Arkolamyl 10 Mg

Kód 0141786 ( )
Registrační číslo 68/ 687/10-C
Název ARKOLAMYL 10 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire, Velká Británie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0141780 POR TBL DIS 10X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0141789 POR TBL DIS 100X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0141790 POR TBL DIS 112X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0141781 POR TBL DIS 28X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0198698 POR TBL DIS 28X1X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0141782 POR TBL DIS 30X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0141783 POR TBL DIS 56X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0141784 POR TBL DIS 60X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0141785 POR TBL DIS 70X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0141786 POR TBL DIS 84X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0141787 POR TBL DIS 90X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání
0141788 POR TBL DIS 98X10MG Tableta dispergovatelná v ústech, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ARKOLAMYL 10 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls146004/2011a příloha k sp.zn. sukls90648/2012, sukls242204/2011, sukls131072/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Arkolamyl 5 mg

Arkolamyl 10 mg

tablety dispergovatelné v ústech

olanzapinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je přípravek Arkolamyl a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arkolamyl užívat3. Jak se přípravek Arkolamyl užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak přípravek Arkolamyl uchovávat6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ARKOLAMYL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Arkolamyl patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných antipsychotika.Arkolamyl se používá k léčbě nemoci, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo cítíte věci, které nejsou přítomny, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se. Lidé trpící toutonemocí se rovněž mohou cítit sklíčeně, úzkostně nebo v napětí.Arkolamyl se také používá na léčbu stavu, jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie, mnohem menší potřeba spánku než obvykle, překotná řeč a myšlenky a někdy výrazná podrážděnost. Je také stabilizátorem nálady, který zabraňuje znovuobjevení zneschopňujících extrémů nálady ve smyslu povznesené nebo pokleslé (depresivní) nálady, které tento stav provázejí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ARKOLAMYLUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Arkolamyl

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý(á) na olanzapin nebo na kteroukoli další složku přípravku Arkolamyl. Přecitlivělost se projeví jako vyrážka, svědění, opuchlý obličej, oteklé rty nebo dušnost. Dojde-li k tomu po užití přípravku Arkolamyl, oznamte to ošetřujícímu lékaři.

jestliže trpíte očními problémy, jako je určitý typ glaukomu (zvýšený nitrooční tlak).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Arkolamyl je zapotřebí

Léky tohoto typu mohou způsobovat mimovolní pohyby, zejména obličeje nebo jazyka. Dojde-li k tomu po podání přípravku Arkolamyl, oznamte to lékaři.

Velmi vzácně mohou léky tohoto typu způsobovat horečku, zrychlené dýchání, pocení, svalovou ztuhlost a otupělost nebo ospalost. Dojde-li k tomu, oznamte to ihned lékaři.

U pacientů užívajících olanzapin bylo pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti. Vy a Váš lékař byste měli pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.

U pacientů užívajících olanzapin byly pozorovány vysoké hladiny cukru v krvi a zvýšené hladiny tuků (triglyceridů a cholesterolu). Váš lékař by měl provést vyšetření krve z důvodukontroly hladiny cukru a některých tuků v krvi dříve, než začnete olanzapine užívat a následněpravidelně během léčby.

Pokud Vy nebo někdo z Vaší rodiny trpěl v minulosti tvorbou krevních sraženin, protože tyto přípravky jsou spojovány s tvorbou krevních sraženin

Užití přípravku Arkolamyl u starších pacientů s demencí se nedoporučuje, protože může mít vážné nežádoucí účinky.

Trpíte-li některou z následujících chorob, oznamte to co nejdříve ošetřujícímu lékaři:

 cukrovka srdeční onemocnění onemocnění jater nebo ledvin Parkinsonova nemoc padoucnice (epilepsie) potíže s prostatou střevní neprůchodnost (paralytický ileus) krevní onemocnění mozková mrtvice nebo malá mozková příhoda (přechodné příznaky mrtvice)

Pokud trpíte demencí, sdělte prosím Vašemu lékaři, zda jste někdy v minulosti prodělal/a mozkovou mrtvici nebo malou mozkovou příhodu.

Je-li vám více než 65 let, může lékař jako běžné opatření kontrolovat váš krevní tlak.

Přípravek Arkolamyl není určen pacientům do 18 let věku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyBěhem léčby přípravkem Arkolamyl užívejte jiné léky pouze se souhlasem vašeho lékaře. Současné užívání přípravku Arkolamyl s léky proti depresím, úzkosti, nebo s takovými, které vám pomáhají spát (trankvilizéry), může způsobovat ospalost.

Užíváte-li fluvoxamin (antidepresivum) nebo ciprofloxacin (antibiotikum), měli byste o tom informovatlékaře, protože může být nutné změnit dávky přípravku Arkolamyl.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávnédobě, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zvláště upozorněte lékaře, užíváte-liléky na Parkinsonovu nemoc.

Užívání přípravku Arkolamyl s jídlem a pitímBěhem léčby přípravkem Arkolamyl byste neměli pít žádný alkohol, kombinace přípravku Arkolamyl salkoholem může totiž způsobovat ospalost.

Těhotenství a kojeníV případě těhotenství nebo podezření na těhotenství informujte co nejdříve lékaře. Během těhotenství přípravek neužívejte, pokud jste se o tom neporadila s lékařem. Tento lék by vám neměl být podán, kdyžkojíte, jelikož se malé množství přípravku Arkolamyl může dostat do mateřského mléka.

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Arkolamyl v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůLéčba přípravkem Arkolamyl může způsobovat pocit ospalosti. V tomto případě neřiďte motorová vozidla, neobsluhujte stroje a uvědomte svého lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravkuArkolamyl obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vás lékař informoval, že trpíte nesnášenlivostí některýchcukrů, kontaktujte před užíváním tohoto léčivého přípravku Vašeho lékaře.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ARKOLAMYL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Arkolamyl přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte sese svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, kolik tablet přípravku Arkolamyl brát a jak dlouho je užívat. Denní dávka přípravku Arkolamyl se pohybuje mezi 5 a 20 mg. Objeví-li se znovu příznaky nemoci, oznamte to lékaři, ale nepřestávejte s užíváním přípravku Arkolamyl, pokud tak lékař nerozhodne.

Tablety přípravku Arkolamyl byste měli užívat jednou denně dle pokynů svého lékaře. Pokuste se tablety užívat vždy ve stejnou denní dobu, není důležité, zda během jídla či nalačno. Tablety přípravku Arkolamyl jsou určeny k podání ústy.

Tablety přípravku Arkolamyl se snadno lámou, proto s nimi zacházejte opatrně. Tablety se nedotýkejtevlhkýma rukama, může se tím snadno porušit.

1. Blistr uchopte za okraje a opatrně odtrhněte jedno políčko blistru podél perforací.2. Opatrně odloupněte zadní krycí fólii3. Jemně tabletu vytlačte z blistru4. Tabletu si vložte do úst. Rozpustí se přímo v ústech, takže ji můžete snadno spolknout.

Tabletu můžete rovněž vhodit do sklenice plné vody, pomerančového nebo jablečného džusu, mléka nebokávy a zamíchat. U některých nápojů může dojít ke změně barvy nebo k zakalení. Nápoj ihned vypijte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Arkolamyl, než jste měl(a)U pacientů, kteří užili větší množství přípravku Arkolamyl než měli, se projevily následující příznaky:

zrychlení srdečního tepu, neklid/agresivita, problémy s řečí, nezvyklé pohyby (zvláště tváře nebo jazyka),snížená úroveň vnímání. Další známky mohou být: náhlá zmatenost, křeče (epileptické), kóma(bezvědomí), kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, ztuhlosti svalů a ospalosti či spavosti, zpomalení dýchání, aspirace (vdechnutí např. potravy nebo tekutiny), vysoký nebo nízký krevní tlak, abnormální srdeční rytmus. Uvědomte ihned svého lékaře nebo nemocnici. Ukažte lékaři své balení přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Arkolamyl:Vezměte si přípravek ihned, jak si to uvědomíte. Neberte si dvě dávky během jednoho dne.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ArkolamylNepřestávejte užívat přípravek pouze proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravek Arkolamylužíval/a tak dlouho, jak určil Váš lékař.

