Zaldiar

Kód 0017923 ( )
Registrační číslo 65/ 237/02-C
Název ZALDIAR
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace Grünenthal GmbH, Aachen, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0017924 POR TBL FLM 10 Potahovaná tableta, Perorální podání
0017923 POR TBL FLM 2 Potahovaná tableta, Perorální podání
0017925 POR TBL FLM 20 Potahovaná tableta, Perorální podání
0017926 POR TBL FLM 30 Potahovaná tableta, Perorální podání
0017927 POR TBL FLM 40 Potahovaná tableta, Perorální podání
0017928 POR TBL FLM 50 Potahovaná tableta, Perorální podání
0017929 POR TBL FLM 60 Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ZALDIAR

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls180024/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

ZALDIAR

37,5 mg/325 mg

potahované tablety

Tramadoli hydrochloridum/paracetamolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Máte-li, případně další otázky zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. - Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. - Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jaýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety užívat

3.

Jak se přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety uchovávat

6. Další informace 1.

CO JE PŘÍPRAVEK ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety je složený ze dvou léčivých látek proti bolesti, tramadolu a paracetamolu, které působí společně a odstraňují bolest. Přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety je určen k léčbě střední až těžké bolesti když lékař doporučí kombinaci tramadolu a paracetamolu jako vhodnou. ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety je určen k léčbě bolesti pouze u dospělých a mladistvých starších 12 let. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK

ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety UŽÍVAT Neužívejte přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety: - jestliže jste měli alergickou reakci (např. kožní vyrážku, otok tváře, pískavé dýchání nebo potíže

s dechem) po užití tramadolu nebo paracetamolu nebo po jakékoli pomocné látce obsažené v přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety;

- při akutní otravě alkoholem, léky na spaní, léky proti bolesti nebo jinými psychotropními léky (léky ovlivňující náladu a emoce);

- jestliže užíváte inhibitory MAO (určité léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby)

nebo jste je užíval(a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety;

- trpíte-li závažnou poruchou jater; - trpíte-li epilepsií, která není dostatečně léčbou zvládána. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety je zapotřebí Jestliže - užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol; - máte jaterní problémy nebo onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou. To může být příznakem žloutenky nebo problémů se žlučovými cestami; - když máte potíže s ledvinami; - máte těžké potíže při dýchání, např. astma nebo závažné plicní problémy; - máte epilepsii nebo jste již měl/a záchvaty nebo křeče; - jste v nedávné době utrpěl(a) úraz hlavy, šok nebo úporné bolesti hlavy spojené se zvracením; - jste závislý(á) na nějakých lécích, včetně léků proti bolesti, např. morfínu; - užíváte jiné léky proti bolesti, které obsahují buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin; - máte dostat anestetika (léky k místnímu nebo celkovému znecitlivění např. při chirurgickém

zákroku). Řekněte svému lékaři nebo stomatologovi, že užíváte přípravek ZALDIAR.

Jestliže se Vás týká nebo v minulosti týkal kterýkoli z výše uvedených bodů, v době kdy jste užíval(a) přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety, ujistěte se, že Váš lékař o tom ví. On pak rozhodne, zda byste měl(a) v užívání pokračovat. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky: Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Důležité: Tento léčivý přípravek obsahuje paracetamol a tramadol. Seznamte svého lékaře s tím, že užíváte jakýkoli jiný lék obsahující paracetamol nebo tramadol, abyste nepřekročil(a) maximální denní dávku. Nesmíte užívat přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety spolu s inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) (viz oddíl „Neužívejte přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety“). Nedoporučuje se užívání přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety s následujícími látkami: - karbamazepinem (běžně užívaný k léčbě epilepsie nebo některých typů bolesti, jako jsou těžké

záchvaty bolesti lícního nervu).

- buprenorfinem, nalbufinem nebo pentazocinem (léky proti bolesti opioidního typu). Jejich účinek na

odstranění bolesti může být snížen.

Riziko vyššího výskytu nežádoucích účinků je zvýšeno při současném užívání:

- triptanů (léky na migrénu) nebo selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, „SSRI“

(určité léky na depresi). Jestliže se u Vás objeví zmatenost, únava, horečka, pocení, nekoordinované pohyby končetin nebo očí, mimovolné svalové záškuby nebo průjem, navštivte svého lékaře.

- Anxiolytika (léky proti úzkosti), prášky na spaní, jiná analgetika, jako je morfin a kodein (také se

užívá proti kašli), baklofen (na uvolnění svalů), léky na snížení krevního tlaku, antidepresiva nebo

léky na alergie. Můžete se cítit ospale nebo Vám může být na omdlení. Jestliže se tyto pocity objeví, sdělte to svému lékaři.

- antidepresiva, anestetika, neuroleptika (léky působící na stav mysli) nebo bupropion (pomáhá

v odvykání kouření). Může se zvýšit riziko záchvatů. Váš lékař Vám řekne, zda je přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety pro Vás vhodný.

- warfarin nebo fenprokumon ( k ředění krve). Účinnost těchto léků může být změněna a může se

objevit krvácení. Jakékoli prodloužené nebo neočekávané krvácení by mělo být okamžitě hlášeno lékaři.

