Apo-Ramipril 10 Mg

Kód 0120279 ( )
Registrační číslo 58/ 258/08-C
Název APO-RAMIPRIL 10 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0120280 POR TBL NOB 100X10MG Tableta, Perorální podání
0120278 POR TBL NOB 28X10MG Tableta, Perorální podání
0120279 POR TBL NOB 30X10MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak APO-RAMIPRIL 10 MG

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls78101/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-RAMIPRIL 2,5 mg

APO-RAMIPRIL 5 mg

APO-RAMIPRIL 10 mg

tablety

Ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je APO-RAMIPRIL k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-RAMIPRIL užívat

3.

Jak se APO-RAMIPRIL užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak APO-RAMIPRIL uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE APO-RAMIPRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek je dodáván ve formě tablet. Každá tableta obsahuje léčivou látku ramipril. Tablety se dodávají ve třech silách obsahujících 2,5 mg, 5 mg a 10 mg ramiprilu.

APO-RAMIPRIL patří do skupiny léků nazývaných inhibitory ACE (angiotensin-konvertující enzym), které působí na srdce a cévy.

APO-RAMIPRIL účinkuje následujícím způsobem:

snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak

uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy

ulehčuje Vašemu srdci pumpovat dostatečné množství krve do těla.

APO-RAMIPRIL se může používat:

k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)

ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo mozkovou mrtvici

ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte cukrovku nebo ne)

k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)

jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selháním.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-RAMIPRILUŽÍVAT

Neužívejte APO-RAMIPRIL, jestliže

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na

kteroukoli další složku přípravku APO-RAMIPRIL uvedenou v bodě 6. Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.

jestliže jste někdy měl/a závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být

svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na krku, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.

pokud docházíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem APO-

RAMIPRIL pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá

pokud máte potíže s ledvinami, při nichž jsou ledviny nedostatečně zásobené krví (tzv. renální

arteriální stenóza)

během posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže “Těhotenství a kojení”)

pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. Takové posouzení musí provést

lékař.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte APO-RAMIPRIL. Pokud si nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete APO-RAMIPRIL užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-RAMIPRIL je zapotřebí, jestližeDříve než začnete užívat tento lék, poraďte se se svým lékařem:

jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami

jestliže máte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším

pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací tablety) nebo dialýzou)

jestliže budete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou

(desenzibilizace)

jestliže Vám bude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo

zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem APO-RAMIPRIL jeden den předem, proto se poraďte se svým lékařem

jestliže máte v krvi vysoké množství draslíku (což se prokazuje krevními testy)

jestliže máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus

erythematodes

jestliže se domníváte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat

lékaře. Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku APO-RAMIPRILnedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, viz bod níže „Těhotenství a kojení“.

DětiU dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku APO-RAMIPRIL nedoporučuje vzhledem k tomu, že nebyla stanovena bezpečnost a účinnost ramiprilu u dětí.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý/á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete APO-RAMIPRIL užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že APO-RAMIPRIL může ovlivnit způsob účinku jiných léků. Zároveň mohou některé léky ovlivnit způsob účinku přípravku APO-RAMIPRIL.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku APO-RAMIPRIL:

Léčivé přípravky, které se používají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní

protizánětlivé léky (tzv. NSAID), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání,

astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám bude muset zkontrolovat krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s přípravkem APO-RAMIPRIL zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:

Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní

protizánětlivé léky (tzv. NSAID), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová)

Protinádorové léky (chemoterapie)

Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, např. cyklosporin

Diuretika (odvodňovací tablety), např. furosemid

Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, např. spironolakton, triamteren,

amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve)

Steroidní léky proti zánětu, např. prednisolon

Alopurinol (používá se ke snížení hladiny kyseliny močové v krvi)

Prokainamid (na problémy se srdečním rytmem).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. APO-RAMIPRILmůže mít vliv na jejich účinek:

Léky na cukrovku, např. ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín. APO-

RAMIPRIL může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po dobu užívání přípravku APO-RAMIPRIL.

Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). APO-RAMIPRIL může zvýšit

množství lithia v krvi. Lékař Vám bude důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než začnete APO-RAMIPRIL užívat.

Užívání přípravku APO-RAMIPRIL s jídlem a pitím

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem APO-RAMIPRIL může vyvolat závrať nebo točení hlavy. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete pít během léčby přípravkem APO-RAMIPRIL, poraďte se se svým lékařem, protože alkohol může zesílit účinek léků snižujících krevní tlak.

APO-RAMIPRIL můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly.

Těhotenství a kojeníPokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře.Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se APO-RAMIPRIL nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé. Pokud otěhotníte během léčby přípravkem APO-RAMIPRIL, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou vhodnou léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním. Pokud kojíte, nesmíte APO-RAMIPRIL užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě přípravkem APO-RAMIPRIL můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem APO-RAMIPRIL, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud pocítíte závrať, neřiďte a neobsluhujte žádné stroje.

3.

JAK SE APO-RAMIPRIL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek APO-RAMIPRIL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.

Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.

Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat Léčba vysokého krevního tlaku

Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak po kontrolou.

Maximální dávka je 10 mg jednou denně.

Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby přípravkem APO-RAMIPRIL diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice

Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.

Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.

Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami

Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.

Léčba srdečního selhání

Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním záchvatu

Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší pacientiLékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více APO-RAMIPRIL, než jste měl(a)Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do nemocnice neřiďte – požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou baleníléku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít APO-RAMIPRILJestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.

Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu/tobolku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i APO-RAMIPRIL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přestaňte přípravek APO-RAMIPRIL užívat a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků – možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou pomoc:

Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako

svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na ramipril.

Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního

onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak

na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a mozkové příhody

Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.

Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli projevy krvácení

(např. krvácení z dásní), červené skvrny na kůži nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.

Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět

slinivky břišní).

Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže

nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Mezi další nežádoucí účinky patří:Pokud se některý nežádoucí účinek zhorší nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Časté (projevují se u méně než 1 z 10 pacientů)

Bolest hlavy nebo pocit únavy

Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem APO-RAMIPRIL nebo

když začnete užívat vyšší dávku.

Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si

rychle sednete.

Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek

(bronchitida), dušnost

Bolest žaludku nebo střev, průjem, zažívací obtíže, nevolnost nebo zvracení

Kožní vyrážka, která může i nemusí vystupovat z kůže

Bolest na hrudi

Křeče ve svalech nebo bolest svalů

Krevními testy prokázané vyšší hladiny draslíku, než je obvyklé.

