2-[18F]-Fdg

Kód 0142228 ( )
Registrační číslo 88/ 463/99-C
Název 2-[18F]-FDG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace RadioMedic s.r.o., Husinec-Řež, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0142228 INJ SOL 7GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142243 INJ SOL 1.25GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142242 INJ SOL 8.5GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142241 INJ SOL 6.5GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142240 INJ SOL 4.5GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142239 INJ SOL 20GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142238 INJ SOL 18GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142237 INJ SOL 16.5GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142236 INJ SOL 15GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142235 INJ SOL 13GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142234 INJ SOL 12GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142233 INJ SOL 11GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142232 INJ SOL 10GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142231 INJ SOL 9GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142230 INJ SOL 8GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142229 INJ SOL 7.5GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142227 INJ SOL 6GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142226 INJ SOL 5.5GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142217 INJ SOL 1GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142218 INJ SOL 14GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142219 INJ SOL 1.5GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142220 INJ SOL 1.75GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142221 INJ SOL 2GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142222 INJ SOL 2.5GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142223 INJ SOL 3.5GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142224 INJ SOL 4GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce
0142225 INJ SOL 5GB/LAH EXP:H Injekční roztok, Injekce

nahoru

Příbalový létak 2-[18F]-FDG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls32284/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

2-[

18F]-FDG

Fludeoxyglucosum-(

18F)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je 2-[

18F]-FDG a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete 2-[

18F]-FDG používat

3.

Jak se 2-[

18F]-FDG používá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak 2-[

18F]-FDG uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE 2-[

18F]-FDG A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.2-[

18F]-FDG obsahující fludeoxyglukosu-(18F) je určena pro pozitronovou emisní tomografii.

2-[

18F]-FDG je diagnostický přípravek určený k zobrazení stupně vychytávání a počáteční fáze

metabolizmu glukózy ve tkáních. 2-[

18F]-FDG je určena především:

– k zobrazení většiny zhoubných nádorů a jejich metastáz, které mají afinitu k 2-[

18F]-

FDG,

– k zobrazení fokálních infekčních i sterilních zánětů včetně odhalení příčiny horečky

neznámého původu,

– k průkazu přežívajícího (viabilního) myokardu u ischemické choroby srdeční– k posouzení metabolického obratu v mozku.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE 2-[

18F]-FDG

POUŽÍVAT

Nepoužívejte 2-[

18F]-FDG

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku

Zvláštní opatrnosti při použití 2-[

18F]-FDG je zapotřebí

-

při podávání přípravku dětem a mladistvým

-

při nutnosti podat přípravek těhotné ženě

Na používání a zacházení s radioaktivitou jsou přísné zákony. Přípravek se vždy používá pouze v nemocnicích nebo v podobných specializovaných zařízeních, která mají příslušné povolení pro práci s otevřenými zdroji ionizujícího záření v odpovídajícím rozsahu. Mohou s ním zacházet a podávat Vám jej pouze zkušené a kvalifikované osoby, které jej používají bezpečně. Sdělí Vám všechno, co máte učinit pro bezpečné užití tohoto přípravku.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je možný vliv hladiny krevního cukru na kvalitu vyšetření, proto se doporučuje provádět vyšetření při hodnotách cukru v krvi pod 8,3 mmol/l (150 mg/100 ml). Při vyšetření mozkumohou snížit kvalitu vyšetření léky s obsahem látek ovlivňujících cerebrální látkovou výměnu glukosy (např. valproát, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital apod.)

Zvýšená akumulace fludeoxyglukosy-(

18F) v kostní dřeni a slezině přetrvává několik dní u

pacientů užívajících stimulátory kostní dřeně (colony-stimulating factors, CSFs). Toto musí být zohledněno při interpretaci PET obrazů. Tuto interferenci lze snížit odložením PET vyšetření alespoň o 5 dní po terapii CSFs.

Podávání glukosy a insulinu ovlivňuje přísun fludeoxyglukosy-(

18F) do buněk. V případě vysoké

hladiny krevního cukru právě tak jako nízké plasmatické hladiny insulinu je přísun fludeoxyglukosy-(

18F) do orgánů a tumorů omezen.

Používání 2-[

18F]-FDG s jídlem a pitím

Charakter jídel a nápojů požitých v posledních 6 hodinách před aplikací má významný vliv na farmakokinetiku přípravku. Proto před vyšetřením vždy dbejte pokynů lékaře. Nerespektování jeho doporučení může znehodnotit výsledek diagnostického vyšetření s tímto přípravkem.Nejméně 4 hodiny před aplikací 2-[

18F]-FDG byste neměli nic jíst. Přísun tekutin neomezujte

(nepijte nápoje obsahující glukózu).

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.Pokud jste těhotná, nebo se domníváte, že můžete být těhotná, sdělte to svému lékaři. Užití přípravku 2-[

18F]-FDG u žen s pozitivním těhotenským testem musí rozhodnout lékař na základě

očekávaného přínosu vyšetření při maximálním snížení rizika pro plod. Je-li odhad dávky plodu menší než 1 mSv, je podání radiofarmaka ve zdůvodněných případech akceptovatelné.

