Calciferol Biotika Forte

Kód 0056677 ( )
Registrační číslo 86/ 672/69-S/C
Název CALCIFEROL BIOTIKA FORTE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace BIOTIKA a.s., Slovenská Ľupča, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0000405 INJ SOL 1X1ML/7.5MG Injekční roztok, Injekce
0056677 INJ SOL 5X1ML/7.5MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


Souhrn údaj* o přípravku

1. Název přípravku

C A L C I F E R O L BIOTIKA FORTE

injekční roztok

2. Složení přípravku

Ergocalciferolum 7,5 mg, t.j. 300 000 m.j. v 1 ml olejového roztoku

3. Léková forma

injekční roztok

Popis přípravku : čirý, světležlutý až žlutý olejový roztok.

4. Klinické údaje

4.1. Indikace

Hypovitaminózy při nedostatečném přívodu a snížené syntéze vitaminu D (jednostranná na tuky chudá dieta, porucha vstřebávání tuků ve střevě, nedostatek slunečního záření), profylaxe a terapie rachitidy, osteomalacie, spazmofilie a tetanie, poruchy metabolizmu vápníku a fosforu, dlouhodobé podávání antikonvulziv, cholestyraminu a glutetimidu.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dospělí: při hypovitaminóze D 300 000 m. j., podle stavu možné zopakovat za 14 dní. Při dlouhodobé

aplikaci je běžná udržovací dávka 300 000 m.j. jednou měsíce.

Děti: do věku 6 let 400 m. j. denně (častejší výskyt rachitídy u dětí předškolního věku) a pro vyšší věk je dávka 100 m. j. denně.

Injekce se podávají intramuskulárně.

4.3. Kontraindikace

Předávkování vitaminem D. Hypersenzitivita na složky přípravku. U dětí m*že být etiologickým faktorem idiopatické hyperkalcémie. V těchto případech je vitamin D přísně kontraindikován.

Podávání přípravku těhotným a kojícím ženám v dávce nad 400 m. j. denně.

  1. Speciální upozornění

Vitamin D by se neměl podávat pacient*m s hyperkalcémií, dětem s hypersenzitivitou, pacient*m s onemocněním ledvin, kameny a srdečním onemocněním pro zvýšené riziko poškození nemocného orgánu při hyperkalcémii.

Pozor na riziko předávkování, zejména při častější aplikaci!

Při podávání vyšších dávek je potřebné sledovat hladinu vápníku, fosforu a BUN (Blood Urea Nitrogen) v séru. Kontrola plazmatické hladiny vápníku by se měla provádět na začátku léčby jednou týdně, později

jednou za 2 až 4 týdny.

4.5. Interakce

Přípravek zvyšuje účinnost a toxicitu kardiotonik. Jeho účinnost oslabují hydantoiny, primidon, rifampicin, cholestyramin, barbituráty a antikonvulzíva, verapamil a další antagonisté vápníku, kortikosteroidy a kalcitonin (poslední dva funkčním antagonizmem). Vysoké dávky vitaminu D mohou vyvolat hyperkalcémii, zvýšit cholesterolemii, snížit aktivitu alkalických fosfatáz, vyvolat sklon k alkalóze. Při léčbě se nedoporučuje podávat tekutý parafin, léky s obsahem hořčíku (některá antacida).

4.6. Těhotenství a laktace

Teratogenita. Reprodukční studie na vícero druzích pokusných zvířat prokázaly vznik fetálních abnormalit při předávkování vitaminem D. Hyperkalcémie v těhotenství u lidí má za následek vrozené poruchy u potomstva a novorozenecký hypoparatyreoidizmus. Abnormality se podobají syndromu supravulvulární arteriální stenózy, kterou u dětí popsal Black roku 1963 v Anglii.

Ergokalciferol přechází do mateřského mléka. U matek, které dostávají vysoké dávky vitaminu D se dá v mateřském mléku zjistit 25-hydroxycholekalciferol. Doporučuje se přerušit kojení pro riziko hyperkalcémie dítěte.

4.7. Možnost snížení pozornosti při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Přípravek je bezpečný, není předpoklad ovlivnění pozornosti.

