Coldrex Horký Nápoj Citron S Medem

Kód 0162133 ( )
Registrační číslo 07/ 367/09-C
Název COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd.,  Brentford, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0150753 POR PLV SOL 1 Prášek pro perorální roztok, Perorální podání
0124913 POR PLV SOL 10 Prášek pro perorální roztok, Perorální podání
0124914 POR PLV SOL 12 Prášek pro perorální roztok, Perorální podání
0162133 POR PLV SOL 20 Prášek pro perorální roztok, Perorální podání
0150754 POR PLV SOL 3 Prášek pro perorální roztok, Perorální podání
0162134 POR PLV SOL 30 Prášek pro perorální roztok, Perorální podání
0124911 POR PLV SOL 5 Prášek pro perorální roztok, Perorální podání
0124912 POR PLV SOL 6 Prášek pro perorální roztok, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM

Strana 1 (celkem 5)

Příloha č. 1b) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM

prášek pro přípravu perorálního roztoku

(Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum)

Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Coldrex horký nápoj citron s medem a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Coldrex horký nápoj citron s medem užívat3. Jak se Coldrex horký nápoj citron s medem užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Coldrex horký nápoj citron s medem uchovávat6. Další informace

1. Co je Coldrex horký nápoj citron s medem a k čemu se používá

Coldrex citron s medem je přípravek proti chřipce a nachlazení, který obsahuje tři léčivé látky :

paracetamol, lék proti bolesti a horečce, který odstraňuje bolesti v krku, bolesti

hlavy, svalů i kloubů a snižuje horečku

fenylefrin, dekongestant (látka odstraňující ucpání nosu) ze skupiny sympatomimetik, který uvolňuje ucpaný nos a vedlejší nosní dutiny a tím pomáhá ulehčit dýchání, kyselinu askorbovou (vitamin C), obvyklou složku léků proti chřipce a nachlazení, která

je obsažená v léku kvůli tomu, aby pomohla nahradit vitamín C, jehož množství může být v počátečních stádiích chřipky a nachlazení nedostatečné.

Coldrex horký nápoj citron s medem je vhodný pro dospělé a mladistvé od 15 let (s hmotností nad 50 kg) k úlevě od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení. Coldrex citron s medem odstraňuje bolesti v krku, uvolňuje nos i vedlejší nosní dutiny, odstraňuje bolesti hlavy, svalů i kloubů, snižuje horečku a doplňuje vitamin C.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE COLDREX HORKÝ

NÁPOJ CITRON S MEDEM UŽÍVAT

Strana 2 (celkem 5)

Pamatujte si:

Coldrex horký nápoj Citron s medem obsahuje paracetamol. Neužívejte tento lék s jakýmkoli dalším lékem obsahujícím paracetamol.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.

Coldrex horký nápoj Citron s medem obsahuje i dekongestant. Neužívejte tento lék s dalšími léky, které se používají na zmírnění chřipky, nachlazení nebo otoku nosní sliznice (ucpaného nosu).

Neužívejte Coldrex horký nápoj citron s medem jestliže

jste přecitlivělý(á) na paracetamol, fenylefrin hydrochlorid, vitamin C nebo

kteroukoli pomocnou látku

máte některý z následujících zdravotních problémů:závažné onemocnění jater včetně akutní žloutenky, závažnou hemolytickou anemii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek), zvýšený krevní tlak, zvýšený nitrooční tlak (zelený zákal), užíváte nebo jste užíval(a) během posledních dvou týdnů léky známé jako inhibitory monoaminooxidázy (léky proti depresi)

Vzhledem k obsahu léčivých látek se nesmí podávat dětem a mladistvým do 15 let.