Fludeoxyglukosa-(

18F), účinná látka přípravku 2-[18F]-FDG, se vylučuje do mateřského mléka.

V případě, že se chystáte podstoupit vyšetření přípravkem 2-[

18F]-FDG nutné, abyste kojení

přerušila po dobu minimálně 12 hodin. Mléko, které se v prsu za tu dobu vytvoří, musíte odsát a znehodnotit. Mateřské mléko můžete odsát před podáním 2-[

18F]-FDG a uschovat pro pozdější

použití.Z důvodu ochrany před ionizujícím zářením je doporučeno, abyste se vyhýbala kontaktu s malými dětmi po dobu 12 hodin po aplikaci 2-[

18F]-FDG.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek 2-[

18F]-FDG nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo

obsluhovat stroje.

3.

JAK SE 2-[

18F]-FDG POUŽÍVÁ

Před podáním přípravku budete lékařem upozorněni, abyste hodně pili (nápoje neobsahující glukosu) a často močili. Dosáhnete tak snížení radiační zátěže močových cest.

Používat a aplikovat přípravek obsahující fluor-18 pacientům může jen provozovatel, který je držitelem příslušného povolení vydaného Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, přitom musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření – radionuklidovými zářiči a opatření snižující radiační zátěž pacientů i personálu (zákon č. 18/1997 Sb., v posledním znění a navazující vyhlášky).

Nominální doporučovaná aktivita pro dospělého pacienta o hmotnosti 70 kg je doporučována v rozmezí 150 – 500 MBq 2-[

18F]-FDG (dávku je třeba upravit v závislosti na tělesné hmotnosti,

na typu použité zobrazovací techniky, klinické otázce a stavu pacienta). Přípravek se podává přímou intravenózní injekcí.

Použití u dětíAplikovanou aktivitu u osob s odlišnou hmotností, především pak u dětí a dospívajících, je třeba přizpůsobit tělesné hmotnosti.

Aplikovanou aktivitu není potřeba redukovat u různých onemocnění. Přípravek se podává přímou intravenózní injekcí. Snímání dat se provádí v odstupu 45 - 120 minut po intravenózním podání 2-[

18F]-FDG, v případě posouzení metabolického obratu v mozku v neonkologické

indikaci v odstupu 30-60 minut.Před vyšetřením k průkazu viability

myokardu je třeba speciální

metabolické

(hyperinsulinemicko-euglykemické) přípravy pacienta, v ostatních případech je naopak třeba 2-[

18F]-FDG podávat při nízkých hladinách glykémie a inzulinémie navozených alespoň

4hodinovým lačněním. U diabetiků je třeba se vyvarovat účinků pomalu se uvolňujících inzulínů a v případě vysokých hladin glykémie je možno ji snížit intravenózní aplikací několika jednotek krátkodobě působícího inzulínu alespoň 60 minut před podáním 2-[

18F]-FDG.

Dodanou šarži 2-[

18F]-FDG je možné eventuelně ředit 0,9 % roztokem chloridu sodného nebo

sterilizovanou vodou na injekci na požadovanou objemovou aktivitu v souladu s dávkováním a způsobem podání.

Máte-li jakékoli otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i 2-[18F]-FDG nežádoucí účinky, které se nemusí vyskytnout u každého.

Pokud si všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři.

5.

JAK 2-[

18F]-FDG UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v souladu s požadavky platných předpisů pro uchovávání radioaktivních látek. Chraňte před mrazem.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co 2-[

18F]-FDG obsahuje

1 lahvička obsahuje: Léčivá látka:

fludeoxyglucosum (

18F) 1 – 20 GBq k datu a hodině kalibrace

Pomocné látky:

voda na injekci, dihydrát natrium-citrátu, hemihydrát hydrogen-citronanu sodného, hydroxid sodný 2 mol/l, kyselina chlorovodíková 2 mol/l

Tento přípravek obsahuje 7,3,mg sodíku v mililitru. To může být až 3,17 mmol (73 mg) na injekci v závislosti na objemu aplikovaného roztoku. Pokud máte předepsanou dietu s kontrolovaným obsahem sodíku informujte o tom svého lékaře.

Jak 2-[

18F]-FDG vypadá a co obsahuje toto balení

2-[

18F]-FDG je čirý bezbarvý nebo slabě žlutý roztok, prostý částic.

Injekční lahvička pro opakovaný odběr uzavřená gumovou zátkou a hliníkovou objímkou (zapertlovaná).Velikost balení:1,0 GBq, 1,25 GBq, 1,5 GBq, 1,75 GBq, 2,0 GBq, 2,5 GBq, 3,5 GBq, 4,0 GBq, 4,5 GBq, 5,0 GBq, 5,5 GBq, 6,0 GBq, 6,5 GBq, 7,0 GBq, 7,5 GBq, 8,0 GBq, 8,5 GBq, 9,0 GBq, 10,0 GBq, 11,0 GBq, 12,0 GBq, 13,0 GBq, 14,0 GBq, 15,0 GBq, 16,5 GBq, 18,0 GBq, 20,0 GBq.Objem přípravku v lahvičce je 9 – 17 ml.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

RadioMedic s.r.o.250 68 Husinec-Řež 289, Česká republikaTel.: 266 173 253Fax: 220 940 151e-mail: info@radiomedic.cz

Výrobce

RadioMedic s.r.o.250 68 Husinec-Řež 289, Česká republikaTel.: 266 173 253Fax: 220 940 151e-mail: info@radiomedic.cz

BIONT, a.s.

