Contrahist 5 Mg

Kód 0175161 ( )
Registrační číslo 24/ 021/12-C
Název CONTRAHIST 5 MG
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Adamed Sp. z o.o., Czosnów, Polsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0175162 POR TBL FLM 10X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0175164 POR TBL FLM 100X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0175153 POR TBL FLM 14X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0175156 POR TBL FLM 15X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0175154 POR TBL FLM 21X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0175155 POR TBL FLM 28X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0175157 POR TBL FLM 30X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0175163 POR TBL FLM 50X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0175158 POR TBL FLM 56X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0175159 POR TBL FLM 60X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0175152 POR TBL FLM 7X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0175160 POR TBL FLM 90X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0175161 POR TBL FLM 98X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CONTRAHIST 5 MG

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls195081/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Contrahist 5 mg, potahované tablety

levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Contrahist a k čemu se používá?

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Contrahist užívat?

3.

Jak se přípravek Contrahist užívá?

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Contrahist uchovávat?

6.

Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CONTRAHIST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Léčivou látkou přípravku Contrahist je levocetirizin-dihydrochlorid. Přípravek Contrahist je protialergickým léčivým přípravkem (antihistaminikum určené pro systémovou aplikaci).

Používá se k léčbě příznaků (symptomů) onemocnění spojených s:•

alergickou rýmou (včetně přetrvávající alergické rýmy);

chronickou kopřivkou neznámého původu (chronická idiopatická kopřivka).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CONTRAHIST UŽÍVAT?

Neužívejte Contrahist

jestliže jste alergický (á) {(přecitlivělý (á)} na levocetirizin dihydrochlorid nebo jiné antihistaminikum, anebo na kteroukoli další složku přípravku Contrahist (viz „Co Contrahist obsahuje“);

jestliže trpíte závažným poškozením funkce ledvin (těžké selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Upozornění a opatřeníPotahované tablety Contrahist se nedoporučují k podání dětem do 6 let, protože forma potahovaných tablet nedovoluje úpravu dávkování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyInformujte prosím svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a)v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

2

Užívání přípravku Contrahist s jídlem a pitímPři současném podání přípravku Contrahist a alkoholu je třeba zvýšené opatrnosti. Podávání cetirizinu nebo levocetirizinu se současnou konzumací alkoholu nebo jiných centrálně působících látek může u citlivých pacientů mít vliv na centrální nervovou soustavu, i když bylo prokázáno, že racemická směs cetirizinu účinky alkoholu nezvyšuje.

Fertilita, těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.Jestliže jste těhotná, zkoušíte otěhotnět, nebo kojíte, sdělte to svému lékaři.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNěkteří pacienti mohou po podání přípravku Contrahist pociťovat spavost/ospalost, malátnost a únavu. Pokud máte v úmyslu řídit vozidlo, věnovat se potenciálně nebezpečným činnostem anebo obsluhovat stroje, měli byste vyčkat, dokud nezjistíte reakci na užívaný lék. Zvláštní testy nicméně neprokázaly, že by levocetirizin v doporučeném dávkování u zdravých osob ovlivnil duševní bdělost, schopnost reakce nebo schopnost řídit.

Důležité informace o některých složkách přípravku ContrahistTyto tablety obsahují laktosu, proto pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí na některé cukry, poraďte se před užitím tablet Contrahist s lékařem.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CONTRAHIST UŽÍVÁ?

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře anebo lékárníka. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od svého lékaře nedostal (a) o užívání přípravku Contrahist pokyny odlišné. V takovém případě užívejte přípravek Contrahist přesně podle pokynů lékaře.

Obvyklá dávka pro dospělé a děti starší 6 let je jedna tableta denně.

U pacientů trpících poškozením funkce ledvin se dle závažnosti poškození ledvin může podávat nižší dávka, která se u dětí navíc upraví dle tělesné hmotnosti; dávku v těchto případech určí lékař.

Pacientům trpícím pouze poškozením funkce jater se podává obvyklá předepsaná dávka.

U pacientů trpících současným poškozením funkce jater a ledvin se může dle závažnosti poškození ledvin podávat nižší dávka; u dětí se navíc dávka upraví dle tělesné hmotnosti; dávku v těchto případech určí lékař.

