Bicalutamid Actavis 50 Mg

Kód 0114792 ( )
Registrační číslo 44/ 295/07-C
Název BICALUTAMID ACTAVIS 50 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Actavis Group PTC ehf., Hafnarfjördur, Island
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0114783 POR TBL FLM 10X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114795 POR TBL FLM 100X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114784 POR TBL FLM 14X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114796 POR TBL FLM 140X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114785 POR TBL FLM 20X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114797 POR TBL FLM 200X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114786 POR TBL FLM 28X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114798 POR TBL FLM 280X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114787 POR TBL FLM 30X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114788 POR TBL FLM 40X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114781 POR TBL FLM 5X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114789 POR TBL FLM 50X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114790 POR TBL FLM 56X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114782 POR TBL FLM 7X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114791 POR TBL FLM 80X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114792 POR TBL FLM 84X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114793 POR TBL FLM 90X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0114794 POR TBL FLM 98X50MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak BICALUTAMID ACTAVIS 50 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls193902/2010 a příloha ke sp.zn.sukls219472/2011, sukls104459/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bicalutamid Actavis 50 mg Potahované tablety Bicalutamidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité informace. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co obsahuje tato příbalová informace: 1.

Co je Bicalutamid Actavis 50 mg a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg užívat

3.

Jak se přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak se přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg uchovává

5.

Obsah balení a další informace

1.

CO JE BICALUTAMID ACTAVIS 50 MG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bikalutamid je antiandrogen. To znamená, že v těle blokuje účinky mužských pohlavních hormonů (androgenů). Dále redukuje množství mužských pohlavních hormonů vznikajících v těle. Přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg se používá u dospělých mužů k léčbě nádoru prostaty společně s doplňkovou hormonální léčbou přípravky zvanými analoga LHRH (hormonu uvolňujícího luteinizační hormon) jako je např. gonadorelin a nebo po nebo těsně před chirurgickým odstraněním varlat (chirurgická kastrace). 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK BICALUTAMID ACTAVIS 50 MG UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg - jestliže jste alergický na bikalutamid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodu 6)

- jestliže jste žena - jestliže by přípravek měl být podán dítěti - jestliže užíváte terfenadin nebo astemizol (léky používané k léčbě alergií) nebo cisaprid

(lék proti pálení žáhy a refluxu žaludečních šťáv).

Upozornění a varování Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Bicalutamid Actavis 50 mg je zapotřebí - Jestliže máte poškozenou funkci jater. Váš lékař bude pravidelně provádět jaterní testy,

aby zjistil, jak při léčbě bikalutamidem Vaše játra pracují.

- Jestliže máte diabetes (cukrovku). Léčba bikalutamidem v kombinaci s analogy hormonu

uvolňujícím luteinizační hormon (LHRH) může změnit hladinu cukru v krvi. Může být zapotřebí upravit Vaši dávku inzulínu a/nebo perorálních antidiabetik.

Jestliže se Vás cokoliv z tohoto týká a dosud jste o tom nehovořil s lékařem, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi předtím, než užijete tyto tablety. Další léčivé přípravky a Bicalutamid Actavis 50 mg Jiné léky mohou být ovlivněny bikalutamidem. Tyto léky mohou rovněž ovlivnit správné působení bikalutamidu. Bikalutamid může interagovat s následujícími léky: - cyklosporin (používá se k potlačení imunitního systému k zabránění a léčbě rejekce

transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně), protože bikalutamid může zvýšit plazmatickou hladinu kreatininu. K jejímu sledování může lékař provádět krevní testy.

- midazolam (používá se jako sedativum před operací nebo určitými zákroky nebo jako

anestetikum před a v průběhu operace). Pokud máte před operací nebo máte v nemocnici pocit úzkosti, informujte svého lékaře nebo dentistu, že užíváte bikalutamid.