Karloveská 63842 29 Bratislava 4, Slovenská republika.Tel.: +421 2 206 70 749Fax: +421 2 206 70 748e-mail: biont@biont.sk

Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 26.5.2010

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Farmakodynamické vlastnostiFarmakoterapeutická skupina: diagnostická radiofarmaka, detekce nádorů, fludeoxyglukosa-(

18F)

ATC kód: V09IX04Farmakodynamické vlastnosti: vzhledem k použitému množství účinné látky (fludeoxyglukosy-(

18F)) nevykazuje přípravek žádné farmakodynamické vlastnosti.

Farmakokinetické vlastnostiFludeoxyglukosa-(

18F) je analog glukosy, který se akumuluje v buňkách používajících glukosu

jako primární zdroj energie. Fludeoxyglukosa-(

18F) se akumuluje v nádorech, které mají zvýšený

obrat glukosy. Po intravenózním podání je 2-[

18F]-FDG rychle odstraňována z krve. Farmakokinetický profil je

biexponenciální. Distribuční čas 1 minuta a čas eliminace přibližně 12 minut. Hlavní cestou eliminace jsou ledviny. Zhruba 20% podané aktivity je vyloučeno během 2 hodin po injekci. Ve tkáních se akumuluje úměrně metabolické aktivitě glukózy.Fludeoxyglukosa-(

18F) je vychytávána buňkou a podléhá fosforylaci, následující možný krok

defosforylace je mnohem pomalejší a v důsledku toho je Fludeoxyglukosa-(

18F) v buňkách

ukládána.U zdravých jedinců je fludeoxyglukosa-(

18F) distribuována po celém těle, především pak

v mozku a srdci a v menší míře v plicích a játrech. 0,3% a 0,9 – 2,4% aplikované aktivity se hromadí v pankreatu a plicích.Fludeoxyglukosa-(

18F) se v menší míře váže také na oční sval, hltan a střevo. Vazba na svalová

vlákna může být pozorována po nedávné námaze a v případě svalového napětí během vyšetření.Vazba fludeoxyglukosy-(

18F) na ledvinový parenchym je slabá, ovšem vzhledem k eliminaci

fludeoxyglukosy-(

18F) převážně ledvinovým systémem, vykazuje zejména močový měchýř

zvýšenou aktivitu.Fludeoxyglukosa-(

18F) prochází přes hematoencefalickou barieru. Zhruba 7% aplikované dávky

se hromadí v mozku během 80-100 minut po injekci. Epileptogenní centra vykazují snížený metabolismus glukosy mimo fázi záchvatu.Zhruba 3% aplikované aktivity je vychytáváno myokardem během 40 minut po injekci.Distribuce fludeoxyglukosy-(

18F) v normálním myokardu je homogenní, ovšem lokální rozdíly

do 15% jsou popsány pro intraventrikulární septum. V průběhu a po reverzibilní myokardické ischemii je patrný zvýšený obrat glukosy v buňkách myokardu.

Dozimetrické údajeDávková konstanta gama pro

18F = 154 Gy.m2.GBq-1.h-1

Energie Egama = 511 keVPoločas rozpadu

18F = 110 min

Efektivní dávka u dospělého pacienta o hmotnosti 70 kg.

Orgán

Ekvivalentní dávka

1)

[mGy/MBq]

Ekvivalentní dávka

[mGy/ 400 MBq]

Stěna močového měchýře

0,21

84

Srdeční stěna

0,059

23,6

Slezina

0,035

14

Ledviny

0,021

8,4

Plíce

0,017

6,8

Vaječníky

0,017

6,8

Játra

0,016

6,4

Stěna tlustého střeva

0,014

5,6

Červená kostní dřeň

0,012

4,8

Efektivní dávka

[mSv/MBq]

0,025

10

1) na jednotkovou aplikovatelnou aktivitu Podle M.G.Stabina a M.J. Gelfanda , QJ. J. Nucl.Med. 42, 1998,93-112 a H.M. Deloara a spol., Eur.J.Nucl.Med. 25,1998, 565-574

Doba použitelnostiMaximálně 12 hodin od konce výroby.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls32284/2009

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

2-[

18F]-FDG

1 – 20 GBq/lahvička k datu a hodině kalibrace INJ SOL

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

2.1 Obecný popisFluor-18 má poločas 110 minut. Přeměňuje se emisí pozitronu (+max = 633 keV, 97%) a záchytem elektronu (3%) na stabilní kyslík-18. Pozitron zaniká anihilací za emise dvou fotonů gama s energií 511 keV (194 %), vzájemně opačně orientovaných.

