Cazaprol 0,5 Mg

Kód 0114871 ( )
Registrační číslo 58/ 704/07-C
Název CAZAPROL 0,5 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0114867 POR TBL FLM 28X0,5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114868 POR TBL FLM 30X0,5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114869 POR TBL FLM 56X0,5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114870 POR TBL FLM 60X0,5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114871 POR TBL FLM 84X0,5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114872 POR TBL FLM 90X0,5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114873 POR TBL FLM 98X0,5MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak CAZAPROL 0,5 MG

1/7

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls216370/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cazaprol 0,5 mg

Cazaprol 1 mg

Cazaprol 2,5 mg

Cazaprol 5 mg

potahovaná tableta

Cilazaprilum

Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst

znovu. -

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Cazaprol a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cazaprol užívat

3.

Jak se přípravek Cazaprol užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Cazaprol uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK CAZAPROL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka tablet Cazaprol, cilazapril, patří do skupiny léků zvaných inhibitory enzymu přeměňujícího angiotensin (inhibitory ACE). Tablety Cazaprol se užívají: -

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze),

-

k léčbě chronického (dlouhotrvajícího) srdečního selhání (stavu, při kterém srdce nedokáže čerpat dostatek krve pro splnění požadavků těla).

Přípravek Cazaprol působí na krevní cévy, které uvolňuje a rozšiřuje. Toto přispívá ke snížení krevního tlaku. Rovněž tím usnadňuje srdci pumpovat krev do celého těla, pokud máte chronické srdeční selhání. Lékař Vám může předepsat další léky, které, stejně jako přípravek Cazaprol, pomáhají k léčbě Vašich zdravotních obtíží. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CAZAPROL UŽÍVAT

2/7

Neužívejte přípravek Cazaprol: -

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na cilazapril nebo na kteroukoli další složku přípravku Cazaprol (viz bod 6: Další informace).

-

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý/á) na jiné léky ze skupiny ACE inhibitorů, jako jsou kaptopril, enalapril, lisinopril a ramipril.

-

jestliže se u Vás po užívání jiných ACE inhibitorů objevil závažný nežádoucí účinek nazývaný angioedém (angioneurotický edém), jestliže máte hereditární (vrozený) angioedém nebo angioedém neznámé příčiny. Příznaky jsou otok obličeje, rtů, úst a jazyka.

-

jestliže jste těhotná déle jak 3 měsíce. (Je rovněž vhodné vyvarovat se užívání přípravku Cazaprol v průběhu časného těhotenství - viz bod „Těhotenství“ a „Kojení“.)

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, neužívejte přípravek Cazaprol. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Cazaprol užívat. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Cazaprol je zapotřebí: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek Cazapol -

jestliže máte problémy se srdcem. Přípravek Cazaprol není vhodný pro osoby s určitými typy srdečních onemocnění.

-

jesliže jste prodělal(a) cevní mozkovou příhodu (mrtvici) nebo máte problémy s cévním zásobením (prokrvením) mozku.

-

jestliže máte závažné problémy s játry nebo se u Vás objeví žloutenka.

-

jestliže máte problémy s ledvinami nebo máte problémy s prokrvením ledvin, které se nazývá stenóza (zúžení) renální artérie.

-

jestliže podstupujete dialýzu.

-

jestliže jste v nedávné době zvracel(a) nebo měl(a) průjem.

-

jestliže držíte dietu s kontrolovaným příjmem soli (sodíku).

-

jestliže máte podstoupit plánovanou léčbu ke snížení alergie na včelí nebo vosí bodnutí (desenzibilizační léčba).

-

jestliže máte podstoupit plánovanou operaci (včetně zubařských zákroků). To je proto, že některá anestetika mohou snižovat krevní tlak a ten by pak mohl být příliš nízký.

-

jestliže se Vám hromadí tekutina v dutině břišní (ascites).

-

jestliže máte cukrovku (diabetes).

-

jestliže máte kolagenní cévní onemocnění.

-

jestliže podstupujete LDL aferézu se sulfátem dextranu.

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, nebo pokud si nejste jistý(á), promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Cazaprol užívat. Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete být těhotná), musíte informovat svého lékaře. Přípravek Cazaprol není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat v případě, že jste těhotná déle než 3 měsíce, protože, pokud je užíván v tomto stupni těhotenství, mohl by vážně poškodit dítě (viz bod „Těhotenství“ a „Kojení“). Přípravek Cazaprol není určen k podávání dětem. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a roslinných přípravků. To je proto, že přípravek Cazaprol může ovlivnit způsob, jakým některé

3/7

léky účinkují. Stejně tak některé léky mohou ovlivnit způsob, jakým účinkuje přípravek Cazaprol. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte jakékoli z následujících léků:

-

další léky k léčbě vysokého krevního tlaku a/nebo srdečního selhání, včetně léků, které

zvyšují množství moče (diuretik),

-

léky k léčbě cukrovky (inzulin nebo tablety),

-

léky k ulehčování bolestí kloubů (nazývané „nesteroidní antiflogistika“ (NSAID), např.

acylpirin, indometacin a ibuprofen).

-

protizánětlivé léky (systémové kortikosteroidy jako je např. hydrokortizon, prednizolon

a dexametazon) nebo další léky, které potlačují činnost imunitního systému

(imunosupresiva).

-

léky k léčbě mánie a deprese (lithium),

-

tablety s obsahem draslíku (včetně náhražek soli) nebo močopudné léky šetřící draslík.

-

antagonisty aldosteronu.

-

sympatomimetika.

-

léky usnadňující chirurgickou operaci (anestetika, narkotika).

-

léky k léčbě duševních poruch jako je deprese, úzkost, schizofrenie (tricyklická

antidepresiva, antipsychotika).

-

sloučeniny zlata (užívané k léčbě revmatoidní artritidy).

