Clarithromycin - Teva 500 Mg

Kód 0114324 ( )
Registrační číslo 15/ 614/05-C
Název CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0030103 POR TBL FLM 10X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114325 POR TBL FLM 100X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0030105 POR TBL FLM 14X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0030106 POR TBL FLM 14X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114322 POR TBL FLM 16X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114323 POR TBL FLM 20X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0151036 POR TBL FLM 21X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0030107 POR TBL FLM 30X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114324 POR TBL FLM 42X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114321 POR TBL FLM 8X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CLARITHROMYCIN - TEVA 500 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls128276-7/2009a příloha k sp.zn.sukls141351/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE

Clarithromycin - Teva 250 mgClarithromycin - Teva 500 mg

Potahované tablety

Clarithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je přípravek Clarithromycin - Teva a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Clarithromycin - Teva užívat

3.

Jak se přípravek Clarithromycin - Teva užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Clarithromycin - Teva uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK CLARITHROMYCIN - TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Clarithromycin - Teva patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají makrolidová

antibiotika.

Přípravek Clarithromycin - Teva se používá k léčbě infekcí, jako jsou:

Infekce dolních dýchacích cest, například bronchitida (zánět průdušek) a pneumonie(zánět plic).

Infekce horních dýchacích cest, například faryngitida (zánět hltanu) a sinusitida (zánětvedlejších nosních dutin).

Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání.

Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s duodenálními vředy.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CLARITHROMYCIN - TEVA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Clarithromycin - Teva-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klarithromycin nebo na kteroukoli další složku přípravku

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jiná makrolidová antibiotika, např. erythromycin

-

jestliže trpíte hypokalemií (nízká hladina draslíku v krevním séru)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Clarithromycin - Teva je zapotřebí-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na antibiotika linkomycin nebo klindamycin

-

jestliže máte problémy s játry

-

jestliže máte problémy s ledvinami

-

jestliže trpíte srdečními potížemi

-

jestliže trpíte onemocněním svalů, nazývaným myasthenia gravis

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyNEUŽÍVEJTE přípravek Clarithromycin - Teva pokud současně užíváte:

ergotamin nebo dihydroergotamin (na léčbu migrény)

terfenadin nebo astemizol (na léčbu senné rýmy nebo alergie)

pimozid (na léčbu psychiatrických onemocnění)

cisaprid (na léčbu žaludečních obtíží)

simvastatin nebo lovastatin (na léčbu vysokého cholesterolu)

další makrolidová antibiotika, jako je erythromycin nebo azithromycin

Užívání přípravku Clarithromycin - Teva s jídlem a pitím

Přípravek Clarithromycin - Teva můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Poraďte se s lékařem, jestliže užíváte některé z uvedených léků:-

Kumarinové antikoagulanty používané ke zředění krve, např. warfarin

-

Léčivé přípravky používané k léčbě poruch srdečního rytmu, např. disopyramid nebo chinidin

-

Léčivé přípravky používané k léčbě srdečního selhání, např. digoxin

-

Léčivé přípravky používané k léčbě epilepsie, např. fenytoin nebo karbamazepin

-

Theofylin, používaný k léčbě astmatu

-

Benzodiazepiny, používané jako sedativa, např. midazolam nebo triazolam

-

Fenobarbital, používaný jako sedativum a antikonvulzivum

-

Rifabutin nebo rifampicin, používané k léčbě některých infekcí

-

Cyklosporin, takrolimus nebo sirolimus, používané po orgánových transplantacích

-

Léky užívané na snížení cholesterolu, např. atorvastatin nebo cerivastatin

-

Ritonavir nebo zidovudin, používané k léčbě HIV pozitivních pacientů

-

Přípravky z třezalky tečkované, používané k léčbě depresí

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojeníPřípravek Clarithromycin - Teva není nedoporučen, pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo pokud kojíte. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůUžívání přípravku Clarithromycin - Teva může způsobovat ospalost, závratě nebo zmatenost. Neřiďte proto dopravní prostředek a neobsluhujte stroje, jestliže se u Vás vyskytnou tyto reakce.

Důležité informace o některých složkách přípravku Clarithromycin - TevaHlinitý lak tartrazinu (E102) může způsobit alergickou reakci.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK CLARITHROMYCIN - TEVA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Clarithromycin - Teva přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se musí polykat celé a zapíjet nejlépe sklenicí vody.

Obvyklé dávkování přípravku je popsáno níže:

Dospělí včetně starších pacientů a dětí nad 12 let

Infekce dolních cest dýchacích, horních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání:

250 mg dvakrát denně. U závažných infekcí Vám lékař může dávku zvýšit na 500 mg dvakrát denně.Obvyklá délka léčby je 7-14 dní. Léčba by měla pokračovat ještě alespoň dva dny po odeznění příznaků.

Léčba infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s duodenálními vředy:

Přípravek Clarithromycin - Teva se užívá v dávce 500 mg dvakrát denně v kombinaci s dalšími přípravky k léčbě infekce Helicobacter pylori.Váš lékař rozhodne o nejlepší léčebné kombinaci pro Vás. Pokud si nejste jistý/á, který lék máte užívat a kdy, musíte se poradit se svým lékařem.

