Zeldox 10 Mg/ml Perorální Suspenze

Kód 0048859 ( )
Registrační číslo 68/ 156/06-C
Název ZELDOX 10 MG/ML PERORÁLNÍ SUSPENZE
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Pfizer, spol. s r.o., Praha, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0048859 POR SUS 2400MG/240ML Perorální suspenze, Perorální podání
0048858 POR SUS 600MG/60ML Perorální suspenze, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ZELDOX 10 MG/ML PERORÁLNÍ SUSPENZE

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls205069/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ZELDOX 10 mg/ml perorální suspenze

(ziprasidoni hydrochloridum monohydricum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. -

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Zeldox perorální suspenze a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zeldox perorální suspenze užívat

3.

Jak se přípravek Zeldox perorální suspenze užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek Zeldox perorální suspenze uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK ZELDOX PERORÁLNÍ SUSPENZE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Zeldox perorální suspenze patří do skupiny léčiv nazývané antipsychotika. Přípravek Zeldox perorální suspenze se používá k léčbě následujících onemocnění: Schizofrenie (Mentální porucha charakterizovaná následujícími příznaky: slyšení zvuků a vidění nebo vnímání věcí, které existují pouze v představách pacienta, mylné představy, neobvyklá podezření, uzavírání se do sebe a obtíže s navazováním sociálních vazeb, nervozita, deprese nebo úzkostné stavy) u dospělých Středně závažné manické nebo smíšené epizody při bipolární afektivní poruše (Mentální porucha charakterizovaná střídajícími se stavy euforie a deprese. Charakteristickými příznaky jsou: povznesená nálada, přehnané sebevědomí, přebytek energie, snížená potřeba spánku, nedostatek koncentrace nebo hyperaktivita a opakované rizikové chování.) u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 10-17 let 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZELDOX PERORÁLNÍ SUSPENZE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Zeldox perorální suspenze -

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ziprasidon nebo na kteroukoli další složku přípravku Zeldox perorální suspenze. Alergická reakce se může projevovat vyrážkou, svěděním, otokem obličeje nebo rtů nebo pocitem krátkého dechu.

-

jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a onemocněním srdce nebo jste prodělal/a srdeční infarkt.

2

-

užíváte-li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky").

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zeldox perorální suspenze je zapotřebí Před užitím tohoto přípravku se poraďte se s lékařem: -

pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

-

jste-li starší 65 let a trpíte demencí a existuje u Vás riziko vzniku cévní mozkové příhody,

-

trpíte-li onemocněním jater,

-

jestliže jste někdy prodělal/a epileptický záchvat,

-

máte-li pomalý srdeční puls a/nebo nedostatek solí v organismu v důsledku dlouhotrvajícího průjmu či zvracení nebo užívání diuretik (léky na odvodnění),

-

zaznamenáte-li zrychlený srdeční puls nebo mdloby kolaps nebo točení hlavy při vstávání, což může být příznakem poruchy srdečního rytmu.

Předtím, než podstoupíte laboratorní vyšetření (kontrola krve, moči, funkce jater, srdce apod.), informujte lékaře o tom, že užíváte přípravek Zeldox, protože jeho užívání může ovlivnit výsledky těchto testů. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Neužívejte přípravek Zeldox, užíváte-li léky na léčbu poruch srdečního rytmu, nebo které ovlivňují srdeční rytmus, jako například: -

antiarytmika třídy IA a III, oxid arzenitý, halofantrin, levomethadyl-acetát, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasteron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. Tyto léky ovlivňují srdeční rytmus prodloužením QT intervalu. Máte-li další otázky, informujte se u svého lékaře.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li nebo jste užíval/a v nedávné době léky k léčbě: -

bakteriální infekce (antibiotika)

-

změn nálady (od deprese po euforii), vzrušenosti a podrážděnosti (např. lithium, karbamazepin a valproát)

-

deprese (např. fluoxetin, paroxetin a sertralin)

-

epilepsie (fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, etosuximid)

-

Parkinsonovy choroby (levodopa, bromokriptin, ropinirol, pramipexol).

Užívání přípravku Zeldox perorální suspenze s jídlem a pitím Přípravek Zeldox perorální suspenze je nutné užívat s jídlem. Přípravek Zeldox perorální suspenze se nesmí před podáním mísit s jídlem ani nápoji, protože by se tím mohlo zvýšit riziko nežádoucích účinků. Vždy k podání použijte přiloženou perorální stříkačku a suspenzi podávejte přímo do úst. Během užívání přípravku Zeldox perorální suspenze se nedoporučuje požívat alkohol, protože by se tím mohlo zvýšit riziko nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení Neurčí–li lékař jinak, nesmíte přípravek Zeldox perorální suspenze užívat během těhotenství, protože by mohl být poškozen plod. Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat účinnou antikoncepci. Vyhledejte svého lékaře okamžitě, pokud během léčby přípravkem Zeldox perorální suspenze otěhotníte nebo plánujete těhotenství.

3

U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Zeldox v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře. Protože není známo, zda se tento přípravek vylučuje do mateřského mléka, nedoporučuje se během užívání přípravku Zeldox perorální suspenze kojit. Pokud chcete kojit, před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem . Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Zeldox perorální suspenze může způsobovat ospalost. Neřiďte, neobsluhujte stroje, ani se nevěnujte potenciálně nebezpečným činnostem, dokud si neověříte, že tento přípravek neovlivňuje Vaši schopnost tyto činnosti vykonávat. Důležité informace o některých složkách přípravku Zeldox perorální suspenze Pomocné látky přípravku propylparaben (E216) a methylparaben (E218) mohou způsobit alregické reakce, i opožděně. Tento přípravek obsahuje 4,65 mg sodíku v 1 ml. Pacienti s dietou se sníženým příjmem soli musí vzít toto v úvahu. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ZELDOX PERORÁLNÍ SUSPENZE UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Zeldox perorální suspenze přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování u dospělých Obvyklá dávka přípravku je 40 - 80 mg (4-8 ml), užitá 2x denně s jídlem. Užívejte přípravek každý den ve stejnou dobu. Je-li třeba, abyste užíval/a přípravek Zeldox perorální suspenze dlouhodobě, může Vám lékař dávku upravit. Nepřekračujte nejvyšší dávku 160 mg denně. Dávkování u dětí a dospívajících s bipolární afektivní poruchou Léčba se zahajuje jednorázovou dávkou 20 mg, užitou s jídlem. Poté může lékař zvyšovat dávku podle potřeby. Nepřekračujte nejvyšší dávku 160 mg denně při hmotnosti dítěte vyšší než 45 kg, nebo 80 mg denně při hmotnosti nižší než 45 kg. Dávkování u starších pacientů (nad 65 let) Jste-li starší pacient, Váš lékař Vám stanoví vhodnou dávku, která bývá někdy nižší, než u mladých dospělých. Dávkování u pacientů s onemocněním jater Trpíte-li onemocněním jater, můžete užívat nižší dávku přípravku Zeldox. Váš lékař Vám stanoví vhodnou dávku. Přípravek Zeldox perorální suspenze užívejte pouze pomocí přiložené perorální stříkačky a podávejte přímo do úst. Přestože je vhodné podávat suspenzi při jídle, rozpouštění nebo míchání s jídlem nebo nápoji před podáním není vhodné. Pro správné užití suspenze dbejte následujících instrukcí:

4

1. Před použitím pečlivě protřepejte lahvičku. Z lahvičky odstraňte bezpečnostní uzávěr tak, že

na uzávěr zatlačíte a proti směru hodinových ručiček otočíte.

