2.5%dextrose+0.45% Sodium Chloride In Water For Injection "fresenius"

Kód 0011415 ( )
Registrační číslo 76/ 091/99-C
Název 2.5%DEXTROSE+0.45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS"
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0040161 INF SOL 12X250ML Infuzní roztok, Infuze
0011479 INF SOL 12X500ML SKLO Infuzní roztok, Infuze
0011478 INF SOL 16X250ML SKLO Infuzní roztok, Infuze
0011416 INF SOL 1X1000ML SKLO Infuzní roztok, Infuze
0011413 INF SOL 1X100ML SKLO Infuzní roztok, Infuze
0011414 INF SOL 1X250ML SKLO Infuzní roztok, Infuze
0011415 INF SOL 1X500ML SKLO Infuzní roztok, Infuze
0003413 INF SOL 20X100ML SKLO Infuzní roztok, Infuze
0011480 INF SOL 6X1000ML SKLO Infuzní roztok, Infuze

nahoru

Příbalový létak 2.5%DEXTROSE+0.45% SODIUM CHLORIDE IN WATER FOR INJECTION "FRESENIUS"


Příbalová informace

Informace pro použití - čtěte pozorně!

2,5% Dextrose and 0,45% Sodium Chloride

in water for injection „Fresenius“

Infúzní roztok

Držitel rozhodnutí o registraci

Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie

Výrobce

Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie

Složení

Glucosum monohydricum 2,75 g (ekvivalent glucosum anhydricum) 2,50 g, Natrii chloridum 0,45 g,

Voda na injekci ad 100 ml.

Teoretická osmolarita: 293 mOsm/l, Na+ 77 mmol/l, Cl- 77 mmol/l, C6H12O6 139 mmol/l, pH 3,5 - 6,5

Indikační skupina

Infudabilium

Charakteristika

Sterilní, izoosmotický, hypoionní roztok, prostý bakteriálních toxinů, s obsahem glukózy a chloridu sodného. Neobsahuje žádné antimikrobiální, bakteriostatické a stabilizující přísady. Roztok je vhodný pro vyrovnání ztrát sodíku a vody za současného přísunu glukózy, zejména při depleci Cl-, která je větší nebo stejná jako deplece Na+.

Farmakokinetické údaje

Elektrolyty se v organismu distribuují dle koncentračních gradientů v ECT, volná voda se distribuuje dle koncentračního spádu ve všech kompartmentech. Iontová rovnováha je závislá na vylučování jednotlivých iontů ledvinami a podléhá zejména mineralokortikoidní regulaci. Vodní homeostáza je řízena ADH.

Indikace

Roztok dextrózy a chloridu sodného je indikován v případech nutnosti expanze ECT, zvláště když ztráta Cl- je větší nebo stejná jako ztráta Na+,a v případě potřeby dodávky cukrů, jako zdroje energie.

Dehydratace při sudoree, zvracení, kdy lze očekávat velké ztráty HCl a následnou metabolickou alkalózu.

Používá se při náhradě ztráty izotonické tekutiny v průběhu nebo po operacích.

Hypertonická hydratace.

KontraindikaceSelhání ledvin, kardiální edémy, hepatální insuficience, dekompenzovaný diabetes mellitus, intrakraniální, intraspinální krvácení, v průběhu neurochirurgických operací, hypernatrémie, hypotonická dehydratace.

Nežádoucí účinky

Nejsou známy. Nežádoucí účinky, které mohou souviset s technikou aplikace nebo přípravkem samotným, zahrnují febrilie, infekci v místě aplikace, flebitidu nebo tromboflebitidu šířící se od místa aplikace, hypervolémii nebo paravazální aplikaci. Při výskytu přerušíme podávání, zabezpečíme nemocného a uchováme roztok pro případné testování.

Interakce

Interakce nejsou doposud známy.

Dávkování a způsob podávání

Dávkování se řídí podle věku, váhy, klinického stavu nemocného, laboratorních výsledků plazmatických hladin natria a chloridů, bilance objemu tekutin. Maximální dávka je 2000 ml/24 hod. Podává se intravenózní infuzí.

Upozornění

Podávání roztoku chloridu sodného a dextrózy v průběhu operace nebo po operaci může způsobit nadměrné zvýšení natria v séru, které je způsobeno činností homeostatických mechanismů, které vedou k zadržení natria v organismu. Rovněž může dojít k nadměrnému zvýšení glykémie, což je způsobeno rezistencí na inzulín v průběhu a po operaci.

Používat pouze čirý roztok bez viditelných partikulí a při nepoškozeném obalu.

Nepoužívat nespotřebovanou část.

Předávkování

Nadměrné podání NaCl (izotonické koncentrace) při snížené schopnosti ledvin vylučovat Na+, může vést k extracelulární hyperhydrataci a k tvorbě edémů. Předávkování dextrózou je možné pouze při nesprávném použití roztoku (nepoznaný diabetes mellitus, špatný celkový stav po operaci) a projeví se ketoacidemií, osmotickou diurézou s intracelulární nebo globální dehydratací.

Léčba předávkování je podpůrná a symptomatická.

Kompatibilita s jinými přípravky, které jsou přidány do infúze, musí být před použitím ověřena.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě 5-25°C. Uchovávejte lahev v kartonové krabici, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Balení

Skleněná lahev - 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 20 x 100 ml, 12 x 250 ml, 16 x 250 ml,

12 x 500 ml, 6 x 1000 ml.