Pacienti s poruchou jater nebo ledvinJestliže trpíte poruchou jater nebo závažným onemocněním ledvin, může Vám lékař snížit dávku přípravku.Pokud máte tyto problémy, přípravek Clarithromycin - Teva nesmíte užívat déle jak 14 dnů.

Děti do 12 letUžívání přípravku Clarithromycin - Teva se nedoporučuje u dětí do 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Clarithromycin - Teva, než jste měl(a)Pokud vy (nebo kdokoli jiný) polkne více tablet najednou nebo pokud si myslíte, že došlo k požití přípravku dítětem, vyhledejte ihned pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice nebo svého lékaře.Předávkování může způsobit zvracení a bolesti břicha. Prosím, vezměte s sebou tuto příbalovou informaci, zbylé tablety a obal k lékaři, aby věděl, o jaký přípravek se jedná.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Clarithromycin - TevaJetliže jste zapomněl(a) užít přípravek Clarithromycin - Teva, užijte obvyklou dávku ihned jakmile si vzpomenete. Pokud není čas na užití další dávky, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Zbývající dávku si vezměte v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Clarithromycin - TevaNepřestávejte užívat tento lék, když se cítíte lépe. Je důležité, abyste dokončil(a) předepsaný cyklus léčby, jinak se vaše potíže mohou vrátit a léčba tímto přípravkem by později mohla být méně účinná.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebolékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Clarithromycin - Teva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte přípravek Clarithromycin - Teva užívat a okamžitě o tom řekněte svému lékaři nebo navštivte pohotovost v nejbližší nemocnici, pokud se u Vás vyskytne některý z uvedených účinků:

alergické reakce, jako je otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku, což může vést k potížím s dýcháním nebo polykáním nebo závažná kožní vyrážka nebo kopřivka

torsade de pointes, život ohrožující nepravidelný srdeční rytmus

vznik puchýřů na kůži, v ústech, na očích nebo genitáliích, toto může být způsobeno Stevens-Johnsonůvým syndromem nebo toxickou epidermální nekrolýzou, což jsou závažná onemocnění

déle trvající průjem, stolice při průjmu může obsahovat krev či hlen

Toto jsou závažné nežádoucí účinky, které se však vyskytují vzácně. Je možné, že budete potřebovat

vyhledat lékařskou pomoc.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s uvedenou frekvencí výskytu:

Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby z 10):-

Žaludeční potíže jako je nevolnost, zvracení, trávicí potíže, bolesti žaludku nebo průjem.

-

Změny chuti nebo čichu, kovová nebo hořká chuť v ústech.

-

Zánět nebo vředy v ústech nebo na jazyku, změny barvy jazyka.

-

Změny barvy zubů (většinou lze odstranit profesionálním čištěním).

-

Bolesti hlavy.

-

Změny hladin dusíku v krvi v krevních testech.

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby ze 100):-

Krevní poruchy, jako např. snížení počtu bílých krvinek v krvi vedoucí k zvýšení rizika infekce.Může se projevit horečkou, bolestí v krku, vředy v ústech.

-

Bolesti kloubů a svalů.

-

Porucha srážlivosti krve.

-

Poruchy jater nebo žlučníku.

-

Poruchy funkčních jaterních testů.

-

Žloutenka - zažloutnutí kůže a bělma očí.

-

Kopřivka.

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby z 1000):-

Ušní šelest.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než 1 osoby z 10000):-

Úzkost.

-

Poruchy spánku, noční můry, halucinace.

-

Zmatenost, změny vnímání reality a pocit strachu.

-

Závratě, nepříjemný pocit otáčení se okolí nebo vlastního těla a nerovnováhy, dezorientace.

-

Necitlivost, pocit píchání špendlíky a jehlami.

-

Křeče.

-

Ztráta sluchu (obvykle vratná po vysazení léčby).

-

Kožní reakce jako jsou vyrážka, svědění, zarudnutí nebo loupání kůže.

-

Neobvyklé krvácení nebo nevysvětlitelné modřiny.

-

Změny srdeční frekvence/rytmu.

-

Pankreatitida (zánět slinivky břišní) - nevolnost, zvracení, bolesti břicha a zad.

-

Poruchy ledvin nebo selhání.

-

Selhání jater.

-

Nízké hladiny cukru v krvi (známé jako hypoglykemie) u diabetických pacientů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK CLARITHROMYCIN - TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte přípravek Clarithromycin - Teva po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Clarithromycin - Teva obsahuje-

Léčivou látkou je clarithromycinum.

-

Pomocnými látkami jsou sodná sůl karboxymethylškrobu (TYP A), mikrokrystalická celulosa, povidon 40, hydroxid hořečnatý, sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová 95%, magnesium-stearát, hypromelosa 2910/6 (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400, hlinitý lak tartrazinu (E102), hlinitý lak červeně Allura AC (E129), hlinitý lak indigokarmínu (E132), vanilin.

