Zulbex 10 Mg

Kód 0157128 ( )
Registrační číslo 09/ 986/10-C
Název ZULBEX 10 MG
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0172216 POR TBL ENT 10X10MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0157135 POR TBL ENT 100X10MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0157127 POR TBL ENT 14X10MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0157128 POR TBL ENT 15X10MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0157129 POR TBL ENT 28X10MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0157130 POR TBL ENT 30X10MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0157131 POR TBL ENT 56X10MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0157132 POR TBL ENT 60X10MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0157126 POR TBL ENT 7X10MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0157133 POR TBL ENT 90X10MG Enterosolventní tableta, Perorální podání
0157134 POR TBL ENT 98X10MG Enterosolventní tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ZULBEX 10 MG

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls116732-33/2009

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Zulbex 10 mgZulbex 20 mg

enterosolventní tablety

rabeprazolum natricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:1.

Co je Zulbex a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zulbex používat

3.

Jak se přípravek Zulbex užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Zulbex uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE ZULBEX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tablety Zulbex obsahují rabeprazol. Patří do skupiny léků zvaných inhibitory protonové pumpy. Působí snižováním množství kyseliny vytvořené v žaludku.

Tablety Zulbex se používají:-

Při aktivním dvanácterníkovém vředu nebo aktivním nezhoubném žaludečním vředu (peptické vředy).

-

K léčbě příznaků erozivní nebo ulcerativní (vředové) gastroezofageální refluxní choroby (GORD) (zánět jícnu způsobený žaludeční kyselinou a související s pálením žáhy) nebo pro dlouhodobou léčbu onemocnění GORD (udržovací léčba této choroby).

-

Pro léčbu příznaků středně závažné až závažné gastroezofageální refluxní choroby (symptomatického onemocnění GORD), rovněž související s pálením žáhy.

-

K léčbě Zollinger-Ellisonova syndromu, vzácného stavu u pacientů, jejichž žaludek vytváří mimořádně velké množství kyseliny.

-

K léčbě infekce způsobené bakterií H. pylori u pacientů s vředovým onemocněním žaludku v kombinaci se dvěma antibiotiky (klarithromycin a amoxicilin).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZULBEX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Zulbex,

-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sodnou sůl rabeprazolu nebo na kteroukoli další složku přípravku Zulbex

-

jestliže jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo jestliže kojíte (viz Těhotenství a kojení)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zulbex je zapotřebí

Informujte svého lékaře nebo lékárníka,-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jiné inhibitory protonové pumpy

-

jestliže Vám bylo sděleno, že máte nádor žaludku

-

jestliže jste prodělal(a) jaterní onemocnění

-

jestliže užíváte atazanavir (lék používaný k léčbě HIV)

Jestliže užíváte tento lék po dlouhou dobu, bude Váš lékař požadovat Vaše sledování.

U některých pacientů byly pozorovány problémy s krví a játry, avšak ty se často zlepšily při zastavení léčby rabeprazolem.

Zulbex by se neměl podávat dětem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka:-

jestliže užíváte ketokonazol nebo itrakonazol (léky používané k léčbě houbových infekcí)

-

jestliže užíváte atazanavir (lék používaný k léčbě HIV)

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.Neužívejte tablety Zulbex, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná.Neužívejte tablety Zulbex, pokud kojíte nebo plánujete kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Zulbex můžete pociťovat ospalost. Pokud se tak stává, neřiďte vozidla ani nepoužívejte žádné nástroje či stroje.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ZULBEX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Zulbex přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

TABLETY ZULBEX MUSÍTE POLYKAT CELÉ.NEDRŤTE JE ANI NEŽVÝKEJTE.

Níže uvedené dávky se obvykle doporučují u dospělých i starších osob. Neměňte sami o sobě dávku či délku léčby. Zulbex by se neměl podávat dětem.

Aktivní dvanácterníkový vřed a aktivní nezhoubný žaludeční vředObvyklá dávka je jedna tableta přípravku Zulbex 20 mg jednou denně.Jestliže máte aktivní dvanácterníkový vřed, bude předpokládaná doba trvání Vaší léčby čtyři týdny; avšak po této době může Váš lékař rozhodnout o pokračování Vaší léčby po dobu dalších čtyř týdnů.

Jestliže máte aktivní nezhoubný žaludeční vřed, bude předpokládaná doba trvání Vaší léčby šest týdnů; avšak po této době může Váš lékař rozhodnout o pokračování Vaší léčby po dobu dalších šesti týdnů.

Erozivní nebo ulcerativní (vředová) gastroezofageální refluxní chorobaObvyklá dávka je jedna tableta přípravku Zulbex 20 mg jednou denně. Předpokládaná délka Vaší léčby je čtyři týdny; avšak po této době může Váš lékař rozhodnout o pokračování Vaší léčby po dobu dalších čtyř týdnů.