Méně časté (projevují se u méně než 1 ze 100 pacientů)

Problémy s rovnováhou (vertigo)

Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži

(parestézie)

Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti

Poruchy spánku

Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid

Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu

Otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a

průjmem

Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech

Vylučování většího množství tekutiny (moči), než je za den obvyklé

Silnější pocení než obvykle

Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)

Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep.

Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.

Zčervenání

Rozmazané vidění

Bolest kloubů

Horečka

Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen

Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem

Krevními testy prokázané změny funkce jater, slinivky nebo ledvin.

Vzácné (projevují se u méně než 1 z 1 000 pacientů)

Pocit rozkolísanosti nebo zmatenosti

Červený a oteklý jazyk

Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka

Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)

Kožní vyrážka nebo modřiny

Skvrny na kůži a studené končetiny

Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení

Porucha sluchu a zvonění v uších

Pocit slabosti

Krevními testy prokázaný pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních

destiček nebo množství hemoglobinu.

Velmi vzácné (projevují se u méně než 1 z 10 000 pacientů)

vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinky:Pokud se některý z následujících nežádoucích účinků zhorší nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Problémy se soustředěním

Otok úst

Krevními testy prokázaný nízký počet krvinek v krvi

Krevními testy prokázaná nižší hladina sodíku v krvi než obvykle

Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní

nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)

Zvětšení prsní žlázy u mužů

Zpomalené nebo zhoršené reakce

Pocit pálení

Změny vnímání vůně

Vypadávání vlasů

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK APO-RAMIPRIL UCHOVÁVAT

-

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

-

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

-

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte APO-RAMIPRIL po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co APO-RAMIPRIL obsahuje-

Léčivou látkou je ramipril.

-

Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, částečně substituovaná hyprolosa, hydrogenuhličitan sodný, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172) (u síly 2,5 mg) nebo červený oxid železitý (E172) (u síly 5 mg a 10 mg).

Jak APO-RAMIPRIL vypadá a co obsahuje toto baleníAPO-RAMIPRIL 2,5 mg jsou žluté tablety. Mají podlouhlý tvar se zaobleným povrchem a uprostřed mají půlící rýhu; tableta může být rozdělena na dvě stejné poloviny.

APO-RAMIPRIL 5 mg jsou narůžovělé tablety. Mají podlouhlý tvar se zaobleným povrchem a uprostřed mají půlící rýhu; půlící rýha je však určena pouze k usnadnění rozlomení tablety pro snazší polykání, nikoli k rozdělení tablety na dvě stejné poloviny.

APO-RAMIPRIL 10 mg jsou narůžovělé tablety. Mají kulatý tvar se zaobleným povrchem a uprostřed mají půlící rýhu; půlící rýha je však určena pouze k usnadnění rozlomení tablety pro snazší polykání, nikoli k rozdělení tablety na dvě stejné poloviny.

Tablety se dodávají v Al-OPA-PVC/Al blistrech obsahujících 28, 30 a 100 tablet. APO-RAMIPRIL 5 se dodávají dodatečně v blistrech obsahujících 14 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraciApotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

VýrobceApotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 4.5.2012

Tato příbalová informace neobsahuje veškeré informace o Vašem léku. Jestliže máte nějaké otázky nebo si něčím nejste jistý/á, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls78101/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

APO-RAMIPRIL 2,5 mg APO-RAMIPRIL 5 mgAPO-RAMIPRIL 10 mg

tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta přípravku APO-RAMIPRIL 2,5 mg obsahuje 2,5 mg ramiprilum.Jedna tableta přípravku APO-RAMIPRIL 5 mg obsahuje 5 mg ramiprilum.Jedna tableta přípravku APO-RAMIPRIL 10 mg obsahuje 10 mg ramiprilum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

APO-RAMIPRIL 2,5 mg: Žluté, podlouhlé, bikonvexní tablety s půlící rýhou. Tableta může být rozdělena na dvě stejné poloviny.APO-RAMIPRIL 5 mg: Narůžovělé, podlouhlé, bikonvexní tablety s půlící rýhou. Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snadnější polykání, není určena k dělení dávky.APO-RAMIPRIL 10 mg: Narůžovělé, kulaté, bikonvexní tablety s půlící rýhou. Půlící rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snadnější polykání, není určena k dělení dávky.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

-

Léčba hypertenze

-

Kardiovaskulární prevence: snížení kardiovaskulární morbidity a mortality u pacientů:

 s manifestním aterotrombotickým kardiovaskulárním onemocněním (anamnéza onemocnění

koronárních tepen nebo mozkové příhody, nebo onemocnění periferních cév) nebo

 s diabetem a s nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1).

-

Léčba onemocnění ledvin:

 incipientní glomerulární diabetická nefropatie definovaná přítomností mikroalbuminurie  manifestní glomerulární diabetická nefropatie definována makroproteinurií u pacientů s

nejméně jedním dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem (viz bod 5.1)

 manifestní glomerulární nediabetická nefropatie definovaná makroproteinurií ≥ 3 g/den (viz bod

5.1).

-

Léčba symptomatického selhání srdce

2

-

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu: snížení mortality v akutní fázi infarktu myokardu u pacientů s klinickými příznaky selhání srdce, se začátkem léčby > 48 hod po akutním infarktu myokardu

4.2

Dávkování a způsob podání

Perorální podání.

Doporučuje se užívat APO-RAMIPRIL každý den ve stejnou denní dobu. APO-RAMIPRIL je možné užívat před jídlem, spolu s jídlem anebo po jídle, protože příjem potravy nemá vliv na jeho biologickou dostupnost (viz bod 5.2).APO-RAMIPRIL je nutné polknout a zapít tekutinou. Nesmí se kousat ani drtit.

Dospělí

Pacienti léčení diuretikyPo zahájení léčby přípravkem APO-RAMIPRIL může dojít k hypotenzi, která je pravděpodobnější u pacientů současně léčených diuretiky. U těchto pacientů se doporučuje postupovat s opatrností, neboť tito pacienti mohou mít depleci objemu a/nebo solí v organismu. Pokud je to možné, měla by být diuretika vysazena 2-3 dny před zahájením léčby přípravkem APO-RAMIPRIL (viz bod 4.4).U pacientů s hypertenzí, kterým nebyla diuretika vysazena, by měla být zahájena léčba přípravkem APO-RAMIPRIL v dávce 1,25 mg. Je třeba monitorovat funkce ledvin a hladinu draslíku v séru. Následné dávkování APO-RAMIPRIL má být přizpůsobeno podle cílového krevního tlaku.

