Ciphin Pro Infusione 200 Mg/100 Ml

Kód 0053922 ( )
Registrační číslo 42/ 414/99-C
Název CIPHIN PRO INFUSIONE 200 MG/100 ML
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0053922 INF SOL 1X100ML/200MG Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak CIPHIN PRO INFUSIONE 200 MG/100 ML

Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls141082/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CIPHIN pro infusione 200 mg/100 mlinfuzní roztok(ciprofloxacinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek CIPHIN pro infusione a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CIPHIN pro infusione užívat3. Jak se přípravek CIPHIN pro infusione užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek CIPHIN pro infusione uchovávat6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CIPHIN PRO INFUSIONE A K ČEMU SE POUŽÍVÁCIPHIN pro infusione je antibiotikum náležející do skupiny chinolonů. Léčivou látkou jeciprofloxacin. Ciprofloxacin zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Působí pouze na specifické kmeny bakterií.

Dospělí

Přípravek CIPHIN pro infusione se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí: infekce dýchacích cest, dlouhodobé nebo vracející se infekce ucha a vedlejších nosních dutin, infekce močových cest, infekce varlat nebo kanálku varlat, infekce pohlavních orgánů u žen, infekce trávicího traktu a břicha, infekce kůže a měkké tkáně, infekce kostí a kloubů, k léčbě infekce u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (závažná neutropenie), k prevenci vzniku infekce u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (závažná

neutropenie),

 expozice inhalační formy antraxu (slezinná sněť, očekávaná nebo potvrzená).

Jestliže máte závažnou infekci, nebo když je infekce způsobena více než jedním typem bakterie, můžou Vám být současně s přípravkem CIPHIN pro infusione předepsána ještě jiná antibiotika.

Děti a dospívající

Přípravek CIPHIN pro infusione se za odborného dohledu specialisty používají u dětí a dospívajících k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou,

komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny (pyelonefritida),

expozice inhalační formy antraxu (očekávaná nebo potvrzená).

V případě, kdy to lékař uzná za nutné, může být ciprofloxacin u dětí a dospívajících použit také k léčbě jiných závažných infekcí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CIPHINPRO INFUSIONE UŽÍVAT

Přípravek CIPHIN pro infusione Vám nesmí být podán, jestliže:

 jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku, jiné chinolonové léky nebo na

kteroukoli další složku přípravku CIPHIN pro infusione (viz bod 6)

 užíváte tizanidin (viz část 2: Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CIPHIN pro infusione je zapotřebí

Před tím, než Vám je CIPHIN pro infusione podán

Informujte svého lékaře, jestliže:

jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit

 trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami

jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je přípravek CIPHIN pro infusione

 máte myastenii gravis (typ svalové slabosti) jste v minulosti mněl(a) abnormální srdeční rytmus (arytmii)

Během léčby přípravkem CIPHIN pro infusione

 Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže během užívání přípravku CIPHIN pro

infusione nastane kterákoli z níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutnéléčbu přípravkem CIPHIN pro infusione ukončit.

Závažné, náhlé alergické reakce (anafylaktická reakce/šok, angioedém ). Dokonce i po

první dávce existuje malá pravděpodobnost, že zaznamenáte závažné alergické reakce s následujícími příznaky: svíravý pocit na hrudi, pocit závratě, nevolnosti nebo mdloby, nebo závrať, když vstáváte. Jestliže toto nastane, okamžitě informujte svého lékaře, protože je nutné podávání přípravku CIPHIN pro infusione okamžitě ukončit.

Občas se může objevit bolest, otoky kloubů a zánět šlach, zejména jste-li starší a jste zároveň léčen(a) kortikosteroidy. Při první známce jakékoli bolesti nebo zánětu musí být podávání přípravku CIPHIN pro infusione ukončeno a bolestivé místo udržujte v klidu. Vyvarujte se zbytečného pohybu, který by mohl zvýšit riziko natržení šlachy.

Trpíte-li epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, například cerebrální ischemií (nedokrvení mozku) nebo mrtvicí, můžete zaznamenat nežádoucí účinky spojené s centrálním nervovým systémem. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte CIPHINpro infusione užívat a kontaktujte svého lékaře.

Po prvním užití přípravku CIPHIN pro infusione můžete zaznamenat psychiatrické reakce. Trpíte-li depresí nebo psychózou, při léčbě přípravkem CIPHIN pro infusione se mohou Vaše příznaky zhoršit. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte CIPHIN pro infusione užívat a kontaktujte svého lékaře.

 Můžete zaznamenat symptomy neuropatie (nezánětlivého postižení nervů) jako bolest,

pálení, brnění, mravenčení a/nebo slabost. Jestliže nastane taková situace, okamžitě přestaňte CIPHIN pro infusione užívat a kontaktujte svého lékaře.

Při užívání antibiotik, včetně přípravku CIPHIN pro infusione, nebo dokonce několik týdnů po ukončení léčby, můžete dostat průjem. Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé formy, nebo pokud by Vaše stolice obsahovala krev nebo sliz, okamžitě informujte svého lékaře. Podávání přípravku CIPHIN pro infusione musí být neprodleně ukončeno, neboť se může jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení střev.

Jestliže je třeba, abyste podstoupil(a) odběr vzorku krve nebo moči informujte svého lékaře nebo personál laboratoře, že užíváte přípravek CIPHIN pro infusione.

 Přípravek CIPHIN pro infusione může způsobit poškození jater. Jestliže zpozorujete

jakékoli příznaky, například ztrátu chuti k jídlu, žloutenku (žloutnutí kůže), tmavou moč, svědění, nebo citlivost žaludku, musí být podávání přípravku CIPHIN pro infusione okamžitě ukončeno.

 CIPHIN pro infusione může způsobit snížení počtu bílých krvinek, tím pádem může být

také Vaše odolnost proti infekcím snížena. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s příznaky, jako jsou horečka a celkové zhoršení Vašeho zdravotního stavu nebo horečka ve spojení s místními projevy infekce jako jsou bolest v krku/hltanu/ústech případně onemocněním močových cest, okamžitě vyhledejte lékaře. Bude třeba udělat krevní testy ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o Vašem léku.

 Informujte svého lékaře, jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem

glukozo-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD), protože by se u Vás mohla projevit anemie.

Když užíváte přípravek CIPHIN pro infusione, Vaše pokožka bude citlivější na sluneční nebo ultrafialové (UV) záření. Nevystavujte pokožku silnému slunečnímu nebo umělému UV světlu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte přípravek CIPHIN pro infusione současně s tizanidinem, neboť to by mohlo způsobit nežádoucí účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz část 2: „Přípravek CIPHIN pro infusione Vám nesmí být podán, jestliže jste).

O následujících lécích je známo, že vzájemně působí s přípravkem CIPHIN pro ifnsuione. Užívání přípravku CIPHIN pro infusione současně s těmito léky může ovlivnit jejich léčebný efekt. Dále to také zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

warfarin nebo jiné perorální antikoagulancia (na ředění krve)

probenecid (na dnu)

 methotrexát (na některé typy rakoviny, lupénky, revmatický zánět kloubů)

teofylin (na potíže s dýcháním)

 tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy)

klozapin (antipsychotikum)

 ropinirol (na Parkinsonovu nemoc) fenytoin (na epilepsii)

Přípravek CIPHIN pro infusione může zvýšit hladiny následujících látek v krvi: pentoxifylin (na oběhové poruchy) kofein

Užívání přípravku CIPHIN pro infusione s jídlem a pitím

Jídlo ani pití Vaši léčbu přípravkem CIPHIN pro infusione neovlivňuje.

Těhotenství a kojení

V průběhu těhotenství je lepší se užívání přípravku CIPHIN pro infusione vyvarovat. Informujte svého lékaře, plánujete-li otěhotnět.