Účinnost přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety může být také změněna při současném užívání

- metoklopramidu, domperidonu nebo ondansetronu (léky používané proti nucení na zvracení a

zvracení),

- kolestyraminu (lék snižující cholesterol v krvi), - ketokonazolu nebo erytromycinu (léky proti infekci).

Váš lékař Vám řekne, užívání kterého léku je bezpečné s užíváním přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety .

Užívání přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety s jídlem a pitím Po přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety se můžete cítit otupělý(á). Po požití alkoholu můžete cítit výraznější otupělost, proto je nejvhodnější vyvarovat se pití alkoholu po dobu užívání přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety.

Těhotenství a kojení Jelikož přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety obsahuje tramadol, neměl by se v těhotenství užívat. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem před tím, než budete užívat nějaké další léky. Malé množství tramadolu přechází do mateřského mléka. Proto by se tento lék neměl užívat během kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety může způsobit, že se cítíte otupěle, a to může mít vliv na schopnost bezpečně řídit a obsluhovat stroje. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety byste měl(a) užívat co nekratší dobu. Užívání u dětí mladších 12-ti let není doporučeno. Neurčí-li lékař jinak, obvyklá počáteční dávka pro dospělé a mladistvé nad 12 let jsou 2 tablety. V případě potřeby, je-li to doporučeno Vaším lékařem, je možné užít další dávky. Nejkratší doba mezi dávkami musí být nejméně 6 hodin.

Za den užijte maximálně 8 tablet přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety. Neužívejte přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety častěji, než Vám řekne lékař. Váš lékař může prodloužit dávkovací interval - jste-li starší než 75 let - máte problémy s ledvinami - máte problémy s játry.

Způsob podání Tablety jsou pro perorální podání (tj.užívají se ústy). Polykejte tablety celé s dostatečným množstvím tekutiny. Tablety se nesmí lámat nebo žvýkat.

Když si myslíte, že účinek přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety je příliš silný ( jestliže se cítíte velmi otupělý/á nebo máte potíže s dýcháním) nebo příliš slabý (nedostatečně tlumí bolest), poraďte se se svým lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety, než jste měl(a): V takovém případě kontaktujte okamžitě svého lékaře, i když se cítíte dobře. Existuje riziko poškození jater, které se může projevit později.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety: Pokud jste si zapomněli vzít tabletu, pravděpodobně se bolest vrátí. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) zapomenutou dávku, ale pokračujte v užívání tablet jako předtím. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety: Obecně se po ukončení léčby přípravkem ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety neobjeví žádné příznaky z vysazení. Avšak, ve vzácných případech, lidé, kteří nějakou dobu užívali tramadol, se mohou po jeho náhlém vysazení cítit nesví (viz „Možné nežádoucí účinky“). Jestliže jste přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety nějakou dobu užívali, měli byste seznámit lékaře s úmyslem přerušit léčbu, protože se mohl u Vás vyvinout návyk. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Velmi časté: vyskytují se u více než u 1 z 10 léčených osob; - nauzea (pocity na zvracení) - ospalost, závratě

Časté: vyskytují se méně než u 1 z 10, ale více než u 1 ze 100 léčených osob; - zvracení, zažívací problémy (zácpa, plynatost, průjem), bolesti žaludku, sucho v ústech, - svědění, pocení, - bolesti hlavy, třesavka, - zmatenost, poruchy spánku, změny nálady (úzkost, nervozita, pocit povznesené nálady.

Méně časté: vyskytují se méně než u 1 ze 100, ale více než u 1 z 1 000 léčených osob;

- zvýšení tepu nebo krevního tlaku, poruchy srdečního tepu nebo rytmu, - potíže nebo bolesti při močení - kožní reakce (např. vyrážka, kopřivka) - brnění, necitlivost, mravenčení v končetinách, zvonění v uších, mimovolní svalové záškuby - deprese, noční můry, halucinace (sluchové, zrakové vjemy nebo pocity, které ve skutečnosti

neexistují), výpadky paměti,

- polykací potíže, krev ve stolici, - třesavka, návaly, bolesti na hrudi, - potíže s dýcháním. Vzácné: vyskytují se méně než u 1 z 1 000, ale více než u 1 z 10 000 léčených osob; - záchvaty, potíže s koordinací pohybů, - závislost