Užívání přípravku Cazaprol s jídlem a pitím Tento přípravek užívejte před jídlem nebo po jídle. Polykejte tablety celé, zapijte je vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem. Pokud užíváte potravinové doplňky, které obsahují draslík, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Těhotenství a kojení Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Těhotenství Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět), musíte to sdělit svému lékaři. Lékař Vám obvykle doporučí ukončit užívání přípravku Cazaprol dříve, než otěhotníte, nebo co nejdříve poté, kdy zjistíte, že jste těhotná. Rovněž Vám místo přípravku Cazaprol doporučí jiný lék. Přípravek Cazaprol není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože pokud se užívá po třetím měsíci těhotenství, může vážně poškodit dítě. Kojení Pokud kojíte, nebo se chystáte s kojením začít, sdělte to svému lékaři. Přípravek Cazaprol není doporučen kojícím matkám. Lékař Vám může vybrat jiný lék, pokud si přejete kojit, zvláště pokud je Vaše dítě novorozenec nebo předčasně narozené. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Cilazapril neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Je však třeba připomenout, že u některých lidí se mohou objevit závratě, a to zejména na začátku léčby, při zvýšení dávky nebo v kombinaci s dalšími léky pro léčbu vysokého tlaku. Pokud pociťujete závrať, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. Důležitá informace o některých složkách přípravku Cazaprol Přípravek Cazaprol obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

4/7

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK CAZAPROL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Cazaprol přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Užívání tohoto léčivého přípravku -

Užívejte vždy jednu tabletu přípravku Cazaprol každý den.

-

Tabletu spolkněte celou a zapijte ji dostatečným množstvím vody.

-

Není důležité, ve kterou denní dobu přípravek Cazaprol užíváte, vždy jej ale užívejte přibližně ve stejnou dobu každý den.

-

Přípravek Cazaprol můžete užívat před nebo po jídle.

Vysoký krevní tlak (hypertenze) -

Obvyklá úvodní dávka pro dospělé je 1 mg denně.

-

Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak upraven – obvyklá udržovací dávka je mezi 2,5 mg a 5 mg denně.

-

Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud jste starší, může Vám lékař předepsat nižší dávku.

-

Pokud již užíváte diuretika („močopudné léky“), lékař Vám doporučí ukončit jejich užívání přibližně 3 dny před zahájením léčby přípravkem Cazaprol. Obvykla úvodní dávka přípravku Cazaprol je pak 0,5 mg denně. Lékař bude zvyšovat dávku až do té doby, než bude krevní tlak upraven.

Chronické srdeční selhání -

Obvyklá úvodní dávka je 0,5 mg denně.

-

Lékař bude poté dávku zvyšovat – obvyklá udržovací dávka je mezi 1 mg a 2,5 mg

denně. -

Pokud máte problémy s ledvinami, nebo pokud jste staršího věku, může Vám lékař podávat nižší dávku.

-

Pokud máte jaterní cirhózu bez ascitu (tekutiny v břiše), nebude Vám lékař dávat dávku vyšší než 0,5 mg denně a bude pečlivě sledovat Váš krevní tlak.

Použití u dětí Děti nesmí přípravek Cazaprol užívat. Neměňte sami předepsanou dávku. Máte-li dojem, že je účinek léku příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se s lékařem či lékárníkem. Jestliže jste užil(a) více přípravku Cazaprol, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více přípravku Cazaprol, než jste měl(a), nebo pokud někdo další užil tablety přípravku Cazaprol, okamžitě to sdělte svému lékaři nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Balení léku vezměte s sebou. Mohou se objevit následující účinky: pocit závrati nebo opilosti, povrchní dýchání, chladná vlhká kůže, neschopnost pohybu nebo řeči a zpomalená srdeční frekvence. Jestliže jste zapomněla(a) užít přípravek Cazaprol Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, zapomenutou dávku vynechejte. Poté si vezměte následující dávku jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku (dvě dávky ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

5/7

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cazaprol Při přerušení užívání se může opět Váš krevní tlak zvýšit, a to může zvyšovat riziko komplikací spojených se zvýšeným krevním tlakem, zejména v srdci, mozku a ledvinách. Stav pacientů se srdečním selháním se může zhoršit v takové míře, že je nezbytná hospitalizace. Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Cazaprol nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Závažné reakce: Pokud se u Vás projeví závažná reakce nazývaná angioedém (angioneurotický edém), ukončete užívání přípravku Cazaprol a okamžitě vyhledejte lékaře. Příznaky mohou být následující: -

Náhlý otok obličeje, hrdla, rtů nebo úst. To může vést k obtížím s dýcháním nebo

polykáním. Časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 léčeného pacienta z 10): -

Pocit závrati

-

Kašel

-

Pocit na zvracení (nauzea)

-

Pocit únavy

-

Bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky (postihují méně než 1 léčeného pacienta ze 100): -

Nízký krevní tlak. To může vést k pocitu slabosti, závrati nebo opilosti a může též způsobovat rozmazané vidění a mdlobu. Výrazné snížení krevního tlaku může zvyšovat riziko srdeční příhody (infarktu) nebo cévní mozkové příhody (mrtvice) u určitých pacientů

-

Zvýšení tepové frekvence

-

Pocit slabosti

-

Bolesti na hrudi

-

Potíže s dýcháním, včetně dušnosti a pocitu tíhy na hrudi

-

Příznaky rýmy nebo ucpaný nos a kýchání (rýma)

-

Suchá a opuchlá ústa

-

Nechutenství

-

Změna chuti

-

Průjem nebo zvracení

-

Kožní vyrážka (která může být závažná)

-

Svalové křeče nebo bolesti svalů nebo kloubů

-

Impotence

-

Zvýšené pocení

-

Návaly horka

-

Poruchy spánku

Vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 léčeného pacienta z 1 000):

6/7

-

Prokázání sníženého počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček v krevních testech (anémie, neutropenie, agranulocytóza a trombocytopenie).

-

Určitý typ závažné alergické reakce (anafylaxe)

-

Ischémie (nedokrvení) mozku, tranzitorní ischemická ataka („malá“ mrtvice), cévní mozková příhoda (mrtvice) (mohou se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne)

-

Srdeční infarkt (může se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne)

-

Nepravidelný tlukot srdce

-

Intersticiální plicní onemocnění

-

Obtíže podobající se systémovému lupus erythematodes

-

Mravenčení a znecitlivění rukou a nohou

-

Sípot

-

Pocit plného nosu nebo pulzující bolesti za nosem, tvářemi a očima (sinusitida, zánět obličejových dutin)

-

Bolest jazyka

-

Pankreatitida (zánět slinivky břišní). Příznaky zahrnují silnou bolest břicha, která se

šíří do zad -

Změny funkce jater a ledvin (které se prokáží v krevních testech nebo rozboru moči)

-

Porucha jater, jako je hepatitida (zánět jater) nebo jaterní poškození

-

Závažné kožní reakce, které zahrnují tvorbu puchýřů nebo olupování kůže

-

Zvýšená citlivost na světlo

-

Ztráta vlasů (která může být dočasná)

-

Vypadávání a odlučování nehtů z nehtových lůžek

-

Zvětšení prsů u mužů

Poruchy krve, hlášené při užívání ACE inhibitorů, zahrnují: -

Nízký počet červených krvinek (anémie). Příznaky zahrnují pocit únavy, bledost kůže, zrychlený nebo nepravidelný tlukot srdce (palpitace) a dušnost.

