Amoksiklav 375 Mg

Kód 0085524 ( )
Registrační číslo 15/ 265/92-A/C
Název AMOKSIKLAV 375 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0085524 POR TBL FLM 21X375MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak AMOKSIKLAV 375 MG

Příloha č.

1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls31919/2010

a příloha ke sdělení sp.zn.sukls88052/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Amoksiklav 375 mg

potahované tablety

amoxicillinum / acidum clavulanicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tenttehdy, má

o přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Amoksiklav a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Amoksiklav užívat

3.

Jak se Amoksiklav užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Amoksiklav uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE AMOKSIKLAV A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Amoksiklav je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Obsahuje dvě různé léčivé látky nazývané amoxicillin a kyselina klavulanová. Amoxicilin patří do skupiny léků nazývaných “peniciliny”, které někdy nemusí působit (mohou být inaktivovány). Druhá léčivá látka (kyselina klavulanová) tomu brání.

Přípravek Amoksiklav se používá u dospělých a dětí k léčbě následujících infekcí:

infekce vedlejších nosních dutin

infekce močových cest

infekce kůže

zubní infekce.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE AMOKSIKLAV UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Amoksiklav, pokud:

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na amoxicilin, kyselinu klavulanovou nebo kteroukoli další složku přípravku Amoksiklav (viz bod 6).

jste kdykoli v minulosti měl/a těžkou alergickou (hypersenzitivní) reakci na jakékoli jiné antibiotikum. Tato reakce může zahrnovat kožní vyrážku nebo otok obličeje nebo krku.

jste kdykoli v minulosti měl/a při užívání antibiotik problémy s játry nebo žloutenku (zežloutnutí kůže).

Pokud se vás kterákoli z věcí uvedených výše týká, přípravek Amoksiklav neužívejte. Nejste-li si jistý/á, obraťte se předtím, než začnete přípravek Amoksiklav užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Amoksiklav je zapotřebíPředtím, než začnete užívat tento lék, se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka, pokud

mátejste léčen/a na problémy s ledvinami nebo játry

infekční mononukleózu



pravidelně nemočíte.

Jestliže si nejste jistý/á, zda se na Vás vztahuje některá z výše uvedených záležitostí, poraďte se předtím, než začnete Amoksiklav užívat, se svým lékařem nebo lékárníkem.

V některých případech může lékař zjišťovat typ bakterie, který způsobuje Vaši infekci. V závislosti na výsledcích Vám může být podána jiná síla léčivého přípravku Amoksiklav nebo jiný lék.

Stavy vyžadující zvýšenou pozornost

Přípravek Amoksiklav může některé stávající choroby zhoršit nebo může způsobit závažné nežádoucí účinky. Mezi ně patří alergické reakce, záchvaty křečí a zánět tlustého střeva. Během užívání tohoto přípravku Vaším dítětem musíte jisté příznaky hlídat, aby se snížilo riziko jakýchkoli problémů. Viz ‘Stavy vyžadující zvýšenou pozornost’ v bodu 4.

Krevní testy a testy moči Pokud podstupujete krevní testy (jako jsou testy na stav červených krvinek nebo testy jaterních funkcí) nebo testy moči (na glukosu), lékaři nebo zdravotní sestře oznamte, že užíváte přípravek Amoksiklav. To proto, že tento léčivý přípravek může ovlivnit výsledky tohoto typu testů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných přípravků.

Měl/a byste se poradit s lékařem, zejména pokud užíváte některý z následujících přípravků:

alopurinol (lék na dnu): může se zvýšit pravděpodobnost, že se u Vás vyskytne alergická kožní reakce

probenecid (lék na dnu): Váš lékař se může rozhodnout, že upraví dávku přípravku Amoksiklav

léky napomáhající zabránit tvorbě krevních sraženin (jako je warfarin): může být potřebné provádět další krevní testy

methotrexát (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob): přípravek Amoksiklav může ovlivnit jeho fungování.

Těhotenství a kojeníJestliže jste těhotná, máte za to, že byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte, informujte o tom prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Amoksiklav může mít nežádoucí účinky, přičemž jejich příznaky Vám mohou znemožnit řízení. Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, ledaže byste se cítil/a dobře.

3.

JAK SE AMOKSIKLAV UŽÍVÁ

DávkováníVždy užívejte přípravek Amoksiklav přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a děti

Obvyklá dávka

vážící 40 kg a více

1 tableta třikrát denně

děti vážící méně než 40 kg

Děti ve věku 6 let nebo mladší by měly být spíšeléčeny přípravkem Amoksiklav ve formě perorální suspenze nebo sáčků.Amoksiklav ve formě tablet se nedoporučuje.

Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry

jestliže máte problémy s ledvinami, může být dávka změněna. Lékař může zvolit jinou sílu nebo jiný lék.

jestliže máte problémy s játry, mohou Vám být častěji prováděny jaterní testy, aby se zkontrolovala funkce jater.