2.2 Kvalitativní a kvantitativní složeníFludeoxyglucosum (

18F) 1 – 20 GBq k datu a hodině kalibrace.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok. Čirý bezbarvý nebo slabě žlutý roztok, prostý částic.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Fludeoxyglukosa-(

18F) je určena pro pozitronovou emisní tomografii (PET). Alternativně ji lze využít i

pro jednofotonovou emisní tomografii (SPECT) s vysokoenergetickými kolimátory pro průkaz viabilního myokardu.2-[

18F]-FDG je diagnostický přípravek určený k zobrazení stupně vychytávání a počáteční fáze

metabolizmu glukózy ve tkáních.2-[

18F]-FDG je určena především:

k zobrazení většiny zhoubných nádorů a jejich metastáz, které mají afinitu k 2-[

18F]-FDG

k zobrazení fokálních infekčních i sterilních zánětů včetně odhalení příčiny horečky neznámého původu,

k průkazu přežívajícího (viabilního) myokardu u ischemické choroby srdeční

k posouzení metabolického obratu v mozku.

4.2

Dávkování a způsob podání

DospělíNominální aktivita pro dospělého pacienta o hmotnosti 70 kg je doporučována v rozmezí 150 –

500 MBq 2-[

18F]-FDG (dávku je třeba upravit v závislosti na tělesné hmotnosti, na typu použité

zobrazovací techniky, klinické otázce a stavu pacienta). Přípravek se podává přímou intravenózní injekcí.

Pediatrická populace

Aplikovanou aktivitu u osob s odlišnou hmotností, především pak u dětí a dospívajících, je třeba přizpůsobit vynásobením nominální aktivity 370 MBq* koeficientem dle níže uvedené tabulky**, kde je koeficient vypočten pro 2D a 3D zobrazení:

Koeficient

Koeficient

Koeficient

Hmotnost [kg]

2D

3D

Hmotnost [kg]

2D

3D

Hmotnost [kg]

2D

3D

3 0,070 0,038

22 0,370 0,200

42 0,641 0,346

4 0,081 0,043

24 0,400 0,216

44 0,670 0,362

6 0,119 0,065

26 0,430 0,232

46 0,700 0,378

8 0,149 0,081

28 0,451 0,243

48 0,722 0,389

10 0,189 0,102

30 0,481 0,259

50 0,749 0,405

12 0,219 0,119

32 0,511 0,276

52-54 0,789 0,427

14 0,249 0,135

34 0,541 0,292

56-58 0,841 0,454

16 0,281 0,151

36 0,559 0,302

60-62 0,889 0,481

18 0,311 0,168

38 0,589 0,319

64-66 0,941 0,508

20 0,341 0,184

40 0,619 0,335

68 0,981 0,530

*http://pet.radiology.uiowa.edu/webpage/Research/CaseStudies/dosing_fdg.htmStauss J and all : Guidelines for 18F-FDG PET a PET-CT imaging in paediatric oncology,Eur.J.Nucl.Med.Mol.Imaging 2008: Vol 35, Number 11.** https://www.eanm.org/scientific_info/guidelines/gl_paed_fdg_pet.pdfDose Card verze 1.5.2008.

Aplikovanou aktivitu není potřeba redukovat u různých onemocnění. Přípravek se podává přímou intravenózní injekcí. Snímání dat se provádí v odstupu 45 - 120 minut po intravenózním podání 2-[

18F]-FDG, v případě posouzení metabolického obratu v mozku v neonkologické indikaci v odstupu

30-60 minut.Před vyšetřením k průkazu viability myokardu je třeba speciální metabolické (hyperinsulinemicko-euglykemické) přípravy pacienta, v ostatních případech je naopak třeba 2-[

18F]-FDG podávat při

nízkých hladinách glykémie a inzulinémie navozených alespoň 4hodinovým lačněním. U diabetiků je třeba se vyvarovat účinků pomalu se uvolňujících inzulínů a v případě vysokých hladin glykémie je možno ji snížit intravenózní aplikací několika jednotek krátkodobě působícího inzulínu alespoň 60 minut před podáním 2-[

18F]-FDG.

Dodanou šarži 2-[

18F]-FDG je možné eventuelně ředit 0,9 % roztokem chloridu sodného nebo

sterilizovanou vodou na injekci na požadovanou objemovou aktivitu v souladu s dávkováním a způsobem podání.Pacient musí být instruován, aby před a po vyšetření hodně pil a často močil pro snížení radiační zátěže močových cest.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Používat a aplikovat přípravek obsahující

18F pacientům může jen osoba, která je držitelem

příslušného povolení vydaného Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, přitom musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce s radionuklidovými zdroji záření a opatření snižující radiační zátěž pacientů i personálu (Zákon č. 18/1997 Sb. v platném znění a navazující vyhlášky).

Tento přípravek obsahuje 7,3 mg sodíku v mililitru. To může být až 3,17 mmol (73 mg) na injekci v závislosti na objemu aplikovaného roztoku. To je třeba zvážit u pacientů, kteří jsou na dietě s kontrolovaným obsahem sodíku.