-

Nízký počet všech typů bílých krvinek. Příznaky zahrnují zvýšený počet infekcí, např. úst, dásní, hrdla a plic.

-

Nízký počet krevních destiček v krvi. Příznaky zahrnují snadnou tvorbu modřin a krvácení z nosu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5. JAK

PŘÍPRAVEK CAZAPROL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Cazaprol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. DALŠÍ

INFORMACE

7/7

Co přípravek Cazaprol obsahuje -

Léčivou látkou je cilazapril. Jedna tableta obsahuje 0,5 mg, 1,0 mg, 2,5 mg nebo 5,0 mg cilazaprilu.

-

Pomocnými látkami jsou natrium-stearyl-fumarát, mastek, monohydrát laktosy, hypromelosa, kukuřičný škrob v jádru tablety a hypromelosa, mastek a oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172) u přípravku Cazaprol 1,0 mg a červený oxid železitý (E172) u přípravků Cazaprol 2,5 mg a Cazaprol 5,0 mg v jejím potahu.

Jak přípravek Cazaprol vypadá a co obsahuje toto balení Cazaprol 0,5 mg: bílé, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety, Cazaprol 1 mg: žluté, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety, Cazaprol 2,5 mg: světle červenohnědé, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety, Cazaprol 5 mg: červenohnědé, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety. Přípravek Cazaprol je balený v krabičkách obsahujících blistry s 28, 30, 56, 60, 84, 90 nebo 98 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: KRKA ČR, s.r.o. Sokolovská 79 186 00 Praha 8 Tel: 221 115 150 info@krka.cz Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.2.2011 Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1/13

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls216370/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV

PŘÍPRAVKU

Cazaprol 0,5 mg Cazaprol 1 mg Cazaprol 2,5 mg Cazaprol 5 mg potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Cazaprol 0,5 mg: jedna tableta obsahuje cilazaprilum monohydricum 0,522 mg, což odpovídá cilazaprilum 0,5 mg. Cazaprol 1 mg: jedna tableta obsahuje cilazaprilum monohydricum 1,044 mg, což odpovídá cilazaprilum 1,0 mg. Cazaprol 2,5 mg: jedna tableta obsahuje cilazaprilum monohydricum 2,61 mg, což odpovídá cilazaprilum 2,5 mg. Cazaprol 5 mg: jedna tableta obsahuje cilazaprilum monohydricum 5,22 mg, což odpovídá cilazaprilum 5,0 mg. Pomocná látka: Cazaprol 0,5 mg: jedna tableta obsahuje 107,86 mg laktosy. Cazaprol 1 mg: jedna tableta obsahuje 107,36 mg laktosy. Cazaprol 2,5 mg: jedna tableta obsahuje 162,89 mg laktosy. Cazaprol 5 mg: jedna tableta obsahuje 160,41 mg laktosy. Úplný seznam pomocných látek viz 6.1. 3. LÉKOVÁ

FORMA

Potahovaná tableta. Cazaprol 0,5 mg: bílé, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety. Cazaprol 1 mg: žluté, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety. Cazaprol 2,5 mg: světle červenohnědé, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety. Cazaprol 5 mg: červenohnědé, podlouhlé, mírně bikonvexní potahované tablety. 4. KLINICKÉ

ÚDAJE

4.1 Terapeutické

indikace

Cazaprol je indikován k léčbě všech stupňů esenciální hypertenze a renovaskulární hypertenze. Cazaprol je indikován k léčbě chronického srdečního selhání. 4.2 Dávkování a způsob podání

2/13

Cazaprol by měl být podáván jednou denně. Protože příjem potravy nemá žádný klinicky významný vliv na jeho absorpci, může být přípravek Cazaprol užíván před nebo po jídle. Dávka by se měla užívat vždy přibližně ve stejnou denní dobu. Hypertenze: Úvodní dávka je 1 mg/den. Je třeba monitorovat krevní tlak a dávka přípravku se upravuje individuálně podle odpovědi krevního tlaku. Obvyklé dávkovací rozmezí přípravku Cazaprol je 2,5 až 5,0 mg jednou denně. U pacientů se silně aktivovaným systémem renin-angiotensin-aldosteron (zvláště u pacientů s deplecí minerálů a/nebo objemovou deplecí, srdeční dekompenzací nebo s těžkou hypertenzí) může po úvodní dávce dojít k nadměrnému poklesu krevního tlaku. Proto je u těchto pacientů doporučena nižší počáteční dávka 0,5 mg jednou denně a léčbu je třeba zahajovat pod lékařským dohledem. Pacienti s hypertenzí užívající diuretika: Pokud je to možné, má se podávání diuretik ukončit 2 – 3 dny před zahájením terapie přípravkem Cazaprol, aby se snížila pravděpodobnost vzniku symptomatické hypotenze. Pokud je to nutné, je možné léčbu diuretiky později znovu zahájit. Doporučená úvodní dávka u těchto pacientů je 0,5 mg jednou denně. Chronické srdeční selhání: Léčba přípravkem Cazaprol by měla být zahájena s doporučenou úvodní dávkou 0,5 mg jednou denně za přísného lékařského dohledu. Tuto dávku je třeba udržovat po dobu přibližně 1 týdne. Pokud je tato dávka dobře tolerována, může být zvyšována v týdenních intervalech a podle klinického stavu pacienta na 1,0 mg nebo 2,5 mg. Maximální denní dávka u těchto pacientů je 5,0 mg. Doporučené dávkování cilazaprilu u chronického srdečního selhání je založeno spíše na účincích na symptomatické zlepšení, než na údajích, které by prokazovaly snížení morbitidy a mortality v této skupině pacientů (viz bod 5.1). Pacienti s poruchou renálních funkcí: U pacientů s poruchou renálních funkcí je, v závislosti na clearance kreatininu, nutné snížit dávku přípravku (viz bod 4.4). Je doporučeno následující dávkovací schéma: Tabulka 1: Schéma doporučeného dávkování pro pacienty s poruchou renálních funkcí Clearance kreatininu