CIPHIN pro infusione neužívejte, jestliže kojíte, protože se vylučuje do mateřského mléka a mohl by ublížit Vašemu dítěti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek CIPHIN pro infusione může snížit Vaši schopnost reagovat. Mohou se vyskytnout některé neurologické nežádoucí účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak reagujete na přípravek CIPHIN pro infusione. Máte-li pochybnosti, zeptejte se lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku CIPHIN pro infusioneTento přípravek obsahuje 15.4 mmol Na (sodík) v 200 mg (100 ml). Má se vzít do úvahy upacientů, u kterých je sodík z lékařského hlediska nežádoucí.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CIPHIN PRO INFUSIONE UŽÍVÁ

Váš lékař Vám přesně vysvětlí, jak přípravek CIPHIN pro infusione užívat, také jak často a jak dlouho. To bude záviset na typu a závažnosti infekce, kterou máte.

Informujte svého lékaře, pokud máte problém s ledvinami, protože je možné, že dávkování bude potřeba upravit.

Léčba trvá obvykle 5 až 21 dnů, u závažných infekcí však může trvat déle.

Váš lékař Vám podá každou dávku pomalou infuzí žilou do krevního řečiště. U dětí trvá infuze 60 minut. U dospělých pacientů trvá infuze 30 minut u 200 mg CIPHIN pro infusione. Pomalé podávání infuze je důležité a pomáhá omezit bezprostředně se objevující nežádoucí účinky.

V průběhu léčby přípravkem CIPHIN pro infusione dbejte na dostatečný příjem tekutin.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek CIPHIN pro infusione

 Je důležité, abyste dokončil(a) celou léčbu, i když se za několik dnů začnete cítit lépe.

Jestliže přestanete užívat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás také vyvinout rezistence na antibiotika.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CIPHIN pro infusione nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky (1 až 10 lidí z každých 100 lidí jimi pravděpodobně trpí):

-

nevolnost, průjem, zvracení

-

bolesti kloubů u dětí

-

reakce v místě injekce, vyrážka

-

přechodné zvýšení určitých látek v krvi (transamináz)

Méně časté nežádoucí účinky (1 až 10 lidí z každých 1000 lidí jimi pravděpodobně trpí):

-

fungální (houbová) superinfekce vysoká koncentrace eosinofilů (typu bílých krvinek), zvýšení nebo snížený počet krevních destiček (trombocytů)

-

ztráta chuti k jídlu (anorexie)

-

hyperaktivita, neklid, zmatenost, dezorientace, halucinace bolest hlavy, závrať, problémy se spaním, poruchy chuti, mravenčení, neobvyklá citlivost na smyslové stimuly, snížená citlivost pokožky, záchvaty (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CIPHIN pro infusione je zapotřebí), závrať

-

zrakové problémy

-

ztráta sluchu

-

zrychlený srdeční tep (tachykardie)

-

rozšíření krevních cév (vasodilatace), nízký krevní tlak

-

bolest břicha, trávicí potíže jako žaludeční nevolnost (špatné zažívání/pálení žáhy), plynatost

-

zhoršená funkce jater, zvýšená hladina určité látky v krvi (bilirubinu), žloutenka (cholestatická žloutenka)

-

svědění, kopřivka

-

bolest kloubů u dospělých

-

špatná funkce ledvin, selhání ledvin

-

bolest kostí a svalů, nevolnost (astenie), horečka, retence tekutin

-

zvýšení krevní alkalické fosfatázy (určité látky v krvi)

Vzácné nežádoucí účinky (1 až 10 lidí z každých 10 000 lidí jimi pravděpodobně trpí):

-

zánět střev (kolitida) spojený s užíváním antibiotik (ve velmi vzácných případech může být smrtelná); (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CIPHIN pro infusione je zapotřebí)

-

změny v hodnotách krve (leukopenie, leukocytóza, neutropenie, anemie), pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie), který může být smrtelný,úbytek kostní dřeně, který může být také smrtelný (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CIPHIN pro infusione je zapotřebí)

-

alergické reakce, alergické otoky (edém), rychle se tvořící otoky kůže a sliznic (angio-edém), závažné alergické reakce (anafylaktický šok), které mohou být život ohrožující (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CIPHIN pro infusione je zapotřebí)

-

zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie)

-

úzkostné reakce, divné sny, deprese, duševní poruchy (psychotické reakce); (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CIPHIN pro infusione je zapotřebí)

-

snížená citlivost kůže, třes, migréna, poruchy čichu (čichové poruchy)

-

hučení v uších, zhoršený sluch

-

mdloba, zánět cévních stěn (vaskulitida)

-

dýchavičnost, včetně astmatických příznaků

-

pankreatitida

-

hepatitida (zánět jater), odumírání velkého množství jaterních buněk (nekróza jater), velmi vzácně vedoucí k životu ohrožujícímu selhání jater

-

citlivost na světlo (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CIPHIN pro infusione je zapotřebí), drobné, tečkovité krvácení pod pokožkou (petechie)

-

bolest svalů, zánět kloubů, zvýšená svalová tenze, křeče, natržení šlach – zejména velké šlachy na patě (Achillova šlacha)

-

krev nebo krystaly v moči (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CIPHIN pro infusione je zapotřebí), zánět močových cest

-

nadměrné pocení

-

abnormální úrovně faktoru srážlivosti (protrombin), nebo zvýšené hladiny enzymu amylázy

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 člověk z každých 10 000 lidí jimi pravděpodobně trpí):

-

zvláštní typ snížení počtu červených krvinek (hemolytická anemie); nebe typů bílých krvinek (agranulocytóza)

-

závažné alergické reakce (anafylaktické reakce, anafylaktický šok, sérová porucha), které mohou být smrtelné (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CIPHIN pro infusione je zapotřebí)

-

poruchy koordinace, nestabilní chůze (poruchy chůze), neobvykle zvýšená citlivost na smyslové stimuly, tlak na mozek (zvýšený nitrolební tlak)

-

poruchy vnímání barev

-

různé kožní trhlinky nebo vyrážky (například potencionálně Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, které mohou vést k úmrtí)

-

ochablost svalů, zánět šlach, zhoršení příznaků myastenie gravis (viz bod 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CIPHIN pro infusione je zapotřebí)

Frekvence výskytu není známá (ze známých dat nemůže být stanovena)

-

příznaky postižení nervového systému jako jsou bolest, pálení, štípání, brnění a/nebo slabost končetin

-

závažné poruchy srdečního rytmu, nepravidelný srdeční rytmus (torsades de pointes)

5. JAK PŘÍPRAVEK CIPHIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek CIPHIN pro infusione nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte infuzní láhev v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CIPHIN pro infusione obsahujeLéčivou látkou je: ciprofloxacinum 200 mg v 100 ml infuzního roztoku

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina mléčná, voda na injekci, kyselina chlorovodíková 10%.

Jak přípravek CIPHIN pro infusione vypadá a co obsahuje toto baleníVzhled: čirý bezbarvý nebo slabě žlutý roztokVelikost balení: 100 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:ZENTIVA, a.s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 16.2. 2011

Odborná lékařská rada/doporučeníAntibiotika se užívají k léčbě bakteriálních infekcí. Proti virovým infekcím nejsou účinná.Jestliže Vám předepsal lékař antibiotika, jsou určena pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. I přes léčbu antibiotiky mohou některé bakterie přežít a růst. Tomuto jevu se říká rezistence: některá antibiotika přestanou účinkovat.Nesprávné užívání antibiotik zvyšuje rezistenci. Jestliže nedodržíte instrukce vztahující se k:-

dávkování

-

frekvenci užívání

-

délce léčby,

můžete přispět k vytvoření bakteriální rezistence a tak prodloužit léčbu, nebo snížit účinnost antibiotik.