Jak se přípravek Amoksiklav užívá

tabletudávky během d

spolkněte celou a zapijte ji sklenicí vody na začátku jídla nebo těsně předtím.

neužívejte 2 dávky.

ne rozložte rovnoměrně, nejméně 4 hodiny od sebe. Během 1 hodiny

Amoksiklav neužívejte déle než 2 týdny. Pokud Vám stále není dobře, musíte opět navštívit lékaře.

Jestliže jste užil/a více přípravku Amoksiklav, než jste měl/aJestliže jste užil/a příliš mnoho přípravku Amoksiklav, mohou příznaky zahrnovat podrážděný žaludek (pocit nevolnosti, zvracení nebo průjem) nebo křeče. Co nejdříve se obraťte na svého lékaře. Vezměte s sebou krabičku nebo lahvičku od léku, abyste je ukázali lékaři.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Amoksiklav Jestliže zapomenete užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Další dávku nesmíte užít příliš brzy – před užitím další dávky počkejte asi 4 hodiny.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Amoksiklav Přípravek Amoksiklav užívejte, dokud nebude léčba ukončena, i když se již cítíte lépe. K boji s infekcí potřebujete každou dávku. Pokud některé bakterie přežijí, může se infekce vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Amoksiklav nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy vyžadující pozornost

Alergické reakce:

kožní vyrážka

zánět drobných cév (vaskulitida), který může být viditelný jako červené nebo rudé vystouplé skvrny na kůži, ale může postihnout i jiné části těla

horečka, bolesti kloubů, otok uzlin na krku, podpaží nebo tříslech

otok, někdy obličeje nebo kolaps.

úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním

Pokud se u Vás kterýkoli z těchto symptomů projeví, ihned se obraťte na svého lékaře. Přestaňte přípravek Amoksiklav užívat.

Zánět tlustého střeva Zánět tlustého střeva, způsobující vodnatý průjem, obvykle s krví a hlenem, s bolestmi žaludku a/nebo horečkou.

Co nejdříve s obraťte na svého lékaře s žádostí o radu, pokud se u Vás tyto symptomy objeví.

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)

průjem (u dospělých).

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)

moučnivka (kandidóza – kvasinková infekce v pochvě, ústech nebo v kožních záhybech)

pocit nevolnosti (nauzea), zvláště při užívání vysokých dávek. Pokud se objeví, užívejte přípravek Amoksiklav před jídlem

zvracení

průjem (u dětí).

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

kožní vyrážka, svědění

vystouplá svědivá vyrážka (kopřivka)

poruchy trávení

závratě

bolesti hlavy.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:

zvýšení hladiny některých látek (enzymy) vytvářených v játrech.

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)

kožní vyrážka, která může vytvářet puchýře a má terčovitý tvar (centrální tmavé skvrny obklopené světlejší oblastí s tmavým prstencem na okraji – erythema multiforme).

Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na svého lékaře.

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech:

snížený počet krevních destiček účastnících se srážení krve

snížený počet bílých krvinek.

Další nežádoucí účinky

Tyto nežádoucí účinky se objevily u velmi malého počtu lidí, a tak jejich přesná četnost není známa.

alergické reakce (viz výše)zánět tlustého střeva (viz výše)



těžké kožní reakce:

rozsáhlá vyrážka s puchýři a olupující se kůží, zejména kolem úst, nosu, očí a pohla

vních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), a závažnější forma způsobující

rozsáhlé olupování kůže (na více než 30 % povrchu těla – toxická epidermální nekrolýza)

rozsáhlá zarudlá kožní vyrážka s malými hnisavými puchýři (bulózní exfoliativní dermatitida)

červená, šupinatá vyrážka s boulemi pod kůží a puchýři (exantematózní pustulóza).

Jestliže zaznamenáte některý z těchto symptomů, ihned se obraťte na svého lékaře.

zánět jater (hepatitida)

žloutenka způsobená vzestupem bilirubinu (látka vznikající v játrech) v krvi, která se může projevovat zežloutnutím kůže a očního bělma

zánět ledvinných kanálků

prodloužení doby srážení krve

hyperaktivita

křeče (u lidí užívajících vysoké dávky přípravku Amoksiklav nebo u lidí s problémy s ledvinami)

černý, chlupatě vyhlížející jazyk

skvrny na zubech (u dětí), obvykle se odstraní čištěním zubů.

Nežádoucí účinky, které se mohou projevit při krevních testech

výrazné snížení počtu bílých krvinek

snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie)

krystaly v moči (moč může být zakalená, močení může být obtížné a bolestivé).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK AMOKSIKLAV UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Přípravek Amoksiklav nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Amoksiklav obsahuje

Léčivé látky jsou amoxicilin a kyselina klavulanová.Jedna potahovaná tableta přípravku Amoksiklav 375 mg obsahuje amoxicilinum 250 mg ve formě amoxicillinum trihydricum a acidum clavulanicum 125 mg ve formě kalii clavulanas.

Pomocné látkyJádro:

koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát,

mastek, mikrokrystalická celulosa.Potahová vrstva: hyprolosa, ethylcelulosa, polysorbát 80, triethyl-citrát, oxid titaničitý (E 171), mastek.