Jak přípravek Clarithromycin - Teva vypadá a co obsahuje toto baleníJedna tableta obsahuje clarithromycinum 250 mg nebo 500 mg.Clarithromycin - Teva 250 mg jsou světle žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně a „7157“ na druhé straně.Clarithromycin - Teva 500 mg jsou světle žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně a „7158“ na druhé straně.

Velikosti balení:Clarithromycin - Teva 250 mg: 8, 10, 12, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 30, 100 a 120 (10 x 12) (klinické balení) potahovaných tablet.Clarithromycin - Teva 500 mg: 8, 10, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 21, 30, 42 a 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraciTeva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce-

TEVA UK Ltd., Eastbourne, Velká Británie

-

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nizozemsko

-

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Manďarsko

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

15.6.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls128277/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Clarithromycin - Teva 500 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje clarithromycinum 500 mg.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

Světle žluté oválné potahované tablety s vyraženým „93“ na jedné straně a „7158“ na druhé straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Klarithromycin je indikován k léčbě akutních a chronických bakteriálních infekcí způsobených bakteriemi citlivými na klarithromycin.

- Infekce horních dýchacích cest, například faryngitida a sinusitida.- Infekce dolních dýchacích cest, například akutní exacerbace chronické bronchitidy a komunitní

pneumonie.

- Mírné až středně závažné infekce kůže a měkkých tkání.

Přípravek je rovněž indikován k eradikaci H. pylori u pacientů s vředy, pokud se připojí vhodná kombinace zahrnující antibakteriální léčebný režim a vhodný preparát k léčbě žaludečních vředů (viz bod 4.2).

Je nutné přihlížet k oficiálním předpisům týkajících se správného použití antibakteriálních látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování klarithromycinu závisí na klinickém stavu pacienta a musí jej vždy určit lékař.

Jsou dostupné tablety s obsahem 250 a 500 mg.

Dospělí a mladistvíObvyklá dávka je 250 mg dvakrát denně.U těžkých infekcí může být dávka zvýšena na 500 mg dvakrát denně.

Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti rezistence některých patogenních mikroorganismů (např. S. pneumoniae) u infekcí respiračního traktu, zůstává antibiotikem první volby penicilin. Klarithromycin lze použít u pacientů se známou přecitlivělostí na penicilin nebo v případě, kdy penicilin není z jiných důvodů vhodný.

DětiKlarithromycin ve formě tablet není vhodný pro děti mladší 12 let, které váží méně než 30 kg. Pro tyto pacienty jsou vhodnější jiné lékové formy.

Starší pacientiStejně jako dospělí.

Eradikace H. pylori u dospělýchPacientům s peptickými vředy způsobenými infekcí H. pylori může být klarithromycin podáván v dávce 500 mg dvakrát denně v kombinaci s jinými vhodnými antimikrobiálními léky a inhibitory protonové pumpy.

Poškození ledvin

Kromě pacientů s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) není zpravidla potřebná úprava dávek. Pokud je úprava potřebná, celková denní dávka se musí snížit o polovinu, například 250 mg jednou denně nebo 250 mg dvakrát denně u těžších infekcí. Délka podávání těmto pacientům nesmí přesáhnout 14 dní.

Délka léčbyDélka léčby klarithromycinem závisí na klinickém stavu pacienta a vždy ji musí určit lékař.

-

Obvyklá délka léčby je 7 až 14 dní.

-

V léčbě se musí pokračovat nejméně 2 dny po vymizení příznaků.

-

U infekcí způsobených Streptococcus pyogenes (beta-hemolytické streptokoky skupiny A) léčba musí trvat nejméně 10 dní.

Kombinovaná léčba při eradikaci infekce H. pylori je například klarithromycin 500 mg (dvě tablety po 250 mg nebo jedna tableta po 500 mg) dvakrát denně v kombinaci s amoxycilinem 1 000 mg dvakrát denně a omeprazolem 20 mg dvakrát denně po dobu 7 dní.

Způsob podání

Klarithromycin lze podávat nezávisle na jídle (viz bod 5.2).

4.3

Kontraindikace

-

Přecitlivělost na léčivou látku klarithromycin, na jiné makrolidy nebo na kteroukoli pomocnou látku.

-

Souběžné podávání derivátů námelových alkaloidů (viz bod 4.5).

-

Souběžné podávání s cisapridem, pimozidem a terfenadinem. Zvýšení hladin cisapridu, pimozidu a terfenadinu může způsobit prodloužení intervalu QT a srdeční arytmie, včetně komorové tachykardie, fibrilace komor a torsade de pointes. Podobné účinky byly pozorovány při souběžném podávání astemizolu a jiných makrolidů (viz bod 4.5).

-

Hypokalémie (riziko prodloužení intervalu QT).

-

Klarithromycin nesmí být souběžně užíván se simvastatinem, nebo lovastatinem. Tyto léčivé přípravky musí být během léčby klarithromycinem vysazeny (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Klarithromycin je vylučován převážně játry. Proto se musí postupovat opatrně při podávání klarithromycinu pacientům s poškozenými jaterními funkcemi nebo pacientům, kteří současně užívají potenciálně hepatotoxické přípravky.

Při poškození renálních funkcí musí být stejně jako u jiných antibiotik dávkování klarithromycinu vhodně sníženo v závislosti na stupni poškození (viz bod 4.2). U starších pacientů se musí uvažovat o možnosti poškození ledvin.

