Brufen 400

Kód 0107811 ( )
Registrační číslo 29/ 390/92-S/C
Název BRUFEN 400
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Abbott GmbH & Co.KG, Wiesbaden, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0099576 POR TBL FLM 10X400MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0176381 POR TBL FLM 100X400MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0107812 POR TBL FLM 100X400MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0107811 POR TBL FLM 20X400MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0099579 POR TBL FLM 30X400MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0107810 POR TBL FLM 4X400MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls151273/2010

Souhrn údajů o přípravku (SPC)

1.

Název přípravku

Brufen 400 potahované tablety

2.

Kvalitativní a kvantitativní složení

Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletěObsahuje monohydrát laktosy.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

Léková forma

Potahované tabletyPopis přípravku: bílé oválné tablety

4.

Klinické údaje

4.1

Terapeutické indikace

Brufen se užívá k symptomatické léčbě revmatoidní artritidy, včetně Stillovy nemoci, juvenilní idiopatické artritidy, ankylozující spondylitidy a jiných séronegativních spondylartritid a osteoartrózy.Je rovněž indikován k léčbě bolestí svalů a kloubů, které provázejí chřipková onemocnění,k symptomatické léčbě poranění měkkých tkání, například podvrtnutí kloubů a natažení svalů, k tlumení mírných nebo středně silných bolestí například u bolestivé menstruace, bolestí zubů, pooperačních bolestí, bolestí zad, k symptomatickému mírnění bolestí hlavy (včetně migrény) a jako antipyretikum při horečnatých stavech.

4.2

Dávkování a způsob podání

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků (viz 4.4)

Dospělí a mladiství od 12 letDoporučená denní dávka u akutních bolestivých stavů a horečky je 400 mg jednorázově nebo 3x denně s intervalem mezi jednotlivými dávkami 4-6 hodin. Maximální denní dávka je 1200 mg.

U revmatických chorob se doporučená denní dávka pohybuje v rozsahu 1200-2400 mg v rozdělených 3-4 dávkách. U zánětlivých forem onemocnění se obecně podávají dávky vyšší, než u forem degenerativních. Celková denní dávka 2400 mg by neměla být překročena.

Tablety by měly být polykány celé s dostatečným množstvím tekutin.

2

DětiDenní dávka je 20 mg/kg tělesné hmotnosti, u juvenilní idiopatické artritidy až do 40 mg/kg tělesné hmotnosti, rozděleně do několika dílčích dávek. Brufen 400 ve formě potahovaných tablet není určen dětem do 12 let.

Starší pacientiNení nutná úprava dávkování, pouze u pacientů s omezenou funkcí ledvin nebo jater se musí dávkování stanovit individuálně, užívat nejnižší ještě účinnou dávku a dbát zvýšené opatrnosti(viz bod 4.4).

4.3 KontraindikacePřecitlivělost na léčivou látku nebo kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, anamnesticky gastrointestinální krvácení nebo perforace ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními antirevmatiky, aktivní nebo anamnesticky rekurentní peptický vřed nebo hemoragie (dvě nebo více epizod prokázané ulcerace nebo krvácení), poruchy krvetvorby nebo krevní srážlivosti,pacienti s již prokázanými hypersenzitivními reakcemi (např. astma, rýma nebo kopřivka), jako odpověď na léčbu kyselinou acetylsalicylovou nebo jiným nesteroidním antirevmatikem, závažné srdeční selhání, 3. trimestr gravidity.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíObecná upozorněníPřípravek Brufen 400 by neměl být podáván společně s jinými nesteroidními antirevmatiky včetně selektivních inhibitorů cyklooxygenázy.Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu nutnou ke zlepšení příznaků.Stejně jako u jiných nesteroidních antirevmatik i podávání ibuprofenu může maskovat projevy infekčního onemocnění.Zvýšená opatrnost je nutná při zahajování léčby ibuprofenem u pacientů s těžkou dehydratací.

