Xyzal

Kód 0032716 ( )
Registrační číslo 24/ 050/02-C
Název XYZAL
Režim prodeje bez lékařského předpisu
Stav registrace registrovaný léčivý přípravek
Držitel registrace UCB FARCHIM S. A., BULLE, Česká republika
ATC klasifikace

nahoru

Varianty

Kód Náz. Forma
0013368 POR TBL FLM 1X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0032717 POR TBL FLM 10X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0085143 POR TBL FLM 100X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0085133 POR TBL FLM 10X10X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0042952 POR TBL FLM 14X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0085134 POR TBL FLM 15X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0013369 POR TBL FLM 2X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0032718 POR TBL FLM 20X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0085136 POR TBL FLM 21X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0042953 POR TBL FLM 28X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0085132 POR TBL FLM 2X10X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0032719 POR TBL FLM 30X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0085130 POR TBL FLM 4X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0085139 POR TBL FLM 40X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0013370 POR TBL FLM 5X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0032720 POR TBL FLM 50X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0085140 POR TBL FLM 60X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0032716 POR TBL FLM 7X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0085141 POR TBL FLM 70X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání
0085142 POR TBL FLM 90X5MG Potahovaná tableta, Perorální podání

nahoru

Příbalový létak XYZAL

1

Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195452/2011a příloha k sp. zn. sukls20708/2009; sukls182027/2011; sukls182000/2011; sukls106256/2010; sukls125337/2011; sukls 21793/2012; sukls160590/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Xyzal

5 mg potahované tablety

Levocetirizini dihydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Xyzal musíte užívat pečlivě podle tohoto návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. -

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

-

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.

-

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete: 1.

Co je Xyzal a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xyzal užívat

3.

Jak se Xyzal užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5

Jak Xyzal uchovávat

6.

Další informace

1.

CO JE XYZAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Levocetirizin-dihydrochlorid je léčivou látkou Xyzalu.Xyzal je antialergikum.

Používá se na léčbu onemocnění (příznaků) spojených s: alergickou rýmou, včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy kopřivkou (urtikarie).

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE XYZAL UŽÍVAT

Neužívejte Xyzal-

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na levocetirizin-dihydrochlorid, nebo jiné antihistaminikumnebo na kteroukoli další složku Xyzalu (viz „Co Xyzal obsahuje“).

-

jestliže máte závažné poškození funkcí ledvin (závažné selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min).

Zvláštní opatrnosti při použití Xyzalu je zapotřebíPotahované tablety Xyzal se nedoporučují k podávání dětem do 6 let, protože forma tablet nedovoluje úpravu dávkování.Jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo trpíte onemocněním ledvin, poraďte se o užívání Xyzalu s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař. Jestliže nemůžete vyprazdňovat močový měchýř (při potížích jako poranění míchy nebo zvětšená prostata), poraďte se se svým lékařem.

2

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravkyProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání Xyzalu s jídlem a pitímOpatrnosti je třeba při současném podávání Xyzalu a alkoholu. U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo jiných léků, které působí na centrální nervový systém, nepříznivě ovlivnit bdělost. U racemátu cetirizinu toto zvýšení účinku alkoholu nebylo prokázáno.

Těhotenství a kojeníPoraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.Sdělte svému lékaři, že jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNěkteří pacienti léčení Xyzalem mohou pociťovat ospalost/ malátnost, únavu a vyčerpání. Pokud máte v úmyslu řídit, vykonávat potenciálně nebezpečnou činnost nebo obsluhovat stroje, měl(a) byste nejprve vyčkat a vyzkoušet svou reakci na lék. Speciální testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání přípravku v doporučené dávce nedochází k negativnímu ovlivnění pozornosti.

Důležité informace o některých složkách XyzaluTablety obsahují laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tablety Xyzal užívat..

3.

JAK SE XYZAL UŽÍVÁ

Uvedené pokyny platí pouze v případě, že jste od svého lékaře nedostal(a) o užívání Xyzalu pokyny odlišné. V takovém případě užívejte Xyzal přesně podle pokynů lékaře. Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

U pacientů s poruchou funkce ledvin může být dávka snížena podle závažnosti jejich onemocnění ledvin. Pacienti, kteří mají poškozenou pouze funkci jater, užívají obvyklou předepsanou dávku. U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle míry poškození ledvinných funkcí a u dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte; dávku určí lékař.

Xyzal, potahované tablety, se nedoporučuje podávat dětem mladším než 6 let.

