Cisordinol Depot

Kód 0086901 ( )
Registrační číslo 68/ 162/81-C
Název CISORDINOL DEPOT
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace H. Lundbeck A/S, Valby, Dánsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0086901 INJ SOL 10X1ML/200MG Injekční roztok, Injekce
0086900 INJ SOL 1X1ML/200MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak CISORDINOL DEPOT

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls264392/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cisordinol Depot

200 mg/ml injekční roztok

Zuclopenthixoli decanoas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Cisordinol Depot a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cisordinol Depot užívat 3. Jak se Cisordinol Depot užívá 4. Možné nežádoucí účinky5. Jak Cisordinol Depot uchovávat6. Další informace

1. CO JE CISORDINOL DEPOT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Jaký je mechanismus účinku přípravku Cisordinol Depot

Cisordinol Depot patří do skupiny léčivých přípravků zvaných antipsychotika (též neuroleptika).Léčivé přípravky patřící do této skupiny ovlivňují nervové dráhy v určitých oblastech mozku a pomáhají upravit chemickou nerovnováhu způsobující příznaky Vaší nemoci.

K čemu se Cisordinol Depot užívá

Cisordinol Depot se užívá k léčbě schizofrenie a jiných souvisejících psychóz.

Je možné, že Vám Váš lékař předepsal Cisordinol Depot z jiného důvodu. V případě nejasností se zeptejte svého lékaře, proč Vám byl Cisordinol Depot předepsán.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CISORDINOL DEPOT UŽÍVAT

Neužívejte Cisordinol Depot

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na zuklopenthixol nebo na kteroukoli další složku přípravku Cisordinol Depot (viz kapitola “Co obsahuje Cisordinol Depot”).

Jestliže trpíte útlumem vědomí.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cisordinol Depot je zapotřebí

jestliže trpíte onemocněním jater

jestliže se u Vás v minulosti vyskytly křeče nebo záchvaty

jestliže máte cukrovku (můžete potřebovat upravit dávku léků proti cukrovce)

jestliže máte organický psychosyndrom (který může vzniknout následkem otravy alkoholem nebo organickými rozpouštědly)

jestliže splňujete rizikové faktory pro výskyt cévní mozkové příhody (např. kouření, vysoký krevní tlak)

jestliže se u Vás vyskytuje hypokalemie či hypomagnesemie (příliš nízká hladina draslíku či hořčíku v krvi) nebo vrozený sklon k některé z nich

jestliže se u Vás v minulosti vyskytlo kardiovaskulární onemocnění

jestliže užíváte jiná antipsychotika

jestliže se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách

Prosím, oznamte svému lékaři, pokud by se u Vás některé z těchto onemocnění vyskytlo kdykoli v minulosti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Některé léčivé přípravky se mohou navzájem ovlivňovat a tato interakce může vyvolat závažné nežádoucí účinky.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte následující přípravky:

Tricyklická antidepresiva

Guanethidin a podobné přípravky (užívané ke snížení krevního tlaku)

Barbituráty a podobné přípravky (způsobující ospalost)

Přípravky užívané k léčbě epilepsie

Levodopu a podobné přípravky (užívané k léčbě Parkinsonovy choroby)

Metoklopramid (užívaný k léčbě onemocnění trávicího traktu)

Piperazin (užívaný k léčbě parazitárních onemocnění způsobených škrkavkami nebo roupy)

Přípravky narušující rovnováhu vody a solí (příliš nízká hladina draslíku či hořčíku v krvi)

Přípravky zvyšující koncentraci přípravku Cisordinol Depot v krvi

Následující přípravky by neměly být užívány současně s přípravkem Cisordinol Depot:

Přípravky, které ovlivňují srdeční rytmus (např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid, erythromycin, terfenadin, astemizol, gatifloxacin, moxifloxacin, cisaprid, lithium).

Jiná antipsychotika (např. thioridazin).

Interakce přípravku Cisordinol Depot a alkoholu

Cisordinol Depot může prohloubit tlumivý účinek alkoholu a způsobit ospalost. Během léčby přípravkem Cisordinol Depot se nedoporučuje požívat alkohol.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být, sdělte to svému lékaři. Cisordinol Depot byste neměla užívat během těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.Stav Vašeho novorozence může být ovlivněn užíváním tohoto přípravku.

U novorozenců, jejichž matky užívaly Cisordinol Depot v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujete dětského lékaře.

Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem. Cisordinol Depot se v malém množství vylučuje do mateřského mléka.

Během kojení můžete pokračovat v léčbě přípravkem Cisordinol Depot pouze pokud Vám lékař řekne, že je to nutné. Doporučuje se však pečlivě sledovat kojence, zvláště během prvních 4 týdnů po narození.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cisordinol Depot může způsobit ospalost a závratě, obzvláště na počátku léčby. V takovém případě se vyvarujte řízení dopravních prostředků nebo obsluhy nástrojů či strojů až do doby, než tyto příznaky odezní.