Léčba infekce H. pylori klarithromycinem může způsobit selekci rezistentních organismů.

Pacienti přecitlivělí na linkomycin nebo klindamycin mohou být rovněž přecitlivělí na klarithromycin. Proto je při předepisování klarithromycinu těmto pacientům nutná opatrnost.

Dlouhodobé nebo opakované použití klarithromycinu může mít za následek superinfekci necitlivými organismy. Pokud dojde k superinfekci, léčba klarithromycinem musí být ukončena.

Při užívání širokospektrých antibiotik byla pozorována pseudomembranózní kolitida. Proto je důležité vzít v úvahu tuto diagnózu u pacientů, u kterých se během léčby klarithromycinem nebo po ní vyvine těžký průjem.

Tak jako jiné makrolidy, i klarithromycin může způsobit exacerbaci nebo zhoršení myasthenia gravis a pacientům s myasthenia gravis proto musí být podáván velmi opatrně.

Vzhledem k riziku prodloužení intervalu QT musí být klarithromycin používán opatrně u pacientů s ischemickou chorobou srdeční, komorovou arytmií v anamnéze, těžkou srdeční insuficiencí, nekompenzovanou hypokalemií a/nebo hypomagnesemií, bradykardií (< 50 srdečních tepů/min) nebo při souběžném podávání jiných léčivých přípravků prodlužujících interval QT. Klarithromycin nesmí být používán u pacientů s vrozeným nebo zdokumentovaným získaným prodloužením intervalu QT (viz bod 4.5).

Klarithromycin musí být podáván opatrně u pacientů, kteří již užívají induktory CYP3A4 (viz bod4.5).

Klarithromycin je inhibitor CYP3A4 a jeho souběžné podávání s jinými léčivými přípravky, které jsou ve velkém rozsahu metabolizovány tímto enzymem, musí být omezeno pouze na případy, kdy je jeho podávání jasně indikováno (viz bod 4.5).

Klarithromycin potlačuje metabolismus některých inhibitorů HMG-CoA reduktázy, což má za následek zvýšené koncentrace těchto látek v plazmě (viz bod 4.5).

Tento léčivý přípravek obsahuje tartrazin, který může způsobit alergické reakce.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinaceSouběžné podávání klarithromycinu a terfenadinu, cisapridu, pimozidu, námelových alkaloidů, simvastatinu, nebo lovastatinu je kontraindikováno.

Účinky jiných léčivých přípravků na klarithromycin ve formě tabletKlarithromycin je metabolizován enzymem CYP3A4. Proto silné inhibitory tohoto enzymu mohou inhibovat metabolismus klarithromycinu, což má za následek zvýšené koncentrace klarithromycinu v plazmě.

I když plazmatické koncentrace klarithromycinu a omeprazolu mohou být při souběžném podávání zvýšeny, není potřebná žádná úprava dávkování. Zvýšené plazmatické koncentrace klarithromycinu se rovněž mohou objevit při souběžném podávání s antacidy nebo ranitidinem. Není potřebná žádná úprava dávkování.

Bylo prokázáno, že ritonavir (200 mg třikrát denně) je inhibitorem metabolismu klarithromycinu (500 mg dvakrát denně), přičemž zvýšení Cmax, Cmin a AUC při současném podávání s ritonavirem je 31, 182 a 77 %. Tvorba aktivního 14-OH-hydroxymetabolitu byla téměř úplně inhibována. U pacientů s normální funkcí ledvin pravděpodobně není potřebné snížení celkové dávky, denní dávka klarithromycinu však nesmí překročit 1 g. U pacientů s poškozením ledvin musí být zváženo

snížení dávek. Pacientům s clearance kreatininu 30 až 60 ml/min je nutné dávku klarithromycinu snížit o 50 % a při clearance kreatininu < 30 ml/min je nutné dávku snížit o 75 %.

Induktory CYP3A4 (například rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, přípravky z třezalky tečkované) mohou indukovat metabolismus klarithromycinu. Výsledkem mohou být subterapeutické hladiny klarithromycinu, které snižují účinnost přípravku. Pokud je klarithromycin jasně indikován, může být nezbytné zvýšit dávku klarithromycinu a pečlivě monitorovat jeho účinnost a bezpečnost. Může být potřebné další monitorování plazmatických hladin induktoru CYP3A4, protože tyto hladiny mohou být zvýšeny vzhledem k inhibici CYP3A4 klarithromycinem (viz též příslušný souhrn údajů o přípravku pro podávaný inhibitor CYP3A4). Souběžné podávání rifabutinu a klarithromycinu mělo za následek zvýšení hladiny rifabutinu v séru a snížení hladiny klarithromycinu v séru a zvýšené riziko uveitidy.

