6-Mdp Kit

Kód 0066474 ( )
Registrační číslo 88/ 105/93-C
Název 6-MDP KIT
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace UJV Řež a.s., Husinec - Řež, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0066474 RAD KIT 5X6MG RAD KIT, Injekce

nahoru

Příbalový létak 6-MDP KIT

Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls217633/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Informace pro použití, čtěte pozorně

MDP Kit 6 - MDP Kit

8 - MDP Kit

(Acidum medronicum)

radiofarmaka - kit

logo

ÚJV Řež, a. s.

Výrobce: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řež

Složení: obsah jedné lahvičky

6 - MDP Kit

8 - MDP Kit

Léčivá látka:

Acidum medronicum,

6,0 mg

8,0 mg

Pomocné látky:

Stannosi chloridum dihydricum

0,45 mg

0,6 mg

Acidum gentisicum

1,0 mg

1,0 mg

Léková forma a velikost balení: kit, 5 injekčních lahviček k opakovanému odběru, uzavřených v inertní afmosféře pryžovými zátkami a kovovými objímkami; štítky pro označení radioaktivní injekce po přípravě.

Indikační skupina: radiofarmaka - radionuklidové diagnostikum

Kit obsahuje sterilní komponenty v lyofilizované formě,z nichž po rozpuštění injekčním roztokem technecistanu (99mTc) sodného vznikne komplex methylendiphosphonátu (MDP) s techneciem (99mTc), který má afinitu k hydroxyapatitu kostní tkáně. Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika

Farmakokinetické údaje: bezprostředně po i.v. podání se 99mTc-medronát vychytává do měkkých tkání a akumuluje v ledvinách, poté nastupuje redistribuce a roste akumulace ve skeletu (nejdříve v bederní části páteře a pánevní oblasti).V kosti se akumuluje asi 50% podané aktivity s poločasem 15 minut a zůstává zde s poločasy 2 hod (30%) a 3 dny (70%). Maximální akumulace v kosti je dosažena 1 hod po aplikaci. Komplex nenavázaný do kosti se vylučuje močovým systémem (kolem 2% aplikované aktivity). Vylučování 99mTc-medronátu ledvinami má prakticky shodný časový průběh s jeho celotělovou retencí, která má poločasy 30 min (30%), 2 hod (30%) a 3 dny (40%). Celotělová retence je v normálních případech kolem 30% za 24 hod.

V patologických případech může být akumulace vyšší a retence v kosti delší, obzvláště při některých ledvinových onemocněních. Celotělová retence se např. u osteomalacie zvyšuje na 40%, u primárního hyperparatyreoidismu na 50%, u Pagetovy nemoci na 60% a u renální osteodystrofie s projevy sekundárního hyperparatyreoidismu až na 90%

Indikace: diagnostika ložiskových procesů v kostní tkáni, sledování regionálních změn obrazu kostního minerálu při nádorových onemocněních, metabolických nebo degenerativních procesů v kostním systému

Kontraindikace: specifické kontraindikace nejsou známy.

Příprava injekce: k obsahu lahvičky se pomocí injekční stříkačky přidá přes zátku 5 ml injekčního roztoku technecistanu (99mTc) sodného o maximální aktivitě 18 GBq; sterilní eluát z generátoru technecia (99mTc) lze v případě potřeby ředit sterilním izotonickým roztokem chloridu sodného. Obsah lahvičky se promíchá a po asi 10 minutách stání při normální teplotě je možné roztok aplikovat. Hodnota pH takto připraveného roztoku je 5,0 - 7,0. Roztok musí být aplikován do 6 hodin od přípravy.

Reakce tvorby komplexu 99mTc-MDP závisí na přítomnosti iontů Sn2+, proto v roztoku technecistanu (99mTc) sodného nesmí být přítomna žádná oxidující činidla.