Pokud ukončíte užívání přípravku Arkolamyl náhle, mohou se u vás objevit příznaky jako je pocení, neschopnost spát, třes, úzkost nebo nevolnost a zvracení. Váš lékař Vám pravděpodobně navrhne před ukončením léčby snižovat dávku postupně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Arkolamyl nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 pacienta z 10

Přibývání na váze

Spavost

Zvýšení hodnot hormonu prolaktinu v krvi

Časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientů ze 100

Změny hladin některých krvinek a tuků v krvi

Zvýšení hladiny cukrů v krvi a moči

Pocit zvýšeného hladu

Závratě

Neklid

Třes

Svalová ztuhlost nebo křeče (včetně svalů ovládajících pohyby očí)

Problémy s řečí

Neobvyklé pohyby (obzvlášť obličeje a jazyka)

Zácpa

Sucho v ústech

Vyrážka

Slabost

Silná únava

Hromadění vody vedoucí k otokům rukou, kotníků nebo nohou

Někteří nemocní mohou na počátku léčby pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení (s pomalou srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu nebo sedu. Tyto pocity obvykle samyzmizí, v opačném případě to oznamte svému lékaři.

Sexuální dysfunkce jako je pokles libida u mužů a žen nebo erektilní dysfunkce u mužů.

Méně časté nežádoucí účinky: projevují se u 1 až 10 pacientů z 1 000

Pomalá srdeční činnost

Přecitlivělost na sluneční světlo

Močová inkontinence (neschopnost udržet moč)

Padání vlasů

Absence nebo pokles četnosti menstruačního krvácení

Změny prsou u mužů i žen jako je abnormální produkce mléka nebo abnormální zvětšování

Krevní sraženiny v žilách, zejména v nohách (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí v noze), které mohou cestovat v krevních cévách do plic a způsobovat bolest na hrudi a potíže s dýcháním. Jestliže zaznamenáte některý z těchto příznaků, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Další možné nežádoucí účinky: jejich četnost nemůže být z dostupných údajů odhadnuta

Alergické reakce (např. otok v ústech a krku, svědění, vyrážka)

Vývoj cukrovky nebo zhoršení stavu cukrovky, občas spojené s ketoacidózou (ketony v krvinebo moči) nebo bezvědomím

Snížení normální tělesné teploty

Křeče, obvykle spojené s jejich předchozím výskytem (epilepsie)

Kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a otupělosti neboospalosti

Křeče svalů ovládajících pohyby očí, způsobující protáčení očí

Abnormální srdeční rytmus

Náhlé nevysvětlitelné úmrtí

Zánět slinivky břišní způsobující silné bolesti břicha, horečku a nevolnost

Jaterní onemocnění projevující se zežloutnutím pokožky a bělma očí

Svalové onemocnění projevující se bolestmi nejasného původu

Potíže při močení

Prodloužená a/nebo bolestivá erekce

Během užívání olanzapinu se může u starších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal plic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota, zarudnutí kůže a poruchy chůze. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí.

U pacientů s Parkinsonovou chorobou může Arkolamyl zhoršovat její příznaky.

Užívání léků tohoto typu po delší dobu vyvolává vzácně u některých žen tvorbu mléka, vynechání či nepravidelnost menstruačního cyklu. V případě přetrvávání těchto účinků oznamte tuto skutečnost lékaři.Velmi vzácně se u dětí narozených matkám, které užívaly přípravek Arkolamyl ve třetí třetině těhotenství, objevil třes, ospalost nebo netečnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebolékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ARKOLAMYL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Arkolamyl nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „Použitelné do:“.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce.

Přípravek Arkolamyl uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Prosíme, vraťte nepoužitelné léčivo do lékárny. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vodnebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Arkolamyl obsahujeLéčivou látkou je olanzapinum. Jedna tableta přípravku Arkolamyl obsahuje 5 mg nebo 10 mg léčivé látky.Pomocnými látkami jsou: krospovidon (typ A), monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý,hyprolosa, mátové aroma v prášku (silice máty peprné, deterpenovaná silice máty rolní, cineol, menthon,isomenthon, methylacetát, menthol), mastek, magnesium-stearát.

Jak přípravek Arkolamyl vypadá a co obsahuje toto baleníArkolamyl 5 mgŽlutá, kulatá, bikonvexní tableta, průměr 6,0 mm ± 0,1 mm, tloušťka 2,6 mm ± 0,2 mm.

Arkolamyl 10 mgŽlutá, kulatá, bikonvexní tableta, průměr 8,2 mm ± 0,1 mm, tloušťka 2,4 mm ± 0,2 mm.

Tableta dispergovatelná v ústech je technický název pro tabletu, která se rozpustí přímo ve Vašich ústech, takže se snadno polyká.

Blistry:Papírová krabička.Velikost balení: 10, 28, 30, 56, 60, 70, 84, 90, 98, 100, 112 tablet dispergovatelných v ústech.

Jednodávkové blistry:Papírová krabička obsahující 28x1 tabletu dispergovatelnou v ústech.

Držitel rozhodnutí o registraci :Generics [UK] Ltd.Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

Výrobce :McDermott Laboratories Ltd., t/a Gepard Laboratories, Dublin, IrskoPharmathen S.A., Palllini Attikis, Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:Belgie

Arkolamyl

Česká republika

Arkolamyl

Dánsko

Arkolamyl

Finsko

Arkolamyl

Francie

Arkolamyl

Itálie

Arkolamyl

Irsko

Arkolamyl

Maďarsko

Arkolamyl

Nizozemsko

Arkolamyl

Norsko

Arkolamyl

Polsko

Arkolamyl

Rakousko

Arkolamyl 5 mg, 10 mg, 15 mg Schmelztabletten

Slovinsko

Arkolamyl s 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg orodisperzibilne tablete

Slovenská republika

Arkolamyl

Švédsko

Arkolamyl

Velká Británie

Arkolamyl

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

15.8.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls146004/2011a příloha k sp.zn. sukls90648/2012, sukls242204/2011, sukls131072/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKUArkolamyl 5 mgArkolamyl 10 mgtablety dispergovatelné v ústech

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍJedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg nebo 10 mg.Pomocné látky: Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje 57,6 nebo 115,1 mg laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tablety dispergovatelné v ústech

Arkolamyl 5 mgŽlutá, kulatá, bikonvexní tableta, průměr 6,0 mm ± 0,1 mm, tloušťka 2,6 mm ± 0,2 mm.

Arkolamyl 10 mgŽlutá, kulatá, plochá tableta, průměr 8,2 mm ± 0,1 mm, tloušťka 2,4 mm ± 0,2 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikaceDospělíOlanzapin je indikován k léčbě schizofrenie.

Olanzapin je účinný pro udržení klinického zlepšení během pokračující terapie u pacientů, kteří nazačátku léčby odpověděli zlepšením.

Olanzapin je indikován k léčbě středně těžkých až těžkých manických epizod.

Olanzapin je indikován k prevenci recidivy u pacientů s bipolární poruchou, u kterých byla léčba manické epizody olanzapinem účinná (viz bod 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podáníDospělíSchizofrenieDoporučená počáteční dávka olanzapinu je 10 mg/den.

Manická epizodaPočáteční dávka je 15 mg v jedné denní dávce v monoterapii nebo 10 mg denně v kombinaci (viz.bod 5.1).

