Anopyrin 30 Mg

Kód 0072812 ( )
Registrační číslo 16/ 881/94-C
Název ANOPYRIN 30 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Zentiva a.s., Hlohovec, Slovenská republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0072813 POR TBL NOB 20X30MG Tableta, Perorální podání
0072812 POR TBL NOB 50X30MG Tableta, Perorální podání

nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls212617/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Anopyrin 30 mg

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 30 mg.

Pomocné látky viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta.

Popis přípravku : bílé, mramorované, kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně s vyraženým označením 30.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Nestabilní angina pectoris – jako doplněk standardní terapie.

Profylaxe tranzitorních ischemických atak a mozkových infarktů, když se vyskytla prodromální stadia.

Upozornění:

Přípravek Anopyrin 30 mg není vhodný k terapii bolestivých stavů.

Přípravek není určen pro použití u dětí a mladistvých do 18 let.

4.2

Dávkování a způsob podání

4.2.1 Dávkování

Při nestabilní angině pectoris:

Používají se denní dávkování mezi 75 a 300 mg acetylsalicylové kyseliny. Na základě lepší snášenlivosti se doporučuje denní dávka 3 tablety Anopyrin 30 mg (což odpovídá 90 mg acetylsalicylové kyseliny).

K profylaxi tranzitorních ischemických atak a mozkových infarktů, když se vyskytla prodromální stadia:

Léčbu začínáme jednorázovou dávkou 120-200 mg a potom pokračujeme v podávání 50-100 mg denně.

4.2.2 Způsob aplikace a délka terapie/profylaxe

Tablety se mají užívat pokud možno po jídle – polykají se a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny.

Tablety se nemají užívat na lačný žaludek!

Tablety Anopyrin 30 mg jsou určeny k dlouhodobému užívání.

O délce terapie/profylaxe rozhoduje ošetřující lékař.

4.3

Kontraindikace

Tablety Anopyrin 30 mg se nesmějí užívat při:

-

známé přecitlivělosti vůči acetylsalicylové kyselině nebo vůči jiným salicylátům nebo vůči kterékoli z pomocných látek obsažených v tabletách Anopyrin 30 mg;

-

žaludečních nebo duodenálních vředech;

-

chorobně zvýšeném sklonu ke krvácení (hemoragické diatéze).

Dávka > 100 mg/ den během třetího trimestru těhotenství

Věk do 18 let. Při podávání kyseliny acetylsalicylové dětem hrozí riziko rozvoje Reyova syndromu.

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Zvlášť pečlivý lékařský dozor je zapotřebí při:

-

přecitlivělosti vůči jiným antiflogistikům/antirevmatikům nebo při existenci jiných alergií;

-

souběžné terapii léčivy tlumícími srážení krve (např. kumarinovými deriváty, heparinem –s výjimkou nízkodávkované terapie heparinem);

-

průduškovém astmatu;

-

chronických nebo rekurentních žaludečních nebo duodenálních obtížích;

-

předem přítomném poškození ledvin;

-

těžkých poruchách funkce jater.

Anopyrin 30 mg není určen k léčbě dětí a mladistvých s horečnatými onemocněními. Kdyby při těchto onemocněních děti užívaly tablety Anopyrin 30 mg a došlo-li by u nich k dlouhotrvajícímu zvracení, mohlo by to být známkou Reyeova syndromu, velmi vzácného, ale život ohrožujícího onemocnění, které bezpodmínečně vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Pacienti, kteří trpí průduškovým astmatem, alergickou rinitidou, nosními polypy nebo chronickými infekcemi dýchacích cest (obzvláště sdruženými s projevy typu alergické rinitidy), a pacienti s přecitlivělostí na analgetika, antiflogistika a antirevmatika jakéhokoli druhu jsou při užívání tablet Anopyrin 30 mg ohroženi astmatickými záchvaty (tzv. nesnášenlivost analgetik/analgetické astma). Tito pacienti se před užitím tablet Anopyrin 30 mg mají poradit s lékařem. Totéž platí pro pacienty, kteří reagují přecitlivěle (alergicky), např. kožními reakcemi, svěděním, kopřivkou, na jiné látky.

Při užívání tablet Anopyrin 30 mg před operačními výkony je třeba poradit se s lékařem nebo zubním lékařem, popř. informovat lékaře nebo zubního lékaře.