- terfenadin nebo astemizol pro léčbu alergií nebo cisaprid proti pálení žáhy nebo refluxu

žaludečních šťáv (viz bod 2. Neužívejte přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg)

- blokátory vápníkových kanálů, např. diltiazem nebo verapamil (k léčbě srdečních

problémů, anginy pectoris a vysokého krevního tlaku)

- léky zabraňující srážení krve, např. warfarin - cimetidin proti refluxu žaludečních šťáv nebo žaludečním vředům, nebo ketoconazol

k léčbě plísňových onemocnění

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat. Bicalutamid Actavis 50 mg s jídlem a pitím Přípravek není nutné užívat během jídla, ale je třeba tabletu spolknout celou a zapít sklenicí vody. Těhotenství a kojení Ženy nikdy nesmí užívat Bicalutamid Actavis 50 mg. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat tento lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není pravděpodobné, že by tento přípravek ovlivnil vaši schopnost řídit či obsluhovat stroje. Někteří lidé se však mohou při užívání bikalutamidu cítit ospalí. Pokud si myslíte, že u Vás tento lék ospalost způsobuje, musíte se před řízením nebo obsluhou strojů poradit se svým lékařem nebo lékárníkem. Bicalutamid Actavis 50 mg obsahuje laktózu Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK BICALUTAMID ACTAVIS 50 MG UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento lék přesně podle pokynů svého lékaře. Jestliže si nejste jistý, poraďte se se svým lékárníkem. Doporučená dávka je 1 tableta 1x denně. Tablety se polykají celé a zapíjejí se sklenicí vody. Snažte se užívat tento léčivý přípravek každý den přibližně ve stejnou dobu. Léčbu přípravkem Bicalutamid Actavis je třeba zahájit nejméně 3 dny před začátkem léčby analogem LHRH, např. gonadorelinem, nebo současně s chirurgickou kastrací. Jestliže jste užil více přípravku Bicalutamid Actavis 50 mg, než jste měl Jestliže myslíte, že jste užil více tablet, než jste měl, kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Vezměte s sebou zbylé tablety nebo obal léku, aby mohl lékař určit, jaký lék jste si vzal. Lékař se může rozhodnout monitorovat Vaše životní funkce, dokud účinek bikalutamidu neodezní. Jestliže jste zapomněl užít přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg Pokud zapomenete vzít svou denní dávku léku, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil vynechanou dávku. Pouze si vezměte normální dávku ve stejnou dobu. Jestliže přestanete užívat přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg Neukončete užívání léku, i když se cítíte zdráv, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař. Máte-li případně další otázky o používání tohoto léku, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento lék nežádoucí účinky, které se nemusí vyskytnout u každého. Jestliže zpozorujete některý z níže uvedených příznaků, obraťte se ihned na svého lékaře nebo jděte na pohotovost do nejbližší nemocnice. Jedná se o velmi závažné nežádoucí účinky.

Kožní vyrážka, svědění, kopřivka, olupování kůže, puchýře nebo strupy na kůži. Otok obličeje nebo krku, rtů, jazyka či hrdla, který může vést k dechovým nebo

polykacím obtížím.

Obtížné dýchání s kašlem nebo bez něj a s horečkou. Zežloutnutí pokožky nebo očního bělma.

Další možné nežádoucí účinky tohoto léku jsou Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů) Snížený počet červených krvinek (anémie), napětí v prsou, zvětšení prsní tkáně u mužů, návaly horka, závratě, bolesti břicha nebo pánve, zácpa, nevolnost, krev v moči (hematurie), slabost, otoky rukou, nohou, paží nebo dolních končetin (edémy). Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnoutaž u 1 z 10 pacientů)

Snížený počet červených krvinek (anémie), snížení zájmu o sex, deprese, ospalost, překyselený žaludek, nadýmání, změny činnosti jater včetně zežloutnutí pokožky a očního bělma (žloutenka), ztráta vlasů, nadměrné ochlupení, suchá pokožka, vyrážka, svědění, problémy s erekcí, zvýšení tělesné hmotnosti, snížená chuť k jídlu, bolest na hrudi, srdeční infarkt (byly hlášeny případy úmrtí), problémy se srdcem, které mohou způsobit dýchavičnost nebo otok kotníků. Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnoutaž u 1 ze 100 pacientů) Alergické reakce (přecitlivělost) Příznaky mohou zahrnovat: kožní vyrážka, svědění, kopřivka, olupování kůže, puchýře nebo strupy na kůži, otok obličeje nebo krku, rtů, jazyka či hrdla, který může vést k dechovým nebo polykacím obtížím. Zápal plic zvaný intersticiální onemocnění plic (byly hlášeny případy úmrtí). Příznakem tohoto onemocnění může být těžká dušnost s kašlem nebo horečkou. Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů) Selhání jater (byly hlášeny případy úmrtí). Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5.