Jestliže se do 3 dnů příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhoršují, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem.

Jak a kdy užívat XyzalTablety se polykají celé a zapíjejí se vodou, mohou se užívat s jídlem i bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více Xyzalu, než jste měl(a)Jestliže jste užil(a) více Xyzalu, než jste měl(a), může se u dospělých objevit ospalost. U dětí se na začátku může projevit rozrušení a neklid, později pak ospalost.

Jestliže si myslíte, že jste užil(a) vyšší než doporučenou dávku Xyzalu, informujte svého lékaře, který rozhodne o dalších opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším lékařem, nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S podáváním pokračujte užitím následující dávky v předepsané době.

3

Jestliže jste přestal(a) užívat XyzalUkončení léčby Xyzalem dříve, než bylo plánováno, by nemělo mít nepříznivý účinek v tom smyslu, že by se příznaky onemocnění progresivně znovu objevily a jejich tíže by byla vyšší, než před zahájením léčby Xyzalem.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i Xyzal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.Častými (výskyt 1%-10%) převážně mírnými až středně závažnými hlášenými nežádoucími účinky jsou sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost/malátnost. Méně často (0,1%-1%) byly pozorovány nežádoucí účinky jako vyčerpání a bolesti břicha. Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako palpitace (bušení srdce), záchvaty,mravenčení, závratě, synkopa, třes, dysgeuzie (zkreslení vnímání chuti), pocit otáčení či pohybu, poruchy vidění, rozmazané vidění, bolestivé nebo obtížné močení, neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř, otoky, svědění, vyrážka, kopřivka, (otok, zčervenání a svědění kůže), kožní vyrážka, dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, agresivní nebo nervózní chování, nespavost, opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou, hepatitida (zánět jater), změna jaterních funkcí, zvýšená chuť k jídlu a nevolnost.

Při prvních příznacích reakce přecitlivělosti přestaňte Xyzal užívat a obraťte se ihned na svého lékaře. Příznaky reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok v ústech, otok jazyka, otok v obličeji a/nebo v krku, dýchací nebo polykací obtíže spojené s kopřivkou (angioedém), náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo šoku, někdy i smrtelnému.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.

JAK XYZAL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Xyzal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Xyzal obsahuje- Léčivou látkou je levocetirizin-dihydrochlorid.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg levocetirizin-dihydrochloridu.

- Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid

křemičitý, magnesium-stearát, hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171) a makrogol 400.

Jak Xyzal vypadá a co balení obsahujePotahované tablety jsou bílé nebo téměř bílé, oválné s Y logem na jedné straně.Jsou dodávány v blistrech v baleních 1, 2, 4, 5, 7, 10, 2 x 10, 14, 15, 20, 21 tablet.Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobceDržitel rozhodnutí o registraciUCB s.r.o., Praha, Česká republika

4

Výrobce<Aesica Pharmaceuticals S.r.l, Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itálie>< UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Velká Británie><Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Optotek 26, 01-940 Varšava, Polsko>

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie: XYZALL Česká republika: XYZAL Dánsko: XYZAL Estonsko: XYZAL Finsko: XYZALFrancie: XYZALLIrsko: XYZAL Itálie: XYZAL 5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILMKypr: XYZAL Litva: XYZAL 5 MG PLEVELE DENGTOS TABLETESLotyšsko: XYZAL Luxembursko: XYZALLMaďarsko: XYZAL 5 MG FILMTABLETTAMalta: XYZAL Německo: XUSALNizozemsko: XYZALNorsko: XYZAL Polsko: XYZAL Portugalsko: XYZAL Rakousko: XYZALLŘecko: XOZAL Slovenská republika: XYZAL Slovinsko: XYZAL 5 MG FILMSKO OBLOZENE TABLETEŠpanělsko: XAZALŠvédsko: XYZALSpojené království (Velká Británie): XYZAL

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 1.7.2012


nahoru

Souhrn údajů o léku (SPC)

1

Příloha č. 2a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls195452/2011a příloha k sp. zn. sukls104326/2010; sukls182027/2011; sukls106256/2010

SOUHRN ÚDAJU O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Xyzal5 mg, potahované tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 potahovaná tableta obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg.Pomocné látky: 63,50 mg monohydrátu laktosy v jedné tabletě.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tabletaBílá až téměř bílá potahovaná tableta s Y logem na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Symptomatická léčba alergické rinitidy (včetně perzistující alergické rinitidy) a urtikarie.

