Bepanthen Plus

Kód 0059714 ( )
Registrační číslo 46/ 546/93-C
Název BEPANTHEN PLUS
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace BAYER s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0046984 DRM CRM 1X3.5GM Krém, Kožní podání
0059714 DRM CRM 1X30GM Krém, Kožní podání

nahoru

Příbalový létak BEPANTHEN PLUS

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls128516/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

Bepanthen Plus

krém

Dexpanthenolum a Chlorhexidini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. . Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 14 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1.

Co je Bepanthen Plus a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bepanthen Plus používat

3.

Jak se Bepanthen Plus používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak Bepanthen Plus uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

CO JE BEPANTHEN PLUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Bepanthen Plus je krém, který obsahuje dvě léčivé látky. Léčivá látka dexpanthenol se v buňkách kůže přeměňuje na kyselinu pantothenovou ze skupiny B vitaminů. Ta je nepostradatelná pro tvorbu a regeneraci kůže a zvyšuje pružnost a pevnost jizev. Chlorhexidin je látka s dezinfekčním účinkem, který znemožňuje pomnožování mikrobů na povrchu ran. Tím brání vzniku a šíření infekce v ráně. Bepanthen Plus zabraňuje i vysušování ran a díky chladivému účinku zmírňuje i jejich bolestivost. Bepanthen Plus se používá na povrchní poranění všech druhů s rizikem infekce. Lze ho použít bez porady s lékařem na suchá i mokvající povrchová poranění pokožky, jako jsou odřeniny, řezné rány a poškrábání, trhliny a praskliny pokožky, lehké popáleniny, otlaky, záněty kůže, dále pak i k léčbě chronických stavů jako jsou bércové vředy a proleženiny, k léčbě kožních infekcí (například druhotně infikované ekzémy a

neurodermatitídy, to je zánětlivé svědivé onemocnění kůže), k léčbě popraskaných bradavek u kojících žen a v oblasti malých chirurgických výkonů. Doba léčby je 7-14 dnů. Přípravek je určen pro dospělé i děti. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE

BEPANTHEN PLUS POUŽÍVAT Nepoužívejte Bepanthen Plus

jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na léčivé látky nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku

pokud u Vás došlo k perforaci (protržení) ušního bubínku

Upozornění a opatření Je třeba vyvarovat se kontaktu s očima, ušima a sliznicemi. Bepanthen Plus nemá být používán při zraněních nebo podráždění kůže, která nevykazují riziko infekce (například sluneční spálení). V těchto případech se doporučují přípravky s obsahem samotného dexpanthenolu: Bepanthen krém, který je vodnatého složení, snadno roztíratelný a rychle se vstřebávající, také vhodný k péči o mokvající poranění, oblasti s ochlupením a nejvíce exponovaná místa kůže (jako obličej, lokty a ruce). Je-li žádoucí, aby existovala ochranná vrstva (například při prevenci a léčbě zarudnutí kůže od plen u dětí a prsu matky, která kojí), nebo je-li kůže velmi suchá, doporučuje se Bepanthen mast, která má vyšší obsah tuku. Pokud příznaky přetrvávají déle než 14 dní ( nedochází k zmenšení vředu nebo zhojení rány) nebo dojde k zhoršení (zduření a zarudnutí okrajů rány, zvýšená bolestivost, horečka), je třeba vyhledat lékaře. Těžká, hluboká nebo velmi znečištěná poranění musí být ošetřena lékařem.

Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Další léčivé přípravky a Bepanthen Plus Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte,které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Chlorhexidin, jedna z léčivých látek přípravku je neslučitelná s mýdly a jinými antiontovými látkami. Nedoporučuje se proto používat Bepanthen Plus současně s jiným antiseptikem (protimikrobiální látka používaná na kůži). Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte,domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek je možno používat během těhotenství i kojení. Je však nutno vyvarovat se aplikace přípravku na větší kožní plochy. Pokud se léčivý přípravek používá k léčbě popraskaných bradavek, měl by být před kojením z bradavek smyt. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Nemá žádné účinky na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

