Cefzil 250 Mg

Kód 0053130 ( )
Registrační číslo 15/ 756/99-C
Název CEFZIL 250 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L., SERMONETA (LT), Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0053129 POR TBL FLM 10X250MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0053130 POR TBL FLM 12X250MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0053131 POR TBL FLM 20X250MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CEFZIL 250 MG

Stránka 1 z 5

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls59472/2009, sukls59473/2009, sukls59474/2009 a příloha k sp.zn.: sukls233284/2010, sukls233285/2010, sukls233286/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CEFZIL 250 mg, potahované tablety CEFZIL 500 mg, potahované tablety

CEFZIL O.S. 250 mg, prášek pro přípravu perorální suspenze

(cefprozilum monohydricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. -

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek CEFZIL a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek CEFZIL užívat

3.

Jak se přípravek CEFZIL užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek CEFZIL uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK CEFZIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

CEFZIL je cefalosporinové antibiotikum pro léčbu infekčních onemocnění způsobených vnímavými bakteriemi. Je určen pro děti od 6 měsíců do 12 let, mladistvé a dospělé. U infekcí streptokokových se používá jako lék II. volby. CEFZIL se používá k léčení těchto infekcí: Dospělí a děti starší než 12 let: - Infekce horních dýchacích cest, záněty hltanu, mandlí, a vedlejších nosních dutin. - Infekce dolních dýchacích cest, akutní i chronický zánět průdušek a zánět plic. - Kožní infekce - Nekomplikované záněty močových cest včetně akutního zánětu močového měchýře. Děti od 6 měsíců do 12 let: - Infekce horních dýchacích cest, záněty hltanu, mandlí, vedlejších nosních dutin a středního ucha. - Nekomplikované kožní infekce Potahované tablety jsou určeny pro děti od 3 let, pro mladší děti od 6 měsíců je určen sirup. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CEFZIL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek CEFZIL,

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku cefprozil nebo na kteroukoli další složku přípravku CEFZIL.

Stránka 2 z 5

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku CEFZIL je zapotřebí - u pacientů s přecitlivělostí na ostatní cefalosporiny. Je nutné rovněž upozornit lékaře na

přecitlivělost na peniciliny, protože se může vyskytnout přecitlivělost zkřížená.

- u osob s onemocněním zažívacího traktu, zejména zánětem tlustého střeva a s průjmy v průběhu

dřívější antibiotické léčby. Tyto stavy vyžadují opatrnost a pečlivé sledování lékařem.

- u pacientů s fenylketonurií. Je třeba počítat s tím, že CEFZIL O.S. 250 mg, prášek pro přípravu

perorální suspenze obsahuje 28 mg fenylalaninu v 5 ml hotové suspenze.

- u diabetiků, které je třeba upozornit, že CEFZIL může vyvolat falešně pozitivní výsledky

stanovení glykosurie redukčními metodami (Benedict, Fehling, Clinitest), nikoli však metodami na bázi enzymatické (glukósooxidáza).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. CEFZIL se nesmí kombinovat s aminoglykosidovými antibiotiky (např. se streptomycinem nebo gentamicinem), mohlo by dojít k poškození ledvin. Silné močopudné léky (např. furosemid) by při současném podávání s přípravkem CEFZIL mohly poškodit činnost ledvin. Současné podávání probenecidu zpomaluje vylučování a zesiluje účinek přípravku CEFZIL. Podání prostředků proti překyselení žaludku vstřebání neovlivňuje. Užívání přípravku CEFZIL s jídlem a pitím Z trávicího ústrojí se přípravek dobře vstřebává, a to nezávisle na jídle a pití. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. V těhotenství a v období kojení se CEFZIL nemá užívat. K jeho použití mohou vést jen zvlášť závažné důvody. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek CEFZIL nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Přípravky Cefzil 250 mg, potahované tablety a CEFZIL O.S. 250 mg, prášek pro přípravu perorální suspenze obsahují barvivo oranžovou žluť SY (E110), které může způsobit alergickou reakci. PřípravekCefzil 250 mg 0.S., prášek pro přípravu perorální suspenze obsahuje aspartam , zdroj fenylalaninu. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií. Přípravek Cefzil 250 mg 0.S., prášek pro přípravu perorální suspenze obsahujesacharózu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK CEFZIL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek CEFZIL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Udržujte pravidelné intervaly mezi dávkami, tj. buď 12 nebo 24 hodiny. Příprava suspenze z prášku: Přípravu suspenze provede odborně lékárník těsně před tím, než Vám lék vydá. Pamatujte, že suspenzi nesmíte užívat déle než 14 dní po naředění a je nutné ji uchovávat v chladničce! Suspenzi vždy před použitím dobře protřepejte!