Účinky klarithromycinu na jiné léčivé přípravkyKlarithromycin je inhibitorem metabolizujícího enzymu CYP3A4 a transportního P-glykoproteinu. Stupeň inhibice pro různé substráty CYP3A4 je těžko předvídatelný. Proto se klarithromycin nesmí užívat během léčby jinými léčivými přípravky, které jsou substráty CYP3A4, pokud nelze pečlivě monitorovat jejich plazmatické hladiny, terapeutické účinky nebo nežádoucí účinky substrátu CYP3A4. U léčivých přípravků, které jsou substráty CYP3A4 a jsou podávány souběžně s klarithromycinem, může být nezbytné snížení dávky. Druhou možností je přerušení léčby těmito přípravky během léčby klarithromycinem.

Léčivé přípravky, které mohou prodlužovat interval QTUvádí se, že klarithromycin je inhibitorem metabolismu cisapridu a terfenadinu s dvojnásobným až trojnásobným nárůstem plazmatických hladin u terfenadinu. Ten je spojen s prodloužením intervalu QT a srdečními arytmiemi včetně komorové tachykardie, fibrilace komor a torsade de pointes. Podobné příznaky byly popsány u pacientů, kteří byli léčeni pimozidem v kombinaci s klarithromycinem. Souběžné podávání klarithromycinu a terfenadinu, cisapridu nebo pimozidu je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Byly popsány případy torsade de pointes u pacientů, kterým byly souběžně podávány klarithromycin a chinidin nebo disopyramid. Proto musí být tyto kombinace vyloučeny nebo se musí pečlivě sledovat plazmatické hladiny chinidinu nebo disopyramidu tak, aby byla možná úprava dávek. Pokud je klarithromycin podáván pacientům, kteří jsou léčeni jinými přípravky s možností prodloužení intervalu QT, je nutná opatrnost (viz bod 4.4).

Inhibitory HMG-CoA reduktázyKlarithromycin je inhibitorem metabolismu některých inhibitorů HMG-CoA reduktázy, což má za následek zvýšené koncentrace těchto léčivých přípravků v plazmě. Vzácně byla u pacientů léčených klarithromycinem a simvastatinem nebo lovastatinem pozorována rhabdomyolýza spolu se zvýšenými plazmatickými koncentracemi. Klarithromycin nesmí být souběžně podáván spolu se simvastatinem nebo lovastrinem (viz bod 4.3). Klarithromycin může způsobit podobné interakce s atorvastatinem a interakce v menším rozsahu s cerivastatinem. Pokud je léčba klarithromycinem indikována u pacientů léčených simvastatinem, lovastatinem, atorvastatinem nebo cerivastatinem, musí být u těchto pacientů monitorován výskyt příznaků myopatie.

Námelové alkaloidy (například dihydroergotamin, ergotamin)Byly hlášeny případy ergotismu způsobeného zvýšenými plazmatickými hladinami námelových alkaloidů v případech, kdy byly uvedené přípravky podávány společně s makrolidy. Tato kombinace je kontraindikována (viz bod 4.3).

BenzodiazepinyPři souběžném podávání midazolamu s klarithromycinem ve formě tablet (250 mg dvakrát denně) se AUC (plocha pod křivkou koncentrace-čas) midazolamu zvýšila 2,7krát po intravenózním podání midazolamu a 7krát po jeho perorálním podání. Souběžné podávání midazolamu ve formě

tablet a klarithromycinu musí být vyloučeno. Při intravenózním souběžném podávání midazolamu a klarithromycinu musí být pacient pečlivě sledován tak, aby byla možná úprava dávek. Stejná opatření rovněž musí platit pro jiné benzodiazepiny, které jsou metabolizovány CYP3A4, zejména pro triazolam a rovněž alprazolam. U benzodiazepinů, které nejsou metabolizovány CYP3A4 (temazepam, nitrazepam, lorazepam), je interakce s klarithromycinem nepravděpodobná.

Cyklosporin, takrolimus a sirolimusSouběžné užívání perorální formy klarithromycinu a cyklosporinu nebo takrolimu má za následek více než dvojnásobné zvýšení koncentrací Cmin cyklosporinu a takrolimu. Podobné účinky lze rovněž očekávat u sirolimu. Při zahájení léčby klarithromycinem u pacientů, kterým již bylo podáváno kterékoli z uvedených imunosupresiv, musí být pečlivě sledovány plazmatické hladinycyklosporinu, takrolimu nebo sirolimu a jejich dávky je nutné podle potřeby snížit. Při vysazení klarithromycinu u uvedených pacientů je rovněž nezbytné pečlivé sledování plazmatických hladin cyklosporinu, takrolimu nebo sirolimu.

DigoxinPři souběžném podávání s klarithromycinem může být koncentrace digoxinu zvýšena. Po zahájení nebo ukončení souběžného podávání s klarithromycinem se musí monitorovat plazmatické koncentrace digoxinu, protože může být potřebná úprava dávky.

TeofylinPodávání klarithromycinu pacientům, kteří užívají teofylin, je spojeno se vzestupem sérových koncentrací teofylinu a potenciální teofylinovou toxicitou.

WarfarinPři používání klarithromycinu u pacientů užívajících warfarin mohou být účinky warfarinu zesíleny. Proto u těchto pacientů musí být často monitorován protrombinový čas.

