Cifloxinal

Kód 0087104 ( )
Registrační číslo 42/ 887/97-C
Název CIFLOXINAL
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace PRO.MED.CS Praha a.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0087104 POR TBL FLM 10X250MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0087105 POR TBL FLM 20X250MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0053715 POR TBL FLM 200X250MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CIFLOXINAL

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls90003/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CIFLOXINAL

potahované tablety

(ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je Cifloxinal a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cifloxinal užívat 3. Jak se Cifloxinal užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Cifloxinal uchovávat 6. Další informace 1.

CO JE CIFLOXINAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Cifloxinal je antibiotikum náležející do skupiny fluorochinolonů. Léčivou látkou je ciprofloxacin. Ciprofloxacin zabíjí bakterie, které způsobují infekce. Působí pouze na specifické kmeny bakterií.

Dospělí

Cifloxinal se u dospělých používá k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

infekce dýchacích cest, dlouhodobé nebo vracející se infekce ucha a dutin, infekce močových cest, infekce varlat, infekce pohlavních orgánů u žen, infekce trávicího traktu a břicha, infekce kůže a měkké tkáně, infekce kostí a kloubů, k léčbě nebo prevenci infekcí u pacientů s velmi nízkým počtem bílých krvinek (závažná

neutropenie),

k prevenci infekcí způsobených bakterií Neisseria meningitidis, expozice inhalační formy antraxu (slezinná sněť, očekávaná nebo potvrzená).

Jestliže máte závažnou infekci, nebo když je infekce způsobena více než jedním typem bakterie,

můžou Vám být současně s přípravkem Cifloxinal předepsána ještě jiná antibiotika.

Děti a dospívající

Cifloxinal se za odborného dohledu specialisty používá u dětí a dospívajících k léčbě následujících bakteriálních infekcí:

infekce plic a průdušek u dětí a dospívajících s cystickou fibrózou, komplikované infekce močových cest, včetně infekcí zasahujících ledviny (pyelonefritida), expozice inhalační formy antraxu (očekávaná nebo potvrzená).

Ciprofloxacin může být u dětí a dospívajících použit také k léčbě dalších závažných infekcí, je-li to považováno za vhodné. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CIFLOXINAL UŽÍVAT

Neužívejte Cifloxinal, jestliže:

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku, jiné chinolonové léky nebo na kteroukoli další

složku přípravku Cifloxinal (viz část 6),

užíváte tizanidin (viz část 2: Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cifloxinal je zapotřebí

Před zahájením léčby přípravkem Cifloxinal

Informujte svého lékaře, jestliže:

jste někdy měl(a) problémy s ledvinami, je možné, že bude třeba Vaši léčbu přizpůsobit, trpíte epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, jste v minulosti měl(a) problémy se šlachami při předchozí léčbě antibiotiky, jako je Cifloxinal, máte myastenia gravis (typ svalové slabosti), jste v minulosti měl(a) abnormální srdeční rytmus (arytmii).

Při užívání tohoto a podobných přípravků musíte být opatrní, pokud jste se narodili s prodlouženým QT intervalem (je vidět na EKG, elektrickém záznamu srdeční činnosti) nebo máte tuto poruchu v rodině, máte nerovnováhu solí v krvi (především nízkou hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi), máte velmi pomalou srdeční činnost (bradykardie), máte slabé srdce (srdeční selhávání), v minulosti jste prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu), jste žena nebo starší pacient nebo pokud užíváte jiné léky, které mohou způsobovat změny na EKG (viz část Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).

Během léčby přípravkem Cifloxinal

Okamžitě informujte svého lékaře, jestliže během užívání přípravku Cifloxinal nastane kterákoli z níže uvedených situací. Váš lékař rozhodne, zda je nutné léčbu přípravkem Cifloxinal ukončit.

Závažné, náhlé alergické reakce (anafylaktická reakce/šok, angioedém). Dokonce i po první

dávce existuje malá pravděpodobnost, že zaznamenáte závažné alergické reakce s následujícími příznaky: svíravý pocit na hrudi, pocit závratě, nevolnosti nebo mdloby, nebo závrať, když vstáváte. Jestliže toto nastane, ihned přestaňte užívat Cifloxinal a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Občas se může objevit bolest, otoky kloubů a zánět šlach, zejména jste-li starší a jste zároveň

léčen(a) kortikosteroidy. Při první známce jakékoli bolesti nebo zánětu přestaňte Cifloxinal užívat a bolestivé místo udržujte v klidu. Vyvarujte se zbytečného pohybu, který by mohl zvýšit riziko natržení šlachy.

Trpíte-li epilepsií nebo jinými neurologickými poruchami, například cerebrální ischemií

(nedokrvení mozku) nebo mrtvicí, můžete zaznamenat nežádoucí účinky spojené s centrálním

nervovým systémem. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Cifloxinal užívat a kontaktujte svého lékaře.

Po prvním užití přípravku Cifloxinal můžete zaznamenat psychiatrické reakce. Trpíte-li depresí

nebo psychózou, při léčbě přípravkem Cifloxinal se mohou Vaše příznaky zhoršit. Nastane-li taková situace, okamžitě přestaňte Cifloxinal užívat a kontaktujte svého lékaře.

Můžete zaznamenat symptomy neuropatie (nezánětlivého postižení nervů) jako bolest, pálení,

brnění, mravenčení a/nebo slabost. Jestliže nastane taková situace, okamžitě přestaňte Cifloxinal užívat a kontaktujte svého lékaře.

Při užívání antibiotik, včetně přípravku Cifloxinal, nebo dokonce několik týdnů po ukončení

léčby, můžete dostat průjem. Jestliže by přešel do závažné nebo trvalé formy, nebo pokud by Vaše stolice obsahovala krev nebo sliz, okamžitě přestaňte užívat Cifloxinal, neboť se může jednat o život ohrožující situaci. Neužívejte léky na zpomalení funkce střev a kontaktujte svého lékaře.

Jestliže je třeba, abyste podstoupil(a) odběr vzorku krve nebo moči, informujte svého lékaře

nebo personál laboratoře, že užíváte Cifloxinal.

Cifloxinal může způsobit poškození jater. Jestliže zpozorujete jakékoli příznaky, například ztrátu

chuti k jídlu, žloutenku (žloutnutí kůže), tmavou moč, svědění, nebo citlivost žaludku, přestaňte užívat Cifloxinal a kontaktujte okamžitě svého lékaře.

Cifloxinal může způsobit snížení počtu bílých krvinek, tím může být také Vaše odolnost proti

infekcím snížena. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s příznaky, jako jsou horečka a celkové zhoršení Vašeho zdravotního stavu nebo horečka ve spojení s místními projevy infekce jako jsou bolest v krku/hltanu/ústech případně onemocněním močových cest, okamžitě vyhledejte lékaře. Bude třeba udělat krevní testy ke zjištění případného snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je nezbytné informovat lékaře o Vašem léku.

Informujte svého lékaře, jestliže Vy nebo některý člen Vaší rodiny trpí nedostatkem glukózo-6-

fosfátdehydrogenázy (G6PD), protože by se u Vás mohla projevit anemie.

Když užíváte Cifloxinal, Vaše pokožka bude citlivější na sluneční nebo ultrafialové (UV)

záření. Nevystavujte pokožku silnému slunečnímu nebo umělému UV světlu (například v soláriu).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte Cifloxinal současně s tizanidinem, neboť to by mohlo způsobit nežádoucí účinky, například nízký krevní tlak a ospalost (viz část Neužívejte Cifloxinal).

Musíte svému lékaři říci, pokud užíváte jiné léky, které mohou negativně ovlivňovat srdeční rytmus: např. antiarytmika (léky používané na poruchy srdečního rytmu jako např. chinidin, hydrochinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), tricyklická antidepresiva, některé léky proti infekcím (patřící do skupiny makrolidových antibiotik), některá antipsychotika.