Udržovací léčba onemocnění GORDObvyklá dávka je jedna tableta přípravku Zulbex 10 mg nebo 20 jednou denně. Váš lékař Vám poradí, jak dlouho máte tablety užívat. Je třeba, abyste navštěvoval(a) svého lékaře v pravidelných intervalech pro kontrolu tablet a Vašich příznaků.

Symptomatické onemocnění GORDObvyklá dávka je jedna tableta přípravku Zulbex 10 mg jednou denně. Předpokládaná délka Vaší léčby podávané jednou denně je čtyři týdny. Jestliže Vaše příznaky neustoupí během čtyř týdnů, poraďte se se svým lékařem. Po této počáteční čtyřtýdenní léčbě, pokud se Vaše příznaky vrátí, Vám může Váš lékař sdělit, že máte užívat jednu tabletu Zulbex 10 mg podle potřeby za účelem potlačení Vašich příznaků.

Zollingerův-Ellisonův syndromObvyklá doporučená dávka je tři tablety přípravku Zulbex 20 mg jednou denně při zahájení léčby. Tuto dávku může Váš lékař upravit v závislosti na tom, jaká je Vaše odpověď na léčbu. Váš lékař Vám sdělí, kolik tablet máte užívat a kdy je máte užívat. Je třeba, abyste navštěvoval(a) svého lékaře v pravidelných intervalech pro kontrolu tablet a příznaků.

Léčba infekce způsobené bakterií H. pyloriObvyklá doporučená dávka je jedna tableta přípravku Zulbex 20 mg užívaná (v kombinaci se dvěma antibiotiky - klarithromycin 500 mg a amoxicilin 1 g) dvakrát denně, normálně po dobu 7 dnů. Příznaky se běžně zmírní před úplným zhojením vředu. Proto je důležité, abyste nepřestal(a) tablety užívat, pokud Vám to neurčí Váš lékař. Ohledně dalších informací o dalších přípravcích užívaných v léčbě infekce H. pylori si přečtěte jednotlivé příbalové informace přípravků.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zulbex, než jste měl(a)Neužívejte více tablet denně, než máte předepsáno. Jestliže neúmyslně vezmete více tablet, než je předepsaná dávka, poraďte se se svým lékařem nebo jděte přímo do nemocnice. Vždy přineste tablety a krabičku do nemocnice, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZulbexJestliže si zapomenete vzít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete, a poté pokračujte obvyklým způsobem. Jestliže zapomenete užívat svůj lék po delší období než 5 dnů, navštivte svého lékaře před užíváním jakéhokoli dalšího léku.Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou enterosolventní tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ZulbexNeměňte dávkování, ani nezastavujte léčbu bez předchozí dohody se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zulbex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté:

Ovlivňují více než 1 uživatele z 10

Časté:

Ovlivňují 1 až 10 uživatelů ze 100

Méně časté:

Ovlivňují 1 až 10 uživatelů z 1 000

Vzácné:

Ovlivňují 1 až 10 uživatelů z 10 000

Velmi vzácné:

Ovlivňují méně než 1 uživatele z 10 000

Není známo:

Četnost nelze určit z dostupných údajů

Zastavte užívání přípravku Zulbex a navštivte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte zrudnutí kůže s tvorbou puchýřů nebo olupováním. Mohou se též vyskytnout závažné puchýře a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. To by mohl být Stevensův-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza.

Ostatní možné nežádoucí účinky:

Časté:-

Infekce

-

Insomnie (obtíže se spaním)

-

Bolest hlavy, závratě

-

Kašel, faryngitida (bolest v krku), rinitida (rýma)

-

Průjem, zvracení, nevolnost, bolest břicha, zácpa, nadýmání (větry)

-

Bolest bez jakékoli známé příčiny, bolest zad

-

Astenie (slabost), onemocnění podobné chřipce.

Méně časté:-

Nervozita nebo ospalost

-

Zánět průdušek, zánět dutin

-

Dyspepsie (špatné trávení), sucho v ústech, eruktace (říhání)

-

Kožní vyrážka, zrudnutí kůže

-

Bolest svalů nebo kloubů, křeče dolních končetin

-

Infekce močových cest

-

Bolest na hrudi

-

Zimnice, horečka

-

Změněné hodnoty při krevních testech jaterní funkce

Vzácné:-

Anorexie (ztráta chuti k jídlu)

-

Deprese

-

Přecitlivělost - závažná okamžitá alergická reakce, například otok obličeje, nízký krevní tlak a dušnost, které ustoupí po zastavení léčby