4.8. Nežádoucí účinky

Při předávkování: anorexie, malátnost, nauzea, vomitus, diarea, úbytek tělesné hmotnosti, polyurie, profúzní pocení, bolest hlavy, žízeň, vertigo, zvýšení hladiny vápníku a fosforu v moči a v séru, ukládání vápníku ve tkáních (arterie, ledviny) s následnou renální insuficiencí. Studie u dětí léčených na renální osteodystrofii ukázala signifikantně nižší výskyt hyperkalcémie po ergokalciferolu než po kalcitriolu.

4.9. Předávkování

K předávkování vitaminem D m*že dojít po chronickém podávání vysokých dávek (více než 100 000 m.j. denně), avšak u malých dětí byly popsány i případy předávkování po dlouhodobém podávání pouhých 2 000 m.j. denně . Předávkování všech forem vitaminu D je nebezpečné. Vyvolaná hyperkalciemie m*že být tak závažná, že si vyžaduje sledování a léčbu na jednotce intenzivní péče. Toxické projevy při předávkování: anorexie, malátnost, nauzea, vomitus, diarea, úbytek tělesné hmotnosti, polyurie, profúzní pocení, bolest hlavy, žízeň, vertigo, zvýšení hladiny vápníku a fosforu v moči a v séru. Chronická hyperkalcémie m*že vést ke generalizované vaskulární kalcifikaci, nephrocalcinosis a k ukládání vápníku v dalších měkkých tkáních. K zajištění včasné diagnózy chronického předávkování je vhodné radiodiagnostické vyšetření suspektních anatomických oblastí. Účinky podávaného vitaminu D přetrvávají dva i více měsíc* po ukončení podávání.

Léčba předávkování spočívá v okamžitém přerušení podávání, dietě s nízkým obsahem vápníku, zvýšeným přívodem tekutin a acidifikací moči, dále podp*rné a symptomatické léčbě. Léčba hyperkalcémické krize s dehydratací, stuporem, kómatem a azotemií si vyžaduje ráznější terapeutický přístup. Prvním krokem je hydratace pacienta. Intravenózní infuze roztoku chloridu sodného m*že rychle a signifikantně zvýšit vylučování vápníku močí. V infuzi je možno podat i diuretikum (např. furosemid), čím se zvýší renální exkrece vápníku. Jiné terapeutické opatření zahrňují dialýzu nebo podávání citrát*, síran*, fosfát*, kortikosteroid*, kyseliny etylendiamintetraoctové (EDTA).

