Azitromycin Sandoz 500 Mg Granule Na Lžičce

Kód 0171420 ( )
Registrační číslo 15/ 639/12-C
Název AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG GRANULE NA LŽIČCE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace SANDOZ s.r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0171420 POR GRA SUS COM 3X500MG Granule pro perorální suspenzi na odměrné lžičce, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG GRANULE NA LŽIČCE

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls155351/2010

Příbalová informace: Informace pro pacienta

Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce

granule pro perorální suspenzi na odměrné lžičce

azithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci 1.

Co je přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule

na lžičce užívat

3.

Jak se přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce uchovávat

6.

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG GRANULE NA LŽIČCE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

2.

Azithromycin je antibiotikum. Patří do skupiny antibiotik nazývaných makrolidy. Používá se k léčbě infekcí způsobených bakteriemi. Tento lék se obvykle předepisuje k léčbě:

hrudních infekcí, jako je bronchitida (zánět průdušek), pneumonie (zápal plic)

infekcí mandlí, hrdla (faryngitida) a vedlejších nosních dutin

infekcí ucha

infekcí kůže a měkkých tkání, s výjimkou infikovaných popálenin

infekcí močové trubice a děložního čípku způsobených chlamydiemi.

Tento lék je zabalen jako jednotlivé dávkovací lžičky. Jedna dávkovací lžička obsahuje granule s lékem (viz bod “Jak se přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce užívá”). 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG GRANULE NA LŽIČCE UŽÍVAT Neužívejte tento přípravek, pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á) na:

azithromycin,

jakékoli jiné makrolidové nebo ketolidové antibiotikum,

kteroukoli další složku tohoto přípravku (viz “Důležité informace o některých složkách přípravku Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce”).

2

Upozornění a opatření Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud máte některou z následujících chorob:

problémy s játry: Váš lékař může potřebovat sledovat funkci Vašich jater nebo ukončit léčbu.

problémy s ledvinami: pokud máte závažné problémy s ledvinami, může být nutné upravit dávku.

nervové (neurologické) nebo duševní (psychiatrické) problémy.

Azithromycin může zvyšovat riziko poruch srdečního rytmu. Dříve než začnete tento lék užívat, informujte prosím svého lékaře, pokud máte některý z následujících problémů:

problémy se srdcem, jako se slabé srdce (srdeční selhání), velmi pomalá srdeční frekvence, nepravidelný srdeční rytmus nebo problém nazývaný “syndrom dlouhého QT” (zjistí se na elektrokardiogramu)

určitý typ svalové slabosti nazývaný myasthenia gravis.

nízké hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi.

Další léčivé přípravky a přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Dříve než začnete tento lék užívat, je zvláště důležité zmínit, že užíváte:

theofylin (používá se k léčbě astmatu): účinek theofylinu může být zesílen.

warfarin nebo podobný lék bránící srážení krve: současné užívání může zvýšit riziko krvácení.

ergotamin, dihydroergotamin (používají se k léčbě migrény): může se objevit ergotismus (tj. svědění v končetinách, svalové křeče a gangréna rukou a nohou kvůli nedostatečnému krevnímu oběhu). Proto se současné podávání nedoporučuje.

cyklosporin (používá se k potlačení imunitního systému k zabránění a léčbě odmítnutí transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně): pokud je současná léčba potřebná, Váš lékař bude pravidelně kontrolovat krevní hladiny a může upravit dávku.

digoxin (na srdeční selhání): hladiny digoxinu se mohou zvýšit. Váš lékař bude kontrolovat

hladiny v krvi.

antacida (na poruchy trávení): viz bod 3 cisaprid (na žaludeční problémy), terfenadin (používá se k léčbě senné rýmy): současné užívání

s azithromycinem může způsobit srdeční poruchy.

léky na nepravidelný srdeční rytmus (nazývané antiarytmika).

nelfinavir (používá se k léčbě HIV infekcí): současné užívání může zvýšit riziko nežádoucích účinků.

alfentanil (používá se k narkóze) nebo astemizol (používá se k léčbě senné rýmy): současné

užívání s azithromycinem může zesílit účinky těchto léků.

Přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce s jídlem a pitím Přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce není jídlem ani pitím ovlivněn. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná, plánujete otěhotnět nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce může prostupovat k dítěti v děloze nebo do mateřského mléka. Proto se tento lék nemá užívat v těhotenství nebo pokud kojíte, ledaže by Vám jej lékař zvlášť doporučil. Během léčby a až 2 dny po jejím ukončení se doporučuje mléko zlikvidovat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Tento lék může způsobit nežádoucí účinky, jako je točení hlavy (závrať) nebo křeče. To může omezit Vaši schopnost vykonávat určité činnosti, jako je řízení dopravních prostředků nebo obsluha strojů.

3

Přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce obsahuje:

aspartam. Ten je zdrojem fenylalaninu a může být škodlivý pro lidi s fenylketonurií.

sacharosu, což je typ cukru (1,39 g na dávku).

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

2,23 mmol (neboli 51,3 mg) sodíku v jedné dávce.

To je třeba vzít v potaz u pacientů na dietě s omezeným přísunem sodíku.

siřičitany, které mohou vzácně vyvolat vážné hypersenzitivní reakce a bronchospasmus.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG GRANULE NA LŽIČCE

UŽÍVÁ Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka je: Děti a dospívající nad 45 kg a dospělí, včetně starších pacientů: Infekce hrudníku, mandlí, hrdla, dutin, uší, kůže a podkožních tkání – 500 mg jednou denně 3 dny. Užívejte jednu 500 mg lžičku přípravku Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce za den. Infekce močové trubice a děložního čípku – 1 000 mg pouze jednou. Užijte dvě 500 mg lžičky přípravku Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce jako jednorázovou dávku. Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry Pokud máte problémy s ledvinami nebo játry, informujte o tom svého lékaře, protože může být potřeba změnit normální dávku. Jak se tento lék užívá/podává Tento lék se užívá/podává ústy. Užívejte/podávejte tento lék jednou denně každý den ve stejný čas. Tento lék můžete užívat/podávat s jídlem nebo bez jídla. 1.