Zvláštní upozornění a opatření pro použití: technecium (99mTc) se s poločasem rozpadu 6,02 hod rozpadá za emise gama záření (nejsilněji je zastoupena energie 0,141 MeV, četnost 0,893 fotonu na 1 radioaktivní přeměnu) na 99Tc, které může být považováno za kvazistabilní.

Pro tento přípravek je celotělový efektivní dávkový ekvivalent po aplikaci dospělému o váze 70 kg 0,005-0,006 mSv/MBq, vypočítané dávky absorbované v dalších orgánech

povrch kostí

0,063 mGy/MBq

kostní dřeň

0,009 mGy/MBq

močový měchýř 0,05 mGy/MBq

ledviny

0,007 mGy/MBq

děloha

0,006 mGy/MBq.

Předávkování v běžném pojetí nepřichází v úvahu; při náhodném podání přebytku radioaktivní látky může být radiační riziko sníženo vyvoláním diurézy a častého močení

Kontrola kvality značení (radiochemická čistota) může být ověřena následujícím postupem:

chromatografií na tenké vrstvě (ITLC SG) se stanoví obsah redukovaného hydrolyzovaného technecia (99mTc), které při vyvíjení roztokem chloridu sodného 0,15 mol/l zůstává na startu, zatímco Rf

volného

technecistanu (99mTc) a komplexu 99mTc-MDP je 0,9 - 1; chromatografií na papíře se stanoví obsah technecistanu (99mTc), které se při vyvíjení směsí aceton-voda (9:1, obj.) pohybuje s čelem mobilní fáze. Radiochemická čistota injekce (99mTc)-MDP vyjádřená jako procento komplexu 99mTc-MDP musí být v časovém intervalu do 6 hodin od přípravy vyšší než 95 %.

Interakce: Al2+ ionty ovlivňují stabilitu 99mTc-komplexu s MDP, jeho biodistribuce může být také ovlivněna zvýšenou hladinou Sn2+ iontů v organizmu (> 20 μg Sn2+/kg); byla popsána změněná biodistribuce (zvýšená akumulace aktivity v žaludku, plicích, štítné žláze a slinných žlázách) při vyšetření po podávání léků obsahujících železo, hliník (antacida) nebo vápník (glukonát, heparin), některých cytostatik, imunosupresivních léků, antibiotik a kontrastních látek.

Dávkování: doporučená aktivita aplikovaná dospělým o váze 70 kg se pohybuje mezi 370-740 MBq, aktivita aplikovaná dětem se určuje podle váhy dítěte a pohybuje se v rozmezí 5-9 MBq/kg tělesné hmotnosti. Obsah MDP v jedné lahvičce je dostačující pro 8-10 dospělých pacientů.

Zvláštní podmínky podávání: radiofarmaka mohou být používána pouze oprávněnými osobami.

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Před každým vyšetřením za použití radiofarmak je nutné se informovat o možném těhotenství. Každá žena, u níž došlo k vynechání menzes, musí být považována za těhotnou, pokud se neprokáže opak. V případě nejistoty je nutné posoudit důležitost očekávané klinické informace ve vztahu k radiační dávce, kterou žena obdrží.

Pro vyšetření pomocí radiofarmak v těhotenství a v období kojení musí existovat zvlášť závažné důvody a je nutné zvažovat i radiační dávku, kterou obdrží plod. Před nezbytným vyšetřením kojících žen se doporučuje převedení kojence na náhradní výživu; po vyšetření je nutné kontrolovat

radioaktivitu vylučovaného mléka a a kojení zahájit až v době, kdy radiační dávka obdržená dítětem v důsledku požívání tohoto mléka bude pod limitem daným radiačně-hygienickými předpisy (obvykle za 12 hod po aplikaci). Nejsou známy údaje o vylučování komplexu 99mTc-medronátu do mateřského mléka, technecium (99mTc) ve formě technecistanu do mateřského mléka v průběhu laktace přechází.

Způsob podávání: intravenózně.

Scintigrafické zobrazování se provádí za 2-5 hod po podání, těsně před scintigrafií se pacient vymočí.