Podávání přípravku Contrahist se nedoporučuje u dětí mladších 6 let.

Jak a kdy užívat přípravek Contrahist?Tablety se polykají celé a zapíjejí tekutinou. Mohou se podávat během jídla nebo bez jídla.

Jestliže jste užil (a) více přípravku Contrahist, než jste měl (a)?V případě užití vyšší než doporučené dávky přípravku Contrahist se může u dospělých objevit ospalost. U dětí se na začátku může objevit rozrušení a neklid, později pak ospalost.

Pokud si myslíte, že jste užil (a) vyšší než doporučenou dávku přípravku Contrahist, informujte o tom svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

3

Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek Contrahist?Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek Contrahist, nebo jste užil (a) nižší dávku, než Vám předepsal lékař, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. Další dávku užijte v určené době.

Jestliže jste přestal (a) užívat přípravek Contrahist?Ukončení léčby přípravkem Contrahist by nemělo mít žádné nepříznivé projevy. Mohou se znovu objevit příznaky onemocnění, neměly by však být těžší než před zahájením léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Contrahist nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Objeví-li se u Vás příznaky hypersenzitivní reakce, okamžitě přerušte užívání přípravku Contrahist a ihned vyhledejte lékaře. K příznakům hypersenzitivní reakce patří otok úst, jazyka, obličeje a/nebo krku, dechové nebo polykací obtíže provázené kopřivkou (angioedém), náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu až šoku, jež může být smrtící.

Mezi častými (vyskytujícími se u méně než 1/10 pacientů, ale u více než 1/100 pacientů) nežádoucími účinky byly hlášeny především mírné až středně závažné účinky jako jsou sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost.

Mezi méně častými (vyskytujícími se u méně než 1/100 pacientů, ale u více než 1/1000 pacientů) nežádoucími účinky byly hlášeny vyčerpání a bolest břicha.

K dalším hlášeným nežádoucím účinkům patří: palpitace (bušení srdce), křeče, porucha zraku, edém, pruritus (svědění), vyrážka, kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže), dušnost, přibývání na váze, bolesti svalů, agresivita nebo agitovanost (rozrušení), hepatitida, abnormální funkce jater a nevolnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK CONTRAHIST UCHOVÁVAT?

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Contrahist nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

4

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Contrahist obsahuje?-

Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg levocetirizini dihydrochloridum.

-

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, hypromelosa 2910, oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

Jak přípravek Contrahist vypadá a co obsahuje toto balení?Tablety jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní a potahované, s vyraženým symbolem „^11“ na jedné straně.Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 nebo 100 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraciAdamed Sp. z o.o.Pieńków 14905-152 Czosnów, Polsko

VýrobceAdamed Sp. z o.o.Pieńków 14905-152 Czosnów, Polsko

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

{Polsko}

{Contrahist }

{Česká republika}

{Contrahist 5 mg, potahované tablety }

{Rumunsko}

{Contrahist 5 mg comprimate filmate }

{Slovenská republika} {Contrahist 5 mg filmom obalené tablety }{Řecko}

{Contrahist 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία }

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 18.1.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls195081/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Contrahist 5 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg (což odpovídá 4,2 mg levocetirizinum)

Pomocné látky: 68,2 mg monohydrátu laktosy v 1 potahované tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta. Bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety (délka 8 mm, šířka 4,5 mm), s vyraženým symbolem „^11“ na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Symptomatická léčba alergické rinitidy (včetně perzistující alergické rinitidy) a chronické idiopatické urtikarie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Potahované tablety se podávají perorálně, polykají se celé, zapíjejí se tekutinou a mohou se užívat během jídla nebo nezávisle na jídle. Doporučuje se užívat v jedné denní dávce.

Dospělí a dospívající starší 12 let: Doporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta).

Starší pacienti: Úprava dávky se doporučuje u starších pacientů se středně závažným až těžkým renálním postižením (viz odstavec Pacienti s renálním postižením).

Děti od 6 do 12 let: Doporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta).