5. Farmakologické vlastnosti

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakologická skupina: vitamin

ATC klasifikace A11CC01

Vitamin D je společné označení pro dvě v tucích rozpustné látky s antirachitickou aktivitou. Jsou jimi cholekalciferol a ergokalciferol. Oba jsou přirozenou složkou potravy, vyskytují se v oleji z rybích jater, v mléce, ve vejcích, játrech a kvasnicích. Calciferol Biotika Forte je vitamin D2 (ergokalciferol) v olejovém roztoku k intramuskulární aplikaci s protrahovaným uvolňováním účinné látky. Ergokalciferol zvyšuje vstřebávání vápníku a sekundárně i fosforečnanu ve střevu a zlepšuje ukládání vápníku do kostí. Po perorálním podání je vstřebávání závislé na obsahu absorbovatelného tuku v potravě (parafin a podobné látky absorpci snižují) a množství žluči. Absorbuje se rozpustěný v tukových micelách. Absorpce však není dokonalá. Po perorálním podání běžných dávek vitaminu D se absorbuje 50 %, po velkých dávkách méně, zbytek odchází stolicí. Po intramuskulární injekci se váže na plazmatické alfa-globuliny a albumin. Deponuje se přednostně v játrech, nachází se ovšem i v tuku, ve svalech, k*ži a kostech. V tuku a ve svalech m*že tvořit dlouhodobé depo. Doporučovaná denní dávka pro dospělého zdravého jedince je 200 - 400 m.j. (5 - 10 *g). Nedostatek vitaminu D (z nedostatečného příjmu potravou, nedostatku UV záření, poruch absorpce) má za následek snížení absorpce Ca2+ a fosfát* ze střeva. Vzniklý pokles hladiny Ca2+ v plazmě a v extracelulární tekutině vede ke zvýšení sekrece parathormonu. Jeho osteolytickým účinkem se Ca2+ a fosfát uvolňují z kostí do extracelulární tekutiny. Vzniká demineralizace kostí, fosfaturie a negativní bilance vápníku.. Kosti s výrazným nedostatkem vápníku jsou méně odolné proti mechanické námaze a snadno se lámou nebo deformují vzniká obraz křivice (rachitis). Vysoké dávky mohou částečně působit jako parathormon. Při hypervitaminóze D je zvýšená mobilizace vápníku z kostí, vedoucí ke generalizované nebo lokalizované osteoporóze, hyperkalcémii a zvýšenému vylučování vápníku močí. Hyperkalcémie vyvolává klinické příznaky (únavnost, bolesti hlavy, zvracení, pr*jmy a pod.), vede ke kalcifikaci r*zných orgán*, zejména ledvin, vzácněji srdce, cév a plic, co m*že vést až k život ohrozujícím stav*m.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po intramuskulární injekci je nástup hyperkalcémického účinku za 10 až 24 hodin. Maximum účinku se projeví přibližně po 4 týdnech podávání a trvání účinku m*že být dva měsíce i déle. Pro biologické účinky vitaminu D je nutná jeho biotransformace na metabolity s vyšší biologickou aktivitou. To je d*vodem, proč účinek nastává až po určité době karence. V prvním stupni v játrech biotransformuje na 25-hydroxy-ergokalciferol, vysoká hladina vitaminu D a zejména 25-hydroxyderivát* tuto reakci zpomaluje (kontrola zpětnou vazbou). V ledvinách dále hydroxyluje na aktivní metabolity, konkrétně na 1,25 -dihydroxyergocalciferol a 24,25-dihydroxyergocalciferol následně rovněž v ledvinách na trihydroxyderivát. Vylučuje se převážně žlučí do stolice. Účinná látka přechází placentární bariérou.

5.3. Předklinické údaje ve vztahu k bezpečnosti přípravku

Kancerogenita, mutagenita, ovlivnění plodnosti. Nebyly realizovány dlouhodobé studie zaměřené na sledování kancerogenní, mutagenní a protifertilitní vlastnosti ergokalciferolu.

Podávání v graviditě. Reprodukční studie na vícero druzích pokusných zvířat prokázaly vznik fetálních abnormalit při předávkování vitaminem D. Hyperkalcémie v těhotenství u lidí má za následek vrozené poruchy u potomstva a novorozenecký hypoparatyreoidizmus. Abnormality se podobají syndromu supravulvulární arteriální stenózy, kterou u dětí popsal Black roku 1963 v Anglii.

6. Farmaceutické údaje

6.1. Seznam všech pomocných látek

Olej slunečnicový rafinovaný na injekci (Helianthi oleum ad iniectabilia)

6.2. Inkompatibility

Vitamin D se váže na plasty, co m*že např. při intramuskulárním podávání vést ke ztrátám.

6.3. Doba použitelnosti

36 měsíců

6.4. Skladování

Vnitřní obal uchovávat v krabičce při teplotě 15 °C až 25 °C, chránit před světlem a mrazem.

6.5. Druh obalu

1/ 1 ml neodlamovací ampulky s nalepeným štítkem, plastová vanička, pilník, příbalová informace, papírová skládačka.

2/ 1 ml odlamovací ampulky s nalepeným štítkem, plastová vanička, příbalová informace, papírová skládačka.

Velikost balení: 1 ampulka po 1 ml

5 ampulek po 1 ml

6.6. Návod k použití

Injekce se podávají intramuskulárně.

7. Držitel rozhodnutí o registraci

BIOTIKA a.s., 976 13 Slovenská Ľupča, Slovenská republika

8. Registrační číslo

86 / 672 / 69 - S/C

9. Datum registrace / Datum prodloužení registrace

1969 / 09 1999

10. Datum poslední revize textu

10.10.2001


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.