Ceftazidim Mylan 1 G

Kód 0127511 ( )
Registrační číslo 15/ 423/08-C
Název CEFTAZIDIM MYLAN 1 G
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Mylan S.A.S., Saint-Priest, Francie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0127511 INJ+INF PLV SOL 1X1GM Prášek pro injekční/infuzní roztok, Injekce a infuse
0127513 INJ+INF PLV SOL 10X1GM Prášek pro injekční/infuzní roztok, Injekce a infuse
0127514 INJ+INF PLV SOL 25X1GM Prášek pro injekční/infuzní roztok, Injekce a infuse
0127512 INJ+INF PLV SOL 5X1GM Prášek pro injekční/infuzní roztok, Injekce a infuse
0127515 INJ+INF PLV SOL 50X1GM Prášek pro injekční/infuzní roztok, Injekce a infuse

nahoru

Příbalový létak CEFTAZIDIM MYLAN 1 G

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls246833/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ceftazidim Mylan 1 g

prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku

Ceftazidim Mylan 2 g

prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku

ceftazidimum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Ceftazidim Mylan a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ceftazidim Mylan užívat 3. Jak se přípravek Ceftazidim Mylan užívá 4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Ceftazidim Mylan uchovávat6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK CEFTAZIDIM MYLAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Ceftazidim Mylan je antibiotikum určené pro dospělé i děti (včetně novorozenců). Účinkuje tak, že usmrcuje bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny.

Přípravek Ceftazidim Mylan je určený k léčbě závažných bakteriálních infekcí:

plic nebo hrudníku

plic a průdušek u pacientů trpících cystickou fibrózou

mozkových blan (meningitida)

ucha

močových cest

kůže a měkkých tkání

břicha a břišní stěny (peritonitida)

kostí a kloubů.

Přípravek Ceftazidim Mylan je rovněž možné použít k:

prevenci infekcí v průběhu operace prostaty u mužů

léčbě pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), kteří mají horečku způsobenou

bakteriální infekcí

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CEFTAZIDIM

MYLAN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ceftazidim Mylan

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ceftazidim nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (viz bod 6).

jestliže jste prodělal(a) těžkou alergickou reakci na jakákoli další antibiotika (peniciliny,

monobaktamy a karbapenemy), protože pak můžete být alergický(a) i na přípravek Ceftazidim Mylan.

→ Pokud se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři. V takovém případě nesmíte přípravek

Ceftazidim Mylan dostávat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ceftazidim Mylan je zapotřebí Pokud dostáváte přípravek Ceftazidim Mylan, je třeba, abyste věnoval(a) zvýšenou pozornost určitým příznakům, jako jsou alergické reakce, poruchy nervového systému a poruchy trávicího traktu, jako např. průjem. To sníží riziko možných problémů. Viz bod 4 (Příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost). Jestliže jste proděl(a) alergickou reakci na další antibiotika, můžete být alergický(á) rovněž na přípravek Ceftazidim Mylan.

Pokud je potřeba provést krevní testy nebo rozbor moči Přípravek Ceftazidim Mylan může ovlivnit výsledky vyšetření cukru v moči a krevní test nazývaný Coombsův test. Pokud máte tyto testy podstoupit: → Sdělte osobě, která Vám vzorek bude odebírat, že dostáváte přípravek Ceftazidim Mylan.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v

nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Bez toho, abyste se poradil(a) se svým lékařem, byste neměl(a) užívat rovněž tyto léky:

antibiotikum nazývané chloramfenikol

typ antibiotik nazývaný aminoglykosidy, např. gentamicin, tobramycin

přípravky k odvodnění obsahující furosemid

→ Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři.

Těhotenství a kojení Než začnete dostávat přípravek Ceftazidim Mylan, sdělte svému lékaři:

pokud jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete

pokud kojíte

Váš lékař zváží prospěch z léčby přípravkem Ceftazidim Mylan oproti rizikům pro Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Ceftazidim Mylan může způsobovat nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, jako např. závratě. Pokud si nejste jistý(á), že nejste léčbou nijak ovlivněn(a), neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Ceftazidim Mylan obsahuje sodík Toto je třeba vzít v úvahu, pokud dodržujete dietu s kontrolovaným množstvím sodíku.

Síla přípravku Ceftazidim Mylan

Množství v jedné lahvičce

Ceftazidim Mylan 1g

50,6 mg

Ceftazidim Mylan 2g

101,2 mg

3. JAK SE PŘÍPRAVEK CEFTAZIDIM MYLAN UŽÍVÁ

Přípravek Ceftazidim Mylan Vám bude obvykle podávat lékař nebo zdravotní sestra. Je možné

ho podávat v kapací infuzi ( nitrožilní infuze) nebo pomocí injekce přímo do žíly nebo do svalu.

Lékař, lékárník nebo zdravotní sestra připraví přípravek Ceftazidim Mylan pomocí vody na injekci

nebo vhodné infuzní tekutiny.

Obvyklá dávka

O správné dávce přípravku Ceftazidim Mylan rozhodne lékař a ta bude záviset na: závažnosti a typu

infekce, zda užíváte jiná antibiotika, Vaší tělesné hmotnosti, věku a funkci ledvin.

Novorozenci a kojenci (0-2 měsíce) Na 1 kg tělesné hmotnosti novorozence nebo kojence se podává 25 až 60 mg přípravku Ceftazidim Mylan denně ve dvou rozdělených dávkách.

Kojenci (starší 2 měsíců) a děti s hmotnostní do 40 kg

Na 1 kg tělesné hmotnosti kojence nebo dítěte se podává 100 až 150 mg přípravku Ceftazidim Mylan denně ve třech rozdělených dávkách. Maximální denní dávka je 6 g.

Dospělí a dospívající s hmotnostní 40 kg nebo více 1 až 2 g přípravku Ceftazidim Mylan třikrát denně. Maximální denní dávka je 9 g.

Pacienti starší 65 let Denní dávka by obvykle neměla překročit 3 g, zvláště u pacientů starších 80 let. Pacienti s poruchou funkce ledvin Je možné, že budete dostávat jiné, než obvyklé dávky. Lékař nebo zdravotní sestra rozhodnou, kolik přípravku Ceftazidim Mylan bude potřeba a to v závislosti na závažnosti poruchy funkce ledvin. Lékař Vás bude pečlivě sledovat a je možné, že Vám bude častěji provádět testy ke zhodnocení funkce ledvin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ceftazidim Mylan, než jste měl(a) Jestliže jste náhodou užil(a) více přípravku, než je Vaše předepsaná dávka, neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ceftazidim MylanJestliže jste vynechal(a) injekci, měl(a) byste ji dostat co nejdříve. Pokud se však již blíží doba další dávky, zapomenutou dávku vynechejte. Nezdvojujte následující dávku (dvě injekce ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ceftazidim MylanNepřestávejte užívat přípravek Ceftazidim Mylan dříve, než Vám tak řekne lékař. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ceftazidim Mylan nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout u každého.

Příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost Následující závažné nežádoucí účinky byly zaznamenány u malého počtu osob, ale jejich přesná

četnost není známa:

závažná alergická reakce. Příznaky jsou vystouplá a svědivá kožní vyrážka, otoky, které,

pokud jsou v obličeji nebo ústech, mohou někdy způsobovat obtíže s dýcháním.

kožní vyrážka, která se může měnit v puchýře a vypadá jako malé terčíky (tmavá skvrna

uprostřed se světlejším lemem a s tmavým ohraničením).

