Ceftazidim Stragen 2 G

Kód 0024727 ( )
Registrační číslo 15/ 069/08-C
Název CEFTAZIDIM STRAGEN 2 G
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace Stragen Nordic A/S, Stenlose, Dánsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0024727 INJ+INF PLV SOL 10X2G Prášek pro injekční/infuzní roztok, Injekce a infuse
0164247 INJ+INF PLV SOL 10X2G Prášek pro injekční/infuzní roztok, Injekce a infuse

nahoru

Příbalový létak CEFTAZIDIM STRAGEN 2 G


PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Rp.

Ceftazidim Stragen 250 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku

Ceftazidim Stragen 500 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku

Ceftazidim Stragen 1 000 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku

Ceftazidim Stragen 1 g, prášek pro přípravu infúzního roztoku

Ceftazidim Stragen 2 g, prášek pro přípravu infúzního roztoku

Ceftazidim Stragen 3 g, prášek pro přípravu infúzního roztoku

Ceftazidimum jako Ceftazidimum pentahydricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Ceftazidim Stragen a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ceftazidim Stragen užívat

3. Jak se přípravek Ceftazidim Stragen užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Ceftazidim Stragen uchovávat

6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CEFTAZIDIM STRAGEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ceftazidim Stragen je antibiotikum. Patří do skupiny antibiotik, která se nazývají cefalosporiny. Cefalosporiny jsou podobné penicilinu.

Ceftazidim Stragen se užívá k léčbě různých typů bakteriálních infekcí:

- pneumonie (zápal plic) získaná v nemocnici - takzvaná nosokomiální pneumonie. Pneumonie u pacientů trpících cystickou fibrózou.

- infekce mozkových blan (tato infekce se nazývá meningitida).

Někdy je nezbytné při léčbě ceftazidimem užívat i další antibiotikum, aby všechny typy bakterií způsobujících infekci byly usmrceny.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CEFTAZIDIM STRAGEN UŽÍVAT

Přípravek Ceftazidim Stragen není vhodný pro každého.

Neužívejte přípravek Ceftazidim Stragen:

- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na ceftazidim (léčivá látka přípravku), uhličitan sodný nebo na kteroukoliv další složku přípravku

- jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á) na jakékoli cefalosporinové antibiotikum

- pokud jste dříve měli okamžitou a závažnou alergickou reakci po léčbě beta-laktamovými antibiotiky (např. penicilinem)

Informujte svého lékaře, pokud jste v minulosti měli, nebo si myslíte, že jste mohli mít, jakoukoli alergickou reakci na antibiotika. Váš lékař rozhodne, zda přípravek Ceftazidim Stragen můžete užívat.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku je zapotřebí

- pokud trpíte poruchou ledvin. I přesto můžete ceftazidim užívat, ale můžete potřebovat nižší dávky.

- pokud užíváte léky, které ovlivňují funkci ledvin

- pokud krátce po zahájení léčby trpíte těžkým nebo dlouhodobým průjmem, bolestí žaludku nebo křečemi. Pokud se tyto příznaky u Vás objeví, vyhledejte lékaře.

- pokud kontrolujete příjem sodíku ve Vaší dietě. Zeptejte se svého lékaře nebo sestry jak příjem sodíku upravovat při užívání přípravku Ceftazidim Stragen.

- pokud trpíte zánětem střeva, nazývaným kolitida, nebo jiným závažným onemocněním postihujícím střeva.

Přítomnost ceftazidimu může změnit výsledky některých krevních testů, včetně testů prováděných před transfuzí. Pokud se podrobujete krevním testům nebo transfuzi krve, ujistěte se, že lékař ví, že užíváte ceftazidim.

Ceftazidim Stragen může také změnit některé testy moči na cukr. Pokud jste diabetik a pravidelně kontrolujte svoji moč, informujte o tom lékaře, jelikož při užívání ceftazidimu je vhodné používat pro kontrolu cukrovky jiné metody.

