Ciprinol 500

Kód 0096039 ( )
Registrační číslo 42/ 012/91-B/C
Název CIPRINOL 500
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0096039 POR TBL FLM 10X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CIPRINOL 500

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls83506/2011, sukls83516/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ciprinol 250 Ciprinol 500

potahované tablety

ciprofloxacinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Ciprinol a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ciprinol užívat

3.

Jak se Ciprinol užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Ciprinol uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE CIPRINOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ciprinol je antibiotikum patřící do skupiny fluorochinolonů. Léčivou látkou je ciprofloxacin. Ciprofloxacin zabíjí bakterie, které způsobují infekci. Působí pouze na specifické kmeny bakterií. Dospělí Přípravek Ciprinol se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí: - infekce dýchacích cest, - dlouhodobé nebo vracející se infekce ucha a dutin, - infekce močových cest, - infekce varlat, - infekce pohlavních orgánů u žen, - infekce trávicího traktu a břicha, - infekce kůže a měkké tkáně, - infekce kostí a kloubů, - k léčbě infekce u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), - k prevenci vzniku infekce u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), - k prevenci infekcí způsobených bakterií Neisseria meningitidis, - expozice inhalační formy antraxu Jestliže máte závažnou infekci, nebo když je infekce způsobena více než jedním typem bakterie, můžou Vám být současně s přípravkem Ciprinol předepsána ještě jiná antibiotika. Děti a dospívající Přípravek Ciprinol se za odborného dohledu specialisty používá u dětí a dospívajících k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

- infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou, - komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny (pyelonefritida), - expozice inhalační formy antraxu. V případě, kdy to lékař uzná za nutné, může být Ciprinol užit u dětí a dospívajících také k léčbě dalších závažných infekcí. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CIPRINOL UŽÍVAT

Neužívejte Ciprinol -

Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ciprofloxacin, jiné chinolonové léky nebo na kteroukoli další složku přípravku Ciprinol (viz bod 6).

-

Jestliže užíváte tizanidin (viz bod 2: Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ciprinol je zapotřebí Před zahájením léčby přípravkem Ciprinol Informujte svého lékaře, jestliže: - jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit - trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami - jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek

Ciprinol

- máte myastenii gravis (typ svalové slabosti) - jste v minulosti měl(a) abnormální srdeční rytmus (arytmii) Při používání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal/a srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz bod Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky). Během léčby přípravkem Ciprinol Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže během užívání přípravku Ciprinol nastane kterákoli z níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutné léčbu přípravkem Ciprinol ukončit. - Závažné, náhlé alergické reakce (anafylaktická reakce/šok, angio-edém). Dokonce i po první

dávce existuje malá pravděpodobnost, že zaznamenáte závažné alergické reakce s následujícími příznaky: svíravý pocit na hrudi, pocit závratě, nevolnosti nebo mdloby, nebo závrať, když vstáváte. Jestliže toto nastane, ihned přestňte přípravek Ciprinol užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

- Občas se může objevit bolest, otoky kloubů a zánět šlach, zejména jste-li starší a jste zároveň

léčen(a) kortikosteroidy. Při první známce jakékoli bolesti nebo zánětu přestaňte přípravek Ciprinol užívat a bolestivé místo udržujte v klidu. Vyvarujte se zbytečného pohybu, který by mohl zvýšit riziko natržení šlachy.

- Trpíte-li epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, například cerebrální ischémií

(nedokrvení mozku) nebo mrtvicí, můžete zaznamenat nežádoucí účinky spojené s centrálním nervovým systémem. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol užívat a kontaktujte svého lékaře.

- Po prvním podání přípravku Ciprinol můžete zaznamenat psychiatrické reakce. Trpíte-li depresí

nebo psychózou, při léčbě přípravkem Ciprinol se mohou Vaše příznaky zhoršit. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol užívat a kontaktujete svého lékaře.

- Můžete zaznamenat symptomy neuropatie (nezánětlivého postižení nervů) jako bolest, pálení,

brnění, mravenčení a/nebo slabost. Jestliže nastane taková situace, okamžitě přestaňte Ciprinol užívat a kontaktujte svého lékaře.

- Při používání antibiotik, včetně přípravku Ciprinol, nebo dokonce několik týdnů po ukončení

léčby, můžete dostat průjem. Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé formy, nebo pokud by Vaše stolice obsahovala krev nebo sliz, okamžitě přestaňte Ciprinol užívat, neboť se může jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení funkce střev a kontaktujte svého lékaře.

- Jestliže je třeba, abyste podstoupil(a) odběr vzorku krve nebo moči, informujte svého lékaře

nebo personál laboratoře, že užíváte přípravek Ciprinol.

- Přípravek Ciprinol může způsobit jaterní poškození. Jestliže zpozorujete jakékoliv příznaky, jako

je ztráta chuti k jídlu, žloutenka (žloutnutí kůže), tmavá moč, svědění, nebo citlivost žaludku, přestaňte užívat přípravek Ciprinol a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

- Ciprinol může způsobit snížení počtu bílých krvinek, tím pádem může být Vaše odolnost proti

infekci snížena. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s příznaky, jako jsou horečka a celkové zhoršení Vašeho zdravotního stavu nebo horečka ve spojení s místními projevy infekce, jako jsou bolest v krku/hltanu/ústech, nebo onemocnění močových cest, okamžitě vyhledejte lékaře. Bude třeba udělat krevní testy ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o Vašem léku.

- Informujte lékaře, jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem glukózo-6-fosfát-

dehydrogenázy (G6PD), protože by se při užívání ciprofloxacinu u Vás mohlo projevit riziko anémie.

- Při užívání přípravku Ciprinol bude Vaše pokožka citlivější na sluneční nebo ultrafialové (UV)

záření. Nevystavujte proto pokožku silnému slunečnímu svitu nebo umělému UV světlu jako jsou solária.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinindin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika. Neužívejte přípravek Ciprinol současně s tizanidinem, neboť by to mohlo způsobit nežádoucí účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz bod 2: Neužívejte Ciprinol). O následujících lécích je známo, že se s přípravkem Ciprinol ve Vašem těle ovlivňují. Užívání přípravku Ciprinol současně s těmito léky může ovlivnit jejich léčebný efekt. Dále to také zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte: - warfarin nebo jiné perorální antikoagulancia (na ředění krve) - probenecid (na dnu) - methotrexát (na některé typy rakoviny, lupénky, revmatický zánět klubů) - theofylin (na potíže s dýcháním) - tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy) - klozapin (antipsychotikum) - ropinirol (na Parkinsonovu nemoc) - fenytoin (na epilepsii)

Přípravek Ciprinol může zvýšit hladiny následujících látek v krvi: - pentoxifylin (na oběhové poruchy) - kofein Některé léky snižují účinek přípravku Ciprinol. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo chcete užívat: • antacida • minerální doplňky • sukralfát • polymerní vazač fosfátů (např. sevelamer) • léky nebo doplňky s obsahem vápníku, hořčíku, hliníku nebo železa. Jestliže je pro Vás užívání těchto přípravků nezbytně nutné, neužívejte je později než dvě hodiny před nebo ne dříve než čtyři hodiny po užití přípravku Ciprinol. Užívání přípravku Ciprinol s jídlem a pitím I když neužíváte přípravek Ciprinol současně s jídlem, v průběhu léčby nejezte ani nepijte mléčné výrobky (například mléko nebo jogurt), nebo nápoje obohacené o vápník, neboť by to mohlo ovlivnit vstřebávání léčivé látky. Pamatujte na to, abyste přípravek Ciprinol zapíjel(a) dostatečným množstvím vody. Těhotenství a kojení V průběhu těhotenství je lepší se užívání přípravku Ciprinol vyvarovat. Informujte svého lékaře, plánujete-li otěhotnět. Ciprinol neužívejte, jestliže kojíte, protože ciprofloxacin se vylučuje do mateřského mléka a mohl by ublížit Vašemu dítěti. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Ciprinol může snižovat Vaši bdělost. Můžou se vyskytnout některé neurologické nežádoucí účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak reagujete na přípravek Ciprinol. Máte-li pochybnosti, zeptejte se Vašeho lékaře. 3.