3. JAK SE CISORDINOL DEPOT UŽÍVÁ

Dávkování a způsob užití

Příslušný objem přípravku Cisordinol Depot je natažen do injekční stříkačky a podán do hýžďového svalu. Váš lékař rozhodne, jaké množství přípravku a jak často dostanete.

Léčivá látka se mezi jednotlivými injekcemi postupně a ve stále stejném množství uvolňuje z místa podání injekce do krevního oběhu.

Dospělí

Obvyklá dávka je 1-3 ml podaná v intervalu 1 až 4 týdny.

Pokud je zapotřebí podat injekci o objemu vyšším než 2 ml, je vhodné rozdělit tuto dávku na dvě místa podání.

Pokud jste byl/a léčen/a přípravkem Cisordinol tablety a budete převáděn/a na injekční formu léčby přípravkem Cisordinol Depot, můžete na doporučení lékaře užívat tablety během několika dní po podání první injekce.

Váš lékař může během léčby rozhodovat o úpravě dávkování nebo intervalu mezi jednotlivými injekcemi.

Starší pacienti (nad 65 let)Dávka se obvykle pohybuje na spodní hranici dávkovacího rozmezí.

DětiDětem se nedoporučuje podávat Cisordinol Depot.

Pacienti se zvláštním rizikemPacienti s poškozením jater obvykle užívají dávky na spodní hranici dávkovacího rozmezí.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Cisordinol Depot je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi.

Délka léčby

Je důležité, abyste lék dostával/a pravidelně, i když se budete cítit zcela zdráv/a. Nemoc může přetrvávat delší dobu, a pokud by byla léčba předčasně ukončena, může dojít k návratu příznaků onemocnění.

Váš lékař rozhodne o tom, kdy bude léčba ukončena.

Jestliže jste užil/a více přípravku Cisordinol Depot, než jste měl/a

Tento lék je podáván Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou.

Je tedy nepravděpodobné, že dostanete více přípravku Cisordinol Depot. Pokud se tak stane, mohou se vyskytnout níže popsané příznaky.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat:

Ospalost

Kóma

Neobvyklé pohyby

Křeče

Šok

Zvýšená nebo snížená tělesná teplota

Změny srdečního rytmu včetně nepravidelného nebo pomalého rytmu se vyskytly v případě užití nadměrné dávky přípravku Cisordinol Depot současně s léky ovlivňujícími činnost srdce

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Cisordinol Depot nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytnou následující příznaky, neprodleně navštivte Vašeho lékaře nebo vyhledejte nemocnici.

Méně časté (u více než 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):

Neobvyklé pohyby úst a jazyka, které mohou být časným příznakem počínající tardivní dyskineze

Velmi vzácné (méně než u 1 pacienta z 10 000):

Horečka, neobvyklá svalová ztuhlost a poruchy vědomí, obzvláště pokud se vyskytnou současně s pocením a zrychlením srdeční frekvence; tyto příznaky mohou být známkou vzácného maligního neuroleptického syndromu, který byl zaznamenán při léčbě různými antipsychotiky

Žluté zabarvení kůže a očního bělma, které může znamenat poškození jater a být příznakem žloutenky

Následující nežádoucí účinky jsou nejvýraznější na počátku léčby a většina z nich odezní v průběhuléčby.

Velmi časté (u více než 1 pacienta z 10):

Ospalost (somnolence), neschopnost klidně sedět či setrvat bez pohybu (akatizie), mimovolní pohyby (hyperkineze), pomalé či zkrácené pohyby (hypokineze)

Sucho v ústech

Časté (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10):

Rychlá srdeční činnost (tachykardie); pocit rychlého, silného nebo nepravidelného bušení srdce (palpitace)

Třes, kroutivé nebo opakované pohyby či neobvyklé držení těla způsobené svalovou kontrakcí (dystonie); zvýšené napětí svalů (hypertonie); závratě; bolesti hlavy; pocity brnění, píchání či snížené citlivosti kůže (parestezie); poruchy pozornosti; ztráta paměti, poruchy chůze

Obtížné zaostřování předmětů nacházejících se v blízkosti oka (porucha akomodace), zrakové poruchy

Pocity točení či houpání, zatímco tělo se nepohybuje (vertigo)

Omezení průchodnosti dutiny nosní (kongesce nosní sliznice), obtížné nebo bolestivé dýchání (dyspnoe)

Zvýšená tvorba slin (hypersekrece slin), zácpa, zvracení, trávicí obtíže nebo neurčité obtíže v horní oblasti břicha (dyspepsie), průjem

Poruchy močení (poruchy mikce), neschopnost se dostatečně vymočit (zadržování moči), zvýšení objemu moči (polyurie)

Nadměrné pocení (hyperhidróza), svědění (pruritus)

Bolesti svalů (myalgie)

Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti

Únava, slabost (astenie), celkové nepříjemné pocity a nevolnost (malátnost), bolest