Při užívání přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem je třeba zvláštní opatrnosti jestliže:

Máte některý z následujících zdravotních problémů:onemocnění jater nebo ledvin, zvýšenou činnost štítné žlázy, zvětšenou prostatu, průduškové astma, cukrovku, onemocnění srdce, onemocnění postihující mozkové cévy,

deficit glukózo-

6-fosfát dehydrogenázy nebo hemolytickou anemii, užíváte tzv. tricyklická antidepresiva (léky proti depresi) nebo betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti), feochromocytom (nádor dřeně nadledvin), cévní onemocnění jako např Raynaudův fenomén (špatné prokrvení určitých oblastí těla např rukou), užíváte srdeční glykosidy

.

Pokud trpíte některým z výše uvedených onemocnění, poraďte se před užíváním přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem s lékařem.

Coldrex horký nápoj citron s medem není určený k dlouhodobé léčbě.

Nesmíte překročit uvedenou dávku. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Účinky přípravku Coldrex horký nápoj citron s medem a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Pokud užíváte Coldrex horký nápoj citron s medem, neužívejte současně jiné přípravky na chřipkua nachlazení nebo dekongestanty, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol.

Užívání přípravku s jakýmikoli souběžně užívanými léky je možné pouze po kunzultaci s lékařem, neboť riziko postižení jater působením paracetamolu je zvýšené při současném užívání jiných léků, které mohou způsobovat poškození jater nebo léků indukujících jaterní mikrosomální enzymy, např. některé léky proti epilepsii a dále je nutná konzultace lékaře při současném užívání warfarinu vzhledem k možnému riziku zvýšení krvácení.Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin.Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem jestliže užíváte metoklopramid nebo domperidon při nevolnosti a zvracení nebo cholestyramin ke snížení hladiny cholesterolu.

Strana 3 (celkem 5)

Fenylefrin obsažený v přípravku může při kombinaci s některými léky proti depresi způsobit zvýšení krevního tlaku.Rovněž současné podávání s betablokátory (léky na snížení krevního tlaku a zpomalení srdeční činnosti) může snížením účinku těchto léčivých přípravků vést ke zvýšení krevního tlaku.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku

Coldrex horký nápoj citron s medem s jídlem a pitím

Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem.Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojeníJste-li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, včetně Coldrex horký nápoj citron s medem, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek není vhodné užívat během těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:Coldrex horký nápoj citron s medem

může způsobit závratě. Pokud vám přípravek způsobuje

závratě, neměli byste řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Coldrex horký nápoj citron s medemObsahuje aspartam, který je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.Obsahuje sacharózu. Pokud vám váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve než začnete tento léčivý přípravek používat.Přípravek obsahuje 0,12 g sodíku v jednom sáčku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. JAK SE COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM UŽÍVÁ

Vždy užívejte Coldrex horký nápoj citron s medem přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem, případně dolít studenou vodou. Teplý nápoj vypijte.Dospělí (včetně starších osob) a mladiství od 15 let (s hmotností nad 50 kg): 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky užívejte vždy nejdříve po 4 hodinách. Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin. Nepřekračujte doporučené dávkování. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.Pokud nedojde do 3 dnů ke zlepšení příznaků (horečka, bolest) nebo se naopak obtíže zhorší, vyskytnou se nové příznaky nebo neobvyklé reakce, poraďte se o další léčbě s lékařem.Tento lék neužívejte déle než 7 dnů neurčí-li lékař jinak.

Jestliže jste užil(a) Coldrexu citron s medem více, než jste měl(a):

V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte mu přesně jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Strana 4 (celkem 5)

Jestliže jste zapomněl(a) užít Coldrex citron s medem:Vezměte si jednu dávku když si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Neužívejte více než 1 dávku po 4 hodinách.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, Coldrex citron s medem může mít nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit u každého.

Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí

≥ 1/10000 - ≤ 1/1000 a mohou se projevit

jako:

alergické reakce jako jsou kožní vyrážky, kopřivka, ztížené dýchání v důsledku zúžení průdušek (bronchospasmus), svědění, pocení

změny krevního obrazu

bolest žaludku nebo jiné trávicí obtíže, nevolnost a zvracení, průjem

vzestup krevního tlaku, bolest hlavy, závrať, nespavost a palpitace (bušení srdce), zrychlená činnost srdeční, deprese, zmatenost, halucinace, třes, otoky, poruchy vidění, nervozita

obtížné nebo bolestivé močení

abnormální jaterní funkce, selhání jater, žloutenka

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňte Coldrex citron s medem užívat.