JAK SE CIPRINOL UŽÍVÁ

Váš lékař Vám přesně vysvětlí, jak přípravek Ciprinol užívat, také jak často a jak dlouho. To bude záviset na typu a závažnosti infekce, kterou máte. Informujte svého lékaře, pokud máte problém s ledvinami, protože je možné, že Vaše dávkování bude potřeba upravit. Léčba trvá obvykle 5 až 21 dnů, u závažných infekcí však může trvat déle. Tablety užívejte přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á), kolik tablet přípravku Ciprinol máte užívat a jakým způsobem je máte užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. - Tablety polykejte s dostatečným množstvím vody. Tablety nežvýkejte, protože jejich chuť není dobrá. - Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu. - Tablety můžete užívat v době jídla nebo mezi jídly. Vápník, který je součástí jídla, neovlivní významně vstřebávání. Ciprinol však neužívejte s mléčnými výrobky, jako jsou mléko nebo jogurt nebo s džusy obohacenými o minerály (např. pomerančový džus obohacený o kalcium). Pamatujte na to, abyste přípravek Ciprinol zapíjel(a) dostatečným množstvím vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ciprinol, než jste měl(a) Pokud užijete více tablet přípravku, než máte předepsáno, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Pokud je to možné, vezměte si sebou Vaše tablety nebo krabičku, abyste je/ji mohl(a) ukázat lékaři. Jestliže jste zapomněl(a) užít Ciprinol Vezměte si normální dávku, jakmile to bude možné a pak užijte následující dávku v běžném čase. Pokud však již téměř nastal čas na další dávku, opomenutou dávku vynechejte a pokračujte podle předpisu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Ujistěte se, že dokončíte celou léčbu. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ciprinol Je důležité, abyste dokončil(a) celou léčbu, i když se za několik dnů začnete cítit lépe. Jestliže přestanete užívat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás také vyvinout rezistence na antibiotika. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ciprinol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Časté nežádoucí účinky (1 až 10 z každých 100 pacientů jimi pravděpodobně trpí): - nevolnost, průjem - bolesti kloubů u dětí Méně časté nežádoucí účinky ( 1 až z každých 1 000 pacientů jimi pravděpodobně trpí): - fungální (houbová) superinfekce - vysoká koncentrace eosinofilů, typ bílých krvinek - ztráta chuti k jídlu (anorexie) - hyperaktivita, neklid - bolest hlavy, závrať, problémy se spaním, poruchy chuti - zvracení, bolest břicha, trávicí potíže jako je žaludeční nevolnost (špatné zažívání/pálení žáhy),

plynatost

- zvýšené množství některých látek v krvi (transamináza a/nebo bilirubin) - vyrážka, svědění nebo kopřivka - bolesti kloubů u dospělých - špatná funkce ledvin - bolest kostí a svalů, pocit slabosti (astenie) nebo horečka - zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi) Vzácné nežádoucí účinky (1 až 10 z každých 10 000 pacientů jimi pravděpodobně trpí): - zánět střev (kolitida) spojený s užíváním antibiotik (ve vzácných případech může být smrtelný),

(viz bod 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ciprinol je zapotřebí)

- změny v počtu krevních buněk (leukopenie, leukocytóza, neutropenie, anemie), zvýšené nebo

snížené množství faktoru srážlivosti krve (trombocyty)

- alergické reakce, otok (edém), nebo rychle se tvořící otoky kůže a sliznic (angio-edém) - zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie) - zmatenost, dezorientace, úzkostné reakce, divné sny, deprese nebo halucinace, - mravenčení, neobvyklá citlivost na smyslové podněty, snížená citlivost kůže, třes, záchvaty (viz

bod 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ciprinol je zapotřebí) nebo závratě

- zrakové problémy - ušní šelest, ztráta sluchu, zhoršený sluch - zrychlený srdeční tep (tachykardie) - rozšíření krevních cév (vasodilatace), nízký krevní tlak nebo mdloby - dýchavičnost, včetně astmatických příznaků - jaterní onemocnění, žloutenka nebo hepatitida (zánět jater) - citlivost na světlo (viz bod 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ciprinol je zapotřebí) - bolest svalů, zánět kloubů, zvýšené svalové pnutí, křeče - selhání ledvin, krev nebo krystaly v moči (viz bod 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku

Ciprinol je zapotřebí), zánět močových cest

- retence tekutin nebo nadměrné pocení - abnormální úrovně faktoru srážlivosti (protrombin), nebo zvýšené hladiny enzymu amylázy Vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 člověk z každých 10 000 lidí jimi pravděpodobně trpí): - zvláštní typ snížení počtu červených krvinek (hemolytická anemie); nebezpečný pokles typu

bílých krvinek (agranulocytóza), pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie), který může být smrtelný; a deprese kostní dřeně, která může být také smrtelná (viz bod 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ciprinol je zapotřebí)

- závažné alergické reakce (anafylaktické reakce, anafylaktický šok, které mohou být smrtelné –

sérová porucha) (viz bod 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ciprinol je zapotřebí)

- mentální poruchy (psychotické reakce) (viz bod 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku

Ciprinol je zapotřebí)

- migréna, poruchy koordinace, nestabilní chůze (poruchy chůze), narušení čichu, tlak na mozek

(zvýšený nitrolební tlak)

- poruchy vnímání barev - zánět cévních stěn (vaskulitida) - pankreatitida (zánět slinivky břišní) - odumírání jaterních buněk (nekróza jater), velmi vzácně vedoucí k životu ohrožujícímu selhání

jater

- drobné, tečkovité krvácení pod pokožkou (petechie); různé kožní trhlinky nebo vyrážky (např.

potenciálně smrtelný Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza)

- svalová slabost, zánět šlach, natržení šlach – zejména velké šlachy na patě (Achillova šlacha) (viz

bod 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ciprinol je zapotřebí); zhoršení příznaků myastenie gravis (viz bod 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ciprinol je zapotřebí)

Frekvence výskytu není známá (ze známých dat nemůže být stanovena) - potíže spojené s nervovým systémem jako jsou bolest, pálení, brnění, pocit necitlivosti a/nebo

slabost končetin,

- abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu (torsades de

pointes), poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce).

5.

JAK PŘÍPRAVEK CIPRINOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Přípravek Ciprinol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ciprinol obsahuje - Léčivou látkou je ciprofloxacin. Jedna potahovaná tableta obsahuje 250 mg nebo 500 mg

ciprofloxacinu.

- Pomocnými látkami jsou propylenglykol, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy,

hypromelosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, oxid titaničitý.