Prevence recidivy bipolární poruchyDoporučená počáteční dávka je 10 mg/den. U pacientů, kteří byli v manické epizodě léčeniolanzapinem, je třeba pokračovat kvůli prevenci recidivy v terapii stejnou dávkou. Pokud se objevínová manická, smíšená nebo depresivní epizoda, léčba olanzapinem by měla pokračovat (s optimalizacídávky podle potřeby) s přídatnou terapií příznaků poruchy nálady podle klinické indikace.

Během léčby schizofrenie, manických epizod a prevence recidivy bipolární afektivní poruchy můžebýt denní dávkování následně přizpůsobeno na základě individuálního klinického stavu v rozmezí 5 -20 mg/den. Zvýšení na vyšší než doporučenou počáteční dávku se doporučuje jen po patřičnémopětovném klinickém vyšetření a nemělo by se zpravidla objevit v intervalech kratších než 24 hodin.Olanzapin může být podáván bez ohledu na příjem jídla, protože absorpce není ovlivňována potravou.Při vysazování olanzapinu by se mělo zvážit postupné snižování dávky.

V ústech dispergovatelnou tabletu přípravku Arkolamyl je třeba vložit do úst, kde se slinami rychlerozpustí a dá se snadno spolknout. Vyjmutí tablety z úst je obtížné. Tablety jsou křehké a měly by seproto užít ihned po vyjmutí z blistru. Rovněž je možné tabletu bezprostředně před užitím rozpustit vesklenici vody nebo jiném vhodném nápoji (pomerančový nebo jablečný džus, mléko nebo káva).

Tablety dispergovatelné v ústech jsou bioekvivalentní standardním tabletám s olanzapinem. Mají obdobnou míru a rozsah absorpce. Dávkování a frekvence podání jsou stejné jako u potahovanýchtablet s olanzapinem. Tablety dispergovatelné v ústech se mohou používat jako alternativapotahovaných tablet s olanzapinem.

Pediatrická populacePodávání Olanzapinu dětem a dospívajícím do 18 let věku se nedoporučuje vzhledem k nedostatkuúdajů o bezpečnosti a účinnosti. V krátkodobých studiích u dospívajících byl v porovnání se studiemi u dospělých zaznamenán významnější výskyt přírůstku hmotnosti a změn hladin lipidů a prolaktinu (vizbody 4.4, 4.8,5.1, a 5.2)

Starší pacientiU pacientů starších 65 let není běžně nutná nižší počáteční dávka (5 mg/den), ale měla by být zváženav odůvodněných klinických případech (viz. bod 4.4).

Pacienti s poškozením ledvin a/nebo jaterU těchto pacientů je vhodné zvážit nižší počáteční dávku (5 mg). V případě středně závažnéhopoškození jater (cirhóza, Child-Pugh třída A nebo B) by počáteční dávka měla být 5 mg a zvyšovánaby měla být opatrně.

PohlavíŽenám ve srovnání s muži není třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí.

KuřáciNekuřákům ve srovnání s kuřáky není třeba upravovat počáteční dávku a dávkové rozmezí.

Při přítomnosti více než jednoho faktoru, který může zpomalovat metabolizmus (ženské pohlaví,vyšší věk, nekuřáci) se má zvážit snížení počáteční dávky. Zvyšování dávek, i když je indikované, bymělo být opatrné.

Jestliže je pokládáno za nezbytné zvýšení dávky o 2,5 mg, je třeba užít potahované tablety (viz. bod 4.5a5.2).

4.3 KontraindikacePřecitlivělost na léčivou látku nebo jiné složky přípravku uvedenou v bodě 6.1. Pacienti se známýmrizikem angulárního glaukomu.

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použitíV průběhu antipsychotické léčby, může zlepšení klinického stavu pacienta trvat několik dní ažněkoliktýdnů. Pacienti by měli být během tohoto období pečlivě sledováni.

Psychóza spojená sdemencí a/neboporuchy chováníOlanzapin není schválen pro léčbu psychózy a/nebo poruch chování při demenci a není doporučen kpodávání u této skupiny pacientů z důvodu zvýšeného výskytu mortality a zvýšeného rizika cerebrovaskulárních příhod. V placebem kontrolovaných studiích (v trvání 6 - 12 týdnů) u staršíchpacientů (průměrný věk 78 let) s psychózou a poruchami chování při demenci byla u pacientůléčených olanzapinem dvojnásobný výskyt úmrtí ve srovnání s pacienty užívajícími placebo (3,5 %,resp. 1,5 % ). Vyšší výskyt úmrtí nesouvisel s dávkou olanzapinu (průměrná denní dávka 4,4 mg)nebo s délkou léčby. Rizikovými faktory, které se mohou podílet na zvýšené mortalitě u této skupinypacientů, jsou věk nad65 let, dysfagie, sedace, malnutrice a dehydratace, plicní onemocnění (např. pneumonie, ev. i saspirací)nebo současné užívání benzodiazepinů. Vyšší výskyt úmrtí u pacientů léčených olanzapinem vesrovnání s pacienty užívajícími placebo byl však na uvedených rizikových faktorech nezávislý.

Ve stejných klinických studiích byly hlášeny cerebrovaskulární nežádoucí příhody (např. iktus,tranzitorní ischemické ataka), včetně úmrtí. U pacientů léčených olanzapinem bylo zaznamenánotrojnásobné zvýšení výskytu cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (1,3 %oproti 0,4 %). U všech pacientů léčených olanzapinem nebo placebem, u nichž se cerebrovaskulární příhoda vyskytla, byly přítomny rizikové faktory. K faktorům, které byly zjištěny jako rizikové u pacientů léčených olanzapinem, patřil věk nad 75 let a vaskulární a/nebo smíšená demence. Účinnostolanzapinu v těchto studiích nebyla stanovena.

Parkinsonova chorobaPoužití olanzapinu při léčbě psychózy související s podáváním dopaminového agonisty u pacientů s Parkinsonovou chorobou se nedoporučuje. V klinických studiích bylo velmi často a s vyšší frekvencínež u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatologie a halucinací (viz též bod 4.8) aolanzapin nebyl v léčení psychotických příznaků účinnější než placebo. V těchto studiích museli mít

pacienti na začátku studie stabilní nejnižší účinnou dávku antiparkinsonika (dopaminový agonista) a toto antiparkinsonikum jim bylo podáváno ve stejné dávce po celou zbývající dobu studie. Počáteční dávka olanzapinu byla 2,5 mg/den a podle uvážení lékaře mohla být titrována do maximální dávky 15 mg/den.

Neuroleptický maligní syndrom (NMS)NMS je potenciálně život ohrožující stav, který se objevil v souvislosti s podáváním antipsychotik. Vzácné případy označené jako NMS byly rovněž hlášeny v souvislosti s olanzapinem. Klinicképříznaky NMS jsou hyperpyrexie, svalová rigidita, alterovaná psychika a autonomní nestabilita(nepravidelný puls anebo tlak krve, tachykardie, pocení a srdeční arytmie). Další příznaky můžou zahrnovat zvýšenou hladinu kreatinfosfokinázy, myoglobinurii (rhabdomyolýzu) a akutní renálníselhání. V takovém případě nebo i v případě nevysvětlitelně vysoké horečky bez dalších klinickýchznámek NMS musí být všechna antipsychotika včetně olanzapinu vysazena.

Hyperglykémie adiabetesZřídka byly hlášeny hyperglykémie a/nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně s ketoacidózounebo komatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.8). V některých případech tomu předcházelo zvýšení tělesné hmotnosti, což mohlo být predispozičním faktorem. V souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby je doporučeno příslušné klinické monitorování, tj. měření hladiny glukózy před zahájením léčby olanzapinem a následně 12 týdnů po jejím zahájení a pak vždy jednou ročně. U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně přípravkuArkolamyl, by měly být sledovány známky a příznaky hyperglykémie (jako je polydipsie, polyurie,polyfagie a slabost) a pacienti s diabetem nebo s rizikovými faktory pro rozvoj diabetu by měli býtpravidelně monitorováni s ohledem na zhoršení kontroly hladiny glukózy. Pravidelně (tj. před zahájením léčby olanzapinem a následně 4, 8 a 12 týdnů po jejím zahájení a pak vždy jednou za čtvrt roku)by měla být kontrolována tělesná hmotnost.