- rozmazané vidění. Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány v průběhu léčby přípravky, které obsahovaly buď pouze tramadol nebo paracetamol. Nicméně byste měli informovat svého lékaře, pokud by se u Vás projevily v průběhu léčby přípravkem ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety následující obtíže: • pocity na omdlení při vstávání z polohy vleže nebo vsedě, pomalou srdeční akci, mdloby, změny chuti k jídlu, svalovou slabost, pomalejší nebo mělčí dýchání, změny nálady, změny aktivity, změny vnímání, zhoršení astmatu. • v některých vzácných případech kožní vyrážky, svědčící o alergické reakci, se může rozvinout náhlý otok obličeje a krku, dýchací potíže nebo pokles krevního tlaku a mdloby. Přihodí-li se Vám to, okamžitě přerušte léčbu a navštivte neodkladně lékaře. Přípravek už nesmíte znovu užít. Ve vzácných případech, při užívání přípravků typu tramadolu se můžete stát na léku závislý(á), což způsobuje obtíže s ukončením užívání. Ve vzácných případech lidé, kteří po nějakou dobu užívali tramadol, se mohou po náhlém přerušení léčby cítit nesví. Mohou se cítit rozrušení, úzkostní, nervózní a roztřesení. Mohou být hyperaktivní, mít potíže se spaním a žaludeční a střevní potíže. U velmi malého počtu se mohou dostavit záchvaty paniky, halucinace, neobvyklé vnímání pocitů, brnění, znecitlivění, pískot v uších (tinnitus). Jestliže se po přerušení léčby u Vás některý z příznaků objeví, poraďte se se svým lékařem. Ve výjimečných případech mohou krevní testy odhalit jisté abnormality, např. nízký počet krevních destiček, což může vést ke krvácení z nosu nebo dásní. Užívání přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety spolu s přípravky na ředění krve ( např. fenprokumon, warfarin) může zvýšit riziko krvácení. Jakékoli déletrvající nebo neočekávané krvácení by mělo být okamžitě ohlášeno lékaři. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce nebo na okraji blistru (datum uvedené za zkratkou EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety obsahuje - Léčivými látkami jsou tramadoli hydrochloridum a paracetamolum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 37,5 mg tramadoli hydrochloridum a 325 mg paracetamolum.

- Pomocnými látkami jsou Jádro tablety: celulosový prášek, předbobtnalý škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, kukuřičný škrob, magnesium-stearát. Potahová soustava OPADRY YS-1-6382 G žlutá: hypromelosa 29108/3 a hypromelosa 2910/6, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172), polysorbát 80, karnaubský vosk. Jak přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety vypadá a co obsahuje toto balení Světle žluté podlouhlé potahované bikonvexní tablety, na jedné straně vyraženo logo společnosti Grünenthal, na druhé straně T5, přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety jsou baleny v blistrech. Přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety je dodáván v krabičkách se 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60 tabletami. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Grünenthal GmbH, Aachen, Německo Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Rakousko

Zaldiar

Tilalgin

Belgie

Zaldiar

Pontalsic

Česká rep.

Zaldiar

Estonsko

Zaldiar

Francie

Zaldiar

Ixprim

Německo

Zaldiar

Tilalgin

Island

Zaldiar

Tilalgin

Lotyšsko

Zaldiar

Lucembursko

Zaldiar

Pontalsic

Nizozemsko

Tilalgin

Zaldiar

Polsko

Zaldiar

Portugalsko

Tilalgin

Zaldiar

Slovenská rep.

Zaldiar

Slovinsko

Zaldiar

Španělsko

Zaldiar

Pazital

Pontalsic

Velká Británie

Tramacet

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 5.9.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls180024/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje tramadoli hydrochloridum 37,5 mg a paracetamolum 325 mg. Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3. LÉKOVÁ FORMA Potahovaná tableta. Popis přípravku: světle žluté podlouhlé potahované bikonvexní tablety, na jedné straně vyraženo logo společnosti Grünenthal, na druhé straně T5. 4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety je určen k symptomatické léčbě bolestí střední až silné intenzity. Použití přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety by mělo být vyhrazeno pro pacienty, u nichž léčba bolesti střední až silné intenzity vyžaduje kombinaci paracetamolu s tramadolem (viz také bod 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí a mladiství (12 let a starší). Použití přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety by mělo být vyhrazeno pro pacienty, u nichž léčba bolesti střední až silné intenzity vyžaduje kombinaci paracetamolu s tramadolem. Dávka by měla být upravena individuálně podle intenzity bolesti a odezvy pacienta. Doporučená počáteční dávka je 2 tablety přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety. Pokud je to nutné, lze podat další dávky až do maxima 8 tablet (odpovídá 300 mg tramadolu a 2600 mg paracetamolu) za den. Interval mezi jednotlivými dávkami by neměl být kratší než 6 hodin. Přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety by neměl být za žádných okolností podáván déle, než je bezpodmínečně nutné (viz také bod 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití). Je-li vzhledem k charakteru nebo závažnosti choroby nutné opakované podávání nebo dlouhodobá léčba, měl by být pacient pečlivě a pravidelně monitorován (je-li to možné, i s přestávkou v léčbě), aby bylo možné posoudit, zda pokračování v léčbě je nezbytné. Děti: Bezpečnost a účinnost léčby přípravkem ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety nebyla u dětí mladších 12 let stanovena. U této skupiny populace není proto léčba doporučena.

Starší pacienti: Může být podána normální dávka, ačkoli u zdravých dobrovolníků nad 75 let po perorálním podání tramadolu bylo zaznamenáno prodloužení eliminačního poločasu o 17%. U pacientů starších než 75 let je doporučeno, aby interval mezi dávkami, kvůli přítomnosti tramadolu, nebyl kratší než 6 hodin. Renální insuficience Kvůli přítomnosti tramadolu není doporučeno použití přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety u pacientů s těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu <10 ml/min). V případech středně těžké renální insuficience (clearance kreatininu mezi 10-30 ml/min), měl by být prodloužen interval mezi dávkami na 12 hodin. Jelikož eliminace tramadolu hemodialýzou nebo hemofiltrací je velmi pomalá, není obvykle nutné k udržení analgetického účinku podávat po dialýze další dávku. Jaterní insuficience Přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety by neměl být podáván pacientům s těžkou jaterní insuficiencí (viz bod 4.3). V případech lehčí jaterní insuficience je nutné pečlivě zvážit prodloužení dávkovacího intervalu (viz bod 4.4). Způsob podání: Perorální podání. Tablety se musí polykat celé s dostatečným množstvím tekutiny. Tablety se nesmějí kousat ani drtit.