5. JAK COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Coldrex

horký nápoj citron s medem obsahuje

Léčivými látkami jsou: Paracetamolum

750 mg

Phenylephrini hydrochloridum

10 mg

Acidum ascorbicum

ethylcelluloso obductum (vitamin C)

60 mg

(odpovídá 58,5 mg acidum ascorbicum)

Pomocnými látkami jsou:Kyselina citronová, sodná sůl sacharinu, dihydrát citronanu sodného, citronové aroma v prášku, medové aroma v prášku, karamelové barvivo, kukuřičný škrob, aspartam, sacharóza

Jak vypadá Coldrex horký nápoj Citron s medem a co obsahuje toto balení

Strana 5 (celkem 5)

Coldrex Citron s medem je béžový až světle hnědý prášek pro přípravu perorálního roztoku s citrónovou a medovou vůní.Dodává se v jednodávkových sáčcích, každý obsahuje 5 g prášku. Sáčky jsou baleny po 20 nebo 30 kusech v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitelem rozhodnutí o registraci je GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobcem je SmithKline Beecham, S.A., Alcala de Henares, Madrid, Španělsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4Telefon: 222 001 208Fax: 222 001 555

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 1.6.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls12625/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM

prášek pro přípravu perorálního roztoku

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden sáček obsahuje:Léčivé látky:Paracetamolum

750 mg

Phenylephrini hydrochloridum

10 mg

Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum 60 mg(odpovídá 58,5 mg acidum ascorbicum)

Pomocné látky: aspartam, sacharóza, sodíkÚplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMAPrášek pro přípravu perorálního roztoku

Popis přípravku:béžový až světle hnědý prášek pro přípravu perorálního roztoku s citrónovou a

medovou vůní

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek je určen k odstranění příznaků chřipky a akutního zánětu horních cest dýchacích, jako je např. horečka, bolest hlavy, bolest v krku, bolest kloubů a svalů, kongesce nosní sliznice, sinusitida a s ní spojená bolest a akutní katarální zánět nosní sliznice.

4.2

Dávkování a způsob podáníDospělí (včetně starších osob) a mladiství od 15 let (s hmotností nad 50 kg):1 sáček rozpuštěný v šálku horké vody až 4x denně, odstup mezi jednotlivými

dávkami nejméně 4 hodiny.

Maximální denní dávka paracetamolu je 4 g.

Pacienti se sníženou funkcí ledvin

U nemocných se sníženou funkcí ledvin je třeba upravit dávkování. Při glomerulární filtraci 10-50 ml/min se doporučuje prodloužit interval mezi jednotlivými dávkami na 6 hodin, při hodnotě filtrace nižší než 10 ml/min se interval prodlužuje až na 8 hodin.

Děti a mladiství do 15 let:Vzhledem k obsahu léčivé látky paracetamolum není přípravek vhodný pro děti a mladistvé do 15 let.

2

Způsob podání:Přípravek je určen k použití per os. Obsah 1 sáčku se rozpustí v šálku horké vody.Teplý nápoj se vypije.

4.3

Kontraindikace

Známá přecitlivělost na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.Těžké jaterní poškození, akutní hepatitida.Závažná hemolytická anemie. Užívání inhibitorů MAO v současnosti nebo během posledních dvou týdnů. Glaukom s úzkým úhlem, závažná hypertenze.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatrnosti je třeba u nemocných, kteří užívají tricyklická

antidepresiva nebo beta-blokátory, u pacientů s jaterním nebo renálním poškozením, hypertenzí, feochromocytomem, cévními onemocněními jako např Raynaudův fenomén, hyperthyreózou, hypertrofií prostaty, astma bronchiale, diabetes mellitus, u nemocných s deficitem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy, hemolytickou anemií a srdečním nebo cerebrovaskulárním onemocněním.