Nespavost (insomnie), deprese, úzkost, nervozita, abnormální sny, neklid, pokles sexuální aktivity (pokles libida)

Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100):

Zesílená reflexní aktivita (hyperreflexie), trhavé pohyby (dyskineze), parkinsonismus, mdloba (synkopa), neschopnost koordinovat svalovou aktivitu (ataxie), poruchy řeči, sníženísvalového napětí (hypotonie), křeče, migréna

Krouživé pohyby očí (okulogyrická krize), rozšířené zornice (mydriáza)

Zvýšená citlivost sluchu na zvuky o určité vlnové délce či neschopnost snášet každodenní zvuky (hyperakuzie), zvonění v uších (tinitus)

Bolesti břicha, nevolnost, plynatost

Vyrážka, kožní reakce způsobená přecitlivělostí na světlo (fotosenzitivní reakce), porucha pigmentace; mastná, lesklá a nažloutlá kůže v důsledku zvýšené tvorby kožního mazu (seborea); ekzém či zánět kůže (dermatitis), červené nebo fialové zabarvení kůže v důsledku podkožního krvácení (purpura)

Svalová ztuhlost, neschopnost normálně otevřít ústa (trismus), stočení krku a nepřirozená poloha hlavy (torticollis, stočení krku, ztuhlost krku)

Snížená chuť k jídlu, pokles tělesné hmotnosti

Nízký krevní tlak (hypotenze), návaly horka

Žízeň, abnormálně nízká tělesná teplota (hypotermie), horečka (pyrexie)

Zčervenání nebo bolest v místě podání injekce přípravku Cisordinol Depot

Odchylky v jaterních testech

Sexuální poruchy (opožděná ejakulace, poruchy erekce, neschopnost dosáhnout orgasmu u žen, suchost poševní sliznice (vulvovaginální suchost)

Nedostatek zájmu o okolí (apatie), noční můry, zvýšení sexuální žádostivosti (zvýšení libida), stavy zmatenosti

Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000):

Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie), nízký počet neutrofilních bílých krvinek (neutropenie), snížený počet bílých krvinek (leukopenie), nedostatek granulocytů v krvi(agranulocytóza)

Zvýšená hladina prolaktinu v krvi (hyperprolaktinemie)

Zvýšená hladina krevního cukru (hyperglykemie), porucha glukosové tolerance, zvýšenáhladina krevních tuků (hyperlipidemie)

Přecitlivělost (hypersenzitivita), akutní systémová a těžká alergická reakce (anafylaktická reakce)

Vývin poprsí u mužů (gynekomastie), tvorba a vylučování mléka z prsů (galaktorea), vynechání menstruace (amenorea), trvalá a bolestivá erekce, která není spojena se sexuálním vzrušením nebo touhou (priapismus)

Při užití léčivých přípravků působících stejným způsobem jako zuclopenthixoli decanoas (léčivá látka přípravku Cisordinol Depot), byly zřídka zaznamenány tyto nežádoucí účinky:

Prodloužení QT intervalu (pomalý srdeční rytmus a změna křivky EKG)

Nepravidelný srdeční rytmus (komorové arytmie, fibrilace komor, komorová tachykardie)

Torsade de pointes (zvláštní druh nepravidelného srdečního rytmu)

V ojedinělých případech může nepravidelný srdeční rytmus (arytmie) vést k náhlému úmrtí.

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK CISORDINOL DEPOT UCHOVÁVAT

Tento přípravek je obvykle uchováván Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou.

Pokud jej uchováváte doma:Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Cisordinol Depot nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25ºC v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co obsahuje Cisordinol Depot

Léčivou látkou je zuclopenthixoli decanoas.1 ml přípravku Cisordinol Depot obsahuje 200 mg zuclopenthixoli decanoas.

Pomocnými látkami jsou střední nasycené triacylglyceroly.

Jak Cisordinol Depot vypadá a co obsahuje balení

Cisordinol Depot injekční roztok o koncentraci 200 mg/ml je balený v 1 ml ampulích a krabičce.

Cisordinol Depot je čirý, nažloutlý olejový roztok téměř bez částic.Velikost balení: 1x 1 ml, 10x 1 ml.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

H. Lundbeck A/SOttiliavej 9DK-2500 ValbyDánsko

Zastoupení v České republice

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Lundbeck Česká republika s.r.o.Bozděchova 7 150 00 Praha 5

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:22.2.2012

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls264392/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cisordinol Depot200 mg/ml injekční roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Zuclopenthixoli decanoas 200 mg/ml.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok.

Čirý, nažloutlý olejový roztok téměř bez částic.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Udržovací léčba schizofrenie a jiných psychóz, zejména s těmito příznaky: halucinace, bludy, poruchy myšlení doprovázené agitovaností, neklidem, hostilitou a agresivitou.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí Dávkování a interval mezi jednotlivými injekcemi jsou individuálně upraveny dle stavu pacienta. Cílem je dosažení maximálního potlačení psychotických symptomů s minimem nežádoucích účinků.