Změny hladin lipidůV placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů léčených olanzapinem pozorovány nežádoucí změny hladin lipidů (viz bod 4.8). Změny lipidového profilu by měly být ošetřeny podle klinické potřeby, obzvláště u pacientů s dyslipidemií a u pacientů s rizikovými faktory pro rozvojporuch lipidů.U pacientů léčených jakýmikoliv antipsychotickými přípravky, včetně přípravku Arkolamyl, by v souladu s používanými pravidly antipsychotické léčby měly být pravidelně kontrolovány hladiny lipidů– to znamená při zahájení léčby, 12 týdnů po zahájení léčby olanzapinem a poté každých 5 let.

Anticholinergní aktivitaAčkoliv byla in vitro prokázána anticholinergní aktivita, zkušenosti během klinických studií ukázalynízkou incidenci souvisejících příhod. Protože klinické zkušenosti s podáváním olanzapinu u pacientůs jiným souběžným onemocněním jsou omezené, doporučuje se zvýšená pozornost, pokud je olanzapin předepisován pacientům s hypertrofií prostaty, paralytickým ileem nebo podobnými stavy.

Jaterní funkceČasto, obzvlášť v počátcích léčby, bylo pozorováno přechodné asymptomatické zvýšení hladinyjaterních aminotransferáz, alanin aminotransferázy (ALT) a aspartát aminotransferázy (AST). Upacientů s vyšší hladinou ALT a/nebo AST, u pacientů se známkami a příznaky poškození jater, u pacientů s anamnézou onemocnění spojeného se sníženou jaterní rezervou a u pacientů léčenýchpotenciálně hepatotoxickými přípravky je třeba opatrnosti a tito pacienti by měli být sledováni.

NeutropenieOpatrnosti je třeba u pacientů s nižším počtem leukocytů a/nebo neutrofilů z jakýchkoliv příčin, u pacientůužívajících léčivé přípravky způsobující neutropenii, u pacientů s anamnézou polékového útlumu kostnídřeně nebo útlumem kostní dřeně způsobeným souběžným onemocněním, radiační terapií nebo chemoterapií, u pacientů s hypereozinofilií nebo s myeloproliferativní chorobou. Neutropenie bylačasto hlášena při současném podávání olanzapinu a valproátu (viz bod 4.8).

Přerušení léčbyPři náhlém přerušení léčby olanzapinem byly velmi vzácně (<0,01%) hlášeny akutní příznaky jakopocení, nespavost, třes, úzkost, nevolnost nebo zvracení.

QTintervalV klinických studiích bylo u pacientů léčených olanzapinem klinicky významné prodloužení QTc intervalu (korekce QT podle Fridericia [QTcF] ≥500 milisekund [ms] kdykoliv po vstupním vyšetřeníu pacientů se vstupní hodnotou QTcF<500 ms) méně časté (0,1% až 1%), bez signifikantních rozdílů v průvodních srdečních příhodách ve srovnání s placebem. Přesto je, jako u ostatních antipsychotik, třeba zvýšené opatrnosti, je-li olanzapin předepisován s přípravkem prodlužujícím QTc interval,obzvlášť u starších pacientů, u pacientů s vrozeným prodloužením QT intervalu, městnavým srdečním selháním, srdeční hypertrofií, hypokalémií nebo hypomagnesémií.

TromboembolismusČasová souvislost léčby olanzapinem a žilního tromboembolismu byla hlášena méně často

(≥0.1% a

<1%). Kauzální vztah mezi výskytem žilního tromboembolismu a léčbou olanzapinem nebyl stanoven.Avšak protože u pacientů se schizofrenií léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikovéfaktory žilního tromboembolismu, je nutné před a během léčby identifikovat všechny možné rizikovéfaktory žilního tromboembolizmu, např. imobilizaci pacientů, a vykonat preventivní opatření.

Obecná CNS aktivitaVzhledem k primárnímu účinku olanzapinu na centrální nervovou soustavu je třeba opatrnosti přisoučasném užívání s jinými centrálně působícími léky či alkoholem. Protože olanzapin působí invitrojako dopaminový antagonista, může působit proti účinku přímých a nepřímých agonistů dopaminu.

KřečeOlanzapin by měl být používán opatrně u pacientů s křečemi v anamnéze, anebo u těch, kteří majípro křeče dispozice. U pacientů léčených olanzapinem byly křeče hlášeny vzácně. Ve většině těchtopřípadů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory.

Tardivní dyskinezeV ročních nebo kratších srovnávacích studiích byl olanzapin statisticky významně méně často spojensnáhlou dyskinezí. Přesto riziko tardivní dyskineze při dlouhodobém užívání vzrůstá, a proto by se u pacienta léčeného olanzapinem se symptomy tardivní dyskineze mělo zvážit snížení dávky anebo přerušení podávání. Tyto symptomy se mohou přechodně zhoršit nebo dokonce objevit po přerušeníléčby.

Posturální hypotenzeV klinických studiích byla zřídka u starších pacientů pozorována posturální hypotenze. U pacientůstarších65 let je jako u ostatních antipsychotik doporučeno pravidelně měřit krevní tlak.

Náhlé srdeční úmrtíPo uvedení na trh byly u pacientů léčených olanzapinem hlášeny případy náhlého srdečního úmrtí. V retrospektivní observační kohortové studii bylo předpokládané riziko náhlého srdečního úmrtí u pacientů léčených olanzapinem přibližně 2x vyšší než u pacientů neužívajících antipsychotika. Ve studii bylo riziko spojené s olanzapinem srovnatelné s rizikem pro jiná atypická antipsychotika zahrnutá v souhrnné analýze.

Pediatrická populaceOlanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících. Klinická hodnocení provedená u pacientů ve věkovém rozmezí 13-17 let ukázala různé nežádoucí účinky, včetně nárůstu tělesnéhmotnosti, změny metabolických parametrů a zvýšení hladiny prolaktinu. Dlouhodobé důsledky spojenés těmito příhodami nebyly studovány a zůstávají neznámy (viz body 4.8 a 5.1).

LaktosaArkolamyl tablety dispergovatelné v ústech obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými vrozenými poruchami intolerance galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukosy a galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Pediatrická populaceStudie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Možnostiovlivnění účinku olanzapinuVzhledem k tomu, že je olanzapin metabolizován izoenzymem CYP1A2, mohou látky, kteréspecificky tento izoenzym indukují nebo inhibují, ovlivnit farmakokinetiku olanzapinu.

Indukce CYP1A2Kouření a karbamazepin mohou indukovat metabolizmus olanzapinu, což může vést ke snížení koncentrace olanzapinu. Bylo pozorováno zanedbatelné, případně jen mírné zvýšení clearanceolanzapinu. I když je klinický dopad pravděpodobně minimální, doporučuje se klinické monitorování a vnezbytných případech je možné zvážit zvýšení dávek olanzapinu (viz bod 4.2).

Inhibice CYP1A2Prokázalo se, že fluvoxamin, specifický inhibitor CYP1A2, významně zpomaluje metabolizmus olanzapinu. Průměrné zvýšení maximální koncentrace olanzapinu fluvoxaminem bylo 54% u žen nekuřaček a 77% u mužů kuřáků. Průměrné zvýšení plochy pod křivkou koncentrace léčivé látky(AUC) bylo 52% u žen a 108% u mužů. U pacientů užívajících fluvoxamin nebo jiný inhibitorCYP1A2, jako např. ciprofloxacin, je třeba uvážit snížení počáteční dávky olanzapinu. Při zahájeníléčby inhibitorem CYP1A2 je třeba uvážit snížení dávek olanzapinu.