4.2

Dávkování a způsob podání

Potahované tablety se podávají perorálně, polykají se celé, zapíjejí se tekutinou a mohou se užívat s jídlemnebo bez jídla. Doporučuje se podávání v jedné denní dávce.

Pro děti od 2 do 6 let není možné upravit dávkování pro lékovou formu potahované tablety. Doporučuje se použít pediatrickou lékovou formu levocetirizinu.

Děti od 6 do 12 let:Doporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta).

Dospělí a dospívající ve věku od 12 let:Doporučená denní dávka je 5 mg (1 potahovaná tableta).

Starší pacienti:U starších pacientů se středně těžkým až těžkým postižením renálních funkcí se doporučuje upravit dávkování (viz níže „Pacienti s renálním postižením“).

Podávání levocetirizinu kojencům a batolatům ve věku do 2 let se nedoporučuje vzhledem k nedostatku údajů u této populace.

2

Dospělí pacienti s renálním postižením:Intervaly podávání se musí individuálně přizpůsobit podle renálních funkcí. Úpravu dávkování je možné určit pomocí následující tabulky. K použití této tabulky je třeba stanovení clearance kreatininu (CLCR) v ml/min. CLCR (ml/min) lze vypočítat na základě hodnoty sérového kreatininu (mg/dl) pomocí následujícího vzorce:

(mg/dl)

séru

v

kreatinin

x

72

(kg)

hmotnost

x

(roky)]

věk

-

[140

cr

CL

(x 0,85 pro ženy)

Úprava dávkování u pacientů s poškozenou renální funkcí:

Stupeň nedostatečnosti funkce ledvin

Clearance kreatininu (ml/min)

Dávka a frekvence

Normální funkce

≥80

1 tableta jednou denně

Mírný

50-79

1 tableta jednou denně

Středně závažný

30- 49

1 tableta jednou za 2 dny

Závažný

<30

1 tableta jednou za 3 dny

Dialyzovaní

pacienti

v konečném

stádiu onemocnění ledvin

<10-

kontraindikováno

U pediatrických pacientů s poškozením renálních funkcí se dávka musí individuálně přizpůsobit podle renální clearance pacienta a jeho tělesné hmotnosti. Nejsou k dispozici žádné specifické údaje pro děti s poškozením renálních funkcí.

Pacienti s jaterním poškozením:U pacientů s izolovaným poškozením jater není potřeba žádná úprava dávkování. U pacientů s postižením jater i ledvin se doporučuje úprava dávkování (viz výše „Pacienti s renálním postižením“).

Délka podávání:Intermitentní alergická rinitida (symptomy <4 dny/týden nebo délka trvání potíží méně než 4 týdny) má být léčena podle charakteru onemocnění a anamnézy – léčbu je možné přerušit po vymizení příznaků a znovu zahájit při jejich opětovném nástupu. U perzistující alergické rinitidy (symptomy >4 dny/týden a délka trvání potíží po dobu delší než 4 týdny) může být pacientovi navržena kontinuální léčba po dobu expozice alergenům. V současné době jsou k dispozici klinické údaje s podáváním 5 mg levocetirizinu ve formě potahovaných tablet po dobu 6 měsíců. Roční klinická zkušenost je k dispozici pro racemát v indikacích chronická kopřivka a chronická alergická rinitida.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na levocetirizin, na jiný piperazinový derivát nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.Pacienti se závažným poškozením renální funkce s clearance kreatininu nižší než 10 ml/min.Pacienti se vzácnými dědičnými poruchami, jako jsou intolerance galaktózy, vrozená deficience laktázy,nebo glukózo-galaktózová malabsorpce, nesmí tento lék užívat.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Podávání potahovaných tablet dětem do 6 let se nedoporučuje, protože tato léková forma nedovoluje odpovídající úpravu dávkování. Doporučuje se použít pediatrické lékové formy levocetirizinu.Při současném požívání alkoholu je třeba opatrnosti (viz Interakce).

3

Pozornost je třeba věnovat pacientům s predispozičními faktory retence moči (např. míšní léze, hyperplazie prostaty), protože levocetirizin může zvyšovat riziko retence moči.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S levocetirizinem se neprováděly interakční studie (ani studie s induktory CYP3A4); studie s racemátem (cetirizin) prokázaly, že se nevyskytují žádné klinicky významné nežádoucí interakce (s antipyrinem, pseudoefedrinem, cimetidinem, ketokonazolem, erythromycinem, azithromycinem, glypizidem a diazepamem). Ve studii s opakovaným podáváním theofylinu (400 mg jednou denně) byl pozorován malý pokles clearance cetirizinu (16%); dostupnost theofylinu nebyla současným podáváním cetirizinu změněna. Ve studii s opakovaným podávním ritonaviru (600 mg 2x denně) a cetirizinu (10 mg denně) byl rozsah expozice cetirizinu zvýšen asi o 40%, zatímco dispozice ritonaviru byla mírně změněna (-11%) po současném podání cetirizinu.