Pro děti od 2 do 6 let není možné pro lékovou formu potahované tablety dávkování upravit. Doporučuje se použít pediatrické lékové formy levocetirizinu.

Dospělí pacienti s renálním postižením: Intervaly podávání se musí individuálně přizpůsobit podle renálních funkcí. Úpravu dávkování je možné určit pomocí následující tabulky. K použití této tabulky je třeba stanovení clearance kreatininu (CLcr) v ml/min. Hodnotu CLcr (ml/min) lze vypočítat na základě hodnoty sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce:

2

CLcr =

[140-věk (roky)] x hmotnost (kg)

(x 0,85 u žen)

72 x sérový kreatinin (mg/dl)

Úprava dávkování u pacientů s renálním postižením:

U dětí trpících renálním postižením se musí dávka upravovat individuálně, přičemž třeba vzít v úvahu hodnotu renální clearance a hmotnost pacienta. Pro děti s postižením renálních funkcí žádná specifická data neexistují.

Pacienti s hepatálním postižením U pacientů trpících izolovaným postižením jaterní funkce není třeba upravovat dávkování. Dávkování se doporučuje upravit pacientům trpícím současným poškozením funkce jater i ledvin (viz výše odstavec Pacienti s renálním postižením).

Délka podávání:Intermitentní alergická rinitida (symptomy <4 dny/týden nebo délka trvání potíží méně než 4 týdny) má být léčena podle charakteru onemocnění a anamnézy; léčbu je možné přerušit po vymizení příznaků a znovu zahájit při jejich opětovném nástupu. U perzistující alergické rinitidy (symptomy >4 dny/týden a délka trvání potíží po dobu delší než 4 týdny) může být pacientovi navržena kontinuální léčba po dobu expozice alergenům. V současné době jsou k dispozici klinická data s potahovanými tabletami 5 mg levocetirizinu podávanými po dobu 6 měsíců. Roční klinická zkušenost je k dispozici pro racemát v indikacích chronická kopřivka a chronická alergická rinitida.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na levocetirizin, na jiné deriváty piperazinu, nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, s hereditární laktázovou deficiencí nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.Závažné postižení ledvin s hodnotami clearance kreatininu pod 10 ml/min.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Podávání potahovaných tablet dětem do 6 let se nedoporučuje, protože tato léková forma nedovoluje odpovídající úpravu dávkování. Doporučuje se použít pediatrické lékové formy levocetirizinu. Podávání levocetirizinu kojencům a batolatům do 2 let věku se nedoporučuje. Při současném požívání alkoholu je třeba opatrnosti (viz Interakce).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S levocetirizinem nebyly provedeny interakční studie (včetně studie s induktory CYP3A4); studie s racemátem (cetirizin) prokázaly, že se nevyskytují žádné klinicky významné nežádoucí interakce (s pseudoefedrinem, cimetidinem, ketokonazolem, erytromycinem, azitromycinem, glipizidem a

Stupeň renální insuficience

Clearance kreatininu

(ml/min)

Dávka a frekvence

Normální funkce ledvin

≥ 80

5 mg jednou denně

Mírné postižení ledvin

50 – 79

5 mg jednou denně

Středně závažné postiženíledvin

30 – 49

5 mg obden

Těžké postižení ledvin

< 30

5 mg jednou za 3 dny

Dialyzovaní pacienti v terminálním stádiu onemocnění ledvin

< 10

kontraindikováno

3

diazepamem). Ve studii s opakovaným podáváním teofylinu (400 mg jednou denně) byl pozorován mírný pokles clearance cetirizinu (16%); dostupnost teofylinu nebyla současným podáváním cetirizinu změněna. Stupeň absorpce levocetirizinu není ovlivněn jídlem, snižuje se však rychlost absorpce. U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo dalších sedativ ovlivnit centrální nervový systém, třebaže bylo prokázáno, že racemát cetirizinu účinky alkoholu nezesiluje.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici žádná klinická data týkající se těhotných žen vystavených působení levocetirizinu.Ve studiích prováděných na zvířatech nebyly zaznamenány žádné přímé či nepřímé škodlivé účinky na březost, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Při předepisování přípravku těhotným nebo kojícím ženám je nutná opatrnost.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Srovnávací klinické studie neprokázaly, že by levocetirizin v doporučené dávce ovlivňoval pozornost,reaktivitu nebo schopnost řídit.Přesto někteří pacienti mohou během léčby levocetirizinem pociťovat ospalost, únavu nebo slabost.Proto by měl pacient při řízení motorových vozidel, při potenciálně nebezpečných činnostech nebo při ovládání strojů přihlédnout ke své individuální reakci na lék.

