Azibiot 500 Mg

Kód 0142164 ( )
Registrační číslo 15/ 409/07-C
Název AZIBIOT 500 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0142164 POR TBL FLM 3X500MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls119756/2011

Souhrn údajů o přípravku

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

AZIBIOT 500 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Potahované tablety: Azithromycinum dihydricum 524 mg, což odpovídá 500 mg azithromycinum v 1 potahované tabletě.Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety Popis přípravku: bílé oválné potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách; půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikaceAzitromycin je indikován k léčbě infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na azithromycin, jako jsou: infekce horních a dolních cest dýchacích: zánět středního ucha, sinusitidy,

faryngotonsilitidy, bakteriální bronchitidy a akutní exacerbace chronické bronchitidy, pneumonie.

infekce kůže a měkkých tkání: erythema migrans (1.stadium Lymské boreliózy),

erysipel, impetigo a sekundární pyodermie.

pohlavně přenosné choroby: azithromycin je indikován k léčbě nekomplikovaných

genitálních infekcí způsobených Chlamydia trachomatis nebo Neisseria gonorrhoeae (uretritida, cervicitida). Rovněž je indikován k léčbě měkkého vředu způsobeného Haemophilus ducreyi.

Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 50 kg tělesné hmotnosti.

Při použití přípravku je třeba dbát oficiálních doporučení pro správné používání antibakteriálních léčivých látek.

4.2

Dávkování a způsob podáníAzithromycin se užívá jednou denně, tablety mohou být užity s jídlem i před jídlem.Schéma dávkování (závisející na druhu infekce) je následující:Infekce horních a dolních cest dýchacích, infekce kůže a měkkých tkání (kromě migrujícího erytému): Celková terapeutická dávka je 1,5 g azithromycinu, rozdělená do dávek po 500 mg jednou denně po tři po sobě následující dny. Erythema migrans: 1 g azithromycinu (dvě 500 mg tablety) první den a dále 500 mg jednou denně po dobu dalších 4 dnů. Pohlavně přenosné choroby způsobené Chlamydia trachomatis, Heamophilus ducreyinebo citlivou Neisseria gonorrhoeae: 1 g azithromycinu jednorázově (dvě 500 mg tablety).Pacienti s poruchou renálních funkcí:

U pacientů s mírným a středním zhoršením renálních funkcí (clearance kreatininu 10 -80 ml/min) není třeba dávkování upravovat. U pacientů s těžkým poškozením ledvin (GFR < 10 ml/min) je třeba podávat s opatrností, protože systémová expozice může být zvýšená (viz. bod 5.2). Pacienti s poruchou jater:U pacientů s mírnou až střední poruchou funkce jater není třeba dávkování upravovat. Pacienty se závažnější jaterní chorobou je třeba pečlivě sledovat.

4.3

KontraindikaceAzithromycin je kontraindikován u pacientů s přecitlivělostí na léčivou látku nebo kteroukoli látku obsaženou v přípravku a při přecitlivělosti na některá příbuzná makrolidová antibiotika.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použitíStejně jako na erythromycin a další makrolidová antibiotika byly hlášeny závažné alergické reakce včetně angioedému a anafylaktické reakce (ve vzácných případech končící úmrtím). Játra jsou hlavní cestou vylučování azithromycinu, proto je třeba pečlivě zvážit jeho předepisování pacientům s poškozenými jaterními funkcemi. V průběhu léčby antibiotiky je třeba pečlivě sledovat klinické příznaky růstu necitlivých mikroorganismů, jako jsou plísně. Téměř u všech antibiotik byla zaznamenána pseudomembranózní kolitida, která může být rozdílné intenzity, až ohrožující život. Při léčbě makrolidovými antibiotiky může dojít k arytmii, zejména u pacientů s prodlouženým intervalem QT.Po léčbě azithromycinem bylo hlášeno torsades de pointes u pacienta s anamnézou arytmie.

U pacientů trpících neurologickými nebo psychiatrickými chorobami by měl být azithromycin podáván s opatrností.

Není dostatečná zkušenost s ohledem na bezpečnost a účinnost azithromycinu při dlouhodobém podávání v uvedených indikacích. V případě rychle se opakujících infekcí by měla být zvážena léčba jiným antibiotikem.

Tablety azithromycinu nejsou vhodné pro léčbu těžkých infekcí, kde je potřeba rychle dosáhnout vysoké koncentrace antibiotika v krvi.