Pomocí nůžek rozstřihněte zapečetěný hliníkový sáček podél zvlněného okraje. Dávejte pozor, abyste nepoškodili lžičku uvnitř sáčku.

2.

Lžičku podle pokynu vyjměte z jednotlivého sáčku.

Při

otevírání sáčku můžete najít malé množství prášku. To nemá na lék vůbec žádný vliv. Každá dávkovací lžička obsahuje granule s lékem. Lžičky jsou potaženy mikroperforovanou fólií. Tuto fólii neodstraňujte!

3.

Lžičku uchopte za rukojeť a pomalu ji vložte do sklenice vody z vodovodu nebo neperlivé balené vody.

4.

Lžičku držte pod vodou nejméně 30 sekund. Po 30 sekundách se granule na lžičce promění v kaši.

5.

Lžičku vyjměte z vody a sloupněte fólii. Ihned polkněte všechnu kaši. Pokud kaši dáváte dítěti nebo starší osobě, o niž pečujete, ujistěte se, že pacient je v napřímené poloze, aby se zamezilo riziku udušení. Umožněte pacientovi, aby lék pomalu polkl.

Pokud potřebujete s užíváním tohoto léku poradit, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Užívání přípravku Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce s léky na poruchy trávení Jetliže potřebujete užívat léky na poruchy trávení, jako je antacidum, přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce užijte nejméně jednu hodinu před nebo dvě hodiny po antacidu.

4

Jestliže jste užil(a) více přípravku Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce, než jste měl(a) Jestliže jste Vy/Vaše dítě užil/a/o příliš mnoho léku, může se objevit pocit nevolnosti nebo zvracení. Mohou se rovněž objevit jiné nežádoucí účinky, jako je dočasná hluchota a průjem. Ihned informujte svého lékaře nebo se obraťte na oddělení pohotovosti nejbližší nemocnice. Pokud je to možné, vezměte lék s sebou, abyste lékaři ukázal/a, co jste Vy/Vaše dítě užil/a/o. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji co nejdříve. Poté pokračujte jako předtím. V jednom dni neužívejte více než jednu dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce Tento lék užívejte do konce léčebné kůry, a to i když se bude/te Vy/Vaše dítě cítit lépe. Pokud přestanete tento lék užívat příliš brzy, infekce by se mohla vrátit. Rovněž může dojít k tomu, že bakterie se stanou na tento lék odolnými a infekci bude poté těžší léčit. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Závažné nežádoucí účinky: Jestliže máte kterýkoli z následujících příznaků těžké alergické reakce, ihned přestaňte tento lék užívat a informujte svého lékaře nebo jděte na oddělení pohotovosti nejbližší nemocnice:

náhlé potíže s dýcháním, mluvením a polykáním

otok rtů, jazyka, obličeje a krku

extrémní točení hlavy (závrať) nebo kolaps

závažná nebo svědivá kožní vyrážka, zvláště pokud vznikají puchýře a léze v očích, ústech nebo na pohlavních orgánech

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, obraťte se co nejdříve na svého lékaře:

závažný, dlouhotrvající nebo krvavý průjem s bolestmi břicha nebo horečkou. Může jít o známky závažného zánětu střev. Vzácně k tomu může dojít po užívání antibiotik.

zežloutnutí kůže nebo očního bělma způsobené problémy s játry

zánět slinivky břišní, který způsobuje silné bolesti břicha a v zádech.

zvýšené nebo snížené množství moči nebo stopy krve v moči

kožní vyrážka způsobená citlivostí na sluneční světlo

neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení

nepravidelný srdeční rytmus.

To všechno jsou závažné nežádoucí účinky. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči. Závažné nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou postihovat méně než 1 ze 100 osob) nebo jejich četnost nelze z dostupných údajů určit. Další možné nežádoucí účinky: Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihovat více než 1 z 10 osob):

bolest břicha, pocit nevolnosti, průjem, plynatost

5

Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až než 1 z 10 osob):

ztráta chuti k jídlu, poruchy vnímání chuti

únava, točení hlavy, bolest hlavy, mravenčení rukou nebo nohou

poruchy vidění, hluchota

poruchy trávení, zvracení

kožní vyrážka, svědění

bolesti kloubů

změny počtu bílých krvinek a pokles hydrogenuhličitanu v krvi

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 osob):

kvasinkové infekce, zvláště úst, infekce pochvy

snížení počtu bílých krvinek

nervozita, snížená citlivost kůže, ospalost, nespavost

zvonění v uších, zhoršený sluch

bušení srdce

zánět střev, zácpa

zánět jater, změny hladiny jaterních enzymů

přecitlivělost, svědivá vyrážka, citlivost na sluneční světlo

bolesti na hrudi, otok kůže, celkový pocit nemoci, slabost

abnormální výsledky funkčních testů ledvin, abnormální hladiny draslíku v krvi

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 1 000 osob):

agitovanost, pocit točení hlavy

poruchy funkce jater

Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů určit):

nízký počet červených krvinek

svalová slabost (myasthenia gravis)

úzkost, mdloby, záchvaty křečí, pocit hyperaktivity, pocity agrese

poruchy vnímání čichu, ztráta vnímání čichu nebo chuti

nízký krevní tlak

změna barvy jazyka

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5.