4.8

Nežádoucí účinky

V terapeutických studiích žen a mužů ve věku od 12 do 71 let mělo 15,1% pacientů léčených 5 mg levocetirizinu alespoň jednu nežádoucí reakci ve srovnání s 11,3% osob ve skupině, která dostávala placebo. 91,6% těchto nežádoucích účinků bylo mírných nebo středně závažných.

V klinických terapeutických studiích bylo pro nežádoucí účinky ze studie vyřazeno 1% (9/935) pacientů dostávajících 5 mg levocetirizinu a 1,8% (14/771) pacientů dostávajících placebo.

Klinických terapeutických studií s levocetirizinem se účastnilo 935 jedinců, kteří užívali doporučenoudávku 5 mg levocetirizinu denně. V této skupině byla zaznamenána následující incidence nežádoucích účinků s frekvencí 1% nebo vyšší (časté: ≥1/100 až <1/10) po podání levocetirizinu 5 mg nebo placeba:

Preferované označení(WHOART)

Placebo(n = 771)

Levocetirizin 5 mg(n = 935)

bolest hlavy

25 (3,2%)

24 (2,6%)

ospalost

11 (1,4%)

49 (5,2%)

sucho v ústech

12 (1,6%)

24 (2,6%)

únava

9 (1,2%)

23 (2,5%)

Dále byl pozorován občasný výskyt nežádoucích účinků (méně časté: ≥1/1 000, <1/100) jako jsou astenie a bolest břicha.

Výskyt sedativních nežádoucích účinků jako jsou ospalost, únava a astenie byl častěji pozorován po užívání 5 mg levocetirizinu (8,1%), než po užívání placeba (3,1%).

Kromě nežádoucích účinků hlášených v průběhu klinických studií a uvedených výše, byly po uvedení přípravku na trh velmi vzácně hlášeny případy následujících nežádoucích účinků:

poruchy imunitního systému: hypersenzitivita včetně anafylaxe

psychiatrické poruchy: agresivita, agitovanost

4

poruchy nervového systému: křeče

poruchy oka: poruchy zraku

srdeční poruchy: palpitace

respirační, hrudní a mediastinální poruchy: dyspnoe

gastrointestinální poruchy: nauzea

poruchy jater a žlučových cest: hepatitida

poruchy kůže a podkožní tkáně: angioneurotický edém, fixní lékový exantém, pruritus, vyrážka, kopřivka

poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: myalgie

vyšetření: přibývání na váze, abnormální jaterní testy

4.9

Předávkování

a) příznaky Příznaky předávkování mohou zahrnovat ospalost u dospělých a počáteční rozrušení a neklid následovaný ospalostí u dětí.

b) léčba předávkováníŽádné specifické antidotum levocetirizinu není známé. Pokud dojde k předávkování, doporučuje se symptomatická nebo podpůrná léčba. Je-li doba od užití krátká, je vhodné provést výplach žaludku. Levocetirizin není možné účinně odstranit hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihistaminika k systémovému použití, piperazinové deriváty, ATC kód: R06AE09.

Levocetirizin, (R)-enantiomer cetirizinu, je silný a selektivní antagonista periferních H1-receptorů.

Vazebné studie prokázaly, že levocetirizin má vysokou afinitu k lidským H1-receptorům (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizin má ve srovnání s cetirizinem dvounásobnou afinitu (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizin se z H1-receptorů uvolňuje s poločasem 115 ± 38 minut. Po jednorázovém podání dosahuje obsazenost receptorů levocetirizinem za 4 hodiny 90% a za 24 hodin 57%.