-

Poruchy vidění

-

Zánět žaludku (žaludeční obtíže nebo bolest žaludku), stomatitida (bolest v ústech), poruchy chuti

-

Problémy s játry, jako je hepatitida (zánět jater) a žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí), jaterní encefalopatie (poškození mozku následkem jaterní choroby)

-

Svědění, pocení, puchýře na kůži (tyto reakce obvykle ustoupí po přerušení léčby)

-

Poruchy s ledvinami, jako je intersticiální nefritida (poruchy pojivové tkáně v ledvině)

-

Přírůstek tělesné hmotnosti

-

Změny bílých krvinek:-

Neutropenie (pokles typu bílých krvinek zvaných neutrofily) nebo leukopenie (pokles bílých krvinek) - snížení počtu bílých krvinek, které způsobuje časté infekce, jako je bolest v krku nebo vysoká teplota (horečka) nebo vředy v ústech či krku.

-

Leukocytóza (vzrůst počtu bílých krvinek)

-

Trombocytopenie (pokles krevních destiček) - snížení počtu krevních destiček, které způsobuje krvácení nebo snadnější tvorbu modřin, než je normální.

Velmi vzácné:-

Závažné kožní reakce, jako jsou:-

Erythema multiforme (zrudnutí kůže s tvorbou puchýřů)

-

Toxická epidermální nekrolýza (závažné poškození kůže s odlučováním vrchní vrstvy kůže od spodních vrstev kůže po celém těle)

-

Stevensův-Johnsonův syndrom (závažné puchýře, olupování a krvácení do kůže a také ze rtů, očí, úst a nosu)

S neznámou četností:-

Stavy zmatenosti

-

Otok nohou či kotníků

-

Otok prsů u mužů

-

Hyponatremie (nízké hladiny sodíku v krvi) - příznaky jsou nevolnost a pocit celkové nepohody (cítit se nedobře) se slabostí svalů nebo stavy zmatenosti.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK PŘÍPRAVEK ZULBEX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Zulbex nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Zulbex obsahuje

-

Léčivou látkou je rabeprazolum natricum. Zulbex 10 mg: Jedna enterosolventní tableta obsahuje rabeprazolum natricum 10 mg, což odpovídá 9,42 mg rabeprazolum. Zulbex 20 mg: Jedna enterosolventní tableta obsahuje rabeprazolum natricum 20 mg, což odpovídá 18,85 mg rabeprazolum.

-

Pomocnými látkami jsou mannitol (E421), lehký oxid hořečnatý (E530), hyprolosa (E463),částečně substituovaná hyprolosa (E463) a magnesium-stearát (E572) v jádru tablety aethylcelulosa (E462), lehký oxid hořečnatý (E530), ftalát hypromelosy,diacetomonoacylglycerol (E472a), mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), červený oxid železitý(E172) (pouze Zulbex 10 mg) a žlutý oxid železitý (E172) (pouze Zulbex 20 mg) v potahové vrstvě.

Jak přípravek Zulbex vypadá a co obsahuje toto balení

Zulbex 10 mg: oranžovo-růžové, kulaté bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami.Zulbex 20 mg: světle hnědo-žluté, kulaté bikonvexní potahované tablety.

Pro obě síly se dodávají krabičky po 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98 a 100 enterosolventních tabletách v OPA-ALU-PVC/ALU blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mestoŠmarješka cesta 68501 Novo mestoSlovinsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod následujícími názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Rakousko, Kypr, Německo, Itálie, Nizozemsko, Španělsko

Rabeprazol Krka

Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko

Zulbex

Dánsko

Rabeprazolnatrium Krka

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.12.2010


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls64890/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zulbex 10 mgZulbex 20 mgenterosolventní tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Zulbex 10 mg, enterosolventní tabletyJedna enterosolventní tableta obsahuje rabeprazolum natricum 10 mg, ekvivalentní 9,42 mg rabeprazolum.Zulbex 20 mg, enterosolventní tabletyJedna enterosolventní tableta obsahuje rabeprazolum natricum 20 mg, ekvivalentní 18,85 mg rabeprazolum.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Enterosolventní tableta

Zulbex 10 mg: oranžovo-růžové, kulaté bikonvexní potahované tablety se zkosenými hranami.Zulbex 20 mg: světle hnědo-žluté, kulaté bikonvexní potahované tablety.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Tablety Zulbex jsou určeny pro léčbu:-

aktivního dvanácterníkového vředu

-

aktivního benigního žaludečního vředu

-

symptomatického erozivního nebo ulcerativního gastroezofageálního refluxního onemocnění (GORD)

-

pro dlouhodobé léčení gastroezofageálního refluxního onemocnění (udržovací léčba GORD)