JAK PŘÍPRAVEK AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG GRANULE NA LŽIČCE

UCHOVÁVAT Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za {Použiteljné do:}. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce obsahuje Léčivou látkou je azithromycinum dihydricum odpovídající azithromycinum na 500 mg jednu odměrnou lžičku. Pomocnými látkami jsou gelanová klovatina, sacharosa, karamelové aroma, aspartam (E951), fosforečnan sodný, střední nasycené triacylglyceroly a mannitol. Karamelové aroma obsahuje: přírodně identické aromatické látky, přírodní aromatické látky, maltodextrin (bramborový) (obsahující glukosu a siřičitan), arabskou gumu (E414), triacetin (E1518) a maltol). Jak přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce vypadá a co obsahuje toto balení Plastová odměrná lžička (polypropylen) obsahující granule je potažena mikroperforovanou plastovou fólií (polyester). Každá odměrná lžička je uzavřena v hliníkovém sáčku. Přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce je k dispozici v baleních po třech odměrných lžičkách. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce: S.C. Sandoz, S.R.L., Targu-Mures, Rumunsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.11.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls155351/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce granule pro perorální suspenzi na odměrné lžičce 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna odměrná lžička obsahuje azithromycinum dihydricum odpovídající azithromycinum 500 mg. Pomocné látky: 122 mg aspartam, 2,23 mmol (neboli 51,3 mg) sodíku, 1,39 g sacharosy a maltodextrin (bramborový) (obsahuje glukosu a siřičitan). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Granule pro perorální suspenzi na odměrné lžičce. Bílé až žlutavě hnědé granule jsou zabaleny na plastové lžičce, která je potažena mikroperforovanou fólií. Granule se během přípravy změní na bílou až žlutavě hnědou kaši. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce je indikován k léčbě následujících bakteriálních infekcí, pokud jsou způsobeny bakteriemi citlivými na azithromycin u pacientů se známou přecitlivělostí na β-laktamová antibiotika nebo pokud by β-laktamová antibiotika nebyla vhodná z jiných důvodů (viz body 4.4 a 5.1):

-

akutní bakteriální sinusitida (odpovídajícím způsobem diagnostikovaná)

-

akutní bakteriální otitis media (odpovídajícím způsobem diagnostikovaná)

-

faryngitida, tonzilitida

-

akutní exacerbace chronické bronchitidy (odpovídajícím způsobem diagnostikovaná)

-

mírná až středně těžká komunitní pneumonie

-

infekce kůže a měkkých tkání

-

nekomplikovaná uretritida a cervicitida způsobené Chlamydia trachomatis

Je třeba vzít v úvahu oficiální doporučení pro správné používání antibakteriálních látek. 4.2 Dávkování a způsob podání Děti a dospívající s tělesnou hmotností nad 45 kg a dospělí, včetně starších pacientů: Celková dávka azithromycinu je 1 500 mg, jež má být podána během tří dnů (jedna 500 mg lžička jednou denně). Při nekomplikovaných infekcích genitálu způsobených Chlamydia trachomatis je dávka 1 000 mg (dvě 500 mg lžičky) ve formě jediné perorální dávky.

2

Pro léčbu faryngitidy způsobené Streptococcus pyogenes a k profylaxi akutní revmatické horečky je lékem první volby penicilin. Pacienti s poruchou funkce ledvin: U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (rychlost glomerulární filtrace 10 až 80 ml/min) není úprava dávky nutná (viz bod 4.4). Pacienti s poruchou funkce jater: U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater není úprava dávky nutná. Azithromycin je metabolizován játry a vylučován žlučí, proto se nemá podávat pacientům s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 4.4). Způsob podání: Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce je určen pouze k perorálnímu podání Pomocí nůžek rozstřihněte zapečetěný hliníkový sáček podél zvlněného okraje. Dávejte pozor, abyste nepoškodili lžičku uvnitř sáčku. Poznámka: po otevření hliníkového sáčku kryjícího lžičku je možné vidět malé množství prášku. To však nemá na účinnost přípravku žádný vliv. Po odstranění obalu se přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce vloží do sklenice s vodou, aniž by se odstraňovala mikroperforovaná fólie kryjící lžičku. Voda má pokrývat všechny granule pro perorální suspenzi na odměrné lžičce. Voda prostoupí mikroperforovanou fólií a přemění granule na tuhou kaši. Po 30 sekundách se lžička z vody vyjme a mikroperforovaná fólie se sloupne. Kaše má být podána ihned poté. Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce má být podáván v jedné denní dávce. Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce lze užívat s jídlem. 4.3 Kontraindikace Používání tohoto přípravku je kontraindikováno u pacientů s hypersenzitivitou na azithromycin, erythromycin, jakékoli makrolidové nebo ketolidové antibiotikum nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku (viz body 4.4 a 6.1). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Stejně jako u erythromycinu a jiných makrolidů byly hlášeny vzácné závažné alergické reakce, včetně angioedému a anafylaxe (vzácně fatální). Některé z těchto nežádoucích účinků azithromycinu vedly k recidivujícím příznakům a vyžadovaly delší období sledování a léčby. Jelikož hlavní cestou eliminace azithromycinu jsou játra, má se azithromycin podávat pacientům s významným onemocněním jater opatrně. U azitromycinu byly hlášeny případy fulminantní hepatitidy potenciálně vedoucí k život ohrožujícímu selhání jater (viz bod 4.8). Někteří z těchto pacientů mohli mít stávající chorobu jater nebo mohli užívat jiné hepatotoxické léčivé přípravky. Při výskytu projevů a symptomů dysfunkce jater, jako je rychlý vznik astenie spojené se žloutenkou, tmavou močí, sklonem ke krvácení nebo hepatickou encefalopatií, je třeba ihned provést vyšetření/funkční testy jater. Pokud se dysfunkce jater objeví, je třeba podávání azithromycinu ukončit. U pacientů léčených deriváty ergotaminu byl současným podáváním některých makrolidových antibiotik vyvolán ergotismus. Ohledně možnosti interakce mezi deriváty ergotaminu a azithromycinem nejsou k dispozici žádné údaje. Kvůli teoretické možnosti ergotismu by se však azithromycin a ergotové deriváty současně podávat neměly (viz bod 4.5).