Počáteční dávka přípravkuCazaprol

Maximální dávka přípravku

Cazaprol

> 40 ml/min

1 mg jednou denně

5 mg jednou denně

10-40 ml/min

0,5 mg jednou denně

2,5 mg jednou denně

< 10 ml/min

není doporučeno

Pokud je rovněž přítomna renovaskulární hypertenze, existuje zvýšené riziko těžké hypotenze a renální nedostatečnosti. U těchto pacientů je třeba léčbu zahajovat za přísného lékařského dohledu s nízkými dávkami a opatrnou titrací dávky. Protože léčba diuretiky může být přispívajícím faktorem, je třeba je vysadit a v průběhu prvních týdnů léčby přípravkem Cazaprol monitorovat renální funkce. Výsledky z klinických studií prokázaly u pacientů s chronickým srdečním selháním korelaci mezi clearance cilazaprilu a clearance kreatininu. U pacientů s chronickým srdečním selháním a zhoršenou funkcí ledvin by mělo být dodržováno výše uvedené zvláštní doporučení pro dávkování.

3/13

Jaterní cirhóza: U pacientů s jaterní cirhózou (ale bez ascitu), u kterých je nutná léčba hypertenze, by měl být cilazapril podáván s velkou opatrností v dávce nepřesahující 0,5 mg/den s pečlivým sledováním krevního tlaku, vzhledem k možnosti výskytu výrazné hypotenze. Starší pacienti s hypertenzí: Léčba přípravkem Cazaprol by měla být zahájena dávkou v rozmezí 0,5 mg až 1,0 mg jednou denně. Poté je nutno upravit udržovací dávku podle individuální snášenlivosti, odpovědi na léčbu a klinického stavu pacienta. Starší pacienti s chronickým srdečním selháním: Doporučenou úvodní dávku přípravku Cazaprol 0,5 mg je nutno v každém případě dodržet. Děti: Bezpečnost a účinnost přípravku Cazaprol nebyla u dětí dosud stanovena. Z tohoto důvodu neexistuje žádné doporučení dávkování cilazaprilu pro dětské pacienty. 4.3 Kontraindikace -

Hypersenzitivita na cilazapril nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, nebo hypersenzitivita na další ACE inhibitory;

-

Anamnéza angioneurotického edému v souvislosti s předchozí léčbou ACE inhibitory;

-

Hereditární nebo idiopatický angioneurotický edém;

-

Druhý a třetí trimestr těhotenství (4.4 a 4.6).

4.4 Zvláštní

upozornění a opatření pro použití

Těhotenství Léčba ACE inhibitory by se neměla zahajovat v průběhu těhotenství. Pokud není pokračování v léčbě ACE inhibitory považováno za nezbytné, je třeba u pacientek, které plánují těhotenství, zvolit alternativní antihypertenzní léčbu, která má stanovený bezpečnostní profil pro užívání během těhotenství. Pokud je diagnostikováno těhotenství, léčbu ACE inhibitory je nutné okamžitě ukončit a pokud je to vhodné, zahájit alternativní léčbu hypertenze (viz body 4.3 a 4.6). Hypotenze ACE inhibitory mohou způsobovat těžkou hypotenzi, zvláště na počátku léčby. Hypotenze po první dávce se nejpravděpodobněji objeví u pacienta, který má aktivovaný systém renin-angiotensin-aldosteron, jako je např. u renovaskulární hypertenze nebo u renální hypoperfuze z jiných příčin, sodíkové nebo objemové deplece nebo po předchozí léčbě jinými vasodilatancii. Tyto stavy se mohou vyskytovat společně, zvláště u pacientů s těžkým srdečním selháním. Hypotenze by měla být léčena uložením pacienta do polohy vleže naznak a objemovou expanzí. Jakmile je pacient objemově kompenzován, lze v podávání cilazaprilu pokračovat, ale měl by být podáván v nižších dávkách. Pokud hypotenze přetrvává, měla by být léčba přerušena. Rizikoví pacienti by měli zahajovat léčbu cilazaprilem pod lékařským dohledem, s nízkou iniciální dávkou a opatrnou titrací. Pokud je to možné, léčba diuretiky by měla být dočasně přerušena. Podobně opatrně je třeba postupovat u pacientů s anginou pectoris nebo cerebrovaskulárním onemocněním, u kterých může hypotenze způsobit myokardiální nebo cerebrální ischémii. Porucha renálních funkcí

4/13

U pacientů s poruchou renálních funkcí by dávkování cilazaprilu mělo být upraveno podle clearance kreatininu (viz bod 4.2). Součástí obvyklé péče o tyto pacienty by mělo být rutinní monitorování kalia a kreatininu. ACE inhibitory mají prokázané renoprotektivní účinky, ale mohou způsobovat reverzibilní poruchu renálních funkcí v prostředí snížené renální perfuze, způsobené bilaterální stenózou renální artérie, těžkým městnavým srdečním selháním, volumovou deplecí, hyponatrémií nebo vysokými dávkami diuretik, nebo u pacientů léčených NSAID. Preventivní opatření zahrnují vysazení nebo dočasné přerušení léčby diuretiky, zahájení léčby velmi malými dávkami ACE inhibitorů a opatrnou titraci dávky. U pacientů se stenózou renální artérie pomáhá aktivace systému renin-angiotensin-aldosteron udržování renální perfuzi tím, že způsobí zúžení eferentních arteriol. Proto blokáda tvorby angiotenzinu II a pravděpodobně také zvýšení tvorby bradykininu způsobuje vazodilataci eferentních arteriol, což vede ke snížení tlaku glomerulární filtrace. Hypotenze přispívá dále ke snížení renální perfuze (viz bod 4.4 „Hypotenze“). Stejně jako u ostatních látek, které účinkují na systém reninangiotensin, je i zde zvýšené riziko renální nedostatečnosti, včetně akutního renálního selhání, pokud jsou cilazaprilem léčeni pacienti se stenózou renální arterie. Proto by se mělo u těchto pacientů postupovat s opatrností. Pokud se objeví renální selhání, je třeba léčbu ukončit. Hypersenzitivita/angioneurotický edém S užíváním ACE inhibitorů je spojován angioneurotický edém, se zaznamenanou incidencí 0,1 – 0,5 %. Angioedém způsobený ACE inhibitory se může projevovat jako opakující se epizody otoku obličeje, který po vysazení přípravku ustoupí, nebo jako akutní orofaryngeální edém a obstrukce dýchacích cest, které vyžadují akutní léčbu a mohou být život ohrožující. Další formou je angioedém střeva, který se nejčastěji objevuje v průběhu prvních 24-48 hodin léčby. Riziko angioedému se zdá vyšší u černošské populace oproti populaci indoevropské. U pacientů s anamnézou angioedému, který nesouvisel s ACE inhibitory, může být zvýšené riziko jeho vzniku. Anafylaxe Hemodialýza: U pacientů dialyzovaných na vysokoprůtokových membránách (např. AN 69) se při užívání ACE inhibitorů objevila anafylaktická reakce. U takovýchto pacientů je třeba zvážit použití odlišných typů dialyzační membrány nebo odlišnou třídu přípravků k léčbě hypertenze. LDL (low-density lipoproteins) aferéza: U pacientů užívajících ACE inhibitory v průběhu LDL aferézy s natrium-dextran-sulfátem byla zaznamenána život ohrožující anafylaxe. Tomu je možné se vyvarovat dočasným vysazením léčby ACE inhibitory před každou aferézou. Desenzibilizace: U pacientů, kteří užívají ACE inhibitory a podstupují desenzibilizační léčbu vosím nebo včelím jedem, se může objevit anafylaktická reakce. Léčba cilazaprilem musí být ukončena před zahájením desenzibilizační léčby a cilazapril by neměl být nahrazen beta-blokátorem. Poruchy jater Byly hlášeny jednotlivé případy poruchy jaterních funkcí, jako jsou zvýšené hodnoty jaterních funkčních testů (transaminázy, bilirubin, alkalická fosfatáza, GMT) a cholestatická hepatitida s nebo bez nekrózy. Pacienti, kteří užívají cilazapril a u kterých se rozvinula žloutenka, nebo u kterých bylo zaznamenáno zvýšení jaterních enzymů, by měli léčbu cilazaprilem ukončit a měli by být odpovídajícím způsobem sledováni. U pacientů s jaterní cirhózou (ale bez ascitu), u kterých je nutná léčba hypertenze, je třeba cilazapril nasazovat v nižších dávkách a s velkou