O následujících lécích je známo, že u nich dochází ke vzájemnému ovlivnění účinku s přípravkem Cifloxinal. Užívání přípravku Cifloxinal současně s těmito léky může ovlivnit jejich léčebný efekt. Dále to také zvyšuje pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Informujte svého lékaře, jestliže užíváte:

warfarin nebo jiná perorální antikoagulancia (na ředění krve) probenecid (na dnu) methotrexát (na některé typy rakoviny, lupénky, revmatický zánět kloubů) teofylin (na potíže s dýcháním) tizanidin (na svalové křeče u roztroušené sklerózy) klozapin (antipsychotikum) ropinirol (na Parkinsonovu nemoc)

fenytoin (na epilepsii)

Cifloxinal může zvýšit hladiny následujících látek v krvi:

pentoxifylin (na oběhové poruchy) kofein

Některé léky snižují účinek přípravku Cifloxinal. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte nebo chcete užívat následující přípravky:

antacida minerální doplňky sukralfát polymerní vazač fosfátů (např. sevelamer) léky nebo doplňky s obsahem vápníku, hořčíku, hliníku nebo železa

Jestliže je pro Vás užívání těchto přípravků nezbytně nutné, neužívejte je později než dvě hodiny před nebo ne dříve než čtyři hodiny po užití přípravku Cifloxinal. Užívání přípravku Cifloxinal s jídlem a pitím

I když neužíváte Cifloxinal současně s jídlem, v průběhu léčby nejezte ani nepijte mléčně výrobky (například mléko nebo jogurt), nebo nápoje obohacené o vápník, neboť by to mohlo ovlivnit vstřebávání léčivé látky.

Pamatujte na to, abyste Cifloxinal zapíjel(a) dostatečným množstvím vody. Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Je lepší vyhnout se užívání přípravku Cifloxinal, jestliže jste těhotná. Informujte svého lékaře, plánujete-li otěhotnět.

Neužívejte Cifloxinal jestliže kojíte, protože ciprofloxacin se vylučuje do mateřského mléka a mohl by poškodit Vaše dítě. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Cifloxinal může snížit Vaši schopnost reagovat. Mohou se vyskytnou některé neurologické nežádoucí účinky. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou strojů se ujistěte, jak reagujete na Cifloxinal. Máte-li pochybnosti, zeptejte se lékaře. 3.

JAK SE CIFLOXINAL UŽÍVÁ

Váš lékař Vám přesně vysvětlí, jak Cifloxinal užívat, také jak často a jak dlouho. To bude záviset na typu a závažnosti infekce, kterou máte.

Informujte svého lékaře, pokud máte problém s ledvinami, protože je možné, že dávkování bude potřeba upravit.

Léčba trvá obvykle 5 až 21 dnů, u závažných infekcí však může trvat déle. Tablety užívejte přesně podle pokynů lékaře. Pokud si nejste jistý(á) kolik tablet máte užívat a jakým způsobem je máte užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. a. Tablety polykejte s dostatečným množstvím vody. Tablety nežvýkejte, neboť jejich chuť není dobrá. b. Snažte se užívat tablety každý den ve stejnou dobu. c. Tablety můžete užívat v době jídla nebo mezi jídly. Vápník, který je součástí jídla, neovlivní

významně vstřebávání. Cifloxinal však neužívejte s mléčnými výrobky, jako jsou mléko nebo jogurt nebo s džusy obohacenými o minerály (např. pomerančový džus obohacený o kalcium).

Pamatujte na to, abyste Cifloxinal zapíjel(a) dostatečným množstvím vody. Jestliže jste užil(a) více přípravku Cifloxinal, než jste měl(a)

Pokud užijete více tablet přípravku, než máte předepsáno, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vezměte si se sebou krabičku, abyste ji mohl(a) ukázat lékaři. Jestliže jste zapomněl(a) užít Cifloxinal

Vezměte si normální dávku, jakmile to bude možné, a pak užijte následující dávku v běžném čase. Pokud však již téměř nastal čas na další dávku, opomenutou dávku vynechejte a pokračujte podle předpisu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dokončete celou léčbu. Jestliže jste přestal(a) užívat Cifloxinal

Je důležité, abyste dokončil(a) celou léčbu, i když se za několik dnů začnete cítit lépe. Jestliže přestanete užívat tento léčivý přípravek příliš brzy, Vaše infekce nemusí být zcela vyléčena a příznaky infekce se mohou vrátit nebo zhoršit. Může se u Vás vyvinout rezistence na antibiotika. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Cifloxinal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, přerušte užívání přípravku a sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Časté nežádoucí účinky (1 až 10 pacientů z každých 100 pacientů jimi pravděpodobně trpí):

nevolnost, průjem bolesti kloubů u dětí

Méně časté nežádoucí účinky (1 až 10 pacientů z každých 1 000 pacientů jimi pravděpodobně trpí):

fungální (houbová) superinfekce vysoká koncentrace eosinofilů (typ bílých krvinek) ztráta chuti k jídlu (anorexie) hyperaktivita nebo neklid bolest hlavy, závrať, problémy se spaním, poruchy chuti zvracení, tupá bolest v žaludku, problémy s trávením, nadýmání zvýšené množství některých látek v krvi (transamináza a/nebo bilirubin) vyrážka, svědění, kopřivka bolest kloubů u dospělých špatná funkce ledvin bolest kostí a kloubů, pocit slabosti nebo horečka zvýšená hladina alkalické fosfatázy v krvi (určitá látka v krvi)

Vzácné nežádoucí účinky (1 až 10 pacientů z každých 10 000 pacientů jimi pravděpodobně trpí):

zánět střev (kolitida) spojený s užíváním antibiotik (ve velmi vzácných případech může být

smrtelný) (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cifloxinal je zapotřebí)

změny v počtu krevních buněk (leukopenie, leukocytóza, neutropenie, anemie), zvýšený nebo

snížený faktor srážlivosti krve (trombocyty)

alergické reakce, otok (edém), rychle se tvořící otoky kůže a sliznic (angioedém) zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykemie) zmatenost, dezorientace, úzkostné reakce, divné sny, deprese nebo halucinace mravenčení, neobvyklá citlivost na smyslové podněty, snížená citlivost kůže, třes, záchvaty (viz

část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cifloxinal je zapotřebí), nebo závratě

zrakové problémy ušní šelest nebo ztráta sluchu, zhoršení sluchu zrychlený srdeční tep (tachykardie) rozšíření krevních cév (vazodilatace), nízký krevní tlak nebo mdloba dýchavičnost, včetně astmatických příznaků jaterní onemocnění, žloutenka nebo hepatitida (zánět jater) citlivost na světlo (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cifloxinal je zapotřebí) bolest svalů, zánět kloubů, zvýšené svalové pnutí, křeče selhání ledvin, krev a krystaly v moči (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku

Cifloxinal je zapotřebí), zánět močových cest

retence tekutin nebo nadměrné pocení abnormální úrovně faktoru krevní srážlivosti (protrombin), nebo zvýšené hladiny enzymové

amylázy

Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 pacient z každých 10 000 pacientů jimi pravděpodobně trpí):

snížení počtu červených krvinek (hemolytická anemie); nebezpečný pokles typu bílých krvinek

(agranulocytóza); pokles počtu červených a bílých krvinek a krevních destiček (pancytopenie), jež může být smrtelný a úbytek kostní dřeně, který může být rovněž smrtelný (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cifloxinal je zapotřebí)

závažné alergické reakce (anafylaktické reakce nebo anafylaktický šok, který může být smrtelný –

sérová porucha) (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cifloxinal je zapotřebí)

mentální poruchy (psychotické reakce) (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku

Cifloxinal je zapotřebí)

migréna, poruchy koordinace, nestabilní chůze, narušení čichu, tlak na mozek (zvýšený nitrolební

tlak)

poruchy barevného vidění zánět cévních stěn (vaskulitida) pankreatitida (zánět slinivky břišní odumírání velkého množství jaterních buněk (nekróza jater), velmi vzácně vedoucí k životu

ohrožujícímu selhání jater

drobné, tečkovité krvácení pod pokožkou (petechie); různé kožní trhlinky nebo vyrážky (například

možný Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, které mohou vést k úmrtí)

svalová slabost, zánět šlach, natržení šlach – zejména velké šlachy na patě (Achillova šlacha) (viz

část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cifloxinal je zapotřebí); zhoršení příznaků myastenie gravis (viz část 2: Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cifloxinal je zapotřebí)

Frekvence výskytu není známá (ze známých dat nemůže být stanovena)

příznaky postižení nervového systému, jako jsou bolest, pálení, štípání, brnění a/nebo slabost

končetin

abnormálně rychlá srdeční činnost, život ohrožující nepravidelnosti srdečního rytmu (torsades de

pointes), poruchy srdečního rytmu (nazývané prodloužení QT intervalu, viditelné na EKG, elektrickém záznamu činnosti srdce)

5.