Gastrointestinální poruchy:Nesteroidní antirevmatika musí být podávána s opatrností pacientům s gastrointestinálními chorobami v anamnéze (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), protože jejich stav se může touto léčbou zhoršit (viz bod 4.8).Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace:Gastrointestinální krvácení, ulcerace a perforace, které mohou být fatální, byly hlášeny u všech nesteroidních antirevmatik kdykoli během léčby, s varujícími příznaky ale i bez nich, i bez předchozí anamnézy závažných gastrointestinálních příhod.Riziko gastrointestinálního krvácení, ulcerací a perforací stoupá se zvyšující se dávkou přípravku, u pacientů s anamnézou peptického vředu, zejména pokud byl komplikován krvácením nebo perforací (viz bod 4.3), a u starších osob. Tito pacienti by měli zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou.U pacientů se zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, mezi něž patří i pacienti dlouhodobě léčení acetylsalicylovou kyselinou v antiagregačních dávkách nebo jinými léky zvyšujícími gastrointerstinální riziko (viz dále a bod 4.5), je vhodné zvážit současné podávání protektivních látek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy).

3

Pacienti s anamnézou gastrointestinální toxicity, obzvláště ve starším věku, musí být poučeni, aby včas hlásili všechny neobvyklé gastrointestinální příznaky (zejména gastrointestinální krvácení), především na počátku léčby.Obzvláštní opatrnost je doporučována u pacientů užívajících konkomitantní léčbu, která by mohla zvyšovat riziko ulcerací nebo krvácení (např. orálně podané kortikosteroidy, antikoagulancia jako warfarin, SSRI nebo antiagregancia jako kyselina acetylsalicylová (viz bod 4.5).Pokud se během léčby přípravkem Brufen 400 objeví gastrointestinální vředy nebo krvácení, musí být léčba ukončena.Respirační poruchy:Zvýšená opatrnost je třeba u pacientů trpících bronchiálním astmatem nebo s výskytem astmatu v anamnéze, protože u nich může ibuprofen vyvolat bronchospasmus.Kardiální, renální a hepatální poruchy:Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů s poruchou ledvinné, jaterní nebo srdeční funkce, protože užívání léků ze skupiny nesteroidních antirevmatik může vést ke zhoršení těchto funkcí. K léčbě musí být používána nejnižší ještě účinná dávka a pacienty je třeba pečlivě sledovat. Je třeba poučit a monitorovat pacienty s anamnézou hypertenze a/nebo mírného až středně těžkého srdečního selhání, protože v souvislosti s léčbou nesteroidními antirevmatiky byly hlášeny případy retence tekutin a edémů.Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že užívání ibuprofenu, obzvláště ve vysokých dávkách (2400 mg denně), může být při dlouhodobé léčbě spojeno s mírnýmzvýšením rizika arteriálních trombotických příhod, jako je například infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda. Epidemiologické studie nepoukazují na zvýšené riziko infarktu myokardu při podávání nízkých dávek ibuprofenu (tedy  1200 mg denně).Podávání ibuprofenu je třeba pečlivě zvážit u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí, městnavým srdečním selháním, rozvinutou ischemickou chorobou srdeční, onemocněním periferních cév a/nebo cerebrovaskuláním onemocněním. Podobně je před zahájenímdlouhodobé léčby ibuprofenem potřeba zvážit stav u pacientů s rizikovými faktory vzniku kardiovaskulárního onemocnění (např. hypertenze, hyperlipidémie, diabetes mellitus a kouření).

Renální účinkyDlouhodobá léčba nesteroidními antirevmatiky včetně ibuprofenu měla za následek vznik nekrózy renálních papil i jiných patologických změn ledvin. Renální toxicita byla také pozorována u pacientů, u kterých se na udržování průtoku krve ledvinami svou kompenzační funkcí významně podílejí renální prostaglandiny. U těchto pacientů může podávání nesteroidních antirevmatik způsobit v závislosti na dávce pokles tvorby prostaglandinů a sekundárně vést ke snížení renální perfuze, což může urychlit manifestaci renální dekompenzace. Nejohroženější skupinou jsou pacienti s poruchou renálních funkcí, srdečním selháním, poruchou funkce jater, pacienti léčení diuretiky, ACE inhibitory a starší pacienti. Po vysazení léčby nesteroidními antirevmatiky obvykle dojde k normalizaci stavu.