Pokud se u Vás objeví krvavý průjem, ukončete léčbu a okamžitě vyhledejte svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte lékaře, pokud se léčíte některým z následujících léků, jelikož současné užívání s ceftazidimem by mohlo poškodit Vaše ledviny:

- jiná antibakteriální léčiva (např. aminoglykosidová antibiotika, tetracykliny, chloramfenikol, makrolidy, sulfonamidy)

- diuretika - močopudné léky (zvláště furosemid)

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Zkušenosti s léčbou těhotných žen jsou omezené. Informujte svého lékaře pokud jste nebo můžete být těhotná.

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete ceftazidim užívat.

Kojení

Ceftazidim prostupuje do mateřského mléka a může kojence ovlivnit. Pokud kojíte, zeptejte se lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete přípravek Ceftazidim Stragen užívat. Pokud během užívání přípravku Ceftazidim Stragen nemůže kojení přerušit, pečlivě své dítě kontrolujte, zda se u něj neobjeví průjem, alergie nebo jiné onemocnění. Pokud ano, informujte lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ceftazidim Stragen může způsobit závratě. Pokud se u Vás objeví, nesmíte řídit ani ovládat stroje.

Důležité upozornění o některých složkách přípravku Ceftazidim Stragen

Ceftazidim Stragen 250 mg obsahuje 12,8 mg (0,56 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

Ceftazidim Stragen 500 mg obsahuje 25,6 mg (1,11 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

Ceftazidim Stragen 1 000 mg obsahuje 51,2 mg (2,23 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

Ceftazidim Stragen 1 g: obsahuje 51,2 mg (2,23 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

Ceftazidim Stragen 2 g obsahuje 102,4 mg (4,45 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

Ceftazidim Stragen 3 g: obsahuje 153,6 mg (6,68 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

Obsahu sodíku je nutné brát v úvahu u pacientů s dietou s omezením sodíku..

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CEFTAZIDIM STRAGEN UŽÍVÁ

Pouze pro 250 mg, 500 mg a 1 000 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku

Ceftazidim Stragen je obvykle aplikován lékařem nebo zdravotnickým personálem pomalou injekcí do žíly trvající 3 - 5 minut. Méně často je ceftazidim aplikován do hýžďového svalu nebo stehna. Jelikož ceftazidim může při podání do svalu vyvolat bolest, někdy je podáván v injekční stříkačce spolu s místním anestetikem (znecitlivující látkou).

Pouze pro 1 g, 2 g a 3 g prášek pro přípravu infúzního roztoku

Ceftazidim Stragen je obvykle aplikován lékařem nebo zdravotnickým personálem infuzí do žíly po dobu 20 - 30 minut.

Dávkování závisí na závažnosti a typu infekce, na Vašem věku, hmotnosti a na stavu Vašich ledvin. Pokud trpíte problémy s ledvinami, informujte lékaře.

Dospělí s normální funkcí ledvin

Obvyklá dávka je buď 1 g 3x denně nebo 2 g 2x denně. U nosokomiální pneumonie, závažných infekcí a u pacientů s vysokým rizikem infekčního onemocnění způsobeným nízkým počtem bílých krvinek je obvyklá dávka 2 g 3x denně.

Při léčbě plicních infekcí u pacientů s cystickou fibrózou ale normální ledvinnou funkcí je celková denní dávka obvykle od 100 do 150 mg na kilogram hmotnosti, maximálně však 9 g denně. Tato celková denní dávka je většinou rozdělena do 3 dávek během dne.

Starší pacienti

Celková denní dávka nesmí překročit 3 g, zvláště u pacientů nad 80 let.

Dospělí (včetně starších pacientů) se středním až těžkým poškozením ledvin

Dávka ceftazidimu a četnost podávání mohou být sníženy. Podle výsledků krevních testů a testů moči lékař vypočítá správnou dávku. Vezme v úvahu funkci Vašich ledvin i závažnost infekce.