JAK CIFLOXINAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě 15-25oC v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Cifloxinal obsahuje

Léčivou látkou je ciprofloxacini hydrochloridum. Jedna potahovaná tableta Cifloxinal obsahuje

291 mg ciprofloxacini hydrochloridum odpovídající ciprofloxacinum 250 mg.

Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, granulovaná mikrokrystalická celulosa, povidon 25,

krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa, makrogol, oxid titaničitý.

Jak Cifloxinal vypadá a co obsahuje toto balení Cifloxinal jsou bílé potahované tablety čočkovitého tvaru, o průměru 11 mm. Cifloxinal je dodáván v balení po 10, 20 nebo 200 potahovaných tabletách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy schválena 23.5.2012

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborná lékařská rada/doporučení

Antibiotika se užívají k léčbě bakteriálních infekcí. Proti virovým infekcím nejsou účinná. Jestliže Vám předepsal lékař antibiotika, jsou určena pouze k léčbě Vašeho současného onemocnění. I přes léčbu antibiotiky mohou některé bakterie přežít a růst. Tomuto jevu se říká rezistence: některá antibiotika přestanou účinkovat.

Nesprávné užívání antibiotik zvyšuje rezistenci. Jestliže nedodržíte instrukce vztahující se k:

množství užívaných antibiotik, frekvenci užívání, délce léčby,

můžete přispět k vytvoření bakteriální rezistence, a tak prodloužit léčbu nebo snížit účinnost antibiotik.

Aby bylo dosaženo maximálního účinku tohoto léku: 1. Používejte antibiotika pouze, jsou-li Vám předepsána. 2. Důsledně dodržujte předepsané dávkování. 3. Antibiotika nikdy znovu bez lékařského předpisu neužívejte, a to ani k léčbě podobného

onemocnění.

4. Svá antibiotika nikdy nepodávejte další osobě; nemusí se k léčbě jejího onemocnění hodit. 5. Po ukončení léčby veškeré nespotřebované léky vraťte do lékárny, aby mohly být správně

zlikvidovány.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls90003/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Cifloxinal potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje ciprofloxacini hydrochloridum monohydricum 291 mg odpovídající ciprofloxacinum 250 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

potahované tablety bílé, potahované tablety čočkovitého tvaru, o průměru 11 mm 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Potahované tablety Cifloxinal jsou určené k léčbě následujících infekcí (viz body 4.4 a 5.1). Před zahájením terapie věnujte zvláštní pozornost dostupným informacím vztahujícím se k rezistenci na ciprofloxacin.

Pozornost musí být věnována oficiálním doporučením týkajícím se správného užití antibiotik. Dospělí

Infekce dolního dýchacího traktu způsobené gramnegativními bakteriemi (viz bod 4.4):

-

exacerbace chronické obstruktivní pulmonální nemoci,

-

bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy nebo u bronchiektazie,

-

pneumonie,

chronický hnisavý zánět středního ucha, akutní exacerbace chronické sinusitidy, zejména pokud jsou jejich příčinou gramnegativní bakterie, infekce močových cest, uretritida a cervicitida způsobená gonokoky citlivými na fluorochinolony, epididymoorchitida, včetně případů zapříčiněných Neisseria gonorrhoeae, pánevní zánětlivé onemocnění (PID), včetně případů způsobených Neisseria gonorrhoeae,

U výše uvedených infekcí pohlavního ústrojí způsobených Neisseria gonorrhoeae je obzvláště důležité získat lokální informace o rozšíření lokální rezistence na ciprofloxacin a potvrdit citlivost laboratorními testy.

infekce gastrointestinálního traktu (např. cestovatelský průjem), intraabdominální infekce, infekce kůže a měkkých tkání způsobené gramnegativními bakteriemi, maligní otitis externa,

infekce kostí a kloubů, infekce u pacientů s neutropenií, profylaxe infekce u pacientů s neutropenií, profylaxe invazivní infekce způsobené Neisseria meningitidis, inhalace antraxu (postexpoziční profylaxe a kurativní léčba).

Děti a dospívající

bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy způsobené Pseudomonas aeruginosa, komplikované infekce močových cest a pyelonefritida, inhalace antraxu (postexpoziční profylaxe a kurativní léčba).

Ciprofloxacin může být u dětí a dospívajících použit také k léčbě dalších závažných infekcí, je-li to považováno za vhodné.

Léčbu mohou zahájit pouze lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou cystické fibrózy a/nebo závažných infekcí u dětí a dospívajících (viz body 4.4 a 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování se stanovuje na základě indikace, závažnosti a místa infekce, citlivosti původce infekce na ciprofloxacin, funkce ledvin pacienta a u dětí a dospívajících na hmotnosti pacienta.

Délka léčby závisí na závažnosti onemocnění, klinickém průběhu a bakteriologickém obrazu.

Léčba infekcí, které jsou způsobeny určitými bakteriemi (např. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter nebo Staphylococci) může vyžadovat podávání vyšších dávek ciprofloxacinu společně s dalšími vhodnými antibiotiky.

Léčba některých infekcí (např. pánevního zánětlivého onemocnění, intraabdominálních infekcí, infekcí u pacientů s neutropenií a infekcí kostí a kloubů) může vyžadovat současné podávání dalších vhodných antibiotik, v závislosti na původci infekce. Dospělí

Indikace

Denní dávka

Celková délka léčby (zahrnující případně i úvodní parenterální léčbu ciprofloxacinem)

Infekce dolního dýchacího traktu

2 x denně 500 mg až 2 x

denně 750 mg

7 až 14 dnů

Infekce horního dýchacího traktu

Akutní exacerbace chronické sinusitidy

2 x denně 500 mg až 2 x

denně 750 mg

7 až 14 dnů

Chronický hnisavý zánět středního ucha

2 x denně 500 mg až 2 x

denně 750 mg

7 až 14 dnů

Maligní zánět zevního ucha

2 x denně 750 mg

28 dnů až 3 měsíce

Infekce močových cest

Nekomplikovaná cystitida

2 x denně 250 mg až 2 x

denně 500 mg

3 dny

U žen před menopauzou se užívá jedna dávka 500 mg.