Jak přípravek Ciprinol vypadá a co obsahuje toto balení Ciprinol 250 mg: bílé, kulaté potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou. Ciprinol 500 mg: bílé, oválné potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou. Velikost balení : blistr s 10 potahovanými tabletami obsahujícími 250 mg nebo 500 mg ciprofloxacinu. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko. Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o. Sokolovská 79 186 00 Praha 8 Tel: 221 115 150 info@krka.cz Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.6.2012 Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls83506/2011, sukls83516/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ciprinol 250 Ciprinol 500 potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ciprinol 250: Jedna potahovaná tableta obsahuje ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum 291 mg, což odpovídá ciprofloxacinum 250 mg. Ciprinol 500: Jedna potahovaná tableta obsahuje ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum 582 mg, což odpovídá ciprofloxacinum 500 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Potahovaná tableta. Popis přípravku: Ciprinol 250: bílé, kulaté, potahované tablety, na jedné straně s půlicí rýhou. Ciprinol 500: bílé, oválné potahované tablety, na jedné straně s půlící rýhou. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Potahované tablety Ciprinol jsou určeny k léčbě níže uvedených infekcí (viz body 4.4 a 5.1). Před zahájením terapie věnujte zvláštní pozornost dostupným informacím vztahujícím se k rezistenci na ciprofloxacin. Pozornost musí být věnována oficiálním doporučením týkajících se správného užití antibiotik. Dospělí

Infekce dolních dýchacích cest způsobené gramnegativními bakteriemi:

- exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci, - bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy či u bronchiektázií, - pneumonie,

chronický hnisavý zánět středouší,

akutní exacerbace chronické sinusitidy, zvláště pokud jsou způsobeny gramnegativními

bakteriemi,

infekce močového ústrojí, gonokoková uretritida a cervicitida, epididymoorchitida, včetně případů způsobených bakterií Neisseria gonorrhoeae, zánětlivé pánevní onemocnění (PID), včetně případů způsobených bakterií Neisseria

gonorrhoeae.

U výše uvedených infekcí pohlavního ústrojí, způsobených Neisseria gonorrhoeae, je obzvláště důležité získat lokální informace o rozšíření rezistence na ciprofloxacin a potvrdit citlivost laboratorními testy.

infekce gastrointestinálního traktu (např. průjem cestovatelů), nitrobřišní infekce, infekce kůže a měkkých tkání způsobené gramnegativními bakteriemi, externí otitida s nepříznivým průběhem (otitis externa maligna) infekce kostí a klubů, léčba infekcí u neutropenických pacientů, profylaxe infekcí u neutropenických pacientů, profylaxe invazivní infekce způsobené Neisseria meningitidis inhalace antraxu (postexpoziční profylaxe a léčebný záměr).

Děti a dospívající

bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy způsobené bakterií Pseudomonas aeruginosa, komplikované infekce močového ústrojí a pyelonefritida, inhalace antraxu (postexpoziční profylaxe a léčebný záměr).

Ciprofloxacin může být také použit k léčbě závažných infekcí u dětí a mladistvých, pokud je to shledáno nezbytným. Léčba by měla být zahájena jen lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou cystické fibrózy a/nebo závažných infekcí u dětí a mladistvých (viz body 4.4 a 5.1). 4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování se stanovuje na základě indikace, závažnosti a místa infekce, citlivosti původce infekce na ciprofloxacin, funkce ledvin pacienta a u dětí a mladistvých na hmotnosti pacienta. Délka léčby závisí na závažnosti onemocnění, klinickém průběhu a bakteriologickém obrazu. Léčba infekcí, které jsou způsobeny určitými bakteriemi (např. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter nebo Staphylococci) může vyžadovat podávání vyšších dávek ciprofloxacinu společně sdalšími vhodnými antibiotiky. Léčba některých infekcí (např. pánevního zánětlivého onemocnění, nitrobřišních infekcí, infekcí u neutropenických pacientů a infekcí kostí a kloubů) může vyžadovat současné podávání dalších vhodných antibiotik, v závislosti na původci infekce. Dospělí

Indikace

Denní dávka v mg

Celková délka léčby (zahrnující případně i úvodní parenterální léčbu

ciprofloxacinem)

Infekce dolního dýchacího traktu

2 x denně 500 mg až 2

x denně 750 mg

7 až 14 dnů

Infekce horního dýchacího traktu

Akutní exacerbace chronické sinusitidy

2 x denně 500 mg až 2

x denně 750 mg

7 až 14 dnů

Chronický hnisavý zánět středního ucha

2 x denně 500 mg až 2

x denně 750 mg

7 až 14 dnů

Maligní zánět zevního ucha

2 x denně 750 mg

28 dnů až 3 měsíce

Infekce močových cest

Nekomplikovaná cystitida

2 x denně 250 mg až 2

x denně 500 mg

3 dny

U žen před menopauzou se užívá jedna dávka 500 mg.

Komplikovaná cystitida, nekomplikovaná pyelonefritida

2 x denně 500 mg

7 dnů

Komplikovaná pyelonefritida

2 x denně 500 mg až 2

x denně 750 mg

nejméně 10 dnů, v případě zvláštních okolností (například u abscesů) může léčba

pokračovat i déle než 21 dnů

Prostatitida

2 x denně 500 mg až 2

x denně 750 mg

2 - 4 týdny (akutní) až 4-6

týdnů (chronická)

Infekce pohlavních orgánů

Uretritida a cervicitida způsobená gonokoky

1 x 500 mg jako

jednorázová dávka

1 den (jednorázová dávka)

Epididymoorchitida a pánevní zánětlivé onemocnění

2 x denně 500 mg až 2

x denně 750 mg

nejméně 14 dnů

Infekce gastrointestinál-ního traktu a intraabdominální infekce

Průjmová onemocnění způsobená bakteriálními patogeny včetně Shigella spp. jiného typu než je Shigella dysenteriae typu 1 a empirická léčba vážného cestovatelského průjmu

2 x denně 500 mg

1 den

Průjmová onemocnění způsobená Shigella dysenteriae typu 1

2 x denně 500 mg

5 dnů

Průjmová onemocnění způsobená Vibrio cholerae

2 x denně 500 mg

3 dny

Tyfová horečka

2 x denně 500 mg

7 dnů

Intraabdominální infekce způsobené gramnegativními bakteriemi

2 x denně 500 mg až 2

x denně 750 mg

5 – 14 dnů

Infekce kůže a měkkých tkání

2 x denně 500 mg až 2

x denně 750 mg

7 až 14 dnů

Infekce kostí a kloubů

2 x denně 500 mg až 2

x denně 750 mg

max. 3 měsíce

Infekce nebo profylaxe u pacientů s neutropenií, Ciprofloxacin se musí podávat současně s vhodnými antibiotiky podle oficiálních doporučení.

2 x denně 500 mg až

2 x denně 750 mg

Léčba musí pokračovat po

celou dobu trvání neutropenie

Profylaxe invazivní infekce způsobené Neisseria meningitidis

1 x 500 mg jako

jednorázová dávka

1 den (jednorázová dávka)

Inhalace antraxu – postexpoziční profylaxe a kurativní léčba u osob které jsou schopné podstoupit perorální léčbu, v případě, kdy je to klinicky vhodné. Podání léku musí začít co nejdříve po předpokládané nebo potvrzené expozici.

2 x denně 500 mg

60 dnů od potvrzení expozice

Bacillus anthracis

Děti a mladiství

Indikace

Denní dávka v mg

Celková délka léčby (zahrnující

případně úvodní parenterální léčbu

ciprofloxacinem)

Cystická fibróza

2 x denně 20 mg/kg tělesné hmotnosti, maximálně 750 mg na jednu dávku.

