Cilazapril Teva 2,5 Mg

Kód 0113752 ( )
Registrační číslo 58/ 283/08-C
Název CILAZAPRIL TEVA 2,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0113743 POR TBL FLM 10X2.5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0113752 POR TBL FLM 100X2.5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0113744 POR TBL FLM 14X2.5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0113745 POR TBL FLM 20X2.5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0113746 POR TBL FLM 28X2.5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0113747 POR TBL FLM 30X2.5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0113748 POR TBL FLM 50X2.5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0113749 POR TBL FLM 56X2.5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0113750 POR TBL FLM 60X2.5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0113751 POR TBL FLM 90X2.5MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CILAZAPRIL TEVA 2,5 MG

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls168580/2008, sukls168581/2008, sukls168582/2008, sukls168583/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cilazapril Teva 0,5 mgCilazapril Teva 1 mgCilazapril Teva 2,5 mgCilazapril Teva 5 mg

potahované tablety cilazaprilum monohydricum

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Cilazapril Teva a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilazapril Teva užívat

3.

Jak se přípravek Cilazapril Teva užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Cilazapril Teva uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK CILAZAPRIL TEVA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

-

Přípravek Cilazapril Teva patří do skupiny léků, které se nazývají inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACE-inhibitory) a které snižují krevní tlak. Současně usnadňují srdci pumpování, kterým se rozvádí krev do celého organizmu.

-

Přípravek Cilazapril Teva se používá při léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a srdeční nedostatečnosti (stav, kdy srdce nedokáže pumpovat tolik krve, aby jí byly dostatečně zásobeny všechny části těla).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

CILAZAPRIL TEVA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Cilazapril Teva, pokud:- jste alergický/á (hypersensitivní) na léčivou látku nebo na kteroukoliv z ostatních složek tohoto

léku;

- jste alergický/á (hypersensitivní) na jiné inhibitory ACE (např. ramipril);- jste měl/a již při předchozím užívání jiných přípravků ze skupiny inhibitorů ACE (např. ramiprilu)

nebo z důvodu dědičnosti či z neznámého důvodu otok obličeje, rtů, krku nebo jazyka;

-

jste těhotná, v období po třetím měsíci těhotenství ( v časném stadiu těhotenství je vhodnější vyhnout se použití přípravku Cilazapril Teva – viz Těhotenství a kojení).

2

- kojíte

Zvláštní opatrnosti při použití přípravek Cilazapril Teva je zapotřebíPřípravek Cilazapril Teva se obecně nedoporučuje v dále uváděných případech. Proto je třeba poradit se před zahájením užívání tohoto léku nebo při pokračování v jeho užívání se svým ošetřujícím lékařem:- jestliže také užíváte lithium (určené k léčbě duševních poruch), diuretika šetřící draslík

(“močopudné tabletky”), draslíkové doplňky nebo náhražky solí obsahující draslík.

- jestliže máte zúžené tepny ledvin (stenózu ledvinové tepny), nebo jestliže máte pouze jednu

funkční ledvinu.

- jestliže se během léčby objeví žloutenka. V takovém případě přestaňte tento lék užívat a obraťte se

na svého lékaře.

- jestliže máte vysokou hladinu draslíku v krvi.

Na počátku užívání tohoto léčivého přípravku nebo při změně dávkování může docházet k výraznémupoklesu krevního tlaku, zvláště pokud trpíte srdečním selháváním, ischemickou chorobou srdeční (srdeční angína) nebo poruchami cév mozku (mozkově-cévní postižení - stav po mozkové mrtvici).

Informujte svého lékaře ještě dříve, než začnete tento lék užívat:- jestliže jste na dietě s omezeným množstvím soli, nebo pokud užíváte diuretika (“močopudné

tablety”);

-

pokud se domníváte, že jste těhotná nebo byste mohla otěhotnět. Přípravek Cilazapril Teva se nedoporučuje užívat v časném stádiu těhotenství a nesmí být užíván po 3. měsíci těhotenství, protože může, pokud je v tomto období užíván, způsobit vážné poškození dítěte (viz Těhotenství a kojení).

- jestliže jste starší 70ti let věku- jestliže máte abnormální hladiny vody a minerálních látek v organizmu (nerovnováha tekutin a

elektrolytů). Možné příznaky zahrnují sucho v ústech, žíznivost, slabost, letargii, ospalost, neklid, svalovou bolestivost nebo křeče, svalovou únavu, nízký krevní tlak, snížené vylučování moči, zrychlený srdeční tep (tachykardii), nevolnost a zvracení;

- jestliže jste nedávno trpěl/a zvracením a/nebo průjmem;- jestliže máte onemocnění srdečního svalu (hypertrofickou kardiomyopatii), zúžení aortální tepny

(aortální stenózu) nebo srdeční selhání;

- jestliže trpíte onemocněním jater či ledvin, nebo jestliže jste jimi trpěl/a, popřípadě jestliže jste

léčeni hemodialýzou;

- jestliže trpíte diabetem;- jestliže trpíte postižením pojivové tkáně (např. lupus erythematosus, zánětem napodobujícím

onemocnění kůže, střev, kloubů, ledvin a srdce), jestliže užíváte léky na potlačení imunitního systému (imunosupresiva), nebo se léčíte pomocí alopurinolu (lék proti dně), nebo prokainamidu(lék proti srdečním arytmiím);

- jestliže potřebujete užít anestetikum nebo jste před rozsáhlým chirurgickým zákrokem;- jestliže musíte absolvovat aferézu LDL (odstranění cholesterolu z krve pomocí přístroje);- jestliže musíte podstoupit léčbu na snížení citlivosti vůči jedům některých druhů hmyzu.

Dále může tento lék vyvolávat suchý kašel, který však po vysazení léčby ustupuje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyInformujte svého lékaře, pokud užíváte některé z následujících látek, nebo pokud jste je užívali nedávno:- Soli lithia, které se užívají k léčbě duševních chorob (viz kapitola “Zvláštní opatrnosti při použití

přípravku Cilazaprilu je zapotřebí”);

- Diuretika šetřící draslík (“močopudné tabletky”) - jako je spironolakton, triamteren, kanrenoát

draselný nebo amilorid;

- Draselné soli;

3

- Jiné léky proti vysokému krevnímu tlaku, jako jsou beta-blokátory (např. bisoprolol), blokátory

kalciových kanálů (např. verapamil), metyldopa, nitráty (např. glycerol- trinitrát), přípravky rozšiřující cévy (např. minoxidil);

- Jiná diuretika (“močopudné tablety”);- Léky známé jako sympatomimetika, např. salbutamol, efedrin a některé léky proti příznakům

nachlazení, kašle či chřipky;

- Nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), které se používají k potlačení bolesti a zánětu, např.

kyselina acetylsalicylová (aspirin) nebo ibuprofen;

- Hepariny, látky, které zabraňují vzniku krevních sraženin a k jejich rozpouštění;- Imunosupresivní přípravky, jako je cyklosporin nebo takrolimus, které se používají po transplantaci

orgánů;

- Kortikosteroidy, jako je beklometazon nebo prednizolon, které se někdy používají k potlačování

zánětů vyvolaných alergickými reakcemi;

- Alopurinol, který se používá k léčbě dny;- Prokainamid, který se používá k léčení abnormalního srdečního rytmu;- Léky užívané k léčbě diabetu, jako je insulin, hypoglykemické sulfonamidy nebo metformin;- Antacida, léky, které zlepšují trávení. Dávky přípravku Cilazaprilu a antacida se mají užít

v dvouhodinovém odstupu;

- Antidepresiva jako imipramin;- Léky používané k léčení psychotických onemocnění – jako je chlorpromazin, kyamemazin,

levomepromazin, tioridazin, trifluperazin, amisulprid, sulpirid, tiaprid, droperidol, haloperidol nebopimozid.