Komplikovaná cystitida, nekomplikovaná pyelonefritida

2 x 500 mg

7 dnů

Komplikovaná pyelonefritida

2 x denně 500 mg až

2 x denně 750 mg

nejméně 10 dnů,

v případě zvláštních okolností (například

u abscesů) může léčba

pokračovat i déle než 21

dnů

Prostatitida

2 x denně 500 mg až

2 x denně 750 mg

2–4 týdny (akutní) až 4–

6 týdnů (chronická)

Infekce pohlavních orgánů

Uretritida a cervicitida způsobená gonokoky

1 x 500 mg jako

jednorázová dávka

1 den (jednorázová

dávka)

Epididymoorchitida a pánevní zánětlivé onemocnění

2 x denně 500 mg až

2 x denně 750 mg

nejméně 14 dnů

Infekce gastrointestinálního traktu a intraabdominální infekce

Průjmová onemocnění způsobená bakteriálními patogeny včetně Shigella spp. jiného typu než je Shigella dysenteriae typu 1 a empirická léčba vážného cestovatelského průjmu

2 x denně 500 mg

1 den

Průjmová onemocnění způsobená Shigella dysenteriae typu 1

2 x denně 500 mg

5 dnů

Průjmová onemocnění způsobená Vibrio cholerae

2 x denně 500 mg

3 dny

Tyfová horečka

2 x denně 500 mg

7 dnů

Intraabdominální infekce způsobené gramnegativními bakteriemi

2 x denně 500 mg až

2 x denně 750 mg

5–14 dnů

Infekce kůže a měkkých tkání

2 x denně 500 mg až

2 x denně 750 mg

7–14 dnů

Infekce kostí a kloubů

2 x denně 500 mg až

2 x denně 750 mg

max. 3 měsíce

Infekce nebo profylaxe u pacientů s neutropenií Ciprofloxacin se musí podávat současně s vhodnými antibiotiky podle oficiálních doporučení.

2 x denně 500 mg až

2 x denně 750 mg

Léčba musí pokračovat

po celou dobu trvání

neutropenie.

Profylaxe invazivní infekce způsobené Neisseria meningitidis

1 x 500 mg jako

jednorázová dávka

1 den (jednorázová

dávka)

Inhalace antraxu – postexpoziční profylaxe a kurativní léčba u osob, které jsou schopné podstoupit perorální léčbu, v případě, kdy je to klinicky vhodné. Podání léku musí začít co nejdříve po předpokládané nebo potvrzené expozici.

2 x denně 500 mg

60 dnů od potvrzení

expozice Bacillus

anthracis

Děti a dospívající

Indikace

Denní dávka

Celková délka léčby

(zahrnující případně

úvodní parenterální

léčbu ciprofloxacinem)

Cystická fibróza

2 x denně 20 mg/kg

tělesné hmotnosti,

maximálně 750 mg na

jednu dávku.

10–14 dnů

Komplikované infekce močových cest a pyelonefritida

2 x denně 10 mg/kg až

2 x denně 20 mg/kg

tělesné hmotnosti,

maximálně 750 mg na

jednu dávku.

10–21 dnů

Inhalace antraxu – postexpoziční profylaxe a kurativní léčba u osob, které jsou schopné podstoupit perorální léčbu v případě, kdy je to klinicky vhodné. Podání léku musí začít co nejdříve po předpokládané nebo potvrzené expozici.

2 x denně10 mg/kg až

2 x denně 15 mg/kg

tělesné hmotnosti,

maximálně 500 mg na

jednu dávku.

60 dnů od potvrzení

expozice Bacillus

anthracis

Další závažné infekce

3x denně 10 mg/kg

tělesné hmotnosti,

maximálně 400 mg na

jednu dávku.

V závislosti na druhu

infekce

Geriatričtí pacienti

Geriatričtí pacienti by měli dostávat dávku upravenou v závislosti na závažnosti jejich onemocnění a clearance kreatininu. Zhoršená funkce ledvin a jater

Doporučené počáteční a udržovací dávky pro pacienty se zhoršenou renální funkcí:

Clearance kreatininu

[ml/min/1,73 m²]

Sérová hladina kreatininu

[µmol/l]

Perorální dávka [mg]

> 60

< 124

Viz obvyklé dávkování

30–60

124–168

250–500 mg každých 12 h

< 30

> 169

250–500 mg každých 24 h

Pacienti na hemodialýze

> 169

250–500 mg každých 24 h

(po dialýze)

Pacienti na peritoneální dialýze

> 169

250–500 mg každých 24 h

U pacientů se zhoršenou funkcí jater není nutná žádná úprava dávkování.

Dávkování u dětí se zhoršenou renální a/nebo jaterní funkcí nebylo studováno. Způsob podání

Tablety se polykají vcelku a zapíjejí se tekutinou, nežvýkají se. Mohou se podávat nezávisle na jídle. Jestliže jsou užity na lačný žaludek, léčivá látka je vstřebána rychleji. Tablety ciprofloxacin by se však neměly užívat s mléčnými výrobky (např. mlékem, jogurtem) nebo s ovocným džusem obohaceným minerály (např. s pomerančovým džusem obohaceným o kalcium) (viz bod 4.5).

V závažných případech, nebo když pacient není schopen užívat tablety (např. pacienti na parenterální výživě), se doporučuje zahájit léčbu s intravenózní formou přípravku ciprofloxacin a následně přejít na léčbu perorální, jakmile je to možné.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, další chinolony nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz bod

6.1).

Současné podávání ciprofloxacinu a tizanidinu (viz bod 4.5).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Závažné infekce a smíšené infekce způsobené grampozitivními a anaerobními patogeny

Ciprofloxacin není vhodný pro monoterapii závažných infekcí a infekcí, které mohou být způsobeny grampozitivními nebo anaerobními patogeny. U těchto infekcí musí být ciprofloxacin podáván současně i s dalšími vhodnými antibiotiky. Streptokokové infekce (včetně Streptococcus pneumonie)

Ciprofloxacin se pro léčbu streptokokových infekcí nedoporučuje, protože je proti nim málo účinný. Infekce pohlavních orgánů

Epididymoorchitida a pánevní zánětlivé onemocnění mohou být způsobeny Neisseria gonorrhoeae rezistentní na flourochinolony. V případě, kdy nemůže být přítomnost Neisseria gonorrhoeae rezistentní na flourochinolony vyloučena, je vhodné ciprofloxacin podávat současně s jiným antibiotikem. V případě, kdy nedojde ke klinickému zlepšení po 3 dnech léčby, je třeba léčbu přehodnotit. Intraabdominální infekce

Je dostupné limitované množství dat vztahujících se k účinnosti ciprofloxacinu při léčbě pooperačních intraabdominálních infekcí. Cestovatelský průjem

Při volbě ciprofloxacinu musí být brány v úvahu informace vztahující se k rezistenci relevantních patogenů na ciprofloxacin. Infekce kostí a kloubů

Na základě mikrobiologických testů by měl být ciprofloxacin použit v kombinaci s dalšími vhodnými antibiotiky. Inhalace antraxu

Užití u lidí je podloženo údaji o citlivosti zjišťovanými in vitro, experimentálními daty získanými ze studií na zvířatech a omezenými údaji o použití u lidí. Lékař, určující léčbu, se má řídit národními a/nebo mezinárodními pokyny, stanovenými konsensem, vztahujícími se k léčbě infekce způsobené antraxem. Děti a dospívající

U dětí a dospívajících se užití ciprofloxacinu musí řídit dostupnými oficiálními směrnicemi. Léčbu ciprofloxacinem mohou zahájit pouze lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou cystické fibrózy a/nebo závažných infekcí u dětí a dospívajících.

Prokázalo se, že ciprofloxacin způsobuje artropatie nosných kloubů juvenilních zvířat. Bezpečnostní data získaná z randomizované, dvojitě zaslepené studie, v níž byl ciprofloxacin užit u dětí (ciprofloxacin: n=335, průměrný věk=6,3 roky; srovnávací skupina: n=349, průměrný věk 6,2 let; věkový rozsah 1 až 17 let), prokázala případy artropatie vztahující se pravděpodobně k léčbě přípravkem (rozeznané z kloubních znaků a symptomů), ve dni + 42 ze 7,2% a 4,6%. Respektive incidence artropatie ve vztahu k léčivu zjištěné po 1 roce byly 9,0% a 5,7%. Nárůst případů artropatie, která by se mohla vztahovat k užívání léku, nebyl v průběhu času mezi skupinami statisticky signifikantní. Léčba by měla být zahájena pouze až po pečlivém zvážení poměru rizika/zisku, kvůli možným nežádoucím účinkům na klouby a/nebo okolní tkáně. Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy Klinické zkoušky zahrnovaly děti a dospívající ve věku 5-17 let. S léčbou dětí ve věkovém rozmezí 1 až 5 let jsou zkušenosti mnohem více omezené. Komplikované infekce močových cest a pyelonefritida Léčba infekce močových cest ciprofloxacinem by měla být zvažována, až když se nedá použít jiná léčba, zároveň musí být podložena výsledky mikrobiologického vyšetření. Klinické zkoušky zahrnovaly děti a dospívající ve věku 1-17 let. Další specifické závažné infekce V souladu s úřední směrnicí, nebo po pečlivém vyhodnocení přínosu a rizika, je možné ciprofloxacin použít k léčbě dalších závažných infekcí v případech, kdy není možné použít jiné terapie, nebo když selže konvenční terapie, a pokud mikrobiologické vyšetření potvrdí vhodnost jeho použití.