Datum poslední revize

5.12.2007

Strana 1 (celkem 2)


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

2,5 % Dextrose and 0,45% Sodium Chloride in Water for Injection „Fresenius“

2. kvalitativní a kvantitativní Složení

Glucosum monohydricum 2,75 g

(ekvivalent glucosum anhydricum (dextrosum)) 2,50 g

Natrii chloridum 0,45 g

Voda na injekci ad 100 ml

Teoretická osmolarita 293 mOsm/l

Na+ 77 mmol/l

Cl- 77 mmol/l

C6H12O6.H2O 139 mmol/l

Ph 3,5-6,5

3. LÉKOVÁ FORMA

Infúzní roztok

Popis přípravku: čirý, bezbarvý roztok.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Roztok dextrózy a chloridu sodného je indikován v případech nutnosti expanze ECT, zvláště když ztráta Cl- je větší nebo stejná jako ztráta Na+ a v případě potřeby dodávky cukrů, jako zdroje energie.

Dehydratace při sudoree, zvracení, kdy lze očekávat velké ztráty HCl s následnou metabolickou alkalózu.

Používá se při náhradě ztráty izotonické tekutiny v průběhu nebo po operacích.

Hypertonická dehydratace.

4.2 Dávkování a způsob podání

Individuální podle rozhodnutí lékaře. Dávkování se řídí podle věku, váhy, klinického stavu nemocného, laboratorních výsledků plazmatických hladin natria a chloridů, bilance objemu tekutin. Maximální dávka je 2000 ml/24 hod. Podává se v intravenózní infúzi.

4.3 Kontraindikace

Selhání ledvin, kardiální edémy, hepatální insuficience, dekompenzovaný diabetes mellitus, intrakraniální, intraspinální krvácení, v průběhu neurochirurgických operací, hypernatrémie, hypotonická dehydratace.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Používat pouze čirý roztok bez viditelných partikulí a při nepoškozeném obalu.

Nepoužívat nespotřebovanou část.

Podávání roztoku chloridu sodného a dextrózy v průběhu operace nebo po operaci může způsobit nadměrné zvýšení natria v séru, které je způsobeno činností homeostatických mechanizmů, které vedou k zadržení natria v organizmu. Rovněž může dojít k nadměrnému zvýšení glykémie, což je způsobeno rezistencí na inzulin v průběhu a po operaci.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakce nejsou dosud známy.

4.6 Těhotenství a kojení

Přípravek může být podáván v době těhotenství a kojení.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Tento lék nemůže změnit schopnost reakce a tím snížit způsobilost k řízení motorových vozidel a ovládání strojů.

4.8 Nežádoucí účinky

Nejsou známy. Nežádoucí účinky, které mohou souviset s technikou aplikace nebo přípravkem samotným, zahrnují febrilie, infekci v místě aplikace, flebitidu nebo tromboflebitidu šířící se od místa aplikace, hypervolémii nebo paravazální aplikaci. Při výskytu přerušíme podávání, zabezpečíme nemocného a uchováme roztok pro případné testování.

4.9 Předávkování

Nadměrné podání NaCl (izotonické koncentrace) při snížené schopnosti ledvin vylučovat Na+, může dojít k extracelulární hyperhydrataci a k tvorbě edémů. Předávkování dextrózou je možné pouze při nesprávném použití roztoku (nepoznaný diabetes mellitus, špatný celkový stav po operaci) a projeví se ketoacidemií, osmotickou diurézou s intracelulární nebo globální dehydratací.

Léčba předávkování je podpůrná a symptomatická.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Infundabilium.

ATC kód: B05BB02

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Sterilní, apyrogenní, izoosmotický, hypoionní roztok s obsahem glukózy a chloridu sodného. Neobsahuje žádné antimikrobiální, bakteriostatické a stabilizující přísady. Roztok je vhodný pro vyrovnání ztrát sodíku a vody za současného přísunu glukózy, zejména při depleci Cl-, která je větší nebo stejná jako deplece Na+.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Elektrolyty se v organismu distribuují dle koncentračních gradientů v ECT, volná voda se distribuuje dle koncentračního spádu ve všech kompartmentech. Iontová rovnováha je závislá na vylučování jednotlivých iontů ledvinami a podléhá zejména mineralokortikoidní regulaci. Vodní homeostáza je řízena ADH.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku

Jedná se o zcela bezpečný přípravek bez toxických, kancerogenních, mutagenních a teratogenních účinků.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Voda na injekci.

6.2 Inkompatibility

Kompatibilita s jinými přípravky, které jsou přidávané do infúze, musí být před použitím ověřena.

6.3 Doba použitelnosti

4 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě 5-25°C. Uchovávejte lahev v kartonové krabici, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem.

6.5 Druh obalu a velikost balení

Skleněná infúzní lahev, karton.

Velikost balení: 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 1 x 500 ml, 1 x 1000 ml, 20 x 100 ml, 12 x 250 ml, 16 x 250 ml,

12 x 500 ml, 6 x 1000 ml.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Fresenius Kabi Italia S.r.l., Verona, Itálie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

76/091/99-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

10.2.1999 5.12.2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

5.12.2007

Strana 1 (celkem 3)


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.