-

pro symptomatickou léčbu středně závažného až závažného gastroezofageálního refluxního onemocnění (symptomatického onemocnění GORD)

-

Zollingerova-Ellisonova syndromu

-

v kombinaci s příslušnými antibakteriálními terapeutickými režimy pro eradikaci Helicobacter pylori u pacientů s peptickou vředovou chorobou (viz bod 4.2)

4.2

Dávkování a způsob podání

Dospělí/starší osoby:

Aktivní dvanácterníkový vřed a aktivní benigní žaludeční vřed: Doporučená perorální dávka pro aktivní dvanácterníkový vřed i aktivní benigní žaludeční vřed je 20 mg a má se užívat jednou denně,ráno.

Většina pacientů s aktivním dvanácterníkovým vředem se uzdraví během čtyř týdnů. Avšak někteří pacienti mohou pro dosažení uzdravení vyžadovat další čtyři týdny léčby. Většina pacientů s aktivním benigním žaludečním vředem se uzdraví během šesti týdnů. Avšak někteří pacienti mohou opět vyžadovat dalších šest týdnů léčby pro dosažení uzdravení.

Erozivní nebo ulcerativní gastroezofageální refluxní onemocnění (GORD): Doporučená perorální dávka pro tento stav je 20 mg a má se užívat jednou denně po dobu čtyř až osmi týdnů.

Dlouhodobá léčba gastroezofageálního refluxního onemocnění (udržovací léčba GORD): Pro dlouhodobou léčbu lze použít udržovací dávku přípravku Zulbex 20 mg nebo 10 mg jednou denně v závislosti na odpovědi pacienta.

Symptomatická léčba středně závažného až závažného gastroezofageálního refluxního onemocnění (symptomatické onemocnění GORD): 10 mg jednou denně u pacientů bez ezofagitidy. Pokud nebylo dosaženo potlačení symptomů během čtyř týdnů, je nutné další vyšetření pacienta. Jakmile symptomy ustoupí, následného potlačení symptomů lze dosáhnout režimem podle potřeby užíváním dávky 10 mg jednou denně.

Zollingerův-Ellisonův syndrom: Doporučená zahajovací dávka pro dospělé je 60 mg jednou denně. Dávku lze vzestupně titrovat do 120 mg/den podle individuálních potřeb pacienta. Lze podávat jednotlivé dávky do 100 mg/den. Dávka 120 mg může vyžadovat rozdělení do dílčích dávek - 60 mg dvakrát denně. Léčba by měla pokračovat, dokud je klinicky indikována.

Eradikace H. pylori: Pacienti s infekcí H. pylori by měli být léčeni eradikační léčbou. Doporučuje se podávání následující kombinace po dobu 7 dnů.

Zulbex 20 mg dvakrát denně + klarithromycin 500 mg dvakrát denně a amoxicilin 1 g dvakrát denně.

Pro indikace vyžadující léčbu jednou denně je třeba užívat tablety Zulbex ráno před jídlem; i když ani denní doba ani příjem potravy neměly žádný vliv na aktivitu sodné soli rabeprazolu, usnadní tento způsob dodržování léčebného režimu.

Pacienti by měli být upozorněni, že by se enterosolventní tablety Zulbex neměly žvýkat ani drtit, avšak měly by se polykat celé.

Zhoršená funkce ledvin a jater: U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin nebo jater není potřebná žádná úprava dávek.

Viz bod 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití přípravku Zulbex ohledně léčby pacientů se závažným poškozením jater.

Děti: Podávání přípravku Zulbex dětem se nedoporučuje, protože neexistuje žádná zkušenost s jeho použitím v této skupině.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, substituované benzimidazoly nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

Těhotenství a kojení.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Symptomatická odpověď na léčbu sodnou solí rabeprazolu nevylučuje možnou přítomnost žaludečního či ezofageálního maligního onemocnění, a proto je třeba před zahájením léčby přípravkem Zulbex vyloučit možnost maligního onemocnění.

Pacienti na dlouhodobé léčbě (zejména ti, kteří jsou léčeni déle než rok) by měli být pod pravidelným dohledem.

Nelze vyloučit riziko reakcí následkem zkřížené přecitlivělosti na substituované benzimidazoly.

Pacienti by měli být upozorněni, že se tablety Zulbex nemají žvýkat ani drtit, avšak měly by se polykat celé.

Podávání přípravku Zulbex dětem se nedoporučuje, protože neexistuje žádná zkušenost s jehopoužitím v této skupině.

Po uvedení na trh byly hlášeny případy krevní dyskrazie (trombocytopenie a neutropenie). Ve většině případů, kdy nebylo možno identifikovat alternativní etiologii, byly tyto příhody nekomplikované a vymizely po přerušení podávání rabeprazolu.