Váš lékař či lékárník by proto měl být informován o všech lécích, které v současnosti užíváte nebo jste nedávno užíval, a to včetně léků volně prodejných.

Užívání přípravku Cilazapril Teva s jídlem a pitímBěhem užívání tohoto léku nekonzumujte alkohol, neboť by mohlo dojít k zesílení vlivu přípravku na snížení krevního tlaku.

Těhotenství a kojení TěhotenstvíPokud se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), sdělte to svému lékaři. Za normálních okolností Vám lékař doporučí ukončit léčbu přípravkem Cilazapril Teva ještě před tím než otěhotníte nebo ihned, jakmile se dovíte, že jste těhotná, a doporučí léčbu jiným přípravkem. Přípravek Cilazapril Teva se nedoporučuje užívat v časném stádiu těhotenství a nesmí být užíván po 3. měsíci těhotenství, pokud je v tomto období užíván, může způsobit vážné poškození dítěte.KojeníJestliže kojíte anebo zamýšlíte své dítě kojit, sdělte to svému lékaři. Přípravek Cilazapril Teva se nedoporučuje podávat kojícím matkám. Jestliže si budete přát kojit, zvláště je – li Vaše dítě novorozenec anebo bylo narozeno předčasně, lékař Vám může změnit léčbu.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůTento lék může občas vyvolávat pocit nejistoty, nízký krevní tlak nebo závratě. Pokud se uvedené příznaky u Vás objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku CilazaprilTevaTento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy: jestliže Vás ošetřující lékař informoval, že trpítenesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s ním ještě dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CILAZAPRIL TEVA UŽÍVÁ

4

Přípravek Cilazapril Teva se užívá přesně podle pokynů ošetřujícího lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Ošetřující lékař rozhodne o správné počáteční dávce i o jejím navyšování podle Vašeho zdravotního stavu a podle toho, zda užíváte ještě nějaké další léky. Dávkování si sami neměňte, pokud Vám to lékař nedoporučil. Přípravek Cilazapril Teva se může užívat samostatně nebo společně s jinými léky na snižování krevního tlaku.

Obvyklé dávkování je následující:

Vysoký krevní tlak:- Obvyklá počáteční dávka je 1 mg jednou denně. V některých případech může lékař rozhodnout o

nižší počáteční dávce.

- Jste-li starší věkové kategorie, začne u Vás lékař pravděpodobně s dávkou 0,5 nebo 1 mg denně.- Jestliže máte potíže s ledvinami nebo játry, zahájí u Vás lékař léčbu nižší dávkou než obvykle.- Jestliže už užíváte diuretika (močopudné tablety), vysadí je lékař úplně asi 2 nebo 3 dny před

podáváním přípravku Cilazapril Teva. Lékař Vám může předepsat počáteční dávku 0,5 mg přípravku Cilazapril Teva.

- Podle odezvy Vám lékař pravděpodobně dávku navýší na 2,5 až 5 mg denně.

Srdeční selhání:- Obvyklá počáteční dávka je 0,5 mg jednou denně.- Jste-li ve starší věkové kategorie, zahájí Vám lékař pravděpodobně užívání dávkou 0,5 mg denně. - Jestliže trpíte ledvinovými nebo jaterními potížemi, lékař může podávání zahájit dávkou nižší než

obvykle.

- Podle odezvy Vám lékař dávku zvýší pravděpodobně minimálně na 1 mg denně. - Obvyklá maximální dávka je 5 mg jednou denně.

Potahované tablety přípravku CilazaprilTeva zapíjejte vodou a užívejte vždy přibližně ve stejnou denní dobu.

Děti a dospívající:- Vzhledem k nedostatku informací o bezpečnosti a účinnosti by neměl být podáván přípravek

Cilazapril Teva dětem a dospívajícím ve věku do 18 let.

Jestliže jste užil/a více přípravku CilazaprilTeva, než jste měl/aJestliže jste Vy (popřípadě někdo jiný) užil velké množství tablet najednou, nebo pokud si myslíte, že tabletu spolklo dítě, obraťte se okamžitě na nejbližší lékařskou pohotovost nebo na svého lékaře. Předávkování pravděpodobně vyvolá nízký krevní tlak, závratě, zrychlené dýchání (hyperventilaci), nízkou nebo vysokou tepovou frekvenci, bušení srdce (palpitace), úzkost a pocit ospalosti a zmatenosti. Do nemocnice nebo k lékaři si s sebou, prosím, vezměte tento leták, jakékoliv zbývající tablety a jejich obal, aby by bylo jasné, co jste požil.

Jestliže jste zapomněl/a přípravek CilazaprilTeva užítNezdvojujte další dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu. Vezměte si další dávku v obvyklém čase.

Jestliže jste přestal/a přípravek CilazaprilTeva užívatLéčba hypertenze a srdečního selhávání je dlouhodobá a její přerušení se musí projednat s lékařem. Přerušení nebo vysazení léčby by mohlo vyvolat zvýšení krevního tlaku, pokud se na něj léčíte, či opětovný výskyt příznaků, pokud se léčíte na srdeční selhávání.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů o použití tohoto přípravku se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

5

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek CilazaprilTeva nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vyskytovaly se následující nežádoucí účinky, a to přibližně v uváděné frekvenci.

Jestliže se vyskytnou následující nežádoucí účinky, přestaňte přípravek CilazaprilTeva užívat a informujte okamžitě svého ošetřujícího lékaře, nebo se obraťte na lékařskou pohotovost nejbližšího nemocničního zařízení:- Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo krku, které mohou vyvolávat

potíže při polykáni nebo dýchání).Jde o závažný, avšak vzácný nežádoucí účinek (postihující méně než jednu osobu z 1,000, ale více než jednu z 10,000), který se vyskytuje častěji u pacientů tmavé pleti než u ostatních pacientů. Může být nutné okamžité lékařské ošetření nebo hospitalizace.

- Žloutenka (zežloutnutí kůže, zežloutnutí pokožky a bělma očí vyvolané jaterními nebo krevními

potížemi) (viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilazapril Teva užívat- 'Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CilazaprilTeva je zapotřebí').Jde o závažný, ale velmi vzácný nežádoucí účinek, který se objevuje u méně než jedné osoby z 10,000.

Na svého lékaře se obraťte okamžitě, jestliže se objeví následující stavy:- Infekce se symptomy jako horečka a závažné zhoršení celkového zdravotního stavu, nebo horečka

se příznaky místní infekce jako bolest v krku / faringitida /, obtíže v oblasti úst nebo močového ústrojí: přípravek Cilazapril Teva může vyvolávat snížení počtu bílých krvinek a odolnost vůči infekci může být oslabena.Jde o velmi vzácný nežádoucí účinek vyskytující se u méně než jedné osoby z 10,000. Provede se odběr krve kvůli kontrole možného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je důležité informovat ošetřujícího lékaře o tom, že lék užíváte.

Dále se mohou vyskytovat také následující nežádoucí účinky:

Časté (postihující méně než jednu osobu z 10, ale více než jednu osobu ze 100):- Bolest hlavy, točení hlavy;- Nízký krevní tlak, který může být spojen s pocitem nejistoty, slabosti, mdlob nebo točením hlavy

při vstávání;

- Kašel (viz bod 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cilazapril- Teva užívat -

'Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cilazapril-Teva je zapotřebí');

- Nevolnost, průjem, zvracení;- Vyrážka;- Únava.

Méně časté (postihující méně než jednu osobu ze 100, ale více než jednu osobu z 1,000):- Změny nálad, omdlévání, poruchy spánku;- Srdeční záchvat, mrtvice, bušení srdce (palpitace), silně zrychlený puls, přechodně snížené

prokrvení končetin (který může vyvolávat stydnutí, bledost či znecitlivění postižené končetiny);

- Výtok z nosu, bolest na hrudi;- Bolest břicha, špatné trávení, zažívací poruchy;- Vyrážka s horečkou, svěděním;- Impotence;- Slabost;- Zvýšené hladiny moči nebo kreatininu v krvi;- Vysoké hladiny draslíku v krvi.