Při podávání paracetamolu nemocným se změnami jaterních funkcí a u pacientů, kteří užívají dlouhodobě vyšší dávky paracetamolu se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů. Se stoupající dávkou a dobou léčby se výrazně zvyšuje nebezpečí závažných hepatotoxických účinků. Nebezpečí předávkování je vyšší u pacientů s onemocněním jater.Při dlouhodobé léčbě nelze vyloučit možnost poškození ledvin.Při léčbě perorálními antikoagulancii a současném podávání vyšších dávek paracetamolu je nutná kontrola protrombinového času. Po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. Paracetamol může být již v dávkách nad 6-8g denně hepatotoxický. Jaterní poškození se však může vyvinout i při mnohem nižších dávkách, pokud spolupůsobí alkohol, induktory jaterních enzymů nebo jiné hepatotoxické léky. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu. Pacienty je třeba upozornit, aby neužívali současně jiné přípravky na chřipku a nachlazení nebo dekongestanty, zejména jiné přípravky obsahující paracetamol. Léčivý přípravek obsahuje sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy, malabsorpcí glukózy a galaktózy nebo sacharózo-izomaltázovou deficiencí by tento přípravek neměli užívat.Přípravek obsahuje 0,12 g (= 5,14 mmol) sodíku v jednom sáčku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Obsahuje zdroj fenylalaninu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Rychlost

absorpce paracetamolu může být zvýšena metoklopramidem nebo

domperidonem, snížena cholestyraminem. Antikoagulační efekt warfarinu nebo jiných kumarinových přípravků může být zvýšen spolu se zvýšeným rizikem krvácení při dlouhodobém pravidelném denním užíváním paracetamolu s těmito přípravky. Uvedené intrerakce nejsou klinicky signifikantní, pokud je přípravek užíván podle doporučeného dávkování a délky léčby.

3

Vzájemné hypertenzní reakce se mohou vyskytnout mezi sympatomimetickými aminy jako je fenylefrin a inhibitory MAO. Tricyklická antidepresiva mohou zvýšit riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků.Fenylefrin

může

snižovat

účinnost

beta-blokátorů

a

antihypertenziv.

Sympatomimetika by měla být používána s opatrností u pacientů užívajících srdeční glykosidy z důvodu možného zvýšení rizika arytmií nebo srdečního infarktu. Stavy, při nichž jsou tyto léky užívány, patří mezi absolutní nebo relativní kontraindikace pro podávání tohoto přípravku (viz bod 4.3 a 4.4).

Současné dlouhodobé užívání paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých přípravků (NSA) může vést k poškození ledvin.

4.6

Těhotenství a kojení

Přípravek není vhodné podávat během těhotenství, vzhledem k obsahu fenylefrinu. Nejsou dostatečné údaje o tom zda fenylefrin má škodlivé účinky na plod během těhotenství u lidí.Epidemiologické studie prováděné během těhotenství neprokázaly škodlivé účinky paracetamolu užívaného v doporučených dávkách. Paracetamol je vylučován do mateřského mléka, ale v množstvích, která nejsou klinicky signifikantní. Podle dostupných publikovaných údajů kojení není kontraindikováno.

Fenylefrin se vylučuje v malém množství do mateřského mléka. Pro nedostatek údajů je lépe se během kojení podávání přípravku vyhnout. Pokud by kojící žena přípravek užívala, měla by jej užívat pouze krátkodobě a kojit nejméně 3 hodiny po jeho užití. Nelze vyloučit vliv fenylefrinu na snížení tvorby mléka.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek může způsobit závratě. Pokud přípravek způsobuje pacientům závratě, neměli by řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinkyLéčivé látky paracetamolum, phenylephrini hydrochloridum a acidum ascorbicum jsou obvykle dobře snášeny. Nežádoucí účinky paracetamolu jsou vzácné, někdy se může objevit přecitlivělost projevující se kožní vyrážkou, zcela ojediněle bronchospazmus. Zcela vzácně se vyskytly poruchy krvetvorby jako trombocytopenie, leukopenie a agranulocytóza, hemolytická anemie a ikterus, jejichž kausalita však nebyla vždy ve vztahu k paracetamolu. Sympatomimetické aminy mohou vést ke zvýšení krevního tlaku provázenému bolestí hlavy, závratí, zvracením, průjmem, nespavostí a zřídka palpitacemi. Tyto účinky však byly zaznamenány pouze ojediněle při užívání obvyklých dávek fenylefrinu.