V klinických studiích byly pozorovány abnormality jaterních enzymů, které byly též hlášeny po uvedení na trh. Ve většině případů, ve kterých nebylo možno identifikovat alternativní etiologii, byly tyto příhody nekomplikované a vymizely po přerušení podávání rabeprazolu.

Ve studii u pacientů s mírným až středně závažným jaterním poškozením nebyly ve srovnání s kontrolními skupinami pacientů stejného věku a pohlaví pozorovány významné bezpečnostní problémy související s tímto lékem. Avšak jelikož neexistují žádné klinické údaje o použití rabeprazolu při léčbě pacientů se závažnou jaterní dysfunkcí, měl by předepisující lékař při prvním zahájení léčby přípravkem Zulbex u takových pacientů postupovat s opatrností.

Současné podávání atazanaviru s přípravkem Zulbex se nedoporučuje (viz bod 4.5).

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Sodná sůl rabeprazolu poskytuje výraznou a přetrvávající inhibici sekrece žaludeční kyseliny. Může nastat interakce se sloučeninami, jejichž absorpce závisí na pH. Současné podávání sodné soli rabeprazolu s ketokonazolem nebo itrakonazolem může vést k významnému poklesu plazmatických hladin antimykotik. Proto je třeba jednotlivé pacienty monitorovat s cílem určit, zda je při současném podávání ketokonazolu nebo itrakonazolu s přípravkem Zulbex nutná úprava dávky.

V klinických studiích byla antacida používána současně s rabeprazolem a v jedné specifické studii lékových interakcí nebyla pozorována žádná interakce s tekutými antacidy.

Současné podávání atazanaviru 300 mg/ritonaviru 10 mg s omeprazolem (40 mg jednou denně) nebo atazanaviru 400 mg s lansoprazolem (60 mg jednou denně) zdravým dobrovolníkům vedlo k podstatnému snížení expozice atazanaviru. Absorpce atazanaviru závisí na pH. I když neexistují žádné studie, očekávají se podobné výsledky i s jinými inhibitory protonové pumpy. Proto by se PPI včetně rabeprazolu neměly podávat současně s atazanavirem (viz bod 4.4).

4.6

Těhotenství a kojení

TěhotenstvíNeexistují žádné údaje o bezpečnosti podávání rabeprazolu těhotným ženám. Reprodukční studie provedené u potkanů a králíků neodhalily žádné důkazy o zhoršené fertilitě nebo poškození plodu následkem podání sodné soli rabeprazolu, i když u potkanů dochází k feto-placentárnímu přenosu. Zulbex je v těhotenství kontraindikován.

KojeníNení známo, zda se sodná sůl rabeprazolu vylučuje do lidského mateřského mléka. Nebyly provedeny žádné studie u kojících žen. Avšak sodná sůl rabeprazolu se vylučuje mléčnou žlázou potkanů. Proto by se přípravek Zulbex neměl během kojení používat.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Na základě farmakodynamických vlastností a profilu nežádoucích účinků není pravděpodobné, že by přípravek Zulbex snižoval schopnost řízení nebo ohrožoval schopnost obsluhovat stroje. Pokud však je zhoršená bdělost následkem somnolence, doporučuje se vyhnout se řízení vozidel a neobsluhovat složité stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky léku během kontrolovaných klinických studiís rabeprazolem patřily bolest hlavy, průjem, bolest břicha, astenie, nadýmání, vyrážka a sucho v ústech. Většina nežádoucích účinků zaznamenaných během klinických studií vykazovala mírný nebo střední stupeň závažnosti a přechodnou povahu.

V klinických studiích a po uvedení na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky.

Podle četnosti se definují jako:-

Časté (1/100 až <1/10)

-

Méně časté (1/1 000 až <1/100)

-

Vzácné (1/10 000 až <1/1 000)

-

Velmi vzácné (<1/10 000)

-

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Třída orgánových systémů

Časté

Méně časté

Vzácné

Velmi vzácné

Není známo

Infekce a infestace

infekce

Poruchy krve a lymfatického systému

neutropenie, leukopenie, trombocytopenie, leukocytóza

Poruchy imunitního systému

hypersenzitivita

1,2

Poruchy metabolismu a výživy

anorexie

hyponatremie

Psychiatrické poruchy

insomnie

nervozita

deprese

zmatenost

Poruchy nervového systému

bolest hlavy, závratě

somnolence

Poruchy oka

poruchy vidění

Cévní poruchy

periferní edém

Respirační, hrudní a

kašel, faryngitida,

bronchitida, sinusitida

mediastinální poruchy

rinitida

Gastrointesti-nální poruchy

průjem, zvracení, nevolnost, bolest břicha, zácpa, nadýmání

dyspepsie, sucho v ústech, říhání

gastritida, stomatitida,poruchy chuti

Poruchy jater a žlučových cest

hepatitida,žloutenka, hepatickáencefalopatie

3

Poruchy kůže a podkožní tkáně

vyrážka, erytém

2

svědění, pocení, bulózní reakce

2

erythema multiforme, toxická epidermální nekrolýza (TEN), Stevensův-Johnsonůvsyndrom (SJS)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