Difuzně rozšířená vyrážka s puchýři a olupováním kůže (toto může být příznakem Stevens-

Johnsonova sydromu nebo toxické epidermální nekrolýzy).

Poruchy nervového systému: třes, záchvaty a v některých případech i porucha vědomí

(kóma). Tyto příznaky se objevují u pacientů, kterým je podávána příliš vysoká dávka, zvláště u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Pokud se u Vás rozvine kterýkoli z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře nebo

zdravotní sestru.

Časté nežádoucí účinky Mohou postihnout až 1 osobu z 10:

Průjem

Otoky a zarudnutí podél žíly

Červená vystouplá kožní vyrážka, která může svědit

Bolet, pálení, otok nebo zánět v místě vpichu injekce

→ Pokud Vás trápí kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to svému lékaři.

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

Zvýšení určitého typu bílých krvinek (eosinofilie)

Zvýšení počtu buněk, které pomáhají při srážení krve (krevních destiček)

Zvýšení jaterních enzymů

Méně časté nežádoucí účinky Mohou postihnout až 1 osobu ze 100:

Zánět střeva, který způsobuje bolest a průjem, který může obsahovat krev

Moučnivka – kvasinkové onemocnění sliznice úst nebo pochvy

Bolest hlavy

Závrať

Bolest žaludku

Pocit na zvracení nebo zvracení

Teplota a zimnice

→ Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to svému lékaři.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

Pokles počtu bílých krvinek

 Pokles počtu krevních destiček (buňky, které pomáhají při srážení krve)  Zvýšení hladiny močoviny, dusíku močoviny nebo sérového kreatininu v krvi

Další nežádoucí účinky Další nežádoucí účinky byly zaznamenány u malého počtu osob, ale jejich přesná četnost není známa:

Zánět nebo selhání ledvin

Mravenčení

Nepříjemná chuť v ústech

Žluté zbarvení očního bělma nebo kůže

Další nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

Příliš rychlé odbourávání červených krvinek

Zvýšení určitého typu bílých krvinek

Závažné snížení počtu bílých krvinek.

Pokud se u Vás projeví nežádoucí účinky → Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK CEFTAZIDIM MYLAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Před rekonstitucí:Žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo lahvičce.

Po rekonstituci:Pouze k jednorázovému použití. Nepoužitý roztok je třeba zlikvidovat.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ceftazidim Mylan obsahuje

Ceftazidim 1 g:Léčivá látka Ceftazidimum pentahydricum odpovídající ceftazidimum 1 g v jedné lahvičce, jako prášek pro přípravu injekčního (rychlé podání) nebo infuzního roztoku (pomalé podání).

Ceftazidim 2 g:Léčivá látka Ceftazidimum pentahydricum odpovídající ceftazidimum 2 g v jedné lahvičce, jako prášek pro přípravu injekčního (rychlé podání) nebo infuzního roztoku (pomalé podání).

Pomocná látka: uhličitan sodný

(věnujte prosím pozornost poslednímu odstavci v Bodu 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ceftazidim Mylan užívat“, kde jsou uvedeny další důležité informace o této složce přípravku).

Jak Ceftazidim Mylan 1 g vypadá a co obsahuje toto balení:Ceftazidim Mylan 1 g je prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztokuLahvička s 1 g prášku. Balení po 1, 5, 10, 25 nebo 50 lahvičkách.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Jak Ceftazidim Mylan 2 g vypadá a co obsahuje toto balení:Ceftazidim Mylan 2 g je prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztokuLahvička s 2 g prášku. Balení po 1, 5, 10, 25 nebo 50 lahvičkách.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs

69 800 Saint Priest

Francie

Výrobce:Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l., Via Dante Alighieri, 71 – 18038 SANREMO – IM , Itálie.neboMylan S.A.S., 117 allée des Parcs, 69800 Saint-Priest, FrancieneboEFRA SA, 25, Rue des Cultivateurs, 1040 BRUXELLES, Belgie

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru pod těmito názvy:

Maďarsko, Nizozemí: Ceftazidime Mylan 500 mgVelká Británie: Ceftazidime 500 mgBelgie, Slovenská republika: Ceftazidim Mylan 500 mgRakousko: Ceftazidim Arcana 500 mgŘecko: Ceftazidime/Generics 500 mgPortugalsko, Španělsko: Ceftazidima Mylan 500 mg

Maďarsko, Nizozemí: Ceftazidime Mylan 1 gVelká Británie: Ceftazidime 1 gBelgie, Česká Republika, Slovenská republika: Ceftazidim Mylan 1 gRakousko: Ceftazidim Arcana 1 gŘecko: Ceftazidime/ Generics 1 gPortugalsko, Španělsko: Ceftazidima Mylan 1 g

Maďarsko, Nizozemí: Ceftazidime Mylan 2 gVelká Británie: Ceftazidime 2 gBelgie, Česká Republika, Slovenská republika: Ceftazidim Mylan 2 gRakousko: Ceftazidim Arcana 2 gŘecko: Ceftazidime/ Generics 2 gPortugalsko, Španělsko: Ceftazidima Mylan 2 g

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.2.2012

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci/ředění v následujících rekonstitučních/ředících roztocích:- voda na injekci- 0,9% roztok chloridu sodného- 10% roztok glukózy- 10% roztok dextranu- roztok laktátu sodného

byla prokázána po dobu 4 hodin při teplotě do 25°C nebo 24 hodin při teplotě 2 až 8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být naředěný přípravek použit okamžitě. Nepoužije-li se okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v zodpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných avalidovaných aseptických podmínek.

Všechny velikosti lahviček přípravku Ceftazidim Mylan se dodávají se sníženým tlakem uvnitř. Při rozpouštění přípravku se uvolňuje oxid uhličitý a vzniká pozitivní přetlak. Bublinky oxidu uhličitého v rekonstituovaném roztoku nejsou na závadu.

Návod k rekonstituci

V tabulce jsou uvedeny přidávané objemy a koncentrace roztoků, které lze použít v případě, kdy je nutné rozdělení dávek.

Velikost lahvičky

Potřebné

množství

rozpouštědla

(ml)

Přibližná koncentrace

(mg/ml)

1 g prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku

1 g

Intramuskulární injekce

Intravenózní bolusová injekce

Intravenózní infuze

3 ml

10 ml

50 ml*

260

90

20

2 g prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku

2 g

Intravenózní bolusová injekce

Intravenózní infuze

10 ml

50 ml*

170

40

*Poznámka: Rozpouštědlo se přidává ve dvou krocích

Roztoky mohou mít světle žlutou až jantarovou barvu, v závislosti na koncentraci, použitém rozpouštědle (ředidle) a podmínkách uchovávání. Tyto rozdíly v barvě roztoků (za předpokladu, že byla dodržena doporučení k přípravě a uchování uvedená v tomto souhrnu údajů o přípravku) nemají nepříznivý vliv na účinnost přípravku.