Hypertenze:Dávku je zapotřebí individuálně upravit podle profilu pacienta (viz bod 4.4) a kontroly krevního tlaku. APO-RAMIPRIL může být použit v monoterapii nebo v kombinaci s jinými skupinami antihypertenziv. Úvodní dávkaLéčba přípravkem APO-RAMIPRIL má začínat postupně s doporučenou úvodní dávkou 2,5 mg jednou denně. U pacientů s výrazně aktivovaným systémem renin-angiotenzin-aldosteron může nastat nadměrný pokles krevního tlaku po úvodní dávce. U těchto pacientů se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg a úvodní léčba musí probíhat po dohledem lékaře (viz bod 4.4).Titrace a udržovací dávkaDávku je možné zdvojnásobit v časovém intervalu 2 až 4 týdnů s cílem postupně dosáhnout požadovanéhokrevního tlaku. Maximální povolená dávka APO-RAMIPRIL je 10 mg za den. Obvykle se dávka podává jednou denně.

Kardiovaskulární prevenceÚvodní dávkaDoporučená úvodní dávka je 2,5 mg APO-RAMIPRIL jednou denně.Titrace a udržovací dávkaDávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po jednom anebo dvou týdnech léčby dávku zdvojnásobit a po dalších dvou až třech týdnech ji zvýšit na cílovou udržovací dávku 10 mg APO-RAMIPRIL jednou denně.Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky.

Léčba onemocnění ledvinPacienti s diabetem a mikroalbuminurií:Úvodní dávkaDoporučená úvodní dávka je 1,25 mg APO-RAMIPRIL jednou denně.Titrace a udržovací dávka

3

Dávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně a potom po dalších dvou týdnech na 5 mg jednou denně.

Pacienti s diabetem a ještě nejméně jedním kardiovaskulárním rizikovým faktoremÚvodní dávkaDoporučená úvodní dávka je 2,5 mg APO-RAMIPRIL jednou denně.

Titrace a udržovací dávkaDávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po jednom až dvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 5 mg jednou denně a potom po dalších dvou až třech týdnech na 10 mg APO-RAMIPRIL jednou denně. Cílová denní dávka je 10 mg.

Pacienti s nediabetickou nefropatií definovanou makroproteinurií ≥ 3 g/denÚvodní dávkaDoporučená úvodní dávka je 1,25 mg APO-RAMIPRIL jednou denně.Titrace a udržovací dávkaDávka se má postupně zvyšovat v závislosti na tom, jak pacient léčbu snáší. Doporučuje se po dvou týdnech léčby zdvojnásobit dávku na 2,5 mg jednou denně a potom po dalších dvou týdnech na 5 mg jednou denně.

Symptomatické selhání srdceÚvodní dávkaU pacientů stabilizovaných na léčbě diuretiky se doporučuje úvodní dávka 1,25 mg jednou denně.Titrace a udržovací dávkaDávka APO-RAMIPRIL se má titrovat zdvojnásobením dávky každý jeden až dva týdny až do dosažení maximální denní dávky 10 mg. Výhodnější je podat denní dávku ve dvou dílčích dávkách.

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu a se srdečním selháním Úvodní dávkaU klinicky a hemodynamicky stabilních pacientů je po 48 hodinách po infarktu myokardu úvodní dávka 2,5 mg dvakrát denně po dobu tří dnů. Pokud pacient netoleruje úvodní dávku 2,5 mg, je třeba mu podat dávku 1,25 mg dvakrát denně po dobu dvou dnů a poté zvýšit dávku na 2,5 mg a 5 mg dvakrát denně. Jestliže není možné dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit. Viz též výše dávkování u pacientů léčených diuretiky.Titrace a udržovací dávkaDenní dávka se postupně zvyšuje zdvojnásobením dávky v intervalech jednoho až tří dnů, a to až do dosažení cílové udržovací dávky 5 mg dvakrát denně.Je-li to možné, má být udržovací dávka rozdělena do dvou dílčích dávek za den.Pokud nelze dávku zvýšit na 2,5 mg dvakrát denně, je třeba léčbu ukončit. Dosud není dostatek zkušeností s léčbou pacientů s těžkým srdečním selháním (NYHA IV) bezprostředně po infarktu myokardu. Bude-li rozhodnuto tyto pacienty léčit, doporučuje se zahájit léčbu na dávce 1,25 mg jednou denně a pří každém zvýšení dávky je třeba postupovat se zvýšenou opatrností.

Zvláštní skupiny pacientů

Pacienti s poruchou funkce ledvinU pacientů s poruchou funkce ledvin je denní dávka založena na clearance kreatininu (viz bod 5.2):

- Pokud je clearance kreatininu ≥ 60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku (2,5 mg/den);

maximální denní dávka je 10 mg;

- Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 30-60 ml/min, není nutné upravovat úvodní dávku

(2,5 mg/den); maximální denní dávka je 5 mg;

- Pokud je clearance kreatininu v rozsahu 10-30 ml/min, úvodní dávka je 1,25 mg/den a maximální denní

dávka je 5 mg;

- U hemodialyzovaných pacientů s hypertenzí: ramipril je mírně dialyzovatelný; úvodní dávka je

1,25 mg/den a maximální denní dávka je 5 mg; lék je třeba podávat několik hodin po dialýze.

4

Pacienti s poruchou funkce jater (viz bod 5.2)U pacientů s poruchou funkce jater je možné léčbu přípravkem APO-RAMIPRIL zahájit pouze pod důsledným lékařským dohledem a maximální denní dávka je 2,5 mg APO-RAMIPRIL.

Starší pacientiÚvodní dávka musí být nižší a následná titrace dávky musí být pomalejší kvůli vyšší pravděpodobnosti výskytu nežádoucích účinků, a to zejména u velmi starých a slabých pacientů. Je třeba uvážit snížení úvodní dávky ramiprilu na 1,25 mg.

Pediatričtí pacientiBezpečnost a účinnost použití ramiprilu u dětí nebyla zatím stanovena. Údaje pro ramipril, které jsou v současnosti k dispozici, jsou uvedeny v bodech 4.8., 5.1, 5.2 a 5.3, ale není možné udat specifickédoporučení o dávkování.