2. Nástavec na perorální stříkačku může lékárník nasadit na lahvičku. Jestliže se tak nestalo,

nasaďte nástavec na hrdlo lahvičky. Pomocí nástavce budete moci naplnit perorální stříkačku lékem z lahvičky.

3. Postavte lahvičku na pevný hladky povrch a držte ji pevně jednou rukou. Druhou rukou

nasaďte hrot stříkačky do nástavce.

4. Otočte lahvičku dnem vzhůru a stále přidržujte stříkačku. Pomalu zatáhněte za píst, dokud

nenatáhnete z lahvičky požadované množství přípravku. Perorální stříkačka je označena stupnicí buď po 0,25 ml (2,5 mg) nebo po 1 ml (10 mg). Aby byla dávka naměřena správně, musí být horní okraj černého kroužku na úrovni značky požadovaného množství na stříkačce.

5. Objeví-li se ve stříkačce velké bubliny, stlačte píst zpět do stříkačky. Tím se přípravek vrátí do

lahvička. Zopakujte znovu krok 4.

6. Držte pevně stříkačku a lahvičku. Lahvičku otočte dnem dolů, se stříkačkou stále nasazenou.

Odstraňte stříkačku z lahvičky.

7. Přípravek podávejte přímo do úst tak, že do úst vložíte hrot stříkačky a POMALU stlačíte píst

stříkačky. Nevystřikujte přípravek příliš rychle.

8. Vraťte na lahvičku bezpečnostní uzávěr, nástavec ponechejte na lahvičce. Stříkačku

vypláchněte podle instrukcí.

5

Čištění a uchovávání stříkačky.

1. Stříkačka se vyplachuje po každém použití. Vytáhněte píst ze stříkačky a obě části opláchněte

pod teplou tekoucí vodou.

2. Obě části osušte. Píst vraťte zpět do stříkačky. Uchovávejte na suchém a čistém místě spolu

s přípravkem.

Suspenzi užívejte nejlépe každý den vždy ve stejnou dobu, s jídlem. Jestliže jste užil/a více přípravku Zeldox perorální suspenze, než jste měl/a Vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou lahvičku přípravku Zeldox perorální suspenze. Můžete zaznamenat ospalost, třes, křeče a nekontrolovatelné pohyby hlavy a krku. Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Zeldox perorální suspenze Je nezbytné užívat přípravek Zeldox perorální suspenze pravidelně ve stejnou dobu každý den. Zapomenete-li užít dávku, užijte ji co nejdříve, jakmile si vzpomenete, ale pokud již není čas si vzít další dávku. V tom případě užijte až následující dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Zeldox perorální suspenze Váš lékař určí nezbytnou délku léčby přípravkem Zeldox perorální suspenze. Neukončujte užívání přípravku Zeldox perorální suspenze, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Nepřestávejte přípravek užívat, i pokud se cítíte lépe. Při předčasném ukončení léčby se příznaky mohou vrátit. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zeldox perorální suspenze nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina nežádoucích účinků je přechodná. Často může být obtížné odlišit příznaky Vaší nemoci od nežádoucích účinků. Přestaňte užívat přípravek Zeldox perorální suspenze a ihned kontaktujte svého lékaře, zaznamenáte-li některý z následujících nežádoucích účinků: Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u 1-10 pacientů z 1000:

Rychlý nebo nepravidelný srdeční rytmus a závrať při vstávání, které mohou být projevem

poruchy srdce. Může se jednat o příznaky posturální hypotenze.

Nedobrovolné/neobvyklé pohyby, nejčastěji obličeje nebo jazyka.

Nežádoucí účinky, u nichž není možné určit četnost:

Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, porucha polykání nebo potíže s dýcháním, kopřivka.

Výše uvedené jsou příznaky závažné alergické reakce nazývané angioedém.

Horečka, zrychlený dech, pocení, svalová ztuhlost, třes, obtížné polykání a snížené vědomí.

Výše uvedené jsou příznaky neuroleptického maligního syndromu.

Zmatenost, vzrušenost, horečka, pocení, nedostatek koordinace svalů, svalové záškuby. Výše

uvedené jsou příznaky serotoninového syndromu.

Rychlý, nepravidelný srdeční rytmus a mdloby, které mohou být projevem život ohrožujícího

stavu nazývaného Torsades de Pointes.

Můžete zaznamenat níže uvedené nežádoucí účinky. Jsou obecně mírné až střední závažnosti a v průběhu léčby mohou odeznít. Jsou-li závažné nebo Vás obtěžují, kontaktujte svého lékaře.

6

Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u 1-10 pacientů ze 100:

Neklid Porucha hybnosti zahrnující nedobrovolné pohyby, svalová ztuhlost a napětí, třes, pomalé

pohyby, pocit slabosti a malátnosti

Ospalost Bolest hlavy Závrať Pocit na zvracení, zvracení, zácpa, porucha trávení, sucho v ústech, zvýšená produkce slin Zastřené vidění

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u 1-10 pacientů z 1000:

Zvýšená chuť k jídlu Nekontrolované pohyby Pocit rozrušení, úzkosti, stažení hrdla, noční můry Záchvaty, nemotornost, neobvyklé pohyby očí, snížená pozornost, nezřetelná řeč, snížená

citlivost, pocity brnění, snížená schopnost koncentrace, slintání, ospalost přes den, vyčerpání

Rychlý nebo nepravidelný srdeční puls, točení hlavy při vstávání, dušnost Přecitlivělost na světlo, zvonění v uších Bolest hrdla, obtížné polykání, otok jazyka, průjem, plynatost, nepříjemný pocit v břiše Svědivá vyrážka, akné Svalové křeče, ztuhlé nebo oteklé klouby Abnormální chůze, bolest, žízeň, bolest na hrudi

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u méně než 1 pacienta z 1000:

Rýma Pokles hladiny vápníku v krvi Záchvat paniky, deprese, zpomalené myšlení, apatie, snížený orgasmus Neobvyklá poloha hlavy (strnutí šíje), ochrnutí, neklidné nohy Částečná nebo úplná ztráta zraku, svědění očí, suché oči, poruchy zraku Bolest ucha Škytavka Překyselený žaludek projevující se pálením žáhy Řídká stolice Ztráta vlasů, otok obličeje, podráždění kůže Neschopnost otevřít ústa Únik moči, bolestivé nebo obtížné močení Zvýšená nebo snížená erekce, snížený orgasmus, abnormální produkce mléka Zvětšení prsů u mužů i žen Pocit horka, horečka Snížení nebo zvýšení počtu bílých krvinek (ve výsledcích krevních testů) Neobvyklé výsledky funkčních jaterních testů Vysoký krevní tlak Neobvyklé výsledky krevních testů nebo funkce srdce Lupénka (vyvýšené a zanícené skvrny na kůži potažené bílými šupinkami)

Nežádoucí účinky, u nichž není možné určit četnost: -

Vážné alergické reakce

-

U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.