3. JAK SE BEPANTHEN PLUS POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nanášejte tenkou vrstvu Bepanthen Plus i několikrát denně (1-5x), podle potřeby, na očistěnou ránu nebo zanícenou oblast pokožky. Podle potřeby lze ránu chránit náplastí nebo obvazem. Je třeba vyhnout se aplikaci přípravku na větší kožní plochy. Bepanthen Plus lze lehce nanášet i omývat, nemastí ani nelepí. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Bepanthen Plus nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit následující nežádoucí účinky: Alergické kožní reakce jako kontaktní dermatitída (zánět kůže), alergická dermatitída (zánět kůže z přecitlivělosti), svědění, erytém (zčervenání), ekzém, vyrážka, kopřivka, podráždění kůže, puchýře, otok. Dále se může objevit anafylaktická reakce (akutní alergická reakce), anafylaktický šok (život ohrožující forma alergické reakce), astmatický záchvat, mírné až střední reakce z přecitlivělosti, které mohou postihovat kožní, dýchací, zažívací a kardiovaskulární systém ( týkající se srdce a cév). Tyto reakce se projevují příznaky jako jsou vyrážka, kopřivka, otok, svědění a kardiorespirační potíže (oběhové a dýchací). Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích ůčinků,sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujete v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5.

JAK BEPANTHEN PLUS UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Bepanthen Plus nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti, jež je uvedené na vnitřním a na vnějším obalu: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.

Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co BEPANTHEN PLUS obsahuje -Léčivou látkou je Dexpanthenolum 50 mg a Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg v 1 g krému -Pomocnými látkami jsou racemický pantolakton, cetylalkohol, stearylalkohol , bílá vazelína, tekutý parafín, tuk z ovčí vlny, makrogol-2000- stearát, čištěná voda Jak BEPANTHEN PLUS vypadá a co obsahuje toto balení Bepanthen Plus je téměř bílý homogenní neprůhledný krém v tubě. Velikost balení: 30g, 3,5 g Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce: GP Grenzach Produktions GmbH,Emil-Barell Strasse 7, 79639 Grenzach-Wyhlen,Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.10.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Stránka 1 z 6

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls128516/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BEPANTHEN PLUS Krém

2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden gram krému obsahuje: Dexpanthenolum 50 mg Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg Úplný seznam pomocných látek viz.bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA krém Téměř bílý homogenní neprůhledný krém.

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1. Terapeutické indikace - Povrchní poranění všech druhů s rizikem infekce, např. odřeniny, řezné rány, poškrábání, ragády, popálení, proleženiny, dermatitidy. - Chronické léze jako bércové vředy a dekubitální defekty. - Kožní infekce, např. sekundárně infikované ekzémy a neurodermatitidy. - Léčba popraskaných bradavek u kojících žen. - Malá chirurgie: drobná traumata a chirurgická poranění.

4.2. Dávkování a způsob podání Aplikovat 1 až 5 krát denně, podle potřeby, na očistěnou ránu nebo zanícenou oblast pokožky. Je třeba se vyhnout aplikaci přípravku na větší kožní plochy.

Stránka 2 z 6

Obvaz či krytí rány může být přiloženo, ale není nutné. Doba léčby je 7-14 dní.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na dexpanthenol a/nebo chlorhexidin nebo na kteroukoli

pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1

Nesmí být aplikován na perforovaný ušní bubínek

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití Vyvarovat se kontaktu s očima, ušima a sliznicemi. Bepanthen Plus nemá být používán při zraněních nebo podrážděních kůže, která nevykazují riziko infekce (například sluneční spálení). V těchto případech se doporučují přípravky s obsahem samotného dexpanthenolu: Bepanthen krém, který je vodnatého složení, snadno roztíratelný a rychle se vstřebávající, také vhodný k péči o mokvající poranění, oblasti s ochlupením a nejvíce exponovaná místa kůže (jako obličej, lokty a ruce). Je-li žádoucí, aby existovala ochranná vrstva (například při prevenci a léčbě zarudnutí kůže od plen u dětí a prsu matky, která kojí), nebo je-li kůže velmi suchá, doporučuje se Bepanthen mast, která má vyšší obsah tuku.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Chlorhexidin je inkompatibilní s mýdly a jinými antiontovými látkami. Jako opatření před možnou interferencí (chemický antagonismus či inaktivace) je doporučeno nepoužívat Bepanthen Plus současně s jiným antiseptikem.