Léčiva obsahující acetylsalicylovou kyselinu se nemají užívat delší dobu nebo ve vyšších dávkách bez porady s lékařem.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Při užívání tablet Anopyrin 30 mg se zesilují/stoupají:

-

účinky antikoagulancií (např. kumarinových derivátů a heparinu);

-

riziko gastrointestinálního krvácení při současné terapii kortikoidy nebo při souběžné konzumaci alkoholu;

-

účinek perorálních antidiabetik (derivátů sulfonylmočoviny);

-

žádoucí i nežádoucí účinky methotrexatu;

-

plasmatické koncentrace digoxinu, barbiturátů nebo lithia;

-

žádoucí i nežádoucí účinky nesteroidních analgetik/antiflogistik/antirevmatik jakož i obecně všech antirevmatik;

-

účinek sulfonamidů a kombinací obsahujících sulfonamidy, jako je např. kotrimoxazol (kombinace sulfamethoxazolu a trimethoprimu);

-

účinky trijodthyroninu (liothyroninu);

-

účinky valproové kyseliny.

Tablety Anopyrin 30 mg zeslabují účinky:

-

antagonistů aldosteronu (spironolaktonu a kanrenoátu);

-

kličkových diuretik (např. furosemidu);

-

antihypertenziv;

-

urikosurik (např. probenecidu, sulfinpyrazonu).

Tablety Anopyrin 30 mg proto pacient nemá užívat souběžně s některým z výše vyjmenovaných léčiv, aniž by mu to výslovně doporučil lékař.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Nízké dávky (do 100mg/den)

V klinických studií se dávky do 100 mg/den používané výlučně v porodnictví a při speciálním sledování jevily jako bezpečné.

Dávka 100-500 mg/den

S užíváním dávek 100-500 mg/den není dostatek klinických zkušeností. Proto pro ně platí informace uvedené níže.

Dávky 500mg/den a vyšší

Inhibice syntézy prostaglandinů může mít nežádoucí vliv na těhotenství a fetá1ní/embryonální vývoj. Data z epidemiologických studií naznačují zvýšené riziko potratů, kardiálních malformací a gastroschizy po užívání inhibitorů syntézy prostaglandinů v počátku těhotenství. Absolutní riziko kardiovaskulárních malformací se zvýšilo z méně než 1 % na přibližně 1,5%. Předpokládá se, že se riziko zvyšuje s dávkou a délkou trváním terapie. U zvířat se prokázalo, že podání inhibitorů syntézy prostaglandinů vede k zvýšení pre- a postimplantačních ztrát a k fetální/embryonální letalitě. Navíc byla hlášena zvýšená incidence různých ma1formací včetně kardiovaskulárních po podání inhibitorů syntézy prostaglandinů zvířatům v průběhu organogenetické periody.V průběhu prvního a druhého trimestru nesmí být kyselina acetylsalicylová podána, pokud to není zcela nezbytné.Pokud je kyselina acetylsalicylová podávána ženám, které chtějí otěhotnět nebo v prvním a druhém trimestru těhotenství musí být dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

Během třetího trimestru těhotenství všechny inhibitory syntézy prostaglandinů mohou vystavovatplod:

-kardiopulmonální toxicitě ( předčasný uzávěr duktus arteriosus a pulmonální hypertense)-renální dysfunkci, která může progredovat v renální selhání s oligohydroamnion

matku a novorozence na konci těhotenství:- antiagregačnímu efektu a potenciálnímu prodloužení krvácení, které se může objevit i po malých

dávkách

- inhibici děložních kontrakcí vedoucí k opoždění nebo prodloužení průběhu poroduProto je kyselina acetylsalicylová v dávce 500 mg/den a vyšší kontraindikována ve třetím trimestru těhotenství.

Kojení

Acetylsalicylová kyselina a její metabolity v malých množstvích přecházejí do mateřského mléka. Protože dosud nebyly oznámeny škodlivé účinky na kojence, při denní dávce do 150 mg zpravidla nebývá nutno zastavit kojení. Užívá-li žena vyšší denní dávky (více než 150 mg), má přestat kojit.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tablety Anopyrin 30 mg v doporučených dávkách nemají nepříznivý vliv na způsobilost k aktivní účasti v dopravním provozu, obsluze strojů nebo k pracím konaným bez pevné opory. Tato způsobilost může být narušena při chronickém (a ovšem i akutním) předávkování (viz bod 4.9 „Předávkování“).

4.8

Nežádoucí účinky

Častými nežádoucími účinky jsou gastrointestinální obtíže (např. bolesti žaludku) a mikrohemoragie.

Občas se vyskytuje nauzea, vomitus a průjmy.

Vzácně dochází k žaludečním krvácením a ulceracím žaludku a také, především u astmatiků, k reakcím přecitlivělosti (např. záchvatům dušnosti, kožním reakcím).

V ojedinělých případech byly popsány poruchy funkce jater a ledvin, hypoglykémie jakož i zvlášť těžké kožní reakce (až erythema exsudativum multiforme).

