Zabcare 5 Mg Potahované Tablety

Kód 0171858 ( )
Registrační číslo 73/ 173/12-C
Název ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY
Režim prodeje na lékařský předpis
Stav registrace léčivý přípravek po provedené změně registrace může být uváděn na trh po dobu 6 měsíců a používán do uplynutí doby použitelnosti, nejdéle po dobu platnosti registrace
Držitel registrace HELM AG, Hamburg, Německo
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0199587 POR TBL FLM 10X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0171850 POR TBL FLM 10X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0171853 POR TBL FLM 10X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0199590 POR TBL FLM 10X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0171856 POR TBL FLM 10X5MG III Potahovaná tableta, Perorální podání
0199593 POR TBL FLM 10X5MG III Potahovaná tableta, Perorální podání
0171852 POR TBL FLM 100X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0199589 POR TBL FLM 100X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0171855 POR TBL FLM 100X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0199592 POR TBL FLM 100X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0171858 POR TBL FLM 100X5MG III Potahovaná tableta, Perorální podání
0199595 POR TBL FLM 100X5MG III Potahovaná tableta, Perorální podání
0171851 POR TBL FLM 30X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0199588 POR TBL FLM 30X5MG I Potahovaná tableta, Perorální podání
0171854 POR TBL FLM 30X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0199591 POR TBL FLM 30X5MG II Potahovaná tableta, Perorální podání
0199594 POR TBL FLM 30X5MG III Potahovaná tableta, Perorální podání
0171857 POR TBL FLM 30X5MG III Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak ZABCARE 5 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls168225/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Zabcare 5 mg potahované tablety

Solifenacini succinas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. – Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

– Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

– Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je přípravek Zabcare a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zabcare užívat

3.

Jak se přípravek Zabcare užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak přípravek Zabcare uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK ZABCARE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Účinná látka přípravku Zabcare patří mezi látky nazývané anticholinergika. Tyto látky snižují zvýšenou aktivitu močového měchýře. V důsledku toho vydržíte déle, aniž byste musel(a) jít na toaletu a množství moče, které je váš měchýř schopen pojmout, se zvyšuje. Přípravek Zabcare je určen k léčbě příznaků zvýšené aktivity močového měchýře. Těmito příznaky jsou: silná, náhlá nutnost spěchat na toaletu bez předchozího varování, velmi časté močení nebo případy pomočení, když se nemůžete včas dostat na toaletu. 2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZABCARE UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Zabcare – jestliže máte problémy s hromaděním moči v měchýři kvůli obtížnému vyprazdňování

(retence moči).

– jestliže trpíte závažným onemocněním žaludku nebo střev (včetně střevní choroby nazývané

toxický megakolon, při které dochází k akutnímu rozšíření střeva, jedná se o komplikaci ulcerózní kolitidy).

– jestliže trpíte svalovým onemocněním nazývaným myasthenia gravis, které může způsobit

extrémní svalovou slabost.

– jestliže trpíte vysokým nitroočním tlakem s postupnou ztrátou vidění (glaukom). – jestliže jste přecitlivělý(á) na solifenacin nebo kteroukoli jinou složku přípravku Zabcare . – jestliže jste léčen(a) hemodialýzou. – jestliže trpíte závažnou jaterní chorobou.

– jestliže trpíte závažnou chorobou ledvin nebo středně závažnou chorobou jater a užíváte léky, které

by mohly ovlivňovat vylučování přípravku Zabcare z vašeho těla (např. ketokonazol). Váš lékař nebo lékárník vás v takovém případě upozorní.

– Pokud se vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti, informujte o tom svého lékaře

dříve, než začnete přípravek Zabcare užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zabcare je zapotřebí – jestliže máte potíže s vyprazdňováním močového měchýře (obstrukce močového měchýře) nebo

máte problémy s močením (např. slabý proud moči). V takovém případě je riziko hromadění moče v měchýři mnohem vyšší.

– jestliže máte nějakou překážku v trávicím traktu (konstipace). – jestliže se u vás vyskytuje riziko snížené aktivity trávicího traktu (pohyb žaludku a střev). Váš

lékař vás v takovém případě upozorní.