4.6. Těhotenství a kojení Těhotenství Reprodukční studie na zvířatech neodhalily žádné riziko pro plod. Ve vztahu k člověku nejsou přístupná data z kontrolovaných studií u těhotných žen. Nicméně je nutno se vyvarovat aplikace přípravku na vetší kožní plochy během těhotenství. Kojení Bepanthen Plus mohou používat kojící matky, ale nikoli na velké plochy. Pokud se léčivý přípravek používá k léčbě popraskaných bradavek, měl by být před kojením z

Stránka 3 z 6

bradavek smyt.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Léčivý přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky Níže uvedené nežádoucí účinky jsou založeny na spontánních hlášeních, není tedy možné určení jejich frekvence dle CIOMS III klasifikace. Poruchy imunitního systému a poruchy kůže a podkožní tkáně Byly hlášeny náledující nežádoucí účinky: Alergické kožní reakce jako kontaktní dermatitída, alergická dermatitída, svědění, erytém, ekzém, vyrážka, kopřivka, podráždění kůže, puchýře, Hypersenzitivita, anafylaktická reakce, anafylaktický šok(s možným ohrožením života) s odpovídající laboratorní a klinickou manifestací, včetně astmatického syndromu, mírné až středně závažné reakce potencionálně postihující kůži, respirační trakt, gastrointestinální trakt a kardiovaskulární systém, které se projevují symptomy jako jsou vyrážka, kopřivka, otok, svědění a kardiorespirační potíže.

4.9. Předávkování Kyselina pantothenová je i ve vysokých dávkách velmi dobře tolerována, a je proto dle literatury považována za látku netoxickou. Hypervitaminóza není v jejím případě známá. Při předávkování chlorhexidinem bylo popsáno zvýšení aminotransferázy. Často opakovaná lokální aplikace na stejné místo může vést ke kožnímu podráždění. Přípravek je určen na ošetření malých kožních lézí, je třeba se vyhnout aplikaci na větší kožní plochy.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Stránka 4 z 6

Farmakoterapeutická skupina: dermatologika ATC kód: DO3AX Dexpanthenolum, léčivá látka v Bepanthenu, se v buňkách kůže rychle přeměňuje na vitamin kyselinu pantothenovou a má tak stejný efekt jako vitamin. Dexpanthenolum má nicméně výhodu, že je mnohem snadněji vstřebáván po lokální aplikaci. Kyselina pantothenová je součástí nezbytného koenzymu A (CoA). Ve formě acetylkoenzymu A, CoA hraje ústřední roli v metabolismu všech buněk. Kyselina pantothenová je nepostradatelná pro organismus k tvorbě a regeneraci kůže a sliznic. Chlorhexidini dihydrochloridum je dobře známa a dobře tolerována antiseptická a baktericidní sloučenina s působením proti grampozitivním bakteriím, s významnou senzitivitou k bakterii Staphylococcus aureus, která je spojována s mnohými kožními infekcemi. Působení proti gramnegativním patogenům je poněkud méně výrazné. Některé druhy Pseudomonas a Proteus jsou zcela rezistentní. Chlorhexidin prokazuje nepatrnou antimykotickou aktivitu, proti virům je neúčinný.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti Absorpce Dexpanthenolum je kůží rychle absorbován. Bezprostředně poté je přeměňován na kyselinu pantothenovou a doplňuje endogenní pool tohoto vitaminu. Neexistují zprávy hovořící o perkutánní absorpci chlorhexidinu intaktní pokožkou dospělých. Byla zveřejněna zpráva o nízké koncentraci chlorhexidinu v krvi (< 1

g/ml) dítěte, které bylo vykoupáno v 4% roztoku detergentu chlorhexidinglukonát. Distribuce V krvi je kyselina pantothenová vázána na plazmatické proteiny (hlavně na betaglobuliny a albumin). U zdravých dospělých se nachází v koncentraci asi 500-

1000 g/l a 100 g/l ve volné krvi resp. v krevním séru. Protože stupeň absorbce chlorhexidinu kůží je minimální, existují pouze omezené informace o distribuci chlorhexidinu do orgánů a tkání. Pokud je aplikován perorálně (300mg) zdravým dospělým jedincům, je maximální koncentrace v plazmě (0,2 µg

