Apo-Donepezil 10 Mg Potahované Tablety

Kód 0131509 ( )
Registrační číslo 06/ 568/09-C
Název APO-DONEPEZIL 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0131506 POR TBL FLM 100X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0131509 POR TBL FLM 28X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0131507 POR TBL FLM 30X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0155073 POR TBL FLM 30X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0192493 POR TBL FLM 56X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0192494 POR TBL FLM 98X10MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak APO-DONEPEZIL 10 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls122778/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

APO-DONEPEZIL 5 mg potahované tablety

APO-DONEPEZIL 10 mg potahované tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

 Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si

všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1. Co je APO-DONEPEZIL a k čemu se používá2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-DONEPEZIL užívat3. Jak se APO-DONEPEZIL užívá4. Možné nežádoucí účinky5. Jak APO-DONEPEZIL uchovávat6. Další informace

1.

Co je APO-DONEPEZIL a k čemu se používá

APO-DONEPEZIL patří do skupiny léků nazývaných „inhibitory acetylcholinesterázy“.

Donepezil se používá k léčbě příznaků demence u lidí, kteří trpí mírnou až středně závažnou Alzheimerovou chorobou. Demence je postupná ztráta duševních schopností, jako je myšlení, pamatování si a uvažování.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-DONEPEZIL užívat

Neužívejte APO-DONEPEZIL

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na donepezil-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto léku (uvedené v bodu 6)

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léky obsahující „deriváty piperidinu“

Neužívejte tento lék, pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se před užitím APO-DONEPEZILu se svým lékařem nebo lékárníkem.

Zvláštní opatrnosti při použití APO-DONEPEZIL je zapotřebíPřed užitím léku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže jste někdy měli žaludeční nebo dvanácterníkový vřed

jestliže jste někdy měli záchvat (křeče)

jestliže jste někdy měli srdeční problémy

jestliže máte astma nebo jakékoli jiné dlouhodobé plicní problémy

jestliže jste někdy měli jakékoli jaterní problémy (hepatitida – zánět jater)

jestliže máte problémy s vylučováním tekutin (močením).

Pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených bodů (nebo pokud si nejste jistý/á), poraďte se před užitím APO-DONEPEZILu se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte některý z následujících léků:

analgetika

svalové relaxanty, jako např. sukcinylcholin

antibiotika, jako např. erytromycin nebo rifampicin

protiplísňové léky, jako např. ketokonazol nebo itrakonazol

léky na artritidu

antidepresiva, jako např. fluoxetin

léky na záchvaty (křeče), jako např. fenytoin nebo karbamazepin

léky na srdeční problémy, jako např. betablokátory nebo chinidin.

Pokud se na Vás vztahuje kterýkoli z výše uvedených bodů (nebo pokud si nejste jistý/á), poraďte se před užitím APO-DONEPEZILu se svým lékařem nebo lékárníkem

OperacePokud se chystáte podstoupit operaci, informujte prosím svého lékaře, že užíváte APO-DONEPEZIL.

Užívání APO-DONEPEZILu s jídlem a pitímV průběhu užívání APO-DONEPEZILu nepijte alkohol.

Těhotenství a kojeníNeužívejte APO-DONEPEZIL 

jestliže jste těhotná

jestliže kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNeřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje pokud nevíte, jaký má na Vás APO-DONEPEZIL vliv. Na Vaši schopnost řídit dopravní prostředky

nebo obsluhovat stroje může mít vliv také samotná Alzheimerova demence. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důležité informace o některých složkách APO-DONEPEZIL APO-DONEPEZIL obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že Váš organismus nesnese nebo nemůže strávit některé cukry (máte nesnášenlivost některých cukrů), poraďte se před užitím tohoto léku se svým lékařem.

3.

Jak se APO-DONEPEZIL užívá

Vždy užívejte APO-DONEPEZIL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání léku

Tento lék užívejte před spaním.

Tablety spolkněte vcelku a zapijte vodou.

Jaké množství léku užít

Dospělí Obvyklá dávka je jedna 5 mg tableta každý večer. Po jednom měsíci Vám v případě potřeby může Váš lékař zvýšit dávku na jednu

10 mg tabletu každý večer. To je maximální doporučená dávka.

DětiNedoporučuje se podávat APO-DONEPEZIL dětem.