Aby bylo dosaženo maximálního účinku tohoto léku:1. Používejte antibiotika pouze, jsou-li Vám předepsána.2. Důsledně dodržujte předepsané dávkování.3. Antibiotika nikdy znovu bez lékařského předpisu neužívejte, a to ani k léčbě podobného onemocnění.4. Svá antibiotika nikdy nepodávejte další osobě; nemusí se k léčbě onemocnění, kterým trpí hodit.5. Po ukončení léčby veškeré nespotřebované léky vraťte do lékárny, aby mohly být správně zlikvidovány.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:Ciprofloxacin se musí podávat intravenózní infuzí. U dětí je délka trvání infuze 60 minut.U dospělých pacientů je při podání 200 mg přípravku CIPHIN pro infusione délka infuze 30 minut. Pomalá infuze do velké žíly zmenší pacientovo nepohodlí a sníží riziko venózního podráždění. Infuzní roztok může být podáván samostatně, nebo je možné do něho přimíchat další kompatibilní infuzní roztok.

Jestliže nebyla potvrzena kompatibilita s dalšími infuzními roztoky/léky, musí se infuzní roztok podávat vždy zvlášť. Znaky nekompatibility jsou např. sraženina, zakalení a barevné skvrny.

Nekompatibilita se objevuje u všech infuzních roztoků/léků, které jsou fyzicky nebo chemicky nestabilní co se týče hodnot pH (např. penicilin, heparinové roztoky), zejména v kombinaci roztoků, které jsou upraveny na alkalické pH (pH infuzního roztoku ciprofloxacinu: 3,9-4,5).

Po zahájení intravenózní léčbou je možné také pokračovat perorální léčbou.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls141082/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

CIPHIN pro infusione 200 mg/100 mlInfuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

ciprofloxacinum 200 mg v 100 ml infuzního roztokuPomocné látky: 15,4 mmol Na v 200 mg (100 ml).Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Infuzní roztokVzhled: čirý bezbarvý nebo slabě žlutý roztok

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Infuzní roztok CIPHIN pro infusione 200 mg/100 ml jsou určené k léčbě následujících infekcí (viz body 4.4 a 5.1). Před zahájením terapie věnujte zvláštní pozornost dostupným informacím vztahujícím se k rezistenci na ciprofloxacin.

Pozornost musí být věnována oficiálním doporučením týkajících se správného užití antibiotik.

Dospělí

 Infekce dolního dýchacího traktu způsobené gramnegativními bakteriemi (viz bod

4.4):-

exacerbace chronické obstruktivní pulmonální nemoci,

-

bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy nebo u bronchiektázie,

-

pneumonie,

 chronický hnisavý zánět středního ucha

 akutní exacerbace chronické sinusitidy, zejména pokud jsou jejich příčinou

gramnegativní bakterie, včetně Pseudomonas aeruginosa,

 infekce močových cest,

 epididymoorchitida, včetně infekcí způsobených Neisseria gonorrhoae, citlivou na

fluorochinolon

 pánevní zánětlivé onemocnění (PID), včetně infekcí způsobených Neisseria

gonorrhoae,citlivou na fluorochinolon.

U výše uvedených infekcí pohlavního ústrojí, způsobených Neisseria gonorrhoeae, je obzvláště důležité získat lokální informace o rozšíření lokální rezistence na ciprofloxacin a potvrdit citlivost laboratorními testy.

 infekce gastrointestinálního traktu (např. cestovatelský průjem)

 intraabdominální infekce,

 infekce kůže a měkkých tkání způsobené gramnegativními bakteriemi,

 maligní otitis externa

 infekce kostí a klubů,

 infekce u pacientů s neutropenií,

 profylaxe u pacientů s neutropenií,

 inhalace antraxu (postexpoziční profylaxe a kurativní léčba).

Děti a dospívající

 Broncho-pulmonální infekce u cystické fibrózy způsobené Pseudomonas aeruginosa, komplikované infekce močových cest a pyelonefritida, Inhalace antraxu (postexpoziční profylaxe a kurativní léčba).

Ciprofloxacin může být u dětí a dospívajících použit také k léčbě dalších závažných infekcí, je-li to považováno za vhodné (viz body 4.4 a 5.1).

Léčbu mohou zahájit pouze lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou cystické fibrózy a/nebo závažných infekcí u dětí a dospívajících (viz body 4.4 a 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování se stanovuje na základě indikace, závažnosti a místa infekce, citlivosti původce infekce na ciprofloxacin, funkce ledvin pacienta a u dětí a dospívajících na hmotnosti pacienta.

Délka léčby závisí na závažnosti onemocnění, klinickém průběhu a bakteriologickém obrazu.

Úvodní intravenózní léčba může být po té, co lékař zváží klinický stav pacienta, nahrazena perorální léčbou tabletami. K přechodu z intravenózní léčby na perorální by mělo dojít co nejdříve. Ve vážných případech, nebo když pacient není schopen užívat tablety (např. pacient na enterální výživě), se doporučuje zahájit léčbu s intravenózní formou ciprofloxacinu a následně, když to stav pacienta umožňuje, přejít na léčbu perorální.

Léčba infekcí, které jsou způsobeny určitými bakteriemi (např. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter nebo Staphylococci) může vyžadovat podávání vyšších dávek ciprofloxacinu společně s dalšími vhodnými antibiotiky.

Léčba některých infekcí (např. pánevního zánětlivého onemocnění, intraabdominálních infekcí, infekcí u pacientů s neutropenií a infekcí kostí a kloubů) může vyžadovat současné podávání dalších vhodných antibiotik, v závislosti na původci infekce.

Dospělí

Indikace

Denní dávka

Celková délka léčby (zahrnující případně i úvodní parenterální léčbu ciprofloxacinem)

Infekce dolního dýchacího traktu

2 x denně 400 mg až 3 x denně 400 mg

7 až 14 dnů

Akutní exacerbace chronické sinusitidy

2 x denně 400 mg až 3 x denně 400 mg

7 až 14 dnů

Chronický hnisavý zánět středního ucha

2 x denně 400 mg až 3 x denně 400 mg

7 až 14 dnů

Infekce horního dýchacího traktu

Maligní zánět zevního ucha

3 x denně 400 mg

28 dnů až 3 měsíce

2 x denně 400 mg až 3 x denně 400 mg

7 až 21 dnů, v případě zvláštních okolností (například u abscesů) může léčba pokračovat i déle než 21 dnů

Komplikovaná a nekomplikovaná pyelonefritida

Infekce močových cest

Prostatitida

2 x denně 400 mg až 3 x denně 400 mg

2-4 týdny (akutní)

Infekce pohlavních orgánů

Epididymoorchitida a pánevní zánětlivé onemocnění

2 x denně 400 mg až 3 x denně 400 mg

Nejméně 14 dnů

Průjmováonemocněnízpůsobenábakteriálnímipatogeny včetněShigella spp. jiného typu než je Shigelladysenteriae typu 1 a empirická léčbavážnéhocestovatelskéhoprůjmu

2 x denně 400 mg

1 den

Průjmová onemocnění způsobená Shigella dysenteriae typu 1

2 x denně 400 mg

5 dnů

Infekce gastrointestinálního traktu a intraabdominální infekce

Průjmová onemocnění způsobená Vibrio cholerae

2 x denně 400 mg

3 dny

Tyfová horečka

2 x denně 400 mg

7 dnů

Intraabdominální infekce způsobené gramnegativními bakteriemi

2 x denně 400 mg až 3 x denně 400 mg

5 až 14 dnů

Infekce kůže a měkkých tkání

2 x denně 400 mg až 3 x denně 400 mg

7 až 14 dnů

Infekce kostí a kloubů

2 x denně 400 mg až 3 x denně 400 mg

Max. 3 měsíce

Léčba infekce nebo profylaxe u pacientů s neutropenií,Ciprofloxacin se musí podávat současně s vhodnými antibiotiky podle oficiálních doporučení.

2 x denně 400 mg až 3 x denně 400 mg

Léčba musí pokračovat po celou dobu trvání neutropenie.

Inhalace antraxu – postexpoziční profylaxe a kurativní léčba u pacientů, u kterých je nezbytná intravenózní léčba. Podání léku musí začít co nejdříve po předpokládané nebo potvrzené expozici.

