Bicalutamid Stada 150 Mg

Kód 0166976 ( )
Registrační číslo 44/ 911/10-C
Název BICALUTAMID STADA 150 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0166968 POR TBL FLM 10X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166980 POR TBL FLM 100X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166969 POR TBL FLM 14X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166981 POR TBL FLM 140X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166970 POR TBL FLM 20X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166982 POR TBL FLM 200X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166971 POR TBL FLM 28X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166983 POR TBL FLM 280X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166972 POR TBL FLM 30X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166973 POR TBL FLM 40X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166966 POR TBL FLM 5X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166974 POR TBL FLM 50X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166975 POR TBL FLM 56X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166967 POR TBL FLM 7X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166976 POR TBL FLM 80X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166977 POR TBL FLM 84X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166978 POR TBL FLM 90X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0166979 POR TBL FLM 98X150MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak BICALUTAMID STADA 150 MG

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls102625/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bicalutamid Stada 150 mg

potahované tablety

bicalutamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Bicalutamid Stada 150 mg a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bicalutamid Stada 150 mg užívat 3. Jak se přípravek Bicalutamid Stada 150 mg užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak se přípravek Bicalutamid Stada 150 mg uchovává 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK BICALUTAMID STADA 150 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bikalutamid patří do skupiny anti-androgenů. Anti-androgeny působí proti účinku androgenů (mužských pohlavních hormonů).

Bicalutamid Stada 150 mg je používán u dospělých mužů k léčbě rakoviny prostaty bez metastáz u pacientů, pro které kastrace nebo jiná léčba není indikována nebo není přijatelná.

Přípravek může být používán v kombinaci s radioterapií nebo operací prostaty v rámci programu časné léčby.

2.

ČEMU

MUSÍTE

VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ

ZAČNETE

PŘÍPRAVEK

BICALUTAMID STADA 150 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Bicalutamid Stada 150 mg:- jestliže jste přecitlivělý (alergický) na léčivou látku bikalutamid nebo na kteroukoliv další složku přípravku Bicalutamid Stada 150 mg (viz bod 6. Další informace).- jestliže jste žena.- nepodávejte přípravek dětem.- jestliže užíváte léky obsahující terfenadin nebo astemizol, které se užívají k léčbě alergií, nebo cisaprid užívaný na pálení žáhy a kyselé říhání.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bicalutamid Stada 150 mg je zapotřebí:

-

Jestliže trpíte onemocněním jater. V takovém případě bude lékař při užívání přípravku pravidelně provádět krevní testy ke kontrole jaterní funkce.

2

Pokud se Vás některá z uvedených skutečností týká a ještě jste o tom neinformovali svého lékaře, musíte se poradit se svým lékařem nebo s lékárníkem dříve než začnete přípravek Bicalutamid Stada 150 mg užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Před užíváním bikalutamidu informujte svého lékaře, pokud užíváte nebo jste v nedávné době užívali některé z následujících léčiv:- Cyklosporin (používá se k potlačení imunitního systému k zabránění a léčbě odmítnutí transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně). Bikalutamid může zvýšit koncentraci substance nazývané kreatinin v plazmě a Váš lékař Vám může odebírat vzorky krve pro kontrolu.- Midazolam (léčivo uvolňující úzkost před operací nebo dalšími procedurami nebo jako anestetikum před a při operačním zákroku). Pokud se musíte podrobit operačnímu zákroku nebo v nemocnici trpíte velikou úzkostí, musíte informovat lékaře a zubaře o užívání přípravku Bicalutamid Stada 150 mg. - Terfenadin a astemizol, léčiva na alergie nebo cisaprid užívaný při pálení žáhy a kyselém říhání (viz bod 2. Neužívejte přípravek Bicalutamid Stada 150 mg).- Léčiva nazývaná blokátory vápníkového kanálu, např. diltiazem a verapamil. Tato léčiva se užívají při problémech se srdcem, angině pectoris a vysokém krevním tlaku.- Léčiva na zředění srdce, např. warfarin.- Cimetidin na pálení žáhy a kyselé říhání.- Ketokonazol, lék na plísňové infekce.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Bicalutamid Stada 150 mg s jídlem a pitímPřípravek Bicalutamid Stada 150 mg se nemusí užívat spolu s jídlem, ale musí být polykán celý a zapit sklenicí vody.