ZidovudinSouběžné perorální podávání tablet klarithromycinu a zidovudinu dospělým pacientům infikovaným virem HIV může snižovat hladiny zidovudinu v ustáleném stavu. Tomu lze z velké míry zabránit časovým odstupem 1 až 2 hodiny mezi dávkami klarithromycinu a zidovudinu. U dětí nebyly takovéto reakce hlášeny.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíÚdaje o používání klarithromycinu v prvním trimestru u více než 200 těhotenství nepřinesly jasný průkaz teratogenních účinků ani nežádoucích účinků na zdraví novorozence. Z údajů o používání u omezeného počtu těhotných žen, kterým byl přípravek podáván v prvním trimestru, vyplývá možnost zvýšeného rizika potratů. Doposud nejsou k dispozici žádné jiné relevantní epidemiologické údaje. Údaje ze studií na zvířatech prokázaly přítomnost reprodukční toxicity (viz bod 5.3). Riziko pro člověka není známo. Klarithromycin lze podávat těhotným ženám pouze po pečlivé analýze rizik a přínosů.

KojeníKlarithromycin a jeho aktivní metabolit jsou vylučovány do mateřského mléka. Protože by se u kojených dětí mohl vyskytnout průjem a mykotické infekce sliznic, kojení musí být přerušeno. Rovněž je nutné mít na paměti možnost senzibilace. Výhody léčení pro matku musí být porovnány s potenciálním rizikem pro dítě.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou k dispozici žádné údaje o účincích klarithromycinu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při těchto činnostech je nutné mít na paměti možný výskyt nežádoucích reakcí, jako jsou závratě, vertigo, zmatenost a dezorientovanost.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dospělých užívajících klarithromycin ve formě tablet byly průjem (3 %), nauzea (3 %), abnormální chuť (3 %), dyspepsie (2 %), bolesti nebo nepříjemné pocity v oblasti břicha (2 %) a bolesti hlavy (2 %).

V tomto bodě jsou nežádoucí účinky definovány následujícím způsobem:velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100, < 1/10), méně časté (> 1/1 000, < 1/100); vzácné (> 1/10 000, < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000).

Infekce a infestaceČasté:

Moniliáza dutiny ústní.

Stejně jako u jiných antibiotik, dlouhodobé používání může mít za následek rozmnožení necitlivých organismů.

Poruchy krve a lymfatického systémuMéně časté:

Snížené hladiny leukocytů.

Velmi vzácné: Trombocytopenie.

Poruchy imunitního systémuMéně časté:

Alergické reakce od kopřivky a mírných kožních vyrážek až po anafylaxi.

Psychiatrické poruchyVelmi vzácné: Úzkost, insomnie, halucinace, psychóza, dezorientace, depersonalizace, noční

můry, zmatenost.

Poruchy nervového systémuČasté:

Bolesti hlavy, poruchy čichu.

Velmi vzácné: Závratě, vertigo, parestezie, křeče.

Poruchy ucha a labyrintuVzácné:

Tinitus.

Velmi vzácné: Reverzibilní ztráta sluchu.

Srdeční poruchyVelmi vzácné: Prodloužení intervalu QT, komorová tachykardie, torsade de pointes.

Gastrointestinální poruchyČasté:

Nauzea, průjem, zvracení, bolesti břicha, dyspepsie, stomatitida, glositida, reverzibilní změny zbarvení jazyka a zubů, abnormality chuti, např. kovová nebo hořká pachuť.

Velmi vzácné: Pankreatitida. Velmi vzácně byla po klarithromycinu hlášena pseudomembranózní

kolitida, která může být mírná až život ohrožující.

Poruchy jater a žlučových cestMéně časté:

Jaterní dysfunkce, která je obvykle přechodná a reverzibilní, hepatitida a cholestáza se žloutenkou nebo bez ní.

Velmi vzácné: Selhání jater s fatálním průběhem bylo hlášeno zejména u pacientů s preexistujícím

onemocněním jater nebo u pacientů, kteří užívají jiné hepatotoxické léčivé přípravky.

Poruchy kůže a podkožní tkáněVelmi vzácné: Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněMéně časté:

Artralgie, myalgie.

Poruchy ledvin a močových cestVelmi vzácné: Intersticiální nefritida, renální selhání.

VyšetřeníČasté:

Zvýšení dusíku močoviny v krvi

Méně časté:

Prodloužení protrombinového času, zvýšený sérový kreatinin, změny funkčních jaterních testů (zvýšené hladiny transamináz).

Velmi vzácné: Hypoglykemie byla pozorována zejména při souběžném podávání antidiabetických

léčivých přípravků a inzulínu.

4.9

Předávkování

Příznaky intoxikace:Bylo hlášeno, že požití velkého množství klarithromycinu způsobuje gastrointestinální příznaky. Příznaky předávkování mohou do velké míry odpovídat profilu nežádoucích účinků. U pacienta s bipolární poruchou v anamnéze byly po požití 8 g klarithromycinu pozorovány poruchy duševního stavu, paranoidní chování, hypokalémie a hypoxémie.

Léčba intoxikace:Neexistuje specifické antidotum předávkování. Sérové hladiny klarithromycinu nelze snížit pomocí hemodialýzy ani pomocí peritoneální dialýzy.