4.3

Kontraindikace

-

Hypersenzitivita na léčivou látku, na kteroukoliv pomocnou látku nebo na jakýkoliv jiný ACE (angiotenzin-konvertující enzym) inhibitor (viz bod 6.1)

-

Angioedém v anamnéze (hereditární, idiopatický nebo angioedém vyvolaný předchozím užitím ACE inhibitoru nebo AIIRA)

-

Extrakorporální léčba umožňující kontakt krve s negativně nabitým povrchem (viz bod 4.5)

-

Signifikantní bilaterální renální arteriální stenóza anebo renální arteriální stenóza v jediné funkční ledvině

-

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6)

-

Ramipril se nesmí používat u pacientů s hypotenzí anebo u hemodynamicky nestabilních pacientů.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Zvláštní skupiny pacientůTěhotenství: v těhotenství nesmí být zahájena léčba ACE inhibitory, jako je např. ramipril, ani antagonisty receptoru pro angiotenzin II (AIIRA). Pokud se pokračování léčby ACE inhibitory/antagonisty AIIR nepovažuje za zcela nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění léčba převedena na jiné antihypertenzivum s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době těhotenství. Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory/AIIRA okamžitě ukončena, a pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba (viz body 4.3 a 4.6).

Pacienti s vysokým rizikem hypotenze

-

Pacienti s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem

U pacientů s výrazně aktivovaným renin-angiotenzin-aldosteronovým systémem existuje riziko akutního výrazného poklesu krevního tlaku a zhoršení funkce ledvin v důsledku ACE inhibice, především pokud je ACE inhibitor anebo souběžná léčba diuretikem podávána poprvé, anebo pokud se podává poprvé zvýšená dávka.Předpokládat významnou aktivaci renin-angiotenzin-aldosteronového systému a pečlivě dohlížet na pacienta lékařem včetně sledování krevního tlaku je nutné např. u těchto pacientů:

-

pacienti se závažnou hypertenzí

-

pacienti s dekompenzovaným městnavým srdečním selháním

-

pacienti s hemodynamicky relevantní přítokovou nebo odtokovou překážkou v levé komoře (např. stenóza aortální anebo mitrální chlopně)

-

pacienti s unilaterální renální arteriální stenózou, kdy druhá ledvina je funkční

-

pacienti, kteří mají, anebo u nichž může vzniknout nedostatek tekutin a solí (včetně pacientů užívajících diuretika)

-

pacienti s cirhózou jater a/nebo s ascitem

-

pacienti podstupující velkou operaci nebo během anestézie látkami, které navozují hypotenzi.

5

Všeobecně se doporučuje před zahájením léčby upravit dehydrataci, hypovolémii nebo depleci solí (u pacientů se srdečním selháním se však úprava musí důkladně uvážit s ohledem na riziko objemového přeplnění).

Přechodné nebo trvalé srdeční selhávání po infarktu myokardu

- Pacienti s rizikem srdeční anebo mozkové ischémie v případě akutní hypotenzeÚvodní fáze léčby vyžaduje zvláštní lékařský dohled.

Starší pacienti

Viz bod 4.2.

OperaceKdykoli je to možné, doporučuje se ukončit léčbu inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu, jako je např. ramipril, jeden den před operací.

Monitorování renálních funkcíPřed zahájením léčby a po dobu léčby, především v počátečních týdnech, musí být sledovány funkce ledvin a upraveno dávkování. Zvláště pečlivé sledování je nutné u pacientů s poruchou funkce ledvin (viz bod 4.2). Riziko zhoršení funkce ledvin existuje zejména u pacientů s městnavým srdečním selháním anebo po transplantaci ledviny.

AngioedémU pacientů léčených ACE inhibitory včetně ramiprilu byl hlášen angioedém (viz bod 4.8). V případě angioedému musí být léčba přípravkem APO-RAMIPRIL ukončena.Pacient musí být okamžitě léčen na pohotovosti. Pacient musí zůstat na pozorování po dobu nejméně 12 až 24 hodin a může být propuštěn až po úplném vymizení příznaků.U pacientů léčených ACE inhibitory včetně přípravku APO-RAMIPRIL (viz bod 4.8) byl hlášen intestinální angioedém. U těchto pacientů se projevil bolestí břicha (s nauzeou nebo se zvracením anebo bez těchto příznaků).

Anafylaktické reakce po dobu desenzibilizacePravděpodobnost a závažnost anafylaktických a anafylaktoidních reakcí na jed hmyzu a další alergeny se v důsledku ACE inhibice zvyšuje. Před desenzibilizací je potřeba zvážit dočasné pozastavení léčby přípravkem APO-RAMIPRIL.

HyperkalémieU některých pacientů léčených ACE inhibitory včetně přípravku APO-RAMIPRIL byla pozorována hyperkalémie. Mezi pacienty s rizikem výskytu hyperkalémie patří pacienti s renální insuficiencí, starší pacienti (> 70 let), pacienti s nekontrolovaným diabetem mellitus anebo pacienti užívající draselné soli, draslík šetřící diuretika a další léky zvyšující hladinu draslíku v plazmě, anebo stavy, jako je například dehydratace, akutní srdeční dekompenzace, metabolická acidóza. Pokud je souběžné užívání výše uvedených léků považováno za nutné, doporučuje se pravidelně sledovat hladinu draslíku v séru (viz bod 4.5).

Neutropénie / agranulocytózaVzácně se vyskytla neutropénie/agranulocytóza stejně jako trombocytopénie a anémie, a rovněž byl hlášen útlum kostní dřeně. Doporučuje se sledovat počet bílých krvinek, aby bylo možné odhalit možnou leukopenii. Častější sledování je doporučeno v počátečních fázích léčby a u pacientů s poruchami funkce ledvin, u pacientů se souběžným kolagenovým onemocněním (např. lupus erythematodes nebo sklerodermie) a u pacientů léčených jinými přípravky, které mohou vyvolat změny krevního obrazu (viz body 4.5 a 4.8).

Etnické rozdíly

6

ACE inhibitory způsobují vyšší výskyt angioedému u pacientů černé pleti v porovnání s ostatními. Podobně jako další ACE inhibitory může být ramipril méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů černé pleti, pravděpodobně kvůli vyšší prevalenci hypertenze s nízkou hladinou reninu v černošské populaci s hypertenzí.

KašelPři užívání ACE inhibitorů byl hlášen kašel. Obvykle se jedná o neproduktivní, přetrvávající kašel, kterývymizí po ukončení léčby. Kašel vyvolaný ACE inhibitorem je třeba zvážit v rámci diferenciální diagnózy kašle.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Kontraindikované kombinace

Mimotělní léčba vedoucí ke kontaktu krve s negativně nabitými povrchy, jako např. dialýza nebo hemofiltrace při použití některých vysoce propustných dialyzačních membrán (např. polyakrylonitrilové membrány), a aferéza lipoproteinů s nízkou hustotou se sulfátem dextranu z důvodu zvýšeného rizika závažných anafylaktoidních reakcí (viz bod 4.3). Při léčbě tohoto typu je nutné uvážit použití jiného typu dialyzační membrány, nebo léčivého přípravku z jiné skupiny antihypertenziv.