nespecifická bolest, bolest v zádech

myalgie,křeče v dolních končetinách, artralgie

Poruchy ledvin a močových cest

infekce močových cest

intersticiální nefritida

Poruchy reprodukčního systému a prsu

gynekomastie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

astenie, onemocnění podobné chřipce

bolest na hrudi, zimnice, pyrexie

Vyšetření

zvýšené hladiny jaterních enzymů

3

nárůst tělesné hmotnosti

1 Zahrnuje otok obličeje, hypotenzi a dušnost

2 Erytém, bulózní reakce a reakce z přecitlivělosti obvykle odezněly po přerušení léčby.

3 U pacientů s cirhózou se vyskytla vzácná hlášení o hepatické encefalopatii. U pacientů se závažnou

hepatickou dysfunkcí by měl předepisující lékař při prvním zahájení léčby přípravkem Zulbex postupovat s opatrností (viz bod 4.4).

4.9

Předávkování

Dosavadní zkušenost se svévolným nebo neúmyslným předávkováním je omezená. Maximální zjištěná expozice nepřekračovala 60 mg dvakrát denně nebo 160 mg jednou denně. Účinky jsou obecně minimální, reprezentativní pro známý profil nežádoucích účinků a reverzibilní bez dalšího lékařského zásahu. Není známo žádné specifické antidotum. Sodná sůl rabeprazolu se v rozsáhlé mířeváže na bílkoviny, a proto se nedá odstranit dialýzou. Jako v kterémkoli případě předávkování by léčba měla být symptomatická, s použitím obecných podpůrných opatření.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: inhibitory protonové pumpy, kód ATC: A02B C04.

Mechanismus účinku: Sodná sůl rabeprazolu patří do skupiny antisekrečních sloučenin, substituovaných benzimidazolů, které nevykazují anticholinergní ani H2 histamin antagonistické vlastnosti, avšak potlačují sekreci žaludeční kyseliny specifickou inhibicí enzymu H

+/K+-ATPasy

(kyselé neboli protonové pumpy). Tento účinek je závislý na dávce a vede k inhibici bazální i stimulované sekrece kyseliny bez ohledu na typ stimulu. Studie u zvířat ukazují, že sodná sůl rabeprazolu po podání rychle mizí z krevní plazmy i žaludeční sliznice. Jako slabá zásada je rabeprazol rychle absorbován po všech dávkách a koncentruje se v kyselém prostředí parietálních buněk. Rabeprazol je protonací přeměňován na formu aktivního sulfonamidu a následně reaguje s dostupnými cysteiny na protonové pumpě.

Antisekreční aktivita: Po perorálním podání dávky sodné soli rabeprazolu 20 mg nastává nástup antisekrečního účinku během jedné hodiny a maximální účinek je dosažen během dvou až čtyř hodin. Inhibice bazální a potravou stimulované sekrece kyseliny 23 hod po první dávce rabeprazolu činí 69 % respektive 82 % a trvá až 48 hod. Inhibiční účinek sodné soli rabeprazolu na sekreci kyseliny mírně roste při opakovaném podávání jednou denně s dosažením inhibice v ustáleném stavu po třech dnech. Při přerušení podávání léku se sekreční aktivita normalizuje během 2 až 3 dnů.

Účinky na hladiny gastrinu v krevním séru: V klinických studiích byli pacienti léčeni denně 10 nebo 20 mg sodné soli rabeprazolu po dobu až 43 měsíců. Hladiny gastrinu v krevním séru vzrůstaly během prvních dvou až osmi týdnů následkem inhibičních účinků na sekreci kyseliny a ustálily se při pokračování léčby. Hodnoty gastrinu se navrátily k hladinám před léčbou obvykle během jednoho až dvou týdnů po přerušení léčby.

Vzorky humánní gastrické biopsie z antra a fundu od více než 500 pacientů užívajících rabeprazol nebo srovnávací léčbu po dobu až 8 týdnů neukázaly žádné změny v histologii buněk ECL, stupni gastritidy, výskytu atrofické gastritidy, intestinální metaplazie nebo v distribuci infekce H. pylori. U více než 250 pacientů sledovaných po dobu 36 měsíců pokračující léčby nebyly zjištěny žádné významné změny nálezů oproti výchozímu stavu.