– jestliže trpíte závažnou chorobou ledvin. – jestliže trpíte středně závažnou chorobou jater. – jestliže trpíte brániční kýlou (hiátovou hernií) nebo máte problémy s pálením žáhy. – jestliže trpíte poruchou nervového systému nazývanou autonomní neuropatie. Pokud se vás cokoli z výše uvedeného týká nebo týkalo v minulosti, informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek Zabcare užívat. Váš lékař by měl před zahájením léčby přípravkem Zabcare vyloučit jiné příčiny častého močení, např. srdeční selhání nebo onemocnění ledvin. Pokud máte infekci močových cest, váš lékař vám předepíše antibiotikum (lék proti bakteriální infekci). Děti a dospívající Přípravek Zabcare není určen pro podávání dětem nebo dospívajícím mladším 18 let. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Je zvláště důležité informovat svého lékaře, pokud současně užíváte: – jiné anticholinergní přípravky, jelikož účinek i nežádoucí účinky obou přípravků se mohou zvýšit.

Informujte svého lékaře, že přípravek, který užíváte, patří do této skupiny.

– cholinergika, která mohou snižovat účinek přípravku Zabcare . Informujte svého lékaře, že

přípravek, který užíváte, patří do této skupiny.

– přípravky, jako například metoklopramid a cisaprid, které stimulují pohyb trávicího traktu.

Přípravek Zabcare může snižovat jejich účinek.

– přípravky, jako například ketokonazol, itrakonazol (přípravky používané při léčbě plísňových

onemocnění), ritonavir, nelfinavir (přípravky používané při léčbě infekcí HIV) a verapamil, diltiazem (přípravky používané při léčbě vysokého tlaku a srdečních onemocnění). Tyto přípravky zpomalují vylučování přípravku Zabcare z těla.

– přípravky, jako například rifampicin (přípravek používaný při léčbě tuberkulózy a jiných

bakteriálních infekcí) a fenytoin, karbamazepin (přípravky používané při léčbě epilepsie). Tyto přípravky mohou urychlovat vylučování přípravku Zabcare z těla.

– přípravky, jako jsou bisfosfonáty, které mohou způsobit nebo zhoršit zánět jícnu (esofagitida).

Informujte svého lékaře, že přípravek, který užíváte, patří do této skupiny.

Užívání přípravku Zabcare s jídlem a pitím Přípravek Zabcare můžete užívat spolu s jídlem nebo bez něj, jak vám to vyhovuje. Těhotenství a kojení Pokud váš lékař není přesvědčen, že je to nezbytné, neměla byste v těhotenství Zabcare užívat. Užívání přípravku Zabcare v období kojení je třeba se vyhnout, protože solifenacin se může dostat do mateřského mléka. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Zabcare může způsobit rozmazané vidění a někdy i ospalost a únavu. Pokud se u vás projevují tyto nežádoucí účinky, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje a stroje. Důležité informace o některých složkách přípravku Zabcare Přípravek Zabcare obsahuje mléčný cukr (laktóza). Pokud Vám lékař sdělil, že máte nesnášenlivost některých cukrů, před užíváním tohoto léčivého přípravku se obraťte na svého lékaře. 3.

JAK SE PŘÍPRAVEK ZABCARE UŽÍVÁ

Pokyny pro správné užívání Vždy užívejte přípravek Zabcare přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jist(a), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Tabletu polykejte celou a zapijte ji nějakou tekutinou, např. sklenicí vody. Přípravek můžete užívat spolu s jídlem nebo bez něj, jak vám to vyhovuje. Tablety nedrťte. Dávkování Obvyklá dávka je 5 mg na den, pokud však lékař neurčil dávku 10 mg na den. Děti a dospívající Přípravek Zabcare není určen pro podávání dětem nebo dospívajícím mladším 18 let. Jestliže jste užil(a) více přípravku Zabcare , než jste měl(a): Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet přípravku Zabcare nebo došlo k náhodnému požití přípravku Zabcare dítětem, ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Příznaky předávkování mohou zahrnovat: bolesti hlavy, sucho v ústech, závratě, ospalost a rozmazané vidění, vnímání věcí, které nejsou skutečné (halucinace), výrazné vzrušení, křeče (konvulze), potíže s dýcháním, zrychlená srdeční frekvence (tachykardie), hromadění moči v močovém měchýři (retence moči) a rozšíření zornic (mydriáza). Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zabcare Pokud jste si zapomněl(a) vzít dávku v obvyklou dobu, užijte ji co nejdříve, ale ne pokud už je čas na další dávku. Neužívejte více než jednu dávku denně. Pokud jste na pochybách, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zabcare Pokud léčbu přípravkem Zabcare ukončíte, vaše příznaky zvýšené aktivity močového měchýře se mohou vrátit nebo zhoršit. Než léčbu přerušíte, poraďte se vždy se svým lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zabcare nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Zabcare může způsobit následující vedlejší účinky: Velmi časté (více než 1 uživatel z 10 postižených) – sucho v ústech Časté (1 až 10 uživatelů ze 100 postižených)