3

Stejně jako u jiných antibiotických přípravků se doporučuje sledování projevů superinfekce necitlivými organismy, včetně hub. Průjem související s Clostridium difficile (Clostridium difficile associated diarrhoea - CDAD) byl hlášen při podávání téměř všech antibakteriálních látek, včetně azithromycin, přičemž jeho závažnost se může pohybovat od mírného průjmu po fatální kolitidu. Léčba antibakteriálními látkami narušuje normální flóru tlustého střeva, což vede k přerůstání C. difficile. C. difficile vytváří toxiny A a B, které přispívají k rozvoji CDAD. Kmeny C. difficile vytvářející hypertoxin vedou k vyšší morbiditě a mortalitě, jelikož tyto infekce mohou být refrakterní vůči antimikrobiální léčbě a mohou vyžadovat kolektomii. Na CDAD se musí myslet u všech pacientů, kteří mají po podání antibiotik průjem. Je nutno pečlivě odebrat anamnézu, protože výskyt CDAD byl hlášen i po více než 2 měsících po podání antimikrobiálních látek. U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (rychlost glomerulární filtrace < 10 ml/min) byl pozorován 33% vzestup systémové expozice azithromycinu (viz bod 5.2). Při léčbě jinými makrolidy bylo pozorováno prodloužení srdeční repolarizace a intervalu QT, což představuje riziko vzniku srdečních arytmií a torsades de pointes. Podobný účinek azithromycinu nelze u pacientů se zvýšeným rizikem prodloužené srdeční repolarizace zcela vyloučit (viz bod 4.8). Proto je třeba opatrnosti při léčbě pacientů:

-

s vrozeným nebo doloženým získaným prodloužením intervalu QT.

-

současně léčených jinými léčivými látkami, o nichž je známo, že prodlužují interval

QT, jako jsou antiarytmika tříd IA a III, cisaprid a terfenadin. -

s poruchou rovnováhy elektrolytů, zejména v případech hypokalemie a

hypomagnesemie. -

s klinicky relevantní bradykardií, srdeční arytmií nebo těžkou srdeční nedostatečností.

U pacientů léčených azithromycinem byly hlášeny exacerbace symptomů myasthenie gravis a nový nástup syndromu myasthenie (viz bod 4.8). Bezpečnost a účinnost při prevenci nebo léčbě MAC u dětí nebyla stanovena. Před předepsáním azithromycinu je třeba zvážit následující: Azithromycin ve formě zrněného prášku pro přípravu perorální suspenze není vhodný k léčbě těžkých infekcí, při kterých je potřeba rychle dosáhnout vysokých koncentrací antibiotika v krvi. Azithromycin není lékem první volby při empirické léčbě infekcí v oblastech, kde je prevalence rezistentních izolátů 10 % nebo více (viz bod 5.1). V oblastech s vysokou incidencí rezistence k erythromycinu A je zvláště důležité brát v úvahu vývoj charakteru citlivosti k azithromycinu a jiným antibiotikům. Jako u jiných makrolidů byla v některých evropských zemích u azithromycinu hlášena vysoká míra rezistence u Streptococcus pneumoniae (> 30 %) (viz bod 5.1). To je třeba při léčbě infekcí způsobených Streptococcus pneumoniae brát v potaz. Streptokokové infekce Lékem první volby při léčbě faryngitidy/tonzilitidy způsobené Streptococcus pyogenes a také při profylaxi akutní revmatické horečky je obvykle penicilin. Azithromycin je obecně účinný proti streptokokům v orofaryngu, avšak k dispozici nejsou žádné údaje, které by prokazovaly účinnost azithromycinu při prevenci akutní revmatické horečky.

4

Sinusitida Při léčbě sinusitidy není azithromycin často lékem první volby. Akutní otitis media Při léčbě akutní otitis media není azithromycin často lékem první volby. Infikované popáleniny Azithromycin není k léčbě infikovaných popálenin indikován. Pohlavně přenosné nemoci V případě pohlavně přenosných nemocí je třeba vyloučit současnou infekci T. palladium. Neurologické nebo psychiatrické poruchy Azithromycin se má u pacientů s neurologickými nebo psychiatrickými poruchami používat opatrně. Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce: Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy, malabsorpcí glukosy a galaktosy nebo s nedostatkem sacharázy-isomaltázy by tento přípravek neměli užívat, protože obsahuje sacharosu (1,39 g na dávku). Přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce, granule pro perorální suspenzi na odměrné lžičce obsahuje aspartam a jeho podávání je třeba se vyhnout u pacientů s fenylketonurií. Přípravek Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce obsahuje 2,23 mmol sodíku v jedné dávce. To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s omezeným přísunem sodíku. 4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Antacida: Ve farmakokinetické studii zkoumající účinky současného podání antacid a azithromycinu nebyl žádný účinek na celkovou biologickou dostupnost pozorován, i když se maximální sérové koncentrace snížily přibližně o 25 %. Azithromycin se musí užívat nejméně 1 hodinu před nebo 2 hodiny po antacidech. Cetirizin: U zdravých dobrovolníků současné podávání 5denního režimu azithromycinu s cetirizinem v dávce 20 mg v ustáleném stavu nevedlo k žádné farmakokinetické interakci ani k žádným významným změnám intervalu QT. Didanosin (Dideoxyinosin): Nezdá se, že by současné podávání 1200 mg/den azithromycinu se 400 mg/den didanosinu u 6 HIV-pozitivních osob v porovnání s placebem ovlivňovalo farmakokinetiku didanosinu v ustáleném stavu. Digoxin: U některých makrolidových antibiotik bylo hlášeno, že u některých pacientů narušují mikrobiální metabolizaci digoxinu ve střevě. U pacientů léčených současně azithromycinem, což je příbuzné azalidové antibiotikuzm, a digoxinem, je třeba mít možnost zvýšených hladin digoxinu na zřeteli. Zidovudin: Jednorázové dávky 1000 mg a opakované dávky 1200 mg nebo 600 mg azithromycinu měly jen malý vliv na plasmatickou farmakokinetiku nebo vylučování močí zidovudinu či jeho glukuronidovaného metabolitu. Podávání azithromycinu však zvyšovalo koncentrace fosforylovaného zidovudinu, což je klinicky aktivní metabolit, v mononukleárech periferní krve. Klinický význam tohoto zjištění není jasný, avšak může být pro pacienty přínosem. Azithromycin významně neinteraguje se systémem jaterního cytochromu P450. Nemá se za to, že vstupuje do farmakokinetických lékových interakcí pozorovaných u erythromycinu a dalších