Farmakodynamické studie se zdravými dobrovolníky prokázaly, že v poloviční dávce má levocetirizin jak na kůži, tak v nose účinek srovnatelný s cetirizinem.

Farmakodynamická aktivita levocetirizinu byla studována v následujících kontrolovaných randomizovaných klinických studiích:

Ve studii porovnávající účinek 5 mg levocetirizinu, 5 mg desloratadinu a placeba na histaminem indukovaný výsev pupenů a zarudnutí „wheal and flare“ vedla léčba levocetirizinem ke statisticky významnému zlepšení (p<0,001) v porovnání s placebem a desloratadinem – tento účinek byl nejvýraznější v prvních 12 hodinách a přetrvával po dobu 24 hodin.

V placebem kontrolovaných studiích na modelu komorové expozice alergenům byl pozorován nástup účinků 5 mg levocetirizinu na příznaky vyvolané pylem 1 hodinu po podání léku.

Ve studiích in vitro (Boydenova komůrka a tkáňové kultury) bylo prokázáno, že levocetirizin inhibuje eotaxinem indukovanou transendoteliální migraci eozinofilů přes dermální a plicní buňky. Farmakodynamická experimentální studie in vivo (technika kožní komůrky) po podání 5 mg levocetirizinu u 14 dospělých pacientů prokázala ve srovnání s placebem tři hlavní inhibiční

5

mechanismy (inhibici uvolňování VCAM-1, modulaci vaskulární permeability a pokles uvolňování eozinofilů) na reakci vyvolanou pylem v prvních 6 hodinách.

Účinnost a bezpečnost levocetirizinu byla prokázána v několika dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studiích u dospělých pacientů se sezónní, celoroční a perzistující alergickou rinitidou. V některých studiích bylo prokázáno, že levocetirizin výrazně zlepšuje příznaky alergické rinitidy, včetně nosní kongesce.

Šestiměsíční klinická studie s 551 dospělými pacienty (z toho 276 bylo léčeno levocetirizinem) s perzistující alergickou rinitidou (s příznaky během 4 dnů v týdnu po dobu nejméně čtyř po sobě jdoucích týdnů) s citlivostí na roztoče domácího prachu a pyly trav prokázala, že 5 mg levocetirizinu je z hlediska celkového zmírnění skóre příznaků alergické rinitidy v celém průběhu trvání studie a bez výskytu tachyfylaxe, klinicky a statisticky významně účinnějších než placebo. Během celé studie levocetirizin významně zlepšil kvalitu života pacientů.

Bezpečnost a účinnost tablet levocetirizinu u dětí byla studována ve dvou placebem kontrolovaných klinických studiích zahrnujících pacienty ve věku 6 až 12 let, postižených sezónní a celoroční alergickou rinitidou. V obou studiích levocetirizin významně zlepšil příznaky a kvalitu života pacientů.

V placebem kontrolované klinické studii, zahrnující 166 pacientů s chronickou idiopatickou urtikarií, dostávalo 85 pacientů jednou denně placebo a 81 pacientů jednou denně 5 mg levocetirizinu, po dobu 6 týdnů. Léčba levocetirizinem vedla, ve srovnání s placebem, k významnému poklesu svědění během prvního týdne a po celou dobu trvání léčby. V porovnání s placebem vedl levocetirizin rovněž k výraznému zlepšení kvality života, podle stanoveného dermatologického indexu kvality života.

Vztah farmakokinetiky a farmakodynamiky:Účinek na histaminem indukovanou kožní reakci není přímou funkcí koncentrace látky v plasmě.

Na EKG při podávání levocetirizinu nedochází k žádnému významnému ovlivnění QT intervalu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický profil levocetirizinu je lineární a na dávce a čase nezávislý, s nízkou variabilitou mezi jednotlivými subjekty. Farmakokinetický profil je stejný jak po podání samotného enantiomeru, tak i cetirizinu. Nedochází k žádné chirální inverzi v procesu absorpce a eliminace.