Nežádoucí účinky: specifické nežádoucí účinky nejsou známy; zřídka se vyskytují (udávána četnost 1:200 000 vyšetření) několik hodin po aplikaci alergické rekce při přecitlivělosti na fosfáty (zčervenání kůže, nucení ke kašli nebo zvracení, otoky, dušnost, hypotense). Terapie v těchto případech zahrnuje obvyklé protialergické postupy, u těžších případů i.v. podání antihistaminik nebo kortikoidů.

Doba použitelnosti:

kit - 12 měsíců od data výroby

injekce po přípravě dle návodu - 6 hodin

Zvláštní opatření pro uchovávání a zacházení s přípravkem (a k jeho likvidaci): kit uchovávejte v suchu a chraňte před světlem při teplotě 5-15oC; injekce po rekonstituci při teplotě 15 –25 oC, v uzavřených obalech, v souladu s předpisy o ochraně zdraví před ionizujícím zářením. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Veškerý nepoužitý přípravek a materiály které byly v kontaktu s přípravkem musí být zlikvidovány v souladu s požadavky na likvidaci radioaktivních látek.

Datum revize textu

9.10.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 2 ke sdělení sp. zn. sukls217633/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

6 -MDP kit, 8 -MDP kit

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Souprava obsahuje:

- 5 lahviček s lyofilizovanou směsí kyseliny methylendifosfonové (MDP) a pomocných látek, uzavřených v inertní atmosféře

složení obsahu jedné lahvičky:

6 - MDP Kit

8 - MDP Kit

Acidum medronicum

6,0 mg

8,0 mg

Pomocné látky: viz odstavec 6.1.

Přípravek neobsahuje antimikrobiální přísady.

3. LÉKOVÁ FORMA

Kit pro přípravu radiofarmaka, bílý lyofilizát.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Po označení techneciem (99mTc) diagnostika ložiskových procesů v kostní tkáni, sledování regionálních změn obrazu kostního minerálu při nádorových onemocněních a metabolických nebo degenerativních procesů v kostním systému.

4.2. Dávkování a způsob podání

Doporučená aktivita aplikovaná dospělým o váze 70 kg se pohybuje mezi 370 - 750 MBq, aktivita aplikovaná dětem se určuje podle váhy dítěte a pohybuje se v rozmezí 5 - 9 MBq/ 1 kg tělesné hmotnosti; aplikuje se intravenózně, scintigrafické zobrazování se provádí za 2 - 5 hod po podání, před zobrazováním se pacient vymočí.

4.3. Kontraindikace

Specifické kontraindikace nejsou známy.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Obsah kitu před přípravou není radioaktivní; po přípravě radiofarmaka přidáním injekce technecistanu sodného (99mTc) k obsahu lahvičky kitu musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce s radioaktivními látkami a dodržována opatření pro snížení radiační expozice pacientů i personálu.

Radiofarmaka mohou být používána pouze oprávněnými osobami. Povolení k jejich získávání a aplikaci podléhají příslušným předpisům SÚJB (Zákon č. 18/1997 Sb. v platném znění a navazující vyhlášky).

Radiofarmaka z kitů musí být připravována uživatelem postupem, který vyhovuje jak radiačně-bezpečnostním, tak farmaceutickým požadavkům.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Al2+ ionty ovlivňují stabilitu 99mTc-komplexu s MDP, jeho biodistribuce může být také ovlivněna zvýšenou hladinou Sn2+ iontů v organizmu (> 20 μg Sn2+/kg); byla popsána změněná biodistribuce (zvýšená akumulace aktivity v žaludku, plicích, štítné žláze a slinných žlázách) při vyšetření po podávání léků obsahujících železo, hliník (antacida) nebo vápník (glukonát, heparin), některých cytostatik, imunosupresivních léků, antibiotik a kontrastních látek.