Během udržovací léčby se obvyklá dávka pohybuje v rozmezí 200-400 mg (1-2 ml) každé 2-4 týdny.

Některým pacientům je nutno podat dávku vyšší, případně zkrátit interval mezi jednotlivými dávkami. Injekci o objemu vyšším než 2 ml je vhodné rozdělit na dvě aplikační místa.

Pokud se přechází z perorální formy (zuklopenthixol) nebo injekční formy (zuklopenthixol-acetát) přípravku na depotní udržovací léčbu (zuklopenthixol-dekanoát), je třeba dodržet tato pravidla:

1. Přechod z perorální formy (zuklopenthixol) na depotní injekční (zuklopenthixol-dekanoát)- každé 2 týdny 8násobek původní perorální dávky- každé 4 týdny 16násobek původní perorální dávky

Zuklopenthixol v perorální formě se nadále užívá během prvního týdne po podání první injekce, avšak v nižší dávce.

2. Přechod z injekční formy (zuklopenthixol-acetát) na depotní injekční formu (zuklopenthixol-dekanoát)Současně s poslední injekcí zuklopenthixol-acetátu (100 mg) se podá intramuskulárně 200-400 mg (1-2 ml) zuklopenthixol-dekanoátu a opakuje se každé 2 týdny. Někdy je nutné podat dávku vyšší nebo zkrátit interval mezi jednotlivými injekcemi.

Zuklopenthixol-acetát a zuklopenthixol-dekanoát se mohou smísit v jedné injekční stříkačce a mohou být podány současně.

Při přechodu z jiných depotních přípravků je třeba se řídit následujícím vztahem: 200 mg zuklopenthixol-dekanoátu odpovídá 25 mg flufenazin-dekanoátu, 40 mg cis(Z)-flupentixol-dekanoátu nebo 50 mg haloperidol-dekanoátu.

Následující dávky zuklopenthixol-dekanoátu a intervaly mezi jednotlivými injekcemi závisí na terapeutické odpovědi pacienta.

Starší pacientiDávkování u starších pacientů by se mělo pohybovat na spodní hranici dávkovacího rozmezí.

Děti Cisordinol Depot se nedoporučuje podávat dětem vzhledem k nedostatku klinických zkušeností.

Snížená funkce ledvin Cisordinol Depot je možno podávat pacientům se sníženou funkcí ledvin v obvyklých dávkách.

Snížená funkce jater Doporučuje se pečlivé dávkování a pokud je to možné, sledování hladiny v séru.

Způsob podáníCisordinol Depot se podává formou intramuskulární injekce do horního vnějšího kvadrantu gluteální oblasti. Injekci o větším objemu než 2 ml je třeba rozdělit do dvou a aplikovat na různá místa. Místní snášenlivost je dobrá.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (viz bod 6.1).

Oběhový kolaps, útlum vědomí jakéhokoli původu (např. intoxikace alkoholem, barbituráty nebo opioidy), kóma.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při podávání neuroleptik existuje riziko vzniku neuroleptického maligního syndromu (hypertermie, svalová ztuhlost, výpadky vědomí, nestabilita vegetativního nervového systému). Riziko je pravděpodobně vyšší při podávání účinnějších neuroleptik. U pacientů s již existujícím organickým psychosyndromem, mentální retardací, nadměrným užíváním opiátů nebo alkoholu je vyšší výskyt fatálního zakončení.

Opatření: ukončit podávání neuroleptika. Symptomatická léčba a zavedení obecných podpůrných opatření. Může být výhodné podat dantrolen a bromokriptin.Symptomy mohou přetrvávat někdy déle než týden po přerušení perorální neuroleptické léčby, v případě depotní léčby i delší dobu.

Obdobně jako jiná neuroleptika je třeba i zuklopenthixol-dekanoát podávat s opatrností u pacientů s organickým psychosyndromem, křečemi a při pokročilém stupni onemocnění jater.

Podobně jako jiné psychotropní látky může zuklopenthixol-dekanoát ovlivnit vztah glukosy a inzulinu natolik, že je zapotřebí upravit dávkování antidiabetik u diabetiků.

Pacienti léčení dlouhodobě, zejména vyššími dávkami, by měli být pečlivě sledováni a pravidelně by mělo být vyhodnocováno, zda je možno snížit udržovací dávku.

Zuklopenthixol-dekanoát stejně jako jiné léčivé látky patřící do skupiny antipsychotik může vyvolat prodloužení QT intervalu. Přetrvávající prodloužení QT intervalu může zvýšit riziko výskytu maligních arytmií. Zuklopenthixol-dekanoát by tedy měl být užíván s opatrností u rizikových pacientů (s hypokalemií, hypomagnesemií či genetickou predispozicí) a u pacientů s výskytem kardiovaskulárních chorob v anamnéze (např. prodloužení QT intervalu, výrazná bradykardie (<50 tepů za minutu), nedávno prodělaný akutní infarkt myokardu, nekompenzované srdeční selhání nebo

srdeční arytmie). Je zapotřebí vyhnout se současnému podávání s ostatními antipsychotiky (viz bod 4.5).