Ostatní účinky: Systémové účinky sodné soli rabeprazolu na centrální nervovou soustavu, kardiovaskulární a respirační soustavu nebyly dosud nalezeny. Sodná sůl rabeprazolu podávaná v perorálních dávkách 20 mg po dobu 2 týdnů neměla žádný vliv na funkci štítné žlázy, metabolismus glycidů nebo cirkulující hladiny hormonu příštítných tělísek, kortizolu, estrogenu, testosteronu, prolaktinu, cholecystokininu, sekretinu, glukagonu, hormonu stimulující folikuly (FSH),luteinizačního hormonu (LH), reninu, aldosteronu nebo somatotropního hormonu.

Studie u zdravých dobrovolníků ukázaly, že sodná sůl rabeprazolu nevykazuje žádné klinicky významné interakce s amoxicilinem. Rabeprazol neovlivňuje nepříznivým způsobem plazmatické koncentrace amoxicilinu nebo klarithromycinu při současném podávání za účelem eradikace infekce H. pylori v horní části gastrointestinálního traktu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce: Zulbex je enterosolventní tableta sodné soli rabeprazolu. Tato léková forma je nezbytná, protože rabeprazol je labilní v kyselém prostředí. Absorpce rabeprazolu proto začíná až poté, co tableta opustí žaludek. Absorpce je rychlá s dosažením vrcholových plazmatických hladin rabeprazolu přibližně za 3,5 hod po podání dávky 20 mg. Vrcholové plazmatické koncentrace (Cmax) rabeprazolu a AUC jsou lineární v celém dávkovém rozmezí 10 až 40 mg. Absolutní biologická dostupnost jedné perorální dávky 20 mg (oproti intravenóznímu podání) je přibližně 52 %, převážně následkempresystémového metabolismu. Biologická dostupnost zřejmě nevzrůstá s opakovaným podáváním. U

zdravých osob je plazmatický poločas přibližně 1 hod (rozmezí 0,7 až 1,5 hod) a celková tělesnáclearance se odhaduje na 283 ± 98 ml/min. Nenastala žádná klinicky významná interakce s potravou. Na absorpci sodné soli rabeprazolu nemají vliv ani jídlo, ani denní doba podání léku.

Distribuce: Přibližně 97 % rabeprazolu je vázáno na bílkoviny lidské krevní plazmy.

Metabolismus a vylučování: Sodná sůl rabeprazolu, podobně jako ostatní látky ze skupiny inhibitorů protonové pumpy (PPI), je metabolizována prostřednictvím systému jaterního metabolismu léků cytochromu P450 (CYP450). Studie in vitro s použitím lidských jaterních mikrosomů ukázaly, že se sodná sůl rabeprazolu metabolizuje isoenzymy CYP450 (CYP2C19 a CYP3A4). V těchto studiích rabeprazol při očekávaných koncentracích v krevní plazmě neindukuje ani neinhibuje CYP3A4; a i když studie in vitro nemusí mít vždy platnost pro predikci stavu in vivo, tyto nálezy ukazují, že se neočekává žádná interakce mezi rabeprazolem a cyklosporinem. U lidí jsou hlavními metabolity v krevní plazmě thioether (M1) a karboxylová kyselina (M6), přičemž byly pozorovány nižší hladiny sulfonu (M2), demethylovaného thioetheru (M4) a konjugátu merkapturové kyseliny (M5). Nízkou antisekreční aktivitu vykazoval pouze demethylovaný metabolit (M3), avšak ten není v krevní plazmě přítomen.

Po jednotlivé dávce 20 mg sodné soli rabeprazolu značené radionuklidem

14C nebyl v moči nalezen

žádný nezměněný lék. Přibližně 90 % dávky bylo eliminováno močí, a to zejména jako dvametabolity: konjugát merkapturové kyseliny (M5) a karboxylová kyselina (M6) plus dva neznámé metabolity. Zbývající část dávky byla obsažena ve stolici.

Pohlaví: Při úpravě na tělesnou hmotnost a výšku nejsou po jednotlivé dávce 20 mg rabeprazolu ve farmakokinetických parametrech žádné významné rozdíly mezi muži a ženami.

Renální dysfunkce: U pacientů se stabilním konečným stavem renálního selhání, které vyžadovaloudržovací hemodialýzu (clearance kreatininu  5 ml/min/1,73 m

2), byla dispozice rabeprazolu velice

podobná jako u zdravých dobrovolníků. U těchto pacientů byly hodnoty AUC a Cmax asi o 35 % nižší než odpovídající parametry u zdravých dobrovolníků. Průměrný poločas rabeprazolu byl 0,82 hod u zdravých dobrovolníků, 0,95 hod u pacientů během hemodialýzy a 3,6 hod po dialýze. Clearance léku u pacientů s renálním onemocněním vyžadujícím udržovací hemodialýzu byla přibližně dvojnásobná oproti hodnotě u zdravých dobrovolníků.