Hematologické účinkyIbuprofen, stejně jako ostatní nesteroidní antirevmatika, může inhibovat agregaci trombocytů a prodlužovat dobu krvácivosti.

4

Dermatologické účinkyVelmi vzácně byly ve vztahu k léčbě nesteroidními antirevmatiky hlášeny závažné kožní reakce, z nichž některé byly fatální, včetně Stevens-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy (viz bod 4.8). Těmito reakcemi jsou nejvíce ohrožení pacienti na počátku léčby. Přípravek Brufen 400 musí být vysazen při prvních známkách výskytu vyrážky, slizničních lézí nebo jakýchkoli jiných příznaků hypersenzitivity.

Aseptická meningitisVzácně byl u pacientů léčených ibuprofenem pozorován výskyt aseptické meningitidy. Přestože je její výskyt pravděpodobnější u pacientů se systémovým lupus erythematodes a souvisejícím onemocněním pojivové tkáně, byl zaznamenán i výskyt u pacientů bez základního chronického onemocnění.

Starší pacienti:U starších pacientů je zvýšený výskyt nežádoucích účinků, zejména gastrointestinálního krvácení a perforací, které mohou být fatální (viz bod 4.8).

Existují důkazy o tom že léky, které inhibují cyklooxygenázu/syntézu prostaglandinů ovlivňují ovulaci a tím mohou způsobovat poškození ženské plodnosti. Poškození je reverzibilní a odezní po ukončení terapie.

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcePři současném užití následujících léků se vyskytly u některých pacientů interakce:

AntihypertenzivaNesteroidní antirevmatika mohou snižovat účinek antihypertenziv, jako jsou ACE inhibitory.DiuretikaNesteroidní antirevmatika mohou snižovat diuretický účinek. Diuretika mohou současně zvyšovat riziko nefrotoxicity u nesteroidních antirevmatik.Lithium/fenytoinNesteroidní antirevmatika mohou zpomalovat eliminaci lithia či fenytoinu.Methotrexátnesteroidní antirevmatika mohou zpomalovat eliminaci methotrexátu.AntikoagulanciaNesteroidní antirevmatika mohou zvyšovat účinek antikoagulancií, jako je warfarin.Antiagregancia a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).Zvýšené riziko gastrointerstinálního krvácení při užití s nesteroidními antirevmatiky.AminoglykosidyNesteroidní antirevmatika mohou snižovat vylučování aminoglykosidů.Kyselina acetylsalicylová Podobně jako u ostatních nesteroidních antirevmatik není doporučeno současné podávání ibuprofenu a přípravků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou pro možnost vzniku závažnějších nežádoucích účinků. Preklinické údaje poukazují na to, že ibuprofen může

