štítné žlázy.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Obecná farmakokinetikaFarmakokinetika se neliší po jednorázovém či opakovaném podání. V dávkovém rozmezí 10 - 80 mg je plazmatická kinetika pantoprazolu lineární jak po perorálním, tak po intravenózním podání.

DistribuceVazba pantoprazolu na proteiny krevní plazmy je asi 98 %. Distribuční objem činí asi 0,15 l/kg.

EliminacePantoprazol je metabolizován téměř výhradně v játrech. Hlavní cestou metabolizace je demetylace prostřednictvím CYP2C19 s následnou konjugací se sulfátem, mezi další metabolické cesty patří oxidace prostřednictvím CYP3A4. Terminální poločas je přibližně 1 hodina a clearance se pohybuje okolo 0,1 l/hod/kg. Vyskytlo se několik případů se zpožděnou eliminací. Díky specifické vazbě pantoprazolu na protonovou pumpu parietálních buněk nekoreluje eliminační poločas s mnohem delší dobou trvání účinku (inhibice sekrece kyseliny).Renální eliminace představuje hlavní cestu exkrece (asi 80 %) metabolitů pantoprazolu, zbytek je vylučován stolicí. Hlavním metabolitem v séru i v moči je desmethylpantoprazol konjugovaný se sulfátem. Poločas hlavního metabolitu (asi 1,5 hod) není o mnoho delší než poločas pantoprazolu.

Charakteristiky u pacientů/zvláštních skupin jedincůPřibližně 3 % evropské populace postrádá funkční enzym CYP2C19 a tito lidé se označují jako pomalí metabolizátoři. U těchto jedinců je metabolismus pantoprazolu pravděpodobně katalyzován především CYP3A4. Po podání jednorázové dávky 40 mg pantoprazolu byla průměrná plocha pod křivkou plazmatických koncentrací v čase (AUC) přibližně 6x vyšší u pomalých metabolizátorů než u jedinců s funkčním enzymem CYP2C19 (aktivní metabolizátoři). Průměrné vrcholové plazmatické koncentrace se zvýšily asi o 60 %. Tato zjištění nemají vliv na dávkování pantoprazolu.

Při podávání pantoprazolu pacientům se snížením ledvinových funkcí (včetně dialyzovaných pacientů) není nutné snížení dávky. Stejně jako u zdravých jedinců je poločas pantoprazolu krátký. Jen velmi malé množství pantoprazolu je dialyzováno. Ačkoli hlavní metabolit má mírně opožděný poločas (2 –3 hod), exkrece je přesto rychlá, a tudíž nedochází ke kumulaci.Ačkoli se hodnota poločasu u pacientů s jaterní cirhózou (třídy A a B podle Childa) zvyšuje na 7 až 9 hod a hodnoty AUC se zvyšují o faktor 5 až 7, maximální sérové koncentrace se zvyšují jen mírně o faktor 1,5 ve srovnání se zdravými jedinci.Mírné zvýšení AUC a Cmax u starších dobrovolníků oproti mladším rovněž nebylo klinicky relevantní.

DětiPo podání jednotlivých i.v. dávek pantoprazolu 0,8 nebo 1,6 mg/kg dětem ve věku 2 – 16 let nebyly pozorovány významné souvislosti mezi clearance pantoprazolu a věkem nebo tělesnou hmotností. AUC a distribuční objem byly v souladu s hodnotami pro dospělé.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Preklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podání a genotoxicity neodhalují žádná specifická rizika pro člověka.

Ve dvouletých studiích karcinogenity na potkanech byla nalezena neuroendokrinní neoplazmata.

Navíc byly nalezeny papilomy dlaždicových buněk v přední části žaludku potkanů. Podrobně byl zkoumán mechanismus vedoucí k tvorbě gastrických karcinoidů při léčbě substituovanými benzimidazoly, což umožňuje závěr, že se jedná o sekundární reakci na nadměrné zvýšení sérových hladin gastrinu, které nastalo u potkanů během chronického podávání vysokých dávek. Ve dvouletých studiích na hlodavcích byl u potkanů a u myších samic pozorován vyšší počet jaterních nádorů, což bylo interpretováno jako následek vysokého poměru metabolizace pantoprazolu v játrech.

Mírné zvýšení neoplastických změn štítné žlázy bylo pozorováno ve skupině potkanů, kterým byly podávány nejvyšší dávky (200 mg/kg). Výskyt těchto tumorů souvisí se změnami odbourávání tyroxinu v játrech potkanů vyvolanými pantoprazolem. Jelikož terapeutické dávky u člověka jsou nízké, neočekávají se žádné nežádoucí účinky na štítnou žlázu.