Absorpce: Po perorálním podání je levocetirizin rychle a ve velkém množství absorbován. Maximální plasmatické koncentrace je dosaženo za 0,9 hodiny po podání. Ustáleného stavu je dosaženo za dva dny. Maximální plasmatická koncentrace je obvykle 270 ng/ml po podání jediné 5 mg dávky a 308 ng/ml po podání opakovaných dávek 5 mg levocetirizinu. Stupeň absorpce není závislý na dávce a není ovlivněn současným příjmem potravy, ale maximální koncentrace je potravou snížena a zpožděna.

Distribuce: Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se tkáňové distribuce ani přechodu levocetirizinu přes hematoencefalickou bariéru u lidí. U potkanů a u psů byly nejvyšší tkáňové koncentrace zjištěny v játrech a ledvinách, nejnižší naopak v kompartmentu CNS. Levocetirizin se váže z 90% na plasmatické bílkoviny. Distribuce levocetirizinu je omezená, protože distribuční objem je 0,4 l/kg.

Biotransformace: U lidí se metabolizuje méně než 14% podané dávky levocetirizinu, a proto se předpokládá, že rozdíly dané genetickým polymorfismem nebo současným podáváním enzymatických inhibitorů jsou zanedbatelné. Metabolická přeměna spočívá v aromatické oxidaci, N- a O-dealkylaci a konjugaci

6

s taurinem. Proces dealkylace je primárně zprostředkován izoenzymem CYP3A4, zatímco aromatická oxidace zahrnuje mnohonásobné a/nebo neurčené izoformy CYP. Levocetirizin v koncentracích několikanásobně vyšších než maximálních koncentrace dosažená po perorální dávce 5 mg neovlivňoval aktivitu izoenzymů CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4. Vzhledem k omezenému metabolizmu a nulovému metabolickému inhibičnímu potenciálu je interakce levocetirizinu s jinými látkami nepravděpodobná.

Eliminace: Plasmatický poločas u dospělých je 7,9 ± 1,9 hodiny. U malých dětí je poločas kratší. Zdánlivá průměrná celková tělesná clearance u dospělých je 0,63 ml/min/kg. Levocetirizin a metabolity jsou vylučovány převážně močí, v průměrném množství 85,4% podané dávky. Vylučování stolicí představuje pouze 12,9% dávky. Levocetirizin je vylučován glomerulární filtrací a aktivní tubulární sekrecí.

Renální postižení Zdánlivá tělesná clearance levocetirizinu je úměrná hodnotě clearance kreatininu. Proto se u pacientů se středně závažným a těžkým poškozením ledvin doporučuje intervaly podávání levocetirizinu upravit na základě clearance kreatininu. U pacientů s anurií v terminálním stadiu ledvinného selhání se celková tělesná clearance ve srovnání se zdravými osobami snižuje přibližně o 80%. Množství levocetirizinu odstraněné standardní čtyřhodinovou hemodialýzou bylo < 10%

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje založené na konvenčních studiích farmakologie bezpečnosti, toxicity opakovaného podávání, reprodukční toxicity, genotoxicity a kancerogenního potenciálu neodhalily žádná zvláštní rizika pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety Granulovaná mikrokrystalická celulosaMonohydrát laktosy Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety Hypromelosa 2910/6Oxid titaničitý (E 171),Makrogol 400

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Blistry PA/Al/PVC/Al

7

Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 nebo 100 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Adamed Sp. z o.o.Pienków 14905-152 Czosnów, Polsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(-A)

24/021/12-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.1.2012

10.

DATUM REVIZE TEXTU

18.1.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVEDENÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Contrahist 5 mgpotahované tabletylevocetirizini dihydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg levocetirizini dihydrochloridum

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy.Další informace naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety

7 potahovaných tablet10 potahovaných tablet14 potahovaných tablet15 potahovaných tablet21 potahovaných tablet28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet50 potahovaných tablet56 potahovaných tablet60 potahovaných tablet90 potahovaných tablet98 potahovaných tablet100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Adamed Sp. z o.o.Pienków 149 05-152 CzosnówPolsko(Logo)

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(-A)

24/021/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Obvyklá dávka u dětí starších 6 let a dospělých je 1 potahovaná tableta denně.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Contrahist 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVEDENÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Contrahist 5 mg,potahované tabletylevocetirizini dihydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Adamed Sp. z o.o.(Logo)

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.