– rozmazané vidění – zácpa, nevolnost, trávicí obtíže (např. pocit plnosti), bolest v oblasti žaludku, říhání, nevolnost a

pálení žáhy (dyspepsie), bolest břicha

Méně časté (1 až 10 uživatelů z 1 000 postižených) – infekce močových cest, zánět močového měchýře – ospalost – změny chuťového vnímání (dysgeuzie) – suché, podrážděné oči – sucho v nose – reflux kyseliny (gastroesofageální reflux) – sucho v krku – suchá kůže – obtížné močení – únava – hromadění tekutin v dolních končetinách (otok) Vzácné (1 až 10 uživatelů z 10 000 postižených) – hromadění velkého množství tvrdé stolice v tlustém střevě (fekální impakce) – hromadění moče v měchýři kvůli obtížnému vyprazdňování (retence moče) Velmi vzácné (méně než 1 uživatel z 10 000 postižených) – halucinace, zmatenost – závratě, bolesti hlavy – změny v elektrické aktivitě srdce (EKG), nepravidelná srdeční činnost (torsade de pointes) – zvracení – svědění, vyrážka, kožní alergie Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 5.

JAK PŘÍPRAVEK ZABCARE UCHOVÁVAT

PVC/PVDC/Al blistry, OPA/Al/PVC/Al blistry: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. PVC/ACLAR/Al blistry: Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek Zabcare nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte přípravek Zabcare , pokud si všimnete poškození balení nebo známky otevření. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Zabcare obsahuje

Léčivou látkou je solifenacini succinas. Každá potahovaná tableta obsahuje 5 mg solifenacini succinas. Další složky: Jádro tablety: kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, hypromelosa 6 (E464), magnesium-stearát (E572) Potahová vrstva tablety: hypromelosa (E464), makrogol 8000, mastek (E553b), oxid titaničitý (E171) a žlutý oxid železitý (E172) Jak přípravek Zabcare vypadá a co obsahuje toto balení Zabcare 5 mg jsou kulaté světle žluté potahované tablety o průměru přibližně 8 mm s vyznačeným kódem „390“ na jedné straně tablety.

Potahované tablety Zabcare 5 mg jsou dodávány v blistrech ve velikostech balení 10, 30 nebo 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci: Helm AG Nordkanalstr. 28 20097 Hamburg Německo Výrobce: Sanitas AB Veiveriu g. 134B 46352 Kaunas Litva Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Malta:

Zabcare 5 mg pillola miksija b’rita

Česká republika

Zabcare 5 mg potahované tablety

Slovenská republika

Zabcare 5 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.3.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls87755/2012

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Zabcare 5 mg potahované tablety Zabcare 10 mg potahované tablety 2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENͨ

Zabcare 5 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg solifenacini succinas, což odpovídá 3,8 mg solifenacinum.

Zabcare 10 mg: jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg solifenacini succinas, což odpovídá 7,5 mg solifenacinum.

Pomocné látky: monohydrát laktózy 107,5 mg 102,5 mg Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety. Každá tableta Zabcare 5 mg je kulatá světle žlutá tableta o průměru přibližně 8 mm a s vyznačeným kódem „390" na jedné straně tablety. Každá tableta Zabcare 10 mg je kulatá světle růžová tableta o průměru přibližně 8 mm a s vyznačeným kódem „391" na jedné straně tablety. 4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace Zabcare je indikován k symptomatické léčbě urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a naléhavosti močení u dospělých pacientů s hyperaktivním močovým měchýřem. 4.2 Dávkování a způsob podání Dávkování Doporučená dávka je 5 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. V případě potřeby je možno dávku zvýšit na 10 mg solifenacin sukcinátu jednou denně. Přípravek lze užívat spolu s jídlem nebo bez něj.

Zvláštní skupiny pacientů Starší pacienti U starších pacientů není úprava dávky nutná. Pacienti s poškozením ledvin U pacientů s mírným až středně těžkým poškozením ledvin (clearance kreatininu > 30 ml/min) není úprava dávky nutná. Pacienty s vážným poškozením ledvin (clearance kreatininu ≤ 30 ml/min) je třeba léčit s opatrností a dávkou ne vyšší než 5 mg jednou denně (viz bod 5.2). Pacienti s poškozením jater