JAK SE PŘÍPRAVEK BICALUTAMID ACTAVIS 50 MG UCHOVÁVÁ

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za ‘EXP’. První dvě číslice označují měsíc a poslední čtyři rok. Doba použitelnosti znamená poslední den příslušného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg obsahuje Léčivou látkou je bicalutamidum. Jedna tableta obsahuje 50 mg bikalutamidu. Další složky v jádru tablety jsou: monohydrát laktosy, povidon K-29/32, krospovidon, natrium-lauryl-sulfát a magnesium-stearát. Potahovou vrstvu tablety tvoří: monohydrát laktosy, hypromelosa, oxid titaničitý (barvivo E 171) a makrogol 4000. Jak přípravek Bicalutamid Actavis 50 mg vypadá a co obsahuje toto balení Bílé, kulaté, oboustranně vypouklé, potahované tablety, na jedné straně vyraženo BCM 50. Velikosti balení

Bicalutamid Actavis 50 mg: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 a 280 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Actavis Group PTC ehf. Hafnarfjörður Island Výrobce Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko Synthon Hispania S.L, Sant Boi de Llobregat, Španělsko Actavis Deutschland GmbH & Co.KG, Langenfeld, Německo Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského ekonomického prostoru pod těmito názvy:

Finsko

Bicavan 50 mg tabletti, kalvopääl ysteinen

Rakousko

Bicalutamid Actavis 50 mg – Filmtabletten

Belgie

DOC Bicalutamide 50 mg, filmomhulde tabletten

Česká republika

Bicalutamid Actavis 50 mg

Německo

Bicalutamid-Actavis 50 mg, Filmtabletten

Dánsko

Bicalutamid Actavis 50 mg, filmovertrukket tablet

Řecko

Bicalutamide / Actavis 50 mg, film-coated tablets

Španělsko

Bicalutamida Synthon 50 mg comprimido recubierto con película

Irsko

Bicalutamide Avansor 50 mg, film-coated tablets

Island

Bicalutamid Actavis 50 mg, filmuhúðuð tafla

Itálie

Bicalutamid Actavis 50 mg, compressa rivestita con film

Lucembursko

DOC Bicalutamide 50 mg, Filmtabletten

Nizozemsko

Bicalutamide Mylan 50, filmomhulde tabletten

Norsko

Bicalutamid Actavis 50 mg, tablett, filmdrasjert

Polsko

Calubloc 50 mg, tabletka powlekana

Portugalsto

Bicalutamide Actvis 50 mg, comprido revestido

Švédsko

Bikalutamid medac 50 mg, filmdragerad tablett

Slovinsko

Bicusan 50 mg, filmsko obložena tableta

Velká Británie

Bicalutamide 50 mg, film-coated tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls193903/2010 a příloha ke sp.zn.sukls104459/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bicalutamid Actavis 50 mg Potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Bicalutamidum 50 mg v jedné potahované tabletě. Pomocné látky se známým účinkem: monohydrát laktosy 60,44 mg v jedné potahované tabletě. Úplný seznam pomocných látek – viz oddíl 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Potahované tablety. Bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety, na jedné straně vyraženo BCM 50. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Léčba pokročilého karcinomu prostaty v kombinaci s léčbou analogem LHRH (luteinising hormone –releasing hormone) nebo chirurgickou kastrací. 4.2 Dávkování a způsob podání Dospělí muži, včetně starších pacientů: 1 tabletu 50 mg perorálně jednou denně. Děti a dospívající Bikalutamid není indikován u dětí a dospívajících. Tablety se polykají celé a zapíjejí se tekutinou. Léčbu přípravkem Bicalutamid Actavis je třeba zahájit nejméně 3 dny před začátkem léčby analogem LHRH nebo současně s chirurgickou kastrací. Poškození ledvin U pacientů s poškozenou funkcí ledvin není třeba upravovat dávkování. Nejsou zkušenosti s používáním bikalutamidu u pacientů s těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) (viz oddíl 4.4). Poškození jater U pacientů s mírně poškozenou funkcí jater není třeba upravovat dávkování. U pacientů se středním až závažným poškozením jater může dojít k akumulaci léčiva (viz oddíl 4.4). 4.3 Kontraindikace