5

makrolidů. Indukce nebo inaktivace jaterního cytochromu P450 prostřednictvím komplexu cytochrom-metabolit se u azithromycinu nevyskytuje. Deriváty ergotaminu: Kvůli teoretické možnosti ergotismu se současné podávání azithromycinu a ergotových derivátů nedoporučuje (viz bod 4.4). Byly provedeny farmakokinetické studie mezi azithromycinem a následujícími léky, o nichž je známo, že podstupují významnou metabolizaci zprostředkovanou cytochromem P450. Astemizol, alfentanil: O interakcích s astemizolem nebo alfentanilem neexistují žádné známé údaje. Při současném podávání těchto léčiv s azithromycinem se doporučuje opatrnost, z důvodu známého zesílení účinku těchto léčiv při jejich současném podání s makrolidovým antibiotikem erythromycinem. Atorvastatin: Současné podávání atorvastatinu (10 mg denně) a azithromycinu (500 mg denně) nenarušovalo plasmatické koncentrace atorvastatinu (založeno na stanovení inhibice HMG CoA-reduktázy). Karbamazepin: Ve farmakokinetické interakční studii u zdravých dobrovolníků nebyly u pacientů současně užívajících azithromycin pozorovány žádné významné účinky na plasmatické hladiny karbamazepinu ani jeho aktivního metabolitu. Cimetidin: Ve farmakokinetické studii zkoumající účinky jediné dávky cimetidinu, podané 2 hodiny před azithromycinem, na farmakokinetiku azithromycinu nebylo pozorováno žádné narušení farmakokinetiky azithromycinu. Perorální antikoagulancia kumarinového typu: Ve farmakokinetické interakční studii azithromycin nenarušoval antikoagulační účinky jednorázové dávky 15 mg warfarinu podané zdravým dobrovolníkům. Existují poregistrační hlášení potencované antikoagulace po současném podání azithromycinu a perorálních antikoagulancií kumarinového typu. I když příčinná souvislost nebyla prokázána, je třeba věnovat pozornost frekvenci sledování protrombinového času, pokud se u pacientů léčených perorálními antikoagulancii kumarinového typu používá azithromycin. Cyklosporin: Ve farmakokinetické studii u zdravých dobrovolníků, jimž se 3 dny podávala perorální dávka azithromycinu 500 mg/den a poté se jim podala jedna perorální dávka 10 mg/kg cyklosporinu, bylo zjištěno, že výsledné hodnoty C

max a AUC0-5 cyklosporinu byly významně zvýšeny. V důsledku

toho je třeba zvýšené opatrnosti před zvažováním současného podávání těchto léčiv. Pokud je současné podávání těchto léčiv nezbytné, je třeba hladiny cyklosporinu sledovat a dávky dle toho upravit. Efavirenz: Současné podávání jednorázové dávky 600 mg azithromycinu a 400 mg efavirenzu denně po 7 dní nevedlo k žádným klinicky významným farmakokinetickým interakcím. Flukonazol: Současné podání jednorázové dávky 1200 mg azithromycinu nenarušovalo farmakokinetiku jednorázové dávky 800 mg flukonazolu. Celková expozice a biologický poločas azithromycinu nebyly současným podáváním flukonazolu změněny, avšak byl pozorován klinicky nevýznamný pokles C

max (18 %) azithromycinu.

Indinavir: Současné podání jednorázové dávky 1200 mg azithromycinu nemělo na farmakokinetiku indinaviru podávaného v dávce 800 mg třikrát denně po dobu 5 dní statisticky významný vliv. Methylprednizolon: Ve farmakokinetické interakční studii u zdravých dobrovolníků neměl azithromycin na farmakokinetiku methylprednizolonu žádný významný účinek.

6

Midazolam: U zdravých dobrovolníků nezpůsobilo současné podávání azithromycinu v dávce 500 mg/den po dobu 3 dní klinicky významné změny farmakokinetiky ani farmakodynamiky jednorázové dávky 15 mg midazolamu. Nelfinavir: Současné podávání azithromycinu (1200 mg) a nelfinaviru v ustáleném stavu (750 mg třikrát denně) vedlo ke zvýšeným koncentracím azithromycinu. Žádné klinicky významné nežádoucí účinky nebyly pozorovány a úprava dávky není nutná. Rifabutin: Současné podávání azithromycinu a rifabutinu neovlivnilo sérové koncentrace žádného z těchto léčiv. U pacientů současně léčených azithromycinem a rifabutinem byla pozorována neutropenie. I když neutropenie byla spojena s podáváním rifabutinu, příčinná souvislost s kombinací s azithromycinem nebyla prokázána (viz bod 4.8). Sildenafil: U normálních zdravých mužských dobrovolníků nebyl prokázán účinek azithromycinu (500 mg denně po dobu 3 dní) na AUC a Cmax sildenafilu nebo jeho hlavního metabolitu přítomného v