Jestliže jste užil/a více APO-DONEPEZILu, než jste měl/aJestliže jste užil/a více APO-DONEPEZILu, než jste měl/a, informujte lékaře nebo jděte přímo do nemocnice. Vezměte s sebou balení léku.

Jestliže jste zapomněl/a užít APO-DONEPEZIL  Jestliže jste zapomněl/a užít jednu dávku, vynechanou dávku přeskočte. Další dávku užijte jako obvykle. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a zapomenutou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat APO-DONEPEZILNepřestávejte APO-DONEPEZIL užívat bez konzultace se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i APO-DONEPEZIL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U tohoto léku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 z 10 lidí)

průjem nebo nevolnost (nauzea),

bolest hlavy.

Časté (vyskytují se u méně než 1 z 10 lidí)

nachlazení,

vidění, slyšení, nebo cítění věcí, které nejsou skutečné (halucinace),

pocity znepokojení nebo agresivní chování,

zvracení, bolest břicha, ztráta chuti k jídlu,

pocit únavy nebo nespavost, závratě, mdloby,

vyrážka nebo svědění,

svalové křeče,

ztráta kontroly nad močovým měchýřem (inkontinence – pomočování).

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 z 100 lidí)

třes,

pomalá srdeční frekvence,

žaludeční nebo duodenální vřed.

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1000 lidí)

nekontrolované pohyby včetně záchvatů (křečí),

jaterní problémy (hepatitida – zánět jater).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Váš lékař může rozhodnout o snížení Vaší dávky nebo přerušení léčby.

5.

Jak APO-DONEPEZIL uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

APO-DONEPEZIL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přebytečné přípravky. Tato opatření pomáhajíchránit životní prostředí.

6.

Další informace

Co APO-DONEPEZIL obsahuje Léčivou látkou je donepezili hydrochloridum. Jedna 5 mg tableta obsahuje donepezili

hydrochloridum 5 mg, což odpovídá donepezilum 4,56 mg. Jedna 10 mg tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg, což odpovídá donepezilum 9,12 mg.

 Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, magnesium

stearát, hypromelóza (E464), mastek (E553b), makrogol 8000 a oxid titaničitý (E171). 10 mg tableta také obsahuje žlutý oxid železitý (E172).

Jak APO-DONEPEZIL vypadá a co obsahuje toto balení  5 mg tablety jsou bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety,

s vyraženým „APO“ na jedné straně, na straně druhé s vyraženým „DO“ v horní části a „5“ v dolní části tablety

 10 mg tablety jsou světle žluté až žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety,

s vyraženým „APO“ na jedné straně, na straně druhé s vyraženým „DO“ v horní části a „10“ v dolní části tablety

 Tablety po 5 mg jsou k dispozici v blistrech po 28 a 30 tabletách a v lahvičkách po 30

a 100 tabletách.

 Tablety po 10 mg jsou k dispozici v blistrech po 28, 30, 56 a 98 tabletách a v lahvičkách

po 30 and 100 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraciApotex Europe B.V.Darwinweg 202333 CR LeidenNizozemsko

VýrobceApotex Nederland B.V.LeidenNizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 31.8.2011


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls122778/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

APO-DONEPEZIL 5 mg potahované tabletyAPO-DONEPEZIL 10 mg potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 5 mg potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 5 mg, což odpovídá donepezilum 4,56 mg.Jedna 10 mg potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg, což odpovídá donepezilum 9,12 mg.

Pomocná látka: Monohydrát laktózy. Každá tableta o síle 5 mg obsahuje 112,95 mgmonohydrátu laktózy a tableta o síle 10 mg obsahuje 225,90 mg monohydrátu laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta.

5 mg: Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s vyraženým „APO“ na jedné straně, na straně druhé s vyraženým „DO“ v horní části a „5“ v dolní části tablety

10 mg: Světle žluté až žluté, kulaté, bikonvexní, potahované tablety s vyraženým „APO“ na jedné straně, na straně druhé s vyraženým „DO“ v horní části a „10“ v dolní části tablety

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tablety APO-DONEPEZILu jsou indikovány k symptomatické léčbě mírné až středně závažné Alzheimerovy demence.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí/starší osoby:Léčba se zahajuje dávkou 5mg/den (dávkování jednou denně). Tablety APO-DONEPEZILu se užívají perorálně, večer, těsně před spaním. Dávku 5 mg/den je nutné zachovat minimálně po dobu jednoho měsíce, aby bylo možné vyhodnotit první klinickéreakce na léčbu a aby mohly být dosaženy ustálené koncentrace donepezil-hydrochloridu.Po měsíčním klinickém hodnocení léčby 5 mg/den může být dávka tablet APO-