Snížení biologické dostupnostiAktivní uhlí snižuje biologickou dostupnost olanzapinu po perorálním podání o 50 až 60%, proto by

se mělo užívat nejméně 2 hodiny před nebo po užití olanzapinu.Fluoxetin (inhibitor CYP2D6), jednorázové dávky antacida (hliník, hořčík) nebo cimetidinu neměly významný vliv na farmakokinetiku olanzapinu.

Možnostiovlivnění účinku jiných léčivýchpřípravků olanzapinemOlanzapin může působit proti účinkům přímých a nepřímých agonistů dopaminu.Olanzapin in vitro neinhibuje hlavní izoenzymy CYP450 (např. 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4).Neočekávají se proto žádné zvláštní interakce, což dokazují i in vivo studie, které neprokázalyinhibici metabolizmu následujících léčivých látek: tricyklická antidepresiva (reprezentující převážně CYP2D6 cestu metabolizace, warfarin (CYP2C9), theofylin (CYP1A2) nebo diazepam (CYP3A4 a2C19).Olanzapin nevykazoval interakci se současně podávaným lithiem nebo biperidenem.Terapeutické monitorování plazmatických hladin valproátu neukázalo, že by při zahájení přídatné medikace olanzapinem byla nutná úprava dávkování.

Obecná aktivita CNSZvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů požívajících alkohol nebo užívajících léčivé přípravkypůsobící tlumivě na CNS.Současné užívání olanzapinu a léčivých přípravků pro léčbu Parkinsonovy choroby a demence nenídoporučeno (viz bod 4.4).

QTc intervalZvýšená opatrnost je zapotřebí u pacientů užívajících současně olanzapin a léčivé přípravky, u kterýchje známo, že prodlužují QTc interval (viz bod 4.4).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojeníTěhotenstvíNeexistují žádné přiměřené a dobře vedené studie u těhotných žen. Pacientky by měly být poučené,abylékaře informovaly o těhotenství anebo plánovaném těhotenství během užívání olanzapinu. Avšak kvůli nedostatku zkušeností by se olanzapin měl v těhotenství podávat pouze tehdy, když jeho přínos vyváží potenciální riziko pro plod.

U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetněpřípravku Arkolamyl), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni.

KojeníVe studii u kojících zdravých žen byl olanzapin vylučován do mateřského mléka. Průměrnáexpozice dítěte (mg/kg) v ustáleném stavu byla odhadnuta na 1,8% z dávky olanzapinu podaného matce (mg/kg). Pacientky je třeba poučit, aby během užívání olanzapinu nekojily.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Jelikož olanzapin

může způsobit ospalost a závratě, pacienti mají být opatrní při obsluze strojů včetně řízení motorovýchvozidel.

4.8 Nežádoucí účinky

DospělíNejčastěji hlášenými (pozorované u ≥ 1% pacientů) nežádoucími účinky spojenými s užívánímolanzapinu v klinických studiích byla ospalost, přibývání na váze, eozinofilie, zvýšené hladiny prolaktinu, cholesterolu, glukózy a triglyceridů (viz bod 4.4), glykosurie, zvýšená chuť k jídlu,závratě, akatizie parkinsonismus (viz bod 4.4), dyskineze, ortostatická hypotenze, anticholinergní účinky,přechodné asymptomatické zvýšení jaterních aminotransferáz (viz bod 4.4), vyrážka, astenie, únava aotoky.

Následující tabulka podává seznam nežádoucích účinků a laboratorních nálezů pozorovaných ve spontánních hlášeních a v klinických hodnoceních. V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Klasifikace četnosti výskytu: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1000 až<1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až <1/1,000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupnýchúdajů nelze určit).

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

Poruchy krve a lymfatického systému

Eozinofilie

Leukopenie Neutropenie

Thrombocytopenie

Poruchy imunitního systému

Alergická reakce

Poruchy metabolismu a výživy Přibývání na váze

1

Zvýšené hladiny cholesterolu

2,3

Zvýšené hladiny glukózy

4

Zvýšené hladiny triglyceridů

2,5

Glykosurie Zvýšená chuť k jídlu

Vznik nebo exacerbace diabetu, spojené příležitostně s ketoacidózou nebo komatem, včetně několika fatálních případů (viz bod 4.4) Hypotermie

Poruchy nervového systému Ospalost

Závratě Akatizie

6

Parkinsonismus

6

Dyskineze

6

Křeče, kdy ve většině případů byly hlášeny křeče v anamnéze či jiné rizikové faktory pro vznik křečí Neuroleptický maligní syndrom (viz bod 4.4) Dystonie (včetně okulogyrické krize) Tardivní dyskineze

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo Příznaky z vysazení

7

Srdeční poruchy

Bradykardie Prodloužení QTc intervalu (viz bod 4.4)

Ventrikulární tachykardie/fibrilace, náhlá smrt (viz bod 4.4)

Cévní poruchy

Ortostatická hypotenze Tromboembólie

(včetně pulmonární embolie a hluboké žilní trombózy) (viz bod 4.4)

Gastrointestinální poruchy

Mírné přechodné anticholinergní účinky včetně obstipace a suché ústní sliznice

Pankreatitida

Poruchy jater a žlučových cest

Přechodné asymptomatické zvýšení hladiny jaterních aminotransferáz (ALT, AST) obzvlášť na počátku léčby (viz bod 4.4)

Hepatitida (včetně hepatocelulárního, cholestatického nebo kombinovaného poškození jater)

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Kožní vyrážka

Fotosenzitivní reakce Alopecie

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Rabdomyolýza

Poruchy ledvin a močových cest

Močová inkontinence

Retardace startu močení

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím

Syndrom z vysazení léku u novorozenců (viz bod 4.6)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Priapismus

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

Astenie Únava Otok

Vyšetření Zvýšené plazmatické hladiny prolaktinu

8

Vysoká hladina kreatinfosfokinázy Zvýšené hodnoty celkového bilirubinu

Zvýšené hodnoty alkalické fosfatázy

1

Klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti bylo pozorováno napříč všemi základními kategoriemi

dleBMI (Body Mass Index). Po krátkodobé léčbě (střední doba trvání byla 47 dní) bylo zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7% velmi časté (22,2%), o ≥ 15% časté (4,2%) a o ≥ 25 % bylo méně časté (0,8%).Při dlouhodobém užívání (alespoň 48 týdnů) bylo u pacientů zvýšení tělesné hmotnosti o ≥7%, ≥15%, ≥25% velmi časté (vyskytlo se ve 64,4%, 31,7% a 12,3% případů).

2

Průměrné zvýšení hodnot lipidů nalačno (celkový cholesterol, LDL cholesterol a triglyceridy) bylo

vyšší u pacientů bez prokázané poruchy regulace tuků na začátku léčby.

3

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 5,17 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení hladin

na vysoké (≥ 6,2 mmol/l). Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥5,17 - < 6,2 mmol/l) na vysoké (≥ 6,2 mmol/l) byly velmi časté.

4

Pozorováno pro normální počáteční hladiny glukózy nalačno (< 5,56 mmol/l), kdy došlo ke zvýšení

hladin na vysoké (≥ 7 mmol/l). Změny počátečních hodnot glukózy nalačno z hraničních (≥ 5,56 - <7 mmol/l) na vysoké (≥ 7 mmol/l) byly velmi časté.

5

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,69 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥

2,26 mmol/l). Změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,69 mmol/l -< 2,26 mmol/l) na vysoké (≥ 2,26mmol/l) byly velmi časté.