oběhu. Terfenadin: Farmakokinetické studie nehlásily žádné důkazy interakce mezi azithromycinem a terfenadinem. Vzácně byly hlášeny případy, u kterých možnost takové interakce nebylo možno zcela vyloučit; avšak specifický důkaz, že k takové interakci došlo neexistuje. Theofylin: Současné podávání azithromycinu a theofylinu zdravým dobrovolníkům neposkytlo žádné důkazy o klinicky významných farmakokinetických interakcích. Jelikož interakce jiných makrolidů s theofylinem hlášeny byly, doporučuje se bdělost ohledně projevů, které ukazují na zvýšení hladin theofylinu. Triazolam: U 14 zdravých dobrovolníků současné podávání azithromycinu v dávce 500 mg 1. den a 250 mg 2. den s 0,125 mg triazolamu 2. den nemělo v porovnání s triazolamem a placebem na farmakokinetické proměnné triazolamu významný vliv. Trimethoprim/sulfamethoxazol: Současné podávání trimethoprimu/sulfamethoxazolu DS (160 mg/800 mg) po dobu 7 dní s azithromycinem v dávce 1200 mg 7. den nemělo žádný významný vliv na maximální koncentrace, celkovou expozici ani vylučování do moči ani trimethoprimu, ani sulfamethoxazolu. Sérové koncentrace azithromycinu byly podobné sérovým koncentracím pozorovaným v jiných studiích. Perorální kontraceptiva: Perorální antibiotika mohou interferovat s enterohepatálním oběhem perorálních kontraceptiv snižováním jejich systémové dostupnosti a účinnosti. Farmakokinetická interakční studie prokázala, že 5denní léčba perorálním azithromycinem (500 mg první den, následně 250 mg denně) nemělo významný vliv na farmakokinetické parametry (AUC, Cmax, Tmax) ethinylestradiolu a levonorgestrelu. Absorpce perorálních kontraceptiv z gastrointestinálního traktu zjevně nebyla narušena. 4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství Ohledně podávání azithromycinu těhotným ženám nejsou k dispozici odpovídající údaje. Ve studiích reprodukční toxicity na zvířatech bylo prokázáno, že azithromycin prostupuje placentou, ale žádné teratogenní účinky nebyly pozorovány (viz bod 5.3). Bezpečnost azithromycinu, pokud jde o podávání

7

této léčivé látky v těhotenství, nebyla potvrzena. Proto má být azithromycin používán v těhotenství pouze, pokud je jednoznačně indikován. Kojení Azithromycin prostupuje do mateřského mléka. Protože není známo, zda může azithromycin mít nežádoucí účinky na kojence, má se kojení během léčby azithromycinem přerušit. U kojence je možný mimo jiné průjem, houbové infekce sliznic a senzitizace. Během léčby a až 2 dny po jejím ukončení se doporučuje mléko zlikvidovat. Poté může být kojení obnoveno. 4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Nejsou k dispozici žádné údaje naznačující, že by azithromycin mohl mít vliv na pacientovu schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při provádění těchto činností je třeba brát v potaz výskyt nežádoucích účinků závratí a křečí. 4.8

Nežádoucí účinky

Níže uvedená tabulka uvádí nežádoucí účinky zjištěné během klinických studií a po uvedení přípravku na trh podle třídy orgánových systémů a četnosti. Nežádoucí účinky zjištěné na základě poregistračních zkušeností jsou uvedeny kurzívou. Četnosti jsou definovány za pomoci následující zvyklosti: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny podle klesající závažnosti. Nežádoucí účinky možná nebo pravděpodobně související s azithromycinem na základě zkušeností z klinických studií a poregistračního sledování:

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Méně časté

Kandidóza, orální kandidóza, vaginální infekce

Není známo

Pseudomembranózní kolitida (viz bod 4.4)

Poruchy krve a lymfatického systému

Méně časté

Leukopenie, neutropenie

Není známo

Trombocytopenie, hemolytická anémie

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Angioedém, hypersenzitivita

Není známo

Anafylaktická reakce (viz bod 4.4)

Poruchy metabolismu a výživy

Časté

Anorexie

Psychiatrické poruchy

Méně časté

Nervozita

Vzácné

Agitovanost

Není známo

Agresivita, úzkost

Poruchy nervového systému

Časté

Závratě, bolest hlavy, parestézie, poruchy vnímání chuti

Méně časté

Hypestézie, ospalost, insomnie

Není známo

Synkopa, křeče, psychomotorická hyperaktivita, anosmie, ztráta vnímání chuti, parosmie, myasthenia gravis (viz bod 4.4)

Poruchy oka

Časté

Zhoršené vidění

Poruchy ucha a labyrintu

Časté

Hluchota

Méně časté

Zhoršení sluchu, tinitus

Vzácné

Vertigo

Srdeční poruchy

Méně časté

Palpitace

Není známo

Torsades de pointes (viz bod 4.4), arytmie (viz bod

8

4.4) včetně komorové tachykardie

Cévní poruchy

Není známo

Hypotenze

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Průjem, bolest břicha, nauzea, flatulence

Časté

Zvracení, dyspepsie

Méně časté

Gastritida, zácpa

Není známo

Pankreatitida, změna zbarvení jazyka

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté

Hepatitida

Vzácné

Poruchy funkce jater

Není známo

Selhání jater (viz bod 4.4)*, fulminantní hepatitida, nekróza jater, cholestatická žloutenka

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Časté

Vyrážka, svědění

Méně časté

Stevens-Johnsonův syndrom, fotosenzitivní reakce, kopřivka

Není známo

Toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Časté

Artralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Není známo

Akutní selhání ledvin, intersticiální nefritida

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

Únava

Méně časté

Bolest na hrudi, edém, celkový pocit nemoci, astenie

Vyšetření

Časté

Snížení počtu lymfocytů, zvýšení počtu eosinofilů, snížení hydrogenuhličitanu v krvi

Méně časté

Zvýšení aspartátaminotransferázy, zvýšení alaninaminotransferázy, zvýšení bilirubinu v krvi, zvýšení močoviny v krvi, abnormální hladiny draslíku v krvi

Není známo

Prodloužení intervalu QT na elektrokardiogramu (viz bod 4.4)

*které vzácně vedlo k úmrtí 4.9

Předávkování

Nežádoucí příhody, k nimž docházelo při vyšších než doporučených dávkách byly podobné nežádoucím příhodám pozorovaným při normálních dávkách. Při předávkování jsou indikována obecná symptomatická a podpůrná opatření podle potřeby. 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Celkové vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikacii; makrolidy; azithromycin, ATC kód: J01FA10 Mechanismus účinku Azithromycin je azalid, což je podtřída makrolidových antibiotik. Vazbou na 50S podjednotku ribosomu azithromycin brání translokaci peptidového řetězce z jedné strany ribosomu na druhou. Následkem toho se v citlivých organismech blokuje syntéza proteinů závislá na RNA.