4.6. Těhotenství a kojení

Nejsou známy studie na těhotných a kojících ženách ani údaje o vylučování komplexu 99mTc-MDP do mateřského mléka; technecium (99mTc) ve formě technecistanu do mateřského mléka v průběhu laktace přechází.

Před každým vyšetřením za použití radiofarmak je nutné se informovat o možném těhotenství. Každá žena, u níž došlo k vynechání menzes, musí být považována za těhotnou, pokud se neprokáže opak. V případě nejistoty je nutné posoudit důležitost a nezbytnost klinické informace očekávané z radiodiagnostické aplikace ve vztahu k radiační dávce, kterou žena obdrží.

Při vyšetření těhotných žen pomocí radiofarmak je nutné zvažovat i radiační dávku, kterou obdrží plod. V těhotenství proto mohou být prováděna pouze zcela nutná vyšetření, jejichž diagnostický přínos převáží riziko pro matku a plod. Před nezbytným vyšetřením kojících žen se doporučuje převedení kojence na náhradní výživu; po vyšetření je nutné kontrolovat radioaktivitu vyloučeného mléka a kojení zahájit až v době, kdy radiační dávka obdržená dítětem v důsledku požívání tohoto mléka bude nižší než limity dané radiačně-hygienickými předpisy - při vyšetření pomocí 99mTc-MDP lze kojení zahájit obvykle za 12 hod po aplikaci.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

6-MDP kit a 8-MDP kit nemají žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Specifické nežádoucí účinky nejsou známy.

Zřídka se vyskytují alergické projevy při přecitlivělosti pacienta na fosfáty (kožní projevy, nucení ke kašli nebo zvracení, otoky, dušnost, hypotense). Udávaná četnost výskytu těchto reakcí je 1 případ na 200 000 vyšetření. Terapie zahrnuje obvyklé protialergické postupy, u těžších případů i.v. podání antihistaminik nebo kortikoidů.

Riziko vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vyváženo přínosem vyšetření. Aplikovaná aktivita musí zajistit požadovanou diagnostickou informaci při co nejnižším radiačním zatížení pacienta.

4.9. Předávkování

Předávkování v běžném pojetí nepřichází v úvahu; při náhodném podání přebytku radioaktivní látky může být radiační riziko sníženo vyvoláním diurézy a častého močení.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód : V 09

Přípravek (99mTc)-MDP aplikovaný v obvyklých dávkách nevykazuje farmakodynamické účinky zjistitelné klinicky a/nebo analyticky.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Bezprostředně po i.v. podání se značený komplex vychytává do měkkých tkání a akumuluje v ledvinách, poté nastupuje redistribuce a roste akumulace ve skeletu (nejdříve v bederní části páteře a pánevní oblasti); vysoká akumulace je obzvláště v oblastech vykazujících osteogenní aktivitu. V kosti se akumuluje asi 50% podané aktivity s poločasem 15 minut a zůstává zde s poločasy 2 hod (30%) a 3 dny (70%). Maximální akumulace v kosti je dosažena 1 hod po aplikaci. Komplex nenavázaný do kosti se vylučuje močovým systémem (kolem 2% aplikované aktivity). Vylučování 99mTc-medronátu ledvinami má prakticky shodný časový průběh s jeho celotělovou retencí, která má poločasy 30 min (30%), 2 hod (30%) a 3 dny (40%).

Celotělová retence je v normálních případech 30% za 24 hod.

V patologických případech může být akumulace vyšší a retence v kosti delší, obzvláště při některých ledvinových onemocněních. Celotělová retence se např. u osteomalacie zvyšuje na 40%, u primárního hyperparatyreoidismu na 50%, u Pagetovy nemoci na 60% a u renální osteodystrofie s projevy sekundárního hyperparatyreoidismu až na 90%

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Bylo provedeno stanovení akutní toxicity neznačeného přípravku u myší; ani při podávání maximální technicky dostupné dávky 175 mg MDP/kg (odpovídá cca 3000 násobku maximálního podání člověku) nedošlo k úhynu zvířat.