DONEPEZILu zvýšena na 10 mg/den (dávkování jednou denně). Maximální doporučená denní dávka je 10 mg. Dávky větší než 10 mg/den nebyly v klinických studiích hodnoceny. Léčba má být zahájena a vedena lékařem se zkušenostmi s diagnostikou a léčbou Alzheimerovy demence. Diagnóza by měla být provedena dle akceptovaných doporučení(např. DSM IV, ICD 10). Léčba APO-DONEPEZILem může být započata pouze v případě, je-li k dispozici ošetřovatel, který bude pravidelně kontrolovat užití léku nemocným. Udržovací léčba může pokračovat tak dlouho, dokud je pro pacienta terapeuticky přínosná. Tudíž je nutné klinický přínos APO-DONEPEZILu opakovaně vyhodnocovat v pravidelných intervalech. Není-li již léčebný účinek patrný, je nutné zvážit přerušení léčby. Individuální reakce na APO-DONEPEZIL nelze předvídat.Po přerušení léčby je patrné postupné mizení příznivých účinků tablet APO-DONEPEZILu.

Poruchy ledvin a jater:Podobný rozpis dávek lze použít i u pacientů s poruchou ledvin, jelikož tento stav nemá na clearance donepezil-hydrochloridu vliv.Vzhledem k možné zvýšené expozici u pacientů s mírným až středně závažnýmpoškozením jater (viz bod 5.2) by mělo být zvyšování dávky přizpůsobeno individuální snášenlivosti pacienta. Nejsou k dispozici žádná data o léčbě pacientů se závažnýmpoškozením jater.

Děti:Podávání tablet APO-DONEPEZILu dětem se nedoporučuje.

4.3

Kontraindikace

Tablety APO-DONEPEZILu

jsou kontraindikovány u pacientů se známou

hypersenzitivitou na donepezil-hydrochlorid, deriváty piperidinu, nebo kteroukolipomocnou látku tohoto přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Použití tablet APO-DONEPEZILu u pacientů se závažnou Alzheimerovou demencí, jinými typy demence nebo jinými typy poruch paměti (např. zhoršení kognitivních funkcí ve stáří) nebylo zkoumáno.

Anestézie: Tablety APO-DONEPEZILu mohou jako inhibitor cholinesterázy v průběhu anestézie zvyšovat svalovou relaxaci sukcinylcholinového typu.

Kardiovaskulární onemocnění: Vzhledem ke svému farmakologickému účinku mohou mít inhibitory cholinesterázy vagotonické účinky na srdeční frekvenci (např. bradykardie). Možnost tohoto účinku může být obzvlášť důležitá u pacientů se „sick sinus syndromem“ nebo jinými supraventrikulárními poruchami srdeční vodivosti, jako např. sinoatriálním nebo atrioventrikulárním blokem.Vyskytly se i případy synkopy a záchvatů. Při vyšetření takovýchto pacientů je nutné zvážit možnost srdečního bloku nebo dlouhých sinusových pauz.

Gastrointestinální onemocnění: Je nutné sledovat pacienty se zvýšeným rizikem tvorby vředů, např. pacienty s vředovou chorobou v anamnéze nebo pacienty užívající nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), zda se u nich nevyskytují příznaky. Nicméně, klinické studie s tabletami donepezil-hydrochloridu neprokázaly zvýšený výskytpeptického vředu nebo gastrointestinálního krvácení ve srovnání s placebem.

Urogenitální systém: Přestože to nebylo v klinických studiích s tabletami donepezil-hydrochloridu pozorováno, cholinomimetika mohou způsobovat obstrukci výtokové části močového měchýře.

Neurologická onemocnění: Záchvaty: Předpokládá se, že cholinomimetika mohou způsobovat generalizované křeče. Nicméně, záchvaty mohou být i projevem Alzheimerovy choroby.Cholinomimetika mohou způsobit exacerbaci nebo vznik extrapyramidových symptomů.

Plicní onemocnění: Vzhledem k jejich cholinomimetickým účinkům je třeba věnovat pozornost předepisování inhibitorů cholinesterázy pacientům s astmatem nebo obstrukčním plicním onemocněním v anamnéze.Tablety APO-DONEPEZILu by se neměly podávat současně s jinými inhibitory acetylcholinesterázy a agonisty nebo antagonisty cholinergního systému.