V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolismu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Cisordinol Depot tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření.

Starší pacientiV randomizovaných studiích kontrolovaných placebem se u dementních pacientů léčených některými atypickými antipsychotiky vyskytl přibližně 3násobný nárůst rizika výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích účinků. Mechanismus tohoto nárůstu rizika není znám. Navýšení rizika není vyloučeno při užívání jiných antipsychotik nebo u jiných populací pacientů. Zuklopenthixol-dekanoát by měl být užíván s opatrností u pacientů s rizikem výskytu cévní mozkové příhody.

Zvýšená úmrtnost u starších pacientů s demencíData ze dvou velkých observačních studií ukázala, že starší pacienti s demencí léčení antipsychotiky mají mírně zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívají. Z dostupných dat však nelze spolehlivě odhadnout přesnou míru rizika a i jeho příčina zůstává neznámá.

Zuklopenthixol-dekanoát není určen k léčbě poruch chování způsobených demencí.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kombinace vyžadující zvýšenou opatrnostZuklopenthixol-dekanoát může prohloubit sedativní účinek alkoholu, barbiturátů nebo dalších látek působících tlumivě na CNS.

Neuroleptika mohou zesilovat či zeslabovat účinek antihypertenziv; antihypertenzivní působení guanethidinu a podobně působících látek je sníženo.

Současné užívání neuroleptik a lithia zvyšuje riziko neurotoxicity.

Tricyklická antidepresiva a neuroleptika si vzájemně inhibují metabolismus.

Zuklopenthixol-dekanoát může snížit účinek levodopy a adrenergně působících léčivých látek.

Současné užití s metoklopramidem a piperazinem zvyšuje riziko výskytu extrapyramidových symptomů.

Zuklopenthixol je částečně metabolizován systémem CYP2D6. Současné užití s léčivými látkami, které inhibují tento enzymatický systém, může vést k poklesu clearance zuklopenthixolu.

Riziko prodloužení QT intervalu během podávání antipsychotik může být zvýšeno současným užitím s léčivými přípravky, které též prodlužují QT interval. Současné užití s takovými přípravky senedoporučuje. Jedná se o tyto skupiny léčivých přípravků:

antiarytmika třídy Ia a III (např. chinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid)

některá antipsychotika (např. thioridazin)

některá makrolidová antibiotika (např. erythromycin)

některá antihistaminika (např. terfenadin, astemizol)

některá chinolonová chemoterapeutika (např. gatifloxacin, moxifloxacin)

Tento výčet není úplný. Současné užití s jinými přípravky významně prodlužujícími QT interval (např. cisaprid, lithium) se nedoporučuje.

Přípravky způsobující elektrolytovou nerovnováhu jako thiazidová diuretika (hypokalemie) a přípravky zvyšující koncentraci zuklopenthixol-dekanoátu v plazmě, by měly být užívány pouze s opatrností, protože mohou zvýšit riziko prodloužení QT intervalu a vzniku maligních arytmií (viz bod 4.4).

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíZuklopenthixol-dekanoát by neměl být podáván během těhotenství, pokud očekávaný přínos nepřeváží možné riziko vzhledem k plodu.

Novorozenci matek užívajících neuroleptika do pozdních stadií těhotenství nebo do porodu mohou vykazovat známky intoxikace, jako jsou: letargie, třes, hyperexcitabilita a mohou mít nízké skóre dle Apgarové.U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně zuklopethixol-dekanoátu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášenypřípady agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

Reprodukční studie zuklopenthixolu u zvířat neprokázaly zvýšené riziko poškození plodu ani jiné škodlivé účinky na reprodukční proces.

KojeníZuklopenthixol se vylučuje do mateřského mléka v nízkých koncentracích. Při použití terapeutických dávek je ovlivnění kojence nepravděpodobné. Dávka požitá kojencem je nižší než 1 % dávky podané matce, vztaženo k její hmotnosti (mg/kg). Matka může během kojení pokračovat v léčbě zuklopethixol-dekanoátem, pokud je to z klinického hlediska nutné. Doporučuje se však pečlivě sledovat kojence, zvláště během prvních 4 týdnů po narození.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Cisordinol Depot působí sedativně. Pacienti, kteří užívají psychotropní látky, mohou mít do určité míry zhoršenou schopnost soustředit se a udržet pozornost a měli by být upozorněni na možné ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky

Výskyt nežádoucích účinků většinou závisí na podané dávce. Frekvence výskytu a závažnost jsou nejvýraznější na počátku léčby a v jejím dalším průběhu ustupují.