Nežádoucí účinky provázející předávkování musí být léčeny výplachem žaludku a podpůrnou léčbou. Závažné akutní alergické reakce, jako například anafylaktický šok, lze pozorovat zřídka. Při prvních příznacích reakcí přecitlivělosti musí být léčba přípravkem klarithromycin ukončena a okamžitě musí být zahájena potřebná opatření.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: MakrolidyATC kód: J01F A09

Mechanismus účinkuKlarithromycin je polosyntetický derivát erythromycinu A. Jeho antibakteriální účinek je důsledkem vazby na 50 S ribosomální podjednotku citlivých baktérií a potlačení syntézy proteinů.Je vysoce účinný proti širokému spektru aerobních a anaerobních grampozitivních a gramnegativních organismů. Minimální inhibiční koncentrace (MIC) klarithromycinu jsou obecně dvakrát nižší než MIC erythromycinu.

14-hydroxymetabolit klarithromycinu má rovněž antimikrobiální účinek. Minimální inhibiční koncentrace tohoto metabolitu jsou rovny minimálním inhibičním koncentracím výchozí sloučeniny

nebo jsou dvakrát vyšší. Výjimkou je H. influenzae, kde je 14-hydroxymetabolit dvakrát účinnější než výchozí sloučenina.

Mechanismy rezistenceMechanismy rezistence na makrolidy zahrnují změnu cílového místa pro antibiotikum nebo jsou založeny na modifikaci a/nebo aktivním vyplavení antibiotika. Rozvoj rezistence mohou zprostředkovat plazmidy nebo chromozomy, rezistence může být indukovaná nebo existovat konstitučně. Bakterie rezistentní na makrolidy vytvářejí enzymy, které způsobují methylaci reziduálního adeninu na ribozomální RNA a následně inhibici vazby antibiotik na ribozomy.Organismy rezistentní na makrolidy jsou obecně zkříženě rezistentní na linkosamidy a streptogramin B v důsledku methylace ribosomálního vazebného místa. Klarithromycin rovněž patří mezi silné induktory tohoto enzymu. Makrolidy mají navíc bakteriostatický účinek v důsledku inhibice peptidyltransferázy ribosomů.

Mezi klarithromycinem, erythromycinem a azithromycinem existuje úplná zkřížená rezistence.Stafylokoky rezistentní na methicilin a Streptococcus pneumoniae rezistentní na penicilin jsou rovněž rezistentní na makrolidy jako je klarithromycin.

Hraniční koncentracePodle dokumentace NCCLS (US National Committee on Clinical Laboratory Standards) z roku 2003 byly pro klarithromycin definovány následující hraniční koncentrace:- Staphylococcus spp.: ≤ 2 µg/ml citlivé, ≥ 8 µg/ml rezistentní- Haemophilus spp.: ≤ 8 µg/ml citlivé- Streptococcus spp. včetně S. pneumoniae: ≤ 0,25 µg/ml citlivé, ≥ 1 µg/ml rezistentní

CitlivostPrevalence získané rezistence u vybraného druhu se může lišit podle zeměpisné lokality a času a zejména při léčbě těžkých infekcí je vhodné mít k dispozici lokální informace o rezistenci. Podle potřeby je nutná konzultace s odborníkem v případě, že místní prevalence rezistence je taková, že povaha agens je přinejmenším u některých typů infekcí nejasná.

Běžně citlivé druhy (rezistence < 10 % ve všech členských státech EU)Aerobní grampozitivní mikroorganismyStreptococcus skupina AStreptococcus skupina BStreptococcus skupina C, F, GAerobní gramnegativní mikroorganismyMoraxella catarrhalisPasteurella multocidaLegionella spp.Anaerobní mikroorganismyBacteroides spp.Peptococcus/Peptostreptococcus spp.Clostridium spp., jiné než C. difficileFusobacterium spp.Jiné mikroorganismyMycoplasma pneumoniaeChlamydia trachomatisChlamydia pneumoniaeDruhy, u nichž může být problémem získaná rezistence (rezistence 10 % nejméně v 1 členském státě EU)Aerobní grampozitivní mikroorganismyStaphylococcus aureus, citlivý na methicilinStreptococcus pneumoniae*

Aerobní gramnegativní mikroorganismyHaemophilus influenzaeHelicobacter pylori

Přirozeně rezistentní mikroorganismy

Aerobní grampozitivní mikroorganismyEnterococcus spp.Staphylococcus aureus, rezistentní na methicilin nebo na erythromycinJiné mikroorganismyMycobacterium tuberculosis

*Poznámky k rezistenci viz bod “Mechanismy rezistence”

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce:Po perorálním podání je klarithromycin rychle a dobře absorbován z gastrointestinálního traktu –zejména z jejuna – a je při prvním průchodu játry rozsáhle metabolizován. Absolutní biologická dostupnost tablet klarithromycinu o hmotnosti 250 mg je přibližně 50 %. Potrava mírně zpomaluje absorpci, nemá však vliv na rozsah biologické dostupnosti. Proto lze tablety klarithromycinu podávat nezávisle na jídle. Vzhledem k chemické structuře (6-O-methylerythromycin) je klarithromycin poměrně odolný proti degradaci žaludeční kyselinou. Maximální plazmatické koncentrace 1-2 µg/ml klarithromycinu byly pozorovány u dospělých po perorálním podání 250 mg dvakrát denně. Po podání 500 mg klarithromycinu dvakrát denně byla maximální plazmatická koncentrace 2,8 µg/ml.