5/13

opatrností, z důvodu možného výskytu významné hypotenze (viz bod 4.2). U pacientů s ascitem není podávání cilazaprilu doporučeno. Neutropenie V souvislosti s ACE inhibitory byla vzácně zaznamenána neutropenie a agranulocytóza, zvláště u pacientů s renálním selháním nebo s onemocněním vaskulárního kolagenu a u pacientů, kteří podstupovali imunosupresivní léčbu. U takovýchto pacientů je doporučeno pravidelné monitorování počtu leukocytů. Sérové kalium ACE inhibitory mohou způsobovat hyperkalémii, protože inhibují uvolňování aldosteronu. Tento účinek není obvykle významný u pacientů s normálními renálními funkcemi. Hyperkalémie se však může objevit u pacientů s poruchou renálních funkcí a/nebo u pacientů užívající kaliové doplňky (včetně náhražek soli) nebo kalium šetřící diuretika a zvláště u pacientů užívajících antagonisty aldosteronu. Kalium šetřící diuretika by se měla u pacientů užívajících ACE inhibitory používat s opatrností a je třeba monitorovat hladinu draslíku a renální funkce. Diabetes Podávání ACE inhibitorů pacientům s diabetem může potencovat hypoglykemický účinek perorálních antidiabetik nebo inzulinu, zvláště u pacientů s poruchou renálních funkcí. U takovýchto pacientů by měla být při zahajování léčby ACE inhibitory hladina glukózy pečlivě monitorována. Chirurgické výkony/anestezie Přípravky používané k anestezii, které mají hypotenzní účinky, mohou u pacientů užívajících ACE inhibitory způsobovat hypotenzi. Hypotenze v těchto podmínkách může být korigována doplněním objemu. Aortální stenóza/hypertrofická kardiomyopatie ACE inhibitory by měly být užívány s opatrností u pacientů se srdečními poruchami s obstrukcí (např. mitrální stenóza, aortální stenóza, hypertrofická kardiomyopatie), protože u těchto pacientů se srdeční výdej nemůže zvýšit, aby mohl kompenzovat systémovou vazodilataci, a proto je zde riziko závažné hypotenze. Intolerance laktózy Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, nedostatkem Lapp laktasy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat. Rasy ACE inhibitory jsou jako antihypertenziva méně účinné u černošské populace pacientů. U těchto pacientů je rovněž vyšší riziko vzniku angioneurotického edému. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Lithium Při současném podávání lithia s ACE inhibitory byla hlášena revenzibilní zvýšení sérových koncentrací lithia a toxicita. Současné užívání thiazidových diuretik může zvyšovat riziko lithiové toxicity a zvyšovat již tak zvýšené riziko lithiové toxicity v souvislosti s ACE inhibitory. Užívání cilazaprilu s lithiem se nedoporučuje. Pokud je však tato kombinace považována za nezbytnou, je třeba pečlivě sledovat sérové hladiny lithia.

6/13

Další antihypertenziva Pokud je cilazapril podáván společně s jinými přípravky snižujícími krevní tlak, může být zaznamenán aditivní účinek na snížení krevního tlaku. Kalium šetřící diuretika, potravinové doplňky obsahující kalium nebo náhražky soli obsahující kalium Ačkoli sérové hladiny kalia zůstávají obvykle v normálním rozmezí, může se u některých pacientů léčených cilazaprilem objevit hyperkalémie. Kalium-šetřící diuretika (např. spironolakton, triamteren nebo amilorid), doplňky stravy obsahující kalium nebo náhražky soli obsahující kalium mohou vést k významnému zvýšení hladin kalia v séru. Proto není kombinace cilazaprilu s výše zmíněnými přípravky doporučena (viz bod 4.4). Pokud je současné užívání indikováno z důvodu prokázané hypokalémie, je třeba je používat s opatrností a s pravidelnými kontrolami hladin draslíku v séru. Diuretika (thiazidy nebo kličková diuretika) Předchozí léčba vysokými dávkami diuretik může vést k objemové depleci a riziku hypotenze při zahajování léčby cilazaprilem (viz bod 4.4). Hypotenzní účinky je možné snížit přerušením léčby diuretiky, zvýšením objemu nebo příjmu soli nebo zahájením léčby nízkou dávkou cilazaprilu. Tricyklická antidepresiva/antipsychotika/anestetika/narkotika Současné podávání určitých anestetik, tricyklických antidepresiv a antipsychotik s ACE inhibitory může vést k dalšímu snížení krevního tlaku (viz bod 4.4). Nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAID) včetně acetylsalicylové kyseliny v dávce