Frekvence nežádoucích účinků spojených s paracetamolem je uvedena v následující tabulce:

Frekvence

Systém

Symptomy

Časté(≥ 1/100 - ≤ 1/10)

-

-

Méně časté(≥ 1/1000 - ≤ 1/100)

-

-

4

Vzácné(≥ 1/10000 - ≤ 1/1000)

Poruchy krve a lymfatického systému

Poruchy

krevních

destiček,

poruchy kmenových buněk

Poruchy imunitního systému

Alergie

(kromě

angioedému),

anafylaxe

Psychiatrické poruchy

Deprese, zmatenost, halucinace

Poruchy nervového systému

Třes, bolest hlavy

Poruchy oka

Abnormální vidění

Srdeční poruchy

Edém

Cévní poruchy

Edém

Gastrointestinální poruchy

Hemoragie, bolesti břicha, průjem, nevolnost, zvracení

Poruchy jater a žlučových cest

Abnormální jaterní funkce, selhání jater, nekróza jater, žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Svědění, vyrážka, pocení, purpura, angioedém,

kopřivka,

Stevens

Johnsonův syndrom

Celkové poruchy a reakce

v místě

aplikace

Závrať (kromě vertiga), nevolnost, teplota, sedace, lékové interakce

Poranění, otravy a procedurální komplikace

Předávkování a otrava

Poruchy respirační, hrudní a mediastinální

Bronchospazmus

u

pacientů

citlivých na aspirin nebo jiná NSA

Velmi vzácné(≤ 1/100000)

-

-

Frekvence nežádoucích účinků spojených s fenylefrinem je uvedena v následující tabulce:

Frekvence

Systém

Symptomy

Není známa

Psychiatrické poruchy

Nervozita

Není známa

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, závratě, nespavost

Není známa

Srdeční poruchy

Palpitace, tachykardie, zvýšení krevního tlaku

Není známa

Gastrointestinální poruchy

Průjem, nauzea, zvracení

Není známa

Oční poruchy

Mydriáza,

akutní

glaukom

s úzavřeným úhlem (nejčastěji u pacientů s glaukomem s úzkým úhlem)

Není známa

Poruchy kůže a Alergické reakce (např. vyrážka,

5

podkožní tkáně

kopřivka, alergická dermatitida)

Není známa

Poruchy ledvin a močových cest

Dysurie, retence moči. Nejčastěji se vyskytují u osob se ztíženým vyprazdňováním

močového

měchýře např. u hypertrofie prostaty

4.9

PředávkováníV případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování. Předávkování již relativně nízkými dávkami paracetamolu (8-15 g v závislosti na tělesné hmotnosti pacienta) může mít za následek závažné poškození jater a někdy akutní renální tubulární nekrózu.Do 24 hodin se může objevit nauzea, zvracení, letargie a pocení. Bolest v břiše může být prvním příznakem jaterního poškození a vzniká za 1-2 dny. Může vzniknout jaterní selhání, encefalopatie, kóma až smrt. Komplikace selhání jater představuje acidóza, edém mozku, krvácivé projevy, hypoglykémie, hypotenze, infekce a renální selhání. Prodloužení protrombinového času je indikátorem zhoršení funkce jater a proto se doporučuje jeho monitorování. Pacienti, kteří užívají induktory enzymů (karbamazepin, fenytoin, barbituráty, rifampicin) nebo mají abúzus alkoholu v anamnéze, jsou více náchylní k poškození jater. K akutnímu renálnímu selhání může dojít i bez přítomnosti závažného poškození jater. Jinými projevy intoxikace jsou poškození myokardu a pankreatitida.