Děti

Dávka vychází z tělesné hmotnosti. Tak jako u dospělých, u dětí s ledvinnými problémy bude potřeba dávku snížit podle výsledků krevních testů a testů moči. Dávky uvedené níže jsou určeny pouze dětem se zdravými ledvinami.

Děti a kojenci od 2 měsíců

Obvyklá dávka pro většinu infekcí je denně 30 mg až 100 mg na kilogram tělesné hmotnosti, tato dávka je obvykle rozdělena do 2 - 3 dílčích dávek. Děti se závažnou infekcí mohou potřebovat 150 mg na kilogram denně (až do maxima 6 g denně), rozdělených do 3 dílčích dávek.

Novorozenci a děti mladší než 2 měsíce

Obvyklá dávka je 25 mg až 60 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně, rozdělených do 2 dílčích dávek.

Pokud užijete více přípravku Ceftazidim Stragen

Jelikož Vám bude přípravek Ceftazidim Stragen podán lékařem nebo sestrou, je velice nepravděpodobné, že by došlo k předávkování.

Příznaky předávkování zahrnují: bolest a otok v místě vpichu, závratě, mravenčení, bolest hlavy, křeče, zánět mozku a ztrátu vědomí.

Pokud máte pocit, že jste přípravku Ceftazidim Stragen dostali příliš, okamžitě informujte lékaře nebo sestru.

Tak jako u všech antibiotik je důležité, abyste dostávali přípravek Ceftazidim Stragen pravidelně a po celou stanovenou dobu.

Máte-li jakékoliv další dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotnického personálu.

Praktické informace o přípravě, zacházení a podávání přípravku Ceftazidim Stragen jsou v části určené pro odborný zdravotnický personál na konci příbalové informace.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ceftazidim Stragen nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví jakýkoliv z následujících závažných nežádoucích účinků, informujte okamžitě lékaře nebo sestru.

- Alergické reakce jako je náhlé sípání a sevření hrudníku, otok víček, tváře, hrdla nebo rtů, závažné kožní vyrážky, mohou být s puchýřky a zasahovat do očí, úst, hrdla a oblasti genitálií, mdloby.

- Těžký a dlouhodobý průjem, krvavý průjem s bolestí žaludku nebo horečkou. Tyto příznaky mohou znamenat závažný zánět střeva během léčby nebo po léčbě antibiotiky.

Časté nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 pacienta ze 100, ale méně než u 1 pacienta z 10):

Kůže: svědění, zčervenání, vyrážka (makulopapulární vyrážka nebo exantém)

Obecné: místní kožní reakce, zánět cév, zánět v místě vpichu injekce po podání do žíly

Méně časté nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 pacienta ze 1 000, ale méně než u 1 pacienta ze 100):

Krev: krevní abnormality způsobující zvýšené krvácení, snadné pohmožděniny, zvýšené riziko infekcí. Změny výsledků krevního obrazu.

Nervový systém: mravenčení, pachuť v ústech, bolest hlavy, závratě, znecitlivění, brnění, pocit horka, křeče, zmatenost, ospalost

Gastrointestinální: nevolnost, zvracení, průjem, bolest střev

Obecné: horečka

Vzácné nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 pacienta z 10 000, ale méně než u 1 pacienta z 1 000):

Krev: anémie projevující se únavou, bledou pokožkou a dýchavičností, velký pokles počtu bílých krvinek (agranulocytóza) se zvýšeným rizikem infekcí

Gastrointestinální: mykózy v ústech, infekce tlustého střeva způsobená antibiotickou léčbou projevující se jako těžký a dlouhodobý průjem (pseudomembranózní kolitida)

Genitálie: svědění nebo bolest v pochvě (příznaky mykotické nebo bakteriální poševní infekce)

Játra: změny výsledků krevních testů jaterních funkcí

Kůže: závažné kožní reakce s puchýřky na kůži, ústech nebo očích (např. Stevens-Johnsonův syndrom nebo olupování kůže (např. Lyellsův syndrom)