Bicalutamid Actavis je kontraindikován u žen a dětí (viz bod 4.6). Bikalutamid Actavis nesmí být podáván pacientům, u kterých se objevila alergická reakce na léčivou látku nebo na jakoukoliv pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1. Současné podávání terfenadinu, astemizolu nebo cisapridu s přípravkem Bikalutamid Actavis je kontraindikováno (viz oddíl 4.5). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Zahájení léčby by mělo probíhat pod dohledem specializovaného lékaře. Bikalutamid se ve velké míře metabolizuje v játrech. Z dostupných údajů je zřejmé, že eliminace bikalutamidu může být pomalejší u pacientů se závažným poškozením jater, což může vést ke zvýšené akumulaci léčiva. Proto je u pacientů se středním až velmi závažným poškozením jater při užití bikalutamidu třeba zvýšená opatrnost. Z důvodu možných jaterních změn se doporučuje pravidelné testování funkce jater. Očekává se, že většina změn se objeví v průběhu prvních 6 měsíců léčby bikalutamidem. Závažná poškození jater a selhání jater byla při užívání bikalutamidu pozorována zřídka a byly hlášeny fatální případy (viz bod 4.8). Léčba bikalutamidem by měla být ukončena, pokud jsou změny jaterních funkcí závažné. Snížení glukózové tolerance bylo pozorováno u mužů, kteří dostávali LHRH agonisty. To se může projevit jako diabetes nebo ztráta kontroly glykémie u pacientů s již existujícím diabetem. Z tohoto důvodu se u pacientů užívajících bikalutamid v kombinaci s agonisty LHRH doporučuje sledování krevní glukózy. Bylo zjištěno, že bikalutamid inhibuje cytochrom P450 (CYP3A4) a při současném podávání látek metabolizovaných převážně izoenzymem CYP 3A4 je nutná opatrnost (viz body 4.3 a 4.5). Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, deficiencí laktázy nebo glukózo-galaktózovou malabsorpcí nesmí tento lék používat. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Nebyly prokázány žádné farmakodynamické nebo farmakokinetické interakce mezi bikalutamidem a LHRH analogy. Ve studiích in vitro bylo prokázáno, že R-enantiomer bikalutamidu působí jako inhibitor CYP 3A4 a má slabší inhibiční účinky na aktivitu CYP 2C9, 2C19 a 2D6. Klinické studie s antipyrinem jako markerem aktivity cytochromu P450 (CYP) neprokázaly interakční potenciál bikalutamidu, avšak střední expozice (AUC) midazolamu se zvýšila téměř o 80% po současném podávání bikalutamidu po dobu 28 dní. Pro léčiva s úzkým terapeutickým indexem může být takový nárůst závažný. Z tohoto důvodu je kontraindikováno souběžné užívání terfenadinu, astemizolu a cisapridu (viz bod 4.3) a zvýšené opatrnosti je třeba při souběžném užívání cyklosporinu a blokátorů kalciového kanálu. U těchto přípravků může být potřeba