V literatuře nebyly nalezeny teratogenní, mutagenní nebo karcinogenní účinky neznačeného přípravku.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Chlorid cínatý dihydrát, kyselina gentisová, hydroxid sodný.

6.2. Inkompability

Reakce tvorby komplexu 99mTc-MDP závisí na přítomnosti iontů Sn2+, proto v roztoku technecistanu (99mTc) sodného použitém pro značení nesmí být přítomna žádná oxidující činidla.

6.3. Doba použitelnosti

kit - 12 měsíců od data výroby

injekce po přípravě dle návodu - 6 hodin

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

kit – uchovávejte v suchu a chraňte před světlem, při teplotě 5-15 °C

injekce po přípravě - při normální teplotě, v souladu s předpisy o ochraně zdraví před ionizujícím zářením

6.5. Druh obalu a velikost balení

vnitřní obal: skleněná lahvička k opakovanému odběru uzavřená pryžovou zátkou a kovovou objímkou;

vnější obal - papírová krabička

velikost balení: 5 lahviček

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Musí být dodržovány obvyklé postupy pro aseptickou práci a práci s radioaktivními látkami. Před přípravou injekčního roztoku nesmí být lahvička s neradioaktivní substancí otevřena.

Při aplikaci musí být striktně dodržována opatření pro radiační ochranu zúčastněného personálu.

Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s požadavky na likvidaci radioaktivních látek.

7. DRŽITEL REGISTRAČNÍHO ROZHODNUTÍ ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika

8. R REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

88/105/93-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

3.3.1993 / 8.4.2009 10. DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU 9.10.2012

11. DOZIMETRIE

Technecium (99mTc) se s poločasem rozpadu 6,02 hod rozpadá za emise gama záření (nejsilněji je zastoupena energie 0,141 MeV, četnost 0,893 fotonu na 1 radioaktivní přeměnu) na 99Tc, které může být považováno za kvazistabilní.

Pro tento přípravek je celotělový efektivní dávkový ekvivalent po aplikaci dospělému o váze 70 kg 0,005-0,006 mSv/MBq.

Vypočítané dávky absorbované v dalších orgánech:

povrch kostí

0,063 mGy/MBq

kostní dřeň

0,009 mGy/MBq

močový měchýř 0,05 mGy/MBq

ledviny

0,007 mGy/MBq

děloha

0,006 mGy/MBq

12. NÁVOD K PŘÍPRAVĚ RADIOFARMAKA

Příprava injekčního roztoku:

k obsahu lahvičky se pomocí injekční stříkačky přidá přes zátku 5 ml injekčního roztoku technecistanu (99mTc) sodného o maximální aktivitě 18 GBq; sterilní eluát z generátoru technecia (99mTc) lze v případě potřeby ředit sterilním izotonickým roztokem chloridu sodného, kvalita přidávaného roztoku technecistanu (99mTc) musí odpovídat specifikaci článku Čs. lékopisu Injekce technecistanu (99mTc) sodného.

Obsah lahvičky se promíchá a po asi 10 minutách stání při normální teplotě je možné roztok aplikovat.

Od začátku přípravy injekčního roztoku musí být lahvička uložena v olověném stínění. Dávky pro jednotlivé pacienty se odebírají asepticky, stíněnou sterilní injekční stříkačkou.

Kontrola kvality:

kontrola kvality značení (radiochemická čistota) může být ověřena následujícím postupem:

chromatografií na tenké vrstvě se stanoví obsah redukovaného hydrolyzovaného technecia (99mTc) - R.H.Tc:

na start tenké vrstvy Silikagel ITLC SG se nanese 1-2 μl připravené injekce a ihned se vzestupně vyvíjí roztokem chloridu sodného 0,15 mol/l do vzdálenosti 10-11 cm. Po vyjmutí z komory a vysušení vrstvy se změří rozdělení aktivity po délce chromatogramu. R.H.Tc zůstává na startu (Rf 0 -

0,05), volný technecistan (99mTc) a komplex 99mTc-MDP postupují s čelem mobilní fáze (Rf 0,9 - 1).