-

Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a

7

dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

-

Poruchy spánku, pomočování

-

Mánie/hypománie, neobvyklé myšlení a hyperaktivita

-

Krátkodobá ztráta vědomí

-

Přetrvávající a dlouhodobá bolestivá erekce

-

Rozsáhlá kopřivka se závažným svěděním

-

Pokles obličejových svalů

-

Příznaky z vysazení léku u novorozenců

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK ZELDOX PERORÁLNÍ SUSPENZE UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Zeldox perorální suspenze nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Po otevření se obsah lahvičky musí spotřebovat do 2 měsíců. Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Zeldox perorální suspenze obsahuje - Léčivou látkou je ziprasidoni hydrochloridum monohydricum 11,33 mg, což odpovídá

ziprasidonum 10 mg.

- Pomocnými látkami jsou: čištěná voda, xylitol (E967), surový chlorid sodný, koloidní bezvodý

oxid křemičitý, třešňové aroma, xanthanová klovatina (E415), methylparaben (E218), dihydrát natrium-citrátu (E331), monohydrát kyseliny citronové (E330), polysorbát 80 (E433), propylparaben (E216).

Jak přípravek Zeldox perorální suspenze vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Zeldox perorální suspenze se vyrábí ve 2 velikostech balení: 60 ml (obsahující 600 mg ziprasidonu) a 240 ml (obsahující 2400 mg ziprasidonu) bílé až slabě žluté neprůhledné vodní suspenze, s třešňovou příchutí. Balení obsahuje lahvičku se suspenzí s bezpečnostním uzávěrem, nástavec na lahvičku a perorální stříkačku. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, Praha 5, Česká republika

8

Výrobce Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Illertissen, Německo Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.9.2012.


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls205069/2010

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Zeldox 10 mg/ml perorální suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr perorální suspenze obsahuje ziprasidoni hydrochloridum monohydricum 11,33 mg, což odpovídá ziprasidonum 10 mg. Pomocné látky: Jeden mililitr perorální suspenze obsahuje 1,36 mg methylparabenu a 0,17 mg propylparabenu. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Perorální suspenze. Bílá až slabě žlutá neprůhledná vodní suspenze s třešňovou příchutí. 4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Ziprasidon je indikován k léčbě schizofrenie u dospělých. Ziprasidon je indikován k léčbě manických nebo smíšených epizod střední závažnosti u bipolární afektivní poruchy u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 10-17 let (prevence epizod bipolární afektivní poruchy nebyla zjišťována – viz bod 5.1). 4.2 Dávkování a způsob podání Dospělí Doporučená dávka při akutní léčbě schizofrenie a manické nebo smíšené epizody při bipolární afektivní poruše je 40 mg 2x denně s jídlem. Denní dávka může být postupně zvýšena podle individuálního klinického stavu až na 80 mg 2x denně. V indikovaných případech lze maximální doporučenou dávku 80 mg 2x denně podat již od třetího dne léčby. Při dávkách ziprasidonu nad 160 mg/den nebyl potvrzen jeho bezpečnostní profil, a proto je zvláště důležité nepřesahovat maximální dávku. Ziprasidon je spojován s prodloužením QT intervalu, které je závislé na dávce (viz body 4.3 a 4.4). Během udržovací léčby schizofrenie by měla být podána nejnižší účinná dávka ziprasidonu; v mnoha případech je dávka 20 mg 2x denně dostačující.

2

Odměřte důkladně dávku za použití stříkačky pro perorální podání, která je součástí balení. Perorální suspenze ziprasidonu se podává přímo do úst. Přestože je vhodné podávat suspenzi při jídle, rozpouštění nebo míchání s jídlem nebo nápoji před podáním není vhodné. Starší pacienti U pacientů ve věku 65 let a více není obvykle nutné dávku nijak upravovat, pokud to dovoluje klinický stav pacienta. Použití u pacientů se zhoršenou funkcí ledvin U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin není nutno dávku nijak upravovat (viz bod 5.2). Použití u pacientů se zhoršenou funkcí jater U pacientů s jaterní insuficiencí by se měly používat nižší dávky (viz body 4.4 a 5.2). Děti a dospívající Bipolární afektivní porucha Doporučená dávka při léčbě akutní manické nebo smíšené epizody u pediatrických pacientů (ve věku 10-17 let) je jednorázová dávka 20 mg 1. den, s jídlem. Ziprasidon se poté podává ve dvou dávkách denně s jídlem a titruje se v průběhu 1-2 týdnů až na dávku 120-160 mg denně pro pacienty s hmotností ≥ 45 kg, nebo na dávku 60-80 mg denně pro pacienty s hmotností nižší než 45 kg. Další dávkování je nutné nastavit podle individuálního klinického stavu pacienta v rozmezí 80-160 mg denně pro pacienty s hmotností ≥ 45 kg, nebo 40-80 mg denně pro pacienty s hmotností nižší než 45 kg. V klinických studiích bylo možné asymetrické dávkování, kdy ranní dávky byly o 20 mg nebo 40 mg nižší než večerní (viz body 4.4, 5.1 a 5.2). Je zvláště důležité nepřesahovat nejvyšší dávku stanovenou na základě hmotnosti, vzhledem k tomu, že bezpečnostní profil nejvyšší dávky (160 mg/den pro děti s hmotností ≥ 45 kg a 80 mg/den pro děti s hmotností <45 kg) nebyl potvrzen a ziprasidon je spojován s prodloužením QT intervalu závislého na dávce (viz body 4.3 a 4.4). Schizofrenie Bezpečnost a účinnost ziprasidonu u pediatrických pacientů se schizofrenií nebyla zjišťována (viz bod 4.4). 4.3 Kontraindikace Známá přecitlivělost na ziprasidon nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku. Známé prodloužení QT-intervalu, včetně syndromu dlouhého QT. Akutní infarkt myokardu. Nekompenzované srdeční selhání. Srdeční arytmie léčené antiarytmiky IA a III. třídy. Současná léčba léčivými přípravky, které prodlužují QT interval, jako jsou antiarytmika tříd IA a III, oxid arsenitý, halofantrin, levacetylmethadol, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid. (Viz body 4.4 a 4.5.) 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