Vzácné (postihující méně než jednu osobu z 1,000 ale více než jednu osobu z 10,000):- Deprese, mravenčení, zmatenost, poruchy chuti;

6

- Dušnost, obtíže s dýcháním, které mohou souviset s chrapotem, zánětem vedlejších nosních dutin,

alergickými plicními reakcemi, zápalem plic;

- Sucho v ústech, zánět jazyka;- Alergické (hypersenzitivní) reakce, včetně angioneurotického otoku (který je charakterizován

příznaky jako chrapot, otok obličeje, jazyka nebo krku, silným svěděním, vyrážkou na kůži, omdléváním nebo závratěmi), kopřivka;

- Psoriáza (postižení kůže, kdy se na ní objevují stříbřité šupinky), vypadávání vlasů;- Bolestivost svalů popřípadě kloubů;- Nenormální funkce ledvin;- Změny hodnot jaterních testů;- Nízké hladiny sodíku v krvi.

Velmi vzácné (postihující méně než jednu osobu z 10,000):- Nenormální hodnoty krevních testů, otok nebo zvětšení lymfatických uzlin;- Autoimunitní onemocnění (např. revmatoidní artritida);- Nízké hladiny cukru v krvi;- Nervové onemocnění, které může být spojeno s bolestivostí;- Zánět cév;- Zánět slinivky břišní projevující se silnými bolestmi v oblasti břicha a zad (pankreatitida);- Angioneurotický edém (otok) střev;- Zánět jater (hepatitida), žloutenka, selhání jater;- Pocení, silné kožní vyrážky nebo kožní změny;- Může se objevovat soubor příznaků s horečkou, zánětem cév, bolestivostí svalů, kloubů popřípadě

jejich zánětem, změnami hodnot krevních testů, vyrážkou, citlivostí kůže na světlo a jinými kožními potížemi.

- Akutní selhání ledvin, nenormálně nízká nebo zcela chybějící tvorba moči;- Zvětšení prsů, a to i u mužů.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK CILAZAPRIL TEVA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Cilazapril Teva nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu.

Léčivé přípravky se nesmějí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cilazapril Teva obsahuje- Léčivá látka je cilazaprilum. Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,5/1/2,5/5 mg cilazaprilum ve

formě cilazaprilum monohydricum.

- Pomocné látky:

Jádro tablety: monohydrát laktózy, mastek, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), kopovidon, natrium-stearyl-fumarát

7

Potahová vrstva: polyvinylalkohol, 0,5, 1, 2,5 mg tablety: oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek, 1, 2,5 mg tablety: oxid železitý žlutý (E172), 2,5, 5 mg tablety: oxid železitý červený(E172)

Jak přípravek Cilazapril Teva vypadá a co obsahuje toto balení- Cilazapril 0,5 mg, potahované tablety jsou bílé až téměř bílé podlouhlé potahované tablety s půlicí

rýhou na jedné straně a vyraženým “C 0,5” na straně druhé.

- Cilazapril 1 mg, potahované tablety jsou žluté podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou na jedné

straně a vyraženým“C 1” na straně druhé.

- Cilazapril 2,5 mg, potahované tablety jsou růžové podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou na

jedné straně a vyraženým “C 2,5” na straně druhé.

- Cilazapril 5 mg, potahované tablety jsou hnědočervené podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou

na jedné straně a vyraženým “C 5” na straně druhé.

Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

- Cilazapril 0,5 mg potahované tablety jsou k dispozici v balení po 14, 20, 28, 30, 56, 60, 100.- Cilazapril 1 mg potahované tablety jsou k dispozici v balení po 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100.- Cilazapril 2,5 mg potahované tablety jsou k dispozici v balení po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90,

100.

- Cilazapril 5 mg potahované tablety jsou k dispozici v balení po 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100.

Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.Praha, Česká republika

VýrobceTEVA UK Ltd, Eastbourne, East Sussex ,Velká BritániePharmachemie B.V., Haarlem, NizozemskoTEVA Santé SA, Sens, FrancieTEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, MaďarskoTEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllo, MaďarskoIVAX Pharmaceuticals, s.r.o, Opava, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 13.4.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls168580/2008, sukls168581/2008, sukls168582/2008, sukls168583/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cilazapril Teva 0,5 mgCilazapril Teva 1 mgCilazapril Teva 2,5 mgCilazapril Teva 5 mg

potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta 0,5 mg obsahuje 0,5 mg cilazaprilum (jako cilazaprilummonohydricum).Jedna potahovaná tableta 1 mg obsahuje 1 mg cilazaprilum (jako

cilazaprilum

monohydricum).Jedna potahovaná tableta 2,5 mg obsahuje 2,5 mg cilazaprilum (jako

cilazaprilum

monohydricum).Jedna potahovaná tableta 5 mg obsahuje 5 mg cilazaprilum (jako

cilazaprilum

monohydricum).

Pomocné látky:Jedna potahovaná tableta 0,5 mg obsahuje 155 mg monohydrátu laktózy.Jedna potahovaná tableta 1 mg obsahuje 155 mg monohydrátu laktózy.Jedna potahovaná tableta 2,5 mg obsahuje 153 mg monohydrátu laktózy.Jedna potahovaná tableta 5 mg obsahuje 307 mg monohydrátu laktózy.Úplný seznam pomocných látek – viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tabletaTablety 0,5 mg: Bílá až

téměř bílá podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné

straně a vyraženým symbolem “C 0,5” na straně druhé;Tablety 1 mg: Žlutá

podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné straně a vyraženým

symbolem “C 1” na straně druhé;

Tablety 2,5 mg: Růžová

podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné straně a

vyraženým symbolem “C 2,5” na straně druhé;Tablety 5 mg: Hnědočervená

podlouhlá potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné straně a

vyraženým symbolem “C 5” na straně druhé.

Tablety lze dělit na dvě stejně velké poloviny.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

HypertenzeLéčba esenciální hypertenze.

2

Selhání srdceLéčba symptomatického srdečního selhání.

4.2

Dávkování a způsob podání

Přípravek Cilazapril Teva se užívá v denní jednorázové dávce per os. Jako ostatní léčivé přípravky užívané jednou denně se užívá přibližně ve stejnou denní dobu. Jídlo nemá na vstřebávání cilazaprilu žádný vliv.Udržovací dávka se stanovuje individuálně podle stavu pacienta a odezvy krevního tlaku (viz bod 4.4).

Esenciální hypertenzePřípravek Cilazapril Teva lze užívat jako monoterapii nebo v kombinaci s jinými skupinamiantihypertenziv.

Pacienti s hypertenzí neléčení diuretiky:

Počáteční dávkaDoporučovaná počáteční dávka je 1 mg jednou denně. U pacientů se silně aktivizovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem (konkrétně s renovaskulární hypertenzí, deplecí solí a/nebo objemovou deplecí, srdeční dekompenzací nebo těžkou hypertenzí) může po zahajovací dávce docházet k přílišnému poklesu krevního tlaku. Počáteční léčba by mělaprobíhat pod lékařským dohledem.

Udržovací dávkaObvyklá denní dávka je 2,5 mg až maximálně 5 mg podávaná jednorázově. Obecně platí, že pokud se požadovaného léčebného účinku nepodaří dosáhnout do 3 až 4 týdnů po zahájení léčby zvolenou dávkou, pak lze dávkování dále zvyšovat.

Jestliže není krevní tlak odpovídajícím způsobem kontrolován dávkou 5 mg cilazaprilu jednou denně, lze pro zesílení antihypertenzivního účinku současně podávat dávku diuretika nešetřícího draslík.