U pacientů s lehkým poškozením jater není úprava dávky nutná. Pacienty se středně těžkým poškozením jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) je třeba léčit s opatrností a dávkou ne vyšší než 5 mg jednou denně (viz bod 5.2). Pacienti léčení vysoce účinnými inhibitory cytochromu P450 3A4 Pokud se přípravek Zabcare podává současně s ketokonazolem nebo jinými vysoce účinnými inhibitory CYP3A4, jako jsou např. ritonavir, nelfinavir nebo itrakonazol, v terapeutických dávkách, neměla by maximální denní dávka přesáhnout 5 mg (viz bod 4.5). Pediatrická populace Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících mladších 18 let nebyla ještě stanovena. Z tohoto důvodu není přípravek Zabcare určen pro podávání dětem a dospívajícím. Způsob podání Zabcare se užívá perorálně, polyká se celá tableta a zapíjí tekutinou. 4.3 Kontraindikace - Solifenacin je kontraindikován u pacientů s močovou retencí, závažnými gastrointestinálními poruchami (včetně toxického megakolonu), myasthenia gravis a glaukomem s úzkým úhlem a u pacientů, u kterých existuje riziko vzniku těchto stavů. - Pacienti přecitlivělí na léčivou látku nebo některou jinou látku obsaženou v přípravku. - Pacienti léčení hemodialýzou (viz bod 5.2). - Pacienti se závažným poškozením jater (viz bod 5.2). - Pacienti se závažným poškozením ledvin nebo středně závažným poškozením jater se současnou léčbou silným inhibitorem CYP3A4, např. ketokonazolem (viz bod 4.5). 4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití Před léčbou přípravkem Zabcare je třeba zvážit jiné možné příčiny častého močení (srdeční selhání nebo onemocnění ledvin). Pokud je přítomna močová infekce, je nutno zahájit léčbu vhodnými antibiotiky. Zabcare je třeba podávat opatrně pacientům s: - klinicky významnou obstrukcí močových cest s rizikem vzniku retence moči; - poruchami gastrointestinálního traktu obstrukčního typu; - rizikem snížené motility gastrointestinálního traktu; - závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu ≤ 30 ml/min; viz bod 4.2 a 5.2), dávky u těchto pacientů by neměly překročit 5 mg; - středně závažným poškozením jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9; viz bod 4.2 a 5.2), dávky u těchto pacientů by neměly překročit 5 mg; - současnou léčbou silným inhibitorem CYP3A4, např. ketokonazolem (viz bod 4.2 a 4.5); - hiátovou hernií nebo gastroesofageálním refluxem a se souběžnou léčbou léky, které mohou vyvolat nebo zhoršit zánět jícnu (jako jsou bisfosfonáty); - autonomní neuropatií. U pacientů s neurogenními příčinami zvýšené aktivity detrusoru nebyla bezpečnost a účinnost dosud stanovena. Pacienti se vzácně se vyskytující dědičnou intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy/galaktózy by tento přípravek neměli užívat. Maximální účinek přípravku Zabcare lze stanovit nejdříve po 4 týdnech léčby.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Farmakologické interakce

Současné podávání s jinými léčivými přípravky s anticholinergními vlastnostmi může mít za následek výraznější léčebný účinek i nežádoucí účinky. Mezi ukončením léčby přípravkem Zabcare a zahájením jiné anticholinergní terapie je nutná přestávka přibližně 1 týden. Léčebný účinek solifenacinu může být snížen současným podáváním agonistů cholinergních receptorů. Solifenacin může snižovat účinek léčivých přípravků, které stimulují motilitu gastrointestinálního traktu jako jsou metoklopramid a cisaprid. Farmakokinetické interakce Studie in vitro prokázaly, že v terapeutických koncentracích solifenacin neinhibuje CYP1A1/2, 2C9, 2C19, 2D6 nebo 3A4 z lidských jaterních mikrozómů. Solifenacin tedy pravděpodobně neovlivňuje clearance léků metabolizovaných těmito CYP enzymy. Účinky ostatních léčivých přípravků na farmakokinetiku solifenacinu Solifenacin je metabolizován CYP3A4. Současné podávání ketokonazolu (200 mg denně), silného inhibitoru CYP3A4, má za následek dvojnásobné zvýšení AUC u solifenacinu. Podávání ketokonazolu v dávce 400 mg denně vede k trojnásobnému zvýšení AUC u solifenacinu. Pokud je tedy přípravek Zabcare podáván současně s ketokonazolem nebo jinými potentními inhibitory CYP3A4 (např. ritonavir, nelfinavir, itrakonazol) v terapeutických dávkách, měla by se jeho maximální dávka omezit na 5 mg (viz bod 4.2). Současná léčba solifenacinem a potentním inhibitorem CYP3A4 je kontraindikována u pacientů se závažným poškozením ledvin nebo středně závažným poškozením jater. Účinky indukce enzymů na farmakokinetiku solifenacinu a jeho metabolitů nebyly studovány, stejně jako vliv substrátů s vyšší afinitou k CYP3A4 na expozici solifenacinu. Vzhledem k tomu, že solifenacin je metabolizován CYP3A4, jsou možné farmakokinetické interakce s jinými substráty s vyšší afinitou k CYP3A4 (např. verapamil, diltiazem) a s induktory CYP3A4 (např. rifampicin, fenytoin, karbamazepin).