Návod k přípravě roztoku 1g pro přímé intramuskulární nebo intravenózní podání a roztoku 2g pro intravenózní podání:

1. Jehlou injekční stříkačky propíchněte uzávěr originální lahvičky a vstříkněte do lahvičky

doporučený objem rozpouštědla. Podtlak může usnadnit vstříknutí rozpouštědla.

2. Odstraňte injekční jehlu.3. Třepejte lahvičkou, aby došlo k rozpuštění obsahu. Při rozpouštění se uvolňuje oxid uhličitý.

Roztok bude čirý za 1 až 2 minuty.

4. Obraťte lahvičku dnem vzhůru. Jehlou injekční stříkačky, s úplně stlačeným pístem

propíchněte uzávěr lahvičky a natáhněte všechen roztok z lahvičky do stříkačky (přetlak v lahvičce může usnadnit natahování roztoku). Dbejte na to, aby otvor jehly stále zůstával v roztoku a nezanořil se do uzávěru. Tlak v lahvičce tomuto úkonu pomáhá.

5. Natažený roztok může obsahovat bublinky oxidu uhličitého, kterým není třeba věnovat

pozornost.

Roztok lze podávat přímo do žíly nebo prostřednictvím kanyly intravenózní linky, pokud pacient dostává parenterální roztoky.

Intramuskulární injekci je přeba podávat hluboko do velké svalové hmoty jako je zevní horní kvadrant m.glutei maximi nebo laterální část stehna.

Návod k přípravě roztoků 2 g pro intravenózní infuzi:Lahvičku tohoto obsahu je třeba podávat krátkou intravenózní infuzí (infuzí o délce do 30 minut).K přípravě použijte celkem 50 ml kompatibilního ředícího roztoku, který se přidává ve DVOUkrocích, jak je popsáno níže.

1. Jehlou injekční stříkačky propíchněte uzávěr originální lahvičky a vstříkněte do lahvičky 10

ml rozpouštědla. Podtlak může usnadnit vstříknutí rozpouštědla.

2. Odstraňte injekční jehlu.3. Třepejte lahvičkou, aby došlo k rozpuštění obsahu. Při rozpouštění je uvolňován oxid uhličitý

a v lahvičce vzniká přetlak. Roztok bude čirý za 1 až 2 minuty.

4. Nepropichujte uzávěr lahvičky protipřetlakovou jehlou dokud nedošlo k rozpuštění přípravku.

Propíchněte uzávěr lahvičky protipřetlakovou jehlou, která vyrovná přetlak uvnitř lahvičky.

5. Rekonstituovaný roztok přeneste do konečného transportního média tak, aby byl celkový

objem alespoň 50 ml a podávejte intravenózní infuzí po dobu 15-30 minut.

Návod k rekonstituci 1g a 2 g lahviček s přenosovým uzávěrem:Pro účely použití přenosových uzávěrů je třeba 1g balení rekonstituovat v alespoň 50 ml infuzním vaku a 2g balení je třeba rekonstituovat v alespoň 100 ml infuzním vaku, aby mohlo dojít k uvolnění plynů.

1. Umístěte a nasaďte přenosový uzávěr na originální lahvičku ceftazidimu za aseptických

podmínek a na rovném povrchu.

2. Upravte polohu soupravy (přenosový uzávěr + originální lahvička) v šikmé poloze vůči

injekčnímu místu na infuzním vaku (lahvička na vrchní straně vaku).

3. Zatlačte injekční místo na vaku vzhůru proti konci jehly na přenosovém uzávěru.4. Infuzní soupravu otočte (lahvička na spodní straně). 2-3x zatlačte na vak, aby došlo k naplnění

lahvičky roztokem do cca ¾ objemu u 1g balení a do cca 1/5 objemu lahvičky u 2g balení.

5. Zatřepejtete celou sadou (lahvička + přenosový uzávěr + vak), aby došlo k rozpuštění obsahu.

Aby nedošlo k úniku roztoku, přidržujte celou soupravu (lahvička + přenosový uzávěr + vak) pevně pohromadě.

6. Infuzní soupravu opět otočte (lahvička na vrchní straně). Přepravte rekonstituovaný roztok do

infuzního vaku tak, že vak zmáčknete a následně uvolníte. Tento krok je možné opakovat v případě potřeby tak, aby došlo k dobrému rozpuštění a přenosu obsahu lahvičky do vaku.

7. V šikmé poloze (lahvička na vrchní straně) pomalu a opatrně odstraňte přenosový uzávěr a

lahvičku z injekčního místa na vaku.

Pouze k jednorázovému použití.Nespotřebovaný roztok je třeba zlikvidovat.Používejte pouze čiré roztoky bez výrazného obsahu pevných částic.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls246833/2011

Souhrn údajů o přípravku

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ceftazidim Mylan 1 g

prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku

Ceftazidim Mylan 2 g

prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ceftazidimum pentahydricum odpovídájící ceftazidimum 1 g v jedné lahvičce.Ceftazidimum pentahydricum odpovídájící ceftazidimum 2 g v jedné lahvičce.

Pomocné látky:Ceftazidim Mylan 1 g: 50,6 mg (2,2 mmol) sodíku v jedné lahvičce.Ceftazidim Mylan 2 g: 101,2 mg (4,4 mmol) sodíku v jedné lahvičce.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku.

Popis přípravku: Bílý až téměř bílý krystalický prášek v lahvičce.

4. KLINICKÉ ÚDAJE4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Ceftazidim Mylan je indikován k léčbě níže uvedených infekčních onemocnění u dospělých i dětí včetně novorozenců (tj. od narození).

Nozokomiální pneumonie

Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy

Bakteriální meningitida

Chronický hnisavý zánět středouší (otitis media suppurativa chronica)

Maligní zánět zevního zvukovodu (otitis externa maligna)

Komplikované infekce močových cest

Kompikované infekce kůže a měkkých tkání

Komplikované intraabdominální infekce

Infekce kostí a kloubů

Peritonitida související s dialýzou u pacientů na kontinuální ambulantní peritoneální dialýze (CAPD)

Léčba pacientů s bakteriémií, která se objeví v souvislosti s jakoukoli z infekcí zmíněných výše, nebo u které je podezření, že souvisí s jakoukoli z těchto infekcí.

2

Ceftazidim lze u pacientů s neutropenií použít k léčbě horečky, pokud je podezření, že je způsobená bakteriální infekcí.

Ceftazidim lze použít v perioperační profylaxi infekcí močových cest u pacientů podstupujících transuretrální resekci prostaty (TURP).

Při výběru ceftazidimu je třeba vzít v úvahu jeho antibakteriální spektrum, které je omezeno převážně na aerobní gramnegativní bakterie (viz body 4.4 a 5.1).

Ceftazidim je třeba vždy, kdy by možné spektrum bakterií, které způsobují dané onemocnění, nespadalo do jeho spektra účinnosti, podávat společně s dalšími antibakteriálními přípravky.