5

inhibovat účinek nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové na agregaci trombocytů, jsou-li tato léčiva užívána společně (viz bod 5.1). Tyto údaje však mají své limity a není znám jejich dopad na klinickou praxi. Zejména při ojedinělém krátkodobém podávání ibuprofenu není klinicky významný vliv pravděpodobný (viz 5.1).Srdeční glykosidy Nesteroidní antirevmatika mohou zhoršit srdeční selhávání, snížit rychlost glomerulární filtrace a zvýšit plazmatické hladiny srdečních glykosidů.Cyklosporin Zvýšené riziko nefrotoxicity při podávání s nesteroidními antirevmatiky.Kortikosteroidy Kortikoidy zvyšují riziko gastrointestinálních ulcerací a krvácení (viz bod 4.4).Inhibitory Cox-2Je třeba vyhnout se současnému užívání s jinými nesteroidními antirevmatiky, včetně selektivních inhibitorů Cox-2 z důvodu zesílení jejich účinků.Rostlinné přípravky Extrakty z jinanu dvoulaločného (ginkgo biloba) mohou při společném užívání s nesteroidními antirevmatiky zvyšovat riziko krvácení.MifepristonNesteroidní antirevmatika nesmí být užívána 8-12 hodin po užití mifepristonu, neboť mohou účinky mifepristonu snižovat.Chinolonová antibiotikaZ údajů při užití u zvířat vyplývá, že nesteroidní antirevmatika mohou zvyšovat riziko vzniku křečí způsobených chinolonovými antibiotiky. U pacientů užívajících nesteroidní antirevmatika a chinolony může dojít ke zvýšení rizika vzniku křečí.Antiuratika (probenecid, sulfinpyrazon)Nesteroidní antirevmatika mohou snížit účinek antiuratik.TakrolimusMožné zvýšení rizika nefrotoxicity, jsou-li nesteroidní antirevmatika a takrolimus užívány současně.ZidovudinZvýšení rizika hematologické toxicity, pokud jsou nesteroidní antirevmatika užívána současně se zidovudinem. Existují údaje svědčící o zvýšení rizika vzniku hemartróz a hematomů u HIV pozitivních hemofiliků léčených současně zidovudinem a ibuprofenem.

4.6 Těhotenství a kojeníTěhotenství

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetální/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů a kardiálních malformací po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1% na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých malformací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody.V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být ibuprofen podán, pokud to není zcela nezbytné.

6

Pokud je ibuprofen podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství, musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovatplod:

-kardiopulmonální toxicitě (předčasný uzávěr duktus arteriosus a pulmonální hypertense)-renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydramnion

matku a novorozence na konci těhotenství:

-

potenciálnímu prodloužení krvácení

-

inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu porodu

Proto je ibuprofen kontraindikován ve třetím trimestru těhotenství.

KojeníIbuprofen a jeho metabolity přestupují do mateřského mléka pouze v extrémně nízkých koncentracích (0,0008% dávky podané matce). Vzhledem k tomu, že množství ibuprofenu v mateřském mléce je minimální, jeho eliminační poločas krátký a dosud nebyly zjištěny nežádoucí účinky u kojených dětí, je ibuprofen považován za lék první volby k léčbě bolesti a příznaků zánětu u kojících matek, zejména při krátkodobém použití. Bezpečnost při dlouhodobém podávání nebyla stanovena.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat strojeUžívání přípravku nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinkyNežádoucí účinky hlášené v souvislosti s užíváním ibuprofenu jsou stejné jako nežádoucí účinky hlášené v souvislosti s léčbou jinými nesteroidními antirevmatiky. Následující nežádoucí účinky jsou rozděleny do skupin podle terminologie MedDRA a tříd orgánových systémů s uvedením frekvence výskytu: velmi časté: více než 1/10, časté: 1/100-1/10, méně časté: 1/1000-1/100, vzácné: 1/10000-1/1000 a velmi vzácné: méně než 1/10000:

Třídy orgánových systémů

Nežádoucí účinky

Frekvence

nausea, zvracení, průjem, zácpa, flatulence, dyspepsie

velmi časté

bolesti břicha

časté

gastritida, meléna, hematemeza, peptický vřed, perforace, gastrointestinální krvácení

vzácné

Gastrointestinální poruchy

ulcerativní stomatitida, exacerbace kolitidy a Crohnovy choroby

velmi vzácné

7

pankreatitida

není známo

porucha jaterních funkcí, selhání jater

vzácné

Poruchy jater a žlučových cest

hepatitida, žloutenka

není známo

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

bronchospasmus (zejména u astmatiků)

vzácné

Poruchy ledvin a močových cest

intersticiální nefritida,nefrotický syndrom, selhání ledvin

velmi vzácné

Poruchy krve a lymfatického systému

trombocytopenie, neutropenie, agranulocytóza, aplastická anémie, hemolytická anémie