snížit dávku, zejména v případě, dochází-li k potenciaci nežádoucích účinků. U cyklosporinu je doporučeno často a pravidelně sledovat plazmatické hladiny a klinický stav pacienta po zahájení nebo ukončení léčby bikalutamidem. Opatrnosti je třeba při podávání bikalutamidu s přípravky, které mohou inhibovat oxidaci bikalutamidu, jako je např. cimetidin a ketokonazol. To může vést ke zvýšení plazmatických koncentrací bikalutamidu a teoreticky k nárůstu nežádoucích účinků. Studie in vitro ukazují, že bikalutamid může vytěsňovat kumarinové antikoagulans warfarin z jeho vazby na bílkovinu. Po nasazení bikalutamidu pacientům, kteří současně užívají kumarinová antikoagulancia, se proto doporučuje časté a pravidelné sledování protrombinového času. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Bikalutamid je kontraindikován u žen a nesmí být podáván těhotným ženám nebo kojícím matkám. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Je nepravděpodobné, že by bikalutamid mohl narušit schopnost pacientů řídit nebo obsluhovat stroje. Je však třeba zmínit, že se příležitostně může vyskytnout ospalost. Pacienti, u kterých se tento nežádoucí účinek vyskytne, musí být opatrní. 4.8 Nežádoucí účinky V této části jsou nežádoucí účinky definovány následujícím způsobem: Velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100, <1/10), méně časté (≥1/1 000, ≤1/100), vzácné (≥1/10 000, ≤1/1 000), velmi vzácné (≤1/10 000) , neznámé ( nelze odhadnout z dostupných údajů). Tabulka 1: Četnost nežádoucích účinků Poruchy krve a lymfatického systému Velmi časté: anémie Poruchy imunitního systému Méně časté: hypersenzitivita, angioedém a kopřivka Poruchy metabolizmu a výživy Časté: snížená chuť k jídlu Psychiatrické poruchy Časté: snížení libida, deprese Srdeční poruchy Časté: infarkt myokardu (byly hlášeny případy úmrtí), srdeční selhání Poruchy nervového systému Velmi časté: závrať Časté: somnolence Cévní poruchy Velmi časté: návaly horka.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté: intersticiální pneumonieb (byly hlášeny případy úmrtí). Gastrointestinální poruchy Velmi časté: bolest břicha, zácpa, nauzea. Časté: dyspepsie, flatulence Poruchy jater a žlučových cest Časté: hepatotoxicita, žloutenka, zvýšené hladiny transaminázc Vzácné: selhání jater d (byly hlášeny případy úmrtí) Poruchy kůže a podkožní tkáně Časté: alopecie, hirsutismus/obnovený růst vlasů, suchá kůže, svědění, vyrážka. Poruchy ledvin a močových cest Velmi časté: hematurie. Poruchy reprodukčního systému a prsu Velmi časté: gynekomastie a bolestivost prsů c. Časté: erektilní dysfunkce. Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Velmi časté: astenie, edém. Časté: bolest na hrudi. Vyšetření Časté: nárůst těsné hmotnosti. a

Pozorováno ve farmakoepidemilogické studii LHRH agonistů a antiandrogenů

užívaných k léčbě rakoviny prostaty. Riziko se zdálo být zvýšeno při užívání 50 mg bikalutamidu v kombinaci s LHRH agonisty, ale zvýšení rizika nebylo patrné při užití 150 mg bikalutamidu v monoterapii léčby rakoviny prostaty.

b

Zaznamenáno jako nežádoucí účinek přípravku po vyhodnocení post-marketingových

údajů. Četnost byla stanovena z výskytu hlášení nežádoucího účinku intersticiální pneumonie v randomizované 150 mg léčebné periodě studií EPC.

c

Jaterní změny jsou jen zřídka závažné a často byly přechodné, odezněly nebo se

zlepšily v průběhu léčby nebo po přerušení léčby.

d

Zaznamenáno jako nežádoucí účinek přípravku po vyhodnocení post-marketingových

údajů. Četnost byla stanovena z výskytu hlášení nežádoucího účinku jaterního selhání u pacientů léčených 150 mg bikalutamidu v otevřené větvi studií EPC.

e

Mohou být zmírněny současnou kastrací.

4.9 Předávkování S předávkováním u člověka nejsou žádné zkušenosti. Neexistuje žádné specifické antidotum a léčba by měla být symptomatická. Dialýza není účinná, protože bikalutamid je ve velké míře vázaný na bílkoviny a nevyskytuje se nezměněný v moči. Indikována je obecná podpůrná léčba zahrnující monitorování vitálních funkcí. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antiandrogeny. ATC skupina: L02BB03 Bikalutamid je nesteroidní antiandrogen, který nemá žádnou další endokrinní aktivitu.