Jak Amoksiklav vypadá a co obsahuje toto balení

Amoksiklav 375 mg jsou podlouhlé, zkosené potahované tablety s osmi hranami, bílé až téměř bílé, na jedné straně vyryto 250/125, na druhé straně AMC.

Potahované tablety přípravku Amoksiklav 375 mg jsou dodávány po 21 tabletách v Al/Al blistrech a krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko

Výrobce:Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, SlovinskoLek Pharmaceuticals d.d., Prevalje, Slovinsko

Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 16.6.2010

Pokyny/zdravotnické informace Antibiotika se používají k léčení infekcí způsobených bakteriemi. Nemají žádné účinky proti infekcím způsobeným viry. Někdy infekce způsobená bakteriemi na léčbu antibiotiky nereaguje. Jedním z nejběžnějších důvodů bývá odolnost bakterií způsobujících infekci na užívané antibiotikum. To znamená, že takové bakterie mohou navzdory antibiotiku přežívat, a dokonce se i množit. Bakterie se mohou stát odolnými vůči antibiotikům z mnoha důvodů. Obezřetné užívání antibiotik může napomoci snížit možnost, že se bakterie stanou vůči antibiotikům odolné. Pokud Vám lékař předepíše léčbu antibiotiky, je tato léčba určena pouze k vyléčení stávající choroby. Dodržování následujících pokynů napomůže zabránit vzniku odolných bakterií, které by mohly ukončit fungování antibiotik.

1. Je velmi důležité, abyste antibiotika užívali ve správných dávkách, ve správný čas a po správný

počet dnů. Přečtěte si pokyny na štítku a pokud něčemu neporozumíte, požádejte svého lékaře nebo lékárníka o vysvětlení.

2. Antibiotikum smíte užívat, jen pokud bylo předepsáno právě Vám a pouze k léčení infekce, na

kterou bylo předepsáno.

3. Nesmíte užívat antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají infekci, která je

podobná té Vaší.

4. Antibiotika, která byla předepsána Vám, nesmíte dávat jiným lidem. 5. Pokud Vám nějaké antibiotikum po ukončení léčby podle pokynů lékaře zbude, musíte jej

odevzdat do lékárny k řádné likvidaci.

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 k

rozhodnutí o změně registrace sp.z.sukls31919/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Amoksiklav 375 mgpotahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta přípravku Amoksiklav 375 mg obsahuje amoxicillinum 250 mg ve formě amoxicillinum trihydricum a acidum clavulanicum 125 mg ve formě kalium clavulanas. Poměr je 2:1.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety

Podlouhlé, zkosené potahované tablety s osmi hranami, bílé až téměř bílé, na jedné straně vyryto 250/125, na druhé straně AMC.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Amoksiklav je indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých a dětí (viz body 4.2, 4.4 a 5.1):

-

akutní bakteriální sinusitida (odpovídajícím způsobem diagnostikovaná)

-

cystitida

-

pyelonefritida celulitida

--

pokousání zvířetem

-

těžký dentální absces s postupující celulitidou.

Je nutno vzít v potaz úřední místní pokyny ke správnému používání antibakteriálních látek.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávky jsou v textu vyjádřeny jako obsah amoxicilinu/kyseliny klavulanové, kromě případů, kdy jsou uvedeny jako dávky jednotlivých látek.

Při stanovování dávky přípravku Amoksiklav, která se volí k léčbě individuální infekce, je nutno vzít v potaz:

-

předpokládané patogeny a jejich pravděpodobnou citlivost na antibakteriální látky (viz bod 4.4)

-

závažnost a umístnění infekce

-

věk, hmotnost a renální funkce pacienta, jak je uvedeno dále.

V případě potřeby je nutno zvážit použití alternativních které

formulací přípravku Amoksiklav (tj. takových,

poskytují vyšší dávky amoxicilinu a/nebo jiné poměry amoxicilinu ke kyselině klavulanové) (viz

body 4.4 a 5.1).

Pro dospělé a děti  40 kg poskytuje tato formulace přípravku Amoksiklav celkovou denní dávku 750 mg amoxicilinu/375 mg kyseliny klavulanové při dávkování podle níže uvedeného doporučení. Pokud se dospěje k závěru, že je potřebná vyšší denní dávka amoxicilinu, doporučuje se zvolit jinouformulaci přípravku Amoksiklav, aby se zabránilo podávání zbytečně vysokých denních dávek kyseliny klavulanové (viz body 4.4 a 5.1).

Léčba nesmí přesáhnout 14 dní bez kontroly.

Dospělí a děti 40 kgJedna tableta (dávka 250 mg/125 mg) třikrát denně.

Děti < 40 kg Podávání přípravku Amoksiklav 375 mg není u dětí s hmotností nižší než 40 kg doporučeno.

Starší pacienti Úprava dávky není nutná.

Porucha funkce ledvin Úprava dávkování je založena na nejvyšší doporučené hladině amoxicilinu.U pacientů s clearance kreatininu větší než 30 ml/min není úprava dávky potřebná.