Použití ciprofloxacinu pro léčbu jiných závažných specifických infekcí, jiných než je uvedeno výše, nebylo v klinických zkouškách ověřeno a klinické zkušenosti jsou omezené. Proto je potřeba při léčbě těchto pacientů postupovat obezřetně. Hypersenzitivita

Po jednorázové dávce se mohou vyskytnout hypersenzitivní a alergické reakce (viz bod 4.8), včetně anafylaktické a anafylaktoidní reakce, které mohou být život ohrožující. Jestliže se takové reakce objeví, podávání přípravku ciprofloxacin musí být ukončeno a adekvátní léčba v případě potřeby zahájena. Pohybový systém

Ciprofloxacin se obecně nesmí používat u pacientů s anamnézou onemocnění/poškození šlach souvisejících s léčbou chinolony. Ve velmi vzácných případech, po mikrobiologickém zdokumentování původce a vyhodnocení poměru přínosu/rizika, může být ciprofloxacin těmto pacientům předepsán za účelem léčby určitých závažných infekcí, zejména pak v případech selhání standardní léčby nebo bakteriální rezistence, pokud mikrobiologické údaje použití ciprofloxacinu potvrzují.

Po užití ciprofloxacinu se může vyskytnout tendinitida a ruptury šlach (zejména Achillovy šlachy), někdy bilaterální, a to již během prvních 48 hodin léčby. Riziko vzniku tendinopatie se zvyšuje u starších pacientů a u pacientů souběžně léčených kortikosteroidy (viz bod 4.8).

Při jakémkoli příznaku tendinitidy (např. bolestivý otok, zánět) musí být léčba ciprofloxacinem přerušena a konzultována s lékařem. Postiženou končetinu je potřeba udržovat v klidu. U pacientů s myastenia gravis musí být ciprofloxacin užíván s opatrností (viz bod 4.8). Fotosenzitivita

Bylo prokázáno, že ciprofloxacin způsobuje fotosenzitivní reakce. Pacienti užívající ciprofloxacin musí být informováni o tom, že se během léčby nesmí vystavovat přímému slunečnímu nebo UV záření (viz bod 4.8).

Centrální nervový systém

Je známo, že chinolony spouští záchvaty, nebo snižují křečový práh. Užívání ciprofloxacinu u pacientů s onemocněními CNS, kteří mohou být náchylní k záchvatům, se musí dobře zvážit. Jestliže se vyskytnou záchvaty, musí se léčba přípravkem ciprofloxacin přerušit (viz bod 4.8). Již po prvním užití ciprofloxacinu se mohou vyskytnout psychiatrické reakce. Ve vzácných případech mohou deprese nebo psychózy vést až sebevražednému jednání. V takových případech se musí léčba ciprofloxacinem přerušit.

Mezi pacienty, kterým byl podáván ciprofloxacin, byly zaznamenány případy polyneuropatie (předběžná diagnóza, podložená neurologickými symptomy jako jsou bolest, pálení, porucha smyslů nebo svalová slabost, které se vyskytovaly samostatně nebo v kombinaci). U pacientů, u kterých se projeví příznaky neuropatie, jako jsou bolest, pálení, brnění, znecitlivění a/nebo slabost musí být podávání ciprofloxacinu ukončeno, aby se předešlo ireverzibilnímu poškození. Srdeční poruchy

Opatrnost je nutná při užívání fluorochinolonů, včetně Cifloxinalu, u pacientů se známými rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu, jako jsou např.:

vrozený prodloužený QT interval, současné užívání léčivých přípravků, u kterých je známo, že prodlužují QT interval (např.

antiarytmika IA a III třídy, tricyklická antidepresiva, makrolidy, antipsychotika),

nekorigovaná elektrolytová dysbalance (např. hypokalemie, hypomagnesemie), starší pacienti, onemocnění srdce (např. srdeční selhání, infarkt myokardu, bradykardie)

(viz body 4.2, 4.5, 4.8 a 4.9.) Gastrointestinální systém

Při výskytu závažného nebo dlouho trvajícího průjmu během léčby nebo po ukončení léčby (a to i několik týdnů po ukončení léčby) je potřeba se poradit s lékařem, neboť tyto příznaky mohou indikovat kolitidu, která se vyvinula následkem užívání antibiotik (život ohrožující s možnými fatálními následky), vyžadující okamžitou léčbu (viz bod 4.8). V takových případech se musí léčba přípravkem ciprofloxacin okamžitě přerušit a musí se zahájit vhodná léčba. V této situaci jsou antiperistaltické léky kontraindikovány. Ledviny a močové cesty

V souvislosti s užíváním ciprofloxacinu byla hlášena krystalurie (viz bod 4.8). Pacienti užívající ciprofloxacin musí být dobře hydratováni a je nutné zabránit nadměrné alkalitě jejich moči. Játra a žlučové cesty

V souvislosti s užíváním přípravku ciprofloxacinem byly hlášeny případy nekrózy jater a život ohrožujícího selhání jater (viz bod 4.8). V případě jakýchkoli známek a příznaků onemocnění jater (například anorexie, žloutenka, tmavě zbarvená moč, svědění nebo citlivost v abdominální oblasti) je nutné léčbu přerušit. Deficit glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy

U pacientů s deficitem glukózo-6-fosfát-dehydrogenázy byla v souvislosti s ciprofloxacinem zaznamenána hemolytická reakce. Proto by těmto pacientům neměl být ciprofloxacin podáván, pokud potenciální přínos nevyváží možné riziko. V takovém případě musí být pečlivě monitorován potenciální výskyt hemolýzy.

Rezistence

V průběhu nebo po ukončení léčby ciprofloxacinem se mohou vyčlenit bakterie, které projevují rezistenci na ciprofloxacin, superinfekce se může, ale nemusí, klinicky projevovat.

Při dlouhodobé léčbě je zde velké riziko selekce rezistentních bakteriálních kmenů, a to zejména u infekcí způsobených kmeny Staphylococcus a Pseudomonas. Cytochrom P450

Ciprofloxacin inhibuje CYP1A2, a proto může způsobit zvýšenou sérovou koncentraci současně podávaných látek metabolizovaných tímto enzymem (např. teofylinu, klozapinu, ropinirolu, tizanidinu). Současné podávání ciprofloxacinu a tizanidinu je kontraindikováno. Z tohoto důvodu musí být u pacientů užívajících tyto látky současně s ciprofloxacinem pečlivě sledovány klinické příznaky předávkování a dále může být také potřebné stanovení sérových koncentrací (např. teofylinu) (viz bod 4.5). Methotrexát

Současné užívání ciprofloxacinu a methotrexátu se nedoporučuje (viz bod 4.5). Interakce s testy

In vitro aktivita ciprofloxacinu proti Mycobacterium tuberculosis by mohla mít za následek negativní výsledky bakteriologického testu vzorků od pacientů, kteří současně užívají ciprofloxacin.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcí

Cifloxinal, stejně jako ostatní fluorochinolony, musí být užíván s opatrností u pacientů užívajících léčivé přípravky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval (např. antiarytmika třídy,IA a III tricyklická antidepresiva, makrolidy a antipsychotika) (viz bod 4.4). Vliv jiných přípravků na ciprofloxacin: Tvorba chelátových komplexů

Souběžné podávání ciprofloxacinu (perorálně) s léky a minerálními doplňky, které obsahují vícemocné kationty (např. kalcium, hořčík, hliník, železo), polymerními vazači fosfátů (např. sevelamer), sukralfátem nebo antacidy a s léčivými přípravky ve vysoce pufrované formě (např. tablety didanosinu) s obsahem hořčíku, hliníku nebo kalcia, vede ke snížení vstřebávání ciprofloxacinu. Proto se ciprofloxacin musí užívat buď 1–2 hodiny před nebo alespoň 4 hodiny po užití těchto přípravků. Toto omezení neplatí pro antacida z řady blokátorů H2 receptorů.