Účinek solifenacinu na farmakokinetiku ostatních léčivých přípravků Orální kontraceptiva Zabcare nevykazuje žádnou farmakokinetickou interakci solifenacinu s kombinovanými orálními kontraceptivy (ethinylestradiol/levonorgestrel). Warfarin Zabcare nemění farmakokinetiku R-warfarinu nebo S-warfarinu nebo jejich účinek na protrombinový čas. Digoxin Zabcare nemá žádný vliv na farmakokinetiku digoxinu. Léčebné přípravky, které stimulují motilitu gastrointestinálního traktu Solifenacin může snižovat účinek léčivých přípravků, které stimulují motilitu gastrointestinálního traktu, jako jsou metoklopramid a cisaprid. 4.6 Fertilita, těhotenství a kojení Těhotenství Údaje o podávání solifenacinu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky (viz bod 5.3). Podávání přípravku Zabcare v těhotenství se z preventivních důvodů nedoporučuje.

Kojení Dostupné farmakodynamické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování solifenacinu/metabolitů do mléka (viz bod 5.3). Riziko pro kojence nelze vyloučit. Zabcare se během kojení nemá podávat. Fertilita Údaje o možných účincích Zabcare na mužskou a ženskou fertilitu nejsou k dispozici.. Studie na zvířatech nenaznačují přímé škodlivé účinky na fertilitu. Míra potenciálního rizika pro člověka není známá. Během plánování těhotenství se přípravek Zabcare nemá podávat. 4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje Vzhledem k tomu, že solifenacin může stejně jako ostatní anticholinergika způsobit rozmazané vidění a méně často i ospalost a únavu (viz bod 4.8, Nežádoucí účinky), může být schopnost řídit a obsluhovat stroje negativně ovlivněna. 4.8 Nežádoucí účinky a. Souhrnný bezpečnostní profil Vzhledem k farmakologickému účinku solifenacinu může přípravek Zabcare způsobit anticholinergní nežádoucí účinky, které jsou obecně mírné až střední intenzity. Výskyt těchto nežádoucích účinků závisí na dávce. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem u solifenacinu bylo sucho v ústech. Objevilo se u 11 % pacientů léčených dávkou 5 mg denně, u 22 % pacientů léčených 10 mg denně a u 4 % pacientů na placebu. Intenzita tohoto účinku byla obecně nízká a jen příležitostně vedla k vysazení léčiva. Celkově byla compliance u tohoto přípravku velmi vysoká (přibližně 99 %) a přibližně 90 % pacientů léčených solifenacinem dokončilo celou studii trvající 12 týdnů. b. Tabulka shrnující nežádoucí účinky Frekvence