6

V klinických studiích byl výskyt parkinsonismu a dystonie u pacientů léčených olanzapinem

číselně vyšší, ale statisticky se signifikantně nelišil od placeba. Parkinsonismus, akathisie a dystonie sevyskytly vzácněji při užívání olanzapinu než při užívání titrovaných dávek haloperidolu. Vzhledem knedostatku podrobných informací o akutních a pozdních extrapyramidových příznacích v anamnéze nenímožné rozhodnout, zda olanzapin způsobuje tardivní dyskinezi a/nebo další pozdní extrapyramidové příznaky méně často.

7

Při náhlém přerušení léčby olanzapinem byly hlášeny akutní příznaky jako pocení, nespavost, třes,

úzkost, nevolnost a zvracení.

8

V klinických studiích trvajících až 12 týdnů překročily plazmatické hladiny prolaktinu horní hranici

normálního rozmezí u cca 30% pacientů s normálními základními hladinami prolaktinu léčených olanzapinem. U většiny pacientů bylo toto zvýšení obvykle jen mírné a udrželo se pod dvojnásobkem horní hranice normy. Obecně vzato, potencionální přidružené klinické projevy ovlivňující prsy a menstruaci u pacientů léčených olanzapinem (například amenorea, zvětšení prsou, galaktorea u žen a gynekomastie a zvětšení prsou u mužů) byly málo časté. Možné nežádoucí účinky spojené s poruchou sexuálních funkcí (například erektilní dysfunkce u mužů a pokles libida u obou pohlaví) byly pozorovány často.

Dlouhodobé užívání (nejméně 48 týdnů)Procento pacientů, u kterých se projevily nežádoucí účinky - klinicky významný vzestup tělesné hmotnosti, glukózy, celkového/LDL/HDL cholesterolu nebo triglyceridů - se v průběhu času zvyšuje.U dospělých pacientů, kteří dokončili léčbu v délce 9-12 měsíců, se stupeň nárůstu hladiny glukózy v

krvi zpomalil přibližně po 6 měsících.

Další informace týkající se specifických populacíV klinických studiích u starších pacientů s demencí byla léčba olanzapinem spojena s vyššíincidencí úmrtí a cerebrovaskulárních nežádoucích příhod ve srovnání s placebem (viz také 4.4). Velmičasté nežádoucí účinky spojené s užíváním olanzapinu u této skupiny pacientů byly abnormální chůzea pády. Často byly pozorovány pneumonie, zvýšení tělesné teploty, letargie, erythém, zrakové halucinacea inkontinence moči.

V klinických studiích u pacientů s Parkinsonovou chorobou s psychózou související s podáváním dopaminového agonisty bylo velmi často a s vyšší frekvencí než u placeba zaznamenáno zhoršení parkinsonské symptomatiky a halucinace.

V jedné klinické studii u pacientů v manické fázi bipolární afektivní poruchy měla léčba valproátem v kombinaci s olanzapinem za následek 4,1% incidenci neutropenie; potenciálně přispívajícím faktoremby mohly být vysoké plazmatické hladiny valproátu. Současné podání olanzapinu s lithiem nebovalproátem vedlo ke zvýšení výskytu (≥10%) tremoru, sucha v ústech, zvýšené chuti k jídlu apřibývání na váze. Poruchy řeči byly také hlášeny často. Při léčbě olanzapinem v kombinaci slithiem nebo divalproexem došlo v akutní fázi léčby (trvající max. 6 týdnů) ke zvýšení tělesnéhmotnosti o ≥7% u 17,4% pacientů. Dlouhodobá léčba olanzapinem (až 12 měsíců) pro prevencirecidivy u pacientů s bipolární afektivní poruchou byla doprovázena zvýšením tělesné hmotnosti o ≥7%u 39,9% pacientů.

Pediatrická populaceOlanzapin není indikován pro použití v léčbě dětí a dospívajících mladších 18 let. Ačkoli nebyly provedeny studie navržené pro porovnání dospívajících a dospělých pacientů, data z klinickýchhodnocení dospívajících byla srovnána s údaji získanými ze studií u dospělých.

Následující tabulka shrnuje nežádoucí účinky hlášené s vyšší četností výskytu u dospívajících pacientů(ve věku 13-17 let) oproti dospělým pacientům, nebo nežádoucí účinky identifikované pouze v průběhu krátkodobých klinických hodnocení u dospívajících pacientů. Zdá se, že se klinicky významné zvýšení tělesné hmotnosti (≥ 7%) ve srovnání s dospělou populací vyskytuje u dospívajících pacientů s vyšší frekvencí. Velikost váhového přírůstku a procento dospívajících, u kterých došlo ke klinickyvýznamnému nárůstu tělesné hmotnosti, byly vyšší při dlouhodobém užívání (nejméně 24 týdnů) ve srovnání s krátkodobým užíváním.

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. Klasifikace četnosti výskytu jsou definovány takto: velmi časté (≥ 10%), časté (≥ 1% až < 10%).

Poruchy metabolismu a výživyVelmi časté: Přibývání na váze

9, zvýšené hladiny triglyceridů10, zvýšená chuť k jídlu.

Časté: zvýšené hladiny cholesterolu

11

Poruchy nervového systémuVelmi časté: Sedace (zahrnující: hypersomnie, letargie, ospalost). Gastrointestinální poruchyČasté: Sucho v ústech Poruchy jater a žlučových cest

Velmi časté: Zvýšení hladiny jaterních aminotransferáz (ALT/AST; viz bod 4.4). VyšetřeníVelmi časté: Snížené hodnoty celkového bilirubinu, zvýšení hodnoty GGT, zvýšení plazmatických hladin prolaktinu

12 .

9

Po krátkodobé léčbě (střední doba trvání byla 22 dní) bylo zvýšení tělesné hmotnosti o ≥ 7% velmi

časté (40,6%), o ≥ 15% časté (7,1%) a o ≥ 25 % časté (2,5 %). Při dlouhodobém užívání (alespoň 24 týdnů) došlo u 89,4% pacientu ke zvýšení hmotnosti o ≥ 7%, u 55,3% o ≥ 15% a u 29,1% o ≥ 25 %.

10

Pozorováno pro normální počáteční hladiny nalačno (< 1,016 mmol/l), které vzrostly na vysoké (≥

1,467 mmol/l) a změny počátečních hladin triglyceridů nalačno z hraničních hodnot (≥ 1,016 mmol/l -< 1,467 mmol/l) na vysoké (≥ 1,467 mmol/l).11

Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno, kdy došlo ke zvýšení hladin z

normálních (< 4,39 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l), byly pozorovány často. Změny počátečních hodnot celkového cholesterolu nalačno z hraničních (≥ 4,39 - < 5,17 mmol/l) na vysoké (≥ 5,17 mmol/l) byly velmi časté.12

Zvýšení plazmatické hladiny prolaktinu bylo hlášeno u 47,4% dospívajících pacientů.

4.9. Předávkování

Příznaky a projevyMezi velmi časté projevy předávkování (výskyt > 10%) patří tachykardie, agitovanost/agresivita, dysartrie, různé extrapyramidové symptomy a nižší stupeň vědomí mezi sedací a komatem.

Další medicínsky významné důsledky předávkování jsou delirium, křeče, koma, možný neuroleptický maligní syndrom, útlum dýchání, aspirace, hypertenze nebo hypotenze, srdeční arytmie (< 2% případů předávkování) a zástava dýchání a srdeční činnosti. Smrtelné případy se vyskytly už po akutním předávkování dávkou 450 mg, ale rovněž bylo popsáno přežití po akutním předávkování dávkou přibližně 2 g olanzapinu.

Léčba předávkováníProti olanzapinu neexistuje žádné specifické antidotum. Nedoporučuje se vyvolání zvracení. Mohoubýt indikovány jiné standardní postupy používané při léčbě předávkování (např. výplach žaludku, podání aktivního uhlí). Ukázalo se, že současné podání aktivního uhlí snižuje biologickou dostupnostolanzapinu po perorálním podání o 50 - 60 %.