Indikace PET vyšetření:U všech pacientů musí být vystavení ionizujícímu záření odůvodněné na základě očekávaného diagnostického přínosu, kterého lze dosáhnout co nejmenší možnou dávkou záření.

U pacientů se sníženou funkcí ledvin je nutné velmi pečlivě určit indikaci, protože u těchto pacientů může dojít ke zvýšené radiační zátěži.

Mělo by se zohlednit, že efektivní dávka na MBq je vyšší u dětí než u dospělých (více viz bod 11. Dozimetrie).

Příprava pacienta:Pacienti by nejméně 4 hodiny před aplikací 2-[

18F]-FDG neměli nic jíst. Přísun tekutin by neměl být

omezen (neměli by být podávány nápoje obsahující glukózu).

Aby se získalo zobrazení nejvyšší kvality a snížila se radiační zátěž močového měchýře, měla by být v průběhu vyšetření zajištěna dobrá hydratace. Pacienty je třeba pobízet k tomu, aby po vyšetření pili dostatek tekutin a aby často vyprazdňovali močový měchýř.

Aby nedošlo k hyperfixaci nosiče ve svalu, mělo by se pacientům doporučit, aby se před vyšetřením vyhýbali těžké tělesné námaze a aby mezi podáním injekce a vyšetřením a během snímání zůstali v klidu (pacienti mají pohodlně ležet a neměli by ani číst ani mluvit).

Před aplikací by se měl udělat glukózový test, protože hyperglykémie může mít za následek sníženou senzitivitu přípravku 2-[

18F]-FDG, zvláště při hodnotě obsahu cukru v krvi vyšší než 8 mmol/l.

Fludeoxyglukosa-(

18F) se proto nesmí použít u pacientů s nekontrolovaným diabetem.

Vzhledem k tomu, že vychytávání glukózy v myokardu je závislé na hladině insulinu, doporučuje se při vyšetření myokardu podat 50g glukosy přibližně 1 hodinu před podáním 2-[

18F]-FDG. Obdobně,

zvláště u pacientů s diabetem, pokud je třeba, může být hladina krevního cukru nastavena kombinovanou infuzí insulinu a glukosy (Insulin-glucose-clamp).

Injekce se musí podávat intravenózně, aby se zabránilo ozáření v důsledku lokálního paravazálního nahromadění a artefaktům na snímku.

Interpretace PET vyšetření pomocí 2-[

18F]-FDG:

Infekční a/nebo zánětlivá onemocnění a regenerativní procesy po operaci mohou mít za následek signifikantní vychytání FDG, což může vést k falešně pozitivním výsledkům.

V prvních 2–4 měsících po radioterapii nelze vyloučit falešně pozitivní výsledky vyšetření. Vyžaduje-li klinická indikace dřívější diagnózu prostřednictvím pozitronové emisní tomografie (PET) pomocí fludeoxyglukosy-(

18F), je třeba důvod dřívějšího PET vyšetření rozumně zdokumentovat.

Aby se předešlo především falešně negativním výsledkům vyšetření, je časový odstup nejméně 4–6 týdnů od poslední dávky chemoterapeutika optimální. Je-li klinicky indikováno provedení 2-[

18F]-

FDG vyšetření dříve, důvody k tomu musí být rozumně zdokumentovány. Je-li 2-[

18F]-FDG vyšetření

prováděno v průběhu chemoterapie, kdy cykly jejího podávání jsou kratší než 4 týdny, pak by vyšetření mělo být provedeno těsně před začátkem dalšího cyklu.

U lymfomů s nízkým stupněm malignity je třeba přikládat význam pouze pozitivním prediktivním nálezům, protože citlivost vyšetření je omezená.

Fludeoxyglukosa-(

18F) není účinná pro detekci mozkových metastáz.

Pokud se k detekci záření používá koincidenční PET skenovací systém, je citlivost vyšetření snížena oproti specializovaným PET kamerám, což vede ke snížení schopnosti detekce ložisek menších než 1 cm.

Obecná upozornění:Doporučuje se, aby se pacienti v prvních 12 hodinách po podání injekce vyhýbali přímému kontaktu s malými dětmi.

Radioaktivní léčiva mohou přijímat, používat a podávat jenom osoby, které k tomu byly oprávněné příslušnými úřady. Příjem, skladování, používání, výdej a likvidace odpadu těchto produktů podléhají příslušným zplnomocněním a předpisům příslušných úřadů.

Radiofarmaka se musí připravovat takovým způsobem, aby byly dodrženy jak požadavky radiační ochrany, tak farmaceutické jakosti.

Při použití hybridního PET-CT snímače s kontrastními látkami se mohou objevit některé artefakty na PET snímcích, většinou oslabení upravených snímků.

2-[

18F]-FDG by měla být skladována a mělo by s ní být zacházeno v příslušném stínícím obalu, aby

bylo dosaženo maximální možné ochrany pacientů a zdravotnických pracovníků. Je doporučena osobní ochrana proti beta+ záření a anihilačním fotonům a to použitím vhodného stínění zvláště při práci s lahvičkami a injekčními stříkačkami.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Hladina krevního cukru a inzulínu má vliv na kvalitu vyšetření, proto se doporučuje provádět vyšetření při hodnotách cukru v krvi pod 8,3 mmol/l (150 mg/100 ml).