Ledviny: zhoršené funkce ledvin, změny výsledků krevních testů funkcí ledvin

Velmi vzácné nežádoucí účinky (objevují se u méně než u 1 pacienta z 10 000):

Játra: zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

Imunitní systém: závažné alergické reakce způsobující otok hrdla, sípání, dýchavičnost a náhlý pokles krevního tlaku

Nervový systém: Může se objevit i třes, nekontrolované ztuhnutí svalů, křeče, bezvědomí, a zánět mozku, ale obvykle se tyto příznaky vyskytují u pacientů s porušenými ledvinami.

V případě, že se jakýkoli z těchto účinků stane závažným, nebo pokud zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, prosím, řekněte to svému lékaři.

5. JAK PŘÍPRAVEK CEFTAZIDIM STRAGEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte Ceftazidim Stragen po ukončení doby použitelnosti uvedené na obalu a na lahvičce za EXP. Datum ukončení doby použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Před otevřením: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Naředěný roztok musí být použit okamžitě.

Zlikvidujte veškerý nepoužitý roztok.

Barva připravených roztoků může být od světle žluté až po jantarovou, v závislosti na koncentraci roztoku a použitém rozpouštědle. Tyto rozdíly v barvě roztoků nemají nepříznivý vliv na účinnost přípravku.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ceftazidim Stragen obsahuje

Léčivá látka

250 mg: Ceftazidimum pentahydricum odpovídající Ceftazidimum 250 mg v jedné lahvičce jako prášek pro přípravu injekčního roztoku.

500 mg: Ceftazidimum pentahydricum odpovídající Ceftazidimum 500 mg v jedné lahvičce jako prášek pro přípravu injekčního roztoku.

1 000 mg: Ceftazidimum pentahydricum odpovídající Ceftazidimum 1 000 mg v jedné lahvičce jako prášek pro přípravu injekčního roztoku.

1 g: Ceftazidimum pentahydricum odpovídající Ceftazidimum 1 g v jedné lahvičce jako prášek pro přípravu infúzního roztoku.

2 g: Ceftazidimum pentahydricum odpovídající Ceftazidimum 2 g v jedné lahvičce jako prášek pro přípravu infúzního roztoku.

3 g: Ceftazidimum pentahydricum odpovídající Ceftazidimum 3 g v jedné lahvičce jako prášek pro přípravu infúzního roztoku.

Pomocná látka: uhličitan sodný

Jak Ceftazidim Stragen vypadá a co obsahuje toto balení:

Pouze pro 250 mg, 500 mg a 1 000 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku

Ceftazidim Stragen je prášek pro přípravu injekčního roztoku. Prášek je bílý až téměř bílý. Prášek je v lahvičkách, které jsou zabaleny v papírové krabičce. Každá krabička obsahuje 10 lahviček.

Pouze pro 1 g, 2 g a 3 g prášek pro přípravu infúzního roztoku

Ceftazidim Stragen je prášek pro přípravu infúzního roztoku. Prášek je bílý až téměř bílý. Prášek je v lahvičkách, které jsou zabaleny v papírové krabičce. Každá krabička obsahuje 10 lahviček.

Držitel rozhodnutí o registraci:


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ceftazidim Stragen 250 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku

Ceftazidim Stragen 500 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku

Ceftazidim Stragen 1 000 mg, prášek pro přípravu injekčního roztoku

Ceftazidim Stragen 1 g, prášek pro přípravu infúzního roztoku

Ceftazidim Stragen 2 g, prášek pro přípravu infúzního roztoku

Ceftazidim Stragen 3 g, prášek pro přípravu infúzního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

250 mg: Ceftazidimum pentahydricum 291 mg, což odpovídá Ceftazidimum 250 mg v jedné lahvičce.

500 mg: Ceftazidimum pentahydricum 582 mg, což odpovídá Ceftazidimum 500 mg v jedné lahvičce.