2 x denně 400 mg

60 dnů od potvrzení expozice Bacillus anthracis

Děti a dospívající

Indikace

Denní dávka

Celková délka léčby(zahrnující případně úvodní parenterální léčbu ciprofloxacinem)

Cystická fibróza

3 x denně 10 mg/kg tělesné hmotnosti, maximálně 400mg na jednu dávku

10 – 14 dnů

Komplikované infekce močových cest a pyelonefritida

3 x 6 mg/kg tělesné hmotnosti až 3 x denně 10 mg/kg tělesné hmotnosti, maximálně 400 mg na jednu dávku

10 – 21 dnů

Inhalace antraxu –postexpoziční profylaxe a kurativní léčba u pacientů, u kterých je nezbytná intravenózní léčba. Podání léku musí začít co nejdříve po předpokládané nebo potvrzené expozici.

2 x denně 10 mg/kg tělesné hmotnosti až 2 x denně 15 mg/kg tělesné hmotnosti, maximálně 400 mg na jednu dávku

60 dnů od potvrzení expozice Bacillus anthracis

Další závažné infekce

3 x denně 10 mg/kg tělesné hmotnosti, maximálně 400 mg na jednu dávku

Závisí na druhu infekce

Geriatričtí pacienti

Geriatričtí pacienti by měli dostávat dávku upravenou v závislosti na závažnosti jejich onemocnění a clearance kreatininu.

Zhoršená funkce ledvin a jater

Doporučené počáteční a udržovací dávky pro pacienty se zhoršenou renální funkcí:

Clearance kreatininu[ml/min/1,73 m²]

Sérová hladinakreatininu[μmol/l]

Perorální dávka[mg]

> 60

< 124

Viz Obvyklédávkování.

30 – 60

124 až 168

200 – 400 mg každých 12 h

< 30

> 169

200 – 400 mg každých 24 h

Pacienti na hemodialýze

> 169

200 – 400 mg každých 24 h (po dialýze)

Pacienti na peritoneální dialýze

> 169

200 – 400 mg každých 24 h

U pacientů se zhoršenou funkcí jater není nutná žádná úprava dávkování.

Dávkování u dětí se zhoršenou renální a/nebo jaterní funkcí nebylo studováno.

Způsob podání

Před použitím se musí infuzní roztok vizuálně zkontrolovat. Nesmí být zakalený.

Ciprofloxacin musí být podáván intravenózní infuzí. U dětí je délka trvání infuze 60 minut.U dospělých pacientů je při podání 200 mg přípravku CIPHIN pro infusione délka infuze 30 minut. Pomalá infuze do velké žíly zmenší pacientovo nepohodlí a sníží riziko venózního podráždění.Infuzní roztok může být podáván samostatně, nebo po smíchání s dalšími kompatibilními infuzními roztoky (viz bod 6.2).

4.3

Kontraindikace

 Hypersenzitivita na léčivou látku, další chinolony nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz

bod 6.1).

 Současné podávání ciprofloxacinu a tizanidinu (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Závažné infekce a smíšené infekce způsobené grampozitivními a anaerobními patogenyCiprofloxacin není vhodný pro monoterapii závažných infekcí a infekcí, které mohou být způsobeny grampozitivními nebo anaerobními patogeny. U těchto infekcí musí býtciprofloxacin podáván současně s dalšími vhodnými antibiotiky.

Streptokokové infekce (včetně Streptococcus pneumonie)Ciprofloxacin se pro léčbu streptokokových infekcí nedoporučuje, protože je proti nim málo účinný.

Infekce pohlavních orgánůEpididymo-orchitida a pánevní zánětlivé onemocnění mohou být způsobeny Neisseria gonorrhoeae rezistentní na flourochinolony. V případě, kdy nemůže být přítomnost Neisseria gonorrhoeae rezistentní na flourochinolony vyloučena, je vhodné ciprofloxacin podávat současně s jiným antibiotikem. V případě, kdy nedojde ke klinickému zlepšení po 3 dnech léčby, je třeba léčbu přehodnotit.

Intraabdominální infekceJe dostupné limitované množství dat vztahujících se k účinnosti ciprofloxacinu při léčbě pooperačních intraabdominálních infekcí.

Cestovatelský průjemPři volbě ciprofloxacinu musí být brány v úvahu informace vztahující se k rezistenci relevantních patogenů na ciprofloxacin.

Infekce kostí a kloubůNa základě mikrobiologických testů by měl být ciprofloxacin použit v kombinaci s dalšími vhodnými antibiotiky.

Inhalace antraxuUžití u lidí je podloženo údaji o citlivosti zjišťovanými in-vitro, experimentálními daty získanými ze studií na zvířatech a omezenými údaji o použití u lidí. Lékař, určující léčbu, by se měl řídit národními a/nebo mezinárodními pokyny, stanovené konsensem, vztahujícími se k léčbě infekce způsobené antraxem.

Děti a dospívajícíU dětí a dospívajících se užití ciprofloxacinu musí řídit dostupnými oficiálními směrnicemi. Léčbu ciprofloxacinem mohou zahájit pouze lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou cystické fibrózy a/nebo závažných infekcí u dětí a dospívajících.

Prokázalo se, že ciprofloxacin způsobuje artropatie nosných kloubů juvenilních zvířat. Bezpečnostní data získaná z randomizované, dvojitě zaslepené studie, v níž byl ciprofloxacin užit u dětí (ciprofloxacin: n=335, průměrný věk=6,3 roky; srovnávací skupina: n=349, průměrný věk 6,2 let; věkový rozsah 1 až 17 let), prokázala případy artropatie vztahující se pravděpodobně k léčbě přípravkem (rozeznané z kloubních znaků a symptomů), ve dni + 42 ze 7,2% a 4,6%. Respektive incidence artropatie ve vztahu k léčivu zjištěné po 1 rocebyly 9,0% a 5,7%. Nárůst případů artropatie, která by se mohla vztahovat k užívání léku, nebyl v průběhu času mezi skupinami statisticky signifikantní. Léčba by měla být zahájena pouze až po pečlivém zvážení poměru rizika/zisku, kvůli možným nežádoucím účinkům na klouby a/nebo okolní tkáně.

Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózyKlinické zkoušky zahrnovaly děti a dospívající ve věku 5-17 let. S léčbou dětí ve věkovém rozmezí 1 až 5 let jsou zkušenosti mnohem více omezené.

Komplikované infekce močových cest a pyelonefritidaLéčba infekce močových cest ciprofloxacinem má být zvažována, až když se nedá použít jiná léčba, zároveň musí být podložena výsledky mikrobiologického vyšetření.Klinické zkoušky zahrnovaly děti a dospívající ve věku 1-17 let.

Další specifické závažné infekce

V souladu s úřední směrnicí, nebo po pečlivém vyhodnocení přínosu a rizika, je možné ciprofloxacin použít k léčbě dalších závažných infekcí v případech, kdy není možné použít jiné terapie, nebo když selže konvenční terapie, a pokud mikrobiologické vyšetření potvrdí vhodnost jeho použití.Použití ciprofloxacinu pro léčbu jiných závažných specifických infekcí, jiných než je uvedeno výše, nebylo v klinických zkouškách ověřeno a klinické zkušenosti jsou omezené. Proto je potřeba při léčbě těchto pacientů postupovat obezřetně.

HypersenzitivitaPo jednorázové dávce se mohou vyskytnout hypersenzitivní a alergické reakce (viz bod 4.8), včetně anafylaktické a anafylaktoidní reakce, které mohou být život ohrožující. Jestliže se takové reakce objeví, podávání ciprofloxacinu musí být ukončeno a adekvátní léčba v případě potřeby zahájena. Musí být okamžitě informován lékař.