Při vyšetření mozku mohou snížit kvalitu vyšetření léky s obsahem látek ovlivňujících cerebrální látkovou výměnu glukosy (např. valproát, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital apod.).

Zvýšená akumulace fludeoxyglukosy-(

18F) v kostní dřeni a slezině přetrvává několik dní u pacientů

užívajících stimulátory kostní dřeně (colony-stimulating factors, CSFs). Toto musí být zohledněno při interpretaci PET obrazů. Tuto interferenci lze snížit odložením PET vyšetření alespoň o 5 dní po terapii CSFs.

Podávání glukosy a insulinu ovlivňuje přísun fludeoxyglukosy-(

18F) do buněk. V případě vysoké

hladiny krevního cukru právě tak jako nízké plasmatické hladiny insulinu je přísun fludeoxyglukosy-(

18F) do orgánů a tumorů omezen.

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíNejsou známy žádné informace o podání přípravku 2-[

18F]-FDG těhotným ženám.

Obecně platí, že radiofarmaceutický přípravek by se neměl podávat těhotným nebo kojícím ženám nebo osobám mladším 18 let, pokud přínos vyšetření nevyváží plně potenciální riziko. Každá žena, u níž došlo k vynechání menstruace, by měla být potenciálně považována za těhotnou, není-li prokázán opak. O užití přípravku u žen s pozitivním těhotenským testem musí rozhodnout lékař na základě očekávaného přínosu vyšetření při maximálním snížení rizika pro plod. Je-li odhad dávky plodu menší než 1 mSv, je podání radiofarmaka ve zdůvodněných případech akceptovatelné. V takovém případě by měla být zvážena možnost použití metody nezahrnující ionizační záření.

Podání 2-[

18F]-FDG o aktivitě 400 MBq vede k dávce 8,4 mGy absorbovaných dělohou. Při této dávce

nejsou očekávány letální účinky ani vznik malformací, růstových retardací nebo funkčních poškození ovšem může dojít ke zvýšení rizika vzniku rakovinného bujení nebo vrozených vad.

KojeníFludeoxyglukosa-(

18F) se vylučuje do mateřského mléka. Před aplikací přípravku 2-[18F]-FDG kojícím

ženám je nutné uvážit, zda je možné vyšetření odložit na dobu, kdy bude kojení ukončeno. V případě, že je vyšetření přípravkem 2-[

18F]-FDG nutné, je třeba kojení přerušit po dobu minimálně 12 hodin a

mléko, které se v prsu vytvoří, je nutno odsát a znehodnotit. Mateřské mléko je možné odsát před podáním 2-[

18F]-FDG a uschovat pro pozdější použití.

Z důvodu ochrany před ionizujícím zářením je doporučeno vyhýbat se kontaktu mezi matkou a malými dětmi po dobu 12 hodin po aplikaci 2-[

18F]-FDG.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

2-[

18F]-FDG nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky po podání 2-[

18F]-FDG nebyly popsány.

Vystavení pacienta ionizujícímu záření musí být vždy odůvodněné vzhledem k přínosu vyšetření. Tabulka v bodě 11 obsahuje dozimetrické údaje, kde jsou uvedeny absorbované dávky v nejvíce ozářených orgánech pro standardního pacienta. Vždy je třeba zhodnotit velikost efektivní dávky v důsledku aplikace uvedeného radiofarmaka ve vztahu k radiační zátěži jednotlivých orgánů. Tyto údaje jsou důležité i vzhledem k tomu, že dané radiofarmakum patří k látkám s nezanedbatelnou radiační zátěží pro pacienta v nukleární medicíně.

4.9

Předávkování

Na základě dávek používaných k diagnostickým účelům je předávkování ve farmakologickém smyslu nepravděpodobné.Riziko předávkování fludeoxyglukosou-(

18F) souvisí pouze s vystavením nadměrnému ozáření.

V takovém případě je třeba dávku, kterou pacient absorboval redukovat zvýšeným vylučováním radionuklidu prostřednictvím forsírované diurézy a častým vyprazdňováním močového měchýře.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: diagnostická radiofarmaka, detekce nádorů, fludeoxyglukosa-(

18F)

ATC kód: V09IX04Farmakodynamické vlastnosti: vzhledem k použitému množství účinné látky (fludeoxyglukosy-(

18F))

nevykazuje přípravek žádné farmakodynamické vlastnosti.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Fludeoxyglukosa-(

18F) je analog glukosy, který se akumuluje v buňkách používajících glukosu jako

primární zdroj energie. Fludeoxyglukosa-(

18F) se akumuluje v nádorech, které mají zvýšený obrat

glukosy.Po intravenózním podání je 2-[

18F]-FDG rychle odstraňována z krve. Farmakokinetický profil je

biexponenciální. Distribuční čas 1 minuta a čas eliminace přibližně 12 minut. Hlavní cestou eliminace jsou ledviny. Zhruba 20% podané aktivity je vyloučeno během 2 hodin po injekci. Ve tkáních se akumuluje úměrně metabolické aktivitě glukózy.

