40% Glucose In Water For Injection Fresenius

Kód 0146787 ( )
Registrační číslo 76/ 015/99-C
Název 40% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0146789 INF SOL 12X250ML Infuzní roztok, Infuze
0146790 INF SOL 12X500ML Infuzní roztok, Infuze
0146786 INF SOL 1X100ML Infuzní roztok, Infuze
0146787 INF SOL 1X250ML Infuzní roztok, Infuze
0146788 INF SOL 1X500ML Infuzní roztok, Infuze
0146791 INF SOL 20X100ML Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak 40% GLUCOSE IN WATER FOR INJECTION FRESENIUS

1 / 3

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls75167/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

20% Glucose in Water for Injection Fresenius

40% Glucose in Water for Injection Fresenius

infuzní roztok

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACIFresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie

VÝROBCEFresenius Kabi Italia S.r.l.,Verona, Itálie

SLOŽENÍ

20%

40%

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Glucosum monohydricum

220g

440g

(odpovídá Glucosum

200g

400g)

Voda na injekci

1000ml

1000ml

Teoretická osmolarita [mosmol/l]

1110

2220

Energetická hodnota [kJ/l]

3432

6864

pH

3,5-6,5 3,5-6,5

INDIKAČNÍ SKUPINA

Infundabilium

CHARAKTERISTIKA

Infuzní roztoky glukózy, určené ke krytí energetických potřeb a doplnění vody v organizmu.

1 g glukózy odpovídá energii 17,16 kJ (4 kcal).

FARMAKOKINETICKÉ ÚDAJE

Glukóza je monosacharid, který je základním zdrojem energie nitrobuněčného metabolizmu. Glukóza se v organizmu rovnoměrně distribuuje, její vstup do většiny buněk je závislý na působení inzulinu.

Všechny buňky těla mají schopnost oxidovat glukózu buď aerobně na pyruvát, nebo anaerobně na laktát. Pyruvát a laktát mohou být dále oxidovány v Krebsově cyklu na oxid uhličitý a vodu za uvolnění energie.

Maximální rychlost utilizace glukózy je 500 až 800 mg/kg tělesné hmotnosti/h.

2 / 3

Glukóza volně prochází glomerulární filtrací a v tubulech je kompletně reabsorbována. Při překročení ledvinového prahu (přibližně při glykemii nad 10 mmol/l) dochází ke glykosurii a glukóza působí jako osmotické diuretikum.

INDIKACE

Hypoglykemie, krytí energetických potřeb a potřeb tekutin v rámci parenterální infuzní terapie při pooperačních stavech, šoku, intoxikacích, jaterních onemocněních, při protrahovaném zvracení a průjmech, u intoxikací jako součást forsírované diurézy.

20% a 40% roztoky glukózy se používají jako energetický zdroj při parenterální výživě, jako součást směsí pro parenterální výživu, k léčení hypoglykemických stavů, při osmoterapii edému plic, při nitrolební hypertenzi a eklampsii.

Přípravky jsou vhodné pro dospělé i děti (kromě léčení hypoglykemických stavů u kojenců a dětí 20% a 40% roztokem - viz Kontraindikace).

KONTRAINDIKACE

Hyperglykemie, zvláště diabetická, akutní fáze při ischemii mozku, hypokalemie, acidóza, hyperhydratace.

Hypertonické roztoky: anurie, intrakraniální a intraspinální krvácení, hypotonická dehydratace.

Aplikace roztoků glukózy o koncentraci vyšší než 10% při léčení hypoglykemických stavů u kojenců a dětí není doporučována pro nezanedbatelný osmotický účinek a pro nebezpečí vyvolání výrazné hyperglykemie a stimulace sekrece inzulinu.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Hyperglykemie, při podání roztoků vyšších koncentrací lokální dráždění cévní stěny v místě aplikace.

Dlouhodobé podávání nebo rychlá infuze velkých objemů izoosmotických roztoků může mít za následek edémy a intoxikaci vodou, dlouhodobé nebo rychlé podávání hypertonických roztoků může mít za následek hyperglykemii, glykosurii a dehydrataci. K prevenci glykosurie a hyperglykemie je při podávání vyšších koncentrací nutný současný přívod inzulinu.