3

Pro zjištění vhodnosti ziprasidonu pro pacienta je třeba vyhodnotit anamnézu, včetně rodinné anamnézy, a provést fyzikální vyšetření (viz bod 4.3). QT interval Ziprasidon způsobuje mírné až střední prodloužení QT intervalu, které je závislé na dávce (viz bod 4.8 a 5.1). Ziprasidon by neměl být podán současně s léky, o kterých je známo, že prodlužují QT interval (viz body 4.3 a 4.5). Při léčbě pacientů se závažnou bradykardií je zapotřebí opatrnosti. Elektrolytová dysbalance jako hypokalemie a hypomagnezemie zvyšuje riziko maligních arytmií a měla by být korigována před započetím léčby ziprasidonem. U pacientů se stabilním srdečním onemocněním by měla být před zahájením léčby provedena kontrola EKG. Jestliže jsou během léčby pozorovány kardiální příznaky jako palpitace, vertigo, synkopa nebo záchvaty, které by mohly svědčit pro maligní srdeční arytmii, je nutné provést příslušná kardiální vyšetření včetně EKG. Je-li QTc delší než 500 msec, doporučuje se léčbu ukončit (viz bod 4.3). U pacientů s vícenásobnými nejasnými rizikovými faktory, kteří užívali ziprasidon, byly po uvedení přípravku na trh hlášeny vzácné případy torsade de pointes. Děti a dospívající Bezpečnost a účinnost ziprasidonu v léčbě schizofrenie nebyla u dětí a dospívajících hodnocena. Neuroleptický maligní syndrom (NMS) NMS je vzácná, ale potenciálně fatální příhoda, která byla uváděna v souvislosti s antipsychotickými přípravky, včetně ziprasidonu. Jestliže se u pacienta objeví známky nebo příznaky NMS, musí být všechny antipsychotické léky vysazeny. Tardivní dyskineze Při dlouhodobé léčbě ziprasidonem existuje možnost rozvoje tardivní dyskineze nebo jiných tardivních extrapyramidových příznaků. Pacienti s bipolární afektivní poruchou jsou zvláště ohroženou skupinou, co se týče této kategorie příznaků. Tyto jsou častější se vzrůstající délkou léčby a s věkem. Proto, pokud se objeví příznaky tardivní dyskineze, je třeba zvážit možnost snížení dávky nebo vysazení ziprasidonu. Záchvaty křečí Při léčbě pacientů s anamnézou záchvatů křečí je třeba opatrnosti. Zhoršená funkce jater Protože není dostatek zkušeností s použitím ziprasidonu u těžké jaterní insuficience, měl by se ziprasidon u těchto osob podávat s opatrností (viz body 4.2 a 5.2). Zvýšené riziko cerebrovaskulárních příhod u pacientů s demencí V randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studiích bylo u populace s vaskulární demencí, užívající některé atypické antipsychotické přípravky, pozorováno přibližně trojnásobné riziko cerebrovaskulárních příhod. Mechanismus tohoto zvýšeného rizika není znám. Toto zvýšené riziko není možné vyloučit ani u jiných antipsychotických přípravků nebo v jiné populaci pacientů. U pacientů s rizikovými faktory cévní mozkové příhody je nutné užívat ziprasidon s opatrností. Informace o některých složkách přípravku Zeldox 10 mg/ml Přípravek Zeldox 10 mg/ml obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou vyvolat alergické reakce (i opožděně).

4

Přípravek Zeldox 10 mg/ml obsahuje v 1 ml dávky 4,65 mg sodíku, což je třeba vzít v úvahu u pacientů s dietou se sníženým příjmem soli. Obvyklá dávka je mezi 4 a 8 ml 2x denně, celkový příjem sodíku je tedy mezi 37,2 a 74,4 mg. Zvýšená úmrtnost u starších pacientů s demencí Data ze dvou velkých observačních studií ukázala, že starší pacienti s demencí léčení antipsychotiky mají mírně zvýšené riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívají. Z dostupných dat však nelze spolehlivě odhadnout přesnou míru rizika a i jeho příčina zůstává neznámá. Přípravek Zeldox není určen k léčbě poruch chování způsobených demencí. Zvýšené riziko vzniku žilního tromboembolizmu (VTE) V souvislosti s užíváním antipsychotik se vyskytly případy žilního tromboembolizmu (VTE). Vzhledem k tomu, že u pacientů léčených antipsychotiky jsou často přítomny získané rizikové faktory pro VTE, měly by být před i během léčby přípravkem Zeldox tyto rizikové faktory rozpoznány a následně by měla být uplatněna preventivní opatření. Priapizmus V souvislosti s užíváním antipsychotik včetně ziprasidonu byly hlášeny případy priapizmu. Stejně jako u jiných antipsychotik se tento nežádoucí účinek nezdá být závislý na dávce a nekoreluje s délkou léčby. Hyperprolaktinémie Stejně jako u jiných léčivých přípravků, které antagonizují receptory dopaminu D2, může ziprasidon zvyšovat hladiny prolaktinu. V souvislosti s užíváním léčivých přípravků zvyšujících hladinu prolaktinu byly hlášeny poruchy jako je galaktorea, amenorea, gynekomastie a impotence. Pokud je dlouhodobá hyperprolaktinémie spojená s hypogonadizmem, může dojít až k poklesu hustoty kostí. 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Farmakokinetické a farmakodynamické studie se ziprasidonem a jinými léčivými přípravky, které prodlužují QT interval, nebyly prováděny. Aditivní efekt ziprasidonu a těchto léků nemůže být vyloučen, proto by ziprasidon neměl být současně podáván s léky prodlužujícími QT interval, jako jsou antiarytmika tříd IA a III, oxid arsenitý, halofantrin, levacetylmethadol, mesoridazin, thioridazin, pimozid, sparfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, dolasetron-mesylát, meflochin, sertindol nebo cisaprid (viz bod 4.3). U dětí nebyly provedeny žádné studie interakcí ziprasidonu s jinými léčivými přípravky. Léky ovlivňující centrální nervovou soustavu/alkohol Vzhledem k primárním účinkům ziprasidonu je nezbytná opatrnost při užití v kombinaci s jinými léky s účinkem na centrální nervovou soustavu a alkoholem. Vliv ziprasidonu na jiné léky In vivo studie s dextromethorfanem neprokázala významnou inhibici CYP2D6 při plazmatických koncentracích nižších o 50%, než které byly zjištěny po podání 40 mg ziprasidonu 2x denně. In vitro data naznačují, že ziprasidon by mohl být mírným inhibitorem CYP2D6 a CYP3A4. Je nicméně nepravděpodobné, že by ziprasidon klinicky významně ovlivňoval farmakokinetiku léčivých přípravků metabolizovaných izoformami cytochromu P450. Perorální kontraceptiva - podání ziprasidonu nemělo za následek žádné významné změny farmakokinetiky estrogenu (ethinylestradiolu, substrátu CYP3A4) nebo složek progesteronu.