Je třeba věnovat pozornost standardizovaným doporučením léčby (oficiálním pokynům), týkajících se vhodného užívání antibiotických přípravků.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování Tabulka 1: Dospělí a děti ≥ 40 kg

Intermitentní podáváníInfekce

Dávka, kterou je třeba aplikovat

Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy

100 až 150 mg/kg/den každých 8 hodin;

maximální dávka 9 g/den

1

Febrilní neutropenie

2 g každých 8 hodin

Nozokomiální pneumonieBakteriální meningitidaBakteriémie*Infekce kostí a kloubů

1-2 g každých 8 hodin

Komplikované infekce kůže a měkkých tkáníKomplikované intraabdominální infekcePeritonitida související s dialýzou u pacientů naCAPDKomplikované infekce močových cest

1-2 g každých 8 nebo 12 hodin

Peroperační profylaxe u transuretrální resekceprostaty (TURP)

1 g při úvodu do anestezie a druhá dávka při

odstranění katetru

Chronický hnisavý zánět středouší

1 g až 2 g každých 8 hodin

Otitis externa malignaKontinuální infuzeInfekce

Dávka, kterou je třeba aplikovat

Febrilní neutropenie

Nasycovací dávka 2 g následovaná kontinuální

infuzí s dávkou 4 až 6 g každých 24 hodin

1

Nozokomiální pneumonieBronchopulmonální infekce u cystické fibrózyBakteriální meningitidaBakteriémie*Infekce kostí a kloubůKomplikované infekce kůže a měkkých tkáníKomplikované intraabdominální infekcePeritonitida souvsející s dialýzou u pacientů naCAPD

3

1 U dospělých pacientů s normálními renálními funkcemi byla použita dávka 9 g/den bez nežádoucíchúčinků.*Souvisí-li s jakoukoli z infekcí shrnutých v bodě 4.1, nebo je-li podezření, že může mít souvislost sjakoukoli z těchto infekcí.

Tabulka 2: Děti < 40 kg

Kojenci a batolata > 2 měsíce a děti < 40 kg

Infekce

Obvyklá dávka

Intermitentní podávání

Komplikované infekce močových cest

100-150 mg/kg/den ve třech rozdělených dávkách, maximální dávka 6 g/den

Chronický hnisavý zánět středouší

Otitis externa maligna

Děti s neutropenií

150 mg/kg/den ve třech rozdělených dávkách; maximální dávka 6 g/den

Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy

Bakteriální meningitida

Bakteriémie*

Infekce kostí a kloubů

100-150 mg/kg/den ve třech rozdělených dávkách, maximální dávka 6 g/den

Komplikované infekce kůže a měkkých tkání

Komplikované intraabdominální infekce

Peritonitida související s dialýzou u pacientů na CAPD

Kontinuální infuze

Febrilní neutropenie

Nasycovací dávka 60-100 mg/kg, poté infuze s dávkou

100-200 mg/kg/den, maximální dávka 6 g/den

Nozokomiální pneumonie

Bronchopulmonální infekce u cystické fibrózy

Bakteriální meningitida

Bakteriémie*

Infekce kloubů a kostí

Komplikované infekce kůže a měkkých tkání

Komplikované intraabdominální infekce

Peritonitida související s dialýzou u pacientů na CAPD

Novorozenci a kojenci ≤ 2 měsíce

Infekce

Obvyklá dávka

Intermitentní podávání

Většina infekcí

25-60 mg/kg/den ve dvou rozdělených dávkách

1

U novorozenců a kojenců ≤ 2 měsíce může být sérový poločas ceftazidimu 3-4násobně delší než u dospělých pacientů.

*Souvisí-li s jakoukoli z infekcí shrnutých v bodě 4.1, nebo je-li podezření, že může mít souvislost s jakoukoli z těchto

infekcí.

Pediatrická populace Bezpečnost a účinnost přípravku Ceftazidim Mylan podávaného ve formě kontinuální infuze novorozencům a kojencům ≤ 2 měsíců nebyla zatím stanovena.

Starší pacienti Vzhledem k tomu, že u starších pacientů dochází v souvislosti s věkem ke snížení clearance ceftazidimu, neměla by jeho denní dávka u pacientů starších 80 let obvykle přesáhnout 3 g.

Porucha jaterních funkcí

4

Dostupné údaje neukazují na nutnost úpravy dávky u pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou jaterních funkcí. U pacientů s těžkou poruchou jaterních funkcí nejsou k dispozici žádné studijní údaje (viz rovněž bod 5.2). Doporučuje se pečlivé klinické sledování bezpečnosti a účinnosti.

Porucha renálních funkcí Ceftazidim se vylučuje v nezměněné formě ledvinami. Proto je třeba u pacientů s poruchou renálních funkcí dávkování snížit (viz rovněž bod 4.4). Je třeba podat nasycovací dávku 1 g. Udržovací dávka má být založena na clearance kreatininu:

Tabulka 3: Doporučené udržovací dávky přípravku Ceftazidim Mylan u pacientů s poruchou renálních funkcí – intermitentní infuze

Dospělí a děti ≥ 40 kg

Clearance kreatininu

(ml/min)

Přibližná hodnota

kreatininu v séru

μmol/l (mg/dl)

Doporučená jednotlivá

dávka přípravku

Ceftazidim Mylan (g)

Frekvence dávkování

(hodinový interval)

50-31

150-200

(1,7-2,3)

1

12

30-16

200-350

(2,3-4,0)

1

24

15-6

350-500

(4,0-5,6)

0,5

24

<5

>500

(>5,6)

0,5

48

U pacientů s těžkou infekcí je třeba zvýšit jednotlivou dávku o 50 % nebo je potřeba zvýšit frekvenci dávkování.

U dětí je třeba clearance kreatininu upravit podle tělesného povrchu nebo ideální tělesné hmotnosti (LBM, lean body mass).

Děti < 40 kg

Clearance kreatininu

(ml/min)**

Přibližná hodnota

kreatininu v séru*

μmol/l (mg/dl)

Doporučená jednotlivá

dávka v mg/kg tělesné

hmotnosti

Frekvence dávkování

(hodinový interval)

50-31

150-200

(1,7-2,3)

25

12

30-16

200-350

(2,3-4,0)

25

24

15-6

350-500

(4,0-5,6)

12.5

24

<5

>500

(>5,6)

12,5

48

* Hodnoty kreatininu v séru jsou pomocné hodnoty, které nemusí vždy určovat přesně stejný stupeň snížení funkce u všech

pacientů se sníženou funkcí ledvin.

**Odhadnutá na základě tělesného povrchu nebo naměřená.

Doporučuje se pečlivé klinické sledování bezpečnosti a účinnosti.

Tabulka 4: Doporučené udržovací dávky přípravku Ceftazidim Mylan u poruchy renálních funkcí –kontinuální infuze

5

Dospělí a děti 40 kg

Clearance kreatininu

(ml/min)

Přibližná hodnota

kreatininu v séru

μmol/l (mg/dl)

Frekvence dávkování

(hodinový interval)

50-31

150-200

(1,7-2,3)

Nasycovací dávka 2 g

následovaná 1 g až 3 g /24

hodin

30-16

200-350

(2,3-4,0)

Nasycovací dávka 2 g

následovaná 1 g/24 hodin

≤15

>350

(>4,0)

Nebylo hodnoceno

Výběru dávky je třeba věnovat pozornost. Doporučuje se pečlivé klinické sledování bezpečnosti a účinnosti.

Děti < 40 kg

Bezpečnost a účinnost přípravku Ceftazidim Mylan podávaného ve formě kontinuální infuze dětem s poruchou renálních funkcí a s hmotností < 40 kg nebyla zatím stanovena. Doporučuje se pečlivé klinické sledování bezpečnosti a účinnosti.