Strava a mléčné výrobky

Vápník, který je součástí stravy, neovlivňuje výrazně vstřebávání. Nicméně je třeba se vyhnout současnému podávání mléčných výrobků nebo nápojů obohacených minerály (např. mléko, jogurt, pomerančový džus obohacený o kalcium) s ciprofloxacinem, protože mohou snižovat jeho vstřebávání. Probenecid

Probenecid interferuje s renální sekrecí ciprofloxacinu. Souběžné užívání probenecidu a ciprofloxacinu vede ke zvýšení sérové koncentrace ciprofloxacinu. Vliv ciprofloxacinu na jiné léčivé přípravky: Tizanidin

Tizanidin se nesmí podávat současně s ciprofloxacinem (viz bod 4.3). V klinické studii se zdravými jedinci došlo ke zvýšení sérové koncentrace tizanidinu (hodnota Cmax se zvýšila: 7krát, rozmezí: 4 až

21krát; hodnota AUC se zvýšila: 10krát, rozmezí: 6 až 24krát) při současném podávání s ciprofloxacinem. Zvýšená sérová koncentrace tizanidinu je spojena s umocněným hypotenzním a sedativním efektem. Methotrexát

Renální tubulární transport methotrexátu může být inhibován současným podáním ciprofloxacinu, což může vést k zvýšeným plazmatickým hladinám methotrexátu a zvýšit riziko toxických reakcí souvisejících s methotrexátem. Proto se současné podávání nedoporučuje (viz bod 4.4). Teofylin

Současné podávání ciprofloxacinu a teofylinu může způsobit nežádoucí zvýšení sérové koncentrace teofylinu. To může vést k nežádoucím účinkům vyvolaných teofylinem. Ve vzácných případech mohou být tyto nežádoucí účinky život ohrožující nebo i smrtelné. Při současnému podávání těchto dvou léků se musí kontrolovat sérové koncentrace teofylinu a dávky teofylinu musí být případně vhodně sníženy (viz bod 4.4). Další deriváty xantinu

Byly zaznamenány případy, kdy při současném užívání ciprofloxacinu a kofeinu nebo pentoxifylinu (oxpentifylinu) došlo ke zvýšení sérové koncentrace těchto derivátů xantinu. Fenytoin

Současné užívání ciprofloxacinu a fenytoinu může vést ke zvýšení nebo snížení sérových hladin fenytoinu, proto se doporučuje sledovat hladiny léků. Perorální antikoagulancia

Současné podávání ciprofloxacinu a warfarinu může umocňovat jeho antikoagulační efekt. Bylo hlášeno velké množství případů vykazujících zvýšení aktivity perorálních antikoagulancií u pacientů užívajících antibiotika, včetně fluorochinolonů. Velikost rizika závisí na probíhající infekci, věku a celkovém stavu pacienta. Proto je těžké stanovit podíl fluorochinolonů na nárůstu INR (international normalised ratio).

Proto se v průběhu současného podávání ciprofloxacinu s perorálními antikoagulancii, ale i krátce po jeho ukončení, doporučuje častější sledování protrombinového času (INR), a pokud je to nutné, upravit perorální dávky antikoagulačních přípravků. Ropinirol

V klinické studii bylo prokázáno, že souběžné užívání ropinirolu a ciprofloxacinu, středně silného inhibitoru izoenzymu CYP450 1A2, má za následek zvýšení hodnot Cmax a AUC ropinirolu o 60 %,

resp. 84 %. Během současné léčby s ciprofloxacinem, i krátce po jejím ukončení, se doporučuje klinické sledování a případně vhodná úprava dávek ropinirolu (viz bod 4.4). Klozapin

Po sedmidenním současném užívání 250 mg ciprofloxacinu s klozapinem se zvýšily sérové koncentrace klozapinu a N-desmetylklozapinu o 29 %, resp. 31 %. Během současné léčby klozapinem a ciprofloxacinem, i krátce po jejím ukončení, se doporučuje klinické pozorování a vhodná úprava dávek klozapinu (viz bod 4.4).

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Množství dat vztahujících se k těhotným ženám, kterým byl podáván ciprofloxacin, je limitované, tato data neindikují ani malformace, ani toxický vliv ciprofloxacinu na plod/novorozence. Studie na zvířatech neprokázaly ani přímou ani nepřímou reprodukční toxicitu. U plodů zvířat a mladých zvířat, vystavených působení chinolonů, bylo pozorováno poškození nezralých chrupavek. Proto nelze vyloučit negativní působení tohoto léčivého přípravku na lidský nedospělý organizmus/plod, které může mít za následek poškození kloubní chrupavky (viz bod 5.3).

Proto, v rámci prevence, je vhodné se užívání ciprofloxacinu během těhotenství vyhnout. Kojení

Ciprofloxacin se vylučuje do mateřského mléka. Proto by vzhledem k potenciálnímu riziku poškození kloubů neměl být kojícími ženami užíván.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Vzhledem ke svým neurologickým účinkům může ciprofloxacin ovlivnit dobu reakce. Z tohoto důvodu může být schopnost řídit a obsluhovat stroje snížená, a to zejména je-li užíván v kombinaci s alkoholem.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v souvislosti s tímto lékem (ADR) jsou nevolnost a průjem.

ADR vycházející z výsledků klinických studií (celkem n = 52 057) a postmarketinkového sledování přípravků s ciprofloxacinem (perorální, intravenózní a následná léčba), seřazené podle kategorií četnosti jsou uvedeny níže. Analýza četnosti byla provedena společně pro perorální a intravenózní formu ciprofloxacinu.

Třídy orgánových systémů

Časté

≥ 1/100

až < 10

Méně časté ≥ 1/1000 až < 1 /100

Vzácné ≥ 1/10 000 až < 1/1000

Velmi vzácné < 1/10 000

Frekvence není známa (nemůže být ze známých dat určena)

Infekce a infestace

Mykotické superinfekce

Kolitida v důsledku užívání antibiotik (ve velmi vzácných případech s možnými fatálními následky) (viz bod 4.4)

Poruchy krve a lymfatického systému

Eosinofilie

Leukopenie Anemie Neutropenie Leukocytóza Trombocytopenie Trombocytemie

Hemolytická anemie Agranulocytóza Pancytopenie (život ohrožující) Deprese kostní dřeně (život ohrožující)

Poruchy imunitního systému

Alergické reakce Alergický edém / angioedém

Anafylaktické reakce Anafylaktický

šok (život ohrožující) (viz bod 4.4) Reakce jako při sérové nemoci

Poruchy metabolizmu a výživy

Anorexie

Hyperglykemie

Psychiatrické poruchy

Psychomotorická hyperaktivita / neklid

Zmatenost a dezorientace Pocity úzkosti Abnormální snění Deprese Halucinace

Psychotické reakce (viz bod 4.4)

Poruchy nervového systému

Bolesti hlavy Závratě Poruchy spánku Poruchy chuťového vnímání

Parestezie a dysestezie Hypoestezie Třes Záchvaty (viz bod 4.4) Vertigo

Migréna Poruchy koordinace Poruchy chůze Poruchy čichového nervu Intrakraniální hypertenze