5

Lithium - současné podávání ziprasidonu nemělo žádný vliv na farmakokinetiku lithia. Vzhledem k tomu, že jsou ziprasidon a lithium spojeny se změnami vedení nervových impulzů v srdečním svalu, může tato kombinace zapříčinit riziko farmakodynamických interakcí včetně arytmií. V kontrolovaných klinických studiích ale nevykazovala kombinace ziprasidonu s lithiem zvýšené klinické riziko, v porovnání s podáváním ziprasidonu samotného. Existují pouze omezené údaje o současné léčbě karbamazepinem. Farmakokinetická interakce ziprasidonu s valproátem není pravděpodobná z důvodu neexistující společné metabolické cesty obou přípravků. V kontrolovaných klinických studiích nedošlo při souběžném podání ziprasidonu s valproátem k ovlivnění terapeutických hladin valproátu. Vliv jiných léků na ziprasidon Ketokonazol (400 mg/den), silný inhibitor CYP3A4, zvýšil sérové koncentrace ziprasidonu o <40%. Sérové koncentrace S-methyl-dihydroziprasidonu a ziprasidon-sulfoxidu byly při očekávaném Tmax ziprasidonu zvýšeny o 55% resp. o 8%. Další prodloužení QTc nebylo pozorováno. Změny ve farmakokinetice v důsledku současného podání se silnými inhibitory CYP3A4 se nezdají být klinicky významné, není proto vyžadována úprava dávky. Léčba karbamazepinem v dávce 200 mg 2x denně po dobu 21 dnů způsobovala snížení hladiny ziprasidonu o přibližně 35%. Neexistují údaje o současné léčbě valproátem. Antacida - opakované dávky antacid obsahujících aluminium a magnesium nebo cimetidin neměly klinicky významný účinek na farmakokinetiku ziprasidonu u nasycených pacientů. Serotonergní léčivé přípravky Objevily se jednotlivé případy serotoninového syndromu, který se dočasně objevil při užívání ziprasidonu v kombinaci s jinými serotonergními léčivými přípravky, jako jsou léky ze skupiny SSRI (viz bod 4.8). Serotoninový syndrom je charakterizován zmateností, agitovaností, horečkou, pocením, ataxií, hyperreflexií, myoklonem a průjmem. Vazba na bílkoviny Ziprasidon se silně váže na plazmatické proteiny. Vazba ziprasidonu na plazmatické proteiny in vitro nebyla ovlivněna ani warfarinem ani propanololem, což jsou 2 léky silně se vázající na plazmatické proteiny, ani ziprasidon neovlivňoval vazbu těchto léků v plazmě u člověka. Proto je potenciál lékových interakcí se ziprasidonem z důvodu vytěsnění nepravděpodobný. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Studie reprodukční toxicity prokázaly nežádoucí účinky na reprodukční proces v dávkách spojených s mateřskou toxicitou a/nebo sedací. Nebyl získán průkaz teratogenity (viz bod 5.3). Těhotenství Nebyly provedeny žádné studie u těhotných žen. Proto se ženám v reprodukčním věku, které užívají ziprasidon, doporučuje, aby používaly vhodnou metodu antikoncepce. Protože jsou zkušenosti u lidí omezeny, podávání ziprasidonu během těhotenství se nedoporučuje, pokud očekávaný léčebný přínos pro matku nepřevýší možné riziko pro plod. U novorozenců, kteří byli během třetího trimestru těhotenství vystaveni vlivu antipsychotik (včetně ziprasidonu), existuje riziko nežádoucích účinků včetně extrapyramidových příznaků a/nebo příznaků z vysazení. Tyto příznaky se mohou lišit v délce trvání i v závažnosti. Byly hlášeny případy

6

agitovanosti, hypertonie, hypotonie, tremoru, somnolence, respirační tísně nebo poruch příjmu potravy. Proto by novorozenci měli být pečlivě monitorováni. Kojení Není známo, zda se ziprasidon vylučuje do mateřského mléka. Pacientkám užívajícím ziprasidon se nedoporučuje kojit. Je-li léčba nezbytná, je třeba kojení ukončit. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Ziprasidon může způsobovat ospalost a ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pacienty, kteří mají řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje, je nutno v tomto směru poučit. 4.8 Nežádoucí účinky Perorálně podaný ziprasidon byl užit v klinických studiích s přibližně 6500 dospělými subjekty (viz bod 5.1). Nejčastějšími nežádoucími reakcemi ve studiích schizofrenie byly sedace a akatizie. Ve studiích bipolární afektivní poruchy byly nejčastějšími nežádoucími reakcemi sedace, akatizie, extrapyramidové poruchy a závratě. Tabulka obsahuje nežádoucí příhody vyplývající z kombinace krátkodobých (4-6 týdnů) studií schizofrenie s fixní dávkou a krátkodobých (3 týdny) studií bipolární afektivní poruchy s flexibilní dávkou, s pravděpodobným nebo možným vztahem k léčbě ziprasidonem, a které se objevují s četností vyšší než u placeba. Další nežádoucí účinky pozorované po uvedení přípravku na trh jsou uvedeny v tabulce s četností „není známo“. Všechny nežádoucí účinky jsou tříděny podle třídy a četnosti (velmi časté (>1/10), časté (>1/100, <1/10), méně časté (>1/1000, <1/100), vzácné (<1/1000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit)). Níže uvedené nežádoucí účinky mohou být rovněž spojeny se základním onemocněním a/nebo současně užívanými léky.

Třída orgánových systémů Četnost

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace Vzácné

Rhinitida

Poruchy metabolizmu a výživy Méně časté

Zvýšená chuť k jídlu

Vzácné

Hypokalcémie

Psychiatrické poruchy Časté

Neklid

Méně časté

Agitovanost, pocit úzkosti, stažení hrdla, noční můry

Vzácné

Záchvaty paniky, příznaky deprese, bradyfrenie (zpomalené myšlení), emoční oploštění, anorgazmie

Není známo

Nespavost, mánie/hypománie

Poruchy nervového systému Časté

Dystonie, akatizie, extrapyramidové poruchy, parkinsonismus (zahrnující rigiditu ozubeného kola, bradykinézu, hypokinézu), třes, závratě, sedace, somnolence, bolest hlavy

Méně časté

Generalizované tonicko-klonické záchvaty, tardivní dyskineze, dyskineze, slintání, ataxie, dysartrie, okulogyrická krize, poruchy pozornosti, hypersomnie, hypestézie, parestézie, letargie

Vzácné

Tortikolis, paréza, akinéze, hypertonie, syndrom neklidných nohou

7

Třída orgánových systémů Četnost

Nežádoucí účinek

Není známo

Neuroleptický maligní syndrom, serotoninový syndrom (viz bod 4.5), pokles obličejových svalů

Poruchy krve a lymfatického systému Vzácné

Lymfopenie, zvýšený počet eozinofilů

Srdeční poruchy Méně časté

Palpitace, tachykardie

Vzácné

Prodloužení korigovaného QT intervalu na EKG

Není známo

Torsade de pointes (viz bod 4.4)