Pokud se dětem s poruchou renálních funkcí podává kontinuální infuze, je třeba clearance kreatininu upravit podle tělesného povrchu nebo ideální tělesné hmotnosti (lean body mass).

Haemodialýza

Sérový poločas se během hemodialýzy pohybuje v rozmezí 3 až 5 hodin.

Po každé hemodialýze je třeba znovu podat udržovací dávku ceftazdimu, jak je doporučeno v tabulce níže.

Peritoneální dialýza

Ceftazidim lze použít u pacientů na peritoneální dialýze a na kontinuální ambulantní peritoneální dialýze (CAPD).

Kromě intravenózního podání může být ceftazidim přidán i přímo do dialyzačního roztoku (obvykle 125 až 250 mg do 2 litrů dialyzačního roztoku).

Pacienti s renálním selháním na kontinuální arterio-venózní hemodialýze nebo vysokoprůtokové (high-flux) hemofiltraci na jednotkách intenzivní péče: 1 g buď jako jednotlivá dávka nebo v rozdělených dávkách. Při nízkoprůtokové (low-flux) hemofiltraci je třeba postupovat podle doporučení pro poruchu renálních funkcí.

U pacientů na veno-venózní hemofiltraci a veno-venózní hemodialýze se postupuje podle doporučeného dávkování v tabulce níže.

Tabulka 5: Doporučené dávkování u kontinuální veno-venózní hemofiltrace

Reziduálnírenální funkce(clearancekreatininu vml/min)

Udržovací dávka (mg) pro rychlost ultrafiltrace (ml/min)

1:

5

16,7

33,3

50

6

0

250

250

500

500

5

250

250

500

500

10

250

500

500

750

15

250

500

500

750

20

500

500

500

750

1 Udržovací dávku je třeba podávat každých 12 hodin.

Tabulka 6: Pokyny pro dávkování u kontinuální veno-venózní hemodialýzy

Reziduálnírenální funkce(clearancekreatininu vml/min)

Udržovací dávka (mg) při rychlosti přítoku dialyzátu (ml/min)

1:

1,0 litru/h

2,0 litru/h

Rychlost ultrafiltrace (litr/h)

Rychlost ultrafiltrace (litry/h)

0,5

1,0

2,0

0,5

1,0

2,0

0

500

500

500

500

500

750

5

500

500

750

500

500

750

10

500

500

750

500

750

1000

15

500

750

750

750

750

1000

20

750

750

1000

750

750

1000

1 Udržovací dávku je třeba podávat každých 12 hodin.

Způsob podání

Přípravek Ceftazidim Mylan se podává intravenózně (injekčním bolusem nebo infuzí), nebo hlubokou intramuskulární injekcí. Doporučená místa pro intramuskulární aplikaci jsou zevní horní kvadrant m.glutei maximi nebo laterální část stehna. Přípravek Ceftazidim Mylan se může podávat přímo do žíly nebo prostřednictvím kanyly intravenózní linky, pokud pacient dostává parenterální roztoky. Standardní doporučený způsob podání je pomocí intravenózní intermitentní injekce nebo kontinuální infuze. Intramuskulární podání je třeba zvážit pouze v případě, kdy intravenózní cesta není možná nebo je pro pacienta méně vhodná. Dávka závisí na závažnosti, citlivosti, místě a typu infekce a na věku a renálních funkcích pacienta.

4.3. KontraindikaceHypersenzitivita na ceftazidim, na kterýkoli jiný cefalosporin nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Přípravek Ceftazidim Mylan je kontraindikován u pacientů se známou těžkou hypersenzitivitou (např. anafylaktickou reakcí) na kterékoli beta-laktamové antibiotikum (penicilin, monobaktamy nebo karbapenemy).4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použitíStejně jako u všech beta-laktamových antibiotik byly zaznamenány závažné a občas fatální hypersenzitivní reakce. Pokud dojde k těžkým reakcím přecitlivělosti, je nutné léčbu ceftazidimem okamžitě přerušit a zahájit příslušná lékařská opatření.

Před zahájením terapie přípravkem Ceftazidim Mylan je nutné potvrdit, zda pacient v minulosti neprodělal těžkou hypersenzitivní reakci na ceftazidim, jiná cefalosporinová antibiotika nebo na jakákoli beta-laktamová antibiotika. Pacientům s anamnézou méně závažné hypersenzitivní reakce na jiná beta-laktamová antibiotika je nutné věnovat zvláštní pozornost.

Ceftazidim má omezené spektrum antibakteriální aktivity. V monoterapii není vhodný k léčbě některých typů infekcí, pokud již není prokázaný patogen a není známo, že je citlivý, nebo pokud není silné podezření, že nejpravděpodobnější patogen nebo patogeny by byly vhodné k léčbě ceftazidimem. To se týká zvláště

7

rozvahy u léčby pacientů s bakteriémií a léčby bakteriální meningitidy, infekcí kůže a měkkých tkání nebo infekcí kostí a kloubů. Ceftazidim je navíc citlivý k hydrolýze určitými širokospektrými beta-laktamázami (ESBL, extended spectrum beta lactamases). Proto když vybíráme k léčbě ceftazidim, je třeba vzít v úvahu informace o prevalenci mikroorganismů produkujících ESBL.

Kolitida související s užíváním antibiotik nebo pseudomembranózní kolitida byla zaznamenána téměř u všech antibakteriálních přípravků, včetně ceftazidimu. Jejich závažnost se může pohybovat od mírných forem až k formám život ohrožujícím. Proto je důležité zvážit tuto diagnózu u všech pacientů, u kterých se v průběhu léčby ceftazidimem nebo následně po jejím ukončení objeví průjem (viz bod 4.8). Je třeba zvážit přerušení léčby ceftazidimem a podání specifické léčby Clostridium difficile. Nesmí se podávat léčivé přípravky, které inhibují peristaltiku.

Současná léčba vysokými dávkami cefalosporinů a nefrotoxickými léčivými přípravky, jako jsou aminoglykosidy nebo silná diuretika (např. furosemid), může nepříznivě ovlivnit renální funkce.

Ceftazimid je vylučován ledvinami, a proto je třeba podle stupně poruchy renálních funkcí snížit jeho dávku. Pacienty s poruchou renálních funkcí je třeba pečlivě monitorovat s ohledem na bezpečnost i účinnost. Pokud nebyly u pacientů s poruchou renálních funkcí dávky sníženy, byly občas zaznamenány neurologické následky (viz bod 4.2 a 4.8).

Protrahovaná léčba může vést k přerůstání necitlivých mikroorganismů (např. enterokoků a plísní), které vyžaduje přerušení léčby nebo další vhodná opatření. Je nezbytné opakované hodnocení zdravotního stavu pacienta.

Při užívání ceftazidimu nejsou ovlivněny testy na glykosurii založené na enzymatické bázi, ale může se objevit slabá interference (falešná pozitivita) s testy založenými na redukci mědi (Benedictův test, Fehlingův test, Clinitest).

Užívání ceftazidimu nemá vliv na metodu stanovení kreatininu využívající alkalický pikrát.

Pozitivní výsledek Coombsova testu při užívání ceftazidimu u asi 5 % pacientů může interferovat s křížovým krevním testem.