Fludeoxyglukosa-(

18F) je vychytávána buňkou a podléhá fosforylaci, následující možný krok

defosforylace je mnohem pomalejší a v důsledku toho je Fludeoxyglukosa-(

18F) v buňkách ukládána.

U zdravých jedinců je fludeoxyglukosa-(

18F) distribuována po celém těle, především pak v mozku a

srdci a v menší míře v plicích a játrech. 0,3% a 0,9 – 2,4% aplikované aktivity se hromadí v pankreatu a plicích.Fludeoxyglukosa-(

18F) se v menší míře váže také na oční sval, hltan a střevo. Vazba na svalová vlákna

může být pozorována po nedávné námaze a v případě svalového napětí během vyšetření.Vazba fludeoxyglukosy-(

18F) na ledvinový parenchym je slabá, ovšem vzhledem k eliminaci

fludeoxyglukosy-(

18F) převážně ledvinovým systémem, vykazuje zejména močový měchýř zvýšenou

aktivitu.Fludeoxyglukosa-(

18F) prochází přes hematoencefalickou barieru. Zhruba 7% aplikované dávky se

hromadí v mozku během 80-100 minut po injekci. Epileptogenní centra vykazují snížený metabolismus glukosy mimo fázi záchvatu.Zhruba 3% aplikované activity je vychytáváno myokardem během 40 minut po injekci. Distribuce fludeoxyglukosy-(

18F) v normálním myokardu je homogenní, ovšem lokální rozdíly do 15% jsou

popsány pro intraventrikulární septum. V průběhu a po reverzibilní myokardické ischemii je patrný zvýšený obrat glukosy v buňkách myokardu.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

V předklinických studiích nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky.Ve studiích akutní toxicity podání dávky fludeoxyglukosy-(

18F) 50-krát a 1000-krát převyšující

klinickou dávku nevedly u psů ani u myší, respektive, k jakýmkoliv projevům toxicity.Studie chronické toxicity, mutagenního a kancerogenního potenciálu ani studie reprodukční toxicity nebyly provedeny a to s ohledem na klinické použití přípravku obsahujícího fludeoxyglukosu-(

18F)

(obvykle se jedná o jednorázovou aplikaci v množství nanogramů nebo mikrogramů).

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Voda na injekci, dihydrát natrium-citrátu, hemihydrát hydrogen-citronanu sodného, hydroxid sodný 2 mol/l, kyselina chlorovodíková 2 mol/l.

6.2

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento léčivý přípravek nesmí být smíchán s žádnými dalšími léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě 12.

6.3

Doba použitelnosti

Maximálně 12 hodin od konce výroby.

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25°C v souladu s požadavky platných předpisů pro uchovávání radioaktivních látek. Chraňte před mrazem.

6.5

Druh obalu a velikost balení

Injekční lahvička pro opakovaný odběr uzavřená gumovou zátkou a hliníkovou objímkou (zapertlovaná). Kontejner z vhodně stínícího materiálu.

Velikost balení:1,0 GBq, 1,25 GBq, 1,5 GBq, 1,75 GBq, 2,0 GBq, 2,5 GBq, 3,5 GBq, 4,0 GBq, 4,5 GBq, 5 GBq, 5,5 GBq, 6,0 GBq, 6,5 GBq, 7,0 GBq, 7,5 GBq, 8,0 GBq, 8,5 GBq, 9,0 GBq, 10,0 GBq, 11,0 GBq, 12,0 GBq, 13,0 GBq, 14,0 GBq, 15,0 GBq, 16,5 GBq, 18,0 GBq, 20,0 GBq/lahvička.Objem přípravku v lahvičce je 9 – 17 ml.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Jedna lahvička je použitelná pro jednu nebo pro více aplikací. Aplikace radiofarmak představuje riziko pro personál jak z hlediska vnějšího ozáření, tak riziko kontaminace stopami moči, zvratků a pod. Při zacházení s obaly a nepoužitým obsahem je nutné dbát zásad radiační ochrany před ionizujícím zářením, které vyplývají z příslušných předpisů a vyhlášek v platném znění. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy.Příprava radiofarmak musí být v souladu s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením a musí splňovat požadavky správné výrobní praxe.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

RadioMedic s.r.o.250 68 Husinec-Řež 289, Česká republikaTel.: 266 173 253Fax: 220 940 151e-mail: info@radiomedic.cz

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

88/463/99-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

30.6.1999/26.5.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

26.5.2010

11.

DOZIMETRIE

Dávková konstanta gama pro

18F = 154 Gy.m2.GBq-1.h-1

Energie Egama = 511 keVPoločas rozpadu

18F = 110 min

Efektivní dávka u dospělého pacienta o hmotnosti 70 kg.

