Almiral

Kód 0067546 ( )
Registrační číslo 29/ 741/99-C
Název ALMIRAL
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Medochemie Ltd., Limassol, Kypr
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0067548 INJ SOL 100X3ML/75MG Injekční roztok, Injekce
0067547 INJ SOL 10X3ML/75MG Injekční roztok, Injekce
0067546 INJ SOL 1X3ML/75MG Injekční roztok, Injekce

nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ALMIRAL

75 mg / 3 ml

Injekční roztok

Diclofenacum natricum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna ampule injekčního roztoku (3 ml) obsahuje diclofenacum natricum 75 mg.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: propylenglykol, benzylalkohol, disiřičitan sodný, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l,

natrium-hydroxymethansulfinát a voda na injekci. Více naleznete příbalové informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Injekční roztok

1 x 3 ml, 10 x 3 ml, 100 x 3 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

i.m. podání nebo i.v. podání v infúzi

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Registrační číslo: 29/741/99-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

AMPULKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

ALMIRAL

Diclofenacum natricum

75 mg / 3 ml

Injekční roztok

2.

ZPŮSOB PODÁNÍ

i.m. podání nebo i.v. podání v infúzi

3.

POUŽITELNOST

EXP:

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5.

OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

75 mg / 3 ml

6.

JINÉ

MEDOCHEMIE

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.