Může se vyskytnout zkřížená rezistence s jinými makrolidovými antibiotiky (viz bod 5.1).

Tento léčivý přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými problémy s intolerancí galaktózy, Lappovou deficiencí laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento léčivý přípravek neměli užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakcePotahové tablety se vzájemně neovlivňují s potravou.Antacida: maximální koncentrace azithromycinu v krevní plazmě se snížily až o 30 %. Proto azithromycin a antacida by se neměly užívat současně. Azibiot 500 mg by se měl užívat alespoň 2 hodiny před podáním nebo 2 hodiny po podání antacida.Theofylin: není žádný důkaz o farmakokinetické interakci mezi azithromycinem a theofylinem při současném podávání zdravým dobrovolníkům. Avšak současné

užívání makrolidových antibiotik a theofylinu prokázalo vzestup sérové koncentrace theofylinu. Proto je vhodné pečlivé sledování pacientů nebo, v případě možnosti, sledování hladin theofylinu v krevní plazmě.Perorální antikoagulancia kumarinového typu: ve farmakokinetické interakční studii azihtromycin neměnil antikoagulační účinek jedné dávky 15 mg warfarinu podávaného zdravým dobrovolníkům. Uvádějí se případy zvýšení antikoagulačního účinku po současném podávání azithromycinu a perorálních antikoagulancií kumarinového typu. I když nebyl zjištěn kauzální vztah, je třeba častějšího sledování protrombinového času.Karbamazepin: ve farmakokinetické interakční studii na zdravých dobrovolnících nebyly zjištěny žádné významné účinky na hladinu karbamazepinu nebo jeho aktivních metabolitů v krevní plazmě. Ergotamininové deriváty: vzhledem k teoretické možnosti ergotismu by se neměly současně podávat azithromycin a ergotaminové deriváty. Cyklosporin:

některá

makrolidová

antibiotika

interferují

s metabolismem

cyklosporinu. Při nedostatku údajů z farmakokinetických či klinických studií o možné interakci mezi azithromycinem a cyklosporinem je třeba opatrnosti při podávání těchto léků společně. Jestliže je společné podávání nezbytné, je třeba kontrolovat plazmatické hladiny cyklosporinu a upravit na základě nich dávkování.Digoxin: makrolidová antibiotika zhoršují metabolismus digoxinu (ve střevě). Zvyšují plazmatické hladiny digoxinu. Terfenadin: ve farmakokinetických studiích nebyl zjištěn žádný důkaz o interakci mezi azithromycinem a terfenadinem. Vzácně se uvádějí případy, ve kterých nelze zcela vyloučit možnost této interakce. Avšak neexistuje žádný specifický důkaz o této interakci.

Neprokázalo se, že by azithromycin snižoval clearance léků metabolizovaných cytochromem P450. Je známo, že makrolidová antibiotika reagují s digoxinem, cyklosporinem, astemizolem, triazolamem, midazolamem či alfentanilem. Ačkoli neexistují žádné údaje o interakci azithromycinu a výše uvedených léků, doporučuje se pečlivé monitorování pacientů při současném podávání těchto léků. Zidovudin: Jednotlivé dávky 1000 mg a opakované dávky 1200 mg nebo 600 mg azithromycinu neovlivnily plazmatickou farmakokinetiku zidovudinu a jeho glukuronidového metabolitu a jejich vylučování močí. Azithromycin však zvýšil koncentraci fosforylovaného zidovudinu, klinicky aktivního metabolitu, v periferních mononukleárních buňkách. Klinický význam tohoto nálezu není jasný, ale může být přínosem pro pacienty.Didanosin: Denní dávky 1200 mg azithromycinu podávaného u 6 dobrovolníků současně s didanosinem neměly vliv na farmakokinetiku didanosinu ve srovnání s placebem.Rifabutin: Současné užívání azithromycinu a didanosidu nebo rifabutinu může ovlivnitsérové koncentrace obou látek. U pacientů léčených současně azithromycinem a rifabutinem byla pozorována neutropenie.