10 až 14 dnů

Komplikované infekce močového ústrojí a pyelonefritida

2 x denně 10 mg/kg až 2 x denně 20 mg/kg tělesné hmotnosti, maximálně 750 mg na jednu dávku.

10 až 21 dnů

Inhalace antraxu – postexpoziční profylaxe a kurativní léčba u osob, které jsou schopné podstoupit perorální léčbu, v případě, kdy je to klinicky vhodné. Podání léku musí začít co nejdříve po předpokládané nebo potvrzené expozici.

2 x denně10 mg/kg až 2 x denně 15 mg/kg tělesné hmotnosti, maximálně 500 mg na jednu dávku.

60 dnů od potvrzení expozice Bacillus anthracis

Další závažné infekce

10 mg/kg tělesné hmotnosti 3x denně, maximálně 400 mg na jednu dávku

Závisí na druhu infekce

Geriatričtí pacienti Geriatričtí pacienti by měli dostávat dávku upravenou podle závažnosti infekce a clearance kreatininu. Zhoršená funkce ledvin a jater Doporučené počáteční a udržovací dávky pro pacienty se zhoršenou renální funkcí:

Clearance kreatininu

[ml/min/1,73m2]

Sérová hladina

kreatininu

Intravenózní dávka

[mg]

[µmol/l]

> 60

<124

Viz obvyklé dávkování.

30 – 60

124 – 168

250-500 mg každých 12 h

< 30

>169

250-500 mg každých 24 h

Pacienti na hemodialýze

>169

250-500 mg každých 24 h (po dialýze)

Pacienti na peritoneální dialýze

>169

250-500 mg každých 24 h

U pacientů se zhoršenou funkcí jater není nutná žádná úprava dávkování. Dávkování u dětí se zhoršenou renální a/nebo jaterní funkcí nebylo studováno. Způsob podání Tablety se polykají vcelku a zapíjejí se tekutinou, nežvýkají se. Mohou se podávat nezávisle na jídle. Jestliže jsou užity na lačný žaludek, léčivá látka je vstřebána rychleji. Tablety ciprofloxacinu by se však neměly užívat s mléčnými výrobky (např. mlékem, jogurtem) nebo s ovocným džusem obohaceným minerály (např. s pomerančovým džusem obohaceným o kalcium) (viz bod 4.5). V závažných případech, nebo když pacient není schopen užívat tablety (např. pacienti na parenterální výživě), se doporučuje zahájit léčbu s intravenózní formou ciprofloxacinu a následně přejít na léčbu perorální, jakmile je to možné. 4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, další chinolony nebo na kteroukoli pomocnou látku

přípravku (viz bod 6.1).

Současné podávání ciprofloxacinu a tizanidinu (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Závažné infekce a smíšené infekce způsobené grampozitivními a anaerobními patogeny Ciprofloxacin není vhodný pro monoterapii při léčbě závažných infekcí a infekcí, které mohou být způsobeny grampozitivními nebo anaerobními patogeny. U těchto infekcí musí být ciprofloxacin podáván v kombinaci s dalšími vhodnými antibiotiky. Streptokokové infekce (včetně Streptococcus pneumonie) Ciprofloxacin se pro léčbu streptokokových infekcí nedoporučuje, protože proti nim je málo účinný. Infekce pohlavních orgánů Epididymoorchitida a pánevní zánětlivé onemocnění mohou být způsobeny Neisseria gonorrhoeaee rezistentní na fluorochinolony. Pokud nemůže být přítomnost Neisseria gonorrhoeaee rezistentní na fluorochinolony vyloučena, je vhodné ciprofloxacin podávat současně s jiným antibiotikem. V případě, kdy nedojde ke klinickému zlepšení po 3 dnech léčby, je třeba léčbu přehodnotit. Nitrobřišní infekce Je dostupné omezené množství dat vztahujících se k účinnosti ciprofloxacinu při léčbě pooperačních nitrobřišních infekcí. Cestovatelský průjem Při volbě ciprofloxacinu musí být brány v úvahu informace vztahující se k rezistenci relevantních patogenů na ciprofloxacin v navštívených zemích.

Infekce kostí a kloubů Na základě mikrobiologických testů má být ciprofloxacin použit v kombinaci s dalšími antibiotiky. Inhalace antraxu Užití u lidí je podloženo údaji o citlivosti zjišťovanými in vitro, experimentálními daty získanými ze studií na zvířatech a omezenými údaji o použití u lidí. Lékař určující léčbu se má řídit národními a/nebo mezinárodními pokyny, stanovenými konsensem, vztahujícími se k léčbě infekce způsobené antraxem. Děti a mladiství U dětí a mladistvých se užití ciprofloxacinu musí řídit dostupnými oficiálními směrnicemi. Léčbu ciprofloxacinem mohou zahájit pouze lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou cystické fibrózy a/nebo závažných infekcí u dětí a mladistvých. Prokázalo se, že ciprofloxacin způsobuje artropatie nosných kloubů juvenilních zvířat. Bezpečnostní data získaná z randomizované, dvojitě zaslepené studie, v níž byl ciprofloxacin užit u dětí (ciprofloxacin: n=335, průměrný věk=6,3 roky; srovnávací skupina: n=349, průměrný věk 6,2 let; věkový rozsah 1 až 17 let), prokázala výskyt artropatie vztahující se k léčbě ciprofloxacinem (rozeznané z kloubních znaků a symptomů), ve dni + 42 ze 7,2 % a 4,6 %. Respektive výskyt artropatie ve vztahu k léčivému přípravku zjištěné po 1 roce byl 9,0 % a 5,7 %. Nárůst případů artropatie ve vztahu k léčivu nebyl v průběhu času mezi skupinami statisticky signifikantní. Léčba by měla být zahájena pouze až po pečlivém zvážení poměru zisk/riziko, kvůli možným nežádoucím účinkům na klouby a/nebo okolní tkáně. Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy Klinické zkoušky zahrnovaly děti a mladistvé ve věku 5-17 let. S léčbou dětí ve věkovém rozmezí 1 až 5 let jsou zkušenosti mnohem více omezené. Komplikované infekce močových cest a pyelonefritida Léčba infekce močových cest ciprofloxacinem by měla být zvažována, až když se nedá použít jiná léčba, zároveň musí být podložena výsledky mikrobiologického vyšetření. Klinické zkoušky zahrnovaly děti a dospívající ve věku 1-17 let. Další specifické závažné infekce V souladu s úřední směrnicí, nebo po pečlivém vyhodnocení přínosu a rizika, je možné Ciprofloxacin použít k léčbě dalších závažných infekcí v případech, kdy není možné použít jiné terapie, nebo když selže konvenční terapie, a pokud mikrobiologické vyšetření potvrdí vhodnost jeho použití. Použití ciprofloxacinu pro léčbu jiných závažných specifických infekcí, jiných než je uvedeno výše, nebylo v klinických zkouškách ověřeno a klinické zkušenosti jsou omezené. Proto je potřeba při léčbě pacientů s těmito infekcemi postupovat obezřetně. Hypersenzitivita Po jednorázové dávce se mohou vyskytnout hypersenzitivní a alergické reakce (viz bod 4.8), včetně anafylaktické a anafylaktoidní reakce, které mohou být život ohrožující. Jestliže se takové reakce objeví, podávání ciprofloxacinu musí být ukončeno a je potřeba zahájit adekvátní léčbu. Pohybový systém Ciprofloxacin se obecně nesmí používat u pacientů s anamnézou onemocnění/poškození šlach souvisejících s léčbou chinolony. Ve velmi vzácných případech, po mikrobiologickém zdokumentování původce a vyhodnocení poměru přínosu/rizika, může být ciprofloxacin těmto pacientům předepsán za účelem léčby určitých závažných infekcí, zejména pak v případech selhání standardní léčby nebo bakteriální rezistence, pokud mikrobiologické údaje použití ciprofloxacinu potvrzují.