4.3 Kontraindikace -

Hypersenzitivita na tramadol, paracetamol nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku (viz

6.1 Seznam pomocných látek), -

akutní intoxikace alkoholem, hypnotiky, centrálně působícími analgetiky, opioidy nebo psychotropními látkami,

-

přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety by neměl být podáván pacientům, kteří současně užívají inhibitory MAO nebo během 2 týdnů po jejich vysazení (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce),

-

závažné poškození jater,

-

epilepsie, která není zvládnuta léčbou (viz bod 4.4 Zvláštní upozornění)

.

4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití

Upozornění -

Dospělí a mladiství starší 12 let. Maximální dávka 8 tablet přípravku

ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety by neměla být překročena. Aby se předešlo neúmyslnému předávkování, měl by být pacient poučen o tom, že nemá překročit doporučené dávky, a rovněž aby současně neužíval jakýkoli jiný paracetamol (včetně volně prodejného) nebo přípravky obsahující tramadol bez konzultace s lékařem. -

Při těžké renální insuficienci (clearance kreatininu <10 ml/min) se přípravek

ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety nedoporučuje. -

U pacientů s těžkou jaterní poruchou by přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované

tablety neměl být užíván (viz 4.3). Rizika předávkování paracetamolem jsou vyšší u pacientů s necirhotickým poškozením jater vyvolaným alkoholem. V lehčích případech je třeba pečlivě zvážit prodloužení dávkovacího intervalu. - Přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety se nedoporučuje při těžké respirační insuficienci. - Tramadol není vhodný k substituční léčbě pacientů závislých na opiodech. Tramadol je sice agonistou opioidů, ale nepotlačuje abstinenční příznaky z vysazení morfinu. -

Byly hlášeny křeče u pacientů, léčených tramadolem, kteří jsou náchylní ke křečím, nebo při

užívání jiných léků, snižujících práh ke vzniku křečí, zvláště inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu, tricyklických antidepresiv, antipsychotik, centrálně působících analgetik nebo lokálních anestetik. Léčení epileptici nebo pacienti se sklonem ke křečím by neměli být

přípravkem ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety léčeni, pokud to není nezbytně nutné. Křeče byly popsány u pacientů užívajících tramadol v doporučených dávkách. Riziko se může zvýšit, překročí-li dávky tramadolu doporučenou horní hranici dávky.

-

Současné podávání agonistů-antagonistů opioidů (nalbufin, buprenorfin, pentazocin)

se nedoporučuje (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce). Zvláštní opatření pro použití Opatrnost vyžaduje podání přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety pacientům závislým na opioidech nebo pacientům s kraniálním traumatem, pacientům náchylným ke křečím, s poruchami žlučového traktu, v šokovém stavu, s poruchou stavu vědomí neznámého původu, periferními či centrálními respiračními poruchami nebo se zvýšeným intrakraniálním tlakem. Předávkování paracetamolem může u některých pacientů vést k toxickému poškození jater. Tramadol může i v terapeutických dávkách vyvolat po vysazení abstinenční příznaky. Vzácně byly hlášeny případy závislosti a zneužívání. Mohou se objevit abstinenční příznaky, podobné těm, které byly zaznamenány při odnětí opiátů (viz bod 4.8). V jedné studii podání tramadolu během celkové anestezie enfluranem a oxidem dusným vedlo ke zvýšenému vybavování si průběhu operace. Dokud nebudou dostupné další informace, je nutné se vystříhat podání tramadolu během povrchní anestézie.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Současné podávání je kontraindikováno s:

Neselektivními inhibitory MAO

Riziko vzniku serotoninového syndromu: průjem, tachykardie, pocení, třes, poruchy vědomí, dokonce až kóma.

Selektivními inhibitory MAO –A

Extrapolováno z neselektivních inhibitorů MAO Riziko vzniku serotoninového syndromu: průjem, tachykardie, pocení, třes, zmatenost, dokonce až kóma.

Selektivními inhibitory MAO-B

Centrální excitace vzbuzující dojem serotoninového syndromu: průjem, tachykardie, pocení, třes, zmatenost, dokonce až kóma.

V případě léčby inhibitory MAO je nutné posunout začátek léčby tramadolem o dva týdny. Nedoporučuje se současné užívání s:

Alkoholem

Alkohol zvyšuje sedativní efekt opioidních analgetik. Poruchy pozornosti mohou být nebezpečné při řízení motorových vozidel či obsluze strojů. Je nutné se vyhnout alkoholickým nápojům a lékům obsahujícím alkohol.

Karbamazepinem a jinými induktory enzymů

Riziko snížené účinnosti a kratší doby působení způsobené poklesem plazmatických koncentrací tramadolu.

Agonisty-antagonisty opioidů (buprenorfín, nalbufín, pentazocin)

Redukce analgetického efektu kompetitivní blokádou receptorů s rizikem rozvoje abstinenčních příznaků.