Upozornění pro použitíSoli draslíku, heparin, kalium šetřící diuretika a další přípravky zvyšující hladinu draslíku v plazmě (včetně antagonistů angiotenzinu II, trimetoprimu, takrolimu, cyklosporinu): Může se vyskytnout hyperkalémie, proto se vyžaduje sledování hladiny draslíku v séru.

Antihypertenziva (např. diuretika) a jiné látky snižující krevní tlak (např. nitráty, tricyklická antidepresiva, anestetika, akutní požití alkoholu, baklofen, alfuzosin, doxazosin, prazosin, tamsulosin, terazosin): je třeba očekávat zvýšení rizika hypotenze (viz bod 4.2 pro diuretika)

Vasopresorická sympatomimetika a další léky (např. izoproterenol, dobutamin, dopamin, epinefrin), které mohou snižovat antihypertenzivní účinek přípravku APO-RAMIPRIL: Doporučuje se sledovat krevní tlak.

Alopurinol, imunosupresiva, kortikosteroidy, prokainamid, cytostatika a další látky, které mohou měnit krevní obraz: zvýšená pravděpodobnost hematologických reakcí (viz bod 4.4).

Soli lithia: ACE inhibitory mohou snižovat vylučování lithia, a proto může být toxicita lithia vyšší. Proto je třeba sledovat hladinu lithia.

Antidiabetika včetně inzulínu: Mohou se vyskytnout hypoglykemické reakce. Doporučuje se sledovat hladinu glukózy v krvi.

Nesteroidní protizánětlivé látky a kyselina acetylsalicylová: Je třeba očekávat oslabení antihypertenzivního účinku přípravku APO-RAMIPRIL. Současné podání ACE inhibitorů a NSAID může navíc vést ke zvýšenému riziku zhoršení renálních funkcí a ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.

4.6

Těhotenství a kojení

Nedoporučuje se užívat APO-RAMIPRIL v prvním trimestru těhotenství (viz bod 4.4) a užívání ve druhém a třetím trimestru těhotenství je kontraindikováno (viz bod 4.3).

Pokud jde o riziko teratogenity, epidemiologické důkazy po expozici ACE inhibitorům během prvního trimestru těhotenství nebyly přesvědčivé, přesto nelze vyloučit malé zvýšení rizika. Pokud se pokračování léčby ACE inhibitory nepovažuje za zcela nezbytné, musí být u pacientek plánujících otěhotnění změněna léčba na alternativní antihypertenzivní léčbu s prokázaným bezpečnostním profilem pro používání v době

7

těhotenství. Jestliže se zjistí, že je pacientka těhotná, musí být léčba ACE inhibitory okamžitě ukončena a, pokud je to vhodné, musí být zahájena alternativní léčba.Je známo, že expozice léčbě ACE inhibitorem / antagonistou receptoru pro angiotenzin II (AIIRA) v době druhého a třetího trimestru způsobuje u lidí fetotoxicitu (snížená funkce ledvin, oligohydramnion, retardovaná osifikace lebky) a neonatální toxicitu (selhání ledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viz také bod 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti). Dojde-li k expozici ACE inhibitorům od druhého trimestru, doporučuje se kontrola ledvin a lebky ultrazvukem. Novorozenci, jejichž matky užívaly ACE inhibitory, musí být důkladně sledováni, jestli se u nich nevyskytuje hypotenze, oligurie nebo hyperkalémie (viz také body 4.3 a 4.4).

Vzhledem k nedostatku informací o používání ramiprilu během kojení (viz bod 5.2) se ramipril nedoporučuje a je upřednostňována alternativní léčba s lépe prokázaným bezpečnostním profilem při kojení, a to zejména při kojení novorozenců nebo předčasně narozených dětí.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Některé nežádoucí účinky (např. symptomy sníženého krevního tlaku, jako je závrať) mohou zhoršit schopnost pacienta soustředit se a reagovat, a proto představují riziko v situacích, kdy jsou tyto schopnosti obzvlášť důležité (např. řízení vozidla nebo obsluha strojů).Může k tomu dojít především na začátku léčby anebo při přecházení z jiných léčivých přípravků na ramipril. Po užití první dávky, stejně jako po prvním užití zvýšené dávky, se doporučuje několik hodin neřídit vozidlo a neobsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Součástí bezpečnostního profilu ramiprilu je výskyt přetrvávajícího suchého kašle a reakcí souvisejících s hypotenzí. K závažným nežádoucím účinkům patří angioedém, hyperkalémie, zhoršení funkce ledvin nebo jater, pankreatitida, závažné kožní reakce a neutropénie/agranulocytóza.

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány podle následující klasifikace:Velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Neznámé

Srdeční poruchy

Ischémie myokardu včetně anginy pectoris anebo infarktu myokardu, tachykardie, arytmie, palpitace, periferní edém

Poruchy krve a lymfatického systému

Eozinofilie

Snížený počet bílých krvinek (včetně neutropénie anebo agranulocytó-zy),

snížený

počet

Selhání kostní dřeně, pancytopénie, hemolytická anémie

8

červených krvinek, pokles hemoglobinu, snížený počet krevních destiček

Poruchy nervového systému

Bolest

hlavy,

závrať

Vertigo, parestézie, ageuzie, dysgeuzie

Třes, poruchy rovnováhy

Mozková ischémie včetně ischemické cévnímozkové příhody

a

tranzitorní ischemické ataky, zhoršené psychomoto-rické schopnosti, pocit pálení, parosmie