Po užití ciprofloxacinu se může vyskytnout tendinitida a ruptury šlach (zejména Achillovy šlachy), někdy bilaterální, a to již během prvních 48 hodin léčby. Riziko vzniku tendinopatie se zvyšuje u starších pacientů a u pacientů souběžně léčených kortikosteroidy (viz bod 4.8). Při jakémkoli příznaku tendinitidy (např. bolestivý otok, zánět) musí být léčba ciprofloxacinem přerušena. Postiženou končetinu je potřeba udržovat v klidu. U pacientů s myastenií gravis musí být ciprofloxacin užíván s opatrností (viz bod 4.8). Fotosenzitivita Bylo prokázáno, že ciprofloxacin způsobuje fotosenzitivní reakce. Pacienti užívající ciprofloxacin musí být informováni o tom, že se během léčby nesmí vystavovat přímému slunečnímu nebo UV záření (viz bod 4.8). Centrální nervový systém Je známo, že chinolony spouští záchvaty, nebo snižují křečový práh. Užívání ciprofloxacinu u pacientů s onemocněními CNS, kteří mohou být náchylní k záchvatům, se musí dobře zvážit. Jestliže se vyskytnou záchvaty, musí se léčba ciprofloxacinem přerušit (viz bod 4.8). Již po prvním užití ciprofloxacinu se mohou vyskytnout psychiatrické reakce. Ve vzácných případech mohou deprese nebo psychózy vést až k sebevražednému jednání. V takových případech se musí léčba ciprofloxacinem přerušit. Mezi pacienty, kterým byl podáván ciprofloxacin, byly zaznamenány případy polyneuropatie (podložené neurologickými symptomy jako jsou bolest, pálení, porucha smyslů nebo svalová slabost, které se vyskytovaly samostatně nebo v kombinaci). U pacientů, u kterých se projeví příznaky neuropatie, jako jsou bolest, pálení, brnění, znecitlivění a/nebo slabost, musí být podávání ciprofloxacinu ukončeno, aby se předešlo ireverzibilnímu poškození (viz bod 4.8). Srdeční poruchy Opatrnost je nutná při užívání fluorochinolonů, včetně přípravku Ciprinol, u pacientů se známými rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu, jako jsou např.: - vrozený prodloužený QT interval - současné užívání léčivých přípravků, u kterých je známo, že prodlužují QT interval (např. antiarytmika třídy IA a III, tricyklická antidepresiva, makrolidy, antipsychotika) - nekorigovaná elektrolytová dysbalance (např. hypokalemie, hypomagnesemie) - starší pacienti - onemocnění srdce (např. srdeční selhání, infarkt myokardu, bradykardie) (viz body 4.2, 4.5, 4.8 a 4.9) Gastrointestinální systém Výskyt závažného nebo dlouho trvajícího průjmu během léčby nebo po ukončení léčby (a to i několik týdnů po ukončení léčby) může indikovat kolitidu, která se vyvinula následkem užívání antibiotik (život ohrožující s možnými fatálními následky), vyžadující okamžitou léčbu (viz bod 4.8). V takových případech se musí léčba ciprofloxacinem okamžitě přerušit a musí se zahájit vhodná léčba. V této situaci jsou antiperistaltické léky kontraindikovány. Ledviny a močové cesty V souvislosti s užíváním ciprofloxacinu byla hlášena krystalurie (viz bod 4.8). Pacienti užívající ciprofloxacin musí být dobře hydratovaní a je nutné zabránit nadměrné alkalinitě jejich moči. Játra a žlučové cesty V souvislosti s užíváním ciprofloxacinu byly hlášeny případy nekrózy jater vedoucí a život ohrožující selhání jater (viz bod 4.8). V případě jakýchkoli známek a příznaků onemocnění jater (například anorexie, žloutenka, tmavě zbarvená moč, svědění nebo citlivost v abdominální oblasti) je nutné léčbu přerušit. Deficit glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy

U pacientů s deficitem glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy byla v souvislosti s ciprofloxacinem zaznamenána hemolytická reakce. Proto by těmto pacientům neměl být ciprofloxacin podáván, pokud potenciální přínos nepřeváží možné riziko. V takovém případě musí být pečlivě monitorován potenciální výskyt hemolýzy. Rezistence V průběhu nebo po ukončení léčby ciprofloxacinem mohou být izolovány bakterie, které projevují rezistenci na ciprofloxacin, s nebo bez klinicky zjevné superinfekce. Při prodloužené době léčby, při nozokomiálních infekcích, a to zejména u infekcí způsobených kmeny Staphylococcus a Pseudomonas species, zde může být konkrétní riziko selekce bakterií rezistentních na ciprofloxacin. Cytochrom P450 Ciprofloxacin inhibuje CYP1A2, a proto může způsobit zvýšenou sérovou koncentraci současně podávaných látek metabolizovaných tímto enzymem (např. theofylinu, clozapinu, ropinirolu, tizanidinu). Současné podávání ciprofloxacinu a tizanidinu je kontraindikováno. Z tohoto důvodu musí být u pacientů užívajících tyto látky současně s ciprofloxacinem pečlivě sledovány klinické příznaky předávkování a dále může být také potřebné stanovení sérových koncentrací (např.theofylinu) (viz bod 4.5). Methotrexát Současné užívání ciprofloxacinu a methotrexátu se nedoporučuje (viz bod 4.5). Interakce s testy In vitro aktivita ciprofloxacinu proti Mycobacterium tuberculosis by mohla mít za následek chybné negativní výsledky bakteriologického testu vzorků od pacientů, kteří současně užívají ciprofloxacin. 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Ciprinol, stejně jako ostatní fluorochinolony, musí být užíván s opatrností u pacientů užívajících léčivé přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval (např. antiarytmika třídy IA a III, tricyklická antidepresiva, makrolidy a antipsychotika) (viz bod 4.4). Vliv jiných přípravků na ciprofloxacin: Tvorba chelátových komplexů Souběžné podávání ciprofloxacinu (perorálně) s léky a minerálními doplňky, které obsahují vícemocné kationy (např. kalcium, hořčík, hliník, železo), polymerními vazači fosfátů (např. sevelamer), sukralfátem nebo antacidy a s léčivými přípravky ve vysoce pufrované formě (např. tablety didanosinu) s obsahem hořčíku, hliníku nebo kalcia, vede ke snížení vstřebávání ciprofloxacinu. Proto se ciprofloxacin musí užívat buď 1 – 2 hodiny před nebo alespoň 4 hodiny po užití těchto přípravků. Toto omezení neplatí pro antacida z řady blokátorů H2 receptorů.