Závažné poškození jater: Nejsou k dispozici žádná data o léčbě pacientů se závažným poškozením jater.

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Úmrtnost v klinických studiích vaskulární demenceByly provedeny tři šestiměsíční klinické studie na

pacientech splňujících kritéria

NINDS-AIREN pro pravděpodobnou nebo možnou vaskulární demenci (VaD). Kritéria NINDS-AIREN jsou určena k identifikaci pacientů, jejichž demence se zdá být výlučněvaskulárního původu, a k vyloučení pacientů s Alzheimerovou chorobou. V první studii byly míry úmrtnosti 2/198 (1,0%) u donepezil-hydrochloridu 5 mg, 5/206 (2,4%) u donepezil-hydrochloridu 10 mg a 7/199 (3,5%) u placeba. Ve druhé studii byly míry úmrtnosti 4/208 (1,9%) u donepezil-hydrochloridu 5 mg, 3/215 (1,4%) u donepezil-hydrochloridu 10 mg a 1/193 (0,5%) u placeba. Ve třetí studii byly míry úmrtnosti 11/648 (1,7%) u donepezil-hydrochloridu 5 mg a 0/326 (0%) u placeba. Míra úmrtnosti pro kombinaci všech tří VaD studií u skupiny donepezil-hydrochloridu (1,7%) byla numericky vyšší než u skupiny placeba (1,1%). Nicméně, tento rozdíl nebyl statisticky významný. Zdá se, že většina úmrtí u pacientů užívajících buď donepezil-hydrochlorid,nebo placebo je důsledkem různých vaskulárních příčin, které se u této starší populace se základní vaskulární chorobou dají očekávat. Analýza všech vážných nefatálních a fatálních vaskulárních událostí nevykázala žádný rozdíl v míře výskytu u skupiny donepezil-hydrochloridu ve srovnání s placebem.

V souhrnných studiích Alzheimerovy choroby (n=4146) a v případech, kdy tyto studie Alzheimerovy choroby byly zkombinovány se studiemi jiných demencí včetně studií vaskulární demence (celkové n=6888), míra úmrtnosti u skupin placeba numericky převýšila míru u skupin donepezil-hydrochloridu.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Donepezil-hydrochlorid ani žádný z jeho metabolitů neinhibuje u lidí metabolismus teofylinu, warfarinu, cimetidinu nebo digoxinu. Metabolismus donepezil-hydrochloridu není ovlivněn současným podáním digoxinu nebo cimetidinu. In vitro studie prokázaly, že na metabolismu donepezilu se podílí cytochrom P450 izoenzymy 3A4 a v malé míře i 2D6. Lékové interakční studie in vitro ukázaly, že ketokonazol a chinidin, inhibitory CAP3A4 a 2D6, inhibují metabolismus donepezilu. Proto tyto i jiné inhibitory CYP3A4, jako např. itrakonazol nebo erytromycin a také inhibitory CYP2D6, jako např. fluoxetin, mohou inhibovat metabolismus donepezilu. Ve studii se zdravými dobrovolníky zvýšil ketokonazol střední koncentrace donepezilu o přibližně 30%. Induktory enzymů, jako např. rifampicin, fenytoin, karbamazepin a alkohol mohou snižovat hladiny donepezilu.Jelikož rozsah inhibičního a indukčního účinku není znám, měly by být takové lékové kombinace používány s opatrností. Donepezil-hydrochlorid má schopnost interferovat s léky s anticholinergní aktivitou. Existuje také možnost synergního účinku při současné léčbě s léky typu sukcinylcholinu, jinými látkami blokujícími neuromuskulární přenos, cholinergními agonisty nebo betablokátory, které mají vliv na kardiální vodivost.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství:Nejsou k dispozici žádná adekvátní data o používání APO-DONEPEZILu u těhotných žen.Studie se zvířaty neprokázaly teratogenní účinek, ale prokázaly peri- a postnatální toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo.Pokud to není nezbytně nutné, neměly by být tablety APO-DONEPEZILu užívány během těhotenství.