Důležité informace o složkách přípravku Ceftazidim Mylan: Je třeba vzít v úvahu obsah sodíku 50,6 mg v 1,0 g dávky.Toto je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s řízeným příjmem sodíku.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie interakcí byly provedeny pouze s probenecidem a furosemidem.

Souběžná aplikace vysokých dávek nefrotoxických léčivých přípravků může nepříznivě ovlivnit renální funkce (viz bod 4.4).

Chloramfenikol prokázal in vitro antagonistický účinek k ceftazidimu a dalším cefalosporinům. Klinický význam tohoto zjištění není znám, avšak plánuje-li se souběžná aplikace ceftazidimu s chloramfenikolem, je nutné vzít možnost antagonistického působení v úvahu.

4.6. Těhotenství a kojení

Těhotenství

8

O užívání ceftazidimu u těhotných žen jsou k dispozici pouze omezené údaje. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na těhotenství, embryonální/fetální vývoj, porod ani postanatální vývoj (viz bod 5.3). Přípravek Ceftazidim Mylan je možné předepsat těhotným ženám pouze pokud přínos léčby převyšuje možné riziko.

Kojení Ceftazidim se v malém množství vylučuje do mateřského mléka. Neočekává se však, že by v terapeutických dávkách ovlivňoval kojené dítě. Ceftazidim je možné používat během kojení.

Fertilita Źádné údaje nejsou k dispozici.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Mohou se však objevit nežádoucí účinky (např. závrať), které mohou schopnost řídit a obsluhovat stroje ovlivnit (viz bod 4.8).

4.8. Nežádoucí účinkyNejčastějsími nežádoucími účinky jsou eozinofilie, trombocytóza, flebitida nebo tromboflebitida při intravenózním podání, průjem, přechodné zvýšení jaterních enzymů, makulopapulární vyrážka nebo kopřivka, bolest a/nebo zánět po intramuskulární injekci a pozitivní výsledek Coombsova testu.

K určení frekvence častých a méně častých nežádoucích účinků byly použity údaje ze sponzorovaných i nesponzorovaných klinických studií. Frekvence všech dalších nežádoucích účinků byly stanoveny převážně pomocí údajů z hlášení po uvedení přípravku na trh a ukazují spíše na hlásivost než na jejich skutečnou frekvenci. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky řazeny podle jejich klesající závažnosti. Pro klasifikaci frekvence byla použita následující úmluva:

Velmi časté (≥1/10) Ćasté (≥1/100 až <1/10) Méně časté (≥1/1 000 až <1/100) Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000)Velmi vzácné (<1/10 000) Není známo (z dostupných údajů nelze stanovit)

Třída orgánovéhosystému

Časté

Méně časté

Velmi vzácné

Není známo

Infekce a infestace

Kandidóza (včetněvaginitidy a orálníkandidózy)

Poruchy krve alymfatickéhosystému

EosinofilieTrombocytóza

NeutropenieLeukopenieTrombocytopenie

AgranulocytózaHemolytickáanémieLymfocytóza

Poruchyimunitníhosystému

Anafylaxe (včetněbronchospazmua/nebo hypotenze)(viz bod 4.4)

9

Poruchy nervovéhosystému

Bolest hlavyZávrať

Neurologickéklinické následky

1

Parestézie

Cévní poruchy

Flebitida nebotromboflebitidapři intravenóznímpodání

Gastrointestinálníporuchy

Průjem

Průjem a kolitidasouvisející s léčbouantibiotiky

2 (viz

bod 4.4)Bolest břichaNauzeaZvracení

Poruchy chuti

Poruchy jater ažlučových cest

Přechodnéelevace jednohonebo vícejaterních enzymů

3

Žloutenka

Poruchy kůže apodkožní tkáně

Makulopapulárnívyrážka nebokopřivka

Pruritus

ToxickáepidermálnínekrolýzaStevens-JohnsonůvsyndromErythemamultiformeAngioneurotickýedém

Poruchy ledvin amočových cest

Přechodné zvýšeníurey v krvi, dusíkumočoviny v krvia/nebo sérovéhokreatininu

IntersticiálnínefritidaAkutní renálníselhání

Celkové poruchy areakce v místěaplikace

Bolest a/nebozánět pointramuskulárnímpodání

Horečka

Vyšetření

PozitivníCoombsův test

4

1

U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin, u kterých nebyla dávka přípravku Ceftazidim Mylan vhodně

snížena, byly hlášeny neurologické následky zahrnující tremor, myoklonus, křeče, encefalopatii a kóma

2

Průjem a kolitida mohou souviset s Clostridium difficile a mohou se projevovat jako psudomembranózní

kolitida

3

ALT, AST, LDH, GMT, alkalická fosfatáza.

4

Pozitivní výsledek Coombsova testu se objevil asi u 5 % pacientů a může interferovat s křížovým krevním

testem.

4.9. PředávkováníPředávkování může vést k neurologickým následkům zahrnujícím encefalopatii, konvulze a kóma.

10

Příznaky předávkování se mohou objevit u pacientů s poruchou renálních funkcí, kterým nebyla vhodně snížena dávka přípravku Ceftazidim Mylan (viz bod 4.2 a 4.4).

Sérové hladiny ceftazidimu lze snížit hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI5.1. Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci. Cefalosporiny třetí generace;

ATC kód: J01DD02

Mechanismus účinku

Ceftazidim inhibuje syntézu stěny bakteriální buňky po navázání na protein vázající penicilin (PBP, penicillin binding protein). Výsledkem je přerušení biosyntézy buněčné stěny (peptidoglykan), což vede k rozkladu bakteriální buňky a usmrcení bakterie.

Vztah FK/FD

U cefalosporinů bylo prokázáno, že nejdůležitějším farmakokineticko-farmakodynamickým indexem, který koreluje s in vivo účinností, je procento dávkového intervalu, při kterém koncentrace nevázaného ceftazidimu zůstává nad minimální inhibiční koncentrací (MIC) pro jednotlivé cílové druhy (tj. %T>MIC).

Mechanismus rezistence

Bakteriální rezistence vůči ceftazidimu může být způsobena jedním nebo více z následujících mechanismů:

hydrolýza beta-laktamázami. Ceftazidim může být účinně hydrolyzován širokospektrými beta-

laktamázami (ESBL), včetně SHV skupiny ESBL, a chromozomálně kódovanými enzymy (AmpC), které mohou být indukovány nebo trvale aktivovány u některých aerobních gramnegativních bakteriálních kmenů

snížení afinity ceftazidimu k proteinům vázajícímu penicilin (PBP)

nepropustnost vnější membrány, které zabrání přístupu ceftazidimu k PBP v gramnegativních

mikoorganismech

bakteriální efluxní transmembránová pumpa

Hraniční hodnoty pro rozlišování citlivosti a rezistence

Hraniční hodnoty minimální inhibiční koncentrace (MIC), které umožňují oddělit citlivé patogeny od rezistentních, jsou dle EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) následující:

Mikoorganismy

Hraniční hodnoty pro rozlišování citlivosti a rezistence (mg/l)

S

I

R

Enterobacteriaceae

≤ 1

2-4

> 4

Pseudomonas aeruginosa

≤ 8

1

-

> 8

Druhově nespecifickéhraniční hodnoty

2

≤4

8

> 8

S=citlivý, I=intermediální, R=rezistentní.