1 000 mg: Ceftazidimum pentahydricum 1 165 mg, což odpovídá Ceftazidimum 1 000 mg v jedné lahvičce.

1 g: Ceftazidimum pentahydricum 1 165 mg, což odpovídá Ceftazidimum 1 g v jedné lahvičce.

2 g: Ceftazidimum pentahydricum 2 330 mg, což odpovídá Ceftazidimum 2 g v jedné lahvičce.

3 g: Ceftazidimum pentahydricum 3 495 mg, což odpovídá Ceftazidimum 3 g v jedné lahvičce.

Pomocné látky:

250 mg: 12,8 mg (0,56 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

500 mg: 25,6 mg (1,11 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

1 000 mg: 51,2 mg (2,23 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

1 g: 51,2 mg (2,23 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

2 g: 102,4 mg (4,45 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

3 g: 153,6 mg (6,68 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. Léková forma

Prášek pro přípravu injekčního roztoku.

Prášek pro přípravu infúzního roztoku.

Popis přípravku: Bílý až téměř bílý prášek.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Ceftazidim je indikován k parenterální léčbě následujících bakteriálních infekcí, které jsou způsobeny patogeny citlivými na ceftazidim (viz bod 5.1.) pokud nemohou být použity penicilin a penicilinové deriváty s užším spektrem.

- Nosokomiální pneumonie

- Infekce dolních cest dýchacích u pacientů s cystickou fibrózou

- Meningitida způsobená aerobním gram-negativním patogenem.

Před zahájením léčby je doporučeno znát výsledky bakteriálních kultur a testů citlivosti. To je zvlášť důležité při užívání ceftazidimu v monoterapii.

Při léčbě infekcí pravděpodobně způsobených směsí citlivých a rezistentních bakteriálních druhů by měl být ceftazidim užíván v kombinaci s dalšími antibakteriálními látkami. Například pokud je infekce způsobená aerobními i anaerobními baktériemi, má být přidána antibakteriální látka působící na anaeroby.

V úvahu se mají vzít oficiální pokyny pro správné užívání antibakteriálních látek

4.2. Dávkování a způsob podávání

Způsob podávání

250 mg, 500 mg a 1 000 mg prášek pro přípravu injekčního roztoku:

intravenózní podání

intramuskulární podání (pouze ve výjimečných klinických situacích)

1 g, 2 g a 3 g prášek pro přípravu infuzního roztoku:

intravenózní podání

Dávkování

Dávkování závisí na závažnosti, citlivosti, a typu infekce, na věku pacienta, jeho hmotnosti a na stavu jeho renálních funkcí.

Dávkování u pacientů s normální funkcí ledvin:

Věková skupina

Infekce

Obvyklé dávkování

Dospělí

Většina infekcí

1 g/8 hod.(3 g/den) NEBO

2 g/12 hod (4 g /den)

Nosokomiální pneumonie.

Závažné infekce a

infekce u pacientů s neutropenií

2 g/8 hod.(6 g/den)

Infekce dolních cest dýchacích u pacientů s cystickou fibrózou

100-150 mg/kg/den rozděleno do 3 dávek; maximálně 9 g/den

Starší pacienti

Všechny infekce, zvláště u pacientů > 80 let

Maximálně 3 g/den1

Děti > 2

měsíce, batolata a děti

Většina infekcí

30-100 mg/kg/ den rozděleno do 2 nebo 3 dávek

Závažné infekce

Do 150 mg/kg/den (max. celkem 6 g/den) rozděleno do 3 dávek

Novorozenci a děti < 2 měsíce

Většina infekcí

25-60 mg/kg/ den rozděleno do 2 dávek2

1 U akutně nemocných starších pacientů je clearance ceftazidimu obvykle snížena

2 Sérový poločas ceftazidimu může být 3 - 4 x vyšší než u dospělých

Délka léčby závisí na odpovědi pacienta. Obvykle má léčba trvat alespoň 48 hodin po zlepšení klinického obrazu.