Poruchy oka

Poruchy zraku včetně zamlženého vidění

Konjunktiviti-da

Poruchy ucha a labyrintu

Zhoršenísluchu, tinitus

Respirační, hrudní

a

mediastinální poruchy

Neproduktivní dráždivý

kašel,

bronchitida, sinusitida, dyspnoe

Broncho-spasmus včetně zhoršení astmatu, ucpaný nos

Gastrointestinální poruchy

Zánět gastrointestinální-ho

traktu,

poruchy trávení, bolest

břicha,

dyspepsie, průjem, nauzea, zvracení

Pankreatitida (při

užívání

ACE inhibitorů byly

velmi

výjimečně hlášeny případy s fatálním průběhem), zvýšené pankreatické enzymy, angioedém tenkého střeva, bolest v horní časti

břicha

včetně gastritidy, zácpa,

sucho

v ústech

Glositida

Aftózní stomatitida

Poruchy

ledvin

a močových cest

Porucha funkce ledvin včetně

9

akutního selhání ledvin, zvýšené vylučování moči, zhoršení stávajícíproteinurie, zvýšená hladina močoviny

v

krvi,

zvýšená

hladina kreatininu

v

krvi

Poruchy

kůže

a podkožní tkáně

Vyrážka, hlavně makulopapulózní

Angioedém; velmi výjimečně může

být

obstrukce dýchacích cest v důsledku angioedému fatální; pruritus, hyperhidróza

Exfoliativní dermatitida, kopřivka, onycholýza

Fotosenzitivní reakce

Toxická epidermální nekrolýza, Stevens-Johnsonův syndrom, multiformní erytém, pemfigus, zhoršená psoriáza, psoriatiformní dermatitida, pemfigoidní nebo lichenoidní exantém nebo enantém, alopecie

Poruchy svalové a

kosterní

soustavy

a

pojivové tkáně

Svalový spasmus, myalgie

Artralgie

Poruchy metabolismu

a

výživy

Zvýšená hladina draslíku v krvi

Anorexie, snížená

chuť

k jídlu

Snížená hladina sodíku v krvi

Cévní poruchy

Hypotenze, snížený ortostatický krevní

tlak,

synkopa

Zčervenání

Vaskulární stenóza, hypoperfúze, vaskulitida

Raynaudův fenomén

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest na hrudi, únava

Pyrexie

Asténie

Poruchy imunitního systému

Anafylaktické nebo anafylaktoidní reakce, zvýšené antinukleární protilátky

10

Poruchy jater a žlučových cest

Zvýšené hladiny jaterních enzymů a/nebo konjugovaného bilirubinu

Cholestatická žloutenka, hepatocelulární poškození

Akutní selhání jater, cholestatická nebo cytolytická hepatitida (velmi výjimečně s fatálním průběhem)

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Přechodná erektilní impotence, snížené libido

Gynekomastie

Psychiatrické poruchy

Zhoršená nálada, úzkost, nervozita, neklid, poruchy spánku včetně somnolence

Stav zmatenosti

Poruchy pozornosti

Pediatrická populace:Bezpečnost použití ramiprilu byla sledována ve dvou klinických studiích, u 325 dětí a adolescentů vevěku mezi 2-16 lety. Zatímco podstata a intensita výskytu nežádoucích účinků byly podobné jako udospělých, četnost následujících nežádoucích účinků byla u dětí vyšší:

Tachykardie, ucpání nosu, rýma „časté“ (≥ 1/100 až < 1/10) u dětí a „méně časté“ (≥ 1/1 000 až< 1/100) u dospělých.

Záněty spojivek „časté“ (≥ 1/100 až < 1/10) u dětí, ale „vzácné“ (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) udospělých.

Třes a kopřivka „méně časté“ (≥ 1/1 000 až < 1/100) u dětí, ale „vzácné“ (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) u dospělých.

Celkový bezpečnostní profil ramiprilu u pediatrických pacientů se významně neliší od bezpečnostníhoprofilu u dospělých.

4.9

Předávkování

K příznakům spojeným s předávkováním ACE inhibitory může patřit výrazná periferní vazodilatace (s výraznou hypotenzí, šokem), bradykardie, poruchy elektrolytů a selhání ledvin. Pacienta je třeba důkladně monitorovat, léčba je podpůrná a symptomatická. Navrhovaná opatření zahrnují primární detoxifikaci (výplach žaludku, podání adsorbentů) a opatření pro obnovu hemodynamické stability, včetně podání alfa1 adrenergních agonistů nebo podání angiotenzinu II (angiotenzinamid). Ramiprilát, aktivní metabolit ramiprilu, se obtížně odstraňuje z krevního oběhu hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: ACE inhibitory, samotné, ATC kód: C09AA05.

Mechanismus účinku

11

Ramiprilát, aktivní metabolit proléčiva ramiprilu, inhibuje enzym dipeptidylkarboxypeptidázu I (synonyma: angiotenzin konvertující enzym, kinináza II). V plazmě a v tkáních tento enzym katalyzuje přeměnu angiotenzinu I na aktivní vazokonstrikční látku angiotenzin II a štěpí aktivní vazodilatátor bradykinin. Snížená tvorba angiotenzinu II a inhibice štěpení bradykininu vede k vazodilataci.Protože angiotenzin II stimuluje také uvolňování aldosteronu, vyvolává ramiprilát snížení sekrece aldosteronu. Průměrná odpověď na monoterapii ACE inhibitorem byla nižší u pacientů černé pleti (afrokaribská populace) s hypertenzí (obvykle jde o populaci s nízkoreninovou hypertenzí) než u pacientů jiné barvy pleti.

Farmakodynamické účinky

Antihypertenzivní vlastnosti:Podání ramiprilu vyvolává výrazné snížení periferní arteriální rezistence. Obvykle nedochází k velkým změnám v renálním plazmatickém průtoku a v glomerulární filtraci. Podávání ramiprilu pacientům s hypertenzí vede ke snížení krevního tlaku vleže a vstoje bez kompenzace zvýšením tepové frekvence.U většiny pacientů dochází po perorálním podání k nástupu antihypertenzivního účinku během 1 až 2 hodin. Maximálního účinku je obvykle dosaženo během 3 až 6 hodin po perorálním podání. Antihypertenzivní účinek po jednorázové dávce obvykle trvá 24 hodin.Maximální antihypertenzivní účinek při kontinuálním podávání ramiprilu je obvykle pozorován po 3 až 4 týdnech. Bylo prokázáno, že antihypertenzivní účinek přetrvává při dlouhodobém podávání po dobu 2 let.Náhlé vysazení ramiprilu nevyvolává rychlý a výrazný „rebound“ vzestup krevního tlaku.

Srdeční selhání:Kromě konvenční léčby diuretiky a volitelnými srdečními glykosidy byla prokázána účinnost ramiprilu u pacientů s funkční třídou II-IV New York Heart Association. Lék měl prospěšné účinky na hemodynamiku srdce (snížený plnicí tlak levé a pravé komory, snížená celková periferní vaskulární rezistence, zvýšený srdeční výdej a zlepšení srdečního indexu). Také byla snížena neuroendokrinní aktivace.