Periferní neuropatie (viz bod 4.4)

Poruchy oka

Poruchy vidění

Poruchy barevného vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Tinitus Ztráta sluchu / poškození sluchu

Srdeční poruchy

Tachykardie

Ventrikulární arytmie atorsades de pointes Prodloužení QT intervalu na EKG (viz body 4.4 a 4.9)

Cévní poruchy

Vasodilatace Hypotenze Synkopa

Vaskulitida

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Dyspnoe (včetně astmatických stavů)

Gastrointestinální poruchy

Nauzea Průjem

Zvracení Bolest břicha Dyspepsie Flatulence

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšení transamináz Zvýšené hodnoty bilirubinu

Zhoršení funkce jater Žloutenka Hepatitida

Nekróza jater (velmi vzácně progredující v život ohrožující selhání jater) (viz bod 4.4)

Poruchy kůže

Vyrážka

Fotosenzitivní

Petechie

a podkožní tkáně

Pruritus Kopřivka

reakce (viz bod 4.4) Erythema

multiforme Erythema nodosum Stevens- Johnsonův syndrom (potenciálně život ohrožující) Toxická epidermální nekrolýza (potenciálně život ohrožující)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Bolesti kostí a svalů (bolest končetin, zad, hrudníku) Artralgie

Myalgie Artritida Zvýšení svalového tonu a křeče

Svalová slabost Tendinitida Natržení šlachy (zejména Achillovy šlachy) (viz bod 4.4) Exacerbace symptomů myastenie gravis (viz bod 4.4)

Poruchy ledvin a močových cest

Zhoršení funkce ledvin

Selhání ledvin Hematurie Krystalurie (viz bod 4.4) Tubulointersticiální nefritida

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Pocit slabosti Horečka

Edém Pocení (hyperhidróza)

Vícenásobná vyšetření

Zvýšení alkalické fosfatázy v krvi

Abnormální hladina protrombinu Zvýšená amyláza

hlášeny především u pacientů s rizikovými faktory pro prodloužení QT intervalu.

Pediatričtí pacienti

Výše uvedené údaje o výskytu artropatie byly získány v rámci studií prováděných na dospělých. U dětí je vznik artropatie zaznamenáván častěji.

4.9

Předávkování

V případě předávkování má být zahájena symptomatická léčba. Z důvodu možného prodloužení QT intervalu má být provedeno monitorování EKG.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Širokospektré fluorované chinolonové chemoterapeutikum

ATC kód: J01MA02 Mechanizmus účinku:

Ciprofloxacin je fluorochinolové antibiotikum, to znamená, že působí inhibičně na oba bakteriální enzymy, topoizomerázu II (DNA-gyrázu) a topoizomerázu IV, které jsou potřebné pro replikaci, transkripci, opravu a rekombinaci bakteriální DNA. Vztah FK/FD:

Účinnost závisí hlavně na vztahu mezi maximální sérovou koncentrací (Cmax) a minimální inhibiční

koncentrací (MIC) ciprofloxacinu vzhledem k příslušnému mikroorganizmu, respektive na vztahu mezi plochou pod křivkou (AUC) a MIC. Mechanizmus rezistence:

In vitro rezistence na ciprofloxacin se může vyvinout postupným procesem mutací cílového místa u obou topoizomeráz, topoizomerázy II (DNA gyrázy) a topoizomerázy IV. Výsledný stupeň zkřížené rezistence mezi ciprofloxacinem a jinými fluorochinolony je proměnlivý. Jednotlivé mutace nemusí mít za následek klinickou rezistenci, ale násobné mutace obvykle za následek klinickou rezistenci na většinu aktivních látek nebo na všechny aktivní látky v rámci skupiny mají.

Nepropustnost a/nebo mechanizmus rezistence efluxní pumpy účinné látky může mít proměnlivý efekt na citlivost na fluorochinolony, která závisí na fyziochemických vlastnostech různých účinných látek v rámci skupiny a afinitě transportních systémů pro danou účinnou látku. Všechny in vitro mechanizmy rezistence jsou běžně pozorovány v klinických izolátech. Mechanizmy rezistence, které inaktivují další antibiotika, například permeační bariéry (běžné u Pseudomonas aeruginosa) a effluxní mechanizmus, mohou ovlivnit citlivost na ciprofloxacin. Byla zaznamenána rezistence zprostředkovaná plazmidem kódovaná pomocí genů qnr. Spektrum antibakteriální aktivity:

Break pointy oddělující citlivé kmeny od kmenů s intermediární citlivostí a tyto od rezistentních kmenů:

Doporučení EUCAST

Mikroorganizmy

Citlivé

Rezistentní

Enterobakterie

S ≤ 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Pseudomonas

S ≤ 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

Acinetobacter

S ≤ 1 mg/l

R > 1 mg/l

Staphylococcus spp.1

S ≤ 1 mg/l

R > 1 mg/l

Haemophilus influenzae a Moraxella catarrhalis

S ≤ 0,5 mg/l

R > 0,5 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

S ≤ 0,03 mg/l

R > 0,06 mg/l

Neisseria meningitidis

S ≤ 0,03 mg/l

R > 0,06 mg/l

Break pointy nevztažitelné k třídám*

S ≤ 0,5 mg/l

R > 1 mg/l

1 Staphylococcus spp. – Break pointy pro ciprofloxacin odpovídající terapii s vysokými dávkami.

* Break pointy nevztažitelné k třídám se určovaly zejména na základě údajů PK/PD a nejsou závislé

na distribuci MIC jednotlivých druhů. Jsou určeny pouze pro druhy, pro které specifické Break pointy nebyly určeny a ne pro takové druhy, pro které testy citlivosti nejsou doporučovány.

Prevalence získané rezistence vybraných druhů se může lišit geograficky a časově. Vítána je informace o lokální rezistenci, zejména pokud se jedná o léčbu závažných infekcí. V nezbytných případech, kdy lokální prevalence rezistence je taková, že prospěšnost látky je přinejmenším u některých typů infekcí sporná, je třeba požádat o radu experta.

Zařazení příslušných druhů podle citlivosti na ciprofloxacin (kmeny Streptococcus viz bod 4.4):

DRUHY VĚTŠINOU CITLIVÉ Aerobní grampozitivní mikroorganizmy Bacillus anthracis (1) Aerobní gramnegativní mikroorganizmy Aeromonas spp. Brucella spp. Citrobacter koseri Francisella tularensis Haemophilus ducreyi Haemophilus influenzae* Legionella spp. Moraxella catarrhalis* Neisseria meningitidis Pasteurella spp. Salmonella spp.* Shigella spp.* Vibrio spp. Yersinia pestis Anaerobní mikroorganizmy Mobiluncus Další mikroorganizmy Chlamydia trachomatis ($) Chlamydia pneumoniae ($) Mycoplasma pneumoniae ($) Mycoplasma hominis ($) DRUHY, U KTERÝCH SE MŮŽE REZISTENCE VYVINOUT Aerobní grampozitivní mikroorganizmy Enterococcus faecalis ($) Staphylococcus spp. (2) Aerobní gramnegativní mikroorganizmy Acinetobacter baumannii+ Burkholderia cepacia+*

Campylobacter spp.+* Citrobacter freundii* Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae* Escherichia coli* Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae* Morganella morganii* Neisseria gonorrhoeae* Proteus mirabilis* Proteus vulgaris* Providencia spp. Pseudomonas aeruginosa* Pseudomonas fluorescens

Serratia marcescens* Anaerobní mikroorganizmy

Peptostreptococcus spp. Propionibacterium acnes V PODSTATĚ REZISTENTNÍ ORGANIZMY Aerobní grampozitivní mikroorganizmy Actinomyces Enterococcus faecium Listeria monocytogenes Aerobní gramnegativní mikroorganizmy Stenotrophomonas maltophilia Anaerobní mikroorganizmy Kromě výše uvedených Další mikroorganizmy Mycoplasma genitalium Ureaplasma urealitycum * Klinická účinnost byla prokázána pro citlivé izoláty ve schválených klinických indikacích.