Extrapyramidové poruchy se mohou vyskytnout zejména během několika prvních dnů po podání injekce a v počátcích léčby. Ve většině případů mohou být tyto nežádoucí účinky zvládnuty snížením dávky a/nebo užíváním antiparkinsonik. Rutinní profylaktické užívání antiparkinsonik se nedoporučuje. Antiparkinsonika nemírní příznaky tardivní dyskineze, naopak je mohou zhoršit. Doporučuje se snížení dávky, případně, pokud je to možné, ukončení léčby zuklopethixolem. Při perzistující akatizii může být vhodné podání benzodiazepinu nebo propranololu.

Frekvence výskytu pocházejí z literatury a spontánních hlášení.Frekvence jsou definovány takto:velmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až < 1/10); méně časté ( 1/1 000 až < 1/100); vzácné ( 1/10 000až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Srdeční poruchy

Časté

Tachykardie, palpitace

Vzácné

Prodloužení QT intervalu

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné

Thrombocytopenie, neutropenie, leukopenie, agranulocytóza

Poruchy nervového systému

Velmi časté Somnolence, akatizie,

hyperkineze, hypokineze

Časté

Tremor, dystonie, hypertonie, závratě, bolesti hlavy, parestezie, poruchy pozornosti, amnézie, poruchy chůze

Méně časté

Tardivní dyskineze, hyperreflexie, dyskineze, parkinsonismus, synkopa, ataxie, poruchy řeči, hypotonie, křeče, migréna

Velmi vzácné

Maligní neuroleptický syndrom

Poruchy oka

Časté

Poruchy akomodace, zrakové poruchy

Méně časté

Okulogyrická krize, mydriáza

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Vertigo

Méně časté

Hyperakuzie, tinitus

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

Kongesce nosní sliznice, dyspnoe

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Sucho v ústech

Časté

Hypersekrece slin, zácpa, zvracení, dyspepsie, průjem

Méně časté

Bolesti břicha, nevolnost, flatulence

Poruchy ledvin a močových cest

Časté

Poruchy močení, retence moči, polyurie

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Hyperhidróza, pruritus

Méně časté

Vyrážka, fotosenzitivní reakce, poruchy pigmentace, seborea, dermatitis, purpura

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Myalgie

Méně časté

Svalová rigidita, trismus, torticollis

Endokrinní poruchy

Vzácné

Hyperprolaktinemie

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Zvýšená chuť k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté

Snížená chuť k jídlu, snížení tělesné hmotnosti

Vzácné

Hyperglykemie, porucha glukosové tolerance, hyperlipidemie

Cévní poruchy

Méně časté

Hypotenze, návaly horka

Velmi vzácné

Žilní tromboembolismus

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Astenie, únava, malátnost, bolest

Méně časté

Žízeň, reakce v místě aplikace, hypotermie, horečka

Poruchy imunitního systému

Vzácné

Hypersenzitivita, anafylaktická reakce

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté

Abnormální funkční jaterní testy

Velmivzácné

Cholestatická hepatitis, žloutenka

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním období

Není známo

Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Méně časté

Selhání ejakulace, erektilní dysfunkce, poruchy orgasmu u žen, suchost vulvovaginální sliznice

Vzácné

Gynekomastie, galaktorea, amenorea, priapismus

Psychiatrické poruchy

Časté

Insomnie, deprese, anxieta, nervozita, abnormální sny, agitovanost, pokles libida

Méně časté

Apatie, noční můry, zvýšení libida, stavy zmatenosti

Při podávání zuklopenthixol-dekanoátu se stejně jako při užití jiných přípravků ze skupiny antipsychotik vyskytly sporadické případy prodloužení QT intervalu, komorových arytmií - fibrilace komor, komorové tachykardie, torsade de pointes a případy náhlého neobjasněného úmrtí (viz bod 4.4).

Náhlé přerušení podávání zuklopethixol-dekanoátu může být spojeno s výskytem příznaků z vysazení. Nejčastější příznaky jsou: nevolnost, zvracení, anorexie, průjem, výtok z nosu, pocení, bolesti svalů, parestezie, insomnie, neklid, anxieta a agitovanost. U pacientů se může vyskytnout také vertigo,porucha vnímání tepla a chladu a třes. Příznaky se obvykle objeví 1 až 4 dny po vysazení a ustupují během 7 až 14 dní.

4.9

Předávkování

Vzhledem k aplikační formě je předávkování málo pravděpodobné.

Příznaky Somnolence, kóma, poruchy hybnosti, křeče, šok, hypertermie/hypotermie.

Byly zaznamenány změny EKG, prodloužení QT intervalu, torsade de pointes, zástava srdce a komorové arytmie v případě současného užití nadměrné dávky a léků ovlivňujících činnost srdce.