3 g/den Pokud jsou ACE inhibitory podávány současně s nesteroidními antiflogistiky (např. kyselina acetylsalicylová v protizánětlivém režimu dávkování, COX-2 inhibitory nebo neselektivní NSAID), může dojít k oslabení antihypertenzního účinku. Současné podávání ACE inhibitorů a NSAID může vést ke zvýšení rizika zhoršení renálních funkcí, včetně možného akutního renálního selhání, a ke zvýšení hladin draslíku v séru, zvláště u pacientů s preexistující poruchou renálních funkcí. Tuto kombinaci je proto třeba podávat s opatrností, zvláště u starších pacientů. U pacientů je třeba dodržovat dostatečnou hydrataci a pravidelně monitorovat renální funkce (po zahájení současné léčby a v pravidelných intervalech během léčby). Sympatomimetika Sympatomimetika mohou snižovat antihypertenzní účinky ACE inhibitorů. Antidiabetika Epidemiologické studie naznačují, že současné podávání ACE inhibitorů a antidiabetik (inzulín, perorální antidiabetika) může vést ke zvýraznění hypoglykemického účinku s rizikem následné hypoglykémie. Tento fenomén se s větší pravděpodobností objeví v průběhu prvních týdnů kombinované léčby a u pacientů s poruchou renálních funkcí. Zlato U pacientů, kteří jsou léčeni injekčním zlatem (natrium-auro-thiomalát) a současně ACE inhibitory, byly vzácně hlášeny nitritoidní reakce (příznaky zahrnují návaly horka/zrudnutí v obličeji, nauzeu, zvracení a hypotenzi). Další

7/13

Při společném podávání cilazaprilu a digoxinu, nitrátů, antikoagulancií kumarinového typu a blokátorů H2 receptorů nedochází k žádným klinicky významným interakcím. 4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství Podávání ACE inhibitorů, se v průběhu prvního trimestru těhotenství nedoporučuje (viz bod 4.4). Podávání ACE inhibitorů, je v průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). Epidemiologické údaje, které by doložily riziko teratogenity po expozici ACE inhibitorům v průběhu prvního trimestru těhotenství nejsou přesvědčivé, nicméně malé zvýšení rizika nelze vyloučit. Pokud není pokračování v léčbě ACE inhibitory považováno za nezbytné, ženy, které plánují těhotenství, by měly být převedeny na alternativní antihypertenzivní léčbu, které má stanovený bezpečnostní profil pro podávání v těhotenství. Pokud je diagnostikováno těhotenství, léčba ACE inhibitory by měla být okamžitě ukončena a, pokud je to vhodné, má být zahájena alternativní léčba. Je známo, že expozice ACE inhibitorům v průběhu druhého a třetího trimestru způsobuje u člověka fetotoxicitu (snížení renálních funkcí, oligohydramnion, zpomalená osifikace lebky) a neonatální toxicitu (renální selhání, hypotenze, hyperkalémie). (Viz bod 5.3). Pokud dojde k expozici ACE inhibitorům od druhého trimestru těhotenství, je doporučeno UZ vyšetření renálních funkcí a lebky. Kojenci, jejichž matky užívaly ACE inhibitory, by měly být pečlivě sledováni pro známky hypotenze (viz body 4.3 a 4.4). Kojení Protože nejsou k dispozici žádné údaje týkající se bezpečnosti cilazaprilu v průběhu kojení, není podávání cilazaprilu během kojení doporučeno a je vhodné použít alternativní léčbu s lepším stanoveným bezpečnostním profilem v průběhu kojení, zvláště při kojení novorozenců nebo nedonošených dětí. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Při řízení a obsluze strojů je třeba vzít v úvahu, že se u pacientů užívajících ACE inhibitory mohou občas objevit závratě a únava, zvláště na počátku léčby (viz body 4.4 a 4.8). 4.8 Nežádoucí účinky Shrnutí bezpečnostního profilu Nejčastěji zaznamenanými nežádoucími účinky v souvislosti s přípravkem, které byly pozorovány při užívání ACE inhibitorů, byly kašel, kožní vyrážka a renální dysfunkce. Kašel je častější u žen a u nekuřáků. Tam, kde pacient kašel toleruje, může být rozumné v léčbě pokračovat. V některých případech pomůže snížení dávky. Nežádoucí účinky související s podáváním přípravku, které byly takové intenzity, že kvůli nim bylo nutné přerušit léčbu, se objevily u méně než 5 % pacientů, kterým byly ACE inhibitory podávány. Přehled nežádoucích účinků Následující seznam nežádoucích účinků je odvozen z klinických studií a z údajů po uvedení přípravku na trh a týká se cilazaprilu a/nebo dalších ACE inhibitorů. Odhady frekvence jsou založeny na procentu/podílu pacientů, u kterých se objevil jednotlivý nežádoucí účinek v průběhu klinických studií s cilazaprilem, což zahrnovalo kombinovaný soubor celkem 7 171

8/13

pacientů. Nežádoucí účinky, které nebyly pozorovány v průběhu klinických studií s cilazaprilem, ale byly hlášeny v souvislosti s dalšími ACE inhibitory, nebo odvozeny z hlášení po uvední přípravku na trh, jsou klasifikovány jako „vzácné.“ Kategorie frekvencí jsou následující: Velmi časté (>1/10) Časté (> 1/100 a <1/10); Méně časté (>1/1 000) a <1/100); Vzácné (> 1/10 000 a <1(1 000); Velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). Poruchy krve a lymfatického systému: Vzácné: Neutropenie, agranulocytóza, trombocytopenie, anémie. Poruchy imunitního systému Méně časté: Angioneurotický edém (může zahrnovat otok obličeje, rtů, jazyka, laryngu nebo gastrointestinálního traktu) (viz bod 4.4). Vzácné: Anafylaxe (viz bod 4.4). Syndrom připomínající systémový lupus erythematodes (příznaky mohou zahrnovat vaskulitidu, myalgii, artralgii/artritidu, pozitivní antinukleární protilátky, zvýšení rychlosti sedimentace erytrocytů, eozinofilii a leukocytózu). Poruchy nervového systému Časté: Bolest hlavy. Méně časté: Dysgeuzie. Vzácné: Cerebrální ischemie, tranzitorní ischemická ataka, ischemická cévní mozková příhoda. Periferní neuropatie. Srdeční poruchy Méně časté: Ischemie myokardu, angina pectoris, tachykardie, palpitace. Vzácné: Infarkt myokardu, arytmie. Cévní poruchy Časté: Závratě. Méně časté: Hypotenze, posturální hypotenze (viz bod 4.4). Příznaky hypotenze mohou zahrnovat synkopu, slabost, závrať a poruchu zraku. Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Časté: Kašel. Méně časté: Dyspnoe, bronchospasmus, rinitida. Vzácné: Intersticiální plicní onemocnění, bronchitida, sinusitida. Gastrointestinální poruchy: Časté: Nauzea. Méně časté: Sucho v ústech, aftózní stomatitida, snížení chuti k jídlu, průjem, zvracení. Vzácné: Glositida, pankreatitida. Poruchy jater a žlučových cest: Vzácné: Abnormální výsledky funkčního vyšetření jater (včetně transamináz, bilirubinu, alkalické fosfatázy, GMT). Cholestatická hepatitida s nebo bez nekrózy. Poruchy kůže a podkožní tkáně: Méně časté: Vyrážka, makulopapulózní vyrážka.

