Azitrox 250

Kód 0010380 ( )
Registrační číslo 15/ 272/01-C
Název AZITROX 250
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva, k.s., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0010380 POR TBL FLM 3X250MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0010381 POR TBL FLM 6X250MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak AZITROX 250

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls13074/2011 a sukls13103/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

AZITROX 250

AZITROX 500

potahované tablety

azithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,

má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.

Co je přípravek AZITROX a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek AZITROX užívat

3.

Jak se přípravek AZITROX užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek AZITROX uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK AZITROX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Azitrox je antibiotikum určené pro léčbu a prevenci infekcí. Patří do nové skupiny makrolidových antibiotik nazývaných azalidy. Je účinný proti širokému spektru bakterií, které mohou být příčinou infekcí.

Přípravek lze užívat k léčbě následujících infekcí:

- infekce horních cest dýchacích: bakteriální zánět hltanu, mandlí, vedlejších dutin nosních a středního ucha,

- infekce dolních cest dýchacích: zánět průdušek a plic,

- infekce kůže a měkkých tkání: migrující zarudnutí (první stádium Lymeské boreliózy – možná infekce po kousnutí infikovaným klíštětem), růže, bakteriální puchýřovitá onemocnění kůže a druhotný hnisavý zánět kůže,

- infekce žaludku a dvanáctníku způsobené Helicobacter pylori.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK AZITROX

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek AZITROX

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na azitromycin (účinná látka přípravku AZITROX) nebo na

jiné makrolidové antibiotikum nebo na kteroukoli další složku přípravku AZITROX

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku AZITROX je zapotřebí

Informujte svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat, jestliže:

- mátejaterní problémy: Váš lékař může monitorovat Vaše jaterní funkce nebo ukončit léčbu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Azitrox a jiné léky se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

-

Antacida zpomalují resorpci azithromycinu. Mezi podáváním azithromycinu a antacida se doporučuje

dodržovat interval nejméně dvou hodin.

-

U pacientů, kterým se podávají ergotinové alkaloidy, lze rychle přivodit ergotismus (otrava

námelovými alkaloidy) současným podáváním některých makrolidových antibiotik, avšak neexistují údaje týkající se možnosti interakce mezi ergotinovými deriváty a azithromycinem.

-

Je známo, že makrolidová antibiotika reagují s digoxinem, cyklosporinem, astemizolem, triazolamem,

midazolamem či alfentanylem. Ačkoli neexistují žádné údaje o interakci azithromycinu a výše uvedených léků, doporučuje se pečlivé monitorování pacientů při současném podávání těchto léků.

-

Účinek azithromycinu na hladinu theofylinu, terfenadinu, carbamazepinu, metylprednisolonu a

cimetidinu v krvi nebyl pozorován.

Užívání přípravku AZITROX s jídlem a pitím

Přípravek AZITROX se užívejte nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Lékař by měl být informován o kojení a těhotenství (i předpokládaném).

Těhotné a kojící matky by měly užívat Azitrox pouze v případech, je-li to nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou dostupné údaje o vlivu přípravku Azitroxu na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku AZITROX

Na pomocné látky obsažené v tomto přípravku se nevztahují žádná zvláštní

upozornění.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK AZITROX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek AZITROX přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je:

Dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 45 kg

Azitrox se užívá jedenkrát denně, nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

U infekcí dýchacího ústrojí, kůže a měkkých tkání (s výjimkou migrujícího erytému) 500 mg jednou denně po dobu tří dnů.

Migrující erytém: první den 1 g (dvě 500 mg tablety najednou), 2.-5. den po 500 mg (1 tableta 500 mg).

Pohlavně přenosné choroby: jednorázová dávka 1 g (dvě 500 mg tablety) v jediné dávce.

Infekce žaludku a dvanácterníku, jejichž původce je Helicobacter pylori:1 g (dvě 500-mg tablety) v kombinaci s antisekrečními a jinými léky dle rozhodnutí lékaře.