Pacienti s vysokým krevním tlakem léčení souběžně diuretiky:Po zahájení léčby přípravkem Cilazapril Teva se může objevit symptomatická hypotenze. Dochází k ní s větší pravděpodobností u pacientů, kteří souběžně užívají diuretika, zvláště pak u pacientů se srdečním selháním, starších pacientů (ve věku nad 75 let) a pacientů s dysfunkcí ledvin. V takovém případě se doporučuje opatrnost, neboť u těchto pacientů může vzniknout objemová deplece a/nebo deplece solí. Diuretikum by proto mělo být pokud možno vysazeno 2 až 3 dni před zahájením léčby přípravkem Cilazapril Teva. U hypertoniků, u nichž diuretikum vysadit nelze, a zvláště u pacientů léčených vysokými dávkami diuretik, se léčba přípravkem Cilazapril Teva zahajuje dávkou 0,5 mg.

Funkce ledvin a sérové hladiny draslíku by se měla sledovat. Dávkování přípravkem Cilazapril Teva se upravuje podle odezvy krevního tlaku. V případě potřeby lze podávání diuretika znovu zahájit (viz bod 4.4 a bod 4.5). Při počáteční léčbě pacienta, který již diuretika užívá, se doporučuje zahájit léčbu přípravkem Cilazapril Teva pod několikahodinovým lékařským dohledem až do doby, kdy bude krevní tlak stabilizován.

Selhání srdceU pacientů se symptomatickým selháním srdce by se měl přípravek Cilazapril Teva užívat jako doplňující léčba k diuretikům a ve vhodných případech digitalisovým glykosidům.

Doporučovaná počáteční dávka je 0,5 mg jednou denně, podávání zahajujeme pod pečlivým lékařským dohledem.

3

Jestliže bude počáteční dávka dobře tolerována, může se dávka pacientům titrovat na nejnižší udržovací dávku 1 mg denně podle klinické odezvy. Další titraci dávky na hodnoty v rozmezí obvyklé udržovací dávky 1 – 2,5 mg denně je nutno provést na základě pacientovy odpovědi na léčbu, klinického obrazu a snášenlivosti. Obvyklá maximální dávka je 5 mg podávaných jednou denně.

Výsledky klinických sledování ukázaly, že vylučování cilazaprilátu u pacientů s chronickým srdečním selháváním koreluje s vylučováním kreatininu. U pacientů s chronickým srdečním selháváním a zhoršenou funkcí ledvin je nutné dodržovat doporučení pro zvláštní dávkování uvedené v odstavci nazvaném "Zhoršená funkce ledvin".

Výskyt hypotenze po zahajovací dávce by neměl bránit pečlivé titraci dávky cilazaprilu po úspěšném zvládnutí této hypotenze. U pacientů s vysokým nebezpečím symptomatické hypotenze, např. pacientů s deplecí solí s hyponatrémií nebo bez hyponatrémie, pacientů s hypovolémií nebo pacientů léčených silnými diuretiky, by se měly tyto stavy upravit pokud možno ještě před zahájením léčby přípravkem Cilazapril Teva. Sledovat by se měla funkce ledvin a sérové hladiny draslíku (viz bod 4.4.).

Zhoršená funkce ledvinU pacientů se zhoršenou funkcí ledvin je možné snížit dávkování v závislosti na clearance kreatininu.

Doporučují se následující dávkovací režimy:

Clearance kreatininu

Zahajovací dávka

cilazaprilu

Maximální dávka

cilazaprilu

> 40 ml/min

1 mg jednou denně

5 mg jednou denně

10-40 ml/min

0,5 mg jednou denně

2,5 mg jednou denně

< 10 ml/min

Nedoporučuje se

HemodialýzaU pacientů na hemodialýze by se měl přípravek Cilazapril Teva podávat ve dnech, kdy se dialýza neprovádí, a dávkování by se mělo upravit podle odezvy krevního tlaku.

Zhoršená funkce jaterU pacientů s cirhózou jater, pro něž je použití přípravku Cilazapril Teva nezbytné, se léčba zahajuje opatrně při dávkování 0,5 nebo 0,25 mg jednou denně, neboť může docházet k výrazné hypotenzi (viz bod 4.4 a 5.2).

Starší pacientiLéčba hypertenze přípravkem Cilazapril Teva by se měla zahajovat dávkou mezi 0,5 a 1 mg jednou denně.

Následně je nutno udržovací dávku přizpůsobit podle individuální odezvy pacientů. Léčba chronického srdečního selhání přípravkem Cilazapril Teva se zahajuje dávkou 0,5 mg denně.

Udržovací dávka 1 až 2,5 mg se musí přizpůsobit individuální toleranci, odezvě a klinickému stavu.

U starších pacientů s chronickým selháváním srdce je nutno striktně dodržet doporučovanou zahajovací dávku 0,5 mg cilazaprilu vzhledem k nebezpečí symptomatické hypotenze.

Děti a dospívající

4

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se nedoporučuje užívat přípravek Cilazapril Tevaz důvodu nedostatečných informací o bezpečnosti a účinnosti.

4.3

Kontraindikace- Přecitlivělost na léčivou látku cilazapril, kteroukoliv pomocnou látku nebo jakýkoliv

inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE)

- Angioneurotický edém v anamnéze související s předchozí léčbou inhibitorem ACE - Vrozený nebo idiopatický angioneurotický edém - Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz bod 4.4 a 4.6)-

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Symptomatická hypotenzeU hypertoniků bez komplikací se symptomatická hypotenze vyskytuje vzácně. U hypertoniků léčených přípravkem Cilazapril-Teva je hypotenze pravděpodobnější, jestliže se u pacienta vyskytla objemová deplece, např. v důsledku léčby diuretiky, diety s omezeným příjmem soli, dialýzy, průjmu nebo zvracení či těžké renin dependentní hypertenze (viz bod 4.5 a 4.8). U pacientů se srdečním selháváním s přidruženou renální insuficiencí nebo bez přidružené renální insuficience, se vyskytovala symptomatická hypotenze. Dochází k ní nejčastěji u pacientů se závažnějším srdečním selháváním v důsledku vysokých dávek diuretik, hyponatrémie nebo zhoršené funkce ledvin. U pacientů se zvýšeným rizikem symptomatické hypotenze je nutné pečlivě sledovat zahajovací dávku i její úpravy. Podobně je tomu i u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo mozkově-cévním onemocněním, u nichž by přílišný pokles krevního tlaku vedl k infarktu myokardu nebo k cerebrovaskulární příhodě.

Akutní hypotenze by měla být léčena uložením pacienta do polohy naznak a v případě nutnosti podáme intravenózní infuzí roztok chloridu sodného v dávce 9 mg/ml (0,9 %).Přechodně vzniklá hypotenze není kontraindikací dalšího dávkování, v němž lze obvykle pokračovat bez problémů poté, co se krevní tlak zvýšil v důsledku zvětšení objemu.

U některých pacientů se srdečním selháváním, kteří mají normální nebo nízký krevní tlak, se může po užití přípravku Cilazapril-Teva objevit další snižování systémového krevního tlaku. Tento účinek lze očekávat a nebývá obvykle důvodem k ukončení léčby. Jestliže se hypotenze stane symptomatickou, může být nutné dávku přípravku Cilazapril-Teva snížit nebo ho případně vysadit úplně.

Aortální stenóza a stenóza mitrální chlopně / hypertrofická kardiomyopatieStejně jako ostatní inhibitory angiotenzin - konvertujícího enzymu (ACE) by se měl i přípravek Cilazapril-Teva podávat opatrně u pacientů se stenózou mitrální chlopně a obstrukcína výstupu z levé komory, jako je aortální stenóza nebo hypertrofická kardiomyopatie.