Váže se na androgenní receptory, aniž by aktivoval expresi genů, a tím inhibuje androgenní stimulaci. Výsledkem této inhibice je regrese tumorů prostaty. Z klinického hlediska může přerušení léčby bikalutamidem u některých pacientů způsobit manifestaci syndromu z vysazení antiandrogenu (antiandrogen withdrawal syndrome). Bikalutamid je racemát s antiandrogenním účinkem téměř výlučně souvisejícím s jeho R-enantiomerem. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Bikalutamid se po perorálním podání dobře vstřebává. Nebylo prokázáno, že by jeho biologickou dostupnost jakkoli klinicky významně ovlivňovala potrava. S-enantiomer je rychle vylučován ve srovnání s R-enantiomerem, jehož plazmatický eliminační poločas činí asi jeden týden. Při pravidelném podávání bikalutamidu jednou denně bude koncentrace R-enantiomeru v plazmě v porovnání s S-enantionerem přibližně 10-násobná, což je způsobeno jeho dlouhým eliminačním poločasem. Při denní dávce 50 mg bikalutamidu dosahuje plazmatická koncentrace R-enantiomeru přibližně hodnoty 9 µg/ml. Z celkového množství plazmatických enantiomerů v rovnovážném stavu je za terapeutický účinek zodpovědný z 99% R-enantiomer. Farmakokinetika R-enantiomeru není ovlivněna věkem, postižením ledvin ani mírným až středním postižením jater. Bylo prokázáno, že u pacientů s těžkým poškozením jater je R-enantiomer eliminován z plazmy pomaleji. Bikalutamid se váže na bílkoviny (racemát z 96 %, R-bikalutamid 99,6 %) a je do značné míry metabolizován (cestou oxidace a glukuronidace). Jeho metabolity jsou přibližně stejným dílem vylučovány ledvinami a žlučí. Po vyloučení do žluči dochází k hydrolýze glukorunidů. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku Bikalutamid je čistý a silný antagonista androgenních receptorů u experimentálních zvířat i lidí. Hlavní sekundární farmakologický účinek je indukce CYP 450 dependentních oxidáz se smíšenou funkcí v játrech. Enzymová indukce nebyla u člověka pozorována. Změny cílových orgánů u zvířat jsou v jasné souvislosti s primárním a sekundárním farmakologickým účinkem bikalutamidu. To zahrnuje involuci androgen-dependentních tkání; hyperplazie a neoplazie nebo karcinom štítné žlázy, jaterních a Leydigových buňek,; poruchy sexuální diferenciace mužských potomků; reverzibilní poruchy fertility u mužů. Studie genotoxicity neodhalily žádný mutagenní potenciál bikalutamidu. Předpokládá se, že všechny nežádoucí účinky pozorované ve studiích na zvířatech jsou druhově specifické a nejsou relevantní pro léčbu pacientů s pokročilým karcinomem prostaty. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: monohydrát laktosy

povidon K-29/32 krospovidon natrium-lauryl-sulfát magnesium-stearát Obal tablety: monohydrát laktosy hypromelosa oxid titaničitý (E 171) makrogol 4000 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 5 let. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a velikost balení PVC/PE/PVDC/Al blistr, krabička Balení obsahuje: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 nebo 280 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjörður Island 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 44/295/07-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 23.5.2007/28.7.2011 10. DATUM REVIZE TEXTU 19.9.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> KRABIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bicalutamid Actavis 50 mg Potahované tablety Bicalutamidum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje 50 mg bicalutamidum 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje laktosu. Více v příbalové informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Blistry: 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 nebo 280

potahovaných

tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 8.

POUŽITELNOST

EXP 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 Hafnarfjörður Island

2

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Reg. č.: 44/295/07-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Číslo sarže: 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Bicalutamid Actavis 150 mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bicalutamid Actavis 50 mg Potahované tablety Bicalutamidum 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actavis Group PTC ehf. 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.