Není nutné měnit tyto dávky u starších pacientů.

Děti s tělesnou hmotností do 45 kg

Vzhledem k lékové formě je přípravek určen pro děti od 3 let věku.

Azitrox se užívá jedenkrát denně, nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

U infekcí dýchacího ústrojí, kůže a měkkých tkání (s výjimkou migrujícího erytému) 10 mg/kg tělesné hmotnosti jednou denně po dobu tří dnů.

Pro léčbu migrujícího erytému (1.stadium Lymeské boreliózy) je dávkování následující: první den se dětem podává 20 mg/kg jednou za 24 hodin, 2.-5. den 10 mg/kg jednou za 24 hodin.

Při léčbě infekcí žaludku a dvanáctníku způsobených Helicobacter pylori se dětem podává 20mg/kg denně po dobu tří dnů v kombinaci s antisekrečními či jinými léky dle rozhodnutí lékaře.

Pacienti s ledvinovými nebo jaterními problémy:

-

Informujte svého lékaře, jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater, Váš lékař Vám může upravit dávku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku AZITROX, než jste měl(a)

Pokud užijete větší počet tablet současně, vyhledejte okamžitě lékaře. Ukažte lékaři zbývající balení tablet.

Neexistují žádné údaje o předávkování azithromycinem. Předávkování makrolidovými antibiotiky se projevuje přechodnou ztrátou sluchu, silnou nauzeou, zvracením a průjmem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek AZITROX

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Pokud zapomenete užít tabletu, užijte ji co nejdříve. Následující dávku užijte ve 24 hodinovém intervalu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek AZITROX

Nepřerušujte lékařem předepsanou dobu užívání léku, i když se budete cítit lépe. Pokud přerušíte léčbu před ukončením léčebného postupu, mohou zůstat bakterie aktivní a způsobit obnovení infekce.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek AZITROX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku AZITROX se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než u 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 léčených

pacientů): bolest břicha, nadýmání, nevolnost, nutkaní na zvracení a zvracení, průjem

Méně časté nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než u 1 ze 100, ale více než u 1 z 1.000

léčených pacientů): změny v krevním obrazu (eozinofilie, neutropenie), bolest hlavy, závrať, bolesti kloubů

Vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než u 1 z 1.000, ale více než u 1 z 10.000 léčených

pacientů): zánět pochvy, náhle vzniklý otok v oblasti obličeje a horních dýchacích cest (angioedém), vyrážka, zčervenání, otoky kůže a sliznice, neklid, nespavost, nervozita, porucha čití projevující se jako brnění, mravenčení, svědění apod. (parestezie), bolest na hrudi, bušení srdce, nízký tlak, zvýšené hodnoty jaterních enzymů nebo bilirubinu, které se navracejí k normálu během dvou až tří týdnů po ukončení terapie.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (vyskytující se u méně než u 1 z 10.000 léčených pacientů):

v ojedinělých případech byly popsány poruchy sluchu, žloutenka způsobená poruchou odtoku žluči (cholestatický ikterus) a zánět ledvin (intersticiální nefritida).

Ihned přerušte léčbu a vyhledejte lékaře, pokud se u Vás vyskytne:

- alergická reakce ve formě kožní vyrážky, otok obličeje nebo dýchací obtíže.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK AZITROX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním vnitřním obalu.

Přípravek AZITROX nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek AZITROX obsahuje

-

Léčivou látkou je azithromycinum (250 mg resp.500 mg v 1 potahované tabletě přípravku Azitrox

250 resp. Azitrox 500)

-

Pomocnými látkami jsou předbobtnalý

kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy,

hydrogenfosforečnan vápenatý, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, hypromelosa 2910/5, oxid titaničitý, makrogol 6000, mastek, simetikonová emulze SE 4, polysorbát 80

Jak přípravek AZITROX vypadá a co obsahuje toto balení

Azitrox 250 jsou bílé až téměř bílé potahované tablety čočkovitého tvaru.

Azitrox 500 jsou bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru.