Těhotenství a kojení Přípravek Bicalutamid Stada nesmějí ženy nikdy užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Bicalutamid Stada 150 mg neovlivňuje schopnost řídit či obsluhovat stroje. Nicméně, u některých lidí tento lék způsobuje ospalost. Pokud si myslíte, že u Vás přípravek způsobuje ospalost, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka před řízením a ovládáním strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Bicalutamid Stada 150 mgPokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK BICALUTAMID STADA 150 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Bicalutamid Stada 150 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Jestliže si nejste jistý, poraďte se s lékárníkem.

Obvyklá dávka je 1 tableta jedenkrát denně. Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Snažte se užívat tento léčivý přípravek každý den přibližně ve stejnou dobu.

Jestliže jste užil více přípravku Bicalutamid Stada 150 mg, než jste mělJestliže si myslíte, že jste mohl užít víc tablet než jste měl, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší pohotovost. Vezměte s sebou zbylé tablety nebo obal léku, aby mohl lékař určit, jaký lék jste

3

si vzal. Lékař se může rozhodnout monitorovat Vaše tělesné funkce dokud se bikalutamid z těla nevyplaví.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Bicalutamid Stada 150 mgPokud zapomenete vzít svou denní dávku léku, poraďte se s lékařem nebo s lékárníkem. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil vynechanou dávku. Pouze pokračujte v zavedeném užívání v pravidelnou dobu.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Bicalutamid Stada 150 mgNepřestávejte užívat lék, i když se cítíte lépe, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Bicalutamid Stada 150 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků, měli byste okamžitě kontaktovat svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Jedná se o velmi závažné nežádoucí účinky.

-

Kožní vyrážka, svědění, kopřivka, olupování kůže, puchýřky nebo krusty na kůži.

-

Otok tváře nebo krku, rtů, jazyka nebo hrdla, který může způsobit potíže při polykání nebo dýchání, nebo závažné svědění kůže s pupínky.

-

Závažná dušnost s možností kombinace s kašlem a horečkou.

-

Žluté zabarvení kůže nebo bělma očí.

Další možné nežádoucí účinky jsou:

Velmi časté nežádoucí účinky: vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů- vyrážka- napětí v prsou - zvětšení tkáně prsu u mužů- pocit slabosti

Časté nežádoucí účinky: vyskytují se u 1 – 10 pacientů ze 100- návaly horka- nízký počet červených krvinek (anémie)- ztráta chuti k jídlu- snížení chuti na sex- deprese- závratě- problémy se spaním- bolest žaludku, na hrudi nebo v pánvi- zácpa a nadýmání- porucha trávení- nevolnost- změny jaterních funkcí včetně zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka)- vypadávání vlasů- nadměrný růst vlasů- suchá kůže- svědění kůže- krev v moči (hematurie)- potíže při erekci- otok rukou, chodidel, paží nebo nohou (edém)

4

- přírůstek hmotnosti

Méně časté nežádoucí účinky: vyskytují se u 1 – 10 pacientů z 1 000- alergické reakce. Příznaky mohou zahrnovat kožní vyrážku, svědění, kopřivku, olupování kůže, puchýřky nebo strupy na kůži a otok tváře nebo krku, rtů, jazyka nebo hrdla, který může způsobit problémy při dýchání nebo polykání. - zánět plic nazývaný intersticiální plicní choroba. Příznaky mohou zahrnovat závažnou dušnost s kašlem a horečkou.

Vzácné nežádoucí účinky: vyskytují se u 1 – 10 pacientů z 10 000- selhání jater

Jestliže se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SE BICALUTAMID STADA 150 MG UCHOVÁVÁ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Bicalutamid Stada nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. První 2 číslice označují měsíc a poslední 4 číslice rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Bicalutamid Stada 150 mg obsahuje Léčivou látkou je bikalutamid (150 mg).Pomocné látky v jádře tablety: monohydrát laktosy, povidon K-29/32, krospovidon (TYP A) , natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearátPomocné látky v potahové vrstvě tablety: monohydrát laktosy, hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), makrogol 4 000.

Jak přípravek Bicalutamid Stada 150 mg vypadá a co obsahuje toto balení Bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety označené „BCM 150“ na jedné straně.