Podle klinického stavu je třeba zahájit symptomatickou léčbu a sledování vitálních funkcí jako jeléčba hypotenze, oběhového zhroucení a podpora funkce dýchání. Nesmí se použít adrenalin, dopaminnebo jiná beta-sympatomimetika, protože stimulace beta-adrenergních receptorů může prohloubithypotenzi. Sledování kardiovaskulárních parametrů je nezbytné kvůli diagnostice možných poruchsrdečního rytmu. Pacient musí být až do zotavení pod stálým lékařským dohledem a musí být sledoványjeho vitální funkce.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, diazepiny, oxazepiny a thiazepinyATC kód: N05A H03

Mechanismus účinkuOlanzapin je antipsychotická, antimanická a náladu stabilizující látka, která vykazuje široké farmakologické působení na řadu receptorových systémů. V předklinických studiích vykazuje olanzapin širokou afinitu k řadě receptorů (Ki; < 100 nM) pro serotonin 5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6, dopamin D1,D2, D3, D4, D5; cholinergní muskarinové receptory M1-M5, alfa1-adrenergní a histaminové H1 receptory. Behaviorální studie na zvířatech prokázaly antagonistické působení olanzapinu na 5HT,dopaminové a cholinergní receptory konzistentní s receptorovým profilem. Olanzapin vykazoval in vitrovětší afinitu k serotoninovým 5HT2 receptorům než k dopaminovým D2 a vyšší 5HT2 než D2 aktivitu na in vivo modelech.

Farmakodynamické účinkyElektrofyziologické studie ukázaly, že olanzapin selektivně snižuje aktivitu mesolimbických (A10)dopaminergních neuronů bez výraznějšího účinku na striatální (A9) dráhy ovládající motoriku. Olanzapin oslabuje podmíněnou vyhýbavou odpověď, což naznačuje antipsychotickou aktivitu v dávkách nižšíchnež jsou ty, které vyvolávají katalepsii, účinek naznačující motorické nežádoucí účinky. Na rozdíl od některých typických antipsychotik, olanzapin zvyšuje odpověď v "anxiolytickém testu".

Klinická účinnost a bezpečnostVe studii účinku jednorázové dávky (10 mg) u zdravých dobrovolníků pomocí pozitronové emisní tomografie (PET) obsazoval olanzapin více 5HT2A receptory než dopaminové D2 receptory. Navíc zobrazovací studie pomocí SPECT (jednofotonová emisní tomografie) odhalila, že obsazenost D2 receptorů u pacientů se schizofrenií odpovídajících na olanzapin byla nižší než u pacientůodpovídajících na jiná antipsychotika a risperidon, zatímco u pacientů odpovídajících na klozapin bylasrovnatelná.

Ve dvou ze dvou placebem kontrolovaných a dvou ze tří porovnávacích studií s aktivnímkomparátorem, kterých se zúčastnilo více než 2 900 pacientů se schizofrenií s pozitivními i negativnímisymptomy, vykazoval olanzapin statisticky významně větší zlepšení jak u negativních, tak i pozitivníchsymptomů.

V mezinárodní dvojitě zaslepené srovnávací studii zahrnující 1 481 pacientů se schizofrenií, shizo-afektivními a příbuznými chorobami s různými stupni přidružených depresivních symptomů (výchozí průměrná hodnota 16,6 na Montgomery-Asberg škále deprese) prokázala prospektivní sekundární analýzaskóre změn nálady mezi výchozími a konečnými hodnotami statisticky významné zlepšení (p = 0,001) veprospěch olanzapinu (-6,0) oproti haloperidolu (-3,1).

U pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou bipolární poruchy vykázal olanzapin vyšší účinnostnež placebo a heminatrium – valproát (divalproex) z hlediska snížení manických symptomů za 3 týdny. Olanzapin také vykázal srovnatelnou účinnost s haloperidolem ve smyslu podílu pacientů vsymptomatické remisi mánie a deprese po 6 a 12 týdnech. Ve studii u pacientů léčených lithiem nebo valproátem minimálně 2 týdny vedlo přidání olanzapinu v dávce 10 mg (v kombinaci s lithiem nebo

valproátem) k většímu snížení symptomů mánie než léčba lithiem nebo valproátem v monoterapii za 6týdnů.

Ve 12měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remise při léčbě olanzapinem a byli poté randomizováni k užívání olanzapinu nebo placeba, prokázal olanzapin vůči placebu na primárním výsledném parametru recidivy bipolární poruchy statisticky významnousuperioritu. Olanzapin také vykázal ve srovnání s placebem statisticky významnou výhodu z hlediska prevence recidivy jak mánie, tak deprese.

Ve druhé 12měsíční studii prevence recidivy u pacientů s manickou epizodou, kteří dosáhli remisepři léčbě kombinací olanzapinu a lithia a byli poté randomizováni k užívání samotného olanzapinu nebo lithia, byl olanzapin v primárním parametru recidivy bipolární poruchy statisticky noninferiornívůči lithiu (olanzapin 30,0 %, lithium 38,3 %; p = 0,055).

V 18-měsíční studii s kombinovanou léčbou u pacientů s manickou nebo smíšenou epizodou, kteříbyli stabilizováni při léčbě olanzapinem spolu se stabilizátorem nálady (lithium nebo valproát), nebyla dlouhodobá kombinovaná léčba olanzapinem spolu s lithiem nebo valproátem statisticky významnělepší v porovnání s léčbou samotným lithiem nebo valproátem z hlediska prodloužení doby do recidivy bipolární poruchy definované podle (diagnostických) kritérií na základě syndromů.

Pediatrická populaceZkušenosti s používáním u dospívajících (od 13 do 17 let věku) jsou omezeny na krátkodobá data účinnosti u schizofrenie (6 týdnů) a mánie spojené s bipolární poruchou typu I (3 týdny), zahrnujícíméně než 200 dospívajících. Olanzapin byl užíván ve flexibilní dávce od 2,5 mg při zahájení léčby až po20 mg/den. V průběhu léčby olanzapinem došlo u dospívajících k signifikantně vyššímu nárůstu tělesné hmotnosti ve srovnání s dospělými. Velikost změn hladin na lačno v celkovém cholesterolu, LDL cholesterolu, triglyceridů a prolaktinu (viz body 4.4 a 4.8) byla u dospívajících větší než udospělých. Údaje o přetrvávání účinku nejsou k dispozici a jsou pouze omezené údaje o dlouhodobébezpečnosti (viz body 4.4 a 4.8).

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Tablety dispergovatelné v ústech jsou bioekvivalentní potahovaným tabletám s olanzapinem. Majíobdobnou míru a rozsah absorpce. Olanzapin tablety dispergovatelné v ústech se mohou používatjako alternativa potahovaných tablet s olanzapinem.

AbsorpceOlanzapin se po perorálním podání dobře vstřebává a dosahuje maximální koncentrace v plazmě za 5 až8 hodin. Vstřebávání není ovlivněno jídlem. Absolutní perorální biologická dostupnost vztažená k intravenóznímu podání nebyla stanovena.

Distribuce a biotransformaceOlanzapin se metabolizuje v játrech cestou konjugace a oxidace. Hlavní metabolit v oběhu je 10-N-glukuronid, který neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Cytochromy P450-CYP1A2 a P450-CYP2D6 přispívají k tvorbě N-desmethyl a 2-hydroxymethyl metabolitů, vykazujících ve studiích na zvířatech významně nižší in vivo farmakologickou

aktivitu než olanzapin. Převážná část

farmakologické aktivity je způsobená původním olanzapinem. Absolutní biologická dostupnost po

perorálním podání ve srovnání s intravenózním podání nebyla posuzována.