+ Míra rezistence ≥ 50 % v jedné nebo více zemích EU ($): Přirozená střední citlivost, neexistuje-li získaný mechanizmus rezistence. (1): Byly provedeny studie s experimentálními zvířecími infekcemi způsobenými inhalací spor

Bacillus anthracis; tyto studie ukázaly, že antibiotika podaná brzy po expozici zabránila vzniku onemocnění, jestliže léčba vedla ke snížení počtu spor v organizmu pod infekční dávku. U lidí je doporučený postup užití primárně dán citlivostí, zjišťovanou in vivo, dále také výsledky experimentů se zvířaty a limitovaným množstvím dat získaných pro lidi. Léčba ciprofloxacinem podávaným v dávkách 500 mg 2x denně po dobu 2 měsíců je u lidí považována jako dostatečná ochrana před infekcí vyvolanou antraxem. Ošetřujícím lékařům je doporučeno seznámit se s národními a/nebo mezinárodními konvenčními dokumenty které se vztahují k léčbě infekce antraxu.

(2): S. aureus rezistentní na meticilin se obvykle projevuje ko-rezistencí na fluorochinolony. Míra

rezistence na meticilin je mezi všemi druhy stafylokoků přibližně 20 až 50 %; ve zvýšené míře je pozorována zejména v nemocničním prostředí.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po perorálním podání jednotlivých dávek tablet 250 mg, 500 mg a 750 mg ciprofloxacinu dochází k rychlému a rozsáhlému vstřebávání především z tenkého střeva, maximální sérové koncentrace je dosaženo za 1–2 hodiny.

Jednotlivé dávky 100–750 mg se projevily na dávce závislou maximální sérovou koncentrací (Cmax)

mezi 0,56 a 3,7 mg/l. Pro hodnoty Cmax a AUC byla prokázána proporcionalita dávce. Poločas

vylučování ze séra je u jedinců s normální renální funkcí asi 4–7 hodin. Sérová koncentrace se zvyšuje proporcionálně s dávkami až do 1000 mg. Absolutní biologická dostupnost je asi 70–80 %.

Bylo prokázáno, že po perorálním podávání 500 mg každých 12 hodin je dosaženo stejné plochy pod křivkou sérové koncentrace v čase (AUC) jako po podávání 60minutové intravenózní infuze 400 mg ciprofloxacinu každých 12 hodin. Farmakokinetika 250 a 500 mg suspenze v sáčcích s jednou dávkou je identická s farmakokinetikou adekvátní síly tablet. Distribuce

Vazba ciprofloxacinu na bílkoviny je nízká (20 – 30 %), ciprofloxacin je přítomen v plazmě převážně ve své neionizované formě a má rozsáhlý distribuční objem v rovnovážném stavu 2 – 3 l/kg tělesné hmotnosti. Ciprofloxacin dosahuje vysokých koncentrací v různých tkáních, jako jsou plíce (epiteliální tekutina, alveolární makrofágy, tkáňová biopsie), dutiny a zánětlivé léze (kantaridinová puchýřová tekutina) a urogenitální trakt (moč, prostata, endometrium), kde celkové koncentrace převyšují dosažené plazmatické koncentrace.

Metabolizmus

Byly identifikovány tyto čtyři metabolity vyskytující se v nízkých koncentracích: desetyleneciprofloxacin (M 1), sulfociprofloxacin (M 2), oxociprofloxacin (M 3) a formylciprofloxacin (M 4). Metabolity vykazují in vitro antimikrobiální aktivitu, ta je však nižšího stupně než základní složka.

Je známo, že ciprofloxacin je středně silný inhibitor izoenzymů CYP 450 1A2. Vylučování

Ciprofloxacin je převážně v nezměněné podobě vylučován renálně a v menší míře také stolicí. U subjektů s normální renální funkcí je sérový eliminační poločas 4–7 hodin.

Vylučování přípravku ciprofloxacin (% z dávky)

Perorální podání

Moč

Stolice

Ciprofloxacin

44,7

25,0

Metabolity (M 1–M 4)

11,3

7,5

Renální clearance je mezi 180–300 ml/kg/h a celková clearance je mezi 480–600 ml/kg/h. Ciprofloxacin podléhá jak glomerulární filtraci, tak tubulární sekreci. Závažně snížená funkce ledvin vede ke zvýšení poločasu ciprofloxacinu až na 12 hod.

Nerenální clearance ciprofloxacinu je způsobená hlavně aktivní trans-intestinální sekrecí a metabolizací. 1 % dávky se vylučuje biliárními cestami. Ciprofloxacin je ve žluči přítomen ve vysokých koncentracích. Pediatričtí pacienti

Údaje dostupné k doložení farmakokinetických údajů u pediatrických pacientů jsou omezené.

Ve studii s dětmi nebyly hodnoty Cmax a AUC závislé na věku (od jednoho roku věku). Nebylo

pozorováno významné zvýšení hodnot Cmax a AUC po více dávkách (10 mg/kg třikrát denně). U 10 dětí se závažnou sepsí, ve věku méně než 1 rok, byla hodnota Cmax 6,1 mg/l (rozmezí 4,6–8,3

mg/l) po 1hodinové intravenózní infuzi v dávce 10 mg/kg; odlišná hodnota 7,2 mg/l (rozmezí 4,7–11,8 mg/l) byla zjištěna u dětí ve věku 1 až 5 let. Hodnoty AUC byly 17,4 mg*h/l (rozmezí 11,8–32 mg*h/l) a 16,5 mg*h/l (rozmezí 11,0–23,8 mg*h/l) v příslušných věkových skupinách.

Tyto hodnoty jsou v rozsahu hodnot hlášených u dospělých dostávajících terapeutické dávky. Na základě farmakokinetické analýzy populace pediatrických pacientů s různými infekcemi je předem stanovený průměrný poločas přibližně 4 –5 hodin a biologická dostupnost suspenze je v rozsahu 50 až 80 %.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané z konvenčních studií toxicity jednorázové dávky, toxicity opakované dávky, karcinogenního potenciálu nebo reprodukční toxicity neukazují na žádné zvláštní riziko pro lidi. V klinicky relevantních úrovních expozice je ciprofloxacin, podobně jako ostatní chinolony, fototoxický pro zvířata. Údaje o fotomutagenitě/fotokarcinogenitě ukazují, že ciprofloxacin má slabý fotomutagenní nebo fototumorigenní vliv in vitro a v experimentech se zvířaty. Tento vliv byl srovnatelný s ostatními inhibitory gyrázy. Kloubní snášenlivost

Stejně jako jiné inhibitory gyráz způsobuje ciprofloxacin poškození velkých, nosných kloubů u nedospělých jedinců. Stupeň poškození chrupavky závisí na věku, druhu a dávce; poškození může být omezeno snížením zatížení kloubů. Ve studiích u dospělých jedinců (potkani, psi) nebylo poškození chrupavek zjištěno. Ve studii, provedené na mladých psech (rasy beagle) ciprofloxacin

způsoboval v terapeutických dávkách těžké změny na kloubech po dvou týdnech léčby. Tyto změny byly patrné i po 5 měsících. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety: Kukuřičný škrob Granulovaná mikrokrystalická celulosa Krospovidon Povidon 25 Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát

Potahová vrstva: Potahová soustava Opadry 0628313 bílá: Hypromelosa 2506/5 Hypromelosa 2506/15 Makrogol 4000 Oxid titaničitý

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 15-25 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Průsvitný PVC/Al blistr, krabička. Velikost balení: 10, 20 nebo 200 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 140 00 Praha 4, Česká republika 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

42/887/97-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.10.1997 / 18.11. 2009 10. DATUM REVIZE TEXTU

23.5.2012


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.