Stránka 3 z 5

Dávkování u dospělých a dětí starších než 12 let: CEFZIL se podává per os u infekcí, vyvolaných vnímavými bakteriemi v následujících dávkách: Infekce horních cest dýchacích : 500 mg každých 24 hod. Infekce vedlejších nosních dutin: 250 mg až 500 mg každých 12 hodin Infekce dolních cest dýchacích: 500 mg každých 12 hod. Infekce kůže a kožních struktur: 250 mg každých 12 hod. nebo 500 mg každých 24 hod Nekomplikované infekce močových cest: 500 mg každých 24 hod. Dávkování u dětí od 6 měsíců do 12 let: Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u dětí do šesti měsíců. CEFZIL se podává u infekcí, vyvolaných vnímavými bakteriemi, a to v dávkách přepočtených na tělesnou hmotnost dětí: Infekce středního ucha: 15 mg/kg každých 12 hod. Infekce horních cest dýchacích, nosohltanu nebo mandlí: 20 mg/kg jednou denně nebo 15 mg/kg/den rozděleno do dvou stejných dávek. Infekce vedlejších nosních dutin: 7,5 - 15 mg/kg každých 12 hodin. Nekomplikované infekce kůže a kožních struktur: 20 mg/kg jednou denně Nejvyšší dávka podávaná dítěti nesmí překročit nejvyšší denní dávku doporučovanou pro dospělého. Při léčení infekcí vyvolaných beta-hemolytickým streptokokem je třeba podávat terapeutické dávky přípravku CEFZIL po dobu 10 dnů. Potahované tablety jsou určeny pro děti od 3 let. U dětí mladších než 3 roky se může užívat přípravek CEFZIL jen ve formě suspenze. Dávkování vždy určí lékař a matka podá dítěti potřebnou dávku pomocí přiložené dvojité odměrné lžičky, kdy v menší odměrce lze odměřit 1,25 ml suspenze a ve větší odměrce buď 2,5 ml, (dosahujících k první rysce) nebo 5 ml suspenze, je-li větší odměrka plná. Dávkování u pacientů vyššího věku: Při funkci ledvin přiměřené věku je možné podávat starším pacientům stejné dávky přípravku CEFZIL, které jsou doporučené pro ostatní dospělé osoby. Dávkování při poruše jaterních funkcí: Není třeba měnit doporučené dávkování. Dávkování u poruchy ledvinových funkcí: Při mírné poruše ledvin, není třeba snižovat dávky přípravku CEFZIL. Při výraznější poruše ledvin určí úpravu dávky vždy lékař; první dávka bývá normální, další dávky jen poloviční v běžných intervalech. Dobu podávání určí vždy lékař. Dávkování uvedené v tomto návodu bez zvláštního příkazu lékaře nepřekračujte. Jestliže jste užil(a) více přípravku CEFZIL, než jste měl(a) Při požití většího množství léku než bylo předepsáno nebo při náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek CEFZIL Zapomenete-li užít některou dávku v určenou dobu, můžete celou dvanáctihodinovou anebo celou čtyřiadvacetihodinovou dávku užít nejpozději se zpožděním 6 hodin. Při delším zpožděním již musíte dvanáctihodinovou dávku prostě přeskočit, další dávku nezvyšujte. Při čtyřiadvacetihodinových odstupech mezi dávkami můžete při zpoždění 12 hodin namísto celé dávky užít polovinu a potom již pokračovat normálně v běžně určenou dobu. Přeskočíte-li celou čtyřiadvacetihodinovou dávku, pokračujete dalším dávkováním zcela normálně ve stanovenou dobu nezvýšenými stanovenými dávkami. Jestliže jste přestal(a) užívat používat přípravek CEFZIL Informujte o tom prosím svého lékaře.

Stránka 4 z 5

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek CEFZIL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. CEFZIL se obvykle dobře snáší, ale mohou se vyskytnout tyto nežádoucí účinky: Průjem, nevolnost, zvracení, bolesti v břiše, zčervenání kůže, vyrážky (kožní příznaky obvykle vymizí několik dní po ukončeném léčení). Dále se někdy objevily závratě, méně často neklid, nervozita, nespavost nebo spavost, bolesti hlavy, zmatenost. Také tyto změny jsou přechodné. Vzácněji se vyskytuje snížení funkce ledvin, opruzení, svědění a záněty v krajině pohlavních orgánů. Velmi vzácně se může vyskytnout žloutenka, změny jaterních testů, změny krevního obrazu a zánět tlustého střeva tzv. pseudomembranózní kolitida. Při případném výskytu nežádoucích účinků, zejména průjmu, nebo jiných neobvyklých reakcí, ohlaste je urychleně ošetřujícímu lékaři, který rozhodne o dalším postupu. 5.

JAK PŘÍPRAVEK CEFZIL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Tablety a prášek pro přípravu perorální suspenze: Uchovávejte při teplotě do 30o C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Suspenze po rekonstituci se dá použít pouze 14 dní při uchovávání v chladničce (2-8°C). Přípravek CEFZIL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek CEFZIL obsahuje - Léčivou látkou je cefprozilum monohydricum.

CEFZIL 250 mg, potahované tablety, obsahuje cefprozilum monohydricum 261,57 mg, což odpovídá cefprozilum 250 mg v 1 potahované tabletě.

- CEFZIL 500 mg, potahované tablety, obsahuje cefprozilum monohydricum 523,14, což odpovídá

defprozilum 500 mg v l potahované tabletě.

- CEFZIL O.S. 250 mg, prášek pro přípravu suspenze, obsahuje cefprozilum monohydricum 261,56

mg, což odpovídá cefprozilum 250 mg v 5 ml suspenze.

- Pomocnými látkami jsou:

- Potahované

tablety:

mikrokrystalická

celulóza,

magnesium-stearát,

sodná

sůl

karboxymetylškrobu, složená dimetikonová emulze, (CEFZIL 250 mg potahová soustava Opadry YS-1-2546- oranžová - oxid titaničitý (E171), hypromelosa, makrogol 400, polysorbát 80, oranžová žluť (E110)), (CEFZIL 500 mg potahová soustava Opadry YS-1-7003-bílá - oxid titaničitý (E171), hypromelosa, makrogol 400, polysorbát 80)).

- Prášek pro přípravu perorální suspenze: natrium-benzoát, sacharosa s polysorbatem 80 1%,

disperzní celulóza, aspartam, sacharosa, banánové aroma, vanilin, koloidní bezvodý oxid

Stránka 5 z 5

křemičitý, glycin, sodná sůl karmelosy, chlorid sodný, triturace simetikonu se sacharosou 1%, triturace oranžové žluti se sacharosou 1%, citronová kyselina, umělé guaranové aroma v prášku, aroma.

Jak přípravek CEFZIL vypadá a co obsahuje toto balení Potahované tablety: Potahované tablety 250 mg: krabička s 10,12 nebo 20 potahovanými tabletami v PVC/PVDC/Al blistrech. Potahované tablety 500 mg: krabička s 10,12 nebo 20 potahovanými tabletami v PVC/PVDC/Al blistrech. Prášek pro přípravu suspenze: Bílá matná HDPE lahvička s LDPE pojistným uzávěrem obsahující prášek pro přípravu 60 ml suspenze - 250 mg/ 5 ml, dvojitá odměrka, krabička. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika Výrobce: Corden Pharma Latina S.p.A., Sermoneta (Latina), Itálie Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o. Olivova 4, 110 00 Praha 1 Česká republika tel: +420 221 016 111 fax: +420 221 016 900 e-mail: bms.czech@bms.com

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 14.3. 2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls59472/2009, sukls59473/2009, sukls59474/2009 a příloha k sp.zn.: sukls233284/2010, sukls233285/2010, sukls233286/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

CEFZIL 250 mg, potahované tablety CEFZIL 500 mg, potahované tablety CEFZIL O.S. 250 mg, prášek pro přípravu perorální suspenze 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Potahované tablety: CEFZIL 250 mg - cefprozilum monohydricum 261,57 mg odpovídá cefprozilum 250 mg v l potahované tabletě. Pomocné látky: oranžová žluť CEFZIL 500 mg - cefprozilum monohydricum 523,14 mg odpovídá cefprozilum 500 mg v l potahované tabletě. Prášek pro přípravu suspenze: CEFZIL O.S. 250 mg - cefprozilum monohydricum 261,56 mg odpovídá cefprozilum 250 mg v 5 ml suspenze. Pomocné látky: aspartam, sacharóza, oranžová žluť. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety CEFZIL 250 mg – slabě oranžové bikonvexní potahované tablety oválného tvaru, na jedné straně značeny vrypem „7720“ a na druhé straně „250“ CEFZIL 500 mg – bílé bikonvexní potahované tablety oválného tvaru, na jedné straně značeny vrypem „7721“ a na druhé straně „500“ Prášek pro přípravu perorální suspenze CEFZIL O.S. 250 mg - téměř bílý až slabě žlutý, hrubý prášek 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace CEFZIL je cefalosporinové antibiotikum určené pro děti od 6 měsíců do 12 let, mladistvé a dospělé a používá se k léčení níže uvedených infekcí vyvolaných vnímavými bakteriemi: Dospělí a děti starší než 12 let:

Infekce horních dýchacích cest včetně faryngitidy, tonzilitidy a sinusitidy Infekce dolních dýchacích cest včetně akutních i chronických bronchitid a pneumonií

Infekce kůže a kožních struktur Nekomplikované záněty močových cest včetně akutní cystitidy

Děti od 6 měsíců do 12 let :

Infekce horních dýchacích cest včetně faryngitidy, tonzilitidy, otitis media a sinusitidy Nekomplikované infekce kůže a kožních struktur

U streptokokových infekcí se používá jako lék II. volby. 4.2 Dávkování a způsob podání Přípravek se může užívat bez ohledu na jídlo, protože jídlo nemá významný vliv na absorpci cefprozilu. Dávkování u dospělých a dětí starších než 12 let: CEFZIL se podává per os u infekcí, vyvolaných vnímavými bakteriemi v následujících dávkách: Infekce horních cest dýchacích: 500 mg každých 24 hod. Sinusitida: 250 mg až 500 mg každých 12 hodin Infekce dolních cest dýchacích: 500 mg každých 12 hod. Infekce kůže a kožních struktur: 250 mg každých 12 hod. nebo 500 mg každých 24 hod. Nekomplikované infekce močových cest: 500 mg každých 24 hod. Dávkování u dětí od 6 měsíců do 12 let: Nejsou žádné zkušenosti s podáváním u dětí do šesti měsíců (viz body 4.4 a 5.2). CEFZIL se podává per os u infekcí vyvolaných vnímavými bakteriemi, a to v dávkách přepočtených na tělesnou hmotnost dětí: Otitis media: 15 mg/kg každých 12 hod. Infekce horních cest dýchacích, faryngitida nebo tonzilitida: 20 mg/kg jednou denně nebo 15 mg/kg/den rozděleno do dvou stejných dávek Sinusitida: 7,5 - 15 mg/kg každých 12 hodin Nekomplikované infekce kůže a kožních struktur: 20 mg/kg jednou denně Nejvyšší dávka podávaná dítěti nesmí překročit nejvyšší denní dávku doporučovanou pro dospělého. Při léčení infekcí vyvolaných beta-hemolytickým streptokokem je třeba podávat terapeutické dávky přípravku CEFZIL po dobu 10 dnů. Potahované tablety jsou určeny pro děti od 3 let, pro mladší děti od 6 měsíců věku je určen sirup. Dávkování u pacientů vyššího věku: U osob starších než 65 let byla nalezena AUC přípravku CEFZIL o 35 % až 65 % vyšší a renální clearance o 40 % nižší než u osob věku 20 - 40 let. Klinicky však není třeba s touto diferencí počítat; při renální funkci přiměřené věku je možné podávat starším pacientům stejné dávky přípravku CEFZIL, které jsou doporučené pro ostatní dospělé osoby. Dávkování při poruše jaterních funkcí: Není třeba měnit doporučené dávkování. Dávkování při poruše renálních funkcí: Cefprozil lze pacientům s poruchou renálních funkcí podávat. U pacientů s clearance kreatininu > 30 ml/min není třeba upravovat dávky. Při clearance kreatininu 30 ml/min se podá první dávka v běžně doporučované výši, další dávky jsou však pouze poloviční a podávají se v běžně doporučovaných intervalech, které tedy zůstávají beze změny. CEFZIL se částečně odstraňuje hemodialýzou, a proto se po ukončení hemodialýzy musí u pacienta léčeného přípravkem CEFZIL aplikovat antibiotikum znova. Pro zjištění citlivosti infekčního agens je třeba provést kultivaci a testování citlivosti.

4.3 Kontraindikace Hypersenzitivita na cefalosporiny nebo na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Bezpečnost a účinnost přípravku CEFZIL u děti mladších než 6 měsíců nebyla stanovena. Před zahájením léčby je třeba u pacienta pátrat v anamnéze po přecitlivělosti vůči přípravku CEFZIL, cefalosporinům i penicilinům, protože je možná zkřížená přecitlivělost vůči beta-laktamovým antibiotikům, která se vyskytuje až u 10 % pacientů s alergií na penicilin v anamnéze. Při vzniku alergické reakce na CEFZIL je třeba podávání přípravku ukončit. Těžké projevy přecitlivělosti vyžadují příslušnou terapii. U pacientů s vážnými renálními poruchami (clearance kreatininu ≤ 30 ml/min) má být celková denní dávka přípravku CEFZIL snížena, jelikož běžné dávkování může způsobit vysokou a/nebo déletrvající koncentraci antibiotik v plazmě. Podávání cefalosporinů, včetně přípravku CEFZIL, pacientům užívajícím současně silná diuretika musí být obezřetné s ohledem na podezření z ovlivnění renálních funkcí. Dlouhodobé používání přípravku CEFZIL může vyústit v přemnožení necitlivých mikroorganismů na dané antibiotikum. V případě, že v průběhu terapie dojde k superinfekci, mají být přijata vhodná opatření. Při použití téměř všech antibakteriálních látek včetně přípravku CEFZIL byly popsány průjmy spojené s Clostridium difficile (CDAD). Průjmy mohou být různé intenzity od mírných až po vznik život ohrožující kolitidy, s čímž je třeba počítat u všech pacientů s průjmy v průběhu antibiotické léčby. Nezbytná je pečlivá anamnéza, neboť vznik CDAD byl popsán až po dvouměsíčním intervalu od ukončení antibiotické léčby. Jestliže CDAD je suspektní nebo potvrzená, podávání antibiotik musí být zastaveno. U pacientů s fenylketonurií je třeba počítat s tím, že CEFZIL O.S. 250 mg , prášek pro přípravu perorální suspenze obsahuje 28 mg fenylalaninu v 5 ml hotové suspenze. Diabetiky je třeba upozornit, že CEFZIL O.S. 250 mg, prášek pro přípravu perorální suspenze obsahuje sacharózu. Pacienti se vzácnými dědičnými chorobami s intolerancí fruktosy, malabsorpcí glukosy a galaktosy nebo sacharoso-isomaltózové deficienci by neměli tento lék užívat. Přípravek CEFZIL pro perorální suspenzi obsahuje barvivo oranžovou žluť SY (E110), které může způsobit alergickou reakci. Interference se sérologickými testy Při terapii cefalosporiny se může objevit pozitivní Coombsův test. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Kombinace cefalosporinů s aminoglykosidovými antibiotiky může vést k projevům nefrotoxicity a je kontraindikována. Při kombinaci cefalosporinů se silnými diuretiky je podezření na možnost poškození renálních funkcí. Současné podávání cefprozilu a probenecidu snižuje renální eliminaci cefprozilu a zvyšuje jeho AUC. Cefalosporiny mohou vyvolat falešně pozitivní výsledky stanovení glykosurie redukčními metodami (Benedict, Fehling, Clinitest), nikoli však metodami na bázi enzymatické (glukosooxidáza). Dále