Při akutní hypoxemii konverze podané glukózy na laktát a riziko hyperlaktátemie.

INTERAKCE

Nejsou známy.

DÁVKOVÁNÍ

Dávkování je individuální. Celková dávka a rychlost podání se řídí indikací a klinickým stavem pacienta.

V terapii hypoglykemických stavů je nutné podávanou dávku řídit podle průběžných hodnot glykemie.

Doporučené dávkování:

20% roztok: max. 30 ml/kg t.hm./den (cca 2000 ml), max. rychlost infuze 120 ml/h,

40% roztok: max. 20 ml/kg t.hm./den (cca 1500 ml), max. rychlost infuze 90 ml/h.

ZPŮSOB POUŽITÍ

K intravenóznímu podání formou infuze.

3 / 3

V nebezpečí hypoglykemie lze i 40% roztok podat pomalu do periferní žíly, max. rychlost podání je 3 ml/min.

UPOZORNĚNÍ

V rámci infuzní terapie je nutno průběžně sledovat základní parametry vnitřního prostředí.

Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání koncentrovaných roztoků glukózy u pacientů s pokročilou cerebrální aterosklerózou.

U pacientů s edémy je třeba vzít v úvahu, že dlouhodobé podávání nebo rychlá infuze velkých objemů může zhoršit celkový stav (např. přetížení oběhu) a případně vést i k intoxikaci vodou.

Pokud se glukóza používá u diabetiků, je třeba podle podané dávky upravit dávku inzulinu či perorálních antidiabetik.

Roztoky glukózy se uplatňují svou kyselou reakcí a mohou výrazně snížit pH infuzního roztoku, a tím i stabilitu přidávaných léčiv.

UCHOVÁVÁNÍUchovávejte při teplotě do 25

oC, v původním obalu aby byl přípravek chráněn před světlem . Chraňte

před mrazem.

VAROVÁNÍ

Přípravky nesmí být používány po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Přípravek nesmí být po prvním otevření opakovaně použit.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

BALENÍ

20% roztok:

100 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 20 x 100 ml, 12 x 250 ml, 12 x 500 ml

ve skleněné lahvi

40% roztok:

100 ml, 250 ml, 500 ml, 20 x 100 ml, 12 x 250 ml, 12 x 500 ml

ve skleněné lahvi

DATUM POSLEDNÍ REVIZE12.5.2010

Document Outlinenahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1 / 4

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls75167/2008

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

40% Glucose in Water for Injection Fresenius

Infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1000 ml infuzního roztoku obsahuje:

Glucosum monohydricum

440 g

(odpovídá Glucosum

400 g)

Pomocné látky viz 6.1.

Teoretická osmolarita

2220 mosmol/l

Energetická hodnota

6864 kJ/l

pH

3,5 – 6,5

Úplný seznam pomocných látek viz. bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

infuzní roztok

Popis přípravku: čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý sterilní roztok.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Energetický zdroj při parenterální výživě, součást směsí all-in-one.

Léčení hypoglykemických stavů, osmoterapie edému plic, nitrolební hypertenze, eklampsie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování je individuální. Celková dávka a rychlost podání se řídí indikací a klinickým stavem pacienta.

V terapii hypoglykemických stavů je nutné podávanou dávku řídit podle průběžných hodnot glykemie.

Doporučené dávkování je max. 20 ml/kg t. hm./den (cca 1500 ml u dospělého pacienta), max. rychlost infuze 90 ml/h.

Podává se zpravidla centrálním žilním katétrem, v nebezpečí hypoglykemie lze podat pomalu do periferní žíly, max. rychlost podání je 3 ml/min.

4.3

Kontraindikace

Hyperglykemie, zvláště diabetická, akutní fáze při ischemii mozku, intrakraniální a intraspinální krvácení, hypokalemie, acidóza, anurie, hypotonická dehydratace, hyperhydratace.

2 / 4

4.4

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

V rámci infuzní terapie je nutno průběžně sledovat základní parametry vnitřního prostředí.

Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání koncentrovaných roztoků glukózy u pacientů s pokročilou cerebrální aterosklerózou.

Aplikace roztoků glukózy o koncentraci vyšší než 10% při léčení hypoglykemických stavů u kojenců a dětí není doporučována pro nezanedbatelný osmotický účinek a pro nebezpečí vyvolání výrazné hyperglykemie a stimulace sekrece inzulinu.