Poruchy oka Časté

Rozmazané vidění

Méně časté

Fotofobie

Vzácné

Amblyopie (tupozrakost), poruchy vidění, svědění oka, suché oči

Poruchy ucha a labyrintu Méně časté

Vertigo, tinitus

Vzácné

Bolest ucha

Cévní poruchy Méně časté

Hypertenzní krize, hypertenze, ortostatická hypotenze, hypotenze

Vzácné

Systolická hypertenze, diastolická hypertenze, nestabilní krevní tlak

Není známo

Synkopa, žilní tromboembolizmus

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy Méně časté

Dušnost, bolest v hrdle

Vzácné

Škytavka

Gastrointestinální poruchy Časté

Nauzea, zvracení, zácpa, dyspepsie, sucho v ústech, nadměrná produkce slin

Méně časté

Průjem, dysfagie, gastritida, nepříjemný pocit v břiše, otok jazyka, zbytnění jazyka, flatulence

Vzácné

Gastroesofageální reflux, řídká stolice

Poruchy kůže a podkožní tkáně Méně časté

Kopřivka, vyrážka, makulopapulózní vyrážka, akné

Vzácné

Psoriáza, alergická dermatitida, alopecie, otok obličeje, erytém, papulózní vyrážka, podráždění kůže

Není známo

Hypersenzitivita, angioedém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně Časté

Muskuloskeletální ztuhlost (rigidita)

Méně časté

Muskuloskeletální dyskomfort, svalové křeče, bolest končetin, ztuhlost kloubů

Vzácné

Křeč žvýkacího svalstva

Poruchy ledvin a močových cest Vzácné

Močová inkontinence, dysurie

Není známo

Enuréza

Poruchy reprodukčního systému a prsu Vzácné

Erektilní dysfunkce, zvýšená erekce, galaktorea, gynekomastie

Není známo

Priapismus

Poruchy imunitního systému Není známo

Anafylaktické reakce

Poruchy jater a žlučových cest Méně časté

Zvýšení jaterních enzymů

Vzácné

Abnormální jaterní testy

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté

Astenie, únava

Méně časté

Dyskomfort v oblasti hrudníku, abnormální chůze, bolest, žízeň

8

Třída orgánových systémů Četnost

Nežádoucí účinek

Vzácné

Pyrexie, pocit horka

Vyšetření Vzácné

Zvýšení sérové laktátdegydrogenázy

Stavy spojené s těhotenstvím, šestinedělím a perinatálním obdobím Není známo

Příznaky z vysazení u novorozenců (viz bod 4.6)

V krátkodobých a dlouhodobých studiích schizofrenie a bipolární afektivní poruchy se ziprasidonem byla četnost tonicko-klonických křečí a hypotenze méně častá, objevovala se u méně než 1% pacientů léčených ziprasidonem. Ziprasidon způsoboval mírné až střední prodloužení QT intervalu, závislé na dávce (viz bod 5.1). Ve studiích schizofrenie byl pozorován nárůst o 30-60 milisekund u 12,3% (976/7941) záznamů EKG u pacientů užívajících ziprasidon a u 7,5% (73/975) EKG záznamů u pacientů užívajících placebo. Prodloužení o více než 60 milisekund bylo pozorováno u 1,6% (128/7941) záznamů pacientů užívajících ziprasidon a u 1,2% (12/975) záznamů pacientů užívajících placebo. Četnost prodloužení QTc nad 500 milisekund byla 3 z celkového počtu 3266 (0,1%) pacientů léčených ziprasidonem a 1 z celkového počtu 538 (0,2%) pacientů užívajících placebo. Srovnatelné výsledky byly pozorovány ve studiích bipolární afektivní poruchy. V dlouhodobé udržovací léčbě ve studiích schizofrenie byly u pacientů léčených ziprasidonem občas zvýšené hladiny prolaktinu, ale u většiny pacientů se vrátily na původní hodnotu bez nutnosti přerušení léčby. Kromě toho byly velmi vzácné případné klinické projevy (např. gynekomastie a zvětšení prsů). Děti a dospívající s bipolární afektivní poruchou Perorální ziprasidon byl podáván v klinických studiích (viz bod 5.1) 267 pediatrickým subjektům s bipolární afektivní poruchou. V placebem kontrolované studii byly nejčastější nežádoucí účinky (hlášené s četností vyšší než 10%) sedace, somnolence, bolest hlavy, únava, nauzea a závrať. Četnost, typ a závažnost nežádoucích účinků u těchto subjektů byly obecně podobné těm hlášeným u dospělých s bipolární afektivní poruchou léčených ziprasidonem. Ziprasidon byl spojován s podobným mírným až středním prodloužením QT intervalu závislým na dávce v pediatrických studiích bipolární poruchy jako u studií u dospělých. Tonicko-klonické záchvaty a hypotenze nebyly v placebem kontrolovaných pediatrických studiích bipolární poruchy hlášeny. 4.9 Předávkování Zkušenosti s léčbou předávkování ziprasidonem jsou omezené. Nejvyšší potvrzené jednorázové užití ziprasidonu je 12 800 mg. V tomto případě byly hlášeny extrapyramidové symptomy a QTc interval 446 msec (bez srdečních následků). Obecně jsou nejčastěji hlášenými příznaky po předávkování extrapyramidové symptomy, somnolence, třes a úzkost. Možnost útlumu, záchvatů nebo dystonické reakce svalstva hlavy a krku po předávkování může vést k riziku aspirace při vyvolaném zvracení. Je třeba okamžitě zahájit monitorování kardiovaskulárních funkcí včetně kontinuálního EKG s cílem zjistit případné arytmie. Není známo žádné specifické antidotum ziprasidonu. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