Vypočte se procento aktivity (A) odpovídající R.H.Tc.

Chromatografií na papíře se stanoví obsah technecistanu (99mTc):

na start chromarografického papíru Whatman 1 se nanese 1-2 μl připravené injekce a ihned se vzestupně vyvíjí mobilní fází (směs aceton-voda, 9:1, obj.) do vzdálenosti 10-11 cm. Po vyjmutí z komory se změří rozdělení aktivity po délce chromatogramu. R.H.Tc a komplex 99mTc-MDP zůstávají na startu (Rf 0 - 0,05), volný technecistan (

99mTc) postupuje s čelem mobilní fáze (Rf 0,9 - 1) Vypočte

se procento aktivity (B) odpovídající volnému technecistanu (99mTc).

Radiochemická čistota injekce (99mTc)-MDP vyjádřená jako procento chelátu se vypočítá podle vzorce % (99mTc)-MDP = 100 - (A + B)

V časovém intervalu do 6 hodin od přípravy injekce musí být nalezena hodnota vyšší než 95 %.


nahoru

Informace na obalu

Štítek na vnitřní obal (lahvičku): Vnější obal (krabička):

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU: Nevyžaduje se- odůvodnění přijato.

6 – MDP kit

pro přípravu injekce

Technecium 99m – MDP

Složení: 6,0 mg MDP 0,45 mg SnCl2 . 2 H2O

1,0 mg kyselina gentisová Uchovávání: uchovávejte v suchu a chraňte před světlem, při teplotě 5 – 15°C

ÚJV Řež, a. s.

š.č.: (dotiskuje se) použ. do: (dotiskuje se)

6 – MDP kit

pro přípravu sterilní injekce 99mTc-MDP

pro kostní diagnostiku

Obsah 5 lahviček

- každá lahvička k opakovanému odběru obsahuje

6,0 mg kyseliny methylendifosfonové, 0,45 mg dihydrátu chloridu cínatého a 1,0 mg kyseliny gentisové v argonové atmosféře

Uchovávání: uchovávejte v suchu a chraňte před světlem, při teplotě 5 – 15°C Reg. č.: 88/105/93-C Držitel: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika Šarže č.: (dotiskuje se) Použitelné do: (dotiskuje se) Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek je určen do rukou lékaře. Přípravek je po rekonstituci radioaktivní a zbytky se likvidují dle příbalové informace

.

EAN kód

Štítek na vnitřní obal (lahvičku): Vnější obal (krabička):

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU: Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

8 – MDP kit

pro přípravu injekce

Technecium 99m – MDP

Složení: 8,0 mg MDP 0,60 mg SnCl2 . 2 H2O

1,0 mg kyselina gentisová Uchovávání: uchovávejte v suchu a chraňte před světlem, při teplotě 5 – 15°C

ÚJV Řež, a. s.

š.č.: (dotiskuje se) použ. do: (dotiskuje se)

8 – MDP kit

pro přípravu sterilní injekce 99mTc-MDP

pro kostní diagnostiku

Obsah 5 lahviček

- každá lahvička k opakovanému odběru obsahuje

8,0 mg kyseliny methylendifosfonové, 0,60 mg dihydrátu chloridu cínatého a 1,0 mg kyseliny gentisové v argonové atmosféře

Uchovávání: uchovávejte v suchu a chraňte před světlem, při teplotě 5 – 15°C Reg. č.: 88/105/93-C Držitel: ÚJV Řež, a. s., Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika Šarže č.: (dotiskuje se) Použitelné do: (dotiskuje se) Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek je určen do rukou lékaře. Přípravek je po rekonstituci radioaktivní a zbytky se likvidují dle příbalové informace

.

EAN kód

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.