Současné užívání, které je nutné zvážit:

Byly hlášeny izolované případy serotoninového syndromu v časové souvislosti s podáním

terapeutických dávek tramadolu v kombinaci s podáním jiných serotoninergních látek, jako jsou selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a triptany. Známkami serotoninového syndromu může např. být zmatenost, agitace, horečka, pocení, ataxie, hyperreflexie, myoklonus a průjem.

Ostatní deriváty opiodů (včetně antitusik a léků k substituční terapii) benzodiazepiny a

barbituráty. Zvyšují riziko respirační deprese, která může být v případě předávkování fatální.

Ostatní látky působící tlumivě na CNS, jako jsou deriváty opioidů (včetně antitusik a léků

k substituční terapii), barbituráty, benzodiazepiny, ostatní anxiolytika, hypnotika, sedativní antidepresiva, sedativní antihistaminika, neuroleptika, centrálně působící antihypertenzíva, talidomid a baklofen.

Tyto léky mohou prohloubit centrální útlum. Poruchy bdělosti mohou být nebezpečné při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů.

Je-li přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety podáván současně s látkami

warfarinového typu, jsou vhodná pravidelná vyšetření protrombinového času z důvodu jeho možného prodloužení.

Jiné léky, známé jako inhibitory CYP3A4, jako je ketokonazol a erytromycin, mohou

inhibovat metabolizmus tramadolu (N-demetylaci) a také pravděpodobně metabolizmus aktivních O-demetylovaných metabolitů. Klinický význam této interakce nebyl zkoumán.

Léky snižující práh pohotovosti ke křečím, jako bupropion, antidepresiva na bázi inhibitorů

zpětného vychytávání serotoninu, tricyklická antidepresiva a neuroleptika. Současné podávání těchto léků s tramadolem může zvyšovat riziko vzniku křečí. Rychlost absorpce paracetamolu může být zvýšena metoklopramidem nebo domperidonem a absorpci snižuje kolestyramin. V omezeném množství studií zvyšovalo pre- a pooperační podání antiemetika 5-HT3 antagonisty ondansteronu potřebu tramadolu u pacientů s pooperační bolestí.

4.6 Těhotenství a kojení Těhotenství: Jelikož přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety je fixní kombinací léčivých látek obsahující tramadol, neměl by být během těhotenství podáván.

Informace vztahující se k paracetamolu:

Epidemiologické studie na těhotných ženách neprokázaly škodlivé účinky způsobené paracetamolem užívaným v doporučených dávkách.

Informace vztahující se k tramadolu:

Tramadol by se neměl během těhotenství užívat, protože dostupná data nejsou dostatečná k vyhodnocení bezpečnosti užití u těhotných žen. Tramadol podaný před nebo během porodu neovlivňuje kontraktilitu dělohy. U novorozenců může vyvolat změny v dechové frekvenci, jež však obvykle nejsou klinicky významné. Dlouhodobé užívání během těhotenství může u novorozenců po porodu v důsledku vzniku návyku vést k příznakům z vysazení.

Kojení: Jelikož přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety je fixní kombinací léčivých látek obsahující tramadol, neměl by být užíván během kojení.

Informace vztahující se k paracetamolu:

Paracetamol je vylučován do mateřského mléka, ale v klinicky nevýznamném množství. Dostupná publikovaná data nejsou důvodem ke kontraindikaci užívání léků obsahujících jedinou léčivou látku, paracetamol, v době kojení.

Informace vztahující se k tramadolu

Tramadol a jeho metabolity jsou v malém množství přítomny v mateřském mléce. Během laktace může novorozenec přijmout přibližně 0,1% dávky podané matce. Tramadol by neměl být během kojení užíván.

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Tramadol může způsobit ospalost nebo závratě, které mohou být zhoršeny vlivem alkoholu nebo jinými centrálními depresanty. Pokud tyto účinky vyvolává, pacient nesmí řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8 Nežádoucí účinky Nejčastější nežádoucí účinky, vyskytující se u více než 10% pacientů v klinických studiích s kombinací paracetamol/tramadol jsou: nauzea, závratě a spavost. Kardiovaskulární poruchy: Méně časté (0,1 - 1%): hypertenze, palpitace, tachykardie a arytmie Poruchy nervového systému: Velmi časté (> 10%): závratě, spavost. Časté (1-10%): bolesti hlavy, třes Méně časté (0,1 - 1%): mimovolné svalové kontrakce, parestézie, tinnitus Vzácné (> 0,01 - < 0,1%): ataxie, křeče. Psychiatrické poruchy: Časté (1-10%): zmatenost, změny nálady (úzkost, nervozita, euforie), poruchy spánku Méně časté (0,1 - 1%): deprese, halucinace, noční děsy, amnézie Vzácné (> 0,01 - < 0.1%): vznik závislosti. Postmarketingové sledování: Velmi vzácné (< 0,01%): abúzus Poruchy zraku: Vzácné (> 0,01 - < 0,1%): rozmazané vidění. Respirační poruchy: Méně časté (0,1 - 1%): dyspnoe. Gastrointestinální poruchy: Velmi časté (> 10%): nauzea Časté (1-10%): zvracení, zácpa, sucho v ústech, průjem, bolesti břicha, dyspepsie, plynatost Méně časté (0,1 - 1%): dysfagie, meléna. Poruchy jater a žlučových cest: Méně časté (0,1 - 1%): vzestup jaterních transamináz.