OpatřeníOpatření jsou symptomatická a podpůrná. Je nutno zajistit podporu dýchání a kardiovaskulárního systému. Nedoporučuje se podání epinefrinu (adrenalin), protože může způsobit další snížení krevního tlaku. Křeče je možno zvládnout diazepamem a poruchy hybnosti biperidenem.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina Neuroleptika (antipsychotika), deriváty thioxanthenů

ATC kód: N 05 AF 05

Mechanismus účinkuZuklopenthixol je neuroleptikum ze skupiny thioxantenů.

Antipsychotické působení neuroleptik souvisí s jejich schopností blokovat dopaminové receptory, k celkovému účinku patrně též přispívá blokáda serotoninových receptorů (5-HT). Zuklopenthixol za podmínek in vitro má vysokou afinitu k dopaminovým receptorům D1 a D2, k adrenergním receptorům 1, k serotoninovým 5-HT2, ale žádnou afinitu k cholinergním muskarinovým receptorům. Slabou afinitu projevuje k histaminovým receptorům H1, žádnou k adrenergním receptorům 2.In vivo převažuje afinita k dopaminovým receptorům D2 nad D1. Zuklopenthixol se projevil jako účinné neuroleptikum ve všech behaviorálních studiích neuroleptické aktivity (schopnosti blokovat dopaminové receptory). Byla nalezena korelace mezi modely in vivo, afinitou k dopaminovým receptorům D2 in vitro a průměrnou denní perorální antipsychoticky působící dávkou. Podobně jako řada dalších neuroleptik zuklopenthixol zvyšuje hladiny prolaktinu v séru.

Farmakologické studie jasně prokázaly, že zuklopenthixol-dekanoát v olejovém roztoku má prodloužený neuroleptický účinek a že množství podané látky schopné zajistit požadovaný účinek delší dobu je výrazně nižší v případě podání depotní formy v porovnání s každodenním užíváním perorální formy zuklopenthixolu. Pro užití v klinické praxi to znamená, že podáním přípravku v depotní formě je možno dosáhnout prodlouženého neuroleptického účinku bez zřetelné sedace. Riziko interakce s anestetiky je nízké.

Klinická praxeV klinické praxi je zuklopenthixol-dekanoát určen k udržovací léčbě chronických psychotických pacientů. Dobrých výsledků léčby bylo dosaženo při zvládání hyperaktivních a agresivních mentálně postižených pacientů.

Zuklopenthixol-dekanoát způsobuje přechodnou sedaci závislou na podané dávce. Sedace se neobjevuje v případě převodu pacienta na udržovací léčbu zuklopenthixol-dekanoátem z perorální léčby zuklopenthixolem nebo z intramuskulární léčby zuklopenthixol-acetátem. Tolerance na nespecifický sedativní efekt se vyvíjí rychle.

Zuklopenthixol-dekanoát je vhodný zejména pro léčbu pacientů agitovaných, neklidných, hostilních nebo agresivních.

Zuklopenthixol-dekanoát umožňuje kontinuální léčbu zejména těch pacientů, na které není spolehnutí, že budou řádně dodržovat pravidla perorální léčby. Zuklopenthixol-dekanoát tak zajistí prevenci častých relapsů, které vznikají jako důsledek špatné spolupráce pacienta při perorální léčbě.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpceEsterifikací zuklopenthixolu s kyselinou dekanovou vznikne vysoce lipofilní zuklopenthixol-dekanoát. Pokud je tento ester rozpuštěn v oleji a podán intramuskulárně, pomalu difunduje do vodné fáze v těle, kde rychle dochází hydrolýzou k uvolnění aktivního zuklopenthixolu.

Maximální koncentrace v séru po intramuskulárním podání je dosaženo během 3 až 7 dnů. Při očekávaném biologickém poločasu 3 týdny (zahrnujícího uvolnění látky z depa) je dosaženo ustáleného stavu přibližně po 3 měsících opakovaného podání.

DistribuceZdánlivý distribuční objem zuklopenthixolu (Vd) je přibližně 20 l/kg. Vazba na plazmatické bílkoviny je 98-99 %.

MetabolismusZuklopenthixol se metabolizuje třemi hlavními způsoby: sulfoxidací, N-dealkylací postranního řetězce a konjugací s kyselinou glukuronovou. Metabolity nejsou psychofarmakologicky aktivní. Zuklopenthixol převažuje nad metabolity v mozku i v ostatních tkáních.

EliminaceEliminační poločas zuklopenthixolu (T½ β) je přibližně 20 hodin, střední systémová clearance (Cls) je 0,86 l/min.Zuklopenthixol se vylučuje z větší části stolicí, ale do určité míry též močí (asi 10 %). Pouze přibližně 0,1 % dávky se vyloučí močí v nezměněné formě, tzn. že léčivo zatěžuje ledviny jen zanedbatelným způsobem.

U kojících matek se zuklopenthixol vylučuje v malém množství mateřským mlékem. V ustáleném stavu před podáním další perorální nebo depotní dávky dosahuje poměr koncentrace v mateřském mléku a koncentrace v séru střední hodnoty přibližně 0,29.