Stránka 5 z 6

/ml) detekována po 30 minutách. Eliminace Kyselina pantothenová není v lidském organismu degradována, proto je z těla eliminována v nezměněné formě. Po orálním podání je 60-70% vylučováno močí a zbytek ve stolici. Dospělí vyloučí 2-7 mg kyseliny pantothenové močí za den, děti 2-3 mg. Chlorhexidin aplikovaný na kůži se prakticky nevstřebává. Pokud je podán perorálně,je téměř výhradně vyloučen stolicí.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 5.3.1. Akutní toxicita Panthenol, pantothenová kyselina a její soli jsou považovány za netoxické. LD50 pro dexpanthenol po orálním podání myším činí 15g/kg. Ve dvou jiných studiích sledujících akutní toxicitu po orálním podání nedošlo po dávce 10 g/kg ani k jednomu úmrtí zvířete a po dávce 20 g/kg zahynula všechna zvířata. Pětidenní perorální test toxicity provedený na myších a krysách s Bepanthen Plus crm prokázal vznik velmi nízkého stupně toxicity.

5.3.2. Subakutní toxicita Po denní perorální dávce 20 mg dexpanthenolu podávané potkanům a dávce 500 mg/den podávané psům po dobu 3 měsíců nebyly zaznamenány toxické efekty nebo histopatologické změny. Po denní orální dávce 2 mg dexpanthenolu podávané 24 potkanům během 6 měsíců nebyly dokumentovány žádné histopatologické změny. U psů krmených s příměsí 50 mg/kg pantothenanu vápenatého denně během 6 měsíců a u opic s denní dávkou 1 g pantothenanu vápenatého podávanou stejné období nebyl prokázán žádný toxický symptom ani histopatologické změny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1. Seznam pomocných látek racemický pantolakton, cetylalkohol, stearylalkohol , bílá vazelína, tekutý parafín,

Stránka 6 z 6

tuk z ovčí vlny, makrogol-2000- stearát, čištěná voda

6.2. Inkompatibility Neuplatňuje se

6.3. Doba použitelnosti 3 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

6.5. Druh obalu a obsah balení Lakovaná Al tuba s bílým polypropylenovým uzávěrem, krabička Velikost balení: 30 g, 3,5 g 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky

7. Držitel rozhodnutí o registraci Bayer s.r.o., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 46/546/93-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 7.7.1993 / 9.12.1998

10. DATUM REVIZE TEXTU 3.10.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU – TUBA 30g

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bepanthen Plus Krém Dexpanthenolum a Chlorhexidini dihydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

1g krému obsahuje Dexpanthenolum 50 mg a Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

racemický pantolakton, cetylalkohol, stearylalkohol, bílá vazelína, tekutý parafín, tuk z ovčí vlny,

makrogol-2000- stearát, čištěná voda

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30g Krém na drobná povrchová poranění s rizikem infekce. Mírně mastný, chladivý.

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Ke kožnímu podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Antiseptický hojivý krém K desinfekci a hojení drobných poranění.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer s.r.o., Praha,Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

46/546/93-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Na očištěnou ránu naneste tenkou vrstvu Bepanthen Plus - krému, podle potřeby překryjte

náplastí nebo obvazem. Nanášejte i několikrát (1-5x) denně až do zahojení rány.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Bepanthen Plus (jen na vnějším obalu)

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (krém 3,5 g)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Bepanthen Plus Krém Dexpanthenolum 50 mg a Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg v 1g krému.

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

racemický pantolakton, cetylalkohol, stearylalkohol , bílá vazelína, tekutý parafín, tuk z ovčí vlny,

makrogol-2000- stearát, čištěná voda

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

3,5 g

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Ke kožnímu podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Antiseptický hojivý krém K desinfekci a hojení drobných poranění.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bayer s.r.o., Praha,Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

46/546/93-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Na očištěnou ránu naneste tenkou vrstvu Bepanthen Plus - krému, podle potřeby překryjte

náplastí nebo obvazem. Nanášejte i několikrát (1-5x) denně až do zahojení rány.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Bepanthen Plus

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNITŘNÍM OBALU –TUBA 3,5G 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Bepanthen Plus Krém Dexpanthenolum 50 mg a Chlorhexidini dihydrochloridum 5 mg v 1g krému. 2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

Ke kožnímu podání 3.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

3,5 g 6.

JINÉ

Antiseptický hojivý krém Nanášejte i několikrát (1-5x) denně

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.