Pohybový systémCiprofloxacin se obecně nesmí používat u pacientů s anamnézou onemocnění/poškození šlach souvisejících s léčbou chinolony. Ve velmi vzácných případech, po mikrobiologickém zdokumentování původce a vyhodnocení poměru přínosu/rizika, může být ciprofloxacin těmto pacientům předepsán za účelem léčby určitých závažných infekcí, zejména pak v případech selhání standardní léčby nebo bakteriální rezistence, pokud mikrobiologické údaje použití ciprofloxacinu potvrzují.Po užití ciprofloxacinu se může vyskytnout tendinitida a ruptury šlach (zejména Achillovy šlachy), někdy bilaterální, a to již během prvních 48 hodin léčby. Riziko vzniku tendinopatie se zvyšuje u starších pacientů a u pacientů souběžně léčených kortikosteroidy (viz bod 4.8).Při jakémkoli příznaku tendinitidy (např. bolestivý otok, zánět) musí být léčba ciprofloxacinem přerušena a konzultována s lékařem. Postiženou končetinu je potřeba udržovat v klidu.U pacientů s myastenií gravis musí být ciprofloxacin užíván s opatrností (viz bod 4.8).

FotosenzitivitaBylo prokázáno, že ciprofloxacin způsobuje fotosenzitivní reakce. Pacienti užívající přípravek ciprofloxacin musí být informováni o tom, že se během léčby nesmí vystavovat přímému slunečnímu nebo UV záření (viz bod 4.8).

Centrální nervový systémJe známo, že chinolony spouští záchvaty, nebo snižují křečový práh. Užívání ciprofloxacinu upacientů s onemocněními CNS, kteří mohou být náchylní k záchvatům, se musí dobře zvážit. Jestliže se vyskytnou záchvaty, musí se léčba ciprofloxacinem přerušit (viz bod 4.8). Již po prvním užití ciprofloxacinu se mohou vyskytnout psychiatrické reakce. Ve vzácných případech mohou deprese nebo psychózy vést až sebevražednému jednání. V takových případech se musí léčba ciprofloxacinem přerušit.Mezi pacienty, kterým byl podáván ciprofloxacin, byly zaznamenány případy polyneuropatie (předběžná diagnóza, podložená neurologickými symptomy jako jsou bolest, pálení, porucha smyslů nebo svalová slabost, které se vyskytovaly samostatně nebo v kombinaci). U pacientů, u kterých se projeví příznaky neuropatie, jako jsou bolest, pálení, brnění, znecitlivění a/nebo slabost musí být podávání ciprofloxacinu ukončeno, aby se předešlo ireverzibilnímu poškození.

Srdeční poruchyCiprofloxacin je spojován s případy prodloužení QT intervalu (viz bod 4.8), proto pacientům s rizikem arytmie torsade de pointes musí být podáván s opatrností.

Gastrointestinální systémPři výskytu závažného nebo dlouho trvajícího průjmu během léčby nebo po ukončení léčby (a to i několik týdnů po ukončení léčby) je potřeba se poradit s lékařem, neboť tyto příznaky mohou indikovat kolitidu, která se vyvinula následkem užívání antibiotik (život ohrožující s možnými fatálními následky), vyžadující okamžitou léčbu (viz bod 4.8). V takových případech se musí léčba ciprofloxacinem okamžitě přerušit a musí se zahájit vhodná léčba. V této situaci jsou antiperistaltické léky kontraindikovány.

Ledviny a močové cestyV souvislosti s užíváním ciprofloxacinu byla hlášena krystalurie (viz bod 4.8). Pacienti užívající ciprofloxacin musí být dobře hydratovaní a je nutné zabránit nadměrné alkalitě jejich moči.

Játra a žlučové cestyV souvislosti s užíváním ciprofloxacinu byly hlášeny případy nekrózy jater vedoucí a život ohrožujícího selhání jater (viz bod 4.8). V případě jakýchkoli známek a příznaků onemocnění jater (například anorexie, žloutenka, tmavě zbarvená moč, svědění nebo citlivost v abdominální oblasti) je nutné léčbu přerušit.

Deficit glukozo-6-fosfát-dehydrogenázyU pacientů s deficitem glukozo-6-fosfát-dehydrogenázy byla v souvislosti s ciprofloxacinem zaznamenána hemolytická reakce. Proto by těmto pacientům neměl být ciprofloxacin podáván pokud potenciální přínos nevyváží možné riziko. V takovém případě musí být pečlivě monitorován potenciální výskyt hemolýzy.

RezistenceV průběhu nebo po ukončení léčby ciprofloxacinem se mohou vyčlenit bakterie, které projevují rezistenci na ciprofloxacin, superinfekce se může, ale nemusí, klinicky projevovat.Při dlouhodobé léčbě je zde velké riziko selekce rezistentních bakteriálních kmenů, a to zejména u infekcí způsobených kmeny Staphylococcus a Pseudomonas.

Cytochrom P450Ciprofloxacin inhibuje CYP1A2, a proto může způsobit zvýšenou sérovou koncentraci současně podávaných látek metabolizovaných tímto enzymem (např.,teofylinu clozapinu, ropinirolu, tizanidinu). Současné podávání ciprofloxacinu a tizanidinu je kontraindikováno. Z tohoto důvodu musí být u pacientů užívajících tyto látky současně s ciprofloxacinem pečlivě sledovány klinické příznaky předávkování a dále může být také potřebné stanovení sérových koncentrací (např.teofylinu); (viz bod 4.5).

MetotrexátSoučasné užívání ciprofloxacinu a metotrexátu se nedoporučuje (viz bod 4.5).

Interakce s testyIn-vitro aktivita ciprofloxacinu proti Mycobacterium tuberculosis, by mohla mít za následek negativní výsledky bakteriologického testu vzorků, od pacientů kteří současně užívají ciprofloxacin.

Reakce v místě vpichuPři intravenózním podání ciprofloxacinu byly hlášeny lokální reakce v místě vpichu infuze. Tyto reakce se vyskytují častěji v případech, kdy je doba trvání infuze 30 minut nebo méně. Mohou se projevovat jako lokální reakce pokožky a po ukončení infuze rychle vymizí.

Následné intravenózní podání není kontraindikováno, pokud se reakce nenavrátí nebo nezhorší.

Zatížení NaClU pacientů, u kterých je sodík z lékařského hlediska nežádoucí (pacienti s kongestivním srdečním selháváním, selháváním ledvin, nefrotickým syndromem, atd.), se musí vzít do úvahy další přísun sodíku (obsah chloridu sodného, viz bod 2).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv jiných přípravků na ciprofloxacin:

Probenecid

Probenecid interferuje s renální sekrecí ciprofloxacinu. Souběžné užívání probenecidu a ciprofloxacinu vede ke zvýšení sérové koncentrace ciprofloxacinu.

Vliv ciprofloxacinu na jiné léčivé přípravky:

Tizanidin

Tizanidin se nesmí podávat současně s ciprofloxacinem (viz bod 4.3). V klinické studii se zdravými jedinci došlo ke zvýšení sérové koncentrace tizanidinu (hodnota Cmax se zvýšila: 7krát, rozmezí: 4 až 21krát; hodnota AUC se zvýšila: 10krát, rozmezí: 6 až 24krát) při současném podávání s ciprofloxacinem. Zvýšená sérová koncentrace tizanidinu je spojena s umocněným hypotenzitivním a sedativním efektem.

Metotrexát

Renální tubulární transport metotrexátu může být inhibován současným podáním ciprofloxacinu, což může vést k zvýšeným plazmatickým hladinám metotrexátu a zvýšit riziko toxických reakcí souvisejících s metotrexátem. Proto se současné podávání nedoporučuje (viz bod 4.4).

Teofylin

Současné podávání ciprofloxacinu a teofylinu může způsobit nežádoucí zvýšení sérové koncentrace teofylinu. To může vést k nežádoucím účinkům vyvolaných teofylinem. Ve vzácných případech mohou být tyto nežádoucí účinky život ohrožující nebo i smrtelné. Při současnému podávání těchto dvou léků se musí kontrolovat sérové koncentrace teofylinu a dávky teofylinu musí být případně vhodně sníženy (viz bod 4.4).

Další deriváty xantinu

Byly zaznamenány případy, kdy při současném užívání ciprofloxacinu a kofeinu nebo pentoxifylinu (oxpentifylinu) došlo ke zvýšení sérové koncentrace těchto derivátů xantinu.