Stupeň absorpce levocetirizinu není ovlivněn jídlem, snižuje se však rychlost absorpce.U citlivých pacientů může současné podávání cetirizinu nebo levocetirizinu a alkoholu nebo dalších sedativ ovlivnit centrální nervový systém, třebaže bylo prokázáno, že racemát cetirizin nezesiluje účinky alkoholu.

4.6

Těhotenství a kojení

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje týkající se těhotných žen vystavených působení levocetirizinu. Ve studiích prováděných na zvířatech nebyly zaznamenány žádné přímé či nepřímé škodlivé účinky na březost, embryonální/fetální vývoj, porod nebo postnatální vývoj. Při předepisování přípravku těhotným nebo kojícím ženám je třeba opatrnosti.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Srovnávací klinické studie neprokázaly, že by levocetirizin v doporučené dávce ovlivňoval pozornost, reaktivitu nebo schopnost řídit. Přesto mohou někteří pacienti pociťovat během léčby Xyzalem ospalost, únavu nebo slabost. Proto by měl pacient přihlédnout při řízení motorových vozidel, při potenciálně nebezpečných činnostech nebo při ovládání strojů ke své individuální reakci na lék.

4.8

Nežádoucí účinky

Klinické studieV terapeutických studiích se ženami a muži ve věku od 12 do 71 let mělo 15,1% pacientů ve skupině s 5 mg levocetirizinu alespoň jednu nežádoucí reakci v porovnání s 11,3% ve skupině s placebem. 91,6% těchto nežádoucích účinků bylo mírně až středně závažné.V klinických terapeutických studiích bylo 1,0% (9/935) pacientů s 5 mg levocetirizinu a 1,8% (14/771) s placebem, kteří byli ze studie vyřazeni pro nežádoucí účinky.

Klinických terapeutických studií s levocetirizinem se účastnilo 935 jedinců, kteří užívali doporučenou dávku 5 mg léku denně. V této skupině byla zaznamenána následující incidence nežádoucích účinků s frekvencí 1% nebo vyšší (časté: ≥ 1/100 až  1/10) po podání 5 mg levocetirizinu nebo placeba:

Preferovaný termín(WHOART)

Placebo(n = 771)

Levocetirizin 5mg(n = 935)

Bolest hlavy

25 (3,2%)

24 (2,6%)

4

Ospalost

11 (1,4%)

49 (5,2%)

Sucho v ústech

12 (1,6%)

24 (2,6%)

Únava

9 (1,2%)

23 (2,5%)

Dále byl pozorován občasný výskyt nežádoucích účinků (méně časté ≥1/1000 až 1/100) jako astenie a bolesti břicha. Výskyt sedativních nežádoucích účinků léku, jako je ospalost, únava a astenie, byl pozorován častěji (8,1%) po 5 mg levocetirizinu než po užití placeba (3,1%).

Pediatrická populaceVe dvou placebem kontrolovaných studiích u pediatrických pacientů ve věku 6-11 měsíců a 1 rok až méně než 6 let 159 subjektů užívalo levocetirizin v dávkách 1,25 mg denně po dobu 2 týdnů nebo 1,25 mg 2x denně. Byla hlášena následující frekvence nežádoucích účinků s mírou výskytu 1% nebo vyšší pro levocetirizin a placebo.

Třídy

orgánových

systémů

a

preferovaný termín

Placebo (n=83)

Levocetirizin (n=159)

Gastrointestinální poruchyPrůjem

0

3(1,9%)

Zvracení

1(1,2%)

1(0,6%)

Zácpa

0

2(1,3%)

Poruchy nervového systémuSomnolence

2(2,4%)

3(1,9%)

Psychiatrické poruchyPoruchy spánku

0

2(1,3%)

Ve dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných studiích 243 dětí ve věku 6-12 let užívalo 5 mg levocetirizinu denně po různou dobu – od méně než 1 týden až 13 týdnů. Byla hlášena následující frekvence nežádoucích účinků s mírou výskytu 1% nebo vyšší pro levocetirizin nebo placebo.