9/13

Vzácné: Psoriaformní dermatitida, psoriáza (exacerbace), lichen planus, exfoliativní dermatitida, kopřivka, erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, bulózní pemfigoid, pemfigus, Kaposiho sarkom, vaskulitida/purpura, fotosenzitivní reakce, alopecie, onycholýza. Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Méně časté: Svalové křeče, myalgie, artralgie. Poruchy ledvin a močových cest Vzácné: Porucha renálních funkcí, akutní renální selhání (viz bod 4.4), zvýšení kreatininu v krvi, zvýšení urey v krvi. Hyperkalémie, hyponatrémie, proteinurie, nefrotický syndrom, nefritida. Poruchy reprodukčního systému a prsu Méně časté: Impotence. Vzácné: Gynekomastie. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté: Únava. Méně časté: Nadměrné pocení, návaly horka, astenie, porucha spánku. Popis vybraných nežádoucích účinků Hypotenze a posturální hypotenze se mohou objevit při zahajování léčby nebo při zvyšování dávky, zvláště u rizikových pacientů (viz bod 4.4). Porucha renálních funkcí a akutní renální selhání je více pravděpodobné u pacientů s těžkým srdečním selháním, stenózou renální arterie, preexistujícím renálním onemocněním nebo při objemové depleci (viz bod 4.4). Hyperkalémie se nejpravděpodobněji objeví u pacientů s poruchou renálních funkcí a u pacientů, kteří užívají kalium šetřící diuretika nebo potravinové doplňky obsahující kalium. Případy cerebrální ischemie, tranzitorní ischemické ataky nebo ischemické cévní mozkové příhody, hlášené vzácně v souvislosti s ACE inhibitory, mohou u pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním souviset se vzniklou hypotenzí. Podobně ischemie myokardu může u pacientů s ischemickou chorobou srdeční souviset se vzniklou hypotenzí. Bolest hlavy je často hlášeným nežádoucím účinkem, ačkoli incidence bolestí hlavy je vyšší u pacientů dostávajících placebo, než u pacientů léčených ACE inhibitory. 4.9 Předávkování O předávkování u člověka jsou k dispozici pouze omezené údaje. Symptomy související s předávkováním ACE inhibitory mohou zahrnovat hypotenzi, cirkulační šok, poruchu elektrolytové rovnováhy, renální selhání, hyperventilaci, tachykardii, palpitace, bradykardii, závratě, úzkost a kašel. Doporučenou léčbou předávkování je intravenózní aplikace fyziologického roztoku chloridu sodného 9 mg/mg (0,9 %). Pokud se objeví hypotenze, je třeba pacienty uložit do protišokové polohy. Pokud je dostupná léčba infuzí angiotenzinu II a/nebo intravenózními katecholaminy, je možné ji též zvážit. U pacientů s bradykardií, která je rezistentní na léčbu, je indikována kardiostimulace. Je třeba pečlivě monitorovat vitální znaky, hladinu elektrolytů v séru a koncentrace kreatininu. Je-li to indikované, je možné aktivní formu cilazaprilu, cilazaprilát, částečně odstranit z cirkulace hemodialýzou (viz bod 4.4).

10/13

5. FARMAKOLOGICKÉ

VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické

vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitor, kód ATC: C09AA08. Mechanismus účinku Přípravek Cazaprol je specifický, dlouhodobě účinkující inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitor). Inhibicí se snižuje aktivita systému renin-angiotensin-aldosteron, což má za následek sníženou přeměnu inaktivního angiotenzinu I na angiotenzin II, vysoce účinný vasokonstriktor. Účinky přípravku Cazaprol přetrvávají, pokud je podáván v doporučených dávkách pacientům s hypertenzí a chronickým srdečním selháním, až po dobu 24 hodin. Klinické studie / studie účinnosti Hypertenze Přípravek Cazaprol vyvolává snížení systolického a diastolického krevního tlaku vestoje i vleže, obvykle bez ortostatické složky. Přípravek je účinný u všech tříd esenciální hypertenze stejně jako u renální hypertenze. Antihypertenzní účinek přípravku Cazaprol je obvykle zřetelný během první hodiny po podání s maximálním účinkem mezi 3. až 7. hodinou po podání. Ve většině případů zůstává tepová frekvence nezměněna. Po podání přípravku nedochází k reflexní tachykardii, ačkoli mohou nastat malé, klinicky nevýznamné, změny srdečního rytmu. U některých pacientů může dojít ke snížení účinku na redukci krevního tlaku na konci dávkovacího intervalu. Antihypertenzní účinek přípravku Cazaprol během dlouhodobé léčby přetrvává. Po náhlém vysazení přípravku Cazaprol nedochází k prudkému zvýšení krevního tlaku. U pacientů s hypertenzí se středně těžkou až těžkou poruchou funkce ledvin zůstává během léčby přípravkem Cazaprol poměr glomerulární filtrace a krevního průtoku ledvinami nezměněn, a to i přes klinicky významné snížení krevního tlaku. Stejně jako u ostatních ACE inhibitorů může být účinek přípravku Cazaprol na snížení krevního tlaku větší u černošské populace ve srovnání s populací indoevropskou. Rozdíly v odpovědi na podávání přípravku Cazaprol mezi různými rasami nebyly pozorovány, pokud byl přípravek Cazaprol podáván současně s hydrochlorothiazidem. Chronické srdečné selhání Zatím nebyly provedeny žádné klinické studie, které by prokázaly účinky cilazaprilu na morbiditu a mortalitu u srdečního selhání. U pacientů s chronickým srdečním selháním obecně platí, že systém renin-angiotensin-aldosteron a sympatický nervový systém jsou aktivovány, což má za následek zvýšenou systémovou vazokonstrikci a zesílení retence vody a sodíku. Snížením aktivity systému renin-angiotensin-aldosteron zlepšuje přípravek Cazaprol u pacientů léčených diuretiky a/nebo digitalisem srdeční výdej selhávajícího srdce snížením systémové vaskulární rezistence (afterload) a pulmonálního kapilárního tlaku v zaklínění (preload). Kromě toho se výrazně zvyšuje tolerance k zátěži u pacientů léčených přípravkem Cazaprol. Hemodynamické a klinické účinky léčby nastupují rychle a mají dlouhodobé trvání. 5.2 Farmakokinetické