Tablety jsou baleny v krabičkách s blistry ve velikosti: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200, 280 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D61118 Bad Vilbel, Německo

Výrobce Synthon Hispania S.L., Barcelona, Španělsko

5

Synthon BVMicroweg 226545 CM NijmegenNizozemsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie:

Bicalutamide EG 150 mg filmomhulde tabletten

Česká republika:

Bicalutamid Stada 150 mg

Finsko:

Skylutamide

Lucembursko:

Bicalutamide EG 150 mg comprimés pelliculés

Švédsko:

Bicalustad 150 mg filmdragerade tabletter

Velká Británie:

Bicalutamide 150 mg, film-coated tablet

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.11.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls102625/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bicalutamid Stada 150 mg

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg.

Pomocná látka: jedna tableta obsahuje 181 mg monohydrátu laktósy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tabletyBílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety označené „BCM 150“ na jedné straně.

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Bicalutamid Stada 150 mg je indikován buď samostatně nebo jako adjuvantní léčba k radikální prostatektomii nebo radioterapii u pacientů s lokálně pokročilým karcinomem prostaty s vysokým rizikem progrese nemoci (viz bod 5.1)

4.2. Dávkování a způsob podání

Dospělí muži včetně starších pacientů:Jedna potahovaná tableta 150 mg denně, užívaná vždy ve stejnou denní dobu (obvykle ráno nebo večer).

Děti a dospívající:Bicalutamid není indikován u dětí a dospívajících.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se tekutinou.

Minimální délka léčby jsou 2 roky.

Porucha funkce ledvin: Není nutná žádná úprava dávkování pro pacienty s poruchou funkce ledvin. Nejsou zkušenosti s použitím bikalutamidu u pacientů s vážnou poruchou funkce ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater: Není nutná žádná úprava dávkování pro pacienty s mírnou poruchou funkce jater. Může dojít k akumulaci léčiva u pacientů se středně závažným až závažným poškozením funkce jater (viz bod 4.4).

2

4.3. Kontraindikace

Bicalutamid Stada 150 mg je kontraindikován u žen a dětí.

Bicalutamid Stada 150 mg je kontraindikován u pacientů s hypersenzitivitou na léčivou látku nebo jakoukoli pomocnou látku.

Společné užívání terfenadinu, astemizolu nebo cisapridu s přípravkem Bicalutamid Stada 150 mg je kontraindikováno (viz bod 4.5).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Počátek léčby má být pod přímým dohledem specialisty a následně má být pacient pravidelně sledován.

Bikalutamid je intenzivně metabolizován v játrech. Dostupné údaje nasvědčují tomu, žeeliminace bikalutamidu může být pomalejší u pacientů se závažným poškozením funkce jater, což může vést k jeho zvýšené kumulaci. Proto se má u pacientů se středně těžkým až těžkým poškozením funkce jater bikalutamid užívat s opatrností .

Doporučuje se zvážit pravidelné sledování jaterních funkcí, aby byly zachyceny případné jaterní změny. Většina změn by se měla objevit během 6 měsíců od začátku léčby bikalutamidem.

Zřídka byly pozorovány těžké změny na játrech a jaterní selhání, byly hlášeny úmrtí (viz bod 4.8.). Pokud jsou změny na játrech závažné, je nutno léčbu bikalutamidem přerušit.

U pacientů, kteří mají objektivní progresi choroby spolu se zvýšením PSA, je nutno zvážit ukončení léčby bikalutamidem.

Bikalutamid je inhibitor cytochromu P450 (CYP 3A4). Doporučuje se opatrnost u pacientů, kteří souběžně užívají látky převážně metabolizované cestou CYP 3A4 (viz body 4.3. a 4.5.).

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, hereditární laktázovou deficiencí nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí nemají tento přípravek užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

In vitro studie prokázaly, že R-enantiomer bikalutamidu je inhibitor CYP 3A4 s menším inhibičním účinkem na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6.

I když klinické studie, které využívají antipyrin jako marker aktivity P450 (CYP), neprokázaly potenciál pro interakce mezi s bikalutamidem, byla po souběžném podávání bikalutamidu po dobu 28 dnů zvýšena střední hodnota expozice midazolamu (AUC) až o 80 %. U látek s úzkým terapeutickým indexem může být takový nárůst významný.Proto je souběžné podávání terfenadinu, astemizolu a cisapridu kontraindikováno (viz bod 4.3) a při souběžném předepisování cyklosporinu a blokátorů kalciového kanálu je nutná opatrnost. U těchto přípravků může být potřebné snížení dávek, zejména v případě průkazu zesílení účinku nebo nežádoucích účinků. U cyklosporinu je nutno často a pravidelně sledovat plazmatické hladiny a klinický stav pacienta, a to na počátku podávání bikalutamidu a po jeho ukončení.