velmi vzácné

Srdeční poruchy

srdeční selhávání

vzácné

Cévní poruchy

hypertenze

velmi vzácné

Psychiatrické poruchy

deprese, zmatenost

velmi vzácné

závratě, bolesti hlavy

méně časté

Poruchy nervového systému

parestézie, ospalost

není známo

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivní reakce:- nespecifická alergická reakce, anafylaxe- nadměrná reakce dýchacího traktu (astma, těžká forma astmatu, bronchospasmus, dušnost)- vyrážky různého druhu, svědění, kopřivka, purpura, angioedém)

vzácné

kožní bulózní reakce (včetně toxické epidermální nekrolýzy, Stevens-Johnsonova syndromu a erythema multiforme)

velmi vzácné

Poruchy kůže a podkožní tkáně

fotosenzitivita

není známo

poruchy vizu

vzácné

Poruchy oka

optická neuritida

není známo

Poruchy ucha a labyrintu

vertigo, tinnitus

není známo

Celkové a poruchy a reakce v místě aplikace

edémy

vzácné

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou gastrointestinální. Mohou se objevit peptické vředy, perforace nebo gastrointestinální krvácení, někdy fatální, zejména u starších osob (viz bod 4.4).

8

Klinické studie a epidemiologické údaje poukazují na to, že podávání ibuprofenu obzvláště ve vysokých dávkách (2400mg denně) a po dlouhou dobu, může souviset s mírným zvýšením rizika arteriálních trombotických příhod (např. IM nebo iktů) (viz bod 4.4).

Dostupné epidemiologické údaje ukazují, že mezi sedmi nejčastěji perorálně užívanými nesteroidními protizánětlivými látkami bez obsahu kyseliny acetylsalicylové představuje ibuprofen nejnižší riziko pro vznik poškození v horní části gastrointestinálního traktu.

4.9 PředávkováníSymptomy předávkování jsou nevolnost, zvracení, závrať, bolest břicha, křeče a zřídka ztráta vědomí, útlum CNS a útlum respiračního systému. I značné předávkování je obecně dobře tolerováno, pokud nebylo zkomplikováno současným užitím dalších léků.Při předávkování se provede výplach žaludku a pokud je to nutné doplní se sérové elektrolyty. Není známo žádné specifické antidotum.

5.

Farmakologické vlastnosti

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: nesteroidní protizánětlivá/protirevmatická léčiva, deriváty kyseliny propionovéATC kód: M01AE01

Ibuprofen je derivát kyseliny propionové s analgetickým, antipyretickým a protizánětlivým účinkem. Protizánětlivý, analgetický a antipyretický účinek ibuprofenu byl prokázán jak ve studiích na zvířatech, tak u lidí. Terapeutický efekt je dán významným snížením syntézy prostaglandinů na podkladě inhibice cyklooxygenázy. V důsledku tohoto působení dochází k symptomatické úlevě od zánětu a bolesti.Preklinické údaje poukazují na to, že ibuprofen může inhibovat účinek nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové na agregaci trombocytů, jsou-li tato léčiva užívána společně. Ve studiis jednorázovou dávkou 400 mg ibuprofenu podávanou 8 h před nebo 30 min po podání 81 mg ASA s rychlým uvolňováním byl pozorován snížený účinek ASA na tvorbu tromboxanu nebo agregaci destiček. Tyto údaje však mají své limity a není znám jejich dopad na klinickou praxi. Zejména při ojedinělém krátkodobém podávání ibuprofenu není klinicky významný vliv pravděpodobný.