Velmi časté ≥1/10

Časté ≥1/100 až <1/10

Méně časté ≥1/1000 až <1/100

Vzácné ≥1/10000 až <1/1000

Velmi vzácné <1/10000

Není známo Frekvenci nelze z dostupných údajů určit

Třída orgánových systémů podle databáze MedDRA Infekce a infestace

infekce močových cest cystitis

Psychiatrické poruchy

halucinace* stavy zmatenosti*

Poruchy nervového systému

somnolence poruchy chuti

závratě*, bolesti hlavy

Poruchy oka

rozmazané vidění

syndrom suchého oka

Srdeční poruchy

prodloužení QT intervalu* torsades de pointes

Respirační,

sucho v nose

hrudní a mediastinální poruchy Gastrointestinální poruchy

sucho v ústech

zácpa nevolnost dyspepsie bolest břicha

choroby spojené s gastroesofageálním refluxem sucho v krku

obstrukce tlustého střeva fekální impakce

zvracení*

Poruchy kůže a podkožní tkáně

suchá kůže

erythema multiforme* svědění*, vyrážka*, kopřivka*

Poruchy ledvin a močových cest

obtížné močení

retence moči

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

únava periferní otoky

* viz část c. c. Popis vybraných nežádoucích účinků Halucinace, stavy zmatenosti, závratě, bolesti hlavy, erythema multiforme, svědění, vyrážka a kopřivka byly nežádoucí účinky pozorované po uvedení přípravku na trh. Po uvedení na trh bylo v rámci celosvětového sledování bezpečnosti v souvislosti s užíváním solifenacinu hlášeno prodloužení QT intervalu a výskyt torsade de pointes. Vzhledem k tomu, že tyto spontánně hlášené příhody pocházejí ze zkušeností získaných po uvedení přípravku na trh z celého světa, nelze jejich četnost a roli solifenacinu v jejich kauzalitě spolehlivě stanovit. 4.9 Předávkování Předávkování solifenacinem může mít za následek vážné anticholinergní účinky. Nejvyšší dávka solifenacin sukcinátu, která byla podána lidským dobrovolníkům, činila 100 mg v jedné dávce. Při této dávce se objevily nejčastěji tyto nežádoucí účinky: bolest hlavy (mírná), sucho v ústech (střední intenzity), závratě (střední intenzity), ospalost (mírná) a rozmazané vidění (střední intenzity). Nejvyšší dávka solifenacin sukcinátu podaná náhodně jednomu pacientovi ve výši 280 mg během 5 hodin vedla k psychickým změnám nevyžadujícím hospitalizaci. V případě předávkování solifenacin sukcinátem by měl být pacient léčen aktivním uhlím. Výplach žaludku je užitečný, pokud se provede do jedné hodiny, ale nemělo by se vyvolávat zvracení. Stejně jako u ostatních anticholinergik mohou být příznaky léčeny následujícím způsobem: - Těžké centrální anticholinergní účinky jako halucinace nebo výrazná excitace: léčit fysostigminem nebo karbacholem. - Křeče nebo výrazná excitace: léčit benzodiazepiny. - Respirační insuficience: léčit umělou ventilací. - Tachykardie: léčit betablokátory. - Retence moči: léčit katetrizací. - Mydriáza: léčit pilokarpinem v očních kapkách a/nebo umístit pacienta do temné místnosti. Stejně jako u ostatních antimuskarinik je třeba při předávkování věnovat zvláštní pozornost pacientům se známým rizikem prodloužení QT intervalu (tj. s hypokalémií, bradykardií nebo současným

podáváním léků, které prodlužují QT interval) a relevantních již existujících srdečních chorob (tj. ischémie myokardu, arytmie, městnavého srdečního selhání). 5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: Jiná urologika včetně spazmolytik, močová spazmolytika, ATC kód: G04B D08. Mechanismus účinku Solifenacin je kompetitivní antagonista specifických cholinergních receptorů. Farmakodynamické účinky Močový měchýř má parasympatickou cholinergní inervaci. Acetylcholin způsobuje kontrakci hladkého svalstva detrusoru prostřednictvím muskarinových receptorů, z nichž rozhodující roli hraje subtyp M3. Farmakologické studie in vitro i in vivo ukazují, že solifenacin je kompetitivní inhibitor subtypu M3 muskarinových receptorů. Dále se prokázalo, že solifenacin je specifickým antagonistou muskarinových receptorů vykazujícím žádnou nebo jen nízkou afinitu k různým dalším testovaným receptorům a iontovým kanálům. Klinická účinnost a bezpečnost Léčba solifenacinem byla testována v dávkách 5 mg a 10 mg v několika dvojitě zaslepených randomizovaných kontrolovaných klinických studiích na mužích i ženách s hyperaktivitou močového měchýře. Jak je uvedeno v přiložené tabulce, v porovnání s placebem měly dávky 5 mg a 10 mg za následek statisticky významné zlepšení primárních i sekundárních sledovaných parametrů. Nástup účinku byl pozorován do 1 týdne po zahájení léčby a zůstal po dobu sledovaných 12 týdnů stabilní. Dlouhodobá otevřená studie dokázala, že účinnost přetrvává po dobu alespoň 12 měsíců. Po 12 týdnech se přibližně 50 % pacientů, kteří trpěli inkontinencí, zcela zbavilo příhod inkontinence a u 35 % pacientů frekvence močení klesla pod 8/den. Léčba příznaků hyperaktivity močového měchýře se pozitivně odrazila v řadě hodnocených kritérií kvality života, jako jsou celkové vnímání zdravotního stavu, vnímání inkontinence, pracovní, fyzická a sociální omezení, emoce, intenzita příznaků, měřítka intenzity, kvalita spánku a zachování životní energie. Výsledky (souhrnná data) ze 4 kontrolovaných studií Fáze 3 s léčbou v délce 12 týdnů

Placebo Solifenacin

5 mg 1 x denně

Solifenacin 10 mg 1 x denně

Tolterodin 2 mg 2 x denně

Frekvence močení za 24 h

Průměrná počáteční hodnota (baseline) Průměrné snížení z baseline Změna z baseline v % n p - hodnota*