Klinická účinnost a bezpečnost

Kardiovaskulární prevence/NefroprotekceByla provedena preventivní, placebem kontrolovaná studie (studie HOPE), která zahrnovala více než 9200 pacientů, jimž byl ke standardní léčbě přidáván ramipril. Do studie byli zařazeni pacienti se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem buď po aterotrombotickém kardiovaskulárním onemocnění (koronární onemocnění srdce v anamnéze, mozková příhoda nebo onemocnění periferních cév), anebo s diabetem mellitem a nejméně ještě jedním přídatným rizikovým faktorem (prokázaná mikroalbuminurie, hypertenze, zvýšená hladina celkového cholesterolu, nízká hladina HDL cholesterolu anebo kouření cigaret).Studie prokázala, že ramipril statisticky významně snižuje incidenci infarktu myokardu, úmrtí z kardiovaskulárních příčin a z důvodu mozkové příhody, samotných a kombinovaných (primárníkombinované příhody).

Studie HOPE: hlavní výsledky

Ramipril

Placebo

Relativní riziko(95%

interval

spolehlivosti

p-hodnota

%

%

Všichni pacienti

n=4 645

N=4 652

Primární kombinované příhody

14,0

17,8

0,78 (0,70-0,86)

<0,001

Infarkt myokardu

9,9

12,3

0,80 (0,70-0,90)

<0,001

Úmrtí z kardiovaskulární příčiny

6,1

8,1

0,74 (0,64-0,87)

<0,001

Mozková příhoda

3,4

4,9

0,68 (0,56-0,84)

<0,001

Sekundární hodnocené parametry

Úmrtí z jakékoli příčiny

10,4

12,2

0,84 (0,75-0,95)

0,005

12

Nutnost revaskularizace

16,0

18,3

0,85 (0,77-0,94)

0,002

Hospitalizace

kvůli

nestabilní

angině pectoris

12,1

12,3

0,98 (0,87-1,10)

NS

Hospitalizace kvůli srdečnímu

selhání

3,2

3,5

0,88 (0,70-1,10)

0,25

Komplikace související s diabetem

6,4

7,6

0,84 (0,72-0,98)

0,03

Studie MICRO-HOPE, předdefinovaná podstudie studie HOPE, zkoumala účinek přidání ramiprilu 10 mg k současnému léčebnému režimu v porovnání s placebem u 3577 pacientů ve věku ≥ 55 let (bez omezení horní hranice věku) s převahou pacientů s diabetem 2. typu (a alespoň jedním dalším kardiovaskulárním rizikovým faktorem), s normálním anebo s vysokým tlakem.Primární analýza ukázala, že u 117 (6,5 %) pacientů, kteří ve studii užívali ramipril, a u 149 (8,4 %) pacientů užívajících placebo se rozvinula zjevná nefropatie, což odpovídalo RRR 24 %; 95% CI [3-40], p = 0,027.Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná klinická studie REIN se dvěma paralelními skupinami byla zaměřena na vyhodnocení účinku léčby ramiprilem na rychlost poklesu glomerulární filtrace (GFR). Studie zahrnovala 352 normotenzních nebo hypertenzních pacientů (ve věku 18-70 let), kteří měli mírnou (tj. průměrnou exkreci proteinu v moči > 1 a < 3 g/24 h) nebo těžkou proteinurii (≥ 3 g/24 h) zapříčiněnou chronickou nediabetickou nefropatií. Obě podskupiny pacientů byly prospektivně stratifikovány.

Základní analýza pacientů s nejtěžší proteinurií (v této skupině pacientů byla studie předčasně ukončena kvůli přínosu ve skupině s ramiprilem) ukázala, že průměrná rychlost poklesu GFR za měsíc byla nižší při užívání ramiprilu v porovnání s placebem; -0,54 (0,66) proti -0,88 (1,03) ml/min/měsíc, p = 0,038. Rozdíl mezi skupinami byl 0,34 [0,03-0,65] za měsíc a kolem 4 ml/min/rok; 23,1 % pacientů ve skupině s ramiprilem dosáhlo kombinovaný sekundární hodnocený parametr - zdvojnásobení výchozí koncentrace kreatininu v séru a/nebo konečného stádia onemocnění ledvin (ESRD) (potřeba dialýzy nebo transplantace ledvin), zatímco ve skupině s placebem to bylo 45,5 % pacientů (p = 0,02).

Sekundární prevence po akutním infarktu myokardu

Do studie AIRE bylo zařazeno více než 2000 pacientů s přechodnými/přetrvávajícimi klinickými příznaky srdečního selhání po prokázaném infarktu myokardu. Léčba ramiprilem byla zahájena 3 až 10 dnů po akutním infarktu myokardu. Studie ukázala, že po uplynutí času sledování v průměru 15 měsíců byla mortalita u pacientů léčených ramiprilem 16,9 % oproti 22,6 % u pacientů, kteří dostávali placebo. Znamená to, že absolutní snížení mortality bylo 5,7 % a snížení relativního rizika 27 % (95 % CI [11-40 %]).

Pediatrická populace:V randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studi zahrnující 244 pediatrickýchpacientů s hypertenzí (73% s primární hypertenzí) ve věku 6-16 let dostávali pacienti buď nízkou,střední či vysokou dávku ramiprilu pro dosažení plazmatické koncentrace ramiprilátu odpovídajícírozmezí dávek u dospělých 1,25 mg; 5 mg a 20 mg dle tělesné hmotnosti. Na konci 4-týdeního obdobípodávání ramiprilu nebylo dosaženo cíle sledování ve snížení systolického krevního tlaku, ale přinejvyšší dávce se snížil diastolický krevní tlak. Obě střední i vysoká dávka ramiprilu vykázalyvýznamné snížení jak systolického tak i diastolického krevního tlaku u dětí s potvrzenou hypertenzí.