Preferovaný termín

Placebo (n=240)

Levocetirizin 5mg (n=243)

Bolest hlavy

5(2,1%)

2(0,8%)

Somnolence

1(0,4%)

7(2,9%)

Zkušenosti po uvedení na trhNežádoucí účinky hlášené z postmarketingových zkušeností jsou uvedeny níže podle tříd orgánových systémů a podle frekvence. Frekvence je definována takto: velmi časté (≥1/10), časté (≥1/100 až <1/10), méně časté (≥1/1 000 až <1/100), vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000), velmi vzácné (<1/10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy imunitního systému:

není známo: hypersenzitivita včetně anafylaxe.

Poruchy metabolismu a výživy:

není známo: zvýšená chuť k jídlu.

Psychiatrické poruchy:

není známo: agrese, agitovanost, insomnie, sebevražedné myšlenky.

Poruchy nervového systému:

není známo: konvulze, parestezie, závratě, synkopa, tremor, dysgeuzie.

5

Poruchy ucha a labyrintu:

není známo: vertigo.

Poruchy oka:

není známo: poruchy vidění, rozmazané vidění.

Srdeční poruchy:

není známo: palpitace.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

není známo: dyspnoe.

Gastrointestinální poruchy:

není známo: nauzea.

Poruchy jater a žlučových cest:

není známo: hepatitida.

Poruchy ledvin a močových cest:

není známo: dysurie, retence moči.

Poruchy kůže a podkožní tkáně:

není známo: angioedém, fixní lékový exantém, pruritus, vyrážka, kopřivka.

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

není známo: myalgie.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

není známo: otok.

Vyšetření:

není známo: zvýšení tělesné hmotnosti, abnormální jaterní testy.

4.9

Předávkování

a) PříznakyPříznaky předávkování mohou zahrnovat ospalost u dospělých a počáteční rozrušení a neklid následované ospalostí u dětí.

b) Léčba předávkováníNení známo žádné specifické antidotum levocetirizinu.Pokud dojde k předávkování, doporučuje se symptomatická nebo podpůrná léčba. Pokud je doba od požití krátká, je vhodné provést výplach žaludku. Levocetirizin není možné účinně odstranit hemodialýzou.

5.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1

Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antihistaminika k systémovému použití, piperazinové derivátyATC kód: R06AE09Levocetirizin (R) enantiomer cetirizinu je účinný a selektivní antagonista periferních H1-receptorů.Vazebné studie prokázaly, že levocetirizin má značnou afinitu k lidským H1-receptorům (Ki=3,2 nmol/l). Levocetirizin má dvojnásobnou afinitu ve srovnání s cetirizinem (Ki=6,3 nmol/l). Levocetirizin se uvolňuje z H1-receptorů s poločasem 11538 min.Levocetirizin dosahuje po jednorázovém podání 90% obsazenosti receptorů za 4 hodiny a 57% obsazenosti za 24 hodin.Farmakodynamické studie u zdravých dobrovolníků prokázaly, že levocetirizin má v poloviční dávce účinek srovnatelný s cetirizinem jak na kůži, tak i v nose.

6

Farmakodynamická aktivita levocetirizinu byla studována v následujících randomizovaných kontrolovaných studiích: Ve studii porovnávající účinek 5 mg levocetirizinu, 5 mg desloratadinu a placeba na histaminem indukovaný “wheal and flare“ vedla léčba levocetirizinem k jeho statisticky významnému zmenšení (p<0,001) v porovnání s placebem a desloratadinem – tento účinek byl nejvyšší po prvních 12 hodinách a přetrvával po dobu 24 hodin.V placebem kontrolovaných studiích v modelu komorové expozice alergenům byl pozorován nástup účinku 5 mg levocetirizinu na příznaky vyvolané pylem jednu hodinu po podání léčiva.

V in vitro studiích (Boydenova komůrka a tkáňové kultury) bylo prokázáno, že levocetirizin inhibuje eotaxinem indukovanou transendoteliální migraci eosinofilů přes dermální i plicní buňky. Farmakodynamická experimentální studie in vivo (technika kožní komůrky) prokázala po podání 5 mg levocetirizinu u 14 dospělých pacientů v porovnání s placebem tři hlavní inhibiční mechanismy (inhibici uvolňování VCAM-1, modulaci vaskulární permeability a pokles uvolňování eosinofilů) na reakci vyvolanou pylem v prvních 6 hodinách.Účinnost a bezpečnost levocetirizinu byla prokázána v řadě dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studií u dospělých pacientů se sezónní, celoroční i perzistující alergickou rinitidou. V některých studiích bylo prokázáno, že levocetirizin výrazně zlepšuje příznaky alergické rinitidy včetně nosní kongesce.