5.2 Farmakokinetické vlastnostiIbuprofen je rychle absorbován z gastrointestinálního traktu, maximální koncentraci v séru dosahuje 1 - 2 hodiny po podání. Eliminační poločas ibuprofenu je přibližně 2 hodiny. Ibuprofen je metabolizován v játrech na dva neaktivní metabolity, které se spolu s nevstřebaným ibuprofenem vyloučí ledvinami jako takové nebo jako konjugáty. K vylučování ledvinami dochází rychle a beze zbytku.Ibuprofen je značně (z 98%- 99%) vázán na plazmatické proteiny.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bezpečnost ibuprofenu je ověřena dlouhodobým používáním v klinické praxi.V publikovaných toxikologických studiích s ibuprofenem bylo uveřejněno několik významných údajů, týkajících se jeho toxicity. Jak se předpokládalo, hlavními toxickými projevy ibuprofenu u zvířat byly gastrointestinální ulcerace a nežádoucí účinky pozorované převážně při podání vysokých dávek. Ukázalo se, že LD50 ibuprofenu u zvířat (800 – 1600 mg/kg) obecně více než

9

60krát převyšovala nejvyšší jednorázové dávky ibuprofenu užité u lidí (12 mg/kg). Ibuprofen nebyl shledán jako genotoxický, taktéž v jakémkoliv smyslu nevykazoval reprodukční či vývojovou toxicitu. Hepatotoxický potenciál ibuprofenu byl hodnocen na základě zkušeností s jinými NSAID. Ukázalo se, že ibuprofen má na játra velmi malý až nulový vliv, což potvrdilo testování na kultuře hepatocytů i reakce jeho metabolitů s plasmatickými proteiny, která může být mechanismem hepatotoxického působení NSAID, jak bylo pozorováno u ibufenaku.Ibuprofen nevykázal mutagenní potenciál in vitro a nebyl shledán jako karcinogenní pro potkany a myši.

6.

Farmaceutické údaje

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, hypromelosa, mastek, oxid titaničitý.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

3 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

a) PVC /PVDC/Al blistr, krabička b) PVC/Al blistr, krabičkaVelikost balení: 4,10, 20, 30 a 100 potahovaných tabletc) bílá HDPE lahvička se šroubovacím PP uzávěrem s teplem uzavíratelnou vložkou, krabičkaVelikost balení: 100 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.

7.

Držitel rozhodnutí o registraci

Abbott GmbH  Co. KG, Wiesbaden, Německo

8.

Registrační číslo

29/390/92/-S/C

9.

Datum první registrace / prodloužení registrace

16. 7. 1992 / 25.3.2009

10.

Datum revize textu

15.12.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Brufen 400

Ibuprofenum400 mg

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Léčivá látka: Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Monohydrát laktosy, aj.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety

4, 10, 20, 30 nebo 100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:Abbott GmbH & Co. KGWiesbadenNěmecko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

29/390/92-S/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže č.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Dospělí a dospívající od 12 let obvykle užívají 3x denně 1 potahovanou tabletu.

potlačuje bolest

snižuje horečku

poskytuje úlevu při chřipkových onemocněních

Brufen 400 snižuje horečku a zmírňuje bolest. Užívá se při bolestech svalů a kloubů doprovázejících chřipková onemocnění, bolestech hlavy včetně migrény, bolesti zad, zubů, pooperační bolesti a bolesti při poranění měkkých tkání, jako je pohmoždění nebo podvrtnutí.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Brufen 400

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Brufen 400Ibuprofenum400 mg

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Abbott GmbH & Co. KGWiesbaden, Německo

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže č.:

5.

JINÉ

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

ETIKETA LAHVIČKY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.30 (100) potahovaných tablet

Brufen 400IbuprofenumLéčivá látka: Ibuprofenum 400 mg v 1 potahované tabletě.

potlačuje bolest

snižuje horečku

poskytuje úlevu při chřipkových onemocněních

Reg. číslo: 29/390/92-S/C

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Abbott GmbH & Co. KGWiesbaden, Německo

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Šarže č.:

5.

JINÉ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, aby byl přípravekchráněn před vlhkem.Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Dospělí a děti od 12 let obvykle užívají 3x denně 1 potahovanou tabletu.

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.