11

1

Hraniční hodnoty pro rozlišování citlivosti a rezistence související s léčbou vysokými dávkami (2 g x 3).

2

Hraniční hodnoty pro rozlišování citlivosti a rezistence, které nejsou druhově specifické, byly určeny

převážně na základě údajů PK/PD a jsou nezávislé na distribuci MIC jednotlivých druhů. Používají se u druhů, které nejsou zmíněny v tabulce nebo v dodatcích.

Mikrobiální citlivost

Prevalence získané rezistence se může u vybraných druhů geograficky a v čase lišit. Je nutná místní informace o rezistenci, zvláště při léčbě těžkých infekcí. Pokud je místní prevalence rezistence taková, že použití ceftazidimu je přinejmenším u některých typů infekcí sporné, je třeba se poradit s odborníkem.

Často citlivé druhy

Grampozitivní aerobní mikoorganismy:

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae

Gramnegativní aerobní mikroorganismy:

Citrobacter koseri

Escherichia coli

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

Neisseria meningitidis

Proteus mirabilis

Proteus spp. (další)

Providencia spp.

Druhy, u nichž může být problém se získanou rezistencí

Gramnegativní aerobní mikoorganismy:

Acinetobacter baumannii£+

Burkholderia cepacia

Citrobacter freundii

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella spp. (další)

Pseudomonas aeruginosa

Serratia spp.

Morganella morganii

Grampozitivní aerobní mikroorganismy:

Staphylococcus aureus£

Streptococcus pneumoniae££

Grampozitivní anaerobní mikroorganismy:

Clostridium perfringens

Peptococcus spp.

Peptostreptococcus spp.

Gramnegativní anaerobní mikroorganismy:

Fusobacterium spp.

Přirozeně rezistentní organismy

Grampozitivní aerobní mikroorganismy:

Enterokoky včetně Enterococcus faecalis a Enterococcus faecium

Listeria spp.

Grampozitivní anaerobní mikroorganismy:

12

Clostridium difficile

Gramnegativní anaerobní mikroorganismy:

Bacteroides spp. (většina kmenů Bacteroides fragilis je rezistentních).

Další:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp.

£

Methicillin-citlivý S.aureus se považuje za přirozeně málo citlivý

na ceftazidim. Všechny methicillin-rezistentní kmeny S.aureus jsou

rezistentní i na ceftazidim.

££

U S.pneumonie, který je středně citlivý nebo rezistentní na

penicilin, lze očekávat alespoň sníženou citlivost na ceftazidim.

+ Vysoký podíl rezistence byl pozorován v jedné nebo více

oblastí/zemí/regionů v rámci EU.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Po intramuskulárním podání je rychle dosaženo následujících maximálních plazmatických hladin: 18 mg/l po podání dávky 500 mg a 37 mg/l po podání dávky 1 g. Pět minut po nitrožilní bolusové injekci jsou hladiny v séru následující: 46 mg/l po podání dávky 500 mg, 87 mg/l po podání dávky 1 g a 170 mg/l po podání dávky 2 g. Kinetika ceftazidimu je po jednorázové dávce v rozmezí 0,5 až 2 g podané intravenózně nebo intramuskulárně lineární.

Distribuce

Méně než 10 % ceftazidimu je vázáno na plazmatické bílkoviny. Koncentrací převyšujících minimální inhibiční koncentrace (MIC) pro běžné patogeny lze dosáhnout v tělesných tkáních, tekutinách a sekretech, jako jsou kosti, srdce, žluč, sputum, komorový mok a synoviální, pleurální a peritoneální tekutina. Ceftazidim snadno prostupuje placentou a je vylučován do mateřského mléka. Penetrace ceftazidimu intaktní hematoencefalickou bariérou je slabá, takže v nepřítomnosti zánětu dosahuje v mozkomíšním moku nízkých hladin. Při meningitidě však ceftazidim dosahuje v mozkomíšním moku terapeutických koncentrací 4 až 20 mg/l, nebo i vyšších.

Metabolizace Ceftazidim není v organismu metabolizován.

Eliminace

Po parenterálním podání klesají plazmatické hladiny s poločasem kolem 2 h. Ceftazidim je vylučován v metabolicky nezměněné, účinné formě glomerulární filtrací do moči; během 24 h se touto cestou vyloučí 80 až 90 % podané dávky. Žlučí se vylučuje méně než 1 % podané dávky.

Zvláštní populace

Porucha renálních funkcí

U pacientů s poruchou renálních funkcí je eliminace ceftazidimu snížena a je třeba snížit dávku (viz bod 4.2).

13

Porucha jaterních funkcí

Mírná až středně těžká jaterní dysfunkce neměla u pacientů, kteří užívali 2 g ceftazidimu intravenózně každých 8 hodin po dobu 5 dnů, na farmakokinetiku ceftazidimu žádný vliv za předpokladu, že nebyla přítomná porucha renálních funkcí (viz bod 4.2).

Starší pacienti

Snížení clearance pozorované u starších pacientů bylo primárně způsobeno snížením renální clearance ceftazidimu souvisejícím s věkem. Průměrný eliminační poločas se po podání jednorázové dávky nebo při opakovaném dávkování 2 g 2 x denně bolusovou injekcí i.v. po dobu 7 dnů u pacientů ve věku 80 let a starších pohyboval v rozmezí 3,5 až 4 hodin.

Pediatrická populace Po podávání 25 až 30 mg/kg nedonošeným i donošeným novorozencům se poločas ceftazidimu prodloužil o 4,5 až 7,5 hodiny. Od 2 měsíců věku se však již poločas pohyboval v rozmezí odpovídajícím dospělým pacientům.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Studie kancerogenity nebyly s ceftazidimem provedeny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE6.1. Seznam pomocných látekUhličitan sodný

6.2. InkompatibilityCeftazidim nesmí být míchán s roztoky s pH nad 7,5, např. s roztokem uhličitanu sodného na injekci. Vzhledem k riziku precipitace nesmí být ceftazidim míchán s aminoglykosidy v roztoku na injekce.

Vzhledem k riziku precipitace musí být mezi aplikací ceftazidimu a vankomycinu kanylami a katetry pro intravenózní podání propláchnuty fyziologickým roztokem.

6.3. Doba použitelnosti

2 roky.

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci/ředění v následujících rekonstitučních/ředících roztocích:- voda na injekci- 0,9% roztok chloridu sodného- 10% roztok glukózy- 10% roztok dextranu- roztok laktátu sodného

byla prokázána po dobu 4 hodin při teplotě do 25°C nebo 24 hodin při teplotě 2 až 8°C.

Z mikrobiologického hlediska má být naředěný přípravek použit okamžitě. Nepoužije-li se okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v zodpovědnosti uživatele a normálně by tato doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8°C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

14

6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníPřed rekonstitucí:Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.Uchovávání rekonstituovaného roztoku viz bod 6.3.

6.5. Druh obalu a velikost baleníDruh obalu:Ceftazidim Mylan 1 g:Skleněná lahvička typu III, uzavřená chlorobutylovou pryžovou zátkou a odstranitelným hliníkovým uzávěrem.

Ceftazidim Mylan 2 g:Skleněná lahvička typu II uzavřená chlorobutylovou pryžovou zátkou a odstranitelným hliníkovým uzávěrem.