Zhoršená funkce ledvinV případech zhoršené funkce ledvin by se mělo dávkování přípravku Cilazapril-Teva upravit podle clearance kreatininu (viz bod 4.2). Rutinní sledování draslíku a kreatininu je u těchto pacientů součástí běžné lékařské praxe.

U pacientů se srdečním selháním, může hypotenze po zahájení léčby inhibitory ACE vést ještě k dalšímu zhoršování funkce ledvin. V těchto případech bylo popsáno akutní ledvinné selhání, které je obvykle reverzibilní.

U některých pacientů s bilaterální renální stenózou nebo se stenózou artérie solitární ledviny, kteří se léčili inhibitory ACE, docházelo ke zvyšování hladiny močoviny v krvi a sérového kreatininu, které se obvykle po vysazení léčby vracely k normálním hodnotám. Je to

5

pravděpodobnější zvláště u pacientů s renální insuficiencí. Při současné renovaskulární hypertenzi existuje zvýšené nebezpečí těžké hypotenze a renální insuficience. U těchto pacientů se má léčba zahajovat se zvýšeným lékařským dohledem nízkými dávkami a opatrnou titrací dávky. Vzhledem k tomu, že léčba diuretiky může přispívat ke vzniku tohoto stavu, měla by se vysadit a během prvních týdnů léčby přípravkem CilazaprilTeva sledovatfunkce ledvin.

U některých hypertoniků bez zjevného předchozího onemocnění renálních cév docházelo k obvykle slabému a přechodnému zvýšení močoviny v krvi a sérového kreatininu, zvláště při souběžném podávání přípravku CilazaprilTeva s diuretikem. S větší pravděpodobností je to u pacientů s již existující zhoršenou funkcí ledvin. Může být nutné snížit dávkování a/nebo diuretikum popřípadě inhibitor ACE vysadit.

ProteinurieVe vzácných případech může u pacientů s již dříve existující zhoršenou funkcí ledvin docházet k proteinurii. U klinicky relevantní proteinurie (vyšší než 1 g/den) se přípravek CilazaprilTeva užívá pouze po velmi důkladném vyhodnocení poměru mezi jeho přínosem a rizikem a při pravidelném sledování klinických a laboratorních výsledků..

Přecitlivělost / angioneurotický edémVzácně se u pacientů léčených inhibitory ACE, včetně cilazaprilu, objevoval angioedém obličeje, končetin, rtů, jazyka, hlasivkové štěrbiny popřípadě hrtanu. Tyto účinky se mohou objevit kdykoliv v průběhu léčby.

V těchto případech je nutné přípravek CilazaprilTeva okamžitě vysadit a zahájit příslušnou léčbu a sledování, aby se dosáhlo naprostého ústupu symptomů ještě před pacientovým propuštěním. Pouze v případě otoku jazyka bez postižení dýchacích funkcí, může být nutné pacienty sledovat dlouhodoběji, neboť léčba antihistaminiky a kortikosteroidy nemusí být dostatečná.

Ve velmi vzácných případech docházelo v důsledku angioedému souvisejícího s otokem hrtanu nebo otokem jazyka dokonce k úmrtí. Pacienti s postižením jazyka, hlasivkové štěrbiny nebo hrtanu budou mít pocit překážky v dýchacích cestách, zvláště pak ti, kteří podstoupilichirurgický zákrok dýchacích cest. V takových případech je nutné okamžitá léčba se zvážením podání adrenalinu popřípadě zajištění průchodnosti dýchacích cest. Pacient by měl být pod pečlivým lékařským dohledem, dokud nedojde k naprostému a trvalému ústupu symptomů.

Inhibitory ACE vyvolávají vyšší výskyt angioneurotického edému u pacientů tmavé pleti ve srovnání s ostatními pacienty. U pacientů s anamnézou angioneurotického otoku nesouvisejícího s léčbou inhibitorem ACE se může při léčbě inhibitorem ACE zvyšovat nebezpečí angioneurotického otoku (viz bod.4.3).

U pacientů léčených ACE inhibitory byl ojediněle popsán intestinální angioedem.. U těchto pacientů se objevila bolest břicha (s/nebo nevolností a zvracením);v některých případech nepředcházel angioedém obličeje a hladiny C1 esterázy zůstaly normální. Diagnostika angioedému zahrnovala břišní CT nebo vyšetření ultrazvukem nebo chirurgicky a symptomy ustoupily po přerušení užívání ACE inhibitorů. U pacientů, kteří užívají ACE inhibitory a mají bolest břicha, se do diferenciální diagnosticky zahrnuje intestinální angioedem (viz bod4.8).

Anafylaktoidní reakce u pacientů léčených hemodialýzouU pacientů na dialýze s membránami o vysokém průtoku (např. AN 69), kteří byli současně léčení inhibitorem ACE, se vyskytly anafylaktoidní reakce. U těchto pacientů by se mělo zvážit použití jiného druhu dialytické membrány nebo jiné skupiny antihypertenziv.

Anafylaktoidní reakce při aferéze lipoproteidů nízké hustoty (LDL)

6

Vzácně docházelo k život ohrožujícím anafylaktoidním reakcím také u pacientů léčených inhibitory ACE při aferéze LDL se sulfátem dextranu. Těmto reakcím lze předejít dočasným vysazením léčby inhibitorem ACE vždy před zahájením každé aferézy.

DesenzibilizaceAnafylaktická reakce se rovněž může vyskytnout u pacientů podstupujících desenzibilizační léčbu vosím nebo včelím jedem zároveň léčených ACE inhibitory. Přípravek Cilazapril Tevase musí dočasně vysadit před zahájením desenzibilizační léčby.

Selhání jaterU pacientů se zhoršenou funkcí jater se mohou objevit vysoké koncentrace cilazaprilu v plazmě. Velmi vzácně se při podávání inhibitorů ACE rozvinul syndrom počínající cholestatickou žloutenkou nebo hepatitidou, s progresí fulminantní nekrózy a (v některých případech) dokonce úmrtím. Mechanizmus tohoto syndromu není znám. U pacientů léčených cilazaprilem, u nichž se rozvine žloutenka nebo dojde ke zvýšení hladin jaterních enzymů, by se měl přípravek Cilazapril Teva vysadit a zahájit příslušný lékařský dozor.

Neutropénie / agranulocytózaU pacientů léčených inhibitory ACE se vyskytuje neutropénie/agranulocytóza,trombocytopénie a anémie. U pacientů s normální funkcí ledvin bez dalších komplikujících faktorů se neutropénie vyskytuje vzácně. Neutropénie i agranulocytóza jsou však vratné po přerušení léčby inhibitorem ACE. Zvláště opatrně by se měl přípravek Cilazapril Teva užívat u pacientů s kolagenovým onemocněním cév, imunosupresní léčbou, léčbou alopurinolem nebo prokainamidem nebo kombinací těchto komplikujících faktorů, a to zvláště v případech, kdy se již v minulosti vyskytovala zhoršená funkce ledvin. U některých z takových pacientů se objevily závažné infekce nereagující v některých případech ani na intenzivní antibiotickou léčbu. Při použití cilazaprilu u těchto pacientů se doporučuje periodicky sledovat počet leukocytů a poučit pacienta, aby nahlásil jakýkoliv příznak infekce.

Rasová příslušnostPravděpodobně vzhledem k vyšší prevalenci nízkých hodnot reninu u hypertoniků tmavé pleti může být cilazapril stejně jako inhibitory ACE při snižování krevního tlaku u pacientů tmavé pleti méně účinný.

KašelPři užívání inhibitorů ACE se vyskytuje kašel. Tento kašel je obvykle suchý, přetrvávající až do doby, kdy dojde k vysazení léčby. Kašel vyvolaný užíváním inhibitoru ACE by se měl považovat za součást diferenciální diagnostiky kašle.