Strava a mléčné výrobky Vápník, který je součástí stravy, neovlivňuje výrazně vstřebávání. Nicméně je třeba se vyhnout současnému podávání mléčných výrobků nebo nápojů obohacených minerály (např. mléko, jogurt, pomerančový džus obohacený o kalcium) s ciprofloxacinem, protože mohou snižovat jeho vstřebávání. Probenecid Probenecid interferuje s renální sekrecí ciprofloxacinu. Souběžné užívání probenecidu a ciprofloxacinu zvyšuje sérové koncentrace ciprofloxacinu. Vliv ciprofloxacinu na jiné léčivé přípravky:

Tizanidin Tizanidin se nesmí podávat současně s ciprofloxacinem (viz bod 4.3). V klinické studii se zdravými jedinci došlo ke zvýšení sérové koncentrace tizanidinu (hodnota Cmax se zvýšila: 7krát, rozmezí: 4 až

21krát; hodnota AUC se zvýšila: 10krát, rozmezí: 6 až 24krát) při současném podávání s ciprofloxacinem. Zvýšená sérová koncentrace tizanidinu je spojena s umocněným hypotenzitivním a sedativním účinkem. Methotrexát Renální tubulární transport metotrexátu může být inhibován současným podáním ciprofloxacinu, což může vést ke zvýšeným plazmatickým hladinám metotrexátu a zvýšit riziko toxických reakcí souvisejících s metotrexátem. Proto se současné podávání nedoporučuje (viz bod 4.4). Theofylin Současné podávání ciprofloxacinu a theofylinu může způsobit nežádoucí zvýšení sérové koncentrace theofylinu. To může vést k nežádoucím účinkům vyvolaných theofylinem, které mohou být vyjímečně život ohrožující nebo smrtelné. Při současnému podávání těchto dvou léků musí být sérové koncentrace theofylinu kontrolovány a dávky theofylinu sníženy, pokud je to nezbytné (viz bod 4.4). Další deriváty xantinu Byly zaznamenány případy, kdy při současném užívání ciprofloxacinu a kofeinu nebo pentoxifylinu (oxpentifylinu) došlo ke zvýšení sérové koncentrace těchto derivátů xantinu. Fenytoin Současné užívání ciprofloxacinu a fenytoinu může vést ke zvýšení nebo snížení sérových hladin fenytoinu, proto se doporučuje sledovat hladiny léků. Perorální antikoagulancia Současné podávání ciprofloxacinu a warfarinu může umocňovat jeho antikoagulační efekt. Bylo hlášeno velké množství případů vykazujících zvýšení aktivity perorálních antikoagulancií u pacientů užívajících antibiotika, včetně fluorochinolonů. Velikost rizika závisí na probíhající infekci, věku a celkovém stavu pacienta, takže je těžké stanovit podíl fluorochinolonů na nárůstu INR (international normalised ratio). Proto se v průběhu současného podávání ciprofloxacinu s perorálními antikoagulancii, ale i krátce po jeho ukončení, doporučuje častější sledování protrombinového času (INR), a pokud je to nutné, upravit perorální dávky antikoagulačních přípravků. Ropinirol V klinické studii bylo prokázáno, že souběžné užívání ropinirolu a ciprofloxacinu, středně silného inhibitoru izoenzymu CYP450 1A2, má za následek zvýšení hodnot Cmax a AUC ropinirolu o 60 %, resp. 84 %. Během současné léčby s ciprofloxacinem, i krátce po jejím ukončení, se doporučuje sledování nežádoucích účinků vyvolaných ropinirolem a případně vhodná úprava dávek ropinirolu (viz bod 4.4). Clozapin Po sedmidenním současném užívání 250 mg ciprofloxacinu s clozapinem se zvýšily sérové koncentrace clozapinu a N-desmetylclozapinu o 29 %, resp. 31 %. Během současné léčby clozapinem a ciprofloxacinem, i krátce po jejím ukončení, se doporučuje klinické pozorování a vhodná úprava dávek clozapinu (viz bod 4.4). 4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství Dostupná data o podávání ciprofloxacinu těhotným ženám jsou limitovaná a neindikují žádné malformace, ani toxický vliv ciprofloxacinu na plod/novorozence. Studie na zvířatech neprokázaly přímé ani nepřímé škodlivé účinky na reprodukční toxicitu. U plodů zvířat a mladých zvířat,

vystavených působení chinolonů, bylo pozorováno poškození nezralých chrupavek. Proto nelze vyloučit, že by lék mohl způsobovat poškození kloubních chrupavek u lidských nedospělých jedinců/plodů (viz bod 5.3). Proto je v rámci prevence vhodné se užívání ciprofloxacinu během těhotenství vyhnout. Kojení Ciprofloxacin se vylučuje do mateřského mléka. Proto by vzhledem k potencionálnímu riziku poškození kloubů neměl být kojícími ženami užíván. 4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem ke svým neurologickým účinkům může ciprofloxacin ovlivnit dobu reakce. Z tohoto důvodu může být schopnost řídit a obsluhovat stroje snížená. 4.8 Nežádoucí účinky Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky (ADR) jsou nevolnost a průjem. ADR vycházející z klinických studií a postmarketinkového sledování ciprofloxacinu (perorální, intravenózní a následná léčba), seřazené podle kategorií četnosti jsou uvedeny níže. Analýza četnosti byla provedena společně pro perorální a intravenózní formu ciprofloxacinu. Třídy orgánových systémů

Časté

≥ 1/100 až < 1/10

Méně časté

≥ 1/1 000 až < 1/100

Vzácné

≥ 1/10 000 až < 1/1 000

Velmi vzácné

< 1/10 000

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Infekce a infestace

Mykotické superinfekce

Kolitida v důsledku užívání antibiotik (ve velmi vzácných případech s možnými fatálními následky) (viz bod 4.4)

Poruchy krve a lymfatického systému

Eosinofilie

Leukopenie Anemie Neutropenie Leukocytóza Trombocytopenie Trombocytemie

Hemolytická anemie Agranulocytóza Pancytopenie (život ohrožující) Deprese kostní dřeně (život ohrožující)

Poruchy imunitního systému

Alergické reakce Alergický edém / angioedém

Anafylaktická reakce Anafylaktický šok (život ohrožující) (viz bod 4.4) Reakce jako při sérové nemoci

Poruchy metabolismu a

Anorexie

Hyperglykemie

výživy Psychiatrické poruchy

Psychomotorická hyperaktivita/ neklid

Zmatenost a dezorientace Pocity úzkosti Neobvyklé sny Deprese Halucinace

Psychotické reakce (viz bod 4.4)

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy Závratě Poruchy spánku Poruchy chuťového vnímání

Parestezie a dysestezie Hypoestezie Třes Záchvaty (viz bod 4.4) Vertigo

Migréna Poruchy koordinace Poruchy chůze Poruchy čichového nervu Intrakraniální hypertenze

Periferní neuropatie (viz bod 4.4)

Poruchy oka

Poruchy vidění

Poruchy barevného vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Tinitus Ztráta sluchu/poškození sluchu

Srdeční poruchy

Tachykardie

Ventrikulární arytmie, prodloužení QT intervalu, torsades de pointes*

Cévní poruchy

Vazodilatace Hypotenze Synkopa

Vaskulitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Dyspnoe (včetně astmatických stavů)

Gastrointestinální poruchy

Nauzea Průjem

Zvracení Gastrointestinální a abdominální bolest Dyspepsie Flatulence

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšení transamináz Zvýšené hodnoty bilirubinu

Zhoršení funkce jater Cholestatická žloutenka Hepatitida

Nekróza jater (velmi vzácně postupující v život ohrožující selhání jater) (viz bod 4.4)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Vyrážka Pruritus Kopřivka

Fotosenzitivní reakce (viz bod 4.4)

Petechie Erythema multiforme Erythema

nodosum Stevens- Johnsonův syndrom (potenciálně život ohrožující) Toxická epidermální nekrolýza (potenciálně život ohrožující)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Bolesti kostí a svalů (např. bolest končetin, zad, hrudníku) Artralgie