Dospělí a děti 40 kg

clearance kreatininu: 10-30 ml/min

jedna potahovaná tableta (375 mg) dvakrát denně

clearance kreatininu  10 ml/min

jedna potahovaná tableta (375 mg) jednou denně

hemodialýza

dvě dávky 375 mg každých 24 hodin, plus dvě dávky 375 mg během dialýzy, opakovat na konci dialýzy (pokud jsou sérové koncentrace amoxicilinu a kyseliny klavulanové sníženy)

Děti  40 kgU dětí s hmotností nižší než 40 kg s clearance kreatininu menší než 30 ml/mil se použití přípravku Amoksiklav s poměrem obsahu amoxicilinu a kyseliny klavulanové 2:1 nedopoučuje, protože úprava dávky není možná. U takových pacientů se doporučuje použít formulace přípravku Amoksiklav s poměrem obsahu amoxicilinu a kyseliny klavulanové 4 :1.

Porucha funkce jater Dávkujte opatrně a v pravidelných intervalech sledujte jaterní funkce (viz body 4.3 a 4.4).

Způsob podání

Přípravek Amoksiklav je určen k perorálnímu podání. Podávejte na začátku jídla, aby se minimalizovala potenciální gastrointestinální nesnášenlivost a optimalizovala absorpce amoxicilinu/kyseliny klavulanové.

4.3

Kontraindikace

Přecitlivělost na léčivé látky, na kterýkoli z penicilinů nebo na kteroukoli z pomocných látek.

Těžká bezprostřední hypersenzitivní reakce (např. anafylaxe) na jincefalosporin, karbapen

á beta-laktamová antibiotika (např.

em nebo monobaktam) v anamnéze.

Žloutenka nebo jiné zhoršení jaterních funkcí v důsledku užívání amoxicilinu/kyseliny klavulanové v anamnéze (viz bod 4.8).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Před zahájením léčby kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová je nutno se pečlivě dotázat na předchozí hypersenzitivní reakce na peniciliny, cefalosporiny nebo jiná beta-laktamová antibiotika.

U pacientů léčených peniciliny byly hlášeny závažné a potenciálně fatální hypersenzitivní (anafylaktické) reakce. Výskyt těchto reakcí je pravděpodobnější u jedinců s hypersenzitivitou na penicilin v anamnéze a u atopiků. Pokud se alergická reakce objeví, musí být léčba kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová ukončena a musí být zahájena vhodná alternativní léčba.

V případě, kdy se prokáže, že infekce je způsobena organismem (organismy) citlivým (citlivými) na amoxicilin, pak je nutno zvážit přechod z kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová na amoxicilin v souladu s oficiálními pokyny.

Tato formulace přípravku Amoksiklav není vhodná pro použití při vysokém riziku, že předpokládané patogeny jsou rezistentní na beta-laktamy, přičemž tato rezistence není zprostředkována beta-laktamázami citlivými na inhibici kyselinou klavulanovou(např. S. pneumoniae necitlivý na penicilin).

U pacientů s poruchou funkce ledvin a u pacientů na vysokých dávkách se mohou vyskytnout záchvaty křečí (viz bod 4.8).

Kombinaci amoxicilin/kyselina klavulanová je nutno se vyhnout v případě podezření na infekční mononukleózu, protože s touto nemocí je po podání amoxicilinu spojen výskyt morbilliformní vyrážky.

Současné používání alopurinolu během léčby amoxicilinem může zvýšit pravděpodobnost alergických kožních reakcí.

Dlouhodobé užívání může příležitostně vést k přerůstání necitlivých organismů.

Výskyt generalizovaného erytému spojeného s výskytem pustul

doprovázený horečnatým stavem

na začátku léčby může být symptomem akutní generalizované exantematózní pustulózy (viz bod 4.8). Tato reakce vyžaduje vysazení přípravku Amoksiklav a kontraindikuje jakékoli následné podávání amoxicilinu.

Kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová se musí používat opatrně u pacientů s prokázanou poruchou funkce jater (viz body 4.2, 4.3 a 4.8).

Jaterní příhody byly hlášeny převážně u mužů a u starších pacientů a mohou souviset s dlouhodobou léčbou. Tyto příhody byly u dětí hlášeny jen velmi vzácně. U všech populací se projevy a symptomy obvykle objeví během léčby nebo krátce po ní, nicméně v některých případech nemusí být zjevné ani několik týdnů po ukončení léčby. Jsou obvykle reverzibilní. Jaterní příhody mohou být těžké, přičemž za mimořádně vzácných okolností byla hlášena úmrtí. Téměř vždy k nim došlo u pacientů se závažnou základní chorobou nebo u pacientů užívajících další medikaci, o níž je známo, že má potenciál k navození jaterních účinků (viz bod 4.8).