Kojení:Donepezil-hydrochlorid se vylučuje do mléka potkanů. Není známo, zda se donepezil-hydrochlorid vylučuje do mateřského mléka a nebyly ani provedeny žádné studie u kojících žen.Proto by ženy užívající APO-DONEPEZIL neměly kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Donepezil-hydrochlorid má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.Demence může zhoršovat schopnost řídit nebo ovlivňovat schopnost používání strojů.APO-DONEPEZIL může navíc způsobovat únavu, závratě a svalové křeče, především na začátku léčby nebo při zvýšení dávky. Ošetřující lékař musí u pacientů užívajících APO-

DONEPEZIL pravidelně vyhodnocovat schopnost řídit a obsluhovat složité stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou průjem, svalové křeče, únava, nauzea, zvracení a nespavost.

Nežádoucí účinky hlášené ve více případech jsou uvedeny níže. Jsou roztříděny dle orgánových systémů a četnosti. Četnosti jsou definované jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100, < 1/10), méně časté (≥ 1/1000, < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000, < 1/1,000); velmi vzácné (< 1/10 000) a neznámé (nemohou být z dostupných dat určeny).

Infekce a infestaceČasté: nachlazení

Poruchy metabolismu a výživyČasté: anorexie

Psychiatrické poruchyČasté: halucinace**, agitace**, agresivní chování**

Poruchy nervového systémuČasté: synkopa*, závratě*, nespavostMéně časté: záchvatyVzácné: extrapyramidové symptomy

Srdeční poruchyMéně časté: bradykardieVzácné: sinoatriální blok, atrioventrikulární blok

Gastrointestinální poruchyVelmi časté: průjem, nauzeaČasté: zvracení, břišní dyskomfortMéně časté: gastrointestinální krvácení, žaludeční a duodenální vředy

Poruchy jater a žlučových cestVzácné: jaterní dysfunkce včetně hepatitidy***

Poruchy kůže a podkožní tkáněČasté: vyrážka, svědění

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáněČasté: svalové křeče

Poruchy ledvin a močových cestČasté: močová inkontinence

Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceVelmi časté: bolest hlavyČasté: únava, bolest

VyšetřeníMéně časté: mírné zvýšení koncentrace svalové kreatinkinázy v séru

Poranění a otravyČasté: úraz

*Při vyšetřování pacientů s podezřením na synkopu nebo záchvat je třeba vzít v úvahu srdeční blok nebo dlouhé sinusové pauzy (viz bod 4.4).**Zprávy o halucinacích, agitaci a agresivním chování vedly ke snížení dávky nebo ukončení léčby.***V případě nevysvětlitelné jaterní dysfunkce je třeba zvážit vysazení tablet APO-DONEPEZILu.

4.9

Předávkování

Odhadnutá střední letální dávka donepezil-hydrochloridu po podání jedné perorální dávky je 45 mg/kg u myší a 32 mg/kg u potkanů, což je přibližně 225krát resp. 160krát více než maximální doporučená dávka 10 mg/den u člověka. U zvířat byly pozorovány na dávce závislé známky cholinergní stimulace. Patřily k nim redukce spontánních pohybů, poloha vleže na břiše, potácivá chůze, slzení, klonické křeče, deprese dechu, slinění, mióza, fascikulace a snížená teplota povrchu těla.Předávkování inhibitory cholinesterázy může vyústit až v cholinergní krizi, k jejímž charakteristickým projevům patří těžká nauzea, zvracení, slinění, pocení, bradykardie, hypotenze, dechová deprese, kolaps a křeče. Může se objevit zvýšená svalová slabost, která v případě postižení dýchacího svalstva může vést až k smrti.Jako v každém případě předávkování je nutno přijmout obecná podpůrná opatření. Při předávkování tabletami APO-DONEPEZIL u lze jako antidotum použít terciární anticholinergika jako je atropin. Lze doporučit intravenózní aplikaci atropin-sulfátu titrovanou podle účinku: počáteční dávka 1,0 až 2,0 mg i.v. s následnou úpravou dávky podle klinické odpovědi. Při podávání jiných cholinomimetik současně s kvartérními anticholinergiky, jako např. glykopyrolátem, byly popsány atypické reakce krevního tlaku a srdeční frekvence. Není známo, zda lze donepezil-hydrochlorid a/nebo jeho metabolity odstranit dialýzou (hemodialýzou, peritoneální dialýzou nebo hemofiltrací).