EliminacePo perorálním podání se terminální biologický poločas olanzapinu u zdravých subjektů měnil v závislosti na pohlaví a věku. U zdravých starších jedinců (65 let a více) byl průměrný poločas vylučováníprodloužený v porovnání se zdravými jedinci pod 65 let (51,8 hod. oproti 33,8 hod.) a clearance byla snížena (17,5 hod. oproti 18,2 l/hod.). Farmakokinetická variabilita pozorovaná u starších jedinců je vmezích variability u normálních jedinců. U 44 pacientů se schizofrenií starších 65 let nebyl při dávkách 5 - 20 mg/den pozorován zvláštní profil nežádoucích účinků.

U žen oproti mužům byl průměrný poločas vylučování poněkud prodloužen (36,7 hod. oproti 32,3 hod.)a clearance byla snížena (18,9 hod. oproti 27,3 l/hod.). Přesto olanzapin (5 - 20 mg) vykázalsrovnatelný bezpečnostní profil u žen (n = 467) jako u mužů (n = 869).

Snížená funkce ledvin u pacientů (clearance

kreatininu < 10 ml/min) ve srovnání se zdravými

nezpůsobovala významný rozdíl poločasu eliminace (37,7 hod. oproti 32,4 hod. ) nebo clearance(21,2 hod. oproti 25,0 l/hod.). Studie rovnováhy ukázala, že přibližně 57 % radioaktivně značenéhoolanzapinu se objevilo v moči převážně jako metabolity.

U kuřáků s mírným poškozením jater byl průměrný eliminační poločas prodloužen (48,8 hod. oproti39,3 hod.) a clearance snížena analogicky ke zdravým nekuřákům (14,1 l/hod. a 18 l/hod.).

U nekuřáků oproti kuřákům (muži i ženy) byl průměrný eliminační poločas prodloužen (38,6 hod.oproti 30,4 hod.) a clearance snížena (18,6 hod. oproti 27,7 l/hod.).

Plazmatická clearance olanzapinu je nižší u starších než u mladších jedinců, u žen než u mužů a u nekuřáků oproti kuřákům. Závažnost vlivu věku, pohlaví a kouření na clearance a poločas vylučování olanzapinu je však malý v porovnání s celkovou variabilitou mezi jednotlivci.

Provedená studie nepopisuje žádné rozdíly farmakokinetických parametrů mezi bělochy, Japonci aČíňany.

Při plazmatické koncentraci 7 až 1 000 ng/ml se olanzapin váže přibližně z 93 % na plazmatické bílkoviny, především na albumin a kyselý α1-glykoprotein.

Pediatrická populaceDospívající (od 13 do 17 let věku): Farmakokinetika olanzapinu je podobná u dospívajících i dospělých.V klinických hodnoceních byla u dospívajících průměrná expozice olanzapinu vyšší přibližně o 27%. Demografické rozdíly mezi dospívajícími a dospělými zahrnují nižší průměrnou tělesnou hmotnost a menší počet kuřáků mezi dospívajícími. Tyto faktory možná přispívají k vyšší průměrné expozici u dospívajících.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní toxicita (po jednorázové dávce)Příznaky toxicity po perorálním podání hlodavcům obsahovaly silnou neuroleptickou složku: hypoaktivitu, kóma, třes, klonické křeče, slinění a zpomalení zvyšování hmotnosti. Střední letální dávka

u myší byla přibližně 210 mg/kg a u potkanů 175 mg/kg. Psi tolerovali jednorázovou perorální dávku100 mg/kg s nulovou mortalitou. Mezi klinické příznaky patřil útlum, ataxie, třes, zrychlený puls,dušnost, mióza a anorexie. U opic vyvolala jednorázová perorální dávka až do 100 mg/kgvyčerpanost a vyšší dávky částečné bezvědomí.

Toxicita po opakovaném podáváníVe studiích, které trvaly u myší až 3 měsíce a u potkanů a psů až 1 rok, se ukázaly jako hlavníúčinky deprese CNS, anticholinergní účinky a periferní hematologické poruchy. Na útlum CNS sevyvinula tolerance. Růstové parametry byly při vysokých dávkách sníženy. Reverzibilní účinky spojenése zvýšenou hladinou prolaktinu u potkanů spočívaly v poklesu hmotnosti ovárií a uteru amorfologických změnách vaginálního epitelu a prsní žlázy.

Hematologická toxicitaU všech druhů byly pozorované účinky na hematologické ukazatele včetně na dávce závisléhopoklesu počtu leukocytů v krvi u myší a nespecifického poklesu leukocytů v krvi u potkanů; naprotitomu nebyl prokázán cytotoxický účinek na kostní dřeň. U několika psů, kterým byl podáván olanzapinv dávce 8 až 10 mg/kg/den (celková expozice olanzapinem [AUC] je 12-15krát vyšší než ta které jevystaven člověk - 12 mg), se vyvinula reverzibilní neutropenie, trombocytopenie nebo anémie. U psů scytopenií nebyly pozorované žádné nepříznivé účinky na progenitorové a proliferující buňky kostnídřeně.

Reprodukční toxicitaOlanzapin nemá teratogenní účinky. U samců potkanů sedace ovlivnila páření. Cykly říje bylyovlivněné dávkou 1,1 mg/kg (což je trojnásobek maximální dávky pro člověka), a reprodukční parametrybyly u potkanů ovlivněné dávkou 3 mg/kg (což je 9násobek maximální dávky pro člověka). U potomstva potkanů, kterým byl podávaný olanzapin, bylo pozorované opoždění fetálního vývoje a přechodný pokles aktivity.

MutagenitaOlanzapin se neprojevil jako mutagenní nebo klastogenní v žádném ze standardních testů, kterézahrnovaly bakteriální testy mutagenity a in vitro a in vivo testy u savců.

KancerogenitaNa základě výsledků studií na myších a potkanech bylo zjištěno, že olanzapin není kancerogenní.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Krospovidon (Typ A) Monohydrát laktosyKoloidní bezvodý oxid křemičitýHyprolosaMátové aroma v prášku :

- Silice máty peprné- Deterpenovaná silice máty rolní- Cineol

- Menthon- Isomenthon- Methylacetát- Menthol

MastekMagnesium-stearát

6.2. InkompatibilityNeuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti2 roky

6.4. Zvláštní opatření pro uchováváníUchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5. Druh obalu a velikost baleníBlistry:Papírová krabička s blistry (PA/Al/PVC-Al).Velikost balení: 10, 28, 30, 56, 60, 70, 84, 90, 98, 100, 112 tablet dispergovatelných v ústech

Jednodávkové blistry:Papírová krabička obsahující 28x1 tabletu dispergovatelnou v ústech v PA/Al/PVC-Alperforovaném jednodávkovém blistru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s nímŽádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIGenerics [UK] Ltd.Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TLVelká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)Arkolamyl 5 mg: 68/686/10-C Arkolamyl 10 mg: 68/687/10-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE1.9.2010

10. DATUM REVIZE TEXTU15.8.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Arkolamyl 5 mgArkolamyl 10 mgtablety dispergovatelné v ústech olanzapinum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 5 mg.Jedna tableta dispergovatelná v ústech obsahuje olanzapinum 10 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje monohydrát laktózy. Více informací naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Blistry: 10, 28, 30, 56, 60, 70, 84, 90, 98, 100, 112 tablet dispergovatelných v ústech.

Jednodávkové blistry:28x1 tableta dispergovatelná v ústech.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

1. Blistr uchopte za okraje a opatrně odtrhněte jedno políčko blistru podél perforací.2. Opatrně odloupněte zadní krycí fólii3. Jemně tabletu vytlačte z blistru4. Tabletu si vložte do úst. Rozpustí se přímo v ústech, takže ji můžete snadno spolknout.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TLVelká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Arkolamyl 5 mg:

68/686/10-C

Arkolamyl 10 mg:

68/687/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Arkolamyl 5 mgArkolamyl 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Arkolamyl 5 mgArkolamyl 10 mgtablety dispergovatelné v ústech olanzapinum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

LOT:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.