Acetylsalicylová kyselina v nízkém dávkování omezuje vylučování kyseliny močové. U predisponovaných pacientů to podle okolností může vyvolat dnavý záchvat.

Ve vzácných případech po dlouhodobějším užívání tablet Anopyrin 30 mg se může vyskytnout anémie v důsledku okultních ztrát krve z gastrointestinálního traktu.

Při výskytu černé (dehtovité) stolice je nutno neprodleně vyrozumět lékaře.

Závratě a hučení v uších mohou být, obzvláště u dětí a u seniorů, známkami závažné intoxikace (viz bod 4.9 „Předávkování“).

4.9

Předávkování

Existují rozdíly mezi chronickým předávkováním a akutní intoxikací.

Chronické předávkování kyselinou acetylsalicylovou („salicylismus“) se projevuje převážně centrálně nervovými poruchami (zmámenost, ospalost, závratě) nebo nevolností.

Hlavním rysem akutní intoxikace kyselinou acetylsalicylovou je těžká porucha acidobazické rovnováhy. Již v oblasti terapeutických dávek dochází v důsledku zrychleného a prohloubeného dýchání

k respirační

alkalóze.

Tu

organismus

kompenzuje

zvýšeným

vylučováním

hydrogenuhličitanových iontů ledvinami, čímž zůstává zachována normální hodnota pH krve. Při toxických dávkách již tento kompenzační mechanismus nestačí, a dochází k poklesu pH krve a k poklesu koncentrace hydrogenuhličitanových iontů v krvi. Hodnota pCO2 v plasmě může být dočasně normální. Vzniká obraz zdánlivé metabolické acidózy, ve skutečnosti však jde o kombinaci respirační a metabolické acidózy z těchto příčin:

-

útlum dýchání navozený toxickými dávkami, nahromadění kyselin (sírové, fosforečné, salicylové, mléčné, octové) v důsledku jejich zvýšené tvorby (následkem poruchy metabolismu sacharidů) a omezeného vylučování ledvinami.

K tomu přistupuje porucha elektrolytového hospodářství. Dochází k velkým ztrátám draselných iontů.

Příznaky akutní intoxikace

Při akutních intoxikacích lehčího stupně (s plasmatickými koncentracemi 200-400 μg/ml) bývají kromě poruch acidobazické rovnováhy a elektrolytového hospodářství (např. ztráty draselných iontů), hypoglykémie, exantémů a gastrointestinálních krvácení pozorovány: hyperventilace, hučení v uších, nauzea, vomitus, poruchy zraku a sluchu, cefalgie, závratě a stavy zmatenosti.

Při těžkých intoxikacích (s plasmatickými koncentracemi přes 400 μg/ml) se mohou vyskytnout deliria, tremor, dyspnoe, pocení, exsikóza, hypertermie a kóma.

Při intoxikacích s letálním zakončením bývá příčinou smrti zpravidla respirační selhání.

Terapie intoxikací

Terapeutická opatření ke zvládnutí intoxikace acetylsalicylovou kyselinou se řídí podle rozsahu, stadia a klinických příznaků. Odpovídají obvyklým opatřením k omezení resorpce ingerované toxické látky, kontrole a korigování vodního a elektrolytového hospodářství, narušené termoregulace a dýchání.

Hlavní jsou opatření sloužící k urychlení eliminace toxické látky a k normalizaci acidobazického a elektrolytového hospodářství. Kromě infuzních roztoků s hydrogenuhličitanem sodným a chloridem draselným se podávají též diuretika. Reakce moči má být zásaditá, aby se snížil stupeň ionizace salicylátu a tím zmenšila míra jeho reabsorpce v tubulech.

Důrazně

se

doporučuje

kontrolování

krevních

parametrů

(pH,

pCO2,

koncentrace

hydrogenuhličitanových a draselných iontů aj.).

V těžkých případech může být nezbytná hemodialýza.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Antitrombotikum ze skupiny inhibitorů agregace trombocytů.

Kód ATC klasifikace: B01AC06

Acetylsalicylová kyselina jako zástupce salicylátů patří do skupiny kyselých nesteroidních analgetik/antiflogistik. Acetylsalicylová kyselina jakožto ester kyseliny salicylové má analgetické, antipyretické a antiflogistické účinky. Jako mechanismus účinku se popisuje inhibice cyklooxygenázy, vedoucí k útlumu biosyntézy prostanoidů prostaglandinu E2, prostacyklinu (prostaglandinu I2) a tromboxanu A2.