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antidementivum, anticholinesterázy, ATC kód: N06DA02.Donepezil-hydrochlorid je specifický a reverzibilní inhibitor acetylcholinesterázy, převládající cholinesterázy v mozku. Donepezil-hydrochlorid je in vitro více než 1000krát účinnějším inhibitorem tohoto enzymu než butyrylcholinesterázy, enzymu vyskytujícího se hlavně mimo centrální nervový systém.

Alzheimerova demenceU pacientů s Alzheimerovou demencí, kteří se zúčastnili klinických studií, způsobilo podávání dávek 5 mg nebo 10 mg tablet donepezil-hydrochloridu jednou denně ustálenou inhibici aktivity acetylcholinesterázy (měřeno v membránách erytrocytů) 63,6% a 77,3%; tyto hodnoty byly naměřeny po podání dávky. Bylo zjištěno, že inhibice acetylcholinesterázy (AChE) v červených krvinkách donepezil-hydrochloridem koreluje se změnami v ADAS-cog, což je citlivá stupnice zkoumající vybrané aspekty poznávání.Schopnost donepezil-hydrochloridu ovlivnit základní neuropatologické změny nebyla sledována. Nelze tedy říci, že by tablety donepezil-hydrochloridu měly nějaký vliv na postup choroby.

Účinnost léčby tabletami donepezil-hydrochloridu byla sledována ve 4 placebem kontrolovaných studiích – 2 šestiměsíčních a 2 ročních studiích.Po ukončení 6měsíční klinické studie byla zanalyzována účinnost léčby donepezil-hydrochloridem za použití tří kritérií: ADAS-cog (měřítko kognitivních funkcí), měřítko globálních funkcí – CIBIC (the Clinician Interview Based Impression of Change with Caregiver Input) a vyhodnocení denních aktivit – ADLSCD (the Activities of Daily Living Subscale of the Clinical Dementia Rating Scale – měřítko posuzující společenské vztahy, domov, koníčky a péči o sebe sama).

Pacienti, kteří splnili níže uvedená kritéria, byli posuzováni jako respondéři.

Schopnost reagovat =

zlepšení ADAS-cog nejméně o 4 body

žádné zhoršení CIBIC +

žádné zhoršení v denních aktivitách ADLSCD

% schopnosti reagovat

Nemocní

n = 365

Počet

vyhodnotitelných

nemocných

n = 352

Skupina placeba

10%

10%

Skupina léčená tabletami donepezil-hydrochloridu 5 mg

18%*

18%*

Skupina léčená tabletami donepezil-hydrochloridu 10 mg

21%*

22%**

* p < 0,05** p < 0,01

Tablety donepezil-hydrochloridu způsobily statisticky významné, na dávce závislé zvýšení procenta nemocných, kteří byli vyhodnocení jako respondéři na léčbu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce: Maximálních plazmatických hladin je dosaženo přibližně za 3–4 hodiny po perorálním podání. Plazmatické koncentrace a plocha pod křivkou se zvyšují v závislosti na dávce. Biologický poločas je přibližně 70 hodin, takže podání několika denních dávek má za následek postupné dosažení ustáleného stavu. Přibližný ustálený stav plazmatické koncentrace je dosažen do 3 týdnů od zahájení terapie. Jakmile se dosáhne ustáleného stavu, vykazují plazmatické koncentrace donepezil-hydrochloridu a s tím související farmakodynamická aktivita v průběhu dne malou variabilitu.Jídlo nemělo na vstřebávání donepezil-hydrochloridu žádný vliv.

Distribuce: Přibližně 95% donepezil-hydrochloridu se u člověka váže na plazmatické bílkoviny. Vazba aktivního metabolitu 6-0-desmethyl-donepezilu na plazmatické bílkoviny není známa. Distribuce donepezil-hydrochloridu do různých tkání těla nebyla dosud podrobně studována. Přesto při bilanční studii, která byla provedena u zdravých dobrovolníků (mužů), nebylo 240 hodin po aplikaci jednorázové dávky 5 mg

14C

značeného donepezil-hydrochloridu vyloučeno přibližně 28% radiofarmaka. To znamená, že donepezil-hydrochlorid a/nebo jeho metabolity mohou zůstávat v organismu déle než 10 dní.