4.6

Těhotenství a kojeníTěhotenství:Reprodukční studie na zvířatech prokázaly, že azithromycin přechází placentární bariérou, avšak nebyl nalezen žádný důkaz poškození plodu. Bezpečnost užívání v průběhu těhotenství nebyla zjišťována. U těhotných žen by se měl azithromycinužívat pouze ve zvlášť závažných důvodech bez jiné alternativní možnosti.Kojení:

Azithromycin přechází do mateřského mléka. Protože není známo, zda azithromycin může způsobit nežádoucí účinky u kojeného dítěte, kojení by mělo být během těhotenství přerušeno. Mimo jiné se může u kojeného dítěte vyskytnout průjem, plísňové onemocnění sliznic, stejně jako přecitlivělost. Doporučuje se zlikvidovat mateřské mléko produkované během léčby a ještě dva dny po jejím ukončení. Potom může kojení pokračovat.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie sledující účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly prováděny. Přesto by měla být brána v úvahu možnost výskytu nežádoucích účinků, jako je závrať a křeče, při těchto činnostech.

4.8

Nežádoucí účinkyNežádoucí účinky jsou většinou mírné, krátce trvající a nejsou důvodem k přerušení léčby. Byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

V každé skupině frekvence výskytu jsou nežádoucí účinky uvedeny v pořadí dle klesající závažnosti.

Poruchy krve a lymfatického systému

Vzácné (0,01 % - 0,1 %)

Trombocytopenie, hemolytická anémie, příležitostně byla v klinických studiích hlášena přechodná a mírná neutropenie, ale příčinná souvislost s užíváním azithromycinu nebyla prokázána.

Psychiatrické poruchy

Vzácné (0,01 % - 0,1 %)

Agresivita, agitovanost, úzkost, nervozita, depersonalizace, u starších pacientů se může objevit delirium.

Poruchy nervového systému

Méně časté (0,1 % - 1 %)

Závratě, somnolence, bolest hlavy, křeče, porucha vnímání vůně a poruchy chuti

Vzácné (0,01 % - 0,1 %)

Parestézie, synkopa a astenie, insomnie, hyperaktivita.

Ušní poruchy

Vzácné (0,01 % - 0,1 %)

Porucha sluchu, hluchota, tinitus při delším užívání, většinou reversibilní.

Srdeční poruchy

Vzácné (0,01 % - 0,1 %)

Palpitace, arytmie (včetně ventrikulární tachykardie). Potenciální riziko prodloužení QT intervalu a torsades de pointes, především u rizikových pacientů.

Gastrointestinální poruchy

Časté (1 % - 10 %)

Nauzea, zvracení, průjem, bolest břicha, křeče v břiše.

Méně časté (0,1 % - 1 %)

Únik stolice (v důsledku dehydratace), flatulence, anorexie, poruchy trávení.

Vzácné (0,01 % - 0,1 %)

Zácpa, zbarvení

jazyka, pankreatitida,

zbarvení zubů, pseudomembranózní kolitida.

Poruchy jater a žlučových cest

Vzácné (0,01 % - 0,1 %)

Abnormální

hodnoty

jaterních

testů,

hepatitida a cholestatická žloutenka, vzácně jaterní nekróza a selhání jater, které vzácně vedlo k smrti.

Poruchy kůže a podkoží

Méně časté (0,1 % - 1 %)

Alergické reakce zahrnující svědění a vyrážku

Vzácné (0,01 % - 0,1 %)

Alergické reakce zahrnující angioedém, urtikárii a fotosenzitivitu; závažné kožní reakce včetně erythema multiforme, Steven´s-Johnsonova syndromu a toxické epidermální nekrolýzy.

Poruchy pohybového systému a pojivové tkáně

Méně časté (0,1 % - 1 %)

Artralgie

Poruchy ledvin a močových cest

Vzácné (0,01 % - 0,1 %)

Intersticiální nefritida, akutní selhání ledvin

Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů

Méně časté (0,1 % - 1 %)

Vaginitida

Celkové a jinde nezařazené poruchy a lokální reakce po podání

Vzácné (0,01 % - 0,1 %)

Anafylaxe s edémem (vzácně fatální), astenie, kandidóza

4.9

PředávkováníNežádoucí účinky, které se vyskytují při vyšších než doporučených dávkách, jsou podobné účinkům vyskytujícím se při normálních dávkách. V případě předávkování je léčba symptomatická se zajištěním vitálních funkcí.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Makrolidové antibiotikum, ATC kód: J01FA10Azithromycin je první sloučeninou třídy antibiotik chemicky známých jako azalidy. Chemicky se odvozuje od vložení atomu dusíku do laktonového kruhu erytromycinu A. Chemický název azitromycinu je 9-deoxy-9a-aza-9a-methyl-9a-homoerytromycin A. Jeho molekulová hmotnost je 749,0.