11,9 1,4 (12 %) 1138

12,1 2,3 (19 %) 552 <0,001

11,9 2,7 (23 %) 1158 <0,001

12,1 1,9 (16 %) 250 0,004

Frekvence příhod nucení za 24 h

Průměrná počáteční hodnota (baseline) Průměrné snížení z baseline Změna z baseline v % n p - hodnota*

6,3 2,0 (32 %) 1124

5,9 2,9 (49 %) 548 <0,001

6,2 3,4 (55 %) 1151 <0,001

5,4 2,1 (39 %) 250 0,031

Frekvence příhod inkontinence za 24 h

Průměrná počáteční hodnota (baseline) Průměrné snížení z baseline Změna z baseline v % n p - hodnota*

2,9 1,1 (38 %) 781

2,6 1,5 (58 %) 314 <0,001

2,9 1,8 (62 %) 778 <0,001

2,3 1,1 (48 %) 157 0,009

Frekvence příhod nykturie za 24 h

Průměrná počáteční hodnota (baseline) Průměrné snížení z baseline Změna z baseline v % n p - hodnota*

1,8 0,4 (22 %) 1005

2,0 0,6 (30 %) 494 0,025

1,8 0,6 (33 %) 1035 <0,001

1,9 0,5 (26 %) 232 0,199

Objem moči na 1 močení

Průměrná počáteční hodnota (baseline) Průměrné zvýšení z baseline Změna z baseline v % n p - hodnota*

166 ml 9 ml (5 %) 1135

146 ml 32 ml (21 %) 552 <0,001

163 ml 43 ml (26 %) 1156 <0,001

147 ml 24 ml (16 %) 250 <0,001

Počet vložek za 24 h

Průměrná počáteční hodnota (baseline) Průměrné snížení z baseline Změna z baseline v % n p - hodnota*

3,0 0,8 (27 %) 238

2,8 1,3 (46 %) 236 <0,001

2,7 1,3 (48 %) 242 <0,001

2,7 1,0 (37 %) 250 0,010

Poznámka: Ve 4 pivotních studiích byly použity potahované tablety obsahující 10 mg solifenacinu a placebo. Ve 2 ze 4 studií byly použity i potahované tablety obsahující 5 mg solifenacinu a 1 studie zahrnovala i tolterodin v dávce 2 mg 2 x denně. Ne všechny parametry a léčebné skupiny byly posuzovány v každé jednotlivé studii. Z tohoto důvodu se uvedená čísla pacientů liší podle sledovaného parametru a léčebné skupiny. * p - hodnota se týká srovnání s placebem. 5.2 Farmakokinetické vlastnosti Všeobecná charakteristika Absorpce Po užití tablet přípravku Zabcare dosahuje solifenacin maximální plazmatické koncentrace (Cmax) za 3 až 8 hodin. Hodnota tmax nezávisí na dávce. Hodnota Cmax a plocha pod křivkou (AUC) stoupá proporcionálně s dávkou v rozmezí 5 až 40 mg. Absolutní biologická dostupnost je přibližně 90 %. Příjem potravy nemá na Cmax a AUC solifenacinu žádný vliv. Distribuce Zdánlivý distribuční objem solifenacinu po intravenózním podání je přibližně 600 litrů. Solifenacin je ve vysoké míře (přibližně 98 %) vázán na plazmatické proteiny, především na kyselý α1-glykoprotein. Metabolismus Solifenacin je ve významné míře metabolizován v játrech, především cytochromem P 450 3A4 (CYP3A4). Existují nicméně alternativní metabolické dráhy, které k metabolismu solifenacinu rovněž mohou přispívat. Systémová clearance solifenacinu je přibližně 9,5 l/hod a konečný poločas solifenacinu je 45 – 68 hodin. Po perorálním podání lze v plazmě kromě solifenacinu identifikovat