Fenytoin

Současné užívání ciprofloxacinu a fenytoinu může vést ke zvýšení nebo snížení sérových hladin fenytoinu, proto se doporučuje sledovat hladiny léků.

Perorální antikoagulancia

Současné podávání ciprofloxacinu a warfarinu může umocňovat jeho antikoagulační efekt. Bylo hlášeno velké množství případů vykazujících zvýšení aktivity perorálních antikoagulancií u pacientů užívajících antibiotika, včetně fluorochinolonů. Velikost rizikazávisí na probíhající infekci, věku a celkovém stavu pacienta. Proto je těžké stanovit, podíl fluorochinolonů na nárůstu INR (international normalised ratio). Proto se v průběhu současného podávání ciprofloxacinu s perorálními antikoagulancii, ale i krátce po jeho ukončení, doporučuje častější sledování protrombinového času (INR), a pokud je to nutné, upravit perorální dávky antikoagulačních přípravků.

Ropinirol

V klinické studii bylo prokázáno, že souběžné užívání ropinirolu a ciprofloxacinu, středně silného inhibitoru izoenzymu CYP450 1A2, má za následek zvýšení hodnot Cmax a AUC ropinirolu o 60 %, resp. 84 %. Během současné léčby s ciprofloxacinem, i krátce po jejím ukončení, se doporučuje klinické sledování a případně vhodná úprava dávek ropinirolu (viz bod 4.4).

Clozapin

Po sedmidenním současném užívání 250 mg ciprofloxacinu s clozapinem, se zvýšily sérové koncentrace clozapinu a N-desmetylclozapinu o 29 %, resp. 31 %. Během současné léčby clozapinem a ciprofloxacinem, i krátce po jejím ukončení, se doporučuje klinické pozorování a vhodná úprava dávek clozapinu (viz bod 4.4).

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíMnožství dat vztahujících se k těhotným ženám, kterým byl podáván ciprofloxacin, je limitované, tato data neindikují ani malformace, ani toxický vliv ciprofloxacinu na plod/novorozence. Studie na zvířatech neprokázaly ani přímou ani nepřímou reprodukční toxicitu. U plodů zvířat a mladých zvířat, vystavených působení chinolonů, bylo pozorováno poškození nezralých chrupavek. Proto nelze vyloučit negativní působení tohoto léčivého přípravku na lidský nedospělý organizmus/plod, které může mít za následek poškození kloubní chrupavky (viz bod 5.3).Proto, v rámci prevence, je vhodné se užívání ciprofloxacinu během těhotenství vyhnout.

KojeníCiprofloxacin se vylučuje do mateřského mléka. Proto by vzhledem k potencionálnímu riziku poškození kloubů neměl být kojícími ženami užíván.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem ke svým neurologickým vlivům může ciprofloxacin ovlivnit dobu reakce. Z tohotodůvodu může být schopnost řídit a obsluhovat stroje snížená.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v souvislosti s tímto lékem (ADR) jsou nevolnost, průjem, zvracení, přechodné zvýšení transamináz, vyrážka a reakce v místě injekce a infuze.

ADR vycházející z výsledků klinických studií (celkem n = 52 057) a post-marketinkového sledování ciprofloxacinu (perorální, intravenózní a následná léčba), seřazené podle kategorií četnosti jsou uvedeny níže. Analýza četnosti byla provedena společně pro perorální a intravenózní formu ciprofloxacinu.

Třídy orgánových systémů

Časté≥ 1/100 až 1< 1/10

Méně časté≥ 1/1000 až 1< 1/100

Vzácné≥ 1/10000 až 1< 1/1000

Velmi vzácné< 1/10000

Frekvence není známa(nemůže být ze známých dat určena)

Infekce a zamoření

Mykotické superinfekce

Kolitida v důsledku užívání antibiotik (ve velmi vzácných případech s možnými fatálními následky); (viz bod 4.4)

Poruchy krve a lymfatického systému

Eosinofilie

LeukopenieAnemieNeutropenieLeukocytózaThrombocytopenieThrombocytemie

Hemolytická anemieAgranulocytózaPancytopenie (život ohrožující)Deprese kostní dřeně (život ohrožující)

Poruchy imunitního systému

Alergické reakceAlergický edém/angioedém

Anafylaktické reakceAnafylaktický šok (život ohrožující);(viz bod 4.4)Reakce jako při sérové nemoci

Poruchy metabolizmu s výživy

Anorexie

Hyperglykémie

Psychiatrické poruchy

Psychomotorická hyperaktivita/

Zmatenost a dezorientacePocity úzkosti

Psychotické reakce (viz bod 4.4)

neklid

Abnormální sněníDepreseHalucinace

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavyZávratěPoruchyspánkuPoruchychuťovéhovnímání

Parestezie adysestezieHypoestezieTřesZáchvaty (viz bod4.4)Vertigo

MigrénaPoruchykoordinacePoruchy chůzePoruchyčichovéhonervuIntrakraniálníhypertenze

Periferní neuropatie (viz bod 4.4)

Poruchy oka

Poruchy vidění

Poruchy barevného vidění

Poruchy ucha a labyrintu

TinnitusZtráta sluchu/Poškození sluchu

Srdeční poruchy

Tachykardie

Ventrikulární arytmie,Prodloužení QT intervalu, torsades de pointes*

Cévní poruchy

VasodilataceHypotenzeSynkopa

Vaskulitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Dyspnoe (včetně astmatických stavů)

Gastrointe-stinální poruchy

Nauzea, Průjem

Zvracení,Bolest břichaDyspepsieFlatulence

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšení transaminázZvýšené hodnoty bilirubinu

Zhoršení funkce jaterŽloutenkaHepatitida

Nekróza jater (velmi vzácně progredující v život ohrožující selhání jater);(viz bod 4.4)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

VyrážkaPruritusKopřivka

Fotosenzitivní reakce (viz bod 4.4)

PetechieErythemamultiformeErythema

nodosumStevens-Johnsonůvsyndrom(potenciálněživotohrožující)Toxickáepidermálnínekrolýza(potenciálněživotohrožující)

Poruchy svalové a kosternísoustavy a pojivové tkáně

Bolesti kostí a svalů (bolest končetin, zad, hrudníku)Artralgie

MyalgieArtritidaZvýšení svalového tonu a křeče

Svalové slabostTendinitidaNatržení šlacha (zejména Achillovy šlachy), (viz bod 4.4)Exacerbace symptomů myastenie gravis (viz bod 4.4)

Poruchy ledvin a močových cest

Zhoršení funkce ledvin

Selhání ledvinHematurieKrystalurie (viz bod 4.4)Tubulointersti-ciální nefritida

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Reakce v místě injekce a infuze (pouze intravenózní podání)

Pocit slabostiHorečka

EdémPocení(hyperhidróza)

Vyšetření

Zvýšení alkalické fosfatázy v krvi

Abnormální hladina protrombinuZvýšená amyláza

*Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány v postmarketingovém období a to především u pacientů s dalšími rizikovými faktory které působí prodloužení QT intervalu (viz bod 4.4).

Níže uvedené nežádoucí účinky se častěji vyskytovaly u podskupin pacientů, kteří podstoupili intravenózní léčbu, případně sekvenční léčbu (z intravenózní léčby přešly na orální léčbu).

Časté

Zvracení, přechodné zvýšení transamináz, vyrážka

Méně časté

trombocytopenie, thrombocytemie, zmatenost a dezorientace,halucinace, parestézie a dysestézie, záchvaty, vertigo, porucha zraku,ztráta sluchu, tachykardie, vasodilatace, hypotenze, přechodné zhoršenífunkce jater, cholestatická žloutenka, selhání ledvin, edém

Vzácné

pancytopenie, úbytek kostní dřeně, anafylaktický šok, psychotickéreakce, migréna, porucha čichového nervu, zhoršení sluchu, vaskulitida, pankreatitida, nekróza jater, petechie, ruptura šlachy

Pediatričtí pacienti

Výše uvedené údaje o výskytu artropatie byly získány v rámci studií prováděných na dospělých. U dětí je vznik artropatie zaznamenáván častěji.