Acetylsalicylová kyselina má ireverzibilní inhibiční účinek na agregaci trombocytů.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Acetylsalicylová kyselina je před vstřebáním, během vstřebávání a po vstřebání konvertována na svůj hlavní aktivní metabolit, salicylovou kyselinu. Metabolity acetylsalicylové kyseliny jsou vylučovány převážně renálně.

Kromě salicylové kyseliny jsou hlavními metabolity acetylsalicylové kyseliny konjugát salicylové kyseliny s glycinem (salicylurová kyselina), ether- a ester-glukuronid salicylové kyseliny (salicylfenolglukuronid a salicylacylglukuronid) a také oxidací salicylové kyseliny vznikající gentisová kyselina a její konjugát s glycinem (gentisurová kyselina).

Vstřebávání acetylsalicylové kyseliny po perorálním podání je, v závislosti na lékové formě, rychlé a úplné. U části perorálně podané acetylsalicylové kyseliny dochází k hydrolytickému odštěpení acetylového zbytku již během průchodu sliznicí gastrointestinálního traktu.

Maximálních plasmatických koncentrací bývá dosaženo po 10 až 20 minutách (acetylsalicylová kyselina), popř. po 0,3 až 2 hodinách (celkový salicylát). Rektální vstřebávání je pomalejší a neúplné.

Eliminační kinetika salicylové kyseliny je do značné míry závislá na velikosti dávky, protože biotransformace salicylové kyseliny je kapacitně limitovaná (eliminační poločas se se stoupající dávkou může ze 2 hodin prodloužit až na 30 hodin).

Eliminační poločas acetylsalicylové kyseliny činí jen několik minut, eliminační poločas salicylové kyseliny po perorálním užití 0,5 g acetylsalicylové kyseliny činí 2 h, po aplikaci 1 g 4 h, a po užití 5 g se prodlužuje na 20 h.

Vazba na plasmatické proteiny je u člověka závislá na koncentraci; byly nalezeny hodnoty od 49 % až do více než 70 % (acetylsalicylová kyselina), popř. od 66 % do 98 % (salicylová kyselina).

Po užití acetylsalicylové kyseliny lze prokázat salicylovou kyselinu v mozkomíšním moku a v synoviální tekutině.

Salicylová kyselina prochází placentou a přestupuje do mateřského mléka.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Akutní toxicita

Akutní intoxikace s letálním zakončením se může u dospělých lidí vyskytnout po jednorázové dávce od 10 gramů, u dětí od 3 gramů acetylsalicylové kyseliny. Příčinou smrti bývá zpravidla respirační selhání.

Subchronická/chronická toxicita

Acetylsalicylová kyselina a její metabolit salicylová kyselina působí na základě svého mechanismu účinku a také lokálně poškozují tkáně a dráždí sliznice. Již při terapeutickém dávkování se mohou vyskytnout vředy a krvácení v gastrointestinálním traktu. Při chronickém užívání tím může docházet k anémii (z nedostatku železa).

Vyskytnou-li se vředy v gastrointestinálním traktu, existuje v důsledku acetylsalicylovou kyselinou snížené srážlivosti krve nebezpečí ohrožujících krvácení. Kromě těchto nežádoucích účinků byla ve studiích na zvířatech po akutní i chronické aplikaci vysokých dávek prokázána poškození ledvin.

Mutagenní a tumorigenní potenciál

Acetylsalicylová kyselina byla podrobně zkoumána in vitro i in vivo se zaměřením na mutagenní účinky. Celkově nebyla shledána relevantní podezření na mutagenní působení.

Dlouhodobé studie acetylsalicylové kyseliny u myší a u potkanů nezjistily známky samostatného tumorigenního potenciálu acetylsalicylové kyseliny.

Reprodukční toxicita

U několika zvířecích druhů byly prokázány teratogenní účinky salicylátů. Byly popsány poruchy implantace, embryo- a fetotoxické účinky a také poruchy schopnosti učení u prenatálně exponovaných mláďat.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Uhličitan vápenatý, glycin, kukuřičný škrob, mastek, mikrokrystalická celulosa.

6.2

Inkompatibility

Tablety Anopyrin 30 mg jsou určeny k přímé perorální aplikaci, a proto inkompatibility při mísení s jinými léčivy nepřipadají v úvahu.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 15 - 25

°C. Uchovávejte v původním obalu a blistr v krabičce, aby byl

přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

PVC/PVDC/Al průhledný blistr, krabička.

Velikost balení:20 a 50 tablet

6.6

Návod k použití přípravku, zacházení s ním

Perorální podání.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

16/881/94-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.8.1994 / 23.1. 2008

10.

DATUM REVIZE TEXTU

8.12.2010


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.