Velikost balení:

Azitrox 250: 3 a 6 potahovaných tablet

Azitrox 500: 3 potahované tablety

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

14.9.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls13074/2011 a sukls13103/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

AZITROX 250

AZITROX 500

potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Azitrox 250: azithromycinum dihydricum 262 mg, což odpovídá azithromycinum 250 mg v 1 potahované tabletě.

Azitrox 500: azithromycinum dihydricum 524 mg, což odpovídá azithromycinum 500 mg v 1 potahované tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta

Popis přípravku:

Azitrox 250: bílé až téměř bílé potahované tablety čočkovitého tvaru.

Azitrox 500: bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Infekce horních cest dýchacích: bakteriální faryngitida, tonzilitida, sinusitida, otitis media

Infekce dolních cest dýchacích: bakteriální bronchitida a akutní exacerbace chronické bronchitidy, intersticiální a alveolární pneumonie.

Infekce kůže a měkkých tkání: erythema chronicum migrans (I. stadium Lymeské boreliózy), erysipel, impetigo a sekundární pyodermie.

Pohlavně přenosná onemocnění, nekomplikované záněty močové trubice a děložního čípku.

Infekce žaludku a dvanáctníku, jejichž původce je Helicobacter pylori.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dospělí a děti s tělesnou hmotností vyšší než 45 kg

Azithromycin se užívá jedenkrát denně, nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

U infekcí dýchacího ústrojí, kůže a měkkých tkání (s výjimkou erythema chronicum migrans) 500 mg jednou denně po dobu tří dnů.

Erythema chronicum migrans: první den 1 g (dvě 500 mg tablety najednou), 2.-5. den po 500 mg (1 tableta 500 mg).

Pohlavně přenosné choroby: jednorázová dávka 1 g (dvě 500 mg tablety) v jediné dávce

Infekce žaludku a dvanácterníku, jejichž původce je Helicobacter pylori:

1 g (dvě 500-mg tablety) v kombinaci s antisekrečními a jinými léky dle rozhodnutí lékaře.

Není nutné měnit tyto dávky u starších pacientů.

Děti s tělesnou hmotností do 45 kg

Vzhledem k lékové formě je přípravek určen pro děti od 3 let věku.

Azithromycin se užívá jedenkrát denně, nejméně 1 hodinu před jídlem nebo 2 hodiny po jídle.

U infekcí dýchacího ústrojí, kůže a měkkých tkání (s výjimkou erythema chronicum migrans) 10 mg/kg tělesné hmotnosti jednou denně po dobu tří dnů.

Pro léčbu erythema chronicum migrans (1. stadium Lymeské boreliózy) je dávkování následující: první den se dětem podává 20 mg/kg jednou za 24 hodin, 2.-5. den 10 mg/kg jednou za 24 hodin.

Při léčbě infekcí žaludku a dvanáctníku způsobených Helicobacter pylori se dětem podává 20mg/kg denně po dobu tří dnů v kombinaci s antisekrečními či jinými léky dle rozhodnutí lékaře.

Postup v případě vynechání dávky

Vynechanou dávku je nutno vzít co nejdříve a následující dávky ve 24 hodinovém intervalu.

4.3. Kontraindikace

Azitrox je kontraindikován u pacientů, kteří jsou přecitlivělí na azithromycin nebo některá příbuzná makrolidová antibiotika.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Farmakokinetické vlastnosti azithromycinu umožňují krátký a jednoduchý dávkovací režim. Zvlášť opatrně je nutno postupovat při podávání azithromycinu pacientům s nedostatečnou funkcí jater.

Protože jsou játra hlavní cestou vylučování azithromycinu, nemá se azithromycin podávat pacientům s jaterním onemocněním. S azithromycinem byly zaznamenány případy fulminantního jaterního selhání, potencionálně vedoucího k život ohrožujícímu jaternímu selhání (viz. bod 4.8). Někteří z pacientů mohli již dříve trpět poruchou jater nebo mohli užívat jiné hepatotoxické léčivé přípravky.