4.9

Předávkování

Bylo hlášeno předávkování, kdy podání 12 g vedlo ke vzniku mírných příznaků toxicity. Bylo zjištěno, že akutní předávkování v množství 16 g způsobuje akutní selhání ledvin.Příznaky předávkování jsou: závrať, třes, bolest hlavy, únava, záchvaty, halucinace, zmatení, abdominální diskomfort, snížení funkce ledvin a jater a rovněž krystalurie a hematurie. Byla zaznamenána reverzibilní renální toxicita.

Vedle běžných léčebných opatření se doporučuje sledování funkce ledvin, včetně pH moči případně podle potřeby zvýšit kyselost, aby se zabránilo krystalurii. Pacienti by měli být dobře hydratováni. Hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou se eliminuje pouze malé množství ciprofloxacinu (< 10 %).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: širokospektré fluorované chinolonové chemoterapeutikum, ATC kód: J01MA02

Mechanizmus účinku:Ciprofloxacin je fluorochinolové antibiotikum, to znamená, že působí inhibičně na oba bakteriální enzymy, topoizomerázu II (DNA-gyrázu) a topoizomerázu IV, které jsou potřebné pro replikaci, transkripci, opravu a rekombinaci bakteriální DNA.

Vztah PK/PD:Účinnost závisí hlavně na vztahu mezi maximální sérovou koncentrací (Cmax) a minimální inhibiční koncentrací (MIC) ciprofloxacinu vzhledem k příslušnému mikroorganizmu, respektive na vztahu mezi plochou pod křivkou (AUC) a MIC.

Mechanizmus rezistence:In-vitro rezistence na ciprofloxacin se může vyvinout postupným procesem mutací cílového místa u obou topoizomeráz , topoizomerázy II (DNA gyrázy) a topoizomerázy IV. Výsledný stupeň zkřížené rezistence mezi ciprofloxacinem a jinými fluorochinolony je proměnlivý. Jednotlivé mutace nemusí mít za následek klinickou rezistenci, ale násobné mutace obvykle za následek klinickou rezistenci na většinu aktivních látek nebo na všechny aktivní látky v rámci skupiny mají.

Nepropustnost a/nebo mechanizmus rezistence efluxní pumpy účinné látky může mít proměnlivý efekt na citlivost na fluorochinolony, která závisí na fyziochemických vlastnostech různých účinných látek v rámci skupiny a afinitě transportních systémů pro danou účinnou látku. Všechny in-vitro mechanizmy rezistence jsou běžně pozorovány v klinických izolátech. Mechanizmy rezistence, které inaktivují další antibiotika,například permeační bariéry (běžné u Pseudomonas aeruginosa) a effluxní mechanizmus, mohou ovlivnit citlivost na ciprofloxacin. Byla zaznamenána rezistence zprostředkovaná plazmidem kódovaná pomocí genů qnr.

Spektrum antibakteriální aktivity:Break pointy oddělující citlivé kmeny od kmenů s intermediární citlivostí a tyto od rezistentních kmenů:

Doporučení EUCAST

Mikroorganizmy

Citlivé

Rezistentní

Enterobakterie

S ≤ 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Pseudomonas

S ≤ 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Acinetobacter

S ≤ 1 mg/l

R > 1 mg/l

Staphylococcus spp.

1

S ≤ 1 mg/l

R > 1 mg/l

Haemophilus influenzae aMoraxella catarrhalis

S ≤ 0,5 mg/l

R > 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

S ≤ 0,03 mg/l

R > 0,06 mg/l

Neisseria meningitidis

S ≤ 0,03 mg/l

R > 0,06 mg/l

Break pointy nevztažitelné ktřídám*

S ≤ 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

1 Staphylococcus spp. – Break pointy pro ciprofloxacin odpovídající terapii s vysokýmidávkami.* Break pointy nevztažitelné k třídám se určovaly zejména na základě údajů PK/PD a nejsouzávislé na distribuci MIC jednotlivých druhů. Jsou určeny pouze pro druhy, pro kteréspecifické Break pointy nebyly určeny a ne pro takové druhy, pro které testy citlivostinejsou doporučovány.

Prevalence získané rezistence vybraných druhů se může lišit geograficky a časově. Vítána je informace o lokální rezistenci, zejména pokud se jedná o léčbu závažných infekcí. V nezbytných případech, kdy lokální prevalence rezistence je taková, že prospěšnost látky je přinejmenším u některých typů infekcí sporná, je třeba požádat o radu experta.

Zařazení příslušných druhů podle citlivosti na ciprofloxacin (druhy Streptococcus viz bod 4.4)

DRUHY VĚTŠINOU CITLIVÉAerobní gram-pozitivní mikroorganizmyBacillus anthracis (1)Aerobní gramnegativní mikroorganizmyAeromonas spp.Brucella spp.Citrobacter koseriFrancisella tularensisHaemophilus ducreyiHaemophilius influenzae*

Legionella spp.Moraxella catarrhalis*Neisseria meningitidisPasteurella spp.Salmonella spp.*Shigella spp.*Vibrio spp.Yersinia pestisAnaerobní mikroorganizmyMobiluncusDalší mikroorganizmyChlamydia trachomatis ($)Chlamydia pneumonie ($)Mycoplasma pneumonie ($)Mycoplasma hominis ($)DRUHY, U KTERÝCH SE MÚŽE REZISTENCE VYVINOUTAerobní gram-pozitivníí mikroorganizmyEnterococcus faecalis ($)Staphylococcus spp. (2)Aerobní gram-negativní mikroorganizmyAcinetobacter baumannii+Burkholderia cepacia+*Campylobacter spp.+*Citrobacter freundii*Enterobacter aerogenesEnterobacter cloacae*Escherichia coli*Klebsiella oxytocaKlebsiella pneumoniae*Morganella morganii*Neisseria gonorrhoeae*Proteus mirabilis*Proteus vulgaris*Providencia spp.Pseudomonas aeruginosa*Pseudomonas fluorescensSerratia marcescens*Anaerobní mikroorganizmyPeptostreptococcus spp.Propionibacterium acnesV PODSTATĚ REZISTENTNÍ ORGANIZMYAerobní gram-pozitivní mikroorganizmyActinomycesEnteroccus faeciumListeria monocytogenesAerobní gram-negativní mikroorganizmyStenotrophomonas maltophiliaAnaerobní mikroorganizmyKromě výše uvedenýchDalší mikroorganizmy

Mycoplasma genitaliumUreaplasma urealitycum* Klinická účinnost byla prokázána pro citlivé izoláty ve schválených klinických indikacích+ Míra rezistence ≥ 50 % v jedné nebo více zemích EU($): Přirozená střední citlivost neexistuje-li získaný mechanizmus rezistence(1): Byly provedeny studie s experimentálními zvířecími infekcemi způsobenými inhalací spor Bacillus anthracis; tyto studie ukázaly, že antibiotika podaná brzy po expozici, zabránila vzniku onemocnění, jestliže léčba vedla ke snížení počtu spor v organizmu pod infekční dávku. Ohledně účinnosti léčby ciprofloxacinem po inhalaci antraxu u lidí neexistují dostatečné klinické údaje. U lidí je doporučený postup užití primárně dán citlivostí, zjišťovanou in vivo, dále také výsledky experimentů se zvířaty a limitovaném množství dat získaných pro lidi. Léčba ciprofloxacinem podávaným v dávkách 500 mg 2x denně po dobu 2 měsíců je u lidí považována jako dostatečná ochrana před infekcí vyvolanou antraxem. Ošetřujícím lékařům je doporučeno seznámit se s národními a /nebo mezinárodními konvenčními dokumenty, které se vztahují k léčbě infekce antraxu.(2): S. aureus rezistentní na meticilin se obvykle projevuje ko-rezistenci na fluorochinolony.Míra rezistence na meticilin je mezi všemi druhy stafylokoků přibližně 20 až 50 %; vezvýšené míře je pozorována zejména v nemocničním prostředí.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

AbsorpcePo intravenózní infuzi ciprofloxacinu bylo dosaženo průměrné maximální sérové koncentrace na konci infuze. Farmakokinetické vlastnosti ciprofloxacin jsou přímo úměrné intravenózně podávané dávce až do dávky 400 mg.