Metabolismus/vylučování: Donepezil-hydrochlorid je jak vylučován močí v nezměněném stavu, tak metabolizován systémem cytochromu P450 na různé metabolity a některé z nich nebyly dosud identifikovány. Po podání jedné dávky 5 mg donepezil-hydrochloridu značeného

14C byla plazmatická radioaktivita, vyjádřená jako procento podané dávky,

přítomna hlavně ve formě nezměněného donepezil-hydrochloridu (30%), 6-0-desmethyl donepezilu (11% - jediný metabolit vykazující aktivitu podobnou účinku donepezil-hydrochloridu), donepezil-cis-N-oxidu (9%), 5-0-desmethyl-donepezilu (7%) a glukuronidového konjugátu 5-0-desmethyl donepezilu (3%). Přibližně 57% celkové podané radioaktivity bylo zjištěno v moči (17% jako nezměněný donepezil) a 14,5 % ve stolici, což naznačuje, že hlavními cestami vylučování jsou biotransformace a vylučování močí. Nejsou k dispozici žádné průkazy naznačující enterohepatální recirkulaci donepezil-hydrochloridu anebo kteréhokoli z jeho metabolitů.Plazmatické koncentrace donepezilu klesají s poločasem přibližně 70 hodin.Pohlaví, rasa ani kuřáctví neměly na plazmatické koncentrace donepezil-hydrochloridu žádný klinicky významný vliv. Farmakokinetika donepezilu nebyla formálně studována u zdravých starších jedinců nebo osob postižených Alzheimerovou nebo vaskulární demencí. Přesto střední plazmatické hladiny u pacientů jsou téměř shodné s plazmatickými hladinami mladých zdravých dobrovolníků.U pacientů s mírným až středně závažným poškozením jater byly zjištěny vyšší ustálené plazmatické koncentrace donepezilu; průměrná AUC o 48% a průměrný Cmax o 39% (viz bod 4.2).

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Rozsáhlé testy u pokusných zvířat prokázaly, že tato látka nemá téměř žádné jiné účinky než její předpokládané farmakologické účinky jakožto cholinergního stimulátoru (viz bod 4.9). Při mutačních analýzách buněk bakterií a savců neměl donepezil mutagenní účinek.Jisté klastogenní účinky byly pozorovány in vitro při koncentracích zjevně pro buňky toxických a převyšujících více než 3000 násobek plazmatické koncentrace v ustáleném stavu. In vivo nebyly pozorovány žádné klastogenní nebo genotoxické účinky na mikronukleus myší. V dlouhodobých studiích karcinogenity u potkanů nebo myší nebylaprokázána onkogenní aktivita.Donepezil-hydrochlorid neměl žádný vliv na plodnost u potkanů a nebyl teratogenní u potkanů ani králíků, ale měl mírný vliv na počet mrtvě narozených plodů a přežití mláďat, pokud byl podáván březím potkanům v dávce 50krát vyšší než je lidská dávka (viz bod 4.6).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tabletyMonohydrát laktózyMikrokrystalická celulózaMagnesium-stearátPotah tabletyHypromelóza (E464)Mastek (E553b)Makrogol 8000Oxid titaničitý (E171)Žlutý oxid železitý (jen 10 mg) (E172)

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a velikost balení

5 mg:PVC/Al blistr: 28, 30Bílé, kulaté HDPE lahvičky s modrým PP víčkem: 30, 100

10 mg:PVC/Al blistr: 28, 30, 56, 98Bílé, kulaté HDPE lahvičky s modrým PP víčkem: 30, 100

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.VDarwinweg 202333 CR LeidenNizozemsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

APO-DONEPEZIL 5 mg potahované tablety: 06/567/09-CAPO-DONEPEZIL 10 mg potahované tablety: 06/568/09-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

15.7.2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

31.8.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-DONEPEZIL 10 mg potahované tabletyDonepezili hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg, což odpovídá donepezilum 9,12 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: monohydrát laktózy, aj.Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

28 potahovaných tablet30 potahovaných tablet56 potahovaných tablet98 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V.Darwinweg 202333 CR LeidenNizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

06/568/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Apo-Donepezil 10

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

HDPE LAHVIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-DONEPEZIL 10 mg potahované tabletyDonepezili hydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje donepezili hydrochloridum 10 mg, což odpovídá donepezilum9,12 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: monohydrát laktózy, aj.Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

30 potahovaných tablet100 potahovaných tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V.Darwinweg 202333 CR LeidenNizozemsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

06/568/09-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Apo-Donepezil 10

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

APO-DONEPEZIL 10 mg potahované tabletyDonepezili hydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Apotex Europe B.V.

3.

POUŽITELNOST

EXP.:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.