Poruchy kůže a podkoží: Časté (1-10%): pocení, pruritus Méně časté (0,1 - 1%): kožní reakce (např. rash, urtika). Poruchy močového systému: Méně časté (0,1 - 1%): albuminurie, poruchy močení (dysurie, retence moči). Celkové a jinde nezařazené poruchy: Méně časté (0,1 - 1%): třesavka, návaly horka, bolesti na hrudi. Ačkoli nebyly popsány v průběhu klinických studií, nelze vyloučit výskyt následujících nežádoucích účinků, které jsou spojeny s podáním tramadolu nebo paracetamolu izolovaně. TRAMADOL:

Ortostatická hypotenze, bradykardie, kolaps. V postmarketingových studiích tramadolu bylo ve vzácných případech zaznamenáno ovlivnění

účinku warfarinu, včetně prodloužení protrombinového času.

Vzácně (> 0,01 - < 0.1%): alergické reakce s respiračními příznaky (např. dušnost,

bronchospazmus, sípavé dýchání, angioneurotický edém) a anafylaxe.

Vzácně (> 0,01 - < 0.1%) : změny chuti k jídlu, svalová slabost a respirační deprese. Po podávání tramadolu se mohou objevit také nežádoucí účinky na psychiku, jejichž intenzita a

povaha mohou být u jednotlivých pacientů rozdílné (závisejí na osobnosti a době trvání léčby). Ty zahrnují změny nálady (obvykle euforie, někdy dysforie), změny v aktivitě (obvykle snížení aktivity, občas zvýšení), změny poznávacích a smyslových funkcí (např. rozhodovací schopnost, poruchy vnímání).

Byla popsána exacerbace astmatu, ačkoli kauzální vztah nebyl stanoven. Mohou se objevit abstinenční příznaky podobné těm, které jsou popsány po přerušení užívání

opiátů, jako jsou: agitace, úzkost, nervozita, nespavost, hyperkineze, třes a gastrointestinální příznaky. Další příznaky, které byly velmi vzácně pozorovány po náhlém přerušení podávání tramadol hydrochloridu, byly: panické záchvaty, těžké úzkostné stavy, halucinace, parestézie, tinnitus a neobvyklé CNS příznaky.

PARACETAMOL:

Nežádoucí účinky vyvolané paracetamolem jsou vzácné, ačkoli se může objevit přecitlivělost

včetně kožních vyrážek. Byly popsány případy krevní dyskrázie včetně trombocytopenie a agranulocytózy, ale kauzální vztah k paracetamolu nebyl ve všech případech prokázán.

Existuje několik hlášení, která naznačila možnost vzniku hypotrombobinémie při současném

podávání s látkami typu warfarinu. V jiných studiích protrombinový čas nebyl změněn.

4.9 Předávkování Přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety obsahuje fixní kombinaci léčivých látek. V případě předávkování se mohou objevit známky a příznaky toxicity tramadolu nebo paracetamolu nebo obou těchto léčivých látek. Příznaky spojené s předávkováním tramadolem: V zásadě lze očekávat v případě intoxikace tramadolem příznaky podobné těm, které způsobují ostatní centrálně působící analgetika (opioidy). Mezi ně patří především mióza, zvracení, kardiovaskulární kolaps, poruchy vědomí až kóma, křeče a respirační deprese , která může vyústit až v zástavu dýchání. Příznaky spojené s předávkováním paracetamolem: Riziko intoxikace hrozí hlavně u malých dětí. V průběhu prvních 24 hodin jsou příznaky předávkování paracetamolem: bledost, nauzea, zvracení, nechutenství a bolesti břicha. Poškození jater se může objevit za 12-48 hodin po podání. Mohou se objevit abnormality metabolizmu glukosy a metabolická

acidóza. V případě masivního předávkování, selhání jater může vést k rozvoji encefalopatie, komatu a smrti. Akutní selhání ledvin s akutní tubulární nekrózou se může rozvinout dokonce i v případě chybění těžkého jaterního poškození. Byly popsány případy arytmií a pankreatitidy. Poškození jater je u dospělých možné po požití 7,5 – 10 g nebo většího množství paracetamolu. Předpokládá se irreverzibilní vazba nadměrného množství toxických metabolitů (normálně odbourávaných glutathionem, je-li paracetamol užíván v normálních dávkách), na jaterní tkáň. Záchranná léčba: -

Okamžitý převoz na specializované oddělení.

-

Udržování respiračních a oběhových funkcí.

-

Před zahájením léčby je nutné co nejdříve odebrat krev ke stanovení plazmatické koncentrace

paracetamolu a tramadolu a vyšetření jaterních testů. -

Jaterní testy je nutné provést okamžitě po předávkování a opakovat po 24 hodinách. Obvykle

dochází ke zvýšení hladiny jaterních enzymů (ALT, AST), které se normalizují po jednom až dvou týdnech.

-

Je nutné vyprázdnit žaludek vyvoláním zvracení (je-li pacient při vědomí) nebo výplachem

žaludku.

-

Podpůrná opatření, jako je zajištění volně průchodných dýchacích cest a udržování kardiovaskulárních funkcí; v případě útlumu dýchání by se měl použít naloxon; při křečích podat diazepam

-

Odstranění tramadolu ze séra hemodialýzou nebo hemofiltrací je minimální. Proto léčba akutní intoxikace přípravkem ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety pomocí hemodialýzy nebo hemofiltrace není k detoxikaci vhodná.