Azithromycin působí inhibicí bakteriální proteinové syntézy spojením s podjednotkou 50s ribosomu a inhibicí peptidové translokace.Azithromycin je aktivní in vitro proti širokému spektru grampozitivních a gramnegativních mikroorganismů.

Limity:Schopnost azithromycinu potlačit typické bakteriální patogeny:NCCLS:

-

Citlivý ≤ 2 mg/l; střední 4 mg/l; resistentní ≥ 8 mg/l

-

Haemophilus spp.: citlivý ≤ 4 mg/l

-

Streptococcus pmeumoniae and Streptococcus pyogenes: citlivý ≤ 0.5 mg/l;

střední 1 mg/l; resistentní ≥ 2 mg/lNárodní limity se mohou lišit od doporučených NCCLS.V současnosti nejsou doporučené NCCLS limity azithromycinu pro Neisseria gonorrhoeae a Moraxella catarrhalis. V současnosti neexistují doporučené NCCLS limity pro atypické patogeny jako Chlamydia spp., Mycobacterium avium Complex, Mycoplasma spp., Borrelia spp. a Helicobacter pylori, proti kterým azithromycin prokázal klinicky signifikantní aktivitu.Prevalence resistence se může lišit geograficky a s obdobím pro určité druhy, proto je žádoucí lokální informace o resistenci zejména při léčbě těžkých infekcí. Tato informace poskytuje pouze přibližný vodítko pro pravděpodobnost, že organismus bude citlivý na azithromycin.

Následující bakterie jsou citlivé vůči azithromycinu in vitro:

Druh

Podíl získaně rezistentních druhů (%)

Běžně citlivé druhyGram- pozitivní aerobní bakterieCorynebacterium diphteriae -Staphylococcus aureus

citlivý na

methicillin

0-19

Coagulase -neg.staphylococci - citlivé na methicillin

-

Streptococcus pneumoniae Erythromycin- sensitivní Penicilin-sensitivní

5-37-3-23

Streptococcus pyogenes Erythromycin-sensitivní

0-4321

Streptococci viridans- skupina

20-32

Gram-negativní aerobní bakterieBordetella pertusis

-

Escherichia coli-ETEC

-

Escherichia coli- EIEC

-

Haemophilus influenzae

0-2

Haemophilus ducreyi

-

Legionella spp.

-

Moraxella catarrhalis Erythromycin-sensitivní Erythromycin-středně citlivá

0-2--

Neisseria gonorrhoae

0

Pasteurella mutocida

-

Anaerobní bakterieClostridium perfringens.

-

Fusobacterium nucleatumFusobacterium necrophorum

--

Prevotella spp.

-

Porphyromonas spp. -Propionibacterium spp.

-

Ostatní mikroorganismyBorelia burgdorferi

-

Chlamydia pneumoniae

-

Chlamydia trachomatis -Helicobacter pylori

-

Listeria spp.

-

Mycobacterium avium Complex

-

Mycoplasma pneumoniae

-

Ureaplasma urelyticum

-

Druhy, u nichž získaná resistence může být problémemGram-positivní aerobníStreptococcus pneumoniae Penicilin-středně citlivý Penicilin-resistentní Erythromycin-středně citlivý

20-6223-78-

Streptococcus pyogenes Erythromycin-středně citlivý

-

Streptococcus viridans skupina Penicilin - středně citlivý

-

Gram-negativní aerobníMoraxella

catarrhalis

erythromycin

resistentníAnaerobníPeptostreptococcus spp.

-

Resistentní organismyGram-positivní aerobníCorynebacteruim spp.

-

Enterococcus spp.

-

Staphylococci MRSA, MRSE

Resistentní

Streptococcus pneumoniae Erythromycin-reistentní Penicilin a erythromycin resistentní

--

Streptococcus pyogenes Erythromycin-resistentní

-

Streptococcus viridans skupina Penicilin-resistentní Erythromycin-resistentní

--

Gram-negativní aerobníPseudomonas aeruginosa

-

Aerobní

Bacteroides fragilis skupina

-

Zkřížená resistence

Úplná zkřížená resistence je mezi erythromycinem, azithromycinem, dalšími makrolidy a linkosamidy pro Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta-hemolyticus skupiny A, Enterococcus spp. a Staphylococcus aureus včetně Staphylococcus aureus resistentní na methicillin (MRSA).S. pneumoniae citlivé na penicilin jsou pravděpodobně citlivější na azithromycin, než jsou kmeny S. pneumoniae resistentní na penicilin. S. aureus resistentní (MRSA) je pravděpodobně méně citlivý na azithromycin než S. aureus citlivý na methicillin (MSSA).