U téměř všech antibiotik, včetně amoxicilinu, byla hlášena kolitida související s antibiotiky, jejíž závažnost se může pohybovat od mírné až po život ohrožující (viz bod 4.8). Proto je důležité, aby tato

diagnóza byla zvážena u pacientů, kteří mají průjem v průběhu nebo po podávání jakéhokoli antibiotika. Pokud se kolitida související s antibiotiky objeví, musí být přípravek Amoksiklav ihned

vysazen, musí proběhnout konzultace s lékařem a nasazena odpovídající léčba. V této situaci jsou antiperistaltika kontraindikována.

Při dlouhodobé léčbě se doporučuje pravidelné hodnocení systémových funkcí orgánů, včetně renálních, jaterních a krvetvorných funkcí.

U pacientů léčených kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová bylo vzácně hlášeno prodloužení protrombinového času. Při současném předepisování antikoagulancií je nutno provádět příslušné sledování. Může být nezbytná úprava dávky perorálních antikoagulancií, aby se udržela požadovaná hladina antikoagulace (viz body 4.5 a 4.8).

U pacientů s poruchou funkce ledvin je nutno dávku upravit podle stupně poruchy (viz bod 4.2).

U pacientů se sníženou tvorbou moči byla velmi vzácně pozorována krystalurie, převážně při parenterální léčbě. Při podávání vysokých dávek amoxicilinu se doporučuje udržovat odpovídající příjem tekutin a výdej moči, aby se snížila možnost krystalurie amoxicilinu. U pacientů s katetry v močovém měchýři je nutno pravidelně sledovat průchodnost katetru (viz bod 4.9).

Při léčbě amoxicilinem je nutno užívat enzymatické glukosaoxidázové metody při testování přítomnosti glukosy v moči, protože u neenzymatických metod se mohou objevit falešně pozitivní výsledky.

Přítomnost kyseliny klavulanové v přípravku Amoksiklav může navodit nespecifickou vazbu IgG a albuminu na membrány červených krvinek, což vede k falešně pozitivnímu Coombsovu testu.

Existují hlášení pozitivních výsledků testů využívajících testu Bio-Rad Platelia Aspergillus EIA firmy Bio-Rad Laboratories u pacientů léčených kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová, u nichž se následně zjistí, že infikováni Aspergillem nejsou. Při použití testu Bio-Rad Platelia Aspergillus EIA firmy Bio-Rad Laboratories byly hlášeny zkřížené reakce s ne-Aspergillovými polysacharidy a polyfuranosami. Proto je nutno pozitivní výsledky testu u pacientů léčených kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová interpretovat opatrně a potvrdit je jinými diagnostickými metodami.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Perorální antikoagulancia Perorální antikoagulancia a penicilinová antibiotika se v praxi široce používají bez hlášených interakcí. V literatuře se však vyskytují případy zvýšeného mezinárodního normalizovaného poměru u pacientů léčených acenokumarolem nebo warfarinem, kterým je předepsána kúra amoxicilinu. Pokud je souběžné podávání nezbytné, musí být při nasazení nebo vysazení amoxicilinu pečlivě sledován protrombinový čas nebo mezinárodní normalizovaný poměr. Navíc může být nutná úprava dávky perorálních antikoagulancií (viz body 4.4 a 4.8).

Methotrexát Peniciliny mohou snižovat vylučování methotrexátu, což vede k potenciálnímu zvýšení toxicity.

Probenecid Současné užívání probenecidu se nedoporučuje. Probenecid snižuje renální tubulární sekreci amoxicilinu. Současné užívání probenecidu může vést ke zvýšeným a prodlouženým krevním hladinám amoxicilinu, nikoli však kyseliny klavulanové.

4.6

Těhotenství a kojení

Těhotenství Studie na zvířatech neukazují na přímé či nepřímé účinky pokud jde o březost, e

mbryonální/fetální

vývoj, porod nebo postnatální vývoj (viz bod 5.3). Omezené údaje o používání kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová během těhotenství u lidí na zvýšené riziko vrozených malformací neukazují. V jedné studii na ženách s předčasnou rupturou fetální membrány bylo hlášeno, že profylaktická léčba kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová může být spojena se zvýšeným rizikem nekrotizující enterokolitidy u novorozenců. Používání během těhotenství je nutno se vyhnout, ledaže by jej lékař považoval za nezbytně nutné.

Kojení Obě látky se vylučují do mateřského mléka (o vlivu kyseliny klavulanové na kojené dítě není nic známo). V důsledku toho je u kojence možný vznik průjmu a houbových infekcí sliznic, takže může být nutné kojení přerušit. Kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová se smí při kojení používat,pouze pokud ošetřující lékař vyhodnotí poměr riziko/přínos.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie o vlivu na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Mohou se však vyskytnout nežádoucí účinky (např. alergické reakce, točení hlavy, křeče), které mohou schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje ovlivnit (viz bod 4.8).

4.8

Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou průjem, nauzea a zvracení. Nežádoucí účinky odvozené z klinických studií a poregistračního sledování, setříděné pomocí třídy orgánových systémů MedDRA, jsou uvedeny dále.