LinearitaFarmakokinetika je lineární. Střední hodnota ustáleného stavu plazmatické hladiny zuklopenthixolu, která se ustaví před další dávkou a odpovídá podání 200 mg zuklopenthixol-dekanoátu každé 2 týdny, je zhruba 10 ng/ml (25 nmol/l).

Starší pacientiFarmakokinetické vlastnosti zuklopenthixolu nejsou závislé na věku pacientů.

Snížená funkce ledvinNa základě farmakokinetických vlastností léčiva je důvodné se domnívat, že snížená funkce ledvin nemá vliv na hladiny mateřské látky v séru.

Snížená funkce jaterÚdaje nejsou k dispozici.

PolymorfismusStudie in vivo ukázaly, že část metabolických pochodů podléhá genetickému polymorfismu, který se projeví oxidací sparteinu/debrisochinu (CYP2D6).

Vztah farmakokinetiky a farmakodynamikyPlazmatická hladina před dalším podáním v rozmezí 2,8-12 ng/ml (7-30 nmol/l) a s kolísáním max/min <2,5 je doporučená pro udržovací léčbu pacientů se schizofrenií mírné až střední závažnosti. Farmakokineticky odpovídá dávka 200 mg zuklopenthixol-dekanoátu každé 2 týdny nebo 400 mg každé 4 týdny perorální dávce 25 mg zuklopenthixolu denně.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Akutní toxicitaZuklopenthixol má nízkou akutní toxicitu.

Chronická toxicitaVe studiích chronické toxicity se nevyskytly žádné nálezy, které by měly vliv na terapeutické užití zuklopenthixolu.

Reprodukční toxicita

Údaje získané z reprodukčních studií zuklopenthixolu nesvědčí pro ovlivnění žen ve fertilním věku. Avšak v peri/postnatálních studiích s laboratorními potkany zvýšily dávky 5 a 15 mg/kg/den počet mrtvě narozených mláďat, způsobily nižší přežívání a opožděný vývoj mláďat. Klinický význam těchto poznatků je nejasný. Je však možné, že takové ovlivnění novorozených mláďat je způsobeno nevšímavostí samic vyvolanou podáním toxických dávek zuklopenthixolu samici.

Mutagenita a karcinogenitaZuklopenthixol nepůsobí mutagenně ani karcinogenně. Ve studiích onkogenity u laboratorních potkanů způsobilo 2leté podávání dávky 30 mg/kg/den (nejvyšší dávkování) mírné statisticky nevýznamné zvýšení výskytu adenokarcinomu mléčné žlázy, adenomu a karcinomu buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu u samic a parafolikulárního karcinomu štítné žlázy. Mírné zvýšení výskytu uvedených tumorů je nálezem typickým pro D2 antagonisty, kteří zvyšují sekreci prolaktinu u laboratorních potkanů. S ohledem na fyziologické rozdíly mezi laboratorním potkanem a člověkem je význam nálezů spojených s zvýšenou hladinou prolaktinu nejasný, přesto se nepředpokládá onkogenní riziko pro pacienty.

Místní toxicitaJe možné pozorovat místní poškození svalové tkáně po podání neuroleptik ve vodném roztoku, včetně zuklopenthixolu. Toto poškození svalové tkáně je mnohem většího rozsahu po aplikaci neuroleptik ve vodném roztoku v porovnání s zuklopenthixol-acetátem a zuklopenthixol-dekanoátem v olejovém roztoku.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Střední nasycené triacylglyceroly

6.2

Inkompatibility

Zuklopenthixol-dekanoát může být mísen pouze s zuklopenthixol-acetátem, který je rozpuštěn také ve středních nasycených triacylglycerolech (Ph.Eur.).

Zuklopenthixol-dekanoát nesmí být mísen s depotními formami přípravků, které jsou rozpuštěny v sezamovém oleji. V takovém případě by totiž mohlo dojít k výraznému ovlivnění farmakokinetiky použitých přípravků.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25ºC v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Ampule, tvarovaná vložka, krabičkaBalení 1x1 ml, 10x1 ml (200 mg/ml).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9DK-2500 ValbyDánsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

68/162/81-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / DATUM PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16.9.1981/17.12.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

22.2.2012

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Cisordinol Depot 200 mg/ml

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cisordinol Depot Injekční roztokZuclopenthixoli decanoas

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Zuclopenthixoli decanoas 200 mg/ml

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Střední nasycené triacylglyceroly.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok 1x1 ml (10x1 ml)5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intramuskulární podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může ovlivnit pozornost.Přípravek může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

H.Lundbeck A/S

Ottiliavej 9DK-2500 ValbyDánsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

68/162/81-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Ampulka

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Cisordinol Depot200 mg/mlZuclopenthixoli decanoas

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

i.m.

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 ml

6.

JINÉ

H.Lundbeck A/S

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.