6měsíční klinická studie s 551 dospělými pacienty (z toho 276 bylo léčeno levocetirizinem) s perzistující alergickou rinitidou (s příznaky během 4 dnů v týdnu po dobu nejméně čtyř po sobě jdoucích týdnů) s citlivostí na roztoče a pyly trav prokázala, že levocetirizin v dávce 5 mg byl klinicky a statisticky významně účinnější než placebo z hlediska celkového zmírnění skóre příznaků alergické rinitidy v celém průběhu trvání studie bez výskytu tachyfylaxe. Během trvání celé studie levocetirizin významně zlepšil kvalitu života pacientů.

Pediatrická bezpečnost a účinnost tablet levocetirizinu byla studována ve dvou placebem kontrolovaných studiích zahrnujících pacienty ve věku 6-12 let a trpících sezónní a celoroční alergickou rinitidou. V obou studiích levocetirizin významně zlepšil příznaky a kvalitu života pacientů.

U dětí mladších než 6 let byla klinická bezpečnost stanovena z několika krátko- nebo dlouhodobých studií.-

V jedné klinické studii bylo 29 dětí ve věku 2-6 let s alergickou rinitidou léčeno levocetirizinem 1,25 mg 2x denně po dobu 4 týdnů.

-

V jedné klinické studii bylo 114 dětí ve věku 1-5 let s alergickou rinitidou nebo chronickou idiopatickou urtikarií léčeno levocetirizinem 1,25 mg 2x denně po dobu 2 týdnů.

-

V jedné klinické studii bylo 45 dětí ve věku 6-11 měsíců s alergickou rinitidou nebo chronickou idiopatickou urtikarií léčeno levocetirizinem 1,25 mg 2x denně po dobu 2 týdnů.

-

Jedna dlouhodobá klinická studie (18měsíční) s 255 zařazenými atopickými subjekty ve věku 12-24 měsíců léčenými levocetirizinem.

Profil bezpečnosti byl podobný jako v krátkodobých studiích s dětmi ve věku 1-5 let.

V placebem kontrolované klinické studii zahrnující 166 pacientů s chronickou idiopatickou urtikarií, bylo 85 pacientů léčeno placebem a 81 pacientů levocetirizinem 5 mg 1x denně po dobu 6 týdnů. Léčbalevocetirizinem vedla k významnému zmírnění svědění během prvního týdne a po celou dobu trvání léčby v porovnání s placebem. Levocetirizin také v porovnání s placebem vedl k rozsáhlému zlepšení kvality zdraví a života, stanovené dermatologickým indexem kvality života.

7

Jako model pro urtikariální stavy byla studována chronická idiopatická urtikarie. Protože uvolňování histaminu je kauzální faktor při urtikariálních onemocněních, předpokládá se, že levocetirizin bude poskytovat symptomatickou úlevu mimo chronickou idiopatickou urtikarii i pro další urtikariální stavy.

Vztah farmakokinetiky a farmakodynamiky:Účinek na histaminem indukovanou kožní reakci není přímou funkcí plazmatické koncentrace.

Na EKG nedochází při podávání levocetirizinu k žádnému významnému ovlivnění QT intervalu.

5.2

Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetický profil levocetirizinu je lineární a na dávce a čase nezávislý, s nízkou variabilitou mezi jednotlivými subjekty. Farmakokinetický profil je stejný jak po podání samotného enantiomeru tak i cetirizinu. Nedochází k žádné chirální inverzi v procesu absorpce a eliminace.

AbsorpcePo perorálním podání je levocetirizin rychle a extenzivně absorbován. Maximální plazmatické koncentrace je dosaženo za 0,9 hodiny po podání. Ustáleného stavu je dosaženo za 2 dny. Maximální koncentrace je obvykle 270 ng/ml po podání jedné 5 mg dávky a 308 ng/ml po podání opakované dávky 5 mg levocetirizinu. Stupeň absorpce není závislý na dávce a není ovlivněn příjmem potravy, ale maximální koncentrace je potravou snížena a zpožděna.

Distribuce v organismuU lidí nejsou k dispozici žádné údaje týkající se tkáňové distribuce ani o přechodu levocetirizinu přes hematoencefalickou bariéru. U potkanů a u psů byly nalezeny nejvyšší tkáňové hladiny v játrech a v ