Ceftriaxon Kabi 2 G

Kód 0121239 ( )
Registrační číslo 15/ 101/08-C
Název CEFTRIAXON KABI 2 G
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0121240 INF PLV SOL 10X2GM Prášek pro infuzní roztok, Infuze
0121239 INF PLV SOL 5X2GM Prášek pro infuzní roztok, Infuze
0176757 INF PLV SOL 7X2GM Prášek pro infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak CEFTRIAXON KABI 2 G

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls266572/2011a příloha k sp. zn. sukls116762/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ceftriaxon Kabi 2 g

prášek pro infuzní roztok

(Ceftriaxonum dinatricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechejte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.- Jestliže se u Vás objeví nějaké vážné nežádoucí účinky, nebo zaznamenáte nějaké nežádoucí

účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek Ceftriaxon Kabi 2 g a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ceftriaxon Kabi 2 g používat

3.

Jak se přípravek Ceftriaxon Kabi 2 g používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak se přípravek Ceftriaxon Kabi 2 g uchovává

6. Další informace

1.CO JE PŘÍPRAVEK CEFTRIAXON KABI 2 G A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ceftriaxon Kabi 2 g je antibiotikum pro parenterální léčbu používané k léčbě bakteriálních infekcí, které jsou citlivé na léčivou látku ceftriaxonum. Patří do skupiny antibiotik, která se nazývá„cefalosporiny“. Tato antibiotika jsou podobná penicilinu. Jako všechna antibiotika, CeftriaxonKabi 2 g působí proti bakteriím určitého typu. Tím se míní, že je vhodný k léčbě pouze některých druhů infekcí, jako:

- ušní, nosní a krční,

- plicní (dolní cesty dýchací),

- močový měchýř a ledviny (močový trakt),

- kůže a podkožní tkáně včetně ran,

- reprodukční systém (včetně kapavky, což je přenosná pohlavní nemoc),

- břišní infekce (zánět pobřišnice)

- kosti a klouby,

- otrava krve (sepse),

- infekce mozku (zánět mozkových blan)

Ceftriaxon Kabi 2 g je také podáván preventivně k zabránění infekcí během některých druhů rizikových operací.

2

Ceftriaxon Kabi 2 g se podává při horečce neznámého původu u pacientů s poruchou imunitního systému.

Ceftriaxon Kabi 2 g se také používá k léčbě lymské boreliózy, což je infekce způsobená klíšťaty.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CEFTRIAXON KABI 2 G POUŽÍVAT

Ceftriaxon Kabi 2 g se nesmí používat

-

U nedonošených a donošených novorozenců se žloutenkou nebo s částečnou poruchou metabolismu,

- U novorozenců (do 28 dní), pokud vyžadují (nebo se předpokládá, že budou vyžadovat), léčbu vápníkem podaným do žíly nebo léčbu infuzemi obsahujícími vápník,

- Jestliže jste alergický (á) (hypersenzitivní) na ceftriaxon nebo jakékoliv jiné antibiotikum cefalosporinového typu,

- Pokud jste předtím měl/a zkušenost s okamžitou a závažnou alergickou (hypersenzitivní) reakcí na penicilin nebo jiné léky penicilinového typu (beta-laktamová antibiotika).

Prosím, informujte svého lékaře, jestliže něco z výše uvedeného platí pro vás, lékař rozhodne o podání přípravku.

Zvláštní opatrnost při použití přípravku Ceftriaxon Kabi 2 g je zapotřebí

Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi jestliže:

-jste měl(a) alergickou reakci na jiné léčivé přípravky,

- trpíte těžkou alergií nebo astmatem,

- jste měl(a) někdy střevní obtíže s průjmem nazývané kolitida, nebo jiné závažné obtíže postihující střeva,

- máte problémy s ledvinami nebo s játry,

- jste měl(a) žlučové nebo ledvinné kameny nebo jste měl(a) parenterální výživu,

- jste na dietě s nízkým obsahem sodíku.

- máte jinou infekci během užívání tohoto léku

Jestliže pro Vás platí cokoliv z výše uvedeného, Váš lékař Vám změní léčbu nebo Vám dá odbornou radu.

Váš lékař bude vědět, že u pacientů v jakémkoliv věku se ceftriaxon se nesmí mísit či podávat současně s roztoky obsahujícími vápník, a to ani při podání rozdílnými infuzními sety nebo na různá místa (viz informace určené pro lékaře nebo zdravotnický personál).

Tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky některých vyšetření krve a moči. Pokud máte podstoupit nějaké testy, je důležité informovat svého lékaře, že používáte tento přípravek.Váš lékař může rozhodnout udělat testy vaší krve, pokud užíváte Ceftriaxon Kabi 2 g delší dobu.

3

Těhotenství a kojení

Sdělte svému lékaři jestliže:

-

jste těhotná nebo si myslíte že můžete být těhotná. Ceftriaxon Kabi 2 g je lépe během těhotenství neužívat (zvláště během prvních 3 měsíců), pokud dle vašeho lékaře není tato léčba bezpodmínečně nutná.

-

kojíte. Tento léčivý přípravek může přestupovat do mateřského mléka.

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím informujte svého lékaře jestliže užíváte nebo jste užívali nějaký jiný léčivý přípravek a to platí i pro přípravky, které nejsou vázány na lékařský předpis. Toto je důležité neboť některé přípravky by se neměly užívat s přípravkem Ceftriaxon Kabi 2 g .

Sdělte svému lékaři, jestliže užíváte:- nějaká jiná antibiotika . Nemusí být dostatečně účinná jestliže užíváte Ceftriaxon Kabi 2 g .- orální kontraceptiva. Ta nemusí být účinná, jestliže užíváte ceftriaxon. Musíte použít jiná kontraceptiva, vzhledem k tomu, že užíváte tento lék.

Užívání přípravku Ceftriaxon Kabi 2 g s jídlem a pitím Jídlo neovlivňuje účinnost přípravku Ceftriaxon Kabi 2 g. Nemusíte měnit vaší stravu , pokud to neurčí lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání tohoto léku může u vás dojít ke snížení krevního tlaku nebo k závratím při užívání tohoto léku. Jestliže vás postihne některý z těchto nežádoucích účinků, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ceftriaxon Kabi 2 g

Ceftriaxon Kabi 2 g obsahuje 7,2 mmol (166 mg) sodíku v l dávce. Toto je nutné brát v úvahu u pacientů s kontrolovanou sodíkovou dietou.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CEFTRIAXON KABI 2 G POUŽÍVÁ

Používejte Ceftriaxon Kabi 2 g vždy přesně podle doporučení vašeho lékaře. Poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem pokud si nejste jisti.Ceftriaxon Kabi 2 g prášek pro infuzi je podáván lékařem nebo zdravotní sestrou.Podává se jako intravenózní infuze.

Dávkování přípravku Ceftriaxon Kabi 2 g určí lékař v závislosti na vašem věku, váze, závažnosti infekce a na tom zda máte zdravé ledviny a játra. Toto vám vysvětlí váš lékař.-

Ceftriaxon Kabi 2 g se podává obyčejně jako jednotlivá dávka.

-

Obvyklá dávka pro dospělé je 1-2 g denně. U závažných infekcí může být denní dávka až 4 g.

-

Nížší dávky se používají pro děti nebo pro osoby, které mají problémy s játry a ledvinami. Toto rozhodneVáš lékař.

Ceftriaxon Kabi 2 g se obyčejně podává nejméně 3 dny po ústupu teploty. Při léčbě kapavky, která je přenosnou pohlavní nemocí, nebo jako prevence proti infekci při operacích, je obyčejně dostačující 1 dávka tohoto přípravku.

4

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ceftriaxon Kabi 2 g než jste měl(a)Jestliže si myslíte, že dostáváte více přípravku Ceftriaxon Kabi 2 g, řekněte to okamžitě svému lékařinebo zdravotní sestře.

Jestliže jste nedostal(a) dávku přípravku Ceftriaxon Kabi 2gJestliže si myslíte, že vám nebyla podána dávka, řekněte to okamžitě svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Pokud máte nějaké další dotazy o použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ceftriaxon Kabi 2 g nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Pokud se kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků objeví, informujte okamžitě svého lékaře nebo zdravotní sestru:- Alergické reakce jako jsou náhlá dýchavičnost a tíseň na hrudi, otok víček, obličeje, krku nebo rtů, závažné kožní vyrážky, které mohou vytvářet puchýře a mohou postihnout oči, ústa a hrtan a genitálie, mdloby.- Průjem, který je závážný trvá dlouho, nebo je krvavý, s bolestí žaludku nebo horečkou. To se stává velmi vzácně (postihuje méně než 1 z 10 000 pacientů) a může být známkou vážného střevního zánětu, během nebo po užívání antibiotik.

Vzácně (vyskytující se u méně než 1 z 1000 pacientů), těžké a v některých případech smrtelné nežádoucí účinky které byly hlášeny u nedonošených a donošených novorozenců, kteří byli léčeni ceftriaxonem a vápníkem podaným do žíly. (O informace požádejte svého lékaře.)

Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout během léčby přípravkem Ceftriaxon Kabi 2 g:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)-Reverzibilní žlučové kameny nebo bolest jako kdyby způsobená žlučovými kameny u dětí.

Časté (

mohou postihnout až 1 z 10 osob)

-

Alergické reakce jako vyrážka (kopřivka), svědění, otoky kůže a kloubů

-

Horečka a svalový třes, které se mohou objevit několik dní po podání infuze. Toto může být způsobeno „polékovou horečkou“

-

Změny krevních testů, ukazujících jak pracují játra

-

Bolestivé otoky a zánět v místě podání infuze do žíly

-

Pocity horka nebo pocit nevolnosti (nauzea, říhání), jestliže je injekce do žíly podávána příliš rychle

-

V případě, že jste léčeni na Lymskou nemoc, ukazují účinnost léčby příznaky jako jsou horečka, svalový třes, bolest hlavy a kloubů, což popisuje "Herxheimerova reakce".

5

Méně časté (

mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

-

Ztráta chuti k jídlu

-

Nevolnost (nauzea) a zvracení

-

Bolení břicha

-

Zácpa nebo průjem

-

Zánět jazyku, bolestivá ústa

Tyto nežádoucí účinky jsou většinou velmi mírné a zmizí po ukončení léčby.

-

Problémy s ledvinami: změny funkce ledvin prokazatelné krevními testy a sníženým vylučovánímmoče

-

Bolesti hlavy a závratě

-

Plísňové infekce pohlavního ústrojí a jiné typy infekcí

Vzácné (

mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

- Náhlá vážná vyrážka nebo puchýře nebo olupování kůže spojené s vysokou teplotou a bolestí kloubů. Pokud toto nastane, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Silné bolesti břicha nebo zad. Pokud toto nastane, přerušte užívání léku a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Žlučové kameny u dospělých,

- Zánět slinivky břišní

- Krevní problémy, včetně poklesu nebo nárůstu počtu bílých krvinek. Pokud užíváte Ceftriaxon Kabi 2 g delší dobu, můžete být poslán(a) na testy pro kontrolu krve,.- Problémy s ledvinami (ledvinové kameny) se mohou občas objevit u dětí a to hlavně při podávání vysokých dávek ceftriaxonu (zvratné po ukončení léčby).

Velmi vzácné (

mohou postihnout až 1 z 10000 osob)

- Změny v krevním testu, který kontroluje vaší krevní srážlivost (protrombinový čas), - Vážné problémy s krví, včetně změn v počtu některých bílých krvinek a krevních destiček nebo poškození červených krvinek. Pokud užíváte Ceftriaxon Kabi 2 g delší dobu, můžete být poslán(a) na testy pro kontrolu krve,

Není známo (četnost nelze stanovit z dostupných údajů)- Závažné změny v srdečním rytmu, pokud injekce do centrálního žilního katétru je podána příliš rychle

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři, zdravotní sestře nebo lékárníkovi.

5. JAK SE PŘÍPRAVEK CEFTRIAXON KABI 2 G UCHOVÁVÁ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.Nepoužívejte přípravek Ceftriaxon Kabi 2 g po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.Uchovávejte injekční lahvičku ve vnějším obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.Jakmile se Ceftriaxon prášek se rozpustí, má být okamžitě použit. Nicméně roztok může být uchováván až 12 hodin při teplotě do 25 °C nebo 2 dny při teplotě 2 °C až 8 °C.Roztok se nesmí podávat, jestliže je zakalený; musí být zcela čirý. Jakékoliv nespotřebované množství roztoku musí být odborně znehodnoceno.Léčivý přípravek se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Toto opatření pomáhá chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ceftriaxon Kabi 2 g obsahujeJedna injekční lahvička prášku pro infuzní roztok obsahuje ceftriaxonum dinatricum ekvivalentní 2 g ceftriaxonum.Obsah sodíku: 166 mg/injekční lahvička

Jak přípravek Ceftriaxon Kabi 2 g vypadá a co obsahuje toto baleníRoztoky mohou být bezbarvé nebo slabě nažloutlé barvy.

Ceftriaxon Kabi 2 g prášek pro infuzní roztok přichází v balení po 5, 7 nebo 10 skleněných injekčních lahvičkách obsahujících prášek, uzavřených pryžovou zátkou s hliníkovým víčkem. Ne všechny velikosti balení jsou vždy na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Labesfal-Laboratorios Almiro, S.A., Lagedo,3463-157 Santiago de Besteiros, Portugal

Tento léčivý přípravek byl zaregistrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:

Rakousko

Ceftriaxon Kabi 2g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Belgie

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2g poeder voor oplossing voor infusie

Česká republika

Ceftriaxon Kabi 2g, prášek pro infuzní roztok

Finsko

Ceftriaxon Fresenius Kabi 2 g infuusiokuiva-aine, liuosta varten

Německo

Ceftriaxon Kabi 2 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung

Řecko

Ceftriaxone Kabi 2g, κόνις για διάλυμα προς έγχυση

Maďarsko

Ceftriaxon Kabi 2 g por oldatos infúzióhoz

7

Nizozemsko

Ceftriaxone Fresenius Kabi 2g poeder voor oplossing voor infusie

Slovenská republika

Ceftriaxon Kabi 2 g

Tato příbalová informace byla naposled schválena dne: 29.8.2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnický personál:

KontraindikacePřípravek nesmí být podáván :

nedonošeným novorozencům až do přepočteného věku 41 týdnů (týdny těhotenství + týdny po narození)

donošeným novorozencům (do 28. dne)

- se žloutenkou, hypoalbuminémií nebo acidózou, protože se jedná o stavy, při nichž může

být vazba bilirubinu porušena

- pokud vyžadují (nebo se předpokládá, že budou vyžadovat) intravenózní podávání

vápníku nebo infuzních roztoků s obsahem vápníku. Důvodem je riziko srážení ceftriaxonu s vápníkem.(viz body 4.4, 4.8 a 6.2).

Dávkování a způsob podáníCeftriaxon Kabi 2 g, prášek pro infuzní roztok se má podávat intravenózní infuzí.

Normální dávkováníDávka by měla být stanovena podle závažnosti a místa infekce, citlivosti mikro-organismů, které jsou příčinou onemocnění a věku a stavu pacienta

Dospělí a mladiství starší 12 let s tělesnou hmotností ≥ 50 kg:Obvyklá je dávka 1–2 g ceftriaxonu, podaná jednou za den (každých 24 hodin). V případě vážných infekcí nebo infekcí, které jsou zapříčiněny méně citlivými mikroorganizmy se může dávka zvýšit až na 4 g, podané v jedné denní dávce intravenózně.

Novorozenci ( 0-14 dní):20-50 mg na kg těl.hm. intravenózně 1krát denně (ve 24 hodinových intervalech)Při těžkých infekcích se denní dávka 50 mg na kg těl.hm. nesmí překročit.

Děti 15 dní -12 let s tělesnou hmotností < 50 kg:20-80 mg na kg těl.hm. intravenózně 1krát denně (ve 24 hodinových intervalech).Při těžkých infekcích se denní dávka 80 mg na kg těl.hm. nesmí překročit, s výjimkou meningitidy (viz bod 4.2: Doporučení speciálního dávkování).

Děti s tělesnou hmotností 50 kg a více dostávají obvykle stejné dávky jako dospělí 1krát denně (viz výše).

Starší pacienti:Pro starší pacienty je doporučeno stejné dávkování jako pro dospělé - bez modifikací.

8

Věková skupina

Normální dávkování

Četnost

Novorozenci (0-14 dní)

20-50 mg/kgMaximálně: 50mg/kg

1krát denně

Děti 15 dní – 12 let < 50 kg:

20-80 mg/kgMaximálně: 80 mg/kg(- 100 mg/kg při meningitidě)

1krát denně

Mladiství 12 – 17 let >50 kg

1 – 2 gmaximálně: 4 g

1krát denně

Dospělí > 17 let

1 – 2 gmaximálně: 4 g

1krát denně

Starší pacienti

1 – 2 gmaximálně: 4 g

1krát denně

Doporučení speciálního dávkování

Meningitida:Léčba se zahajuje dávkou 100 mg na kg těl.hm. 1krát denně – nesmí překročit 4g na den. Po stanovení citlivosti patogenu se dávky mohou snížit. U novorozenců 0-14 dní nesmí dávka překročit 50 mg/kg /24 hod.

Perioperační profylaxe:Normální denní dávka ceftriaxonu se podá 30-90 minut před chirurgickým výkonem. Obyčejně stačí jedna jednotlivá dávka.

Gonorea:Při nekomplikované gonoree u dospělých a mladistvých starších 12 let nebo vážících více než 50 kg se podává jednotlivá dávka 250 mg ceftriaxonu intramuskulárně. Pro tato dávkování jsou vhodné jiné formy přípravku.

Lymská borelióza (stadium II a III):U dospělých a mladistvých starších 12 let je léčivá dávka 2 g/den ceftriaxonu a léčba by měla trvat nejméně 14 dní. U těžkých případů, je referováno o dávkách až 4 g/den.U dětí do 12 let , se podává 50-100 mg/kg těl.hm./den až do maximální dávky 2 g s délkou trvání léčby nejméně 14 dní.

Porucha ledvin:U pacientů s poruchou funkce ledvin a clearence kreatininu >10 ml/min není třeba úprava dávek ceftriaxonu pokud funkce jater je normální. U poruchy ledvin se sníženou clearace kreatininu ≤ 10ml/min denní dávka ceftriaxonu by neměla přesáhnout 2 g u dospělých pacientů.

Porucha jater:U pacientů s poruchou jater není třeba úprava dávek ceftriaxonu pokud funkce ledvin je normální (viz bod 4.8).

Porucha jater a ledvin:Při současné závažné poruše ledvin a jater se musí sérová koncentrace ceftriaxonu monitorovat pravidelně a dávky je nutné upravit pro dospělé i pro děti.

9

Hemodialýza nebo peritoneální dialýza:Vzhledem k tomu, že ceftriaxon je velmi málo dialyzovatelný není potřeba přídatné dávky ceftriaxonu po dialýze. Sérová koncentrace by měla být monitorována, aby se stanovilo, zda je nutné dávku přizpůsobit , jelikož eliminační rychlost u těchto pacientů může být snížena.

U pacientů s kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou (CAPD) může být ceftriaxon podáván buď intravenózně nebo v případě přidružené infekce při CAPD může být přidán přímo do dialyzačního roztoku (např. 1-2 g ceftriaxonu v prvním dialyzačním roztoku v den léčby) (viz bod 6.6)

Způsob podávání

Intravenózní infuze:Při podání krátkodobé infuze se Ceftriaxon Kabi 2 g rozpustí ve 40 – 50 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného nebo 5 % roztoku glukózy. Informace týkající se inkompatibility s jinými infuzními roztoky viz bod 6.2. Infuze by se měla podávat nejméně po dobu 30 minut.

Rekonstituované roztoky by se měly vizuálně zkontrolovat, měly by se použít pouze čiré roztoky bez viditelných částic. Rekonstituované přípravky jsou určeny pouze k jednorázovému použití a nespotřebované roztoky musí být odborně znehodnoceny.

InkompatibilityRoztoky s obsahem ceftriaxonu nesmí být míseny nebo přidány k jiným látkám. Zejména roztoky určené k ředění s obsahem vápníku (např. Ringerův roztok, Hartmannův roztok) by neměly být používány k rekonstituci ceftriaxonu v injekčních lahvičkách nebo k následnému ředění pro iv podání, protože se mohou tvořit sraženiny. Ceftriaxon se nesmí mísit nebo podávát současně s roztoky obsahujícími vápník.

Ceftriaxon Kabi 2 g nesmí být nikdy mísen s následujícími roztoky: - Aminoglykosidy (pokud jsou indikovány současně, musí být tyto přípravky podávány samostatně) - Ceftriaxon Kabi 2 g nesmí být podáván stejnou injekční stříkačkou s jinými antibiotiky nebo jinými baktericidními látkami. - Bylo také referováno o chemická intoleranci ceftriaxonu s amsakrinem (protinádorové agens), vankomycinem (antibiotikum) a flukonazolem (fungicid)

Ceftriaxon Kabi 2 g by měl být rekonstituován pouze s 0,9% infuzním roztokem chloridu sodného nebo s infuzním roztokem 5% glukózy.

Byly popsány případy fatálních reakcí s výskytem precipitátů ceftriaxonu a kalcia v plicích a

ledvinách u

nedonošených novorozenců a donošených novorozenců mladších než 1 měsíc. Nejméně jeden z nich dostal ceftriaxon a kalcium v jinou dobu a jinou intravenózní cestou. Případy intravaskulární precipitace u jiných pacientů než u novorozenců léčených ceftriaxonem a roztoky obsahujícími kalcium či jinými přípravky s obsahem kalcia nebyly z dostupných vědeckých údajů potvrzeny. Výsledky in vitro studií ukázaly, že novorozenci mají v porovnání s ostatními věkovými skupinami zvýšené riziko vzniku těchto precipitátů.

U pacientů všech věkových kategorií nesmí být ceftriaxon míchán či podáván zároveň s jakýmkoli intravenózním roztokem obsahujícím kalcium, a to ani v rozdílných infuzních linkách nebo na různých místech. Avšak u pacientů starších 28 dní je možné ceftriaxon a roztoky obsahující kalcium podávat následně jeden po druhém za předpokladu, že budou aplikovány v odlišných místech, jiným infuzním setem či po důkladném propláchnutí infuzního setu mezi jednotlivými infuzemi fyziologickým roztokem, aby se zabránilo vzniku precipitátů. U pacientů vyžadujících kontinuální infuze roztoků totální parenterální výživy (TPV) obsahujících kalcium, může ošetřující lékař zvážit podání alternativní

10

antibakteriální terapie, která s sebou nenese riziko vzniku precipitátů. Pokud je podání ceftriaxonu u takovýchto pacientů považováno za nezbytné, mohou být ceftriaxon a roztoky totální parenterální výživy podány současně, avšak odlišnými infuzními linkami na odlišných místech. Jinou možností je pozastavení infuze TPV po dobu podávání ceftriaxonu a následné propláchnutí infuzní linky mezi oběma infuzemi.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls266572/2011a příloha k sp. zn. sukls116762/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ceftriaxon Kabi 2 gprášek pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička prášku pro infuzní roztok obsahuje ceftriaxonum dinatricum ekvivalentní 2 gceftriaxonum.Obsah sodíku: 166 mg (ekvivalentní 7,2 mmol).Přípravek neobsahuje pomocné látky ani konzervační přísady.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro infuzní roztok.

Popis přípravku: injekční lahvičky obsahují bílý až nažloutlý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Ceftriaxon Kabi 2 g je indikován k léčbě následujících infekcí vyvolaných mikroorganismy citlivými na ceftriaxon (viz bod 5.1), pokud je parenterální léčba nezbytná:-

infekce ušní, nosní a krční

-

infekce dolních cest dýchacích

-

infekce ledvin a močového ústrojí

-

infekce kůže a měkkých tkání, včetně infekce ran

-

infekce pohlavních orgánů, včetně gonorey

-

infekce břišní (peritonitida)

-

infekce kostí a kloubů

-

septikémie

-

meningitida

-

perioperační profylaxe u pacientů se zvýšeným rizikem infekcí

-

Lymská borrelióza (stadium II a III)

-

léčba neutropenické horečky

V úvahu musí být vzato oficiální místní doporučení pro použití antibakteriálních přípravků.

4.2 Dávkování a způsob podání

Ceftriaxon Kabi 2 g, prášek pro infuzní roztok se má podávat pomalu intravenózně infuzí po rekonstituci roztokem podle návodu (viz také bod 6.6).

Dávkování a způsob podání se stanoví podle závažnosti a místa infekce, s ohledem na citlivost mikroorganizmu, věk a stav pacienta.

Normální dávkování

Dospělí a mladiství starší 12 let s tělesnou hmotností ≥ 50 kg:Obvyklá je dávka 1–2 g ceftriaxonu, podaná jednou za den (každých 24 hodin). V případě vážných infekcínebo infekcí, které jsou zapříčiněny méně citlivými mikroorganizmy se může dávka zvýšit až na 4 g, podané v jedné denní dávce intravenózně.

Novorozenci ( 0-14 dní):20-50 mg na kg těl.hm. intravenózně 1krát denně (ve 24 hodinových intervalech)Při těžkých infekcích denní dávka 50 mg na kg těl. hm. se nesmí překročit.

Děti 15 dní -12 let s tělesnou hmotností < 50 kg:20-80 mg na kg těl.hm. intravenózně 1krát denně (ve 24 hodinových intervalech).Při těžkých infekcích se denní dávka 80 mg na kg těl. hm. nesmí překročit, s výjimkou meningitidy (viz bod 4.2: Doporučení speciálního dávkování).

Děti s tělesnou hmotností 50 kg a více dostávají obvykle stejné dávky jako dospělí 1krát denně (viz výše).

Starší pacienti:Pro starší pacienty je doporučeno stejné dávkování jako pro dospělé - bez modifikací.

Věková skupina

Normální dávkování

Četnost

Novorozenci (0-14 dní)

20-50 mg/kgMaximálně: 50 mg/kg

1krát denně

Děti 15 dní – 12 let < 50 kg:

20-80 mg/kgMaximálně: 80 mg/kg(- 100 mg/kg při meningitidě)

1krát denně

Mladiství 12 – 17 let >50 kg

1 – 2 gmaximálně: 4 g

1krát denně

Dospělí > 17 let

1 – 2 gmaximálně: 4 g

1krát denně

Starší pacienti

1 – 2 gmaximálně: 4 g

1krát denně

Doporučení speciálního dávkování

Meningitida:Léčba začíná 100 mg na kg těl.hm. 1krát denně – nesmí překročit 4g na den. Po stanovení citlivosti patogenu se dávky mohou snížit. U novorozenců 0-14 dní nesmí dávka překročit 50 mg/kg /24 hod.

Perioperační profylaxe:Normální denní dávka ceftriaxonu se podá 30-90 minut před chirurgickým výkonem. Obyčejně stačí jedna denní dávka.

Gonorea:Při nekomplikované gonoree u dospělých a mladistvých starších 12 let nebo vážících více než 50 kg se podává jednotlivá dávka 250 mg Ceftriaxonu intramuskulárně. Je-li to nutné, zvýší se dávka v případě nižší citlivosti mikroorganizmu. Pro tato dávkování jsou vhodné jiné formy přípravku.Před zahájením léčby by měla být vyloučena současná nákaza Treponema pallium (lues).

Lymská borelióza (stadium II a III):U dospělých a mladistvých starších 12 let je léčivá dávka 2 g/den ceftriaxonu a léčba by měla trvat alespoň 14 dní. U těžkých případů případů, je referováno o dávkách až 4 g/den.U dětí do 12 let se podává 50-100 mg/kg těl.hm./den až do maximální dávky 2 g s délkou trvání léčbyalespoň 14 dní.

Porucha ledvin:U pacientů s poruchou ledvin a clearence kreatininu >10 ml/min není třeba úprava dávek ceftriaxonu,pokud funkce jater je normální. U poruchy ledvin se sníženou clearace kreatininu ≤ 10ml/min denní dávka ceftriaxonu by neměla přesáhnout 2 g u dospělých pacientů.

Porucha jater:U pacientů s poruchou jater není třeba úprava dávek ceftriaxonu pokud funkce ledvin je normální (viz bod 4.8).

Porucha jater a ledvin:Při současné závažné poruše ledvin a jater se musí sérová koncentrace ceftriaxonu monitorovat pravidelně a dávky je nutné upravit pro dospělé i pro děti (viz bod 4.4 a 5.2).

Hemodialýza nebo peritoneální dialýza:Vzhledem k tomu, že ceftriaxon je velmi málo dialyzovatelný není potřeba přídatné dávky ceftriaxonu po dialýze. Sérová koncentrace by měla být monitorována, aby se stanovilo, zda je nutné dávku přizpůsobit, jelikož eliminační rychlost u těchto pacientů může být snížena.

U pacientů s kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou (CAPD) může být ceftriaxon podáván buď intravenózně nebo v případě přidružené infekce při CAPD může být přidán přímo do dialyzačníhoroztoku (např. 1-2 g ceftriaxonu v prvním dialyzačním roztoku v den léčby) (viz bod 6.6).

Způsob podáníZ důvodu možného vzniku precipitátů by pro rozpouštění ceftriaxonu a jeho další ředění pro podání v infuzi neměly být používány roztoky obsahující kalcium (např. Ringerův či Hartmannův roztok). Precipitáty ceftriaxonu a kalcia mohou vznikat také při smíšení ceftriaxonu a roztoků obsahujících kalcium v jedné infuzní lince. Z toho důvodu nesmí být ceftriaxon a roztoky obsahující kalcium míseny a/nebo podávány zároveň (viz body 4.3, 4.4 a 6.2).

Při podání krátkodobé infuze se Ceftriaxon Kabi 2 g rozpustí ve 40 – 50 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného nebo 5 % roztoku glukózy. Informace týkající se inkompatibility s jinými infuzními roztoky viz bod 6.2. Infuze by se měla podávat nejméně po dobu 30 minut.

Rekonstituované roztoky by se měly vizuálně zkontrolovat, měly by se použít pouze čiré roztoky bez viditelných částic. Rekonstituované přípravky jsou určeny pouze k jednorázovému použití a nespotřebované roztoky musí být odborně znehodnoceny.

Délka trvání léčbyDélka trvání léčby obvykle závisí na charakteru infekce. Obvykle se ceftriaxon podává alespoň 48-72 hodin poté, co se tělesná teplota normalizuje a dojde k potlačení bakteriální infekce. Je nutné brát v úvahu doporučené dávkování pro speciální indikace.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivou látku ceftriaxon nebo na jiné cefalosporiny.

Dřívější okamžitá a/nebo závažná přecitlivělost na penicilin nebo jiná betalaktamová antibiotika (viz bod 4.4).

Ceftriaxon je kontraindikován u:

nedonošených novorozenců až do přepočteného věku 41 týdnů (gestační týdny + týdny po narození)

donošených novorozenců (do 28. dne)

-

se žloutenkou, hypoalbuminémií nebo acidózou, což jsou situace při kterých je pravděpodobné, že bude narušena vazba bilirubinu na bílkoviny krevní plazmy.

-

pokud vyžadují (nebo se předpokládá, že budou vyžadovat) intravenózní podávání kalcia nebo roztoků s obsahem kalcia. Důvodem je riziko precipitace ceftriaxonu s kalciem (viz body 4.4, 4.8 a 6.2).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivní reakce/anafylaxeMohou se objevit různě závažné reakce z přecitlivosti až po anafylaktický šok (viz bod 4.8).Zvláštní opatrnost se vyžaduje u již vzniklé přecitlivělosti na penicilin nebo na jiné léčivé betalaktamové přípravky, vzhledem k možnosti zkřížené alergie.Reakce z přecitlivělosti jsou mnohem pravděpodobnější u pacientů s jinými typy přecitlivělosti nebo s bronchiálním astmatem.Injekce ceftriaxonu se musí používat se zvláštní opatrností u pacientů s alergickou diatézou, vzhledem k tomu, že reakce z přecitlivosti se může objevit rychleji a je po intravenózní injekci mnohem závažnější(viz bod 4.8).Závažné akutní reakce z přecitlivělosti a anafylaktický šok vyžadují okamžité přerušení podávání ceftriaxonu a zahájení příslušných mimořádných opatření.

U závažné poruchy ledvin doprovázené jaterní insuficiencí, se požaduje snížení dávkování, jak je navrženo v bodě 4.2.V případě současné poruchy renální a jaterní funkce, se musí sérová hladina ceftriaxonu sledovatv pravidelných intervalech.

Každé podání antibiotik může vyvolat mnohonásobnou rezistenci patogenů vůči použité léčivé látce. Je nutné věnovat pozornost příznakům následných sekundárních infekcí těmito patogeny (včetně kvasinek a hub). Podle toho je nutné léčit sekundární infekci (viz také bod 5.1). Pseudomembranózní kolitidu, kteráje většinou zapříčiněna clostridium difficile, a která je potenciální život ohrožující komplikací, je nutno vzít v úvahu u pacientů, u nichž se objeví závažné a přetrvávající, také krvavé průjmy během léčbyceftriaxonem nebo po ní (viz bod 4.8).Přerušení léčby ceftriaxonem by se mělo vzít v úvahu s ohledem na výchozí indikaci a je nutné zahájit příslušnou léčbu: podání specifických antibiotik/chemoterapeutik s klinicky osvědčeným účinkem. Antiperistaltika jsou kontraindikována.

Interakce s přípravky obsahujícími kalcium

Byly popsány případy fatálních reakcí výskytu precipitátů ceftriaxonu a kalcia v plicích a ledvinách u nedonošených novorozenců a donošených novorozenců mladších než 1 měsíc. Nejméně jeden z nich dostal ceftriaxon a kalcium v jinou dobu a jinou intravenózní cestou. Případy intravaskulární precipitace u jiných pacientů než u novorozenců léčených ceftriaxonem a roztoky obsahujícími kalcium či jinými přípravky s obsahem kalcia nebyly z dostupných vědeckých údajů potvrzeny. Výsledky in vitro studií ukázaly, že novorozenci mají v porovnánís ostatními věkovými skupinami zvýšené riziko vzniku těchto precipitátů.

U pacientů všech věkových kategorií nesmí být ceftriaxon mísen či podáván zároveň s jakýmkoli intravenózním roztokem obsahujícím kalcium, a to ani v rozdílných infuzních linkách nebo na různých místech. Avšak u pacientů starších 28 dní je možné ceftriaxon a roztoky obsahující kalcium podávat následně jeden po druhém za předpokladu, že budou aplikovány v odlišných místech, jiným infuzním setem či po důkladném propláchnutí infuzního setu mezi jednotlivými infuzemi fyziologickým roztokem, aby se zabránilo vzniku precipitátů. U pacientů vyžadujících kontinuální infuze roztoků totální parenterální výživy (TPV) obsahujících kalcium, může ošetřující lékař zvážit podání alternativní antibakteriální terapie, která s sebou nenese riziko vzniku precipitátů. Pokud je podání ceftriaxonu u takovýchto pacientů považováno za nezbytné, mohou být ceftriaxon a roztoky totální parenterální výživy podány současně, avšak odlišnými infuzními linkami na odlišných místech. Jinou možností je pozastavení infuze TPV po dobu podávání ceftriaxonu a následné propláchnutí infuzní linky mezi oběma infuzemi (viz body 4.3, 4.8, 5.2 a 6.2).

Vzhledem k riziku fyzikální a chemické inkompatibility přípravku Ceftriaxon Kabi 2 g musí být rekonstituován a mísen pouze s roztoky a léčivými přípravky, které jsou specifikovány v bodě 4.2.

Ceftriaxon se může srážet ve žlučníku a v ledvinách a potom může být viditelný jako stíny na ultrazvuku (viz sekce 4.8). Toto se může přihodit u pacientů jakéhokoliv věku, ale je to častější u novorozenců a malých dětí, kterým se většinou podávají vyšší dávky ceftriaxonu podle tělesné hmotnosti. U dětí se nedoporučují vyšší dávky než 80 mg /kg těl. hm. –s výjimkou meningitidy-z důvodu zvýšenéhorizika sraženin ve žlučníku. Není jasná průkaznost žlučových kamenů nebo akutní cholecystitidy u dětí nebo u malých dětí léčených ceftriaxonem, doporučuje se konservativní postup léčby při sraženině ceftriaxonu ve žlučníku (viz také bod 4.8).

Pacienti s rizikovými faktory žlučníkové stáze/usazenin, např. po předchozí závažnější léčbě, závažnémonemocnění a celkové parenterální výživě mají vyšší riziko pankreatitidy (viz také bod 4.8). Spouštěcí úlohu ceftriaxonu ve vztahu ke žlučníkové sraženině nelze vyloučit.

Cefalosporiny jako třída mají tendenci se absorbovat na membrány červených krvinek a reagovat s protilátkami směřovanými proti léčivému přípravku, zapřičinit positivní Coombsův test a příležitostně mírnou hemolytickou anemii. Vzhledem k tomu, mohou vytvářet zkříženou reaktivitu s peniciliny.

U prokázaných nebo podezřelých infekcí zapříčiněných Pseudomonas aeruginosa je nutné vzít v úvahu, že v některých evropských státech je vysoká resistence (>60%) na ceftriaxon (viz bod 5.1). U infekcí, jejichž příčinou je Pseudomonas aeruginosa s prokázanou citlivostí na ceftriaxon se doporučuje kombinace s aminoglykosidy, aby se zabránilo sekundární rezistenci.U infekcí způsobených jinými bakteriemi u pacientů s neuropenickou horečkou by se intervenční léčba ceftriaxonem měla kombinovat s aminoglykosidy.

V případě současného podávání cefalosporinů a aminoglykosidů je nutno brát v úvahu fyzikální a chemickou inkompatibilitu a zvýšené riziko oto- a nefrotoxicity.

Sledování renálních a jaterních funkcí a hematologických parametrů je nutné během dlouhodobé léčby v pravidelných intervalech (viz bod 4.8).

Tento léčivý přípravek obsahuje 7,2 mmol (nebo 166 mg) sodíku v l dávce, což je nutné brát v úvahu u pacientů s kontrolovanou sodíkovou dietou.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Bakteriostatická antibiotikaBakteriostatická antibiotika, jako je chloramfenikol a tetracyklin, mohou být antagonisty aktivitybaktericidních antibiotik jako je ceftriaxon, zvláště u akutních infekcí provázených rychlou proliferacímikroorganizmů. Současné podávání ceftriaxonu a bakteriostatických antibiotik se proto nedoporučuje.

Ceftriaxon/probenecidNa rozdíl od jiných cefalosporinů, probenecid nezabraňuje tubulární sekreci ceftriaxonu.

Orální kontraceptiva:Ceftriaxon může nepříznivě ovlivnit účinnost hormonálních kontraceptiv. Proto je vhodné použít doplňková nehormonální antikoncepční opatření.

Ostatní:

Laboratorní diagnostické testyCoombsův test může být falešně pozitivní během léčby ceftriaxonem (viz bod 4.4)

Neenzymatické metody stanovení glukózy v moči mohou dávat falešně pozitivní výsledky. Z těchto důvodů, by glukóza v moči během léčby ceftriaxonem měla být stanovena enzymaticky.

Ceftriaxon může dávat falešně pozitivní výsledky stanovení galaktózy v krvi.

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

TěhotenstvíO použití ceftriaxonu v průběhu těhotenství jsou dostupné pouze omezené klinické údaje. Ceftriaxon prostupuje placentou. Studie na zvířatech neprokázaly reprodukční toxicitu. Vzhledem k tomu, že bezpečnost použití ceftriaxonu u žen v průběhu těhotenství nebyla stanovena, může být ceftriaxon použit pouze jestliže je jeho použití jasně indikováno.

KojeníCeftriaxon přestupuje v nízkých koncentracích do mateřského mléka. Jestliže se u kojených dětí objevíprůjem a plísňová infekce sliznice, musí být kojení přerušeno. Je nutné brát v úvahu možnost sensibilizace. Ceftriaxon smí být použit v průběhu laktace pouze po pečlivém vyhodnocení poměru prospěchu a rizika léčby lékařem.

FertilitaV preklinických studiích bylo pozorováno snížení kvality spermií. Klinický význam tohoto zjištění není znám.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Ceftriaxon nemá nepříznivý vliv na pozornost při řízení a obsluze strojů. Avšak je nutné brát v úvahu nežádoucí účinky jako je hypotenze nebo vertigo (viz bod 4.8.)

4.8. Nežádoucí účinky

Byly hlášeny vzácné, závažné a v některých případech fatální nežádoucí reakce u nedonošených novorozenců i donošených novorozenců (mladších než 28 dní), kteří byli léčeni intravenózně podávaným ceftriaxonem a kalciem. Post-mortem byly v plicích a ledvinách pozorovány precipitáty vápenaté soli ceftriaxonu.

Vysoké riziko precipitace u novorozenců je způsobeno jejich nízkým objemem krve a delším poločasem ceftriaxonu v porovnání s dospělými (viz body 4.3, 4.4 a 5.2).

Nežádoucí účinky pozorované v souvislosti s použitím ceftriaxonu a seřazené podle četnosti výskytu jsou uvedeny níže.

Třídy orgánových systémů

Velmi časté1/10

Časté1/100

<1/10

Méně časté1/1000 až <1/100)

Vzácné1/10000

<1/1000

Velmi vzácné

<1/10 000

Poruchy krve a lymfatického systému

Eosinofilie, leukopenie, granulocytopenie

Agranulocytóza (<500mm

3),

nejčastěji po 10 dnech léčby a celkové

dávce

20 g ceftriaxonu a více. Poruchy koagulace, trombocytopenie. Malé

prodloužení protrombinového času.Anémie (včetně hemolytické anémie).

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy, závrať,vertigo

Gastrointestinální poruchy

Stomatitida, glositida, anorexie, nauzea, emeze, bolest břicha, řídká stolice nebo průjem.

1

Pseudomembranózní enterokolitida

2

Poruchy ledvin a močových cest

Oligurie, zvýšení sérového kreatininu

Sraženiny ceftriaxonu v ledvinách u dětí starších 3 let

3

Infekce

a

infestace

Mykóza pohlavních orgánů.Superinfekce necitlivými mikroorganizmy.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Flebitida po intravenózním

podání,

kterou

lze

minimalizovat pomalým podáním injekce (po dobu

2-4

minut)Bolest v místěvpichu.

4

Porucha imunitního systému

Alergické reakce (např. dermatitida, kopřivka, exantém), pruritus, edematózní otok kůže a kloubů.

5

Léková horečka,

Závažné,

akutní

reakce z přecitlivělosti

anafylaktický šok.Lyellův syndrom/toxická epidermolýza, Stevens-Johnsonův syndrom

nebo

erythema multiforme (při

naléhavých

třesení

opatřeních viz bod 4.4.)

Poruchy jater a žlučových cest

Precipitace vápenatých solí ceftriaxonu ve žlučníku u dětí. Tato porucha je u dospělých vzácná*

Zvýšené sérové hladiny jaterních enzymů (AST, ALT, alkalická fosfatáza).

1Tyto nežádoucí účinky jsou převážně mírné a obvykle odezní v průběhu nebo po přerušení léčby.

2 Jestliže v průběhu léčby nebo po jejím ukončení dojde ke vzniku závažného, přetrvávajícího průjmu, je nutné zvážit, zda se nejedná o pseudomembranózní kolitidu, což je závažná, život ohrožující komplikace převážně způsobovaná clostridium difficile (viz také bod 4.4)

3K těmto nežádoucím účinkům dochází při léčbě vysokými dávkami (např. 80 mg/kg tělesné hmotnosti za den a více) nebo při celkových dávkách nad 10 g ceftriaxonu (což přesahuje maximální denní dávku 4 g) a za přítomnosti rizikových faktorů (např. omezený příjem tekutin). Tyto příznaky však odezní po ukončení léčby ceftriaxonem.

4Při rychlém intravenózním podání může docházet k reakcím nesnášenlivosti, jako je pocit tepla nebo nauzea, tomu lze zabránit pomálým podáním (2-4 minuty).

5Léčba spirochetóz, jako je lymská borelióza, může vést k „Herxheimerově reakci“ projevující se jako horečka, třesení, bolest hlavy a bolest kloubů. Toto je následkem baktericidního účinku ceftriaxonu na Borrelia burgdorferi. Pacientům by mělo být vysvětleno, že se jedná o častý následek, který je obvykle způsoben antibiotickou léčbou lymské boreliózy.Příznaky jako jsou kožní reakce, pruritus, horečka, leukopenie, zvýšení jaterních enzymů, respirační poruchy a bolest kloubů byly často popisovány po dlouhodobé léčbě lymské boreliózy ceftriaxonem. Částečně tyto poruchy odpovídají příznakům lymské boreliózy.

*Byla hlášeny případy sonografických abnormalit žlučníku u pacientů léčených ceftriaxonem; někteří z těchto pacientů měli také příznaky onemocnění žlučníku. Tyto abnormality se objevily na sonografu jako echo bez zvukových stínů nebo jako echo se zvukovými stíny naznačující usazeninu, která může být špatně vysvětlena jako žlučové kameny. Chemický původ tohoto sonograficky detekovaného materiálu byl stanoven převážně jako vápenatá sůl ceftriaxonu. Tento stav se zdá být přechodný, k odeznění docházípo přerušení léčby ceftriaxonem a po zavedení konzervativní léčby.

.4.9 Předávkování

O žádném případu předávkování nebylo referováno.

Příznaky intoxikace

Typické příznaky předávkování se mohou očekávat v podobě nežádoucích účinků.Kolika se objeví velmi vzácně při neuropatii nebo cholelitiáze při použití vysokých dávek nebo častějším podání než je doporučeno.

Léčba intoxikace

Excesivní koncentrace ceftriaxonu v séru nemůže být snížena hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou. Není specifické antidotum. Použije se symptomatická terapie.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnostiCeftriaxon je parenterálně podaný, baktericidně působící betalaktamové antibiotikum.

Farmakoterapeutická skupina: cefalosporiny.

ATC kód J01DD04

Mechanizmus účinku:

Baktericidní působení ceftriaxonu je dáno inhibicí tvorby buněčné stěny bakterií (během periody růstu) zapříčiněnou inhibicí penicilin vázajících proteinů (PBPs) jako je transpeptidáza.

Farmakokinetický(é)/farmakodynamický(é) vztah(y)

Rozsah baktericidního účinku závisí na časovém úseku, kdy sérová hladina překročí minimální inhibičníkoncentraci (MIC) patogenů.

Mechanizmus rezistence-

inaktivace betalaktamázami. Ceftriaxon může být hydrolyzován určitým druhem betalaktamáz, zvláště betalaktamáz s prodlouženým spektrem (ESBLs), které mohou být nalezeny v kmenech Escherichia coli nebo Klebsiella pneumoniae, nebo chromosomálně zakódovanými indukovatelnými nebo konstitutivními betalaktamázami typu AmpC, které mohou být prokázány u Enterobacter cloacae.Proto infekce vyvolané patogeny s indukovatelnými chromosomálně zakódovanými AmpC betalaktamázami nemohou být léčeny ceftriaxonem: dokonce ani v případě s prokázanou citlivostí in vitro, protože je zde riziko selekce mutantů s konstitutivní, derepresovanou expresí AmpC-betalaktamáz.

-

snížení afinity PBPs proti ceftriaxonu. Získaná rezistence pneumokoků a ostatních streptokoků je důsledkem modifikací již existujících PBPs jako následku procesu mutace. Na rozdíl od toho co se týče meticilin-(oxacilin) rezistentních stafylokoků, vytvoření přídatného PBP se sníženou afinitou proti ceftriaxonu je odpovědné za rezistenci.

-

neadekvátní penetrace ceftriaxonu zevní membránou buňky gramnegativních bakterií , tak že je inhibice PBPs nedostatečná.

-

přítomnost transportního mechanizmu (efluxní pumpy), který je schopen aktivně transportovat ceftriaxon z buněk.

Více než jeden z výše uvedených mechanizmů rezistence může být přítomen v jednotlivé bakteriální buňce ve stejné době.

Částečná nebo kompletní zkřížená rezistence ceftriaxonu se objevuje s jinými cefalosporiny jako jecefotaxim nebo ceftazidim.

Hraniční hodnotyBěžné ředění sérií je použito k testování ceftriaxonu. Následující minimální inhibiční koncentrace bylydefinovány pro citlivé a rezistentní bakterie:

EUCAST (European Commitee on Antimicrobial Susceptibility Testing) hraniční hodnoty:

Patogeny

Citlivé

Rezistentní

Enterobacteriaceae

1 mg/l

> 2 mg/l

Staphylococcus spp.

--*

--*

Streptococcus (serolog Gr.A,B,C,G)

--*

--*

Streptococcus pneumoniae

0,5 mg/l***

> 2 mg/l

Haemophilus influenzae

0,12 mg/l***

> 0,12 mg/l

Moraxella catarrhalis

1 mg/l

> 2 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

0,12 mg/l

> 0,12 mg/l

Neisseria meningitidis

0,12 mg/l***

> 0,12 mg/l

Druhově

nespecifické

hraniční

hodnoty****

≤ 1 mg/l

> 2 mg/l

*Citlivost stafylokoků na cefalosporiny je odvozena od citlivosti na cefoxitin.**Citlivost beta-hemolytických streptokoků skupiny A, B, C a G na betalaktamy je odvozena od citlivosti na penicilin.***Izoláty s hodnotami MIC převyšujícími hraniční hodnoty citlivosti jsou velmi vzácné a nebyly doposud hlášeny. Identifikace a testy antimikrobiální citlivosti musí být opakovány, a jestliže je výsledek potvrzen, izolát se pošle do referenční laboratoře. Do doby než jsou pozorovány známky klinické odpovědi u potvrzených izolátů s MIC hodnotami převyšujícími aktuální hraniční hodnoty, musejí býthlášeny jako rezistentní.****Hraniční hodnoty se vztahují k denní intravenózní dávce 1 g x 1 a vysoké dávce alespoň 2 g x 1.

Prevalence získané rezistence pro vybrané druhy se může měnit geograficky a s časem, místní informace o resistenci jsou proto důležité, zejména při léčbě závažných infekcí. Je-li to nutné, měla by být vyhledána rada experta, když prevalence rezistence je taková, že prospěšnost agens je sporná přinejmenším u některých typů infekcí. Zejména u případů závažných infekcí nebo při selhání léčby je mikrobiologickádiagnóza včetně ověření bakterií a jejich citlivosti žádaná.

Obecně citlivé kmeny

Grampozitivní aerobníStaphylococcus aureus* MSSAStreptococcus agalactiaeStreptococcus pneumonie*Streptococcus pyogenes*

Gramnegativní aerobníBorrelia burgdorferiHaemophilus influenzae*Moraxella catarrhalis*Morganella morganii

1

Neisseria gonorrhoeaeNeisseria meningitidis*Proteus mirabilis*

1

Druhy u nichž získaná rezistence může být problémem

Grampozitivní aerobníStaphylococcus aureusStaphylococcus epidermidis

+

Staphylococcus haemolyticus

+

Staphylococcus hominis

+

Gramnegativní aerobníCitrobacter freundii

1

Enterobacter aerognesEnterobacter cloacaeEscherichia coli*

1

Klebsiella pneumoniae*

1

Klebsiella oxytocaProteus vulgarisSerratia marcescens

AnaerobníBacteroides fragilis

Přirozeně resistentní druhy

Grampozitivní aerobníEnterococcus spp.Listeria monocytogenesStaphylococcus aureus MRSA

Gramnegativní aerobníAcinebacter baumannii

+

Pseudomonas aeruginosaStenotrophomonas maltophilia

AnaerobníClostridium difficile

OstatníChlamyda spp.Chlamydophila spp.Legionella pneumophilaMycoplasma spp.Treponema pallium

* Klinická účinnost byla demonstrována pro citlivé izololáty v rámci povolených klinických indikací

s Druhy s přirozenou střední citlivostí

1 Některé kmeny trvale produkují indukovatelnou nebo stabilně derepresovanou chromozomálně kódovanou cefalosporinázu a ESBL (beta laktamázy s rozšířeným spektrem), jsou tedy klinicky rezistentní k cefalosporinům.

+Druhy u nichž byla pozorována 50% rezistence v jedné nebo více oblastech/zemích EU

5.2 Farmakokinetické vlastnostiCeftriaxon je cefalosporin pro parenterální intravenózní a intramuskulární podání.Ceftriaxon se neabsorbuje po perorální aplikaci.Po dávce 1-2 g, koncentrace zůstává nad hodnotami minimální inhibiční koncentrace (MIC) pro většinupůvodců infekcí po dobu více než 24 hodin ve více než 60 různých tkáních (včetně plic, srdce, žlučových cest, jater, mandlí, středního ucha, nosní sliznice, kostí) a v mnoha tkáňových tekutinách (včetně cerebrospinální tekutiny, pleurální tekutiny stejně jako v prostatické a synoviální tekutině).

Absorpce

Ceftriaxon je kompletně biologicky dostupný po intramuskulárním podání se zpožděným vrcholemplazmatických koncentrací (okolo 80 mg/l), který je dosažen mezi 2 -3 hodinami po podání dávky.

DistribuceCeftriaxon je dobře distribuován do jednotlivých kompartmentů a také prostupuje placentární bariérou. Průměrný distribuční objem u zdravých dospělých jedinců je 0,13 l/kg.

Ceftriaxon je reversibilně vázán na albumin. Vazba je 95% při plazmatických koncentracích menších než100 mg/l s procentuálním poklesem vazby při vzrůstající plazmatické koncentraci (do 85% při plazmatických koncentracích ceftriaxonu 300 µg/ml).

Sérové hladiny:Po 30 minutové intravenózní infuzi 2 g ceftriaxonu, byla koncentrace v séru bezprostředně po ukončení infuze 123,2 µg/ml, 94,81µg/ml za 1,5 hodiny, 57,8 µg/ml za 4 hodiny, 20,2 µg/ml za 12 hodin a 4,6 µg/ml za 24 hodin po zahájení infuze.Po intramuskulární injekci l g ceftriaxonu byla sérová koncentrace 79,2 µg/ml za 1,5 hodiny a 58,2µg/ml za 4 hodiny, 35,5 µg/ml za 12 hodin a 7,8µg/ml za 24 hodin po injekci. Ceftriaxon penetruje zanícenou plenou mozkovou u novorozenců, malých dětí a dětí. U CSF je dosaženo vrcholu koncentrací 18 mg/l po dávce 50-100 mg/kg intravenózně asi za 4 hodiny. U dospělých pacientů s meningitidou, se terapeutických koncentrací dosáhne během 2- 24 hodin při dávce 50 mg/kg.

Ceftriaxon prostupuje placentární bariérou a vylučuje se v malém množství do mateřského mléka.

BiotransformaceCeftriaxon nepodléhá systémové metabolizaci, ale rozkládá se v tenkém střevě činností bakterií.

EliminacePři rozmezí dávek 0,15 - 3 g, jsou hodnoty poločasu eliminace od 6 do 9 hodin, celková plazmatická clearance od 0,6 do 1,4 l/hod. a renální clearance od 0,3 do 0,7 l/hod. 50-60% ceftriaxonu se vylučuje v nezměněné aktivní formě močí, zatímco zbývající část se vylučuje žlučí do stolice jako mikrobiologicky inaktivní metabolity.Ceftriaxon se koncentruje v moči. Koncentrace v moči jsou 5 – 10 krát vyšší než ty, které jsou v plazmě.Ceftriaxon nelze odstranit dialýzou. To se týká obojí hemodialýzy a peritoneální dialýzy.

Urinální exkrece se děje glomerulární filtrací. Není přítomna tubulární sekrece. Proto se neočekává zvýšení sérových hladin při současném podání probenecidu, i po poměrně vysokých dávkách 1-2 g probenecidu.

NelinearitaFarmakokinetika ceftriaxonu je nelineární vzhledem k dávce. Tato skutečnost se vysvětluje na koncentracizávislém snížení vazby na plazmatické bílkoviny, což vede k příslušnému zvýšení distribuce a eliminace.S výjimkou poločasu eliminace, všechny farmakokinetické parametry jsou závislé na dávce. Opakované dávkování od 0,5 do 2g má za následek 15 – 36% vzrůst nad hodnoty jednotlivé dávky.

Speciální skupiny pacientů

Starší pacienti nad 75 let:Plazmatický eliminační poločas ceftriaxonu je přibližně 2 – 3 násobně vyšší ve srovnání s mladšími dospělými.

Novorozenci:U novorozených dětí ve věku 3 dnů, je poločas ceftriaxonu v séru přibližně 16 hodin a přibližně 9 hodin u novorozených dětí ve věku od 9 do 30 dní.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater:Pacienti s poruchou renální funkce mají zvýšené vylučování ceftriaxonu do žluči.Pacienti s poruchou jaterní funkce mají zvýšené vylučování ceftriaxonu močí. Plazmatický eliminačnípoločas ceftriaxonu není u této skupiny pacientů téměř zvýšen.Pacienti se současnou poruchou renální a jaterní funkce mohou mít vyšší plazmatický poločas eliminace ceftriaxonu.V případě terminální renální insuficience je poločas značně vyšší a dosahuje přibližně 14 hodin.

Farmakokinetika ve speciálních klinických situacíchV prvním týdnu života je 80% dávky vylučováno močí. Během prvního měsíce života toto procento klesá na podobnou úroveň, jako mají dospělí. U dětí mladších 8 dní je průměrný poločas eliminace obvykle 2-3krát delší než u mladých dospělých.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních studií akutní toxicity, toxicity po opakovaném podávání a genotoxicity, neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka odlišné od toho již uváženého v ostatních bodech SPC.Pokles koncentrace spermií, objemu a pohyblivosti byl pozorován u beranů při srovnatelné nebo nižší dávce v mg/kg než je dávka u člověka. Při přibližně 20násobku podávané dávky u člověka nebyl u krys pozorován vliv na fertilitu nebo na schopnost reprodukce. U myší, potkanů a primátů nebyla při dávce 20krát, 20krát a 3krát vyšší než u člověka pozorována embryo/fetální toxicita nebo teratogenicita

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Ceftriaxon Kabi 2 g neobsahuje žádné pomocné látky ani konzervační přísady.

6.2 Inkompatibility

Přípravek Ceftriaxon Kabi 2 g se nesmí rekonstituovat jinými roztoky pro rekonstituci s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 4.2 a 6.6.

Roztoky obsahující ceftriaxon by neměly být míseny s ostatními látkami nebo k nim přidávány. Z důvodu možného vzniku precipitátů by pro rozpouštění nebo další ředění ceftriaxonu pro intravenózní podání neměly být používány především roztoky obsahující kalcium (např. Ringerův či Hartmannův roztok). Ceftriaxon nesmí být mísen nebo podáván zároveň s roztoky obsahujícími kalcium (viz body 4.2, 4.3, 4.4 a 4.8).

Rekonstituovaný roztok se nesmí smíchat nebo současně podávat s následujícími léčivými přípravkyz důvodu inkompatibility:- Aminoglykosidy. Vzhledem k fyzikálně-chemické inkompatibilitě se všemi aminoglykosidy se nesmí

ceftriaxon podávat jednou injekční stříkačkou nebo jedním infuzním roztokem společněs aminoglykosidy. Tato dvě antibiotika se musí podávat na dvě různá místa za použití oddělené soupravy.

- Roztoky obsahující jiné antimikrobiální přípravky; jsou-li podávány současně, musí být podávány

odděleně. Bylo referováno o inkompatibilitě ceftriaxonu s amsakrinem, vankomycinem a flukonazolem.

6.3 Doba použitelnosti

3 roky

Rekonstituovaný roztok:Chemická a fyzikální stabilita byly stanoveny na 12 hodin při teplotě 25°C a 2 dny při teplotě 2°C až 8°C.Z mikrobiologického hlediska, musí být přípravek spotřebován okamžitě. Pokud není spotřebován okamžitě, doba uchovávání a podmínky jsou na odpovědnosti uživatele a nesmí být delší než 24 hodin při teplotě 2 – 8 °C pokud rekonstituce nebyla provedena v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Podmínky uchovávání rekonstituovaného léčivého přípravku viz bod 6.3.

6.5 Druh obalu a velikost balení

50 ml skleněná injekční lahvička z hydrolytické třídy 2 nebo 3 (Ph.Eur.), butyl pryžová zátka s hliníkovým víčkem.

Velikost balení: 5, 7, 10 injekčních lahviček

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Rekonstituovaný roztok by se měl protřepávat po dobu 60ti vteřin, aby se ceftrioxon kompletně rozpustil.

Intravenózní infuze:Pro podání infuze se Ceftriaxon Kabi 2 g rozpustí ve 40 – 50 ml 0,9 % roztoku chloridu sodného nebo 5 % roztoku glukózy. Informace týkající se inkompatibility s jinými infuzními roztoky viz bod 6.2. Infuze by se měla podávat nejméně po dobu alespoň 30 minut.

Rekonstituované roztoky by se měly vizuálně zkontrolovat, měly by se použít pouze čiré roztoky bez viditelných částic. Rekonstituované přípravky jsou určeny pouze k jednorázovému použití a nespotřebované roztoky musí být odborně znehodnoceny.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)15/101/08-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE5.3.2008/4.7.2012

10. DATUM REVIZE TEXTU29.8.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU50 ml injekční lahvička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ceftriaxon Kabi 2 g Prášek pro infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

l injekční lahvička obsahuje:Ceftriaxonum dinatricum ekvivalentní 2 g ceftriaxonum

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík. Další informace v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášek pro infuzní roztok.

50 ml injekční lahvička

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenózní podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nemíchejte s roztoky obsahujícími vápník.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi s. r. o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg.č.: 15/101/08-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE O BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se- odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU5, 7,10 x 50 ml, injekčních lahviček

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ceftriaxon Kabi 2 g Prášek pro infuzní roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

l injekční lahvička obsahuje:Ceftriaxonum dinatricum ekvivalentní 2 g ceftriaxonum

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík. Další informace v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

Prášek pro infuzní roztok.

5, 7,10 x 50 ml injekčních lahviček.

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenózní podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nemíchejte s roztoky obsahujícími vápník, včetně Hartmannova roztoku, Ringerova roztoku a roztokůtotální parenterální výživy.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi s. r. o., Praha, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg.č.: 15/101/08-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE O BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se- odůvodnění přijato

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.