Ke klasifikaci nežádoucích účinků je použita následující terminologie. Velmi časté (1/10) Časté (1/100 až <1/10) Méně časté(1/1 000 až <1/100) Vzácné (1/10 000 až <1/1 000) Velmi vzácné (<1/10 000) Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Infekce a infestaceKandidóza sliznic a kůže

Časté

Přerůstání citlivých organismů

Není známo

Poruchy krve a lymfatického systému Reverzibilní leukopenie (včetně neutropenie)

Vzácné

Trombocytopenie

Vzácné

Reverzibilní agranulocytóza

Není známo

Hemolytická anémie

Není známo

Prodloužení doby krvácení a protrombinového času

1

Není známo

Poruchy imunitního systému

10

Angioneurotický edém

Není známo

Anafylaxe

Není známo

Syndrom podobný sérové nemoci

Není známo

Hypersenzitivní vaskulitida

Není známo

Poruchy nervového systému Závratě

Méně časté

Bolesti hlavy

Méně časté

Reverzibilní hyperaktivita

Není známo

Křeče

2

Není známo

Gastrointestinální poruchy Průjem

Velmi časté

Nauzea

3

Časté

Zvracení

Časté

Poruchy trávení

Méně časté

Kolitidy související s antibiotiky

4

Není známo

Černý, potažený jazyk

Není známo

Poruchy jater a žlučových cest Zvýšení AST a/nebo ALT

5

Méně časté

Hepatitida

6

Není známo

Cholestatická žloutenka

6

Není známo

Poruchy kůže a podkožní tkáně

7

Kožní vyrážka

Méně časté

Svědění

Méně časté

Kopřivka

Méně časté

Erythema multiforme

Vzácné

Stevens-Johnsonův syndrom

Není známo

Toxická epidermální nekrolýza

Není známo

Bulózní exfoliativní dermatitida

Není známo

Akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP)

9

Není známo

Poruchy ledvin a močových cest Intersticiální nefritida

Není známo

Krystalurie

8

Není známo

1 Viz bod 4.4 2 Viz bod 4.4 3 Nauzea je častěji spojována s vyššími perorálními dávkami. Pokud jsou gastrointestinální reakce evidentní, lze je omezit užíváním přípravku Amoksiklav na začátku jídla. 4 Včetně pseudomembranózní kolitidy a hemoragické kolitidy (viz bod 4.4) 5 U pacientů léčených beta-aktamovými antibiotiky bylo zjištěno mírné zvýšení AST a/nebo ALT, nicméně význam těchto zjištění není znám. 6 Tyto příhody byly zaznamenány u jiných penicilinů a cefalosporinů (viz bod 4.4). 7 Pokud se objeví jakákoli hypersenzitivní dermatitida, musí být léčba ukončena (viz bod 4.4). 8 Viz bod 4.9 9 Viz bod 4.4 10 Viz body 4.3. a 4.4

4.9

Předávkování

Sympt

omy a projevy předávkování

Mohou být zřejmé gastrointestinální symptomy a poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů. Byla pozorována krystalurie amoxicilinu, v některých případech vedoucí k selhání ledvin (viz bod 4.4).

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u pacientů na vysokých dávkách se mohou objevit křeče.

Bylo hlášeno, že se amoxicilin sráží v katetrech močového měchýře, převážně po intravenózním podání velkých dávek. Je nutno pravidelně sledovat průchodnost katetru (viz bod 4.4)

Léčba intoxikace Gastrointestinální symptomy lze léčit symptomaticky, přičemž je nutno věnovat pozornost rovnováze tekutin a elektrolytů.

Kombinaci amoxicilin/kyselina klavulanová lze z oběhu odstranit hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci; kombinace penicilinového antibiotika s inhibitorem beta-laktamázy,ATC kód: J01CR02

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Mechanismus účinkuAmoxicilin je semisyntetický penicilin (beta-laktamové antibiotikum), které inhibuje jeden nebo více enzymů (často označovaných jako penicilin vážící proteiny, PBPs) při biosyntéze bakteriálního peptidoglykanu, což je integrální strukturní složka bakteriální stěny. Inhibice syntézy peptidoglykanu vede k oslabení buněčné stěny, po čemž obvykle následuje lýza buňky a její smrt.

Amoxicilin je citlivý na degradaci beta-laktamázami vytvářenými rezistentními bakteriemi, takže spektrum aktivity samotného amoxicilinu nezahrnuje organismy, které tyto enzymy vytvářejí.

Kyselina klavulanová je beta-laktam strukturně příbuzný penicilinům. Inaktivuje některé beta-lakatamázy, čímž brání inaktivaci amoxicilinu. Kyselina klavulanová samotná nemá klinicky využitelné antibakteriální účinky.

Vztah farmakokinetika/farmakodynamika

Čas nad minimální inhibiční koncentrací (T>MIC) se považuje za hlavní determinantu účinnosti amoxicilinu.

Mechanismy rezistence Hlavními dvěma mechanismy rezistence na kombinaci amoxicilin/kyselina klavulanová jsou:

-

inaktivace bakteriálními beta-laktamázami

-

změna v proteinech vážících penicilin vedoucí ke snížení afinity antibiotika k cílové buňce.