Myalgie Artritida Zvýšený svalový tonus a křeče

Svalová slabost Tendinitida Ruptura šlachy (zejména Achillovy šlachy) (viz bod 4.4) Exacerbace symptomů myastenie gravis (viz bod 4.4)

Poruchy ledvin a močových cest

Zhoršení funkce ledvin

Selhání ledvin Hematurie Krystalurie (viz bod 4.4) Tubulointersticiální nefritida

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Astenie Horečka

Edém Pocení (hyperhidróza)

Vícenásobná vyšetření

Zvýšení alkalické fosfatázi v krvi

Abnormální hladina protrombinu Zvýšená amyláza

*

Tyto nežádoucí účinky byly zaznamenány v postmarketingovém období a byly pozorovány převážně

u pacientů s dalšími rizikovými faktory, které působí prodloužení QT intervalu (viz body 4.4 a 4.9). Pediatričtí pacienti Výše uvedené údaje o výskytu artropatie byly získány v rámci studií prováděných na dospělých. U dětí je výskyt artropatie zaznamenáván častěji (viz bod 4.4). 4.9

Předávkování

Bylo hlášeno předávkování, kdy podání 12 g vedlo ke vzniku mírných příznaků toxicity. Bylo zjištěno, že akutní předávkování v množství 16 g způsobuje akutní selhání ledvin. Příznaky předávkování jsou: závrať, třes, bolest hlavy, únava, záchvaty, halucinace, zmatenost, abdominální diskomfort, snížení funkce ledvin a jater a rovněž krystalurie a hematurie. Byla zaznamenána reverzibilní renální toxicita.

V případě předávkování má být zahájena symptomatická léčba. Z důvodu možného prodloužení QT intervalu má být provedeno monitorování EKG. Vedle běžných léčebných opatření se doporučuje sledování funkce ledvin, včetně pH moči a případně podle potřeby zvýšit kyselost, aby se zabránilo krystalurii. Pacienti by měli být dobře hydratováni. Hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou se eliminuje pouze malé množství ciprofloxacinu (< 10 %). 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Fluorochinolony, ATC kód: J01MA02 Mechanizmus účinku: Ciprofloxacin je fluorochinolové antibiotikum, to znamená, že působí inhibičně na oba bakteriální enzymy, topoizomerázu II (DNA-gyrázu) a topoizomerázu IV, které jsou potřebné pro replikaci, transkripci, opravu a rekombinaci bakteriální DNA. Vztah FK/FD: Účinnost závisí hlavně na vztahu mezi maximální sérovou koncentrací (Cmax) a minimální inhibiční koncentrací (MIC) ciprofloxacinu vzhledem k příslušnému mikroorganizmu a na vztahu mezi plochou pod křivkou (AUC) a MIC. Mechanizmus rezistence: In vitro rezistence na ciprofloxacin se může vyvinout postupným procesem mutací cílového místa u obou topoizomeráz , topoizomerázy II (DNA gyrázy) a topoizomerázy IV. Výsledný stupeň zkřížené rezistence mezi ciprofloxacinem a jinými fluorochinolony je proměnlivý. Jednotlivé mutace nemusí mít za následek klinickou rezistenci, ale násobné mutace obvykle za následek klinickou rezistenci na mnoho aktivních látek nebo na všechny aktivní látky v rámci skupiny mají. Nepropustnost a/nebo mechanizmus rezistence efluxní pumpy účinné látky může mít proměnlivý efekt na citlivost na fluorochinolony, která závisí na fyziochemických vlastnostech různých účinných látek v rámci skupiny a afinitě transportních systémů pro danou účinnou látku. Všechny in vitro mechanizmy rezistence jsou běžně pozorovány v klinických izolátech. Mechanizmy rezistence, které inaktivují další antibiotika, například permeační bariéry (běžné u Pseudomonas aeruginosa) a effluxní mechanizmus, mohou ovlivnit citlivost na ciprofloxacin. Byla zaznamenána rezistence zprostředkovaná plazmidem kódovaná pomocí genů qnr. Spektrum antibakteriální aktivity: Break pointy oddělující citlivé kmeny od kmenů s intermediární citlivostí a tyto od rezistentních kmenů: Doporučení EUCAST

Mikroorganizmy

Citlivé

Rezistentní

Enterobakterie

S ≤ 0.5 mg/l

R > 1 mg/l

Pseudomonas

S ≤ 0.5 mg/l

R > 1 mg/l

Acinetobacter

S ≤ 1 mg/l

R > 1 mg/l

Staphylococcus spp.1

S ≤ 1 mg/l

R > 1 mg/l

Haemophilus influenzae a Moraxella catarrhalis

S ≤ 0.5 mg/l

R > 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

S ≤ 0.03 mg/l

R > 0,06 mg/l

Neisseria meningitidis

S ≤ 0.03 mg/l

R > 0,06 mg/l

Break pointy nevztažitelné k třídám*

S ≤ 0.5 mg/l

R > 1 mg/l

1 Staphylococcus spp. – Break pointy pro ciprofloxacin odpovídající terapii s vysokými dávkami. * Break pointy nevztažitelné k třídám byly určeny zejména na základě údajů PK/PD a nejsou závislé na distribuci MIC jednotlivých druhů. Jsou určeny pouze pro druhy, pro které specifické Break pointy nebyly určeny a ne pro takové druhy, pro které testy citlivosti nejsou doporučovány. Prevalence získané rezistence vybraných druhů se může lišit geograficky a časově. Je vhodná informace o lokální rezistenci, zejména pokud se jedná o léčbu závažných infekcí. V nezbytných případech, kdy lokální prevalence rezistence je taková, že prospěšnost látky je přinejmenším u některých typů infekcí sporná, je třeba požádat o radu experta. Zařazení příslušných druhů podle citlivosti na ciprofloxacin (druhy Streptococcus viz bod 4.4) DRUHY VĚTŠINOU CITLIVÉ Aerobní gram-pozitivní mikroorganizmy Bacillus anthracis (1) Aerobní gram-negativní mikroorganizmy Aeromonas spp. Brucella spp. Citrobacter koseri Francisella tularensis Haemophilus ducreyi Haemophilus influenzae* Legionella spp. Moraxella catarrhalis* Neisseria meningitidis Pasteurella spp. Salmonella spp.* Shigella spp.* Vibrio spp. Yersinia pestis Anaerobní mikroorganizmy Mobiluncus Další mikroorganizmy Chlamydia trachomatis ($) Chlamydia pneumoniae ($) Mycoplasma hominis ($) Mycoplasma pneumoniae ($) DRUHY, U KTERÝCH SE MŮŽE REZISTENCE VYVINOUT Aerobní gram-pozitivní mikroorganizmy Enterococcus faecalis ($) Staphylococcus spp.* (2) Aerobní gram-negativní mikroorganizmy Acinetobacter baumannii+ Burkholderia cepacia+* Campylobacter spp.+* Citrobacter freundii* Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae* Escherichia coli* Klebsiella oxytoca

Klebsiella pneumoniae* Morganella morganii* Neisseria gonorrhoeae* Proteus mirabilis* Proteus vulgaris* Providencia spp. Pseudomonas aeruginosa* Pseudomonas fluorescens Serratia marcescens* Anaerobní mikroorganizmy Peptostreptococcus spp. Propionibacterium acnes INHERENTNÍ REZISTENTNÍ ORGANIZMY Aerobní gram-pozitivní mikroorganizmy Actinomyces Enteroccus faecium Listeria monocytogenes Aerobní gram-negativní mikroorganizmy Stenotrophomonas maltophilia Anaerobní mikroorganizmy Kromě výše uvedených Další mikroorganizmy Mycoplasma genitalium Ureaplasma urealitycum * Klinická účinnost byla prokázána pro citlivé izoláty ve schválených klinických indikacích +