9

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antipsychotika, indolové deriváty, ATC kód NO5A E04 Ziprasidon vykazuje vysokou afinitu k dopaminovým receptorům typu 2 (D2) a podstatně vyšší afinitu k serotoninovým receptorům typu 2A (5HT2A). 12 hodin po jednorázové dávce 40 mg byla blokáda receptorů vyšší než 80% v případě serotoninu typu 2A a vyšší než 50% v případě D2, jak ukázala pozitronová emisní tomografie (PET). Dochází i k interakcím mezi ziprasidonem a serotoninovými receptory 5HT2C, 5HT1D a 5HT1A, kdy je afinita ziprasidonu k těmto místům stejná nebo vyšší než jeho afinita k D2 receptoru. Ziprasidon má středně vysokou afinitu k látkám přepravujícím serotonin a noradrenalin v neuronech. Ziprasidon vykazuje středně vysokou afinitu k histaminovým H(1) a alfa(1) receptorům. Ziprasidon vykazuje zanedbatelnou afinitu k muskarinovým M(1) receptorům. Ukázalo se, že ziprasidon je antagonistou obou receptorů – serotoninového typu 2A (5HT2A) i dopaminového typu 2 (D2). Předpokládá se, že je terapeutická aktivita částečně zprostředkována kombinací těchto antagonistických aktivit. Ziprasidon je také silným antagonistou receptorů 5HT2C a 5HT1D, silným agonistou receptoru 5HT1A a inhibuje neuronální zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu. Další údaje o klinických studiích Schizofrenie Ve studii, trvající 52 týdnů, byl ziprasidon účinný v udržení klinického zlepšení během pokračovací terapie u pacientů, kteří vykázali odpověď na počáteční léčbu: mezi skupinami pacientů užívajícími ziprasidon se neobjevil jasný důkaz o vztahu mezi dávkou a odpovědí. V této studii, která zahrnovala pacienty s pozitivními i negativními symptomy, byla účinnost ziprasidonu prokázána u pozitivních i negativních symptomů. Incidence přírůstku hmotnosti, jež je považován za nežádoucí účinek, byla v klinických studiích schizofrenie kontrolovaných placebem, které trvaly 4-6 týdnů, nízká. Změny byly obdobné pro pacienty léčené ziprasidonem i pro pacienty užívající placebo (u obou skupin činila 0,4%). V jednoleté klinické studii kontrolované placebem byla pozorována průměrná ztráta tělesné hmotnosti 1-3 kg u pacientů léčených ziprasidonem ve srovnání se ztrátou 3 kg u pacientů užívajících placebo. Ve dvojitě zaslepené srovnávací studii schizofrenie byly měřeny metabolické parametry, včetně tělesné hmotnosti a hladiny inzulínu na lačno, celkového cholesterolu a triglyceridů a indexu inzulínové resistence (IR). U pacientů užívajících ziprasidon nebyly pozorovány významné změny od výchozích hodnot u žádného z těchto parametrů. Výsledky rozsáhlé poregistrační studie bezpečnosti Cílem randomizované poregistrační studie s 18 239 pacienty trpícími schizofrenií, s navazujícím 1letým obdobím sledování, bylo zjistit, zda účinek ziprasidonu na QT interval je spojen se zvýšeným rizikem úmrtnosti (bez sebevražd). Tato studie, probíhající v podmínkách přirozené klinické praxe, neprokázala rozdíl v četnosti celkové mortality (bez sebevražd) mezi léčbou ziprasidonem a olanzapinem (primární cílový parametr). Tato studie rovněž neprokázala rozdíl v sekundárních cílových parametrech úmrtnosti ze všech příčin, úmrtnosti v důsledku sebevraždy, úmrtnosti v důsledku náhlého úmrtí; avšak nevýznamná, numericky vyšší četnost kardiovaskulární mortality byla pozorována ve skupině léčené ziprasidonem. Statisticky významně vyšší četnost hospitalizace ze všech příčin byla také pozorována ve skupině léčené ziprasidonem, především kvůli rozdílům v počtu psychiatrických hospitalizací. Mánie při bipolární afektivní poruše Účinnost ziprasidonu u dospělých s mánií byla zjišťována ve 2 dvojitě zaslepených studiích kontrolovaných placebem, trvajících 3 týdny, které porovnávaly ziprasidon s placebem a v 1 dvojitě

10

zaslepené studii, trvající 12 týdnů, která porovnávala ziprasidon s haloperidolem a placebem. Tyto studie zahrnovaly přibližně 850 pacientů a splňovaly kritéria DSM-IV pro bipolární afektivní poruchy I s akutními manickými nebo smíšenými epizodami, s psychotickými projevy nebo bez nich. Výchozí přítomnost psychotických poruch ve studiích byla 49,7%, 34,7% nebo 34,9%. Účinnost byla vyhodnocena za použití „Mania Rating Scale“ (MRS). Škála „Clinical Global Impression-Severity“ (CGI-S) byla v těchto studiích buď jednou z primárních nebo sekundární proměnnou účinnosti. Při léčbě ziprasidonem (40-80 mg 2x denně, průměrná denní dávka 120 mg) došlo ke statisticky významnému zlepšení výsledků MRS i CGI-S při poslední návštěvě (3 týdnech) ve srovnání s placebem. Ve 12týdenní studii léčba haloperidolem (průměrná denní dávka 16 mg) způsobila významně vyšší snížení skóre MRS v porovnání se ziprasidonem (průměrná denní dávka 121 mg). Ziprasidon prokázal srovnatelnou účinnost jako haloperidol, pokud jde o podíl pacientů s přetrvávající odpovědí na léčbu od 3. do 12. týdne. Účinnost ziprasidonu v léčbě bipolární afektivní poruchy I u pediatrických pacientů (10-17 let) byla hodnocena ve 4týdenní studii kontrolované placebem (n=237) s hospitalizovanými i ambulantními pacienty, kteří splnili DSM-IV kritéria bipolární afektivní poruchy I s manickými nebo smíšenými epizodami s psychotickými projevy nebo bez nich a měli výchozí Y-MRS skóre ≥ 17. Tato dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie porovnávala flexibilně dávkovaný perorální ziprasidon (80-160 mg/den (40-80 mg 2x denně) rozdělený do 2 dávek u pacientů s hmotností ≥45 kg; 40-80 mg/den (20-40 mg 2x denně) u pacientů s hmotností <45 kg) s placebem. Ziprasidon byl podáván jako jednorázová dávka 20 mg první den, potom byl titrován během 1-2 týdnů ve 2 denních dávkách až na dávku 120-160 mg/den u pacientů s hmotností ≥45 kg nebo 60-80 mg/den u pacientů s hmotností <45 kg. Bylo umožněno asymetrické dávkování s ranní dávkou o 20 mg nebo 40 mg nižší než večerní. Ziprasidon byl lepší než placebo u změny celkového Y-MRS skóre ve 4. týdnu oproti výchozím hodnotám. V této klinické studii byla průměrná podaná dávka 119 mg u pacientů s hmotností ≥45 kg a 69 mg u pacientů s hmotností <45 kg. Bezpečnost ziprasidonu byla hodnocena u 267 pediatrických pacientů (10-17 let), kteří se zúčastnili klinické studie bipolární afektivní poruchy s více dávkami; celkem 82 pediatrických pacientů s bipolární afektivní poruchou I dostávali perorální ziprasidon po dobu nejméně 180 dnů. Ve 4týdenní studii s pediatrickými pacienty (10-17 let) s bipolární afektivní poruchou nebyly mezi pacienty užívajícími ziprasidon a placebo zaznamenány rozdíly v průměrné změně tělesné hmotnosti, glykémie nalačno, celkového cholesterolu, LDL cholesterolu nebo hladiny triglyceridů oproti výchozím hodnotám. Neexistují dlouhodobé dvojitě zaslepené klinické studie vyhodnocující účinnost a toleranci ziprasidonu u dětí a dospívajících. Neexistují dlouhodobé klinické studie vyhodnocující účinnost ziprasidonu v prevenci recidiv manických/depresivních symptomů. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Absorpce: Po perorálním podání opakovaných dávek ziprasidonu spolu s jídlem se vrcholové sérové koncentrace typicky objevují 6-8 hodin po dávce. Absolutní biologická dostupnost dávky 20 mg je 60% po jídle. Farmakokinetické studie prokázaly, že biologická dostupnost ziprasidonu je zvýšena až o 100%, je-li ziprasidon podáván s jídlem. Proto je doporučeno podávat ziprasidon s jídlem. Distribuce: Distribuční objem je přibližně 1,1 l/kg. Ziprasidon se z více než 99% váže na plazmatické bílkoviny v séru. Biotransformace a eliminace: Střední terminální poločas ziprasidonu je přibližně 6,6 hodin po perorálním podání. Rovnovážného stavu je dosaženo během 1-3 dnů. Střední clearance ziprasidonu