Méně častými mechanismy přispívajícími k bakteriální rezistenci mohou být neprůchodnost bakterilní stěnou nebo mechanismus effluxní pumpy.

Limitní hodnoty Limitní hodnoty MIC pro kombinaci amoxicilin/kyselina klavulanová jsou stanoveny Evropskýmvýborem pro stanovení antimikrobiální citlivosti (EUCAST).

Organismus

Limitní hodnoty citlivosti

(g/ml)

Citlivý

Citlivý Středně

citlivý

Rezistentní

Haemophilus influenzae

1

≤ 1

-

> 1

Moraxella catarrhalis

1

≤ 1

-

> 1

Staphylococcus aureus

2

≤ 2

-

> 2

Koaguláza negativní stafylokoky

2

≤ 0,25

> 0,25

Enterococcus

1

≤ 4

8

> 8

Streptococcus A, B, C, G

5

≤ 0,25

-

> 0,25

Streptococcus pneumoniae

3

≤ 0,5

1-2

> 2

Enterobacteriaceae

1,4

-

-

> 8

Gramnegativní anaeroby

1

≤ 4

8

> 8

Grampozitivní anaeroby

1

≤ 4

8

> 8

Limitní hodnoty nesouvisející s žádnými druhy

1

≤ 2

4-8

> 8

1 Hlášené hodnoty jsou pro koncentrace amoxicilinu. Pro účely testování citlivosti je koncentrace kyseliny klavulanové fixována na 2 mg/l. 2 Hlášené hodnoty jsou koncentrace oxacilinu. 3 Limitní hodnoty v tabulce jsou založeny na limitních hodnotách ampicilinu. 4 Limitní hodnota rezistence R>8 mg/l zajišťuje, že všechny izoláty s mechanismy rezistence jsou hlášeny jako rezistentní. 5 Limitní hodnoty v tabulce jsou založeny na limitních hodnotách benzylpenicilinu.

Prevalence rezistence se u zvolených druhů může lišit geograficky a v čase, přičemž je žádoucí znát místní informace o rezistenci, zejména při léčení těžkých infekcí. V případě potřeby je nutno vyhledat radu odborníka, pokud místní prevalence rezistence je taková, že užitečnost léčiva je u přinejmenším několika typů infekcí sporná.

Běžně citlivé druhy

Aerobní grampozitivní mikroorganismy Enterococcus faecalis Gardnerella vaginalis Staphylococcus aureus (citlivý na methicilin) £ Streptococcus agalacticae Streptococcus pneumoniae1 Streptococcus pyogenes a další betahemolytické streptokoky Skupina Streptococcus viridans

Aerobní gramnegativní mikroorganismy Capnocytophaga spp. Eikenella corrodens Haemophilus influenzae2 Moraxella catarrhalis Pasteurella multocida

Anaerobní mikroorganismy Bacteroides fragilis Fusobacterium nucleatum Prevotella spp.

Druhy, u kterých může být problémem získaná rezistence Aerobní grampozitivní mikroorganismy Enterococcus faecium $

Aerobní gramnegativní mikroorganismy Escherichia coli Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae Proteus mirabilis Proteus vulgaris

Vrozeně rezistentní organismy Aerobní gramnegativní mikroorganismy Acinetobacter sp. Citrobacter freundii Enterobacter sp. Legionella pneumophila Morganela morganii Providencia spp. Pseudomonas sp. Serratia sp. Stenotrophomonas maltophilia

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Amoxicilin a kyselina klavulanová jsou při fyziologickém pH ve vodném roztoku plně disociovány. Obě složky se při perorálním podání rychle a dobře absorbují. Absorpce amoxicilinu/kyseliny klavulanové je optimalizována, pokud se látky užijí na začátku jídla. Po perorálním podání jsou amoxicilin a kyselina klavulanová biologicky dostupné z přibližně 70 %. Plasmatické profily obou

složek jsou podobné a čas do dosaženpřípadech přibližně 1 hodina.

í maximální plasmatické koncentrace (Tmax) je v obou

Výsledky farmakokinetické studie, kde byla kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová (250 mg/125 mg tablety, podávané třikrát denně) podávána nalačno skupinám zdravých dobrovolníků, jsou uvedeny dále.

Průměrná hodnota (± SD) farmakokinetických parametrů

Dávka

Cmax

Tmax *

AUC (0-24h) T 1/2

Podaná (podané) aktivní látka(látky)

(mg)

(g/ml)

(h)

((g.h/ml)

(h)

Amoxicilin

AMX/CA 875 mg/125 mg

250

3,3

±1,12

1,5 (1,0-2,0)

26,7

±4,56

1,36

± 0,56

Kyselina klavulanová

AMX/CA 875 mg/125 mg

125

1,5

±0,70

1,2 (1,0-2,0)

12,6

±25

1,01

±0,11

AMX – amoxicilin, CA – kyselina klavulanová * Medián (rozmezí)

Sérové koncentrace amoxicilinu a kyseliny klavulanové dosahované při použití kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová jsou podobné koncentracím navozeným po perorálním podání ekvivalentních dávek amoxicilinu nebo kyseliny klavulanové samotných.