může dojít k falešně negativním výsledkům ferrikyanidového testu stanovení koncentrace glukózy v krvi. Přípravku CEFZIL v krvi neinterferuje stanovení močového a plazmatického kreatinu metodou s alkalickým pikrátem. 4.6 Těhotenství a kojení Nejsou k dispozici klinické adekvátní a kontrolované studie o podávání léčivé látky během těhotenství. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Studie byly provedeny na králících s násobkem 0,8 nejvyšší denní dávky pro člověka (1000 mg) vypočtené podle mg/m2 plochy těla; dále na myších s násobkem 8,5 a na potkanech s násobkem 18,5. Vzhledem k tomu, že studie na zvířatech vždy neposkytují prediktivní hodnoty pro člověka, má být CEFZIL užíván během těhotenství jen tehdy, je-li to bezpodmínečně nutné. Méně než 0,3 % léčivé látky cefprozilu, podané kojící ženě, se vyloučí do mateřského mléka. Proto je nutné při předepisování přípravku CEFZIL postupovat opatrně. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Nebyly provedeny žádné studie posuzující účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí účinky Nežádoucí účinky přípravku CEFZIL jsou podobné jako po jiných perorálně podávaných cefalosporinech. Tabulka č.1 uvádí všechny zaznamenané nežádoucí účinky podle orgánové klasifikace a frekvence výskytu za použití těchto kritérií výskytu: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, < 1/10), méně časté (≥1/1 000, <1/100), vzácné (≥1/10 000, <1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka č.1

Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích nebo během postmarketingové zkušenosti

(MedDRA terminologie)

Orgánová klasifikace

Výskyt

MedDRA terminologie

Infekce a infestace

Časté

superinfekce a vaginální infekce

Poruchy krve a lymfatického systému

Časté

eozinofilie

Méně časté

pokles počtu leukocytů

Vzácné

trombocytopenie, prodloužení protrombinového času

Poruchy imunitního systému

Vzácné

angioedém, anafylaktická reakce, sérová choroba

Poruchy nervového systému

Časté

závratě

Méně časté

stavy zmatenosti, nespavost, somnolence, psychomotorická hyperaktivita, nervozita a bolesti hlavy