K zvládnutí předávkování paracetamolem je základním předpokladem okamžitá léčba. I v případě, kdy nejsou přítomny klinicky signifikantní časné příznaky, pacient musí být co nejrychleji dopraven do nemocnice k zajištění okamžité lékařské péče.a u každého dospělého či mladistvého, který požil v průběhu posledních 4 hodin 7,5 nebo více gramů paracetamolu nebo u kteréhokoli dítěte, které požilo ≥ 150 mg/kg paracetamolu v posledních 4 hodinách, musí být proveden výplach žaludku. Koncentrace paracetamolu by měla být změřena za více než 4 hodiny od předávkování, aby bylo možné vyhodnotit riziko rozvoje poškození jater (za použití nomogramu pro předávkování paracetamolem). Perorální podání methioninu nebo i.v. podání N-acetyl cysteinu (NAC), pro svůj příznivý efekt při podání do 48 hodin od předávkování se ukázaly být nezbytné. I.V. podání NAC je účinnější, podá-li se do 8 hodin od předávkování, ale N-acetyl cystein se musí podat i v případě, že léčba začne později než za 8 hodin, a podávání musí pokračovat po celou dobu léčby. Léčba N-acetyl cysteinem musí být zahájena okamžitě při podezření na masivní předávkování. Musí být rovněž dostupná podpůrná opatření. Bez ohledu na množství požitého paracetamolu musí být perorální nebo i.v. léčba antidotem paracetamolu – N-acetyl cysteinem - zahájena co nejdříve, nejlépe v průběhu 8 hodin od předávkování. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: analgetika-anodyna, tramadol v kombinaci ATC kód: N02AX52 ANALGETIKA Tramadol je centrálně působící opioidní analgetikum. Tramadol je čistý neselektivní agonista µ, δ a κ opioidových receptorů, s vyšší afinitou k receptorům µ. Jiné mechanizmy, které přispívají k jeho analgetickému účinku, jsou inhibice zpětného vychytávání noradrenalinu v neuronech a posílení uvolňování serotoninu. Tramadol má také antitusický efekt. Na rozdíl od morfinu nemá žádný tlumivý účinek na respiraci v širokém rozpětí terapeutických dávek. Stejně tak nemění gastrointestinální

motilitu. Kardiovaskulární účinky jsou obecně slabé. Účinnost tramadolu se uvádí mezi 1/10 a 1/6 účinku morfinu. Přesný mechanizmus analgetických vlastností paracetamolu není znám pravděpodobně zahrnuje účinky centrální a periferní. Přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety je zařazen podle hodnocení WHO mezi analgetika II. stupně a měl by se užívat podle doporučení lékaře.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti Tramadol je aplikován ve formě racemické směsi a obě formy tramadolu [+] a [-] i jeho metabolitu M1 jsou prokazatelné v krvi. Ačkoli se tramadol po aplikaci rychle vstřebává, jeho absorpce je pomalejší (a jeho biologický poločas delší) než u paracetamolu. Po jednorázovém perorálním podání tablety tramadol/paracetamol (37,5 mg/325 mg) jsou maximální plazmatické koncentrace 64,3/55,5 ng/ml [(+) – tramadol /(-) – tramadol] a 4,2µg/ml (paracetamol) dosaženy za 1,8 hodiny

[(+)-tramadol/(-)-tramadol], respektive za 0,9 hodiny (paracetamol).

Střední eliminační poločasy t1/2 jsou 5,1 / 4,7 hodin [(+) – tramadol /(-) – tramadol] a 2,5 hodiny

(paracetamol). Ve farmakokinetických studiích s jednorázovým i opakovaným perorálním podáním přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety zdravým dobrovolníkům nebyly pozorovány žádné signifikantní změny kinetických parametrů jednotlivých léčivých látek ve srovnání s použitím léčivých látek samostatně. Absorpce: Po perorálním podání se racemický tramadol rychle a téměř úplně vstřebá. Střední absolutní biologická dostupnost jednotlivé dávky 100 mg je přibližně 75%. Při opakovaném podání biologická dostupnost stoupá a dosahuje přibližně 90%. Po podání přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety je perorální absorpce paracetamolu rychlá a téměř úplná a odehrává se převážně v tenkém střevě. Maximální plazmatické koncentrace paracetamolu je dosaženo během 1 hodiny a není ovlivněna současným podáním tramadolu. Perorální podání přípravku ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety současně s jídlem neovlivňuje signifikantně maximální plazmatickou koncentraci nebo rozsah absorpce ani tramadolu, ani paracetamolu, tudíž přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety může být podáván nezávisle na jídle. Distribuce: Tramadol má vysokou tkáňovou afinitu (Vd,β = 203 ± 40 litrů). Na proteiny plazmy se váže asi 20%. Zdá se, že paracetamol je široce distribuován do tkání s výjimkou tkáně tukové. Jeho distribuční objem je přibližně 0,9 l/kg. Relativně malá část (přibližně 20%) paracetamolu je vázána na bílkoviny plazmy. Metabolizmus: Tramadol je po perorálním podání extenzivně metabolizován. Přibližně 30% dávky je v nezměněném stavu vyloučeno močí, zatímco 60% se vylučuje ve formě metabolitů. Tramadol je metabolizován O-demetylací (katalyzátorem je enzym CYP2D6) na M1 metabolity, a N-demetylací (katalyzátor je enzym CYP3A) na M2 metabolity. M1 je poté metabolizován N-demetylací a konjugací s glukuronovou kyselinou. Eliminační poločas metabolitu M1 je 7 hodin. Metabolit M1 má analgetické vlastnosti, které jsou silnější než u původního léku. Plazmatické