Léčení předávkování: je nutná hospitalizace. Vyvolání zvracení, výplach žaludku, zvl. byl-li paracetamol požit před méně než 4 hodinami, poté je nutné podat methionin (2,5 g p.o.), dále jsou vhodná podpůrná opatření. Podání aktivního uhlí z důvodů snížení gastrointestinální absorbce je sporné. Doporučuje se monitorování plazmatické koncentrace paracetamolu. Specifické antidotum acetylcystein je nutno podat do 8-15 hodin po otravě, příznivé účinky však byly pozorovány i při pozdějším podání. Acetylcystein se většinou podává dospělým a dětem i.v. v 5% glukóze v počáteční dávce 150 mg/kg tělesné hmotnosti během 15 minut. Potom 50 mg/kg v infúzi 5% glukózy po dobu 4 hodin a dále 100 mg/kg do 16. resp. 20. hodiny od zahájení terapie. Acetylcystein lze podat i p.o. do 10 hodin od požití toxické dávky paracetamolu v dávce 70-140 mg/kg 3krát denně. U velmi těžkých otrav je možná hemodialýza či hemoperfúze.Předávkování fenylefrinu může způsobit podrážděnost, bolest hlavy, vzestup krevního tlaku a někdy reflexní bradykardii. Může vyvolat rovněž nauseu a zvracení.V závažných případech se mohou vyskytnout halucinace, křeče a arytmie. Léčba by měla být symptomatická v souladu s klinickými projevy.Vysoké dávky kyseliny askorbové (> 3g), mohou způsobit přechodný průjem, nevolnost a bolesti břicha.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: paracetamol, kombinace kromě psycholeptik

ATC skupina : N02BE51

6

Paracetamol je analgetikum a antipyretikum bez protizánětlivého účinku a s dobrou gastrointestinální snášenlivostí. Působí inhibici synthesy prostaglandinů v centrálním nervovém systému.Neovlivňuje glykémii, neovlivňuje krevní srážlivost při užívání dávek do 2g denně nebo při krátkodobém používání, nemá vliv na hladinu kyseliny močové a její vylučování do moči. Paracetamol lze podat ve všech případech, kde jsou kontraindikovány salicyláty.

Kyselina askorbová je základní součástí kombinovaných přípravků proti chřipce a nachlazení. Kompenzuje ztráty a nedostatek vitaminu C v počátečním období akutních virových infekcí.

Fenylefrin hydrochlorid je dekongestant z řady sympatomimetik, který působí přímo hlavně na alfa-adrenergní receptory a působí nosní dekongesci.

Léčivé látky nemají sedativní účinek.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Paracetamol je rychle a téměř úplně vstřebáván z gastrointestinálního traktu. Koncentrace v plasmě dosahuje vrcholu za 0,5 –2 hodiny po použití per os. Biologický poločas v plasmě je 1-4 hodiny po terapeutických dávkách. Při vážné jaterní insuficienci dochází k jeho prodloužení až na 5 hodin. Při insuficienci ledvin se poločas neprodlužuje, ale protože vázne vylučování ledvinami, je třeba dávku paracetamolu upravit. Paracetamol je metabolisován v játrech a vylučován ledvinami jako glukuronidové a sulfátové konjugáty.Kyselina askorbová je rychle vstřebávána z gastrointestinálního traktu a je široce distribuována do tělesných tkání, 25% je vázáno na plasmatické bílkoviny. Nadbytek kyseliny askorbové, kterou již organismus nepotřebuje, je vyloučen do moči v podobě metabolitů.Fenylefrin hydrochlorid je absorbován z gastrointestinálního traktu nepravidelně a je metabolisován monoaminooxidázou v zažívacím traktu a v játrech při prvním průchodu. Je vylučován téměř úplně do moči jako sulfátový konjugát.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