11

podaného nitrožilně je 5 ml/min/kg Přibližně 20% podané dávky je vylučováno močí a cca 66% je vylučováno stolicí. Ziprasidon v případě terapeutického dávkovacího rozmezí 40-80 mg 2x denně u nasycených jedinců vykazuje lineární kinetiku. Po perorálním podání je ziprasidon extenzivně metabolizován a jen velmi malé množství je vylučováno močí ( 1%) nebo stolicí ( 4%) v nezměněné podobě. Ziprasidon je primárně vylučován 3 metabolickými cestami, z nichž se pak v séru vyskytují jeho 4 hlavní metabolity: benzisothiazol piperazin (BITP) sulfoxid, BITP sulfon, ziprasidon sulfoxid a S-methyl-dihydroziprasidon. Přibližně 20% podané dávky je vylučováno močí a cca 66% je vylučováno stolicí. Nezměněný ziprasidon představuje cca 44% ze všech podob léku v séru. In vivo studie ukazuje, že konverze na S-methyl-dihydroziprasidon je hlavní cestou metabolizmu ziprasidonu. In vitro studie naznačují, že tento metabolit vzniká katalyzovanou redukcí aldehydoxydázy, s následnou S-metylací. Zapojen je i oxidativní metabolizmus, především prostřednictvím CYP3A4 s potenciálním přispěním CYP1A2. Ziprasidon, S-methyl-dihydroziprasidon a ziprasidon-sulfoxid vykazovaly během testování in vitro společné vlastnosti, které mohou mít za následek prodloužení QTc intervalu. S-methyl-dihydroziprasidon je většinou vylučován stolicí a je metabolizován katalyzací CYP3A4. Ziprasidon sulfoxid je vylučován renální exkrecí a sekundárně metabolizován katalyzací přes CYP3A4. Zvláštní populace pacientů Farmakokinetický skríning u pacientů neodhalil žádné významné farmakokinetické rozdíly mezi kuřáky a nekuřáky. Neexistují žádné klinicky významné rozdíly ve farmakokinetice ziprasidonu po perorálním podání mezi mladými a staršími jedinci, muži nebo ženami. Farmakokinetika ziprasidonu u pediatrických pacientů ve věku 10-17 let byla podobná té u dospělých, po korekci rozdílů v tělesné hmotnosti. V souladu s poznatkem, že renální clearance přispívá pouze velmi málo k celkové clearance, nebylo zaznamenáno progresívní zvýšení expozice ziprasidonu, byl-li podán pacientům s rozdílným stupněm renálních funkcí. Expozice po perorální dávce 20 mg 2x denně po dobu 7 dnů byla u pacientů s mírným (clearance kreatininu 30-60 ml/min), se středně závažným (clearance kreatininu 10-29 ml/min) až závažným (vyžadujícím dialýzu) snížením funkce ledvin 146%, 87% resp. 75% expozice u pacientů s normální funkcí ledvin (>70 ml/min). Není známo, zda jsou zvýšeny sérové koncentrace u těchto pacientů. U mírné a středně těžké jaterní dysfunkce (Child-Pugh třída A nebo B) způsobené cirhózou byla sérová koncentrace ziprasidonu po perorálním podání zvýšena o 30% a terminální poločas byl o 2 hodiny delší než u normálních pacientů. Vliv poškození jater na sérové koncentrace metabolitů není znám. 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Předklinická bezpečnostní data ziprasidonu nevykázala na základě konvenčních zkoušek farmakologické bezpečnosti, genotoxicity a kancerogenního potenciálu žádná zvláštní rizika pro člověka. V reprodukčních studiích ziprasidonu u potkanů a králíků nebyly získány žádné průkazy teratogenity. Nežádoucí účinky na fertilitu a snížená hmotnost mláďat byly pozorovány při dávkách, které způsobovaly mateřskou toxicitu, např. snížený přírůstek tělesné hmotnosti. Zvýšená perinatální mortalita a opožděný funkční vývoj mláďat se objevily při mateřských plazmatických koncentracích extrapolovaných tak, aby byly podobné maximálním koncentracím u člověka, užívajícího terapeutickou dávku.

12

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek čištěná voda xylitol (E967) surový chlorid sodný koloidní bezvodý oxid křemičitý třešňové aroma xanthanová klovatina (E415) methylparaben (E218) dihydrát natrium-citrátu (E331) monohydrát kyseliny citronové (E330) polysorbát 80 (E433) propylparaben (E216) 6.2 Inkompatibility Zeldox perorální suspenzi není vhodné před podáním rozpouštět nebo mísit s jídlem nebo nápoji. 6.3 Doba použitelnosti 3 roky v neotevřeném balení 2 měsíce po prvním otevření 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 6.5 Druh obalu a obsah balení Bílá HDPE lahvička (60 ml nebo 240 ml), bílý PP dětský bezpečnostní uzávěr s LDPE vložkou, PP stříkačka pro perorální podání (2 nebo 8 ml) a PE stlačitelný nástavec na lahvičku (2 ml stříkačka je kalibrovaná po 0,25 ml – 2,5 mg přírůstcích, 8 ml stříkačka je kalibrovaná po 1,0 ml – 10 mg přírůstcích). Velikost balení: 60 ml, 240 ml Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Pfizer, spol. s r.o. Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5 Česká republika

13

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 68/156/06-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 26.4.2006 / 12.9.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 12.9.2012


nahoru

Informace na obalu

1

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ OBAL/KRABIČKA VNITŘNÍ OBAL/LAHVIČKA 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ZELDOX 10mg/ml perorální suspenze ziprasidoni hydrochloridum monohydricum 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Jeden mililitr suspenze obsahuje ziprasidoni hydrochloridum monohydricum 11,33 mg, což odpovídá ziprasidonum 10 mg. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje metylhparaben, propylparaben. Další viz příbalová informace. 4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

60 ml (240 ml) perorální suspenze 5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do: 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Spotřebujte do 2 měsíců po otevření. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

2

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci: Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, Praha 5, Česká republika 12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg.číslo: 68/156/06-C 13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže: 14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím řádně protřepejte. Používejte pouze perorální stříkačku dodanou v balení. Nemíchejte s jídlem nebo nápoji. 16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Zeldox 10 mg/ml (pouze na vnějším obalu)

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.