Pokud se glukóza používá u diabetiků, je třeba podle podané dávky upravit dávku inzulinu či perorálních antidiabetik.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nejsou známy.

4.6

Těhotenství a kojení

Přípravek lze podávat v období těhotenství a kojení.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Není relevantní.

4.8

Nežádoucí účinky

Hyperglykemie, lokální dráždění cévní stěny v místě aplikace.

Dlouhodobé nebo rychlé podávání může mít za následek hyperglykemii, glykosurii a dehydrataci. K prevenci glykosurie a hyperglykemie je nutné zajistit dostatečný přívod inzulinu.

Při akutní hypoxemii konverze podané glukózy na laktát a riziko hyperlaktátemie.

4.9

Předávkování

Při respektování kontraindikace a správného dávkování nepřichází předávkování v úvahu.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium.

ATC kód: B05BA03

Hypertonický infuzní roztok glukózy, určený ke krytí energetických potřeb organizmu a k léčení hypoglykemie.

1 g glukózy odpovídá energii 17,16 kJ (4 kcal).

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Glukóza je monosacharid, který je základním zdrojem energie nitrobuněčného metabolizmu. Glukóza se v organizmu rovnoměrně distribuuje, její vstup do většiny buněk je závislý na působení inzulinu.

3 / 4

Všechny buňky těla mají schopnost oxidovat glukózu buď aerobně na pyruvát, nebo anaerobně na laktát. Pyruvát a laktát mohou být dále oxidovány v Krebsově cyklu na oxid uhličitý a vodu za uvolnění energie.

Maximální rychlost utilizace glukózy je 500 až 800 mg/kg tělesné hmotnosti/h.

Glukóza volně prochází glomerulární filtrací a v tubulech je kompletně reabsorbována. Při překročení ledvinového prahu (přibližně při glykemii nad 10 mmol/l) dochází ke glykosurii a glukóza působí jako osmotické diuretikum.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Bezpečnost přípravku byla prokázána dlouhodobým používáním v klinické praxi.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam všech pomocných látek

Voda na injekci

6.2

Inkompatibility

Nejsou známy žádné inkompatibility.

Nepodává se infuzní soupravou s jednocestným katétrem současně s plazmatickými a krevními deriváty.

Roztoky glukózy se uplatňují svou kyselou reakcí a mohou výrazně snížit pH infuzního roztoku, a tím i stabilitu přidávaných léčiv.

6.3

Doba použitelnosti

V neporušeném obalu: 2 roky.

Maximální doba použitelnosti po prvním otevření: Přípravek nesmí být po prvním otevření opakovaně použit!

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25

oC, v původním obalu aby byl přípravek chráněn před světlem . Chraňte

před mrazem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Skleněná lahev, pryžová zátka, kovový pertlový uzávěr, štítek,

velikost balení: 100 ml, 250 ml, 500 ml

20 x 100 ml, 12 x 250 ml, 12 x 500 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

K intravenóznímu podání formou infuze.

4 / 4

Podává se zpravidla centrálním žilním katétrem, v nebezpečí hypoglykemie lze podat pomalu do periferní žíly.

Přípravek je vhodný k přípravě směsí pro parenterální výživu podle receptur, které byly vyzkoušeny z hlediska stability a kompatibility.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

76/015/99-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE /PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

13.1.1999 / 12.5.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

12.5.2010


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

40% Glucose in Water for Injection Freseniusinfuzní roztok

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1000 ml obsahuje:Glucosum monohydricum 440 g(odpovídá Glucosum

400 g)

Teoretická osmolarita

2220 mosmol/l

Energetická hodnota

6864 kJ/l

pH

3,5 – 6,5

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Voda na injekci ad 1000 ml

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

infuzní roztok

1 x100 ml, 1x 250 ml, 1x 500 ml20 x100 ml, 12 x 250 ml, 12 x 500 ml

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Intravenózní podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT

UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Sterilní, nepyrogenní.Používat jen čirý roztok v neporušeném obalu!

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C!Chraňte před světlem a mrazem!

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH

PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ,

POKUD JE TO VHODNÉNepoužitelné léčivo vraťte do lékarny

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

76/015/99-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis!

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.