V preklinických údajích o bezpečnosti těchto léčivých látek nejsou žádné důkazy(teratogenity, mutagenity, kancerogenity, akutní toxicity), které by naznačovaly, že tento přípravek není vhodný pro zařazení mezi přípravky vydávané bez lékařského předpisu. Léčivé látky se klinicky používají řadu let.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Kyselina citronováSodná sůl sacharinuDihydrát citronanu sodnéhoCitronové aroma v práškuMedové aroma v prášku

Karamelové barvivo (E150)Kukuřičný škrob

Aspartam

Sacharóza

7

6.2

InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti2 roky

6.4

Zvláštní podmínky pro uchováváníTento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Zatavený vrstvený sáček ( papír/PE/Al/PE), krabička. Jeden sáček obsahuje 5g prášku.

Velikost balení

1, 3, 5, 6, 10, 12, 20 a 30 sáčkůNa trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímObsah sáčku je třeba před užitím rozpustit v horké vodě.

7.

Držitel rozhodnutí o registraci

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

8. Registrační číslo

07/367/09-C

9.

Datum první registrace / prodloužení registrace29.4.2009

10.

Datum revize textu 1.6.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (krabička) 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro přípravu perorálního roztoku

Paracetamolum, Phenylephrini hydrochloridum, Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Paracetamolum

750 mg

Phenylephrini hydrochloridum

10 mg

Acidum ascorbicum ethylcelluloso obductum

60 mg

(odpovídá 58,5 mg acidum ascorbicum) 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

kyselina citronová, sodná sůl sacharinu, dihydrát citronanu sodného, citronové aroma v prášku, medové aroma v prášku, karamelové barvivo, kukuřičný škrob, aspartam, sacharóza Obsah sodíku je 0,12 g v jednom sáčku. Obsah sacharózy je 2,47 g v jednom sáčku. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu perorálního roztoku 20 nebo 30 sáčků v krabičce 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI. Coldrex horký nápoj citron s medem je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

DŮLEŽITÉ:

Neužívejte se žádnými dalšími léky proti chřipce a nachlazení nebo dekongestanty.

Coldrex horký nápoj citron s medem obsahuje paracetamol. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závážného poškození funkce jater. Neužívejte tento lék, pokud máte problémy s požíváním alkoholu, trpíte jaterním onemocněním nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol. Obsahuje zdroj fenylalaninu. 8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Držitel rozhodnutí o registraci: GlaxoSmithKline Export Ltd, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,

Brentford, TW8 9GS, Velká Británie.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 07/367/09-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Šarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU (sáček) 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

COLDREX HORKÝ NÁPOJ CITRON S MEDEM prášek pro přípravu perorálního roztoku

Paracetamolum

750 mg

Phenylephrini hydrochloridum

10 mg

Acidum ascorbicum

ethylcelluloso obductum

60 mg

(odpovídá 58,5 mg acidum ascorbicum)

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Coldrex Horký Nápoj Citron s Medem je určený pro perorální podání ve formě teplého nápoje. 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5 g 6.

JINÉ

Proti chřipce a nachlazení • Snižuje horečku • Tlumí bolesti • Uvolňuje ucpaný nos • Uvolňuje vedlejší nosní dutiny • Tlumí bolesti v krku + vitamin C Obsahuje paracetamol. Obsahuje zdroj fenylalaninu.

Obsah sacharózy je 2,47 g v jednom sáčku. Dospělí a mladiství od 15 let (s hmotností nad 50 kg): 1 sáček až 4x denně. Jednotlivé dávky podávejte

vždy nejdříve po 4 hodinách. Nepodávejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Vysypte obsah sáčku do sklenice a přelijte velmi horkou vodou. Míchejte, dokud se prášek nerozpustí.

Podle chuti můžete přisladit medem nebo cukrem.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS,

Velká Británie

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.