Porovnání farmakokinetických parametrů režimů intravenózního podávání dvakrát a třikrát denně neukázalo žádný důkaz o lékové akumulaci ciprofloxacinu a jeho metabolitů.

60minutová intravenózní infuze 200 mg ciprofloxacinu nebo perorální podání 250 mg ciprofloxacinu, vždy každých 12 hodin, vytvořilo stejnou plochu pod křivkou času a sérové koncentrace (AUC).

60 minutová intravenózní infuze 400 mg ciprofloxacinu podávaná každých 12 hodin byla, co se týče hodnot AUC bioekvivalentní perorální dávce o velikosti 500 mg podávaných každých 12 hodin.

Intravenózní dávka 400 mg podávaná po dobu 60 minut každých 12 hodin měla za následek hodnotu Cmax podobnou, jako u perorální dávka 750 mg.

60 minutová infuze 400 mg ciprofloxacinu, podávaná každých 8 hodin je, co se týče AUC, ekvivalentní podávání perorální dávky 750 mg každých 12 hodin.

DistribuceVazba ciprofloxacinu na bílkoviny je nízká (20 – 30 %), ciprofloxacin je přítomen v plazmě převážně ve své neionizované formě a má rozsáhlý distribuční objem v rovnovážném stavu 2 – 3 l/kg tělesné hmotnosti. Ciprofloxacin dosahuje vysokých koncentrací v různých tkáních, jako jsou plíce (epiteliální tekutina, alveolární makrofágy, tkáňová biopsie), dutiny a zánětlivé léze (kantaridinová puchýřová tekutina) a urogenitální trakt (moč, prostata, endometrium), kde celkové koncentrace převyšují dosažené plazmatické koncentrace.

MetabolizmusByly identifikovány tyto čtyři metabolity vyskytující se v nízkých koncentracích: desetyleneciprofloxacin (M 1), sulfociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) a formylciprofloxacin (M 4). Metabolity vykazují in vitro antimikrobiální aktivitu, ta je však nižšího stupně než základní složka.Je známo, že ciprofloxacin je středně silný inhibitor izoenzymů CYP 450 1A2.

VylučováníCiprofloxacin je převážně v nezměněné podobě vylučován renálně a v menší míře také stolicí.

Vylučování ciprofloxacinu (% z dávky)

Perorální podáníMoč

Stolice

Ciprofloxacin

44,7

25,0

Metabolity (M1-M4)

11,3

7,5

Renální clearance je mezi 180-300 ml/kg/h a celková clearance je mezi 480-600 ml/kg/h. Ciprofloxacin podléhá jak glomerulární filtraci, tak tubulární sekreci. Závažně snížená funkce ledvin vede ke zvýšení poločasu ciprofloxacinu až na 12 hod.

Nerenální clearance ciprofloxacinu je způsobená hlavně aktivní transintesciální sekrecí a metabolizmem. 1 % dávky se vylučuje biliárními cestami. Ciprofloxacin je ve žluči přítomen ve vysokých koncentracích.

Pediatričtí pacienti

Údaje dostupné k doložení farmakokinetických údajů u pediatrických pacientů jsou omezené.Ve studii s dětmi nebyly hodnoty Cmax a AUC závislé na věku (od jednoho roku věku). Nebylo pozorováno významné zvýšení hodnot Cmax a AUC po více dávkách (10 mg/kg třikrát denně).

U 10 dětí se závažnou sepsí, ve věku méně než 1 rok byla hodnota Cmax 6,1 mg/l (rozmezí 4,6 – 8,3 mg/l) po 1hodinové intravenózní infuzi v dávce 10 mg/kg; odlišná hodnota 7,2 mg/l (rozmezí 4,7 – 11,8 mg/l) byla zjištěna u dětí ve věku 1 až 5 let. Hodnoty AUC byly 17,4 mg*h/l (rozmezí 11,8 – 32 mg*h/l) a 16,5 mg*h/l (rozmezí 11,0 – 23,8 mg*h/l) v příslušných věkových skupinách.

Tyto hodnoty jsou v rozsahu hodnot hlášených u dospělých dostávajících terapeutické dávky. Na základě farmakokinetické analýzy populace pediatrických pacientů s různými infekcemi je předem stanovený průměrný poločas přibližně 4 –5 hodin a biologická dostupnost suspenze je v rozsahu 50 až 80 %.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané z konvenčních studií toxicity jednorázové dávky, toxicity opakované dávky, karcinogenního potenciálu nebo reprodukční toxicity neukazují na žádné zvláštní riziko pro lidi. V klinicky relevantních úrovních expozice je ciprofloxacin, podobně jako ostatní qinolony, fototoxický pro zvířata. Údaje o fotomutagenitě / fotokarcinogenitě ukazují, že ciprofloxacin má slabý fotomutagenní nebo fototumorigenní vliv in-vitro a v experimentech se zvířaty. Tento vliv byl srovnatelný s ostatními inhibitory gyrázy.

Kloubní snášenlivostStejně jako jiné inhibitory gyráz způsobuje ciprofloxacin poškození velkých, nosných kloubů u nedospělých jedinců. Stupeň poškození chrupavky závisí na věku, druhu a dávce; poškození může být omezeno snížením zatížení kloubů. Ve studiích u dospělých jedinců (potkani, psi) nebylo poškození chrupavek zjištěno. Ve studii, provedené na mladých psech (rasy beagle) ciprofloxacin způsoboval v terapeutických dávkách těžké změny na kloubech po dvou týdnech léčby. Tyto změny byly patrné i po 5 měsících.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Chlorid sodný, kyselina mléčná, voda na injekci, kyselina chlorovodíková 10%

6.2

Inkompatibility

Infuzní roztok CIPHIN pro infusione je inkompatibilní s Ringerovým roztokem.

S CIPHIN pro infusione jsou kompatibilní následující infuzní roztoky:fyziologický roztok NaCl, 5% a 10% roztok glukózy, 5% roztok glukózy s 0,225% NaCl.

CIPHIN pro infusione se však podává, pokud nebyla prokázána kompatibilita s jinými infuzními roztoky anebo léky, zásadně samostatně. Optickými známkami inkompatibility jsou např. vypadávání z roztoku, zákal, změna barvy.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte infuzní láhev v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Zapertlovaná infuzní láhev z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový kryt, krabička. Velikost balení: 100 ml

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Obsah infuzní lahve se podává přímo pomalou intravenózní infuzí (60 minut).

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSL0

42/414/99-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

16.6.1999 / 16.2. 2011

10.

DATUM REVIZE TEXTU

16.2. 2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CIPHIN pro infusione 200 mg/100 ml

infuzní roztok

(ciprofloxacinum)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

ciprofloxacinum 200 mg v 100 ml infuzního roztoku

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

chlorid sodný, kyselina mléčná, voda na injekci, kyselina chlorovodíková 10%

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

100 ml infuzního roztoku

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek ovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla.

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte infuzní láhev v krabičce, aby byl přípravek chráněn

před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 42/414/99-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Neuplatňuje se – odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA ETIKETĚ

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CIPHIN pro infusione 200 mg/100 ml

infuzní roztok

(ciprofloxacinum)

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

ciprofloxacinum 200 mg v 100 ml infuzního roztoku

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

chlorid sodný, kyselina mléčná, voda na injekci, kyselina chlorovodíková 10%

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

100 ml infuzního roztoku

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podáníPřed použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek ovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla.

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte infuzní láhev v krabičce, aby byl přípravek chráněn

před světlem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 42/414/99-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

;

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.