vlastnosti

Absorpce Cilazapril je účinně absorbován a rychle přeměněn na aktivní formu cilazaprilát. Příjem potravy těsně před podáním přípravku Cazaprol v malé míře zpožďuje a snižuje absorpci

11/13

léčivé látky, tato změna je ale malá a nemá klinický význam. Biologická dostupnost cilazaprilátu z perorálně podaného cilazaprilu, určená na základě identifikace látek v moči, je asi 60 %. Maximální plasmatické koncentrace jsou dosahovány během 2 hodin po podání přípravku a jsou přímo úměrné velikosti dávky. Eliminace Cilazaprilát je eliminován v nezměněné formě ledvinami, eliminační poločas při dávkování přípravku Cazaprol jednou denně je 9 hodin. Farmakokinetika u zvláštních populací Porucha renálních funkcí: U pacientů s poruchou renálních funkcí mohou být pozorovány vyšší plasmatické koncentrace cilazaprilátu než u pacientů s normální funkcí ledvin, protože clearance léčivé látky je snížená při nižší clearance kreatininu. V případě pacientů s úplným renálním selháním nedochází k žádné eliminaci, ale hemodialýzou lze koncentrace cilazaprilu i cilazaprilátu v omezené míře snížit. Starší pacienti: U starších pacientů, jejichž renální funkce jsou normální a odpovídají věku pacienta, mohou plasmatické koncentrace cilazaprilátu stoupnout až o 40 % a clearance klesnout až o 20 % ve srovnání s mladšími pacienty. Porucha jaterních funkcí: U pacientů s jaterní cirhózou bylo pozorováno zvýšení plasmatických koncentrací a snížení plasmatické a renální clearance cilazaprilu i cilazaprilátu, přičemž koncentrace i clearance cilazaprilu byla ovlivněna ve větší míře než koncentrace a clearance jeho aktivního metabolitu - cilazaprilátu. Chronické srdeční selhání: U pacientů s chronickým srdečním selháním clearance cilazaprilátu koreluje s clearance kreatininu. Proto není mimo tato doporučení pro pacienty s poruchou renálních funkcí úprava dávkování nutná (viz bod 4.2). 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Předklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. U inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu (jako skupiny) bylo prokázáno, že způsobují nežádoucí účinky na pozdní fetální vývoj, což vedlo k úmrtí plodu nebo kongenitálním defektům, které postihovaly zvláště lebku. Byla rovněž zaznamenána fetotoxicita, intrauterinní retardace růstu a ductus arteriosus patens. Tyto vývojové anomálie jsou pravděpodobně zčásti způsobené přímým účinkem ACE inhibitorů na fetální systém renin-angiotenzin a částečně také ischemií, která je následkem maternální hypotenze a poklesu feto-placentárního průtoku a přívodu kyslíku/živin k plodu. 6. FARMACEUTICKÉ

ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro: Natrium-stearyl-fumarát Mastek Monohydrát laktosy Hypromelosa

12/13

Kukuřičný škrob Potah: Hypromelosa Mastek Oxid titaničitý (E171) Žlutý oxid železitý (E172) – pouze v potahovaných tabletách 1 mg Červený oxid železitý (E172) – pouze v potahovaných tabletách 2,5 mg a 5 mg 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba

použitelnosti

2 roky. 6.4 Zvláštní

opatření pro uchovávání

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 6.5 Druh obalu a velikost balení Druh obalu: blistr (OPA-ALU-PVC/ALU), krabička. Velikost balení: 28, 30, 56, 60, 84, 90 a 98 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní

opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) Cazaprol 0,5 mg: 58/704/07-C Cazaprol 1 mg: 58/705/07-C Cazaprol 2,5 mg: 58/706/07-C Cazaprol 5 mg: 58/707/07-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Cazaprol 0,5 mg: 14.11. 2007

13/13

Cazaprol 1 mg: 14.11. 2007 Cazaprol 2,5 mg: 14.11. 2007 Cazaprol 5 mg: 14.11. 2007 10. DATUM REVIZE TEXTU 16.2.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cazaprol 0,5 mg Cazaprol 1 mg Cazaprol 2,5 mg Cazaprol 5 mg potahované tablety Cilazaprilum 2. OBSAH

LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje cilazaprilum 0,5 mg, 1 mg, 2,5 mg nebo 5 mg (ve formě cilazaprilum monohydricum). 3. SEZNAM

POMOCNÝCH

LÁTEK

Pomocné látky: monohydrát laktosy. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety 28 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 60 potahovaných tablet 84 potahovaných tablet 90 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet 5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6. ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7. DALŠÍ

ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 10. ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mesto, Slovinsko 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Cazaprol 0,5 mg: 58/704/07-C Cazaprol 1 mg: 58/705/07-C Cazaprol 2,5 mg: 58/706/07-C Cazaprol 5 mg: 58/707/07-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: Datum výroby: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD

K

POUŽITÍ

16. INFORMACE

V

BRAILLOVĚ PÍSMU

Cazaprol 0,5 mg Cazaprol 1 mg Cazaprol 2,5 mg Cazaprol 5 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR 1. NÁZEV

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Cazaprol 0,5 mg Cazaprol 1 mg Cazaprol 2,5 mg Cazaprol 5 mg potahované tablety Cilazaprilum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA 3. POUŽITELNOST Doba použitelnosti bude vyražena při výrobě. 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže bude vyraženo při výrobě. 5. JINÉ Datum výroby bude vyraženo při výrobě.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.