9

Vztah farmakokinetiky a farmakodynamiky U azithromycinu je AUC/MIC hlavním parametrem vztahu farmakokinetiky/farmakodynamiky, který nejlépe koreluje s jeho účinností. Mechanismus rezistence Rezistence na azithromycin může být inherentní nebo získaná. U bakterií jsou tři hlavní mechanismy rezistence: změna cílového místa, změna transportu antibiotika a modifikace antibiotika. Mezi Streptococcus pneumoniae, beta-hemolytickým streptokokem skupiny A, Enterococcus faecalis a Staphylococcus aureus, včetně methicilin rezistentního S. aureus (MRSA), existuje na erythromycin, azithromycin, další makrolidy a linkosamidy úplná zkřížená rezistence. Hraniční koncentrace EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

Patogeny

citlivý (mg/l)

rezistentní (mg/l)

Staphylococcus spp.

1

> 2

Streptococcus spp. (skupiny A, B, C, G)

0,25

> 0,5

Streptococcus pneumonie

0,25

> 0,5

Haemophilus influenzae

0,12

> 4

Moraxella catarrhalis

0,25

> 0,5

Neisseria gonorrhoeae

0,25

> 0,5

Pro atypické patogeny, proti nimž azithromycin vykázal klinicky významnou účinnost, jako je Chlamydia spp., komplex Mycobacterium avium, Mycoplasma spp., Borrelia spp. a Helicobacter pylori, v současnosti žádné doporučené hraniční koncentrace EUCAST neexistují. Citlivost Prevalence získané rezistence se může geograficky a v čase lišit, přičemž jsou potřebné místní informace o rezistenci, zejména při léčení závažných infekcí. Tato informace poskytuje pouze přibližné vodítko ohledně pravděpodobnosti, že organismus bude na azithromycin citlivý. V případě potřeby je třeba vyhledat poradu s odborníkem, pokud místní prevalence rezistence je taková, že užitečnost léčiva je přinejmenším u některých typů infekcí sporná. Patogeny, u nichž může být rezistence problém: prevalence rezistence je rovna nebo vyšší než 10 % v nejméně jedné ze zemí Evropské unie. Tabulka: antimikrobiální spektrum azithromycinu

Běžně citlivé druhy Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Haemophilus influenzae* Moraxella catarrhalis* Neisseria gonorrhoeae

Další mikroorganismy

Chlamydophila pneumoniae Chlamydia trachomatis Legionella spp. Mycobacterium avium Mycoplasma pneumonia*

Druhy, u kterých může být získaná rezistence problém Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Staphylococcus aureus* (citlivý na methicilin)

10

Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae* Streptococcus pyogenes* (středně citlivý na erythromycin)

Další mikroorganismy

Ureaplasma urealyticum

Inherentně rezistentní organismy Aerobní grampozitivní mikroorganismy

Staphylococcus MRSA, MRSE Streptococcus pneumoniae – kmeny rezistentní na penicilin

Aerobní gramnegativní mikroorganismy

Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Klebsiella spp.

Anaerobní mikroorganismy

Skupina Bacteroides fragilis

* Klinická účinnost je prokázána citlivými izolovanými organismy ve schválených klinických

indikacích.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce Biologická dostupnost azithromycinu po perorálním podání je přibližně 37 %. Maximálních plasmatických hladin se dosahuje 2 až 3 hodiny po užití léčivého přípravku. Distribuce Po perorálním podání se azithromycin distribuuje do celého těla. Farmakokinetické studie jasně prokázaly, že azithromycin dosahuje vyšších hladin ve tkáních, než v plasmě (až 50násobek maximálních pozorovaných koncentrací v plasmě). To ukazuje, že látka se ve tkáních váže ve významném množství. Koncentrace v infikovaných tkáních, jako jsou plíce, tonzily a prostata jsou po jednorázové dávce 500 mg vyšší, než MRC90 nejčastěji se vyskytujících patogenů. Vazba azithromycinu na proteiny v séru je variabilní a mění se, v závislosti na sérové koncentraci, od 52 % při 0,05 mg/l do 12 % při 0,5 mg/l. Distribuční objem v ustáleném stavu je 31,1 l/kg. Eliminace Terminální plasmatický eliminační poločas úzce sleduje tkáňový depleční poločas trvající 2 až 4 dny. Přibližně 12 % intravenózně podané dávky azithromycinu se, za 3 dny, vyloučí nezměněno močí. Vysoké koncentrace nezměněného azithromycinu byly nalezeny v lidské žluči. V ní bylo rovněž detekováno 10 metabolitů (vzniklých N- a O- demethylací, hydroxylací desosaminu a aglykonových kruhů a rozštěpením kladinosového konjugátu). Porovnání kapalinových chromatografických a mikrobiologických vyhodnocovacích metod prokazuje, že tyto metabolity jsou mikrobiologicky inaktivní. Ve zvířecích modelech byly vysoké koncentrace azithromycinu nalezeny ve fagocytech. Rovněž bylo prokázáno, že během aktivní fagocytózy se uvolňují vyšší koncentrace azithromycinu než během inaktivní fagocytózy. U zvířecích modelů bylo prokázáno, že tento proces přispívá akumulaci azithromycinu v infikované tkáni. Farmakokinetika u zvláštních populací Renální insuficience Po jednorázové perorální dávce 1 g azithromycinu se střední hodnoty C

max a AUC0-120 u subjektů

s mírnou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (rychlost glomerulární filtrace 10 až 80 ml/min) v porovnání s normální funkcí ledvin (GFR > 80 ml/min) zvýšily o 5,1, respektive o 4,2 %. U osob s těžkou poruchou funkce ledvin se v porovnání s normálem střední hodnoty Cmax a AUC0-120 zvýšily o 61, respektive o 33 %.