Po podání 250 mg klarithromycinu dvakrát denně dosáhl mikrobiologicky aktivní 14-hydroxymetabolit maximální plazmatické koncentrace 0,6 µg/ml. Ustáleného stavu se dosáhne za 2 dny po podání.

Distribuce:Klarithromycin dobře vstupuje do různých kompartmentů, odhadovaný distribuční objem je 200-400 l. Koncentrace klarithromycinu v některých tkáních jsou oproti koncentracím látky v krevním oběhu několikrát vyšší. Ve tkáni tonzil i v plicní tkáni byly zjištěny zvýšené koncentrace. Klarithromycin rovněž proniká do žaludeční sliznice.

Klarithromycin se v terapeutických koncentracích přibližně z 80 % váže na plazmatické proteiny.

Biotransformace a eliminace:Klarithromycin je rychle a rozsáhle metabolizován v játrech. Metabolismus zahrnuje zejména N-dealkylaci, oxidaci a stereospecifickou hydroxylaci na pozici C 14.

Farmakokinetika klarithromycinu je nelineární z důvodu saturace jaterního metabolismu při vysokých dávkách. Eliminační poločas se prodloužil z 2-4 hodin po podání 250 mg klarithromycinu dvakrát denně na 5 hodin po podání 500 mg klarithromycinu dvakrát denně. Poločas aktivního 14-hydroxymetabolitu po podání 250 mg klarithromycinu dvakrát denně má rozsah 5 až 6 hodin.

Po perorálním podání radioaktivního klarithromycinu se 70-80 % radioaktivity nalézá ve stolici. Přibližně 20-30 % klarithromycinu se shromažďuje jako nezměněná léčivá látka v moči. Tento podíl narůstá při zvýšení dávky. Pokud není dávka snížena, zvyšuje renální insuficience hladiny klarithromycinu v plazmě.

Celková plazmatická clearance byla odhadována přibližně na 700 ml/min, přičemž renální clearance je přibližně 170 ml/min.

Zvláštní populace:Poškození ledvin: Důsledkem snížené funkce ledvin jsou zvýšené plazmatické hladiny klarithromycinu a jeho aktivního metabolitu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve čtyřtýdenní studii na zvířatech souvisela toxicita klarithromycinu s dávkou a délkou léčby. U všech druhů byly první příznaky toxicity pozorovány na játrech, kde byly po 14 dnech u psů a opic pozorovány léze. Systémové hladiny expozice související s touto toxicitou nejsou podrobně známy, toxické dávky však byly zřetelně vyšší než terapeutické dávky doporučené u lidí.

Ve studiích s klarithromycinem in vitro nebo in vivo nebyly zjištěny mutagenní účinky.

Studie reprodukční toxicity prokázaly, že podávání klarithromycinu v dávkách 2x vyšších než jsou klinické dávky u králíků (i.v.) nebo 10x vyšších než jsou klinické dávky u opic (p.o.) měly za důsledek zvýšenou incidenci spontánních potratů. Tyto dávky souvisely s toxicitou pro matku. Ve studiích na potkanech nebyla zaznamenána embryotoxicita ani teratogenita. Avšak u potkanů, kterým byly podávány dávky 150 mg/kg/den, byly pozorovány kardiovaskulární malformace. U myší byl při dávkách 70 x převyšujících klinické dávky pozorován rozštěp patra s proměnlivou incidencí (3-30%).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Sodná sůl karboxymethylškrobu (TYP A)Mikrokrystalická celulosaPovidon 40Hydroxid hořečnatýSodná sůl kroskarmelosyKoloidní bezvodý oxid křemičitýKyselina stearová 95%Magnesium-stearát

Potahová vrstva:VanilinPotahová soustava OPADRY 02B22429 žlutá :Hypromelosa 2910/5Oxid titaničitý Makrogol 400Hlinitý lak tartrazinuHlinitý lak červeně Allura AC Hlinitý lak indigokarmínu

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Průhledný nebo bílý neprůhledný PVC/Al nebo PVC/PVDC/Al blistr.Velikosti balení: 8, 10, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 21, 30, 42 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/614/05-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

28.12.2005/20.10.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

15.6.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE Krabička 500 mg 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clarithromycin - Teva 500 mg Potahované tablety Clarithromycinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje clarithromycinum 500 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také hlinitý lak tartazinu E 102. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Potahované tablety. 8, 10, 14, 14 (kalendářní balení), 16, 20, 21, 30, 42 a 100 potahovaných tablet. 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 15/614/05-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Č.š.: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ Dávkování: dle pokynů lékaře 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Clarithromycin-Teva 500 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH Blistr 500 mg 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Clarithromycin - Teva 500 mg Potahované tablety Clarithromycinum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 3.

POUŽITELNOST

EXP: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

JINÉ

U kalendářního balení je folie tištěna se dny v týdnu.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.