Velikost balení: 1, 5, 10, 25, 50 lahviček

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechny velikosti lahviček přípravku Ceftazidim Mylan se dodávají se sníženým tlakem uvnitř. Při rozpouštění přípravku se uvolňuje oxid uhličitý a vzniká pozitivní přetlak. Bublinky oxidu uhličitého v rekonstituovaném roztoku nejsou na závadu.

Návod k rekonstituci

V tabulce jsou uvedeny přidávané objemy a koncentrace roztoků, které lze použít v případě, kdy je nutné rozdělení dávek.

Velikost lahvičky

Potřebné

množství

rozpouštědla

(ml)

Přibližná koncentrace

(mg/ml)

1 g prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku

1 g

Intramuskulární injekce

Intravenózní bolusová injekce

Intravenózní infuze

3 ml

10 ml

50 ml*

260

90

20

2 g prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku

2 g

Intravenózní bolusová injekce

Intravenózní infuze

10 ml

50 ml*

170

40

*Poznámka: Rozpouštědlo se přidává ve dvou krocích

15

Roztoky mohou mít světle žlutou až jantarovou barvu, v závislosti na koncentraci, použitém rozpouštědle (ředidle) a podmínkách uchovávání. Tyto rozdíly v barvě roztoků (za předpokladu, že byla dodržena doporučení k přípravě a uchování uvedená v tomto souhrnu údajů o přípravku) nemají nepříznivý vliv na účinnost přípravku.

Návod k přípravě roztoku 1g pro přímé intramuskulární nebo intravenózní podání a roztoku 2g pro intravenózní podání:

1. Jehlou injekční stříkačky propíchněte uzávěr originální lahvičky a vstříkněte do lahvičky doporučený

objem rozpouštědla. Podtlak může usnadnit vstříknutí rozpouštědla.

2. Odstraňte injekční jehlu.3. Třepejte lahvičkou, aby došlo k rozpuštění obsahu. Při rozpouštění se uvolňuje oxid uhličitý. Roztok

bude čirý za 1 až 2 minuty.

4. Obraťte lahvičku dnem vzhůru. Jehlou injekční stříkačky, s úplně stlačeným pístem propíchněte

uzávěr lahvičky a natáhněte všechen roztok z lahvičky do stříkačky (přetlak v lahvičce může usnadnit natahování roztoku). Dbejte na to, aby otvor jehly stále zůstával v roztoku a nezanořil se do uzávěru.

5. Natažený roztok může obsahovat bublinky oxidu uhličitého, kterým není třeba věnovat pozornost.

Roztok lze podávat přímo do žíly nebo prostřednictvím kanyly intravenózní linky, pokud pacient dostává parenterální roztoky.

Návod k přípravě roztoků 2g pro intravenózní infuzi:Lahvičku tohoto obsahu je třeba podávat krátkou intravenózní infuzí (infuzí o délce do 30 minut).K přípravě použijte celkem 50 ml kompatibilního ředícího roztoku, který se přidává ve DVOU krocích, jak je popsáno níže.

1. Jehlou injekční stříkačky propíchněte uzávěr originální lahvičky a vstříkněte do lahvičky 10 ml

rozpouštědla. Podtlak může usnadnit vstříknutí rozpouštědla.

2. Odstraňte injekční jehlu.3. Třepejte lahvičkou, aby došlo k rozpuštění obsahu. Při rozpouštění je uvolňován oxid uhličitý, roztok

bude čirý za 1 až 2 minuty.

4. Nepropichujte uzávěr lahvičky protipřetlakovou jehlou dokud nedošlo k rozpuštění přípravku.

Propíchněte uzávěr lahvičky protipřetlakovou jehlou, která vyrovná přetlak uvnitř lahvičky.

5. Rekonstituovaný roztok přeneste do konečného transportního média tak, aby byl celkový objem

alespoň 50 ml a podávejte intravenózní infuzí po dobu 15-30 minut.

Návod k rekonstituci 1g a 2g lahviček s přenosovým uzávěrem:Pro účely použití přenosových uzávěrů je třeba 1g balení rekonstituovat v alespoň 50ml infuzním vaku a 2g balení je třeba rekonstituovat v alespoň 100ml infuzním vaku, aby mohlo dojít k uvolnění plynů.

1. Umístěte a nasaďte přenosový uzávěr na originální lahvičku ceftazidimu za aseptických podmínek a

na rovném povrchu.

2. Upravte polohu soupravy (přenosový uzávěr + originální lahvička) v šikmé poloze vůči injekčnímu

místu na infuzním vaku (lahvička na vrchní straně vaku).

3. Zatlačte injekční místo na vaku vzhůru proti konci jehly na přenosovém uzávěru.4. Infuzní soupravu otočte (lahvička na spodní straně). 2-3x zatlačte na vak, aby došlo k naplnění

lahvičky roztokem do cca ¾ objemu u 1g balení a do cca 1/5 objemu lahvičky u 2g balení.

5. Zatřepejtete celou sadou (lahvička + přenosový uzávěr + vak), aby došlo k rozpuštění obsahu. Aby

nedošlo k úniku roztoku, přidržujte celou soupravu (lahvička + přenosový uzávěr + vak) pevně pohromadě.

6. Infuzní soupravu opět otočte (lahvička na vrchní straně). Přepravte rekonstituovaný roztok do

infuzního vaku tak, že vak zmáčknete a následně uvolníte. Tento krok je možné opakovat v případě potřeby tak, aby došlo k dobrému rozpuštění a přenosu obsahu lahvičky do vaku.

7. V šikmé poloze (lahvička na vrchní straně) pomalu a opatrně odstraňte přenosový uzávěr a lahvičku

z injekčního místa na vaku.

16

Pouze k jednorázovému použití.Nespotřebovaný roztok je třeba zlikvidovat.Používejte pouze čiré roztoky bez výrazného obsahu pevných částic.

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Mylan S.A.S.

117 allée des Parcs

69 800 Saint Priest

Francie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLACeftazidim Mylan 1 g:

15/423/08-C

Ceftazidim Mylan 2 g:

15/424/08-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE: 06.08.2008

10.DATUM REVIZE TEXTU: 6.2.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUkrabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ceftazidim Mylan 1 g prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztokuceftazidimum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Ceftazidimum pentahydricum odpovídající ceftazidimum 1 g v jedné lahvičce.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Uhličitan sodný (50,6 mg sodíku v jedné lahvičce)

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztokuLahvička s obsahem 1 g. Balení po 1, 5, 10, 25 a 50 lahvičkách.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Intramuskulární nebo intravenózní podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

POUŽITELNÉ DO:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před otevřením:Uchovávejte v původním obalu.Po rekonstituci: Uchovávejte po dobu 24 hodin při teplotě 2-8°C nebo 4 hodiny při teplotě do 25°C.

Pouze k jednorázovému použití.Nespotřebovaný roztok je třeba zlikvidovat.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MYLAN S.A.S117 Allée des Parcs

69 800 Saint Priest

FRANCIE

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

15/423/08-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Lahvička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ceftazidim Mylan 1 g prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztokuceftazidimumIntramuskulární nebo intravenózní podání.

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1 g ceftazidimum v jedné lahvičce

6.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.