Gastrointestinální poruchy

Časté

bolesti břicha, průjem, nauzea, zvracení

Vzácné

kolitida a pseudomembranózní kolitida

Není známo

zabarvení zubů

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

zvýšení ALT, zvýšení AST

Méně časté

zvýšení alkalické fosfatázy v krvi

Vzácné

městnání žluči a vznik cholestatického ikteru

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

plenková dermatitida

Méně časté

vyrážka a kopřivka

Vzácné

Stevens-Johnsonův syndrom, erythema multiforme a pruritus genitálií

Poruchy ledvin a močových cest Méně časté

zvýšení BUN, zvýšení sérového kreatininu

Vícenásobná vyšetření

Vzácné

pyrexie

Vyrážka a kopřivka byly častěji hlášeny u dětí než u dospělých. Příznaky a symptomy se obvykle objevují po několika dnech po započetí léčby a odeznívají do několika dnů po přerušení terapie. 4.9 Předávkování CEFZIL se eliminuje převážně ledvinami. Při předávkování, které by se proto mohlo objevit zejména u pacientů s poruchami renálních funkcí, lze účinnou látku cefprozil odstranit hemodialýzou. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: cefalosporiny II. generace. ATC kód: J01DC10 Cefprozil je cefalosporinové antibiotikum se širokým spektrem účinku. Cefprozil inhibuje syntézu buněčné stěny vnímavých mikrobů podobně jako ostatní beta-laktamová antibiotika. Působí in vitro proti většině kmenů těchto mikrobů: Grampozitivní aeroby: Stafylokoky včetně S. aureus (i kmeny produkující penicilinázu), S. epidermidis, S. saprophyticus, S. warneri Streptokoky včetně Str. pyogenes (streptokoky skupiny A), dále Str. agalactiae, Str. pneumoniae (včetně většiny kmenů středně rezistentních vůči penicilinu, s MIC penicilinu od 0,1 do 1,0 g/ml), streptokoky skupiny C, D, F, G, streptokoky skupiny viridans, Enterococcus durans, Listeria monocytogenes. CEFZIL nepůsobí na většinu stafylokoků rezistentních vůči methicilinu a proti E. faecium. Účinnost na E. faecalis je hraniční. Gramnegativní aeroby: Moraxella catarrhalis (včetně kmenů produkujících beta-laktamázu), Haemophilus influenzae (včetně kmenů produkujících beta-laktamázu), Citrobacter diversus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae (včetně kmenů produkujících penicilinázu), Proteus mirabilis, Salmonella sp., Shigella sp., Vibrio sp. CEFZIL nepůsobí proti většině kmenů Acinetobacter sp., Enterobacter sp., Morganella morganii, Proteus vulgaris, Providencia sp., Pseudomonas sp., Serratia sp. Anaeroby: Bacteroides melaninogenicus, Clostridium difficile, C. perfringens, Fusobacterium sp., Peptostreptococcus sp., Propionibacterium acnes. Většina kmenů skupiny Bacteroides fragilis je rezistentních vůči přípravku CEFZIL. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti CEFZIL se po p. o. podání dobře absorbuje a to jak nalačno, tak i po podání potravy. Absolutní biologická dostupnost po perorální aplikaci je cca 90 %. Farmakokinetika přípravku CEFZIL není ovlivněna náplní GIT, ani podáním antacida

Asi 36 % podaného cefprozilu se váže na bílkoviny krevní plazmy, a to nezávisle na podané dávce od koncentrace od 2 do 20 g cefprozilu na 1 ml plazmy. Cefprozil dobře proniká do tkání. Poločas v tekutině puchýřů (2,3 hodiny) je delší než poločas v plazmě. Plazmatický poločas u normálních osob je zhruba 1,3 hodiny. Asi 60 % podaného cefprozilu se nezměněno vyloučí močí. Po jednorázové dávce 250 mg - 500 mg - 1 g dobrovolníkům nalačno byla maximální hladina cefprozilu v plazmě (za cca 1,5 h) 6,1 - 10,5 a 18,3 g/ml a za 8 hodin se močí vyloučilo 60 % - 62 % - 54 %. Po podání jednotlivé dávky od 7,5 do 20,0 mg/kg v pediatrii byla hladina cefprozilu v tonzilách od 0,5 do 4,3 g/g. Po více něž 3,2 hodiny po podání byla koncentrace vyšší než MIC pro běžné patogeny, vyvolávající faryngitidu a tonzilitidu. Koncentrace cefprozilu v puchýřové tekutině po dávkách 250 nebo 500 mg byly 3,0 a 5,8 g/ml. Po podání 15 nebo 20 mg cefprozilu na 1 kg pacientům s chronickou otitis media byly koncentrace cefprozilu v tekutině středního ucha od 0,06 do 8,7 g/ml a zůstaly po dobu delší než 6 hodin nad hodnotami MIC pro většinu patogenů vyvolávajících otitis media. Po perorálním podávání přípravku CEFZIL v jednotlivých dávkách až 1,0 g každých 8 hodin po dobu 10 dnů nenastala u osob s normální renální funkcí kumulace. U pacientů s poruchou renálních funkcí je poločas ceprozilu prodloužen v závislosti na stupni renální dysfunkce. U pacientů s kompletním selháním renálních funkcí je plazmatický poločas prodloužen až na 5,9 hodin. V průběhu hemodialýzy se zkracuje na 2,1 hodin. Průměrná AUC u osob starších než 65 let je o zhruba 35 - 60 % vyšší než u mladších osob, průměrná AUC u žen je průměrně o 15 - 20 % vyšší než u mužů. Popsané rozdíly závislé na věku a pohlaví nejsou takového rozsahu, aby nutily k úpravě dávkování. U pacientů s poruchou jater není třeba upravovat dávkování. Farmakokinetické vlastnosti přípravku CEFZIL u děti mladších než 6 měsíců nebyly studovány. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Potahované tablety: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, složená dimetikonová emulze, (CEFZIL 250 mg potahová souprava opadry-YS-1-2546-oranžová - oxid titaničitý (E171), hypromelosa, makrogol 400, polysorbát 80, oranžová žluť (E110)), (CEFZIL 500 mg potahová soustava Opadry YS-7003 bílá - oxid titaničitý (E171), hypromelosa, makrogol 400, polysorbát 80)) Prášek pro přípravu perorální suspenze: Natrium-benzoát, sacharosa s polysorbatem 80 1%, disperzní celulosa, aspartam, sacharosa, banánové aroma, vanilin, koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycin, sodná sůl karmelosy, chlorid sodný, triturace simetikonu se sacharosou 1%, triturace oranžové žluti se sacharosou 1%, umělé guaranové aroma v prášku, kyselina citronová, aroma. 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti Potahované tablety: 3 roky