Jaterní dysfunkce: Po jednotlivé dávce rabeprazolu 20 mg podané pacientům s chronickým mírným až středně závažným zhoršením jaterní funkce se hodnota AUC zdvojnásobila a došlo k 2- až 3-násobnému vzrůstu poločasu rabeprazolu ve srovnání se zdravými dobrovolníky. Avšak po dávce 20 mg denně podávané po dobu 7 dnů vzrostlo AUC pouze na 1,5-násobek a Cmax na 1,2-násobek. Poločas rabeprazolu u pacientů s poškozením jater byl 12,3 hod oproti hodnotě 2,1 hod u zdravých dobrovolníků. Farmakodynamická odpověď (kontrola žaludečního pH) v těchto dvou skupinách byla klinicky srovnatelná.

Starší osoby: Eliminace rabeprazolu byla u starších osob poněkud snížená. Po 7 dnech denního podávání 20 mg sodné soli rabeprazolu byla hodnota AUC přibližně dvojnásobná, hodnota Cmaxvzrostla o 60 % a t½ se prodloužil přibližně o 30 % ve srovnání s mladými zdravými dobrovolníky. Nebyla však zjištěna kumulace rabeprazolu.

Polymorfismus CYP2C19: Po podávání dávky 20 mg denně po dobu 7 dnů měly pomalí metabolizátořiCYP2C19 hodnoty AUC přibližně 1,9x vyšší a t½ 1,6x vyšší než byly odpovídající parametry u rychlých metabolizátorů, zatímco Cmax vzrostla pouze o 40 %.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické účinky byly pozorovány pouze při vystavení dávkám dostatečně převyšujícím maximální dávky u člověka, to znamená, že obavy ohledně bezpečnosti u lidí vzhledem k údajům získaným nazvířatech jsou zanedbatelné.

Studie mutagenity poskytly nejednoznačné výsledky. Testy s buněčnou linií myšího lymfomu byly pozitivní, ale testy s mikrojadérkem in vivo a testy opravy DNA in vitro byly negativní. Studie karcinogenity neukázaly žádné zvláštní riziko pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

Jádro tablety:Mannitol (E421)Lehký oxid hořečnatý (E530)Hyprolosa (E463)Částečně substituovaná hyprolosa (E463)Magnesium-stearát (E572)

Vnitřní potahová vrstva:Ethylcelulosa (E462)Lehký oxid hořečnatý (E530)

Enterosolventní potahová vrstva:Ftalát hypromelosyDiacetomonoacylglycerol (E472a)Mastek (E553b)Oxid titaničitý (E171)Červený oxid železitý (E172) - pouze 10 mgŽlutý oxid železitý (E172) - pouze 20 mg

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

2 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5

Druh obalu a velikost balení

OPA-ALU-PVC/ALU blistr, krabička.

Velikosti balení: 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 90, 98 a 100 enterosolventních tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mestoŠmarješka cesta 68501 Novo mestoSlovinsko

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Zulbex 10 mg: 09/986/10-CZulbex 20 mg: 09/987/10-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

15.12.2010

10.

DATUM REVIZE TEXTU

14.7.2011


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALUKRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zulbex 10 mg Zulbex 20 mgenterosolventní tabletyrabeprazolum natricum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna enterosolventní tableta obsahuje rabeprazolum natricum 10 mg, ekvivalentní 9,42 mg rabeprazolum.Jedna enterosolventní tableta obsahuje rabeprazolum natricum 20 mg, ekvivalentní 18,85 mg rabeprazolum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

7 enterosolventních tablet10 enterosolventních tablet14 enterosolventních tablet15 enterosolventních tablet28 enterosolventních tablet30 enterosolventních tablet56 enterosolventních tablet60 enterosolventních tablet90 enterosolventních tablet98 enterosolventních tablet100 enterosolventních tablet

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Tablety nedrťte ani nežvýkejte.Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání.

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA, d.d., Novo mestoŠmarješka cesta 68501 Novo mestoSlovinsko

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.:Zulbex 10 mg: 09/986/10-CZulbex 20 mg: 09/987/10-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Zulbex 10 mgZulbex 20 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zulbex 10 mgZulbex 20 mgenterosolventní tabletyrabeprazolum natricum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

KRKA

3.

POUŽITELNOST

Datum použitelnosti bude vyraženo při výrobě

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže bude vyraženo při výrobě

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.