Orgán

Ekvivalentní dávka

1)

[mGy/MBq]

Ekvivalentní dávka

[mGy/ 400 MBq]

Stěna močového měchýře

0,21

84

Srdeční stěna

0,059

23,6

Slezina

0,035

14

Ledviny

0,021

8,4

Plíce

0,017

6,8

Vaječníky

0,017

6,8

Játra

0,016

6,4

Stěna tlustého střeva

0,014

5,6

Červená kostní dřeň

0,012

4,8

Efektivní dávka

[mSv/MBq]

0,025

10

1) na jednotkovou aplikovatelnou aktivitu Podle M.G.Stabina a M.J. Gelfanda , QJ. J. Nucl.Med. 42, 1998,93-112 a H.M. Deloara a spol., Eur.J.Nucl.Med. 25,1998, 565-574

12.

NÁVOD PRO PŘÍPRAVU RADIOFARMAK

Přípravek je určen k přímému intravenóznímu podání pacientům. Jedna lahvička je použitelná pro jednu nebo pro více aplikací. V případě potřeby je možné zředit léčivý přípravek injekčním roztokem 0,9% chloridu sodného nebo sterilizovanou vodou na injekci na požadovanou objemovou aktivitu v souladu s dávkováním a způsobem podání.

Příprava radiofarmak musí být v souladu s příslušnými předpisy pro ochranu zdraví před ionizujícím zářením a musí splňovat požadavky správné výrobní praxe. Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy.

Document Outlinenahoru

Informace na obalu

OZNAČENÍ NA OBALU

Údaje uváděné na transportním obalovém souboru(stínící kontejner typu VP-PT 213 RO nebo Škoda-UJP typ A, HU-GP-40/B1 a vnější krabice

)

1.

NÁZEV A ADRESA VÝROBCE

RadioMedic s.r.o.250 68 Husinec-Řež 289, ŘežČeská republika

2.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Mezinárodní symbol pro radioaktivituNázev izotopu: F-18Údaj o hodnotě radioaktivity (např. 15GBq)Přepravní index – veličina odvozená podle aktuálního dávkového příkonu na povrchu obalového souboru např. 0,1

3.

JINÉ

Typ obalového souboru – ATřída nebezpečnosti podle ADR – 7Kód omezení pro tunely – E

Údaje uváděné na malém vnitřním obalu (Injekční lahvička pro opakovaný odběr uzavřená gumovou zátkou a hliníkovou objímkou (zapertlovaná).)

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

2-[

18F]-FDG

INJ SOL

2.

NÁZEV DRŽITELE ROHODNUTÍ O REGISTRACI

RadioMedic s.r.o.

3.

ČÍSLO ŠARŽE

rok měsíc den FDG číslo šarže (např. 090213FDG12)

4.

POUŽITELNOST

Exp.: HH:MM (např. 10:30)

5.

JINÉ

Nápis RadioactiveOstatní údaje:Součástí dodávky je vždy Průvodní list otevřeného radionuklidového zářiče (vzor dokumentu v příloze).

RadioMedic s.r.o.

Tel:

+420-266-172-524

Laboratoř PET

+420-777-214-313

250 68 Řež

+420-266-172-666

PRŮVODNÍ LIST OTEVŘENÉHO RADIONUKLIDOVÉHO ZÁŘIČE

1. Číslo průvodního listu:

2. Výrobní šarže:

3. Název přípravku:

2-[

18F]-FDG

4. Registrační číslo:

88/463/99-C

5. Balení:

LAH /

GBq

6.

Kód přípravku:

7. Radionuklid:

F-18

8. Fyzikálně-chemická forma:

viz atest přípravku

9. Celková aktivita:

GBq

Datum:

Čas:

10. Objemová aktivita:

viz atest přípravku

11. Radiochemická čistota:

viz atest přípravku

12. Chemická čistota:

viz atest přípravku

13. Objem (ml):

Objem:

ml

14. Druh obalu:

skleněná injekční lahvička uzavřená pryžovou zátkou a zapertlovaná

15. Transportní obalový soubor:

16. Ostatní:

viz dokumentace SVP

17. Exspirační doba:

viz atest přípravku

18. Podmínky skladování:

do 25 °C, chraňte před mrazem

19. Ostatní údaje o použití radioaktivního přípravku:

1. Přípravek pro intravenózní aplikaci.2. Maximální aplikovatelný objem přípravku 10 ml.3. Lze použít pro aplikaci až po obdržení ATESTU PŘÍPRAVKU. Atest přípravku je odběrateli dodán se zásilkou nebo zasílán e-mailem nebo faxem okamžitě po dokončení kontroly kvality přípravku.4. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

20.

Dozimetrické údaje:příkon dávkového ekvivalentu na povrchu TOS:

Sv / h

ve vzdálenosti 1 m od povrchu TOS:

Sv / h

plošná aktivita (stíratelná):

Bq / cm2

dávkový příkon v kabině řidiče:

Sv / h

Pozn. Při překročení limitu 10 mSv / h v kabině řidiče je řidič vybaven prostředky ODK

21. Datum vystavení:

22. Odběratel:

23. Čas převzetí přípravku odběratelem: . . . . . . . hod . . . . . . . min

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.