Dávkování u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin

Ceftazidim není metabolizován a vylučuje se pouze glomerulární filtrací.

U pacientů s renální dysfunkcí (clearance kreatininu 50 ml/min) je proto zapotřebí snížit dávkování podle následující tabulky, aby byla kompenzována prodloužená eliminace.

Na počátku se může podat nárazová dávka 1 g ceftazidimu, udržovací dávky jsou v tabulce:

Clearance kreatininu ml/min

Přibližná koncentrace kreatininu * v séru (mg/dl)

Doporučená jednotlivá dávka ceftazidimu

Interval mezi dávkami (hod)

50 - 31

150 - 200 (1.7 - 2.3)

1

12

30 - 16

200 - 350 (2.3 - 4.0)

1

24

15 - 6

350 - 500 (4.0 - 5.6)

0.5

24

< 5

> 500 (> 5.6)

0.5

48

* Uvedené hodnoty jsou pouze návodem a nemohou přesně odrážet renální funkce u všech pacientů, zvláště u starších pacientů, u kterých koncentrace sérového kreatininu mohou ukazovat na vyšší hodnotu renálních funkcí než je skutečná.

U pacientů se selháním ledvin a s  těžkými infekcemi, zvláště u pacientů s neutropenií, se má buď o 50 % zvýšit jednotlivá dávka, nebo zkrátit interval mezi dávkami. U těchto pacientů se pokud možno mají monitorovat hladiny ceftazidimu v séru; hladina před podáním další injekce by neměla být vyšší než 40 mg/l (odběr krve musí proběhnout těsně před podáním další dávky).

U dětí se selháním ledvin se má hodnota clearance kreatininu upravit podle tělesného povrchu nebo podle tělesné hmotnosti bez tukového podílu (lean body mass) a jako u dospělých zkrátit interval mezi dávkami.

Dávkování u hemodialyzovaných pacientů

Plazmatický poločas při hemodialýze bývá v rozmezí od 3 do 5 hodin. Doporučuje se po každé provedené hemodialýze zopakovat podání udržovací dávky.

Pacientům se  selháním ledvin, kteří podstupují kontinuální arterio-venózní hemodialýzu nebo vysokoprůtokovou hemofiltraci na jednotce intenzivní péče, se podává 1 g/den v několika dílčích dávkách. U pacientů podstupujících nízkoprůtokovou hemofiltraci se má dávkování řídit pokyny uvedenými pod nadpisem Dávkování u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin.

U pacientů podstupujících veno-venózní hemofiltraci nebo veno-venózní hemodialýzu je třeba se řídit doporučeným dávkováním uvedeným v následujících tabulkách.

Doporučené dávkování ceftazidimu při kontinuální veno-venózní hemofiltraci:

Reziduální renální funkce

(clearance kreatininu ml/min)

Udržovací dávka (mg) při rychlosti ultrafiltrace

(ml/min): *

5

16,7

33,3

50

0

250 mg

250 mg

500 mg

500 mg

5

250 mg

250 mg

500 mg

500 mg

10

250 mg

500 mg

500 mg

750 mg

15

250 mg

500 mg

500 mg

750 mg

20

500 mg

500 mg

500 mg

750 mg

*Udržovací dávka se podává po 12 hodinách.

Doporučené dávkování ceftazidimu při kontinuální veno-venózní hemodialýze

Reziduální renální

Udržovací dávka (mg) při rychlosti přítoku dialyzátu : *

funkce

1,0 l/hod.

2,0 l/hod.

(clearance kreatininu ml/min)

Rychlost ultrafiltrace (l/hod.)

Rychlost ultrafiltrace (l/hod.)

0,5

1,0

2,0.

0,5

1,0

2,0

0

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

500 mg

750 mg

5

500 mg

500 mg

750 mg

500 mg

500 mg

750 mg

10

500 mg

500 mg

750 mg

500 mg

750 mg

1000 mg

15

500 mg

750 mg

750 mg


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.