Míra rezistence ≥ 50 % v jedné nebo více zemích EU

($): Přirozená střední citlivost neexistuje-li získaný mechanizmus rezistence (1): Byly provedeny studie s experimentálními zvířecími infekcemi způsobenými inhalací spor Bacillus anthracis; tyto studie ukázaly, že antibiotika podaná brzy po expozici zabránila vzniku onemocnění, jestliže léčba vedla ke snížení počtu spor v organizmu pod infekční dávku. U lidí je doporučené použití primárně dáno citlivostí, zjišťovanou in vitro, a také experimentálními daty získanými u zvířat a v limitovaném množství u lidí. Léčba ciprofloxacinem podávaným v dávkách 500 mg 2x denně po dobu 2 měsíců je u lidí považována jako dostatečná ochrana před infekcí vyvolanou antraxem. Ošetřujícím lékařům je doporučeno seznámit se s národními a /nebo mezinárodními konvenčními dokumenty, které se vztahují k léčbě infekce antraxu. (2): S. aureus rezistentní na meticilin se obvykle projevuje ko-rezistencí na fluorochinolony. Míra rezistence na meticilin je mezi všemi druhy stafylokoků přibližně 20 až 50 %; ve zvýšené míře je pozorována zejména v nemocničním prostředí. 5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce Po perorálním podání jednotlivých dávek tablet 250 mg, 500 mg a 750 mg ciprofloxacinu dochází k rychlému a rozsáhlému vstřebávání především z tenkého střeva, maximální sérové koncentrace je dosaženo za 1 – 2 hodiny. Jednotlivé dávky 100 - 750 mg vytvořily maximální sérové koncentrace (Cmax) mezi 0,56 a 3,7 mg/l

závislé na dávce. Sérová koncentrace se zvyšuje proporcionálně s dávkami až do 1 000 mg. Absolutní biologická dostupnost je asi 70 – 80 %. Bylo prokázáno, že po perorálním podávání 500 mg každých 12 hodin je dosaženo stejné plochy pod křivkou sérovou koncentrací (AUC) jako po podávání 60 minutové intravenózní infuze 400 mg ciprofloxacinu každých 12 hodin. Distribuce

Vazba ciprofloxacinu na bílkoviny je nízká (20 – 30 %). Ciprofloxacin je přítomen v plazmě převážně ve své neionizované formě a má rozsáhlý distribuční objem v rovnovážném stavu 2 – 3 l/kg tělesné hmotnosti. Ciprofloxacin dosahuje vysokých koncentrací v různých tkáních, jako jsou plíce (epiteliální tekutina, alveolární makrofágy, tkáňová biopsie), dutiny, zánětlivé léze (kantaridinová puchýřová tekutina) a urogenitální trakt (moč, prostata, endometrium), kde celkové koncentrace převyšují dosažené plazmatické koncentrace. Metabolizmus Byly identifikovány tyto čtyři metabolity vyskytující se v nízkých koncentracích: desetyleneciprofloxacin (M1), sulfociprofloxacin (M2), oxociprofloxacin (M3) a formylciprofloxacin

(M4). Metabolity vykazují in vitro antimikrobiální aktivitu, ale nižšího stupně než základní složka.

Je známo, že ciprofloxacin je středně silný inhibitor izoenzymů CYP 450 1A2. Vylučování Ciprofloxacin je převážně vylučován v nezměněné podobě renálně a v menší míře také stolicí. U subjektů s normální renální funkcí je sérový eliminační poločas 4-7 hodin.

Vylučování ciprofloxacinu (% z dávky)

Perorální podání

Moč

Stolice

Ciprofloxacin

44,7

25,0

Metabolity (M1-M4)

11,3

7,5

Renální clearance je mezi 180-300 ml/kg/h a celková clearance je mezi 480-600 ml/kg/h. Ciprofloxacin podléhá jak glomerulární filtraci tak tubulární sekreci. Závažně snížená funkce ledvin vede ke zvýšení poločasu ciprofloxacinu až na 12 hod. Nerenální clearance ciprofloxacinu je způsobená hlavně aktivní trans-intestinální sekrecí a metabolizmem. 1 % dávky se vylučuje biliárními cestami. Ciprofloxacin je ve žluči přítomen ve vysokých koncentracích. Pediatričtí pacienti Farmakokinetické údaje u pediatrických pacientů jsou omezené. Ve studii s dětmi nebyly hodnoty Cmax a AUC závislé na věku (od jednoho roku věku). Nebylo pozorováno významné zvýšení hodnot Cmax a AUC po více dávkách (10 mg/kg třikrát denně). U 10 dětí se závažnou sepsí, ve věku méně než 1 rok byla hodnota Cmax 6,1 mg/l (rozmezí 4,6 – 8,3 mg/l) po 1hodinové intravenózní infuzi v dávce 10 mg/kg; odlišná hodnota 7,2 mg/l (rozmezí 4,7 – 11,8 mg/l) byla zjištěna u dětí ve věku 1 až 5 let. Hodnoty AUC byly 17,4 mg*h/l (rozmezí 11,8 – 32 mg*h/l) a 16,5 mg*h/l (rozmezí 11,0 – 23,8 mg*h/l) v příslušných věkových skupinách. Tyto hodnoty jsou v rozsahu hodnot hlášených u dospělých dostávajících terapeutické dávky. Na základě farmakokinetické analýzy populace pediatrických pacientů s různými infekcemi je předem stanovený průměrný poločas přibližně 4 –5 hodin a biologická dostupnost suspenze je v rozsahu 50 až 80 %. 5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané z konvenčních studií toxicity jednorázové dávky, toxicity opakované dávky, karcinogenního potenciálu nebo reprodukční toxicity neukazují na žádné zvláštní riziko pro lidi. V klinicky relevantních úrovních expozice je ciprofloxacin, podobně jako ostatní chinolony, fototoxický pro zvířata. Údaje o fotomutagenitě / fotokarcinogenitě ukazují, že ciprofloxacin má slabý

fotomutagenní nebo fototumorigenní vliv in vitro a v experimentech se zvířaty. Tento vliv byl srovnatelný s ostatními inhibitory gyrázy. Kloubní snášenlivost: Stejně jako jiné inhibitory gyráz způsobuje ciprofloxacin poškození velkých nosných kloubů u nedospělých jedinců. Stupeň poškození chrupavky závisí na věku, druhu a dávce; poškození může být omezeno snížením zatížení kloubů. Ve studiích u dospělých jedinců (potkani, psi) nebylo poškození chrupavek zjištěno. Ve studii provedené na mladých psech (rasy beagle) ciprofloxacin způsoboval v terapeutických dávkách těžké změny na kloubech po dvou týdnech léčby. Tyto změny byly patrné i po 5 měsících. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Propylenglykol, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, oxid titaničitý 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 5 let 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení 10 potahovaných tablet balených v blistru po 250 mg nebo 500 mg. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Žádné zvláštní požadavky. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko. 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Ciprinol 250: 42/012/91-A/C Ciprinol 500: 42/012/91-B/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

22.7.1991/23.12.2009 10.

DATUM REVIZE TEXTU

13.6.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.