Tento účinek nebylo možné pozorovat během 4-týdenní dávku zvyšující, randomizované, dvojitězaslepené studie, kdy následně byl přípravek vysazen, u 218 pediatrických pacientech ve věku mezi 6-16 lety (75% s primární hypertenzí) kde oba krevní tlaky systolický i diastolický vykázaly nízkýrebound, ale statisticky nevýznamný návrat k základní hodnotě, při všech třech velikostech zkoušenédávky [nízká dávka (0,625 mg – 2,5 mg); střední dávka (2,5 mg – 10 mg); vysoká dávka (5 mg – 20mg)] v závislosti na hmotnosti. Ramipril nevykázal lineární odpověď na dávku u studované pediatricképopulace.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

13

Farmakokinetika a metabolismusAbsorpceRamipril se po perorálním podání rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu: maximální plazmatické koncentrace ramiprilu je dosaženo v průběhu jedné hodiny. Na základě rozboru moči je rozsah absorpce nejméně 56 % a absorpce není významně ovlivněna přítomností potravy v gastrointestinálním traktu. Biologická dostupnost aktivního metabolitu ramiprilátu je po perorálním podání 2,5 mg a 5 mg ramiprilu 45 %.Maximální plazmatické koncentrace ramiprilátu, jediného aktivního metabolitu ramiprilu, je dosaženo 2-4 hodiny po užití ramiprilu. Ustáleného stavu plazmatické koncentrace ramiprilátu po užití obvyklých dávek ramiprilu jednou denně je dosaženo asi čtvrtý den léčby.

DistribuceNa sérové proteiny se váže 73 % ramiprilu a 56 % ramiprilátu.

MetabolismusRamipril se téměř úplně metabolizuje na ramiprilát a ester diketopiperazinu, kyselinu diketopiperazinovou, a glukuronidy ramiprilu a ramiprilátu.

EliminaceMetabolity jsou primárně vylučovány renální cestou.Pokles plazmatické koncentrace ramiprilátu je vícefázový. Vzhledem k silné saturovatelné vazbě na ACE a slabé odlučování z enzymu má ramiprilát prodlouženou terminální eliminační fázi při velmi nízkých plazmatických koncentracích. Po vícenásobných dávkách ramiprilu podávaných jednou denně byl účinný poločas koncentrace ramiprilátu 13-17 hodin po dávkách 5-10 mg a delší po nižších dávkách 1,25-2,5 mg. Tento rozdíl souvisí se saturovatelnou kapacitou enzymu vázat ramiprilát. Při jednorázové perorální dávce ramiprilu je hladina ramiprilu a jeho metabolitu v mateřském mléku nedetekovatelná. Účinek opakovaných dávek však není znám.

Pacienti se selháním ledvin (viz bod 4.2)U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin je renální exkrece ramiprilátu snížená a renální clearance ramiprilátu proporčně souvisí s clearance kreatininu. To má za následek zvýšenou plazmatickou koncentraci ramiprilátu, která klesá pomaleji než u pacientů s normální funkcí ledvin.

Pacienti se zhoršenou funkcí jater (viz bod 4.2)U pacientů se zhoršenou funkcí jater je metabolismus ramiprilu na ramiprilát opožděný kvůli snížené aktivitě jaterních esteráz a plazmatická hladina ramiprilu je u těchto pacientů zvýšená. Maximální koncentrace ramiprilátu u těchto pacientů se však neliší od pacientů s normální funkcí jater.

Pediatrická populaceNa 30 hypertenzních pacientech ve věku 2-16 let, s hmotností >10 kg byl studován farmakokinetickýprofil ramiprilu. Při dávkách mezi 0,05 až 0,2 mg/kg byl ramipril rychle a ve velké míře metabolizovánna ramiprilát. Maximální koncentrace ramiprilátu v plazmě bylo dosaženo za 2-3 hodiny. Clearanceramiprilátu vysoce koreluje s logaritmem tělesné hmotnosti (p<0,01) stejně jako s dávkou (p<0,001).Clearance a distribuční objem se zvýšily se zvyšujícím se věkem dětí v každé dávkovací skupině.

Při dávce 0,05 mg/kg u dětí bylo dosaženo porovnatelné úrovně expozice jako u dospělých při dávce 5 mgramiprilu. Při dávce 0,2 mg/kg u dětí byla úroveň expozice vyšší než maximální doporučená dávka 10mg na den u dospělých.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Perorální podávání ramiprilu neprokázalo akutní toxicitu u hlodavců a psů.

14

Studie s chronickým perorálním podáváním byly prováděny na potkanech, psech a opicích. U těchto tří druhů byly zjištěny změny hodnot plazmatických elektrolytů a změny krevního obrazu.V důsledku farmakodynamické aktivity ramiprilu bylo zaznamenáno výrazné zvětšení juxtaglomerulárního aparátu u psů a opic od denních dávek 250 mg/kg/den. Potkani tolerovali denní dávky 2 mg/kg/den, psi 2,5 mg/kg/den a opice 8 mg/kg/den bez škodlivých účinků.Reprodukční toxikologické studie u potkanů, králíků a opic neprokázaly žádné teratogenní vlastnosti.Fertilita nebyla u potkanů zhoršená u samic ani u samců. Podání ramiprilu samicím potkanů ve fetálním období a v období laktace způsobilo nevratné poškození ledvin (dilatace ledvinné pánvičky) u mláďat při denních dávkách 50 mg/kg tělesné hmotnosti nebo vyšších.Rozsáhlé testování mutagenity s použitím několika testovacích systémů neprokázalo mutagenní ani genotoxické vlastnosti ramiprilu.

Při podávání jednorázových dávek ramiprilu velmi mladým potkanům bylo pozorováno ireverzibilní poškození ledvin.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Mikrokrystalická celulózaPředbobtnalý kukuřičný škrobČástečně substituovaná hyprolosaHydrogenuhličitan sodnýMagnesium-stearátŽlutý oxid železitý (E172)

Mikrokrystalická celulózaPředbobtnalý kukuřičný škrobČástečně substituovaná hyprolosaHydrogenuhličitan sodnýMagnesium-stearátČervený oxid železitý (E172);

Mikrokrystalická celulózaPředbobtnalý kukuřičný škrobČástečně substituovaná hyprolosaHydrogenuhličitan sodnýMagnesium-stearátČervený oxid železitý (E172);

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

15

6.5

Druh obalu a velikost balení

APO-RAMIPRIL 2,5 mg: Al-OPA-PVC/Al blistry obsahující 28, 30 a 100 tablet.APO-RAMIPRIL 5 mg: Al-OPA-PVC/Al blistry obsahující 14, 28, 30 a 100 tablet.APO-RAMIPRIL 10 mg: Al-OPA-PVC/Al blistry obsahující 28, 30 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

APO-RAMIPRIL 2,5 mg: 58/256/08-CAPO-RAMIPRIL 5 mg: 58/257/08-CAPO-RAMIPRIL 10 mg: 58/258/08-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.5.2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

4.5.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-RAMIPRIL 10 mg tabletyRamiprilum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 10 mg ramiprilum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

28 tablet30 tablet100 tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtete příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

2

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

58/258/08-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

APO-RAMIPRIL 10 mg

3

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-RAMIPRIL 10 mg

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V.

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.