Operace /anestézie U pacientů podrobujících se většímu chirurgickému zákroku nebo během anestézie přípravkyvyvolávajících hypotenzi, může cilazapril blokovat tvorbu angiotenzinu II sekundárně uvolněním kompenzačního reninu. Jestliže dojde k hypotenzi na základě tohoto mechanizmu, lze ji kompenzovat zvýšením objemu.

HyperkalémieU některých pacientů léčených inhibitory ACE, a to včetně cilazaprilu, se pozorovalo zvýšení sérových hladin draslíku. Mezi pacienty ohroženými vznikem hyperkalémie patří pacienti s ledvinovou nedostatečností nebo zhoršenou renální funkcí, diabetem mellitus, akutní srdeční dekompenzací, metabolickou acidózou, interkurentními příhodami, zejména dehydratace,starší osoby (ve věku nad 70 let) nebo pacienti užívající souběžně diuretika šetřící draslík, doplňky draslíku či náhražky solí obsahující draslík (zvláště u pacientů s renálním postižením, u nichž může kombinované užívání vést k výraznému zvýšení draslíku v séru) nebo u pacientů užívajících jiné léčivé přípravky vyvolávající zvýšení sérové hladiny draslíku (např. heparin). Hyperkalémie může způsobit vážné někdy až fatální arytmie. Považuje-li se

7

současné užívání výše uvedených přípravků za vhodné, doporučuje se opatrnost a pravidelné sledování sérového draslíku (viz bod 4.5).

Pacienti s diabetemU diabetiků léčených perorálními antidiabetiky nebo insulinem by se měly během prvního měsíce léčby inhibitorem ACE pečlivě sledovat hodnoty glykémie (viz bod 4.5).

LithiumKombinace lithia s cilazaprilem se obecně nedoporučuje (viz bod 4.5).

Těhotenství ACE inhibitory by se neměly podávat během těhotenství. Jestliže není nezbytné pokračovat v terapii ACE inhibitory, pacientky, které plánují otěhotnět, by měly přejít na léčbu jinými antihypertenzivy, u nichž je podávání v těhotenství bezpečnější. V případě, že se těhotenství prokáže, podávání ACE inhibitorů okamžitě přerušte a případně zvolte alternativní terapii (viz bod 4.3 a 4.6).

Obsah monohydrátu laktózyTento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktózy. Pacienti se vzácnými vrozenýmipostiženími intolerance galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí by neměli tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

DiuretikaPři přidání diuretika k terapii pacienta léčeného přípravek Cilazapril Teva je antihypertenzivní účinek obvykle aditivní.

U pacientů, kteří se již léčí diuretiky, a zvláště u těch, u nichž byla taková léčba zahájena teprve nedávno, může občas v důsledku přidání přípravku Cilazapril Teva docházet k přílišnému snížení krevního tlaku. Možnost symptomatické hypotenze v důsledku cilazaprilu lze minimalizovat tím, že se diuretikum před zahájením léčby přípravkem Cilazapril Tevavysadí (viz bod 4.4).

Draslíkové doplňky, diuretika šetřící draslík, náhražky solí obsahující draslík nebo jiné léčivé přípravky vyvolávající zvýšení sérového draslíku (např.heparin) (viz bod 4.4. Hyperkalémie)

V klinických sledováních sice zůstávaly sérové hladiny draslíku na normálních hodnotách, ale u některých pacientů dochází k hyperkalémii. K rizikovým faktorům rozvoje hyperkalémie patří renální insuficience, diabetes mellitus a souběžné užívání diuretik šetřících draslík (např. spironolakton, triamteren nebo amilorid), draslíkové doplňky, náhražky solí obsahující draslík nebo jiné léčivé přípravky vyvolávající zvýšení sérových hladin draslíku (např. heparin).

Použití výše uvedených přípravků, zvláště u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin, může vést k výraznému zvýšení sérového draslíku.

Pokud se přípravek Cilazapril Teva podává s diuretikem, může kompenzovat hypokalémii vyvolanou diuretikem.

Lithium Při současném podávání lithia s inhibitory ACE bývá hlášeno zvýšení sérových koncentrací lithia. Současné užívání diuretik tiazidového typu s inhibitory ACE může zvyšovat nebezpečí toxicity lithia a vést k umocnění již zvýšené toxicity lithia. Použití přípravku Cilazapril Tevaspolečně s lithiem se nedoporučuje, ale pokud se už tato kombinace ukáže nezbytná, mělo by se provádět pečlivé sledování sérových hladin lithia (viz bod 4.4).

8

Nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAID) včetně kyseliny acetylsalicylové v množství ≥ 3 g/den

Chronické podávání NSAID (včetně kyselin y acetylsalicylové v dávkách s protizánětlivým účinkem, COX 2 inhibitory a neselektivní NSAID ) může snižovat antihypertenzivní účinek inhibitoru ACE. NSAID a inhibitory ACE vedou k aditivnímu účinku, zvyšují sérovou hladinu draslíku a mohou vyvolávat zhoršení funkce ledvin, zvláště u pacientů s již existující poruchou funkce ledvin. Tato kombinace by se měla podávat s opatrností, zvláště u starších pacientů. Pacienti by se měli adekvátně hydratovat a mělo by se zvážit monitorování renální funkce po zahájení souběžné léčby a periodicky i v jejím průběhu.

Jiná antihypertenziva Kombinace s jinými antihypertenzivy - jako jsou beta blokátory, metyldopa, antagonisté kalcia a diuretika - mohou zvyšovat antihypertenzivní účinek. Souběžné užívaní sglycerol trinitrátem a jinými nitráty či jinými vazodilatátory může krevní tlak ještě dále snižovat.

Tricyklická antidepresiva / Antipsychotika / Anestetika

Souběžné užívání některých anestetik, tricyklických antidepresiv a antipsychotik s ACE inhibitory může vést k dalšímu snižování krevního tlaku (viz bod 4.4).

SympatomimetikaSympatomimetika mohou účinky ACE inhibitorů snižovat.

AntidiabetikaEpidemiologické studie ukazují, že souběžné užívání inhibitorů ACE a antidiabetik (insulin, perorální hypoglykemika) mohou vyvolávat snížení zvýšených hodnot krevní glukózy s nebezpečím hypoglykémie. Výskyt tohoto jevu je pravděpodobnější během prvních týdnů kombinované léčby a u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin.

Kyselina acetylsalicylová, trombolytika, beta-blokátory, nitrátyCilazapril se může souběžně užívat s kyselinou acetylsalicylovou (v kardiologických dávkách), s trombolytiky, beta-blokátory a/nebo nitráty.

Immunosupresivní látky, cytostatika, systémové kortikosteroidy nebo prokainamid, alopurinolKombinace cilazaprilu s imunosupresivními léčivými přípravky a/nebo léčivými přípravky, které mohou vyvolávat leukopénii, se nedoporučuje.

AlkoholAlkohol zvyšuje hypotenzní účinek cilazaprilu.