3

Při souběžném podávání látek, které by mohly inhibovat oxidaci bikalutamidu, jako je například ketokonazol nebo cimetidin, je nutná opatrnost. Teoreticky by to mohlo vést ke zvýšení plazmatických koncentrací bikalutamidu a nárůstu nežádoucích účinků.

In vitro studie ukázaly, že bikalutamid může vytěsňovat kumarinové antikoagulancium warfarin z jeho vazby na bílkoviny. Proto se doporučuje důsledné sledování protrombinového času u pacientů, kteří již užívají kumarinová antikoagulancia a začínají užívat bikalutamid.

4.6. Těhotenství a kojení

Podávání bikalutamidu ženám je kontraindikováno, proto nesmí být podáván v těhotenství ani při kojení.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není pravděpodobné, že by bikalutamid poškozoval schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek však občas může způsobovat ospalost. Všichni pacienti užívající přípravek musejí být opatrní.

4.8. Nežádoucí účinky

V této části jsou nežádoucí účinky definovány následujícím způsobem: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až <1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až <1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1 Frekvence nežádoucích účinků

Třídy

orgánových

systémů

Frekvence

Bikalutamid 150 mg(monoterapie)

Poruchy

krve

a

lymfatického systému

Časté

Anémie

Poruchy

imunitního

systému

Méně časté

Hypersenzitivní

reakce

(včetně

angioneurotický

edém a urtikárie)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Anorexie

Psychiatrické poruchy

Časté

Snížené libidoDeprese

Poruchy

nervového

systému

Časté

ZávratěSpavost

Cévní poruchy

Časté

Návaly horka

Respirační,

hrudní

a

mediastinální poruchy

Méně časté

Intersticiální

pneumonie

Byla hlášena úmrtí.

Gastrointestinální poruchy

Časté

Bolest břichaZácpaDyspepsieNadýmáníNevolnost

Poruchy jater a žlučových cest

Časté

Hepatotoxicita,

žloutenka

zvýšené

hladiny

transamináz

a

Vzácné

Selhání jater. Byla hlášena úmrtí.

Poruchy kůže a podkožní Velmi časté

Vyrážka

4

tkáně

Časté

AlopecieHirsutismus /obnovení růstu vlasůSuchá kůžePruritus

Poruchy ledvin a močových cest

Časté

Hematurie

Poruchy

reprodukčního

systému a prsu

Velmi časté

Gynekomastie,citlivost prsů

b.

Časté

Impotence

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Asténie

Časté

Bolest na hrudiEdém

Vyšetření

Časté

Přírůstek hmotnosti

a Jaterní změny jsou zřídka závažné a byly často přechodné, mizející či zmírňující se s pokračující léčbou nebo po ukončení léčby. Je třeba uvážit periodickou kontrolu jaterních funkcí (viz také bod4.4).

b U většiny pacientů užívajících bikalutamid 150 mg v monoterapii se gynekomastie a/nebo citlivost prsů vyskytly. Ve studiích byly tyto příznaky hodnoceny jako závažné až u 5% pacientů. Je možné, že se gynekomastie neupraví spontánně po ukončení léčby, zvláště po léčbě dlouhodobé.

4.9. Předávkování

S předávkováním u člověka neexistují žádné zkušenosti. Specifické antidotum při předávkování není známo a léčba by měla být symptomatická. Dialýza není účinná, protože bikalutamid se ve velké míře váže na plazmatické bílkoviny a není vylučován močí v nezměněné formě. Je indikovaná všeobecná podpůrná léčba včetně častého monitorování vitálních funkcí.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antiandrogen, bikalutamidATC klasifikace: L02BB03

Bikalutamid je nesteroidní antiandrogen, který nemá žádnou další endokrinní aktivitu. Váže se na androgenní receptory bez aktivace genové exprese, a tím inhibuje androgenní stimulaci. Výsledkem této inhibice je regrese tumorů prostaty. Přerušení léčby bikalutamidem může u některých pacientů klinicky způsobit manifestaci syndromu z vysazení antiandrogenu.

Bicalutamid je racemát s antiandrogenním účinkem téměř výlučně souvisejícím s jeho (R)-enanciomerem.