Indukce významné resistence u modelů in vitro a in vivo je ≤1 nárůstu ředění u MIC pro S. pyogenes, H. influenzae a Enterobacteriacae po devíti subletálních pasážích léčivé látky a vzestup ve třech ředěních pro S. aureus a vývoj in vitro resistence způsobené mutací je vzácný.

5.2

Farmakokinetické vlastnostiAbsorpce:Biologická dostupnost je zhruba 37 %. Maximální koncentrace v krevní plazmě je dosažena v průběhu 2 až 3 h.Distribuce:Po perorálním podání se azithromycin v široké míře distribuuje v organismu.Farmakokinetické studie prokázaly tkáňové hladiny azithromycinu mnohem vyšší, než jsou plazmatické hladiny (až 50-násobky maximální koncentrace v krevní plazmě), což ukazuje na významnou vazbu azithromycinu ve tkáních. Vysoké koncentrace azithromycinu v plicích, tonsilách a prostatě přetrvávají dokonce i v době, kdy koncentrace v krevní plazmě klesají pod detekovatelné hladiny. Koncentrace v cílových tkáních, jako jsou plíce, tonsily a prostata, převyšují MIC90 normálních patogenních zárodků po jednotlivé dávce 500 mg.Vylučování:Poločasy eliminace krevní plazmy odrážejí poločas eliminace ze tkání mezi dvěma až čtyřmi dny.Vysoké koncentrace nemodifikovaného léku se nacházejí ve žluči spolu s 10 metabolity, produkty N- a O-demethylace následkem hydrogenace deoxyaminu a aglukonového kruhu a hydrolýzy kladinosového konjugátu.U starších dobrovolníků (65 let), hodnoty pod křivkou plazmatické koncentrace proti času (AUC) po 5-denní léčbě byly nepatrně vyšší než hodnoty pozorované u mladých dobrovolníků (40 let), avšak tento rozdíl nemá žádný klinický význam, a proto není třeba doporučovat úpravy dávkování.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Ve studiích prováděných na zvířatech byly pozorovány vysoké koncentrace azithromycinu ve fagocytech. V experimentálních modelech jsou koncentrace uvolněného azithromycinu vyšší při aktivní fagocytóze než v nestimulovaných fagocytech. U zvířat to vede k ukládání vysokých koncentrací azithromycinu v infekčních ložiscích. Ve studiích na zvířatech s vysokými dávkami bylo zjištěno, že po podání koncentrací, které jsou 40-násobkem těch, které se užívají v klinické praxi, způsobuje azithromycin

reverzibilní fosfolipidózu, obecně bez zaznamenatelných toxikologických následků. Neexistuje žádný důkaz, že totéž platí pro užívání azithromycinu u lidí.

KarcinogenitaNebyly prováděny dlouhodobé studie na karcinogenitu na zvířatech, protože azithromycin je určen pouze pro krátkodobou léčbu a žádné náznaky karcinogenního působení nebyly pozorovány.MutagenitaU azithromycinu se neprokázal žádný mutagenní potenciál při standardním in vitro a in vivo testování genových a chromozómových mutací.Reprodukční toxicitaPři testech na potkanech nebyly pozorovány žádné teratogenní účinky azithromycinu. U těhotných potkanů, kterým se podávalo 100-200 mg/kg azithromycinu denně, bylo pozorováno mírné snížení nárůstu tělesné hmotnosti matky a retardace tvorby kostí u plodu. Při testování perinatální a postnatální toxicity u potkanů při dávkách 50 mg/kg/den a více byla pozorována mírná retardace fyzického vývoje.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látekPředbobtnalý škrob, krospovidon, hydrogenfosforečnan vápenatý, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát, hypromelosa, oxid titaničitý (E171), monohydrát laktosy, triacetin.

6.2

InkompatibilityNejsou známy.

6.3

Doba použitelnosti5 let

6.4

Zvláštní opatření pro uchováváníTento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení: Al /PVC blistr, krabička Velikost balení: 3 potahované tablety po 500 mg

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIKRKA, d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO15/409/07-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE12.9.2007

10.

DATUM REVIZE TEXTU

10.8.2011


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.