koncentrace metabolitu M1 jsou několikrát nižší než koncentrace tramadolu a jejich podíl na klinickém účinku se pravděpodobně opakovaným podáním nemění. Paracetamol je metabolizován hlavně v játrech prostřednictvím dvou základních jaterních metabolických cest: glukuronidací a konjugací se sulfátem. Posledně jmenovaná může být rychle saturována při dávkách překračujících terapeutické. Malá část (méně než 4%) je metabolizována cytochromem P450 na aktivní metabolit (N-acetyl benzochinamid), který je za normálních podmínek rychle detoxikován glutathionem a vyloučen do moči po konjugaci s cysteinem a merkaptopurinovou kyselinou. Avšak v případě masivního předávkování je množství tohoto metabolitu zvýšeno. Eliminace: Tramadol a jeho metabolity jsou vylučovány převážně ledvinami. Poločas paracetamolu je u dospělých přibližně 2-3 hodiny. Kratší je u dětí a lehce prodloužený u novorozenců a u pacientů s cirhózou. Hlavním mechanismem vylučování paracetamolu je tvorba glukuronidových a sulfátových konjugátů, která závisí na výši dávky. Méně než 9% paracetamolu je vyloučeno v nezměněné formě močí. Při renální insuficienci je poločas obou složek prodloužen.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti K vyhodnocení karcinogenních a mutagenních účinků a vlivu na fertilitu nebyly pro fixní kombinaci (tramadol/paracetamol) provedeny žádné specifické preklinické studie. U mláďat potkanů, kterým byla perorálně podávána fixní kombinace tramadol/paracetamol nebyly zaznamenány žádné teratogenní účinky vztahující se k přípravku. Kombinace tramadol/paracetamol byla u potkanů při dávce toxické pro samici (50/434mg/kg tramadol/paracetamol), tj. 8,3 násobku maximální dávky u člověka toxická pro embryo a plod. Teratogenní účinek při této dávce nebyl pozorován. Embryonální a fetální toxicita se projevuje nižší hmotností plodu a zvýšeným výskytem nadpočetných žeber. Nižší dávky, méně toxické pro samici (10/87 a 25/217 mg/kg tramadol/paracetamol) nebyly provázeny embryonální a fetální toxicitou. Výsledky klasických testů mutagenity neprokázaly možné riziko genotoxicity u člověka při užívání tramadolu. Podle výsledků testů karcinogenity nelze usuzovat na možné riziko podávání tramadolu u lidí. Studie velmi vysokých dávek na zvířatech ukazují, že tramadol v dávkách toxických pro samici měl vliv na organogenezi, osifikaci a neonatální mortalitu. Fertilita, reprodukční schopnost a vývoj potomků nebyly ovlivněny. Tramadol prostupuje placentou. Při perorálním podání tramadolu až do dávky 50 mg/kg u potkaních samců a do dávky 75 mg/kg u potkaních samic nebyla ovlivněna jejich fertilita. Doplňující studie neprokázaly v terapeutických dávkách. (tj. netoxických dávkách) žádný signifikantní genotoxický efekt paracetamolu. Dlouhodobé studie na potkanech a myších neprokázaly žádné signifikantní riziko kancerogenity u paracetamolu podávaného v dávkách, které nejsou hepatotoxické. Studie na zvířatech a zkušenosti získané u lidí neprokázaly do současné doby jakékoli důkazy o reprodukční toxicitě. 6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro: celulosový prášek, předbobtnalý škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu, kukuřičný škrob, magnesium-stearát.

Potahová vrstva: Potahová soustava OPADRY YS-1-6382G žlutá (hypromelosa 2910/3 a hypromelosa 2910/6, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172), polysorbát 80), karnaubský vosk.

6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3 Doba použitelnosti 3 roky

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení Přípravek ZALDIAR 37,5 mg/325 mg potahované tablety

je balen papír/PET/AL-PVC blistrech

Velikost balení 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci) Žádné zvláštní požadavky. 7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Grünenthal GmbH, Aachen, Německo 8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO 65/237/02-C 9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 25.9.2002 / 29.10. 2008 10. DATUM REVIZE TEXTU 5.9.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ

OBAL NEEXISTUJE

{KRABIČKA}

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ZALDIAR

37,5 mg/325 mg

potahované tablety

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

1 potahovaná tableta obsahuje 37,5 mg tramadoli hydrochloridum a 325 mg paracetamolum.

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH

2 potahované tablety (10, 20, 30, 40, 50, 60 potahovaných tablet)

5.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může ovlivnit pozornost při řízení motorových vozidel nebo obsluze strojů.

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Grünenthal GmbH, Aachen, Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

65/237/02-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ZALDIAR

EAN kód:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ZALDIAR

37,5 mg/325 mg

potahované tablety

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Logo Grünenthal

3.

POUŽITELNOST

EXP

4.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

Document Outline


Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.