Bikalutamid 150 mg byl studován jako přípravek k léčbě pacientů s lokalizovaným (T1-T2, N0 nebo NX, M0)) nebo lokálně pokročilým (T3-T4, jakékoliv N, M0; T1-T2, N+, M0) nemetastatickým nádorem prostaty v kombinované analýze tří placebem kontrolovaných, dvojitě zaslepených studií, provedených celkem na 8113 pacientech, kdy byl bikalutamid podáván jako okamžitá hormonální léčba nebo jako adjuvantní léčba k radikální

5

prostatektomii nebo radioterapii (především ozařování vnějším svazkem). Při další době sledování s mediánem 7,4 roku došlo u 27,4% resp. 30,7% pacientů léčených bikalutamidem resp. placebem k objektivní progresi onemocnění.

Snížení rizika objektivní progrese onemocnění bylo pozorováno ve všech skupinách pacientů, nejpatrnější však bylo u pacientů s nejvyšším rizikem progrese onemocnění. Proto se mohou kliničtí lékaři rozhodnout, že optimální léčebná strategie pro pacienta s nízkým rizikem progrese onemocnění, především při adjuvantní léčbě po radikální prostatektomii, může spočívat v odložení hormonální terapie, dokud se neobjeví známky progrese choroby.

Při délce sledování s mediánem 7,4 roku nebyl pozorován rozdíl v celkovém přežití s mortalitou 22,9% (HR = 0,99; 95% interval spolehlivosti 0,91 až 1,09). Některé trendy však byly zjevné při výzkumné analýze podskupin.

Data vztahující se k přežití bez progrese a celková data vztahující se k přežití u pacientů s lokálně pokročilým onemocněním jsou souhrnně uvedena v tabulce 1 a tabulce 2.

Tabulka 1 Přežití bez progrese u lokálně pokročilého onemocnění podle podskupin léčbyAnalyzovanápopulace

Příhody (%) upacientů užívajícíchbikalutamid

Příhody

(%)

u

pacientůužívajících placebo

Poměr rizik(95% intervalspolehlivosti)

Čekání poddohledem („watchfulwaiting“)

193/335 (57,6)

222/322 (68,9)

0,60 (0,49 až 0,73)

Radioterapie

66/161 (4,0)

86/144 (59,7)

0,56 (0,40 až 0,78)

Radikálníprostatektomie

179/870 (20,6)

213/849 (25,1)

0,75 (0,61 až 0,91)

Tabulka 2 Celková míra přežití u lokálně pokročilého onemocnění podle podskupin členěných dle léčbyAnalyzovanápopulace

Úmrtí

(%)

u

pacientůléčených přípravkembikalutamid

Úmrtí

(%)

u

pacientůléčených placebem

Poměr rizik(95% intervalspolehlivosti)

Čekání poddohledem („watchfulwaiting“)

164/335 (49,0)

183/322 (56,8)

0,81 (0,66 až 1,01)

Radioterapie

49/161 (30,4)

61/144 (42,4)

0,65 (0,44 až 0,95)

Radikálníprostatektomie

137/870 (15,7)

122/849 (14,4)

1,09 (0,85 až 1,39)

U pacientů s lokalizovaným onemocněním, jimž byl podáván pouze bikalutamid, nebyl signifikantní rozdíl v přežití bez progrese onemocnění. U těchto pacientů byl patrný trend k nižší míře přežití ve srovnání s pacienty dostávajícími placebo (HR = 1,16; 95% interval spolehlivosti 0,99 až 1,37). Vzhledem k tomu není profil pro užívání přípravku bikalutamidu pro tuto skupinu pacientů považován za příznivý.

Účinnost podávání bikalutamidu v dávce 150 mg v léčbě pacientů s místně pokročilým karcinomem prostaty bez metastáz, u kterého byla indikována kastrace, byla vyhodnocena zvlášť pomocí metaanalýzy dvou studií, zahrnujících 480 dříve neléčených pacientů s karcinomem prostaty bez metastáz (M0). Při 56% mortalitě a průměrném sledování 6,3 roku nebyl zjištěn signifikantní rozdíl v přežití (HR = 1,05 (CI 0,81-1,36) mezi skupinami

6

léčenými bikalutamidem a skupinou léčenou kastrací, rovnocennost obou druhů léčby však nebylo možno statisticky potvrdit.