11

Jaterní insuficience U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou funkce jater nejsou žádné důkazy o výrazné změně sérové farmakokinetiky azithromycinu v porovnání s normální funkcí jater. U těchto pacientů se zdá, že dochází ke zvýšení vylučování azitromycinu do moči, snad jako kompenzace snížené jaterní clearance. Starší osoby Farmakokinetika azithromycinu u starších mužů byla podobná farmakokinetice u mladých dospělých; avšak u starších žen, ačkoli byly pozorovány vyšší maximální koncentrace (zvýšené o 30 až 50 %), nedošlo k žádné významné akumulaci. Děti a dospívající Farmakokinetika byla hodnocena u dětí ve věku 4 měsíce až 15 let, které užívaly tobolky, granule nebo suspenzi. Při dávce 10 mg/kg 1. den následované 5 mg/kg 2. až 5. den je dosažená C

max mírně

nižší než u dospělých s 224 μg/l u dětí ve věku 0,6 až 5 let a po 3 dnech podávání a 383 μg/l u dětí ve věku 6 až 15 let. t

1/2 s hodnotou 36 h u starších dětí byl v rozmezí očekávaném pro dospělé.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V testech na zvířatech, při kterých použité dávky dosahovaly 40násobku klinických terapeutických dávek, bylo zjištěno, že azithromycin způsoboval reverzibilní fosfolipidózu, ale zpravidla nebyly pozorovány žádné skutečné toxikologické následky, které by s tímto jevem byly spojeny. Relevance tohoto zjištění pro lidi léčené azithromycinem v souladu s doporučeními není známa. Elektrofyziologická šetření prokázala, že azithromycin prodlužuje interval QT. Mutagenní potenciál V in-vitro a in-vivo testovacích modelech nebyl nalezen žádný důkaz potenciálu ke genetickým a chromosomovým mutacím. Reprodukční toxicita Ve studiích embryotoxicity na myších a potkanech nebyly pozorovány žádné teratogenní účinky. U potkanů vedly dávky azithromycinu 100 a 200 mg/kg tělesné hmotnosti/den k mírné retardaci fetální osifikace a přírůstku matek na váze. V peri-/postnatálních studiích na potkanech byly po léčbě azithromycinem v dávce 50 mg/kg/den a vyšší, pozorovány mírné retardace tělesného vývoje a zpoždění rozvoje reflexů. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce obsahuje gelanovou klovatinu (E418), sacharosu, karamelové aroma, aspartam (E951), fosforečnan sodný (E339), střední nasycené triacylglyceroly a mannitol (E421). Karamelové aroma obsahuje: přírodně identické aromatické látky, přírodní aromatické látky, maltodextrin (bramborový) (obsahující glukosu a siřičitan), arabskou gumu (E414), triacetin (E1518) a maltol. 6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

12

6.3

Doba použitelnosti

2 roky. 6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5

Druh obalu a velikost balení

Plastová lžička (polypropylen) obsahující granule je potažena mikroperforovanou plastovou fólií (polyester). Každá odměrná lžička je uzavřena v hliníkovém sáčku sestávajícím z hliníkové fólie potažené polypropylenem a orientovaným polyamidem uvnitř a PETP zvenčí. Velikosti balení: Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce 3 odměrné lžičky 6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

15/639/12-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.11.2012 10.

DATUM REVIZE TEXTU

14.11.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO TAM, KDE CHYBÍ VNĚJŠÍ OBAL, NA VNITŘNÍM OBALU Krabička na odměrné lžičky 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce granule pro perorální suspenzi na odměrné lžičce azithromycinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce Jedna odměrná lžička obsahuje azithromycinum dihydricum odpovídající azithromycinum 500 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam, sodík, sacharosu a maltodextrin (bramborový) (obsahující glukosu a siřičitan). Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Granule pro perorální suspenzi na odměrné lžičce. 3 odměrné lžičky 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 1.

Pomocí nůžek rozstřihněte zapečetěný hliníkový sáček podél zvlněného okraje. Dávejte pozor, abyste nepoškodili lžičku uvnitř sáčku. Lžičku podle pokynu vyjměte z jednotlivého sáčku. Lžička je potažena mikroperforovanou fólií. Tuto fólii neodstraňujte!

2.

Lžičku uchopte za rukojeť a pomalu ji vložte do sklenice vody z vodovodu nebo neperlivé balené vody.

3.

Lžičku držte pod vodou nejméně 30 sekund. Po 30 sekundách se granule na lžičce promění v kaši.

4.

Lžičku vyjměte z vody a sloupněte fólii. Polkněte všechnu kaši.

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 15/639/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Azitromycin Sandoz 500 mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO TAM, KDE CHYBÍ VNĚJŠÍ OBAL, NA VNITŘNÍM OBALU Hliníkový sáček na odměrnou lžičku 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Azitromycin Sandoz 500 mg granule na lžičce granule pro perorální suspenzi na odměrné lžičce azithromycinum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna odměrná lžička obsahuje azithromycinum dihydricum odpovídající azithromycinum 500 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje aspartam, sodík a sacharosu a maltodextrin (bramborový) (obsahující glukosu a siřičitan). Další údaje jsou uvedeny v příbalové informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Granule pro perorální suspenzi na odměrné lžičce. 1 odměrná lžička 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

1.

Pomocí nůžek rozstřihněte zapečetěný hliníkový sáček podél

zvlněného okraje. Dávejte pozor, abyste nepoškodili lžičku uvnitř

sáčku. Lžičku podle pokynu vyjměte z jednotlivého sáčku. Lžička je

potažena mikroperforovanou fólií. Tuto fólii neodstraňujte!

2.

Lžičku uchopte za rukojeť a pomalu ji vložte do sklenice vody

z vodovodu nebo neperlivé balené vody.

3.

Lžičku držte pod vodou nejméně 30 sekund. Po 30 sekundách se

granule na lžičce promění v kaši.

4.

Lžičku vyjměte z vody a sloupněte fólii. Polkněte všechnu kaši.

Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č.: 15/639/12-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.