ještě jeden farmakologicky aktivní metabolit (4R-hydroxy-solifenacin) a tři metabolity neaktivní (N-glukuronid, N-oxid a 4R-hydroxy-N-oxid solifenacinu). Exkrece Po jednorázovém podání 10 mg solifenacinu značeného 14C bylo přibližně 70 % radioaktivity detekováno v moči a 23 % ve stolici po dobu 26 dnů. Ukázalo se, že přibližně 11 % radioaktivity v moči připadá na nezměněnou léčivou látku; asi 18 % na N-oxid metabolit, 9 % na 4R-hydroxy-N-oxid metabolit a 8 % na 4R-hydroxy metabolit (aktivní). Proporcionalita dávky V rozmezí terapeutických dávek je farmakokinetika lineární. Charakteristiky u pacientů Věk Není nutná žádná úprava dávky v závislosti na věku pacienta. Studie na starších pacientech prokázaly, že expozice solifenacinu (po podání 5 mg a 10 mg jednou denně) vyjádřená jako AUC se u zdravých starších osob (65 – 80 let) nelišila od hodnot mladých zdravých osob (mladších 55 let). U starších osob byla průměrná míra absorpce vyjádřená jako tmax mírně pomalejší a konečný poločas byl přibližně o 20 % delší. Tyto malé rozdíly nejsou považovány za klinicky významné. U dětí a dospívajících nebyla farmakokinetika solifenacinu stanovena. Pohlaví Farmakokinetika solifenacinu není ovlivněna pohlavím. Rasa Farmakokinetika solifenacinu není ovlivněna rasou. Poškození ledvin Hodnoty AUC a Cmax solifenacinu u pacientů s mírným až středním poškozením ledvin nebyly významně odlišné od hodnot nalezených u zdravých dobrovolníků. U pacientů se závažným poškozením ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) byla expozice solifenacinu významně větší než v kontrolní skupině: Cmax stoupla přibližně o 30 %, AUC o více než 100 % a t1/2 o více než 60 %. Byla pozorována statisticky významná závislost mezi clearance kreatininu a solifenacinu. Farmakokinetika u pacientů léčených hemodialýzou nebyla studována. (Viz body 4.2 a 4.3). Poškození jater U pacientů se středně závažným poškozením jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) není Cmax ovlivněna, AUC se zvyšuje o 60 % a t1/2 je dvojnásobný. Farmakokinetika solifenacinu u pacientů se závažným poškozením jater nebyla studována. (Viz body 4.2 a 4.3). 5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční a vývojové toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Ve studii pre- a postnatálního vývoje na myších měla léčba matky solifenacinem během kojení za následek nižší míru poporodního přežití, snížení hmotnosti mláďat a jejich pomalejší fyzický vývoj. Tyto parametry byly závislé na dávce a jejich míra je klinicky relevantní. 6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek Jádro tablety: Kukuřičný škrob

Monohydrát laktózy Hypromelosa 6 (E464) Magnesium-stearát (E 572) Potahová vrstva tablety: Hypromelosa (E464) Makrogol 8000 Mastek (E553b) Oxid titaničitý (E171) Žlutý oxid železitý (E172) Hypromelosa (E464) Makrogol 8000 Mastek (E553b) Oxid titaničitý (E171) Červený oxid železitý (E172) 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti PVC/PVDC/Al blistry, OPA/Al/PVC/Al blistry: 30 měsíců PVC/ACLAR/Al blistry: 2 roky 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání PVC/PVDC/Al blistry, OPA/Al/PVC/Al blistry: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. PVC/ACLAR/Al blistry: Uchovávejte při teplotě do 30°C. 6.5 Druh obalu a velikost balení Obal: Tablety mohou být zabaleny v několika typech blistrů: PVC/PVDC/Al, PVC/ACLAR/Al nebo OPA/Al/PVC/Al. Každý blistr obsahuje 10 tablet. Blistry jsou uloženy v kartonové krabičce. Velikost balení: 10, 30 nebo 100 tablet (na trhu nemusí být všechny velikosti balení.). 6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku <a pro zacházení s ním> Žádné zvláštní požadavky. 7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Helm AG Nordkanalstr. 28 20097 Hamburg Německo

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Zabcare 5 mg potahované tablety: 73/173/12-C Zabcare 10 mg potahované tablety: 73/174/12-C 9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

14.3.2012 10. DATUM REVIZE TEXTU 30.5.2012


nahoru

Informace na obalu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KARTON 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zabcare 5 mg potahované tablety Zabcare 10 mg potahované tablety Solifenacini succinas 2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá potahovaná tableta obsahuje 5 mg solifenacini succinas, což odpovídá 3,8 mg solifenacinum. Každá potahovaná tableta obsahuje 10 mg solifenacini succinas, což odpovídá 7,5 mg solifenacinum. 3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje laktózu. Další údaje naleznete v příbalové informaci. 4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

10 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet 100 potahovaných tablet 5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

EXP 9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

PVC/ACLAR/Al blistry: Uchovávejte při teplotě do 30°C. 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Helm AG Nordkanalstr. 28 20097 Hamburg Německo 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Zabcare 5 mg potahované tablety: 73/173/12-C Zabcare 10 mg potahované tablety: 73/174/12-C 13. ČÍSLO ŠARŽE Lot 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU Zabcare 5 mg Zabcare 10 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTRY 1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Zabcare 5 mg potahované tablety Zabcare 10 mg potahované tablety Solifenacini succinas 2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Helm AG, Německo 3.

POUŽITELNOST

EXP 4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot 5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.