Kombinovaná analýza 2 klinických studií, zahrnující 805 dříve neléčených pacientů s metastatickým prostatickým karcinomem s očekávanou mortalitou 43%, prokázala, že léčba bikalutamidem v dávce 150 mg je méně účinná než kastrace, pokud jde o dobu přežití (HR = 1,30 [interval spolehlivosti 1,04 – 1,65]) s odhadovaným rozdílem 42 dnů ( 6 týdnů) při střední době přežití 2 roky.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Bikalutamid se po perorálním podání dobře vstřebává. Nebylo prokázáno, že by jeho biologickou dostupnost jakkoli klinicky významně ovlivňovala potrava. S-enanciomer je rychle vylučován ve srovnání s R-enanciomerem, jehož plazmatický eliminační poločas činí asi jeden týden.

Po pravidelném denním podávání je plazmatická koncentrace (R)-enantiomeru při porovnání s (S)-enantiomerem přibližně 10krát vyšší vzhledem k jeho dlouhému poločasu eliminace.

Po denní dávce 150 mg dosahuje plazmatická koncentrace (R)-enantiomeru hodnoty přibližně 22 μg/ml. Z celkového množství plazmatických enantiomerů v rovnovážném stavu je za terapeutický účinek odpovědno 99 % (R)-enantiomeru.

Farmakokinetika (R)-enantiomeru není ovlivněna věkem, poruchou funkce ledvin nebo mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater. Bylo prokázáno, že (R)-enantiomer je mnohem pomaleji vylučován z plazmy pacientů se závažnou poruchou funkce jater.

Bikalutamid se ve velké míře váže na plazmatické bílkoviny (racemát až 96 %, (R)-enantiomer >99,6 %) a je rozsáhle metabolizován (oxidací a glukuronidací); jeho metabolity jsou vylučovány ledvinami a žlučí v přibližně stejné míře. Po exkreci žlučí nastává hydrolýza glukuronidů. V moči lze nalézt jen malý podíl pozměněného bikalutamidu.

V klinické studii byla zjištěna průměrná koncentrace 4,9 µg/ml (R)-bikalutamidu ve spermatu u mužů užívajících 150 mg bikalutamidu. Množství bikalutamidu, které se může přenést sexuálním stykem na ženu, je malé a pohybuje se okolo 0,3 µg/kg. Toto množství je nižší než dávka nutná pro navození změn u potomků laboratorních zvířat.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Bikalutamid je selektivní a účinný antagonista androgenních receptorů u experimentálních zvířat i u lidí. Hlavním sekundárním farmakologickým mechanizmem je indukce jaterních CYP 450 dependentních oxidáz se smíšenými funkcemi. U lidí nebyla pozorována enzymatická indukce. Změny u cílových orgánů, včetně indukce nádorů (Leydigovy buňky, štítná žláza a játra) u zvířat jednoznačně souvisejí s primárním a sekundárním farmakologickým působením přípravku bicalutamid. Indukce enzymů nebyla dosud u člověka pozorována a žádný z těchto nálezů nemá zřejmě vliv na léčbu pacientů s rakovinou prostaty. U všech zkoumaných druhů byla pozorována atrofie semenotvorných tubulů, efekt předpokládáný u třídy antiandrogenů. Úplná reverze testikulární atrofie byla pozorována po 24 týdnech po 12 měsících opakované dávky ve studii toxicity na potkanech, ačkoli funkční zvrat byl evidentní v reprodukční studii po sedmi týdnech po ukončení 11 týdenního dávkovacího období. V úvahu by mělo být u mužů bráno období subfertility nebo neplodnosti

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

7

6.1. Seznam pomocných látekJádro tablety:Monohydrát laktósyPovidon K-29/32Krospovidon (TYP A)Natrium-lauryl-sulfát Magnesium-stearát

Potahová vrstva tablety:Monohydrát laktósyHypromelózaOxid titaničitý (E 171)Makrogol 4 000

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

5 let

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5. Druh obalu a velikost balení

PVC/PE/PVDC/Al blistry, krabička

Velikost balení: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200, 280 potahovaných tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D61118 Bad Vilbel, Německo

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 44/911/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 24.11.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU 24.11.2010


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bicalutamid Stada 150 mg

potahované tablety

bicalutamidum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje bicalutamidum 150 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktosy aj. Podrobněji v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

5 (7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200, 280) potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, D61118 Bad Vilbel, Německo

2

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 44/911/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Užívejte podle pokynů lékaře.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Bicalutamid Stada 150 mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTRY

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bicalutamid Stada 150 mg

potahované tablety

bicalutamidum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG

3.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.