Prášek pro suspenzi v neporušeném obalu: 3 roky. Suspenze po rekonstituci: 14 dní při teplotě 2 °C -8 °C. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 30 C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku viz bod 6.3. 6.5 Druh obalu a velikost balení CEFZIL 250 mg a CEFZIL 500 mg, potahované tablety: PVC/PVDC/Al blistr, krabička . CEFZIL O.S. 250 mg, prášek pro přípravu perorální suspenze: bílá, matná HDPE lahvička s LDPE pojistným uzávěrem, dvojitá odměrná lžička, pro odměření 1,25 ml pomocí malé odměrné lžičky nebo 2,5 ml a 5 ml ve větší odměrné lžičce podle vyznačených rysek, krabička CEFZIL 250 mg, potahované tablety : 10 x 250 mg, 12 x 250 mg a 20 x 250 mg CEFZIL 500 mg, potahované tablety: 10 x 500 mg, 12 x 500 mg a 20 x 500 mg CEFZIL O.S. 250 mg : 1 x 30 g pro přípravu 60 ml suspenze. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním CEFZIL k suspenzi připraví lékárník bezprostředně před výdejem léčivého přípravku. Lahvičku je třeba protřepat aby se suchá substance rozvolnila. Pak se přidá první dávka vody asi do poloviny lahvičky, obsah lahvičky se důkladně protřepe. Potom se druhou dávkou vody doplní hladina až k červené značce (60ml) na lahvičce. Opět se důkladně protřepe. Tak vznikne 60 ml suspenze s obsahem 250 mg cefprozilu v 5 ml.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

CEFZIL 250 mg, potahované tablety: 15/756/99-C CEFZIL 500 mg, potahované tablety: 15/757/99-C CEFZIL O.S.250 mg, prášek pro přípravu perorální suspenze: 15/755/99-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

03.11.1999 / 14.3. 2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 14.3. 2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEFZIL 250 mg Potahované tablety Cefprozilum monohydricum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Cefprozilum monohydricum 261,57 mg odpovídá cefprozilum 250 mg v 1 potahované tabletě 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: oranžová žluť 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety 10 (12, 20) potahovaných tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. . 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

2

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 15/756/99-C 13. ČÍSLO ŠARŽE č.š. 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Cefzil 250 mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CEFZIL 250 mg Potahované tablety Cefprozilum monohydricum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bristol-Myers Squibb 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.