Reprodukční studie na zvířatech poukázaly na lehkou fetotoxicitu u dávek nad 5 mg/kg. Výzkumy neodhalily žádné důkazy poškození fertility či teratogenních účinků. Přechod přes placentu byl testován na potkanech a bylo zjištěno, že se zvyšuje s pozdějšími stádii gestace. V důsledku toho je koncentrace pantoprazolu u plodu krátce před porodem zvýšena.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Dihydrát edetanu disodného, hydroxid sodný (pro úpravu pH)

6.2 Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 6.6.

6.3 Doba použitelnosti

Neotevřená injekční lahvička: 2 rokyChemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 12 hodin při teplotě 25 C.Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě.Pokud přípravek není spotřebován okamžitě, doba a podmínky uchování přípravku po otevřenípřed použitím jsou v odpovědnosti uživatele.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 C.Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Pro podmínky uchovávání přípravku po rozpuštění a rekonstituci viz bod 6.3.

6.5. Druh obalu a velikost balení

injekční lahvička z čirého skla (typ I) o velikosti 10 ml s hliníkovým uzávěrem a uzávěrem z šedégumy, která obsahuje 40 mg prášku pro injekční roztok.

Velikost balení1 injekční lahvička s práškem pro injekční roztok.5 (5x1) injekčních lahviček s práškem pro injekční roztok.

balení pro nemocniční zařízení1 injekční lahvička s práškem pro injekční roztok.5 (5x1) injekčních lahviček s práškem pro injekční roztok.

10 (10x1) injekčních lahviček s práškem pro injekční roztok.20 (20x1) injekčních lahviček s práškem pro injekční roztok.

Ne všechny velikosti balení jsou na trhu dostupné.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Příprava injekčního roztoku: 10 ml fyziologického roztoku 9 mg/ml chloridu sodného (0,9 %,)se vstříkne do injekční lahvičky obsahující prášek. Vzhled přípravku po rekonstituci je čirý nažloutlýroztok. Připravený roztok je třeba podat přímo, nebo může být podán po smísení s 100 mlfyziologického roztoku 9 mg/ml chloridu sodného (0,9 %,) nebo s roztokem glukózy 55 mg/ml (5%).Pro přípravu roztoku by měly být použity skleněné nebo plastové nádoby.

Chemická a fyzikální stabilita po otevření před použitím byla doložena na dobu 12 hodin při teplotě25 C.Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě.Controloc i.v. by neměl být připravován nebo mísen s jinými rozpouštědly než těmi, které jsou zdeuvedené.

Přípravek je třeba podávat intravenózně po dobu 2 až 15 minut.

Obsah injekční lahvičky je určen pouze pro jednorázové použití. Zbytek přípravku v nádobě, nebov případě změny vzhledu přípravku (např. zakalení či sraženiny v roztoku), zlikvidujte materiálv souladu s místními požadavky.

Všechen nepoužitý materiál nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Nycomed GmbH Konstanz Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

09/832/99-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.12.1999 / 15.12. 2010

10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

20.9.2012

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku naleznete na webové stránce orgánu Heads of MedicinesAgencies (HMA) http://www.hma.eu.


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Controloc i.v., prášek pro injekční roztok

Pantoprazolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje 40 mg pantoprazolum (jako pantoprazolum natricum sesquihydricum)

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Jedna injekční lavička obsahuje 1 mg dihydrátu edetanu disodného a 0,24 mg hydroxidu sodného.Pro další informace viz příbalová informace.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro injekční roztok

1 injekční lahvička.5 (5x1) injekčních lahviček.

Balení pro nemocniční zařízení:

1 injekční lahvička.5 (5x1) injekčních lahviček10 (10x1) injekčních lahviček20 (20x1) injekčních lahviček

Součást balení pro nemocnice – samostatně neprodejné.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

2

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:Po rozpuštění (a rekonstituci) použitelné do 12 hodin po přípravě

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Nycomed GmbHKonstanzNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

09/832/99-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Neuvádí se- odůvodnění přijato

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Injekční lahvička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Controloc i.v., prášek pro injekční roztok

Pantoprazolum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna injekční lahvička obsahuje 40 mg pantoprazolum (jako pantoprazolum natricum sesquihydricum)

3.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání.

4.

POUŽITELNOST

Použitelné do:Po rekonstituci použitelné do 12 hodin po přípravě

5. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

6.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.