AntacidaAntacida (např. hydroxid hlinitý, hydroxid hořečnatý, simetikon) mohou vstřebávání cilazaprilu zhoršovat, proto by se měl mezi podáváním těchto léčivých přípravků dodržet nejméně dvouhodinový odstup.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíPřípravek Cilazapril Teva není doporučen během prvního trimestru těhotenství (viz. bod 4.4.) Léčba ACE inhibitory je kontraindikovaná během druhého a třetího trimestru těhotenství (viz bod. 4.3 a 4.4)

Epidemilogocké důkazy týkající se rizika teratogenity při expozici inhibitoru ACE během prvního trimestru těhotenství nejsou přesvědčivé; i když malé zvýšení rizika nemůže být

9

vyloučeno. Pokud se pokračování v léčbě ACE inhibitory nepovažuje za nezbytné, měly by pacientky, které plánují otěhotnět, přejít na alternatvní léčbu antihypertenzivy, která mají bezpečnější profil užití během těhotenství. Pokud je těhotenství diagnostikované, měla by se léčba ACE inhibitory okamžitě přerušit, případně by se měla zahájit alternativní terapie.Expozice ACE inhibitorů během druhého a třetího trimestru těhotenství vyvolává u člověka prokazatelně fetotoxicitu (snížení funkce ledvin, oligohydramnion, zpožděná osifikace lebky) a neonatální toxicitu (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viz bod 5.3).Příznaky expozice ACE inhibitorů se mohou objevit v druhém trimestru těhotenství, a proto sedoporučuje provést ultrazvukovou kontrolu ledvin a lebky. Děti matek, které užívalyv těhotenství ACE inhibitory by měly být pečlivě sledovány kvůli hypotenzi (viz 4.3 a 4.4).

KojeníProtože nejsou dostupné informace týkající se užívání cilazaprilu během kojení, cilazapril se nedoporučuje. Po dobu kojení se zvláště u novorozenců nebo u dítěte předčasně narozeného upřednostňuje jiná vhodnější léčba, která má lépe doložený bezpečnější profil.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Cilazapril Teva nemá žádný nebo jen zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Ačkoli se u přípravku Cilazapril Teva nepředpokládá přímý účinek na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje, nežádoucí účinky jako hypotenze, točení hlavy a závratě mohou být na obtíž. Tyto příznaky se mohou vyskytnout podle vnímavosti jednotlivých pacientů zvláště na počátku léčby, při navyšování dávek, při přechodu léčby z jiných přípravků a při současné konzumaci alkoholu.

4.8

Nežádoucí účinky

Při léčbě přípravkem Cilazapril Teva nebo jinými inhibitory ACE (označeno hvězdičkou) byly pozorovány následující nežádoucí reakce, které se dále uvádějí v pořadí podle četnosti výskytu následujícím způsobem:Velmi časté (≥1/10); časté (≥1/100, <1/10); méně časté (≥1/1,000, ≤1/100); vzácné(≥1/10,000, ≤1/1,000); velmi vzácné (≤1/10,000), nespecifikované (četnost jejich výskytu nelze z dostupných údajů odhadnout).

Poruchy krve a lymfatického systémuVelmi vzácné Zvýšená hladina hemoglobinu nebo hematokritu, deprese kostní dřeně*, anémie*,

trombocytopénie*, leukopénie, neutropénie*, agranulocytóza (viz bod 4.4), hemolytická anémie*, lymfadenopatie

Poruchy imunitního systémuVelmi vzácné Autoimunitní onemocnění*Poruchy metabolismu a výživyVelmi vzácné Hypoglykémie*Poruchy nervového systémuČasté

Bolest hlavy, závratě

Méně časté

Změny nálad*, synkopa*, poruchy spánku

Vzácné

Deprese, parestézie, zmatenost, poruchy chuti

Velmi vzácné NeuropatieKardiovaskulární poruchyČasté

Hypotenze, ortostatická nebo jiná (včetně hypotenze)* (viz bod 4.4)

Méně časté

Infarkt myokardu, mozkově-cévní příhoda, potenciálně sekundární k výraznému poklesu krevního tlaku u vysoce rizikových pacientů (viz bod 4.4)*, palpitace, tachykardie*, Raynaudův syndrom*

10

Velmi vzácné VaskulitidaRespirační, hrudní a mediastinální poruchyČasté

Kašel

Méně časté

Rýma, bolest na hrudi

Vzácné

Dušnost, sinusitida*, bronchitida, alergická alveolitida/eozinofilní pneumonie*, bronchospazmus

Gastrointestinální poruchyČasté

Nevolnost, průjem*, zvracení*

Méně časté

Bolest břicha, dyspepsie, zažívací poruchy*

Vzácné

Sucho v ústech, glositida

Velmi vzácné Pankreatitida, intestinální angioedém* Poruchy jater a žlučových cestVelmi vzácné Hepatocelulární nebo cholestatická hepatitida s/nebo bez nekrózy (ve výjimečných případech

se vyskytovaly těžké formy), žloutenka, selhání jater*

Poruchy kůže a podkožíČasté

Vyrážka

Méně časté

Exantém, svědění*

Vzácné

Přecitlivělost/angioedém: angioedém obličeje, končetin, rtů, jazyka, epiglotis a/nebo hrtanu(viz bod 4.4), kopřivka*,alopecie*, psoriáza*

Velmi vzácné Diaforéza*, pemfigus*, toxická epidermální nekrolýza*, Stevens-Johnsonův syndrom*,

erythema multiforme*

U inhibitorů ACE se vyskytoval komplex symptomů zahrnující jeden či několik z následujících nežádoucích účinků: horečka, vaskulitida, myalgie, artralgie a artritida, test na pozitivní anticelulární protilátku (ANA), zvýšená sedimentace (SR), eozinofilie a leukocytóza. Objevit se může vyrážka, citlivost na světlo nebo jiná dermatologická onemocnění.

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáněVzácné

Myalgie, artralgie

Poruchy ledvin a močových cestVzácné

Poškození ledvin, urémie*

Velmi vzácné Akutní selhání ledvin, oligurie / anurie*Poruchy reprodukčního systému a choroby prsůMéně časté

Impotence*

Velmi vzácné GynekomastieCelkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podáníČasté

Únava

Méně časté

Astenie*

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jindeMéně časté

Mírně zvýšené hodnoty plazmatické močoviny a kreatininu, které jsou vratné po vysazení léčby a vyskytují se nejčastěji u pacientů se stenózou renální arterie, hypertenze léčenádiuretiky, poškození ledvin. Obvykle přechodná hyperkalémie

Vzácné

Proteinurie u pacientů s glomerulární neuropatií, zvýšené hodnoty sérového bilirubinu, zvýšené hodnoty jaterních enzymů (transaminázy, bilirubinu, alkalické fosfatázy, gama GT), hyponatrémie*

4.9

Předávkování

Při podávání jednorázových dávek do 160 mg cilazaprilu normálním zdravým dobrovolníkům nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky na krevní tlak. U pacientů je z hlediska předávkování k dispozici jen málo informací.

SymptomySymptomy související s předávkováním inhibitory ACE mohou zahrnovat hypotenzi, oběhový šok, nerovnováhu elektrolytů, selhání ledvin, hyper-ventilaci, tachykardii, palpitace,

11

bradykardii, závratě, úzkost a kašel. Předávkování by se mělo léčit intravenózní infuzí normálního fyziologického roztoku.

LéčbaV případě předávkování po požití by se měl pacient pečlivě sledovat, a to nejlépe na jednotce intenzivní péče. Často by se měly ověřovat sérové hodnoty elektrolytů. Terapeutická opatření závisejí na povaze a závažnosti symptomů. Opatření, kterými se zabrání vstřebávání (jako je výplach žaludku, podání adsorbentů a sulfátu sodného do 30 minut po užití popřípadě urychlení vylučování) se doporučují přijmout v případě, že k požití došlo nedávno. Při výskytu hypotenze uložíme pacienta do šokové polohy a začneme rychle doplňovat soli a objem.

Je nutno zvážit léčbu angiotenzinem II. Bradykardie a rozsáhlé vagové reakce se léčí podáním atropinu. Lze uvažovat o použití kardiostimulátoru. Inhibitory ACE se z oběhu odvádějí hemodialýzou. Není vhodné použití polyakrylonitrilových membrán s vysokým průtokem.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory ACE, samotnéKód ATC: C09A A08

Cilazapril je specifický dlouhodobě působící inhibitor ACE, který potlačuje renin-angiotenzin-aldosteronový systém a tím i konverzi neúčinného angiotenzinu I na angiotenzin II, který je mocným vazokonstriktorem. V doporučovaných dávkách se účinek cilazaprilu u hypertoniků i u pacientů s chronickým srdečním onemocněním udržuje po dobu 24 hodin.