V případě, že se objeví známky jaterní dysfunkce, jako je rychle se rozvíjející astenie spojená se žloutenkou, tmavá moč, sklon ke krvácení, nebo hepatická encefalopatie, mají být ihned provedeny funkční jaterní testy. Pokud se objeví známky jaterní dysfunkce, léčba azithromycinem má být ukončena.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antacida

Antacida zpomalují resorpci azithromycinu. Má být dodržen interval nejméně 2 hodiny mezi podáním azithromycinu a antacidy.

Deriváty ergotaminu

Některá makrolidová antibiotika se nesmí podávat současně s deriváty ergotaminu vzhledem k možnému ergotismu.

Interakce tohoto druhu u azithromycinu nebyly zaznamenány, ale při eventuální kombinaci je třeba opatrnost.

Je známo, že makrolidová antibiotika reagují s digoxinem, cyklosporinem, astemizolem, triazolamem, midazolamem či alfentanylem. Ačkoli neexistují žádné údaje o interakci azithromycinu a výše uvedených léků, doporučuje se pečlivé monitorování pacientů při současném podávání těchto léků.

Účinek azithromycinu na hladinu theofylinu, terfenadinu, carbamazepinu, methylprednisolonu a cimetidinu v krvi ještě nebyl pozorován.

Na rozdíl od většiny makrolidových antibiotik azithromycin nemá účinek na cytochrom P-450 a dosud nebyly zaznamenány interakce azithromycinu s uvedenými léky.

4.6. Těhotenství a kojení

Těhotenství

Reprodukční pokusy na zvířatech ukázaly, že azithromycin nemá žádné nežádoucí účinky na plod. U člověka není dosud dostupné dostatečné množství údajů o užívání azithromycinu v těhotenství, aby bylo možno hodnotit jeho případné nežádoucí účinky. Azithromycin lze doporučit pouze v případě, kdy užitek terapie převýší eventuální riziko pro plod.

Kojení

Rovněž chybí údaje o sekreci azithromycinu do mateřského mléka. Azithromycin je vhodné podávat kojícím matkám jen tehdy, je-li to nezbytně nutné.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nejsou dostupné údaje o vlivu Azitroxu na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky jsou většinou mírné, krátce trvající a nebývají důvodem k přerušení terapie. Nejčastěji se vyskytují nauzea (nevolnost), zvracení, průjem, bolesti břicha a nadýmání.V následující tabulce jsou shrnuty nežádoucí účinky s uvedením četnosti výskytu - velmi časté (1/10) , časté (1/100 až <1/10) , méně časté (1/1 000 až <1/100) , vzácné (1/10 000 až < 1/1 000) , velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit):

MedDRA třídy orgánových systémů

Četnost

Typ účinku

Infekce a infestace

vzácné

Vaginitida

Poruchy krve a lymfatického systému

méně časté Eosinofilie, neutropenie

Poruchy imunitního systému

vzácné

Angioedém

Psychiatrické poruchy

vzácné

Agitovanost, nespavost, nervozita

Poruchy nervového systému

méně časté Bolesti hlavy, závratě

vzácné

Parestezie

Poruchy ucha a labyrintu

velmi vzácné

Zhoršení sluchu

*

Srdeční poruchy

vzácné

Bolest na hrudi, palpitace

Cévní poruchy

vzácné

Hypotenze

Gastrointestinální poruchy

časté

Břišní bolesti, nadýmání, nevolnost (nauzea), průjem, zvracení

Poruchy jater a žlučových cest

velmi vzácné

Cholestatický ikterus

*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vzácné

Erytém, otoky kůže či sliznice, exantém

Poruchy svalové a kosterníá soustavy a pojivové tkáně

méně časté Artralgie

Poruchy ledvin a močových cest

velmi vzácné

Intersticiální nefritida

*

Vyšetření

vzácné

Zvýšení sérových transamináz či bilirubinu

**

Poznámky:

*…tyto nežádoucí účinky byly popsány pouze ve formě ojedinělých kazuistik

**…obvykle dochází k normalizaci během 2-3 týdnů během období po vysazení přípravku

4.9. Předávkování

Neexistují údaje o předávkování azithromycinem. Typické symptomy při předávkování makrolidovými antibiotiky jsou reverzibilní ztráta sluchu, nauzea, zvracení a průjem.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: makrolidové antibiotikum

ATC kód: J01FA10

Azithromycin je azalidové antibiotikum, podtřída makrolidových antibiotik. Vazbou na ribozomální podjednotku 50S brání translokaci peptidového řetězce z jedné strany ribozomu na druhý a tím brání RNA-dependentní proteosyntéze u citlivých organizmů.

Azithromycin má široké spektrum účinnosti, působí na různé gram-pozitivní a gram-negativní bakterie, anaerobní, intracelulární a klinicky atypické mikroorganismy.

MIC90  0,01 g/ml

Haemophilus ducreyi

Mycoplasma pneumoniae

MIC90 0,01-0,1 g/ml

Actinomyces species

Bordetella pertussis

Borrelia burgdorferi

Gardnerella virginalis

Mobiluncus species

Moraxella catarrhalis

Propionibacterium acnes

MIC90 0,01-2,0 g/ml

Bacteriodes bivius

Bordetella parapertussis

Brucella melitensis

Campylobacter jejuni

Clostridium perfringens

Fusobacterium necrophorum

Haemophilus influenzae

Haemophilus parainfluenzae

Helicobacter pylori

Chlamydia pneumoniae

Chlamydia trachomatis

Legionella pneumophila

Listeria monocytogenes

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis

Pasteurella haemolytica

Pasteurella multocida

Peptococcus species

Peptostreptococcus

Plesiomonas shigelloides

Staphylococcus aureus

Streptococcus agalactiae

Staphylococcus epidermidis

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes

Streptococcus viridans

streptokoky skupiny C, F, G

Ureaplasma urealyticum

Vibrio cholerae

Vibrio parahaemolyticus

MIC90 2,0-8,0 g/ml

Acinetobacter calcoaceticus

Aeromonas hydrophylia

Bacteroides fragilis

Bacteroides oralis

Clostridium difficile

Escherichia coli

Eubacterium lentum

Fusobacterium nucleatum

Salmonella enteritidis

Salmonella typhi

Shigella sonnei

Yersinia enterocolitica

MIC90 > 10 g/ml

Citrobacter species

Corynebacterium species

Enterobacter aerogenes

Enterobacter cloacae

Enterococcus faecalis

Enterococcus faecium

Eubacterium limosum

Klebsiella pneumoniae

Klebsiella oxytoca

Mycoplasma hominis

Proteus species

Pseudomonas aeruginosa

Serratia marcescens

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Azithromycin se dobře absorbuje po perorálním podání, rychle přechází ze séra do tkání a různých orgánů.

Absorbuje se 37% léku. Po jedné dávce 500 mg je maximální hladina v séru (Cmax) 0,4 mg/l za 2-3 hodiny po podání.

Distribuce

Azithromycin je široce distribuován po celém těle.

Farmakokinetické studie prokázaly až 50x vyšší hladinu azithromycinu ve tkáních než v plazmě. Lék se výrazně váže ve tkáních (distribuční objem přibližně 31 l/kg). Azithromycin se rychle distribuuje ve většině tkání a dosahuje zde vysokých koncentrací v rozmezí 1-9 mg/kg v závislosti na typu tkáně. Terapeutické koncentrace azithromycinu zůstávají ve tkáních 5-7 dní po podání poslední perorální dávky.

Jeden z nejzajímavějších rysů azithromycinu je jeho zpětné vychytávání fagocyty, které migrují k infekčním místům. Tato vlastnost slouží jako transportní mechanismus léku k infekční tkáni, kde azithromycin dosahuje vyšších koncentrací než v neinfikovaných tkáních.