Distribuce

Asi 25 % celkové plasmatické kyseliny klavulanové a 18 % celkového plasmatického amoxicilinu je navázáno na protein. Zdánlivý distribuční objem je okolo 0,3 až 0,4 l/kg pro amoxicilin a okolo 0,2 l/kg pro kyselinu klavulanovou.

Po intravenózním podání byl jak amoxicilin, tak kyselina klavulanová nalezeny ve žlučníku, abdominální tkáni, kůži, tukové tkáni, svalové tkáni, synoviální a peritoneální tekutině, žluči a hnisu. Amoxicilin se odpovídajícím způsobem nedistribuuje do cerebrospinální tekutiny.

Ze studií na zvířatech nejsou pro žádnou ze složek žádné důkazy o významné retenci ve tkáních materiálu odvozeného od léčiva. Amoxicilin, jako většina penicilinů, lze detekovat v mateřském mléce. V mateřském mléce lze rovněž detekovat stopová množství kyseliny klavulanové (viz bod 4.6).

Bylo prokázáno, že jak amoxicilin, tak kyselina klavulanová prostupují placentální bariérou (viz bod 4.6).

Biotransformace

Amoxicilin se částečně vylučuje do moči jako neaktivní kyselina penicilinová v množstvích ekvivalentních až 10 až 25 % počáteční dávky. Kyselina klavulanová se u člověka rozsáhle metabolizuje a vylučuje se do moči a stolice a jako oxid uhličitý se vydechuje do vzduchu.

Eliminace

Hlavní cestou eliminace amoxicilinu je vylučování ledvinami, zatímco pro kyselinu klavulanovou je to jak renálními, tak nerenálními mechanismy.

Kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová má u zdravých subjektů střední hodnotu poločasu eliminace přibližně jednu hodinu a střední hodnotu celkové clearance přibližně 25 l/h. Po podání

jediné tablety kombinace amoxicipřibližně 60 až 70

lin/kyselina klavulanová 250 mg/125 mg nebo 500 mg/125 mg se

% amoxicilinu a přibližně 40 až 65 % kyseliny klavulanové vyloučí v nezměněné

formě do moči během prvních 6 hodin. Různé studie zjistily, že do moči se za 24 hodin vyloučí 50 až 85 % amoxicilinu a mezi 27 až 60 % kyseliny klavulanové. V případě kyseliny klavulanové se největší množství léčiva vyloučí během prvních 2 hodin po podání. Současné užívání probenecidu prodlužuje vylučování amoxicilinu, ale neprodlužuje renální exkrecikyseliny klavulanové (viz bod 4.5).

Věk

Poločas eliminace amoxicilinu je u dětí ve věku 3 měsíců až 2 roky a u starších dětí a dospělých podobný. U velmi malých dětí (včetně předčasně narozených novorozenců) nesmí v prvním týdnu života interval podávání kvůli nezralosti renální cesty eliminace přesáhnout dvakrát denně. Jelikož u starších pacientů je větší pravděpodobnost poklesu renálních funkcí, je nutno při volbě dávky postupovat opatrně, přičemž může být užitečné sledovat renální funkce.

PohlavíPo perorálním podání kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová zdravým mužům a ženám nemělo pohlaví žádný významný vliv na farmakokinetiku ani amoxicilinu, ani kyseliny klavulanové.

Porucha funkce ledvin

Celková sérová clearance kombinace amoxicilin/kyselina klavulanová se přímo úměrně snižuje s poklesem renálních funkcí. Snížení clearance léčiva je pravděpodobnější u amoxicilinu, než u kyseliny klavulanové, protože ledvinami se vylučuje větší podíl amoxicilinu. Dávky při poruše funkce ledvin tedy musí být takové, aby se zabránilo nevhodné akumulaci amoxicilinu a udržely se odpovídající hladiny kyseliny klavulanové (viz bod 4.2).

Porucha funkce jater

Pacientům s poruchou funkce jater je nutno dávky podávat opatrně a je nutno pravidelně sledovat jaterní funkce.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje založené na konvenčních studiích bezpečnostní farmakologie, genotoxicity a toxicity na reprodukci neodhalily žádné zvláštní riziko pro lidi.

Studie toxicity s opakovanými dávkami provedené na psech s kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová prokázaly podráždění žaludku a změnu barvy jazyka.

Studie karcinogenity nebyly s kombinací amoxicilin/kyselina klavulanová ani s jejími složkami provedeny.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro: koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát, mastek, mikrokrystalická celulosa.Potahová vrstva: hyprolosa, ethylcelulosa, polysorbát 80, triethyl-citrát, oxid titaničitý (E 171),mastek.

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky.Lék se nesmí užívat po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Al/Al blistr, krabička.Potahované tablety přípravku Amoksiklav 375 mg jsou dodávány po 21 potahovaných tabletách.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLA

15/265/92-A/C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

15.4.1992 / 25.11. 2009

10.

DATUM REVIZE TEXTU

16.6.2010

Document OutlineTyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.