U pacientů s normální funkcí ledvin se při léčbě cilazaprilem udržují sérové hladiny draslíku obvykle na normálních hodnotách. U pacientů užívajících souběžně diuretika šetřící draslík se mohou draslíkové hladiny zvyšovat.

HypertenzeCilazapril vyvolává snížení systolického i diastolického krevního tlaku jak v poloze vleže na zádech, tak vestoje, a to obvykle bez ortostatické složky. Je účinný u všech stupňů esenciální hypertenze i hypertenze ledvin. Antihypertenzní účinek cilazaprilu obvykle nastupuje do první hodiny po podání a maximálních hodnot je dosaženo mezi třetí až sedmou hodinou po podání. Obecně se tepová frekvence nemění. Reflexní tachykardie obvykle nenastupuje, i když se mohou vyskytnou nepatrné a klinicky nevýznamné změny tepové frekvence. U některých pacientů se ke konci dávkovacího intervalu může redukce krevního tlaku zmenšovat.

Počátečním dávkováním se požadovaného terapeutického účinku dosahuje jen vzácně. Krevní tlak se musí sledovat a dávkování upravovat podle potřeby. V případě nedostatečného účinku cilazaprilu v maximální doporučované dávce ho lze kombinovat s diuretiky nešetřícími draslík.

Antihypertenzivní účinek cilazaprilu se při léčbě udržuje i dlouhodobě. Po náhlém vysazení cilazaprilu nedochází k žádnému rychlému zvýšení krevního tlaku. U hypertoniků s mírným až závažným postižením funkce ledvin zůstává rychlost glomerulární filtrace i průtok krve ledvinami obecně při použití cilazaprilu nezměněn, a to in navzdory klinicky výraznému poklesu tlaku.

Vliv cilazaprilu na snižování krevního tlaku může být u pacientů tmavé pleti méně výrazný než u pacientů ostatních. Avšak rasové rozdíly v odezvě už nejsou patrné při podání cilazaprilu v kombinaci s hydrochlortiazidem.

12

Chronické onemocnění srdceU pacientů s chronickým srdečním onemocněním se obvykle aktivizuje jak renin-angiotenzin-aldosteronový systém, tak sympatetický nervový systém, což vede ke zvýšené vazokonstrikci a k podpoře zadržení sodíku a vody. Potlačením renin-angiotenzin-aldosteronového systému cilazapril zlepšuje podmínky plnění selhávajícího srdce tím, že u pacientů léčených diuretiky a/nebo digitálisovými glykosidy redukuje systémovou vaskulární rezistenci (afterload) a tlak plicních kapilár levé síně (preload).

Dále se u těchto pacientů výrazně zlepšuje fyzická kondice, což znamená, že dochází ke zlepšení kvality života. Hemodynamické a klinické účinky nastupují rychle a přetrvávají.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Cilazapril se dobře vstřebává a rychle se mění na účinnou formu - cilazaprilát. Požití stravy bezprostředně před podáním cilazaprilu vstřebávání zpomaluje a snižuje natolik, že už není terapeuticky relevantní. Biologická dostupnost cilazaprilátu z perorálního cilazaprilu se podle hodnot v moči blíží 60 %. Nejvyšší plazmatické koncentrace jsou zaznamenány do dvou hodin po podání a závisejí přímo na dávkování.

Cilazaprilát se odvádí v nezměněné formě ledvinami, přičemž účinný poločas je devět hodin po podání jednorázové denní dávky cilazaprilu. U pacientů s ledvinovým onemocněním jsou patrné vyšší plazmatické koncentrace cilazaprilátu než u pacientů s normální ledvinovou funkcí, neboť odvod substance se snižuje při nižším odvodu kreatininu. U pacientů s naprostým selháním funkce ledvin nedochází k žádnému vylučování, ale hemodialýza do určité míry snižuje koncentrace cilazaprilu i cilazaprilátu.

U starších pacientů, jejichž ledvinová funkce je pro danou věkovou kategorii normální, mohou být koncentrace cilazaprilátu až o 40 % vyšší a odvod o 20% nižší než u mladších pacientů. Podobné změny ve farmakokinetice se objevují i u pacientů s mírnou až těžkou cirhózou jater.

U pacientů s chronickým onemocněním srdce koreluje odvod cilazaprilátu s odvodem kreatininu. Takže s výjimkou pacientů se zhoršeným fungováním ledvin by neměly být nutné žádné úpravy doporučovaného dávkování (vid bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Predklinické údaje z konvenčních studií zaměřené na farmakologickou bezpečnost, toxicitu po opakovaném dávkování, genotoxicitu a karcinogenní potenciál nesvědčí o žádném zvláštním nebezpečí pro člověka.Ve sledováních chronické toxicity po vnitřním podání (krysy a opice) se ukázalo, že cílovým orgánem jsou ledviny, u nichž dochází k reverzibilnímu poškození.

V testech na plodnost a celkovou reprodukční schopnost krys vedlo dávkování cilazaprilu 50 mg/kg/den k větším implantačním ztrátám, nižší životnosti plodů, ke snížení velikosti narozených plodů a k rozšíření ledvinové pánvičky novorozenců. U krys a opic Cynomolgusnebyly při sledování embryonální toxicity zjištěny žádné teratogenní účinky ani nežádoucí účinky na vývoj mláďat po narození. U krys však byl po dávce 400 mg/kg/den zjištěn u mláďat vznik dutin v ledvinách. V perinatálním a postnatálním testování toxicity u krys vedlo dávkování 50 mg/kg/den k vyšší úmrtnosti mláďat, k menším mláďatům a k opožděnému rozvinutí ušního boltce. Při podání značeného

14C-cilazaprilu březím myším, krysám a opicím

se měřila radioaktivita u plodů.

13

Bylo prokázáno, že inhibitory ACE jako třída vyvolávají nežádoucí účinek na pozdní vývoj plodu, což u hlodavců a králíků vedlo k jeho úmrtí a k dědičným postižením: docházelo k postižení ledvin a zvýšení perinatální i postnatální úmrtnosti.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látekJádroMonohydrát laktózyMastekSodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)KopovidonNatrium-stearyl-fumarát

Potahová vrstvaSíla 0,5 mg: Opadry II 85F18378 bílá:Síla 1 mg: Opadry II 85F22055 žlutá:Síla 2,5 mg: Opadry II 85F24033 růžová:Síla 5 mg: Opadry II 85F25401 červená:PolyvinylalkoholTablety 0,5, 1, 2,5 mg: Oxid titaničitý (E171)Makrogol 3350MastekTablety 1, 2,5 mg: Oxid železitý žlutý (E172)Tablety 2,5, 5 mg: Oxid železitý červený (E172)

6.2

InkompatibilityNeuplatňuje se

6.3

Doba použitelnostiSíla 0,5 mg & 5 mg :

2 roky

Síla 1 mg & 2,5 mg :

18 měsíců

6.4

Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte při teplotě do 25°C v původním

vnitřním obalu.

6.5

Druh obalu a velikost baleníAl/Al blistr

Velikosti balení:0,5 mg: 14, 20, 28, 30, 56, 60, 100 potahovaných tablet1 mg: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 100 potahovaných tablet2,5 mg: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 potahovaných tablet5 mg: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro uchováváníŽádné zvláštní požadavky

14

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACITeva Pharmaceuticals CR, Praha, Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLACilazapril Teva 0,5 mg : 58/281/08-CCilazapril Teva 1 mg: 58/282/08-CCilazapril Teva 2,5 mg: 58/283/08-CCilazapril Teva 5 mg: 58/284/08-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE28.5.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU13.4.2011


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.