Azithromycin dosahuje velmi vysokých intracelulárních koncentrací u fagocytů a vykazuje velmi dobrou intracelulární aktivitu

Vylučování

Biologický poločas azithromycinu je dlouhý (60 hodin). Azithromycin se vylučuje především žlučí. Přibližně 50% látky vyloučené žlučí odchází jako nemetabolizovaná sloučenina. Látka se metabolizuje asi na 10 metabolitů, tvořených N- a O-demethylací, hydroxylací desoxaminu a aglykonových kruhů a rozštěpením cladinosového konjugátu.

Srovnáním HPLC a mikrobiologického stanovení se usuzuje, že metabolity nehrají žádnou roli v mikrobiologické aktivitě azithromycinu. Močí se vylučuje jen menší množství, asi 6%.

U starších dobrovolníků (> 65 let) byly pozorovány mírně zvýšené (30%) AUC hodnoty ve srovnání s mladšími dobrovolníky (< 45 let). Tento nález není však klinicky významný, a proto není nutné upravovat dávkování.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Zkoušky na toxicitu u pokusných zvířat ukázaly dobrou snášenlivost na azithromycin. Akutní toxicita azithromycinu je nízká. Průměrná letální dávka (LD50) po perorálním podání u myší a potkanů překročila 2000 mg/kg tělesné hmotnosti. Průměrná letální dávka (LD50) po intraperitoneálním podání u myší překročila 400 mg/kg a u potkanů 500 mg/kg tělesné hmotnosti.

Zkoušky na subakutní a chronickou toxicitu u potkanů a psů na všech orgánech, kromě plic a mozku, ukázaly v závislosti na dávce reverzibilní histopatologické změny, které se manifestují shromažďováním azithromycinu v lysozomech. Bez ohledu na fosfolipázu u potkanů nebyla pozorována organotoxicita při dávkách 20 mg/kg denně (kontinuální dávkování) nebo 40 mg/kg denně (intermitentní dávkování - 10 dnů azithromycin, 10 dnů vehikulum) podávaných po dobu delší než 6 měsíců. U psů při dávkách 100 mg/kg denně byly po dvou měsících pozorovány toxické změny na ledvinách (glomerulonefritida), játrech (fokální nekróza) a na žlučníku (hyperplazie a fokální

nekróza). Po intermitentním podání téže dávky (jako výše, celkem 100 dávek) uvedené změny pozorované nebyly. Reverzibilní růst aktivity transamináz byl pozorován u potkanů a psů při dávkách > 20 mg/kg denně.

Embryotoxicita byla zkoumána na myších a potkanech. Teratogenní účinky azithromycinu nebyly pozorovány. U březích potkanů, kterým bylo podáváno >100 mg/kg azithromycinu denně, byl pozorován úbytek na hmotnostimatky a slabší fetální osifikace. Při zkoumání perinatální a postnatální toxicity u potkanů byla při dávkách > 50 mg/kg denně pozorována mírná retardace fyzického vývoje a reflexního chování. Neonatální studie u potkanů a psů neukázaly zvýšenou citlivost ve srovnání s dospělými zvířaty téhož druhu.

Azithromycin neukázal mutagenní potenciál při standardních in vitro a in vivo testech na genovou a chromozomovou mutagenitu. Kancerogenní zkoušky azithromycinu nebyly prováděny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl kroskarmelosy, hydrogenfosforečnan vápenatý, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, hypromelosa 2910/5, oxid titaničitý, makrogol 6000, mastek, simetikonová emulze SE 4, polysorbát 80.

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

2 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25oC v původním vnitřním obalu.

6.5. Druh obalu a velikost balení

Obal: PVC/Al blistr, krabička

Balení:

Azitrox 250: 3 a 6 potahovaných tablet

Azitrox 500: 3 potahované tablety

6.6. Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)

Perorální podání.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Azitrox 250: 15/272/01-C

Azitrox 500: 15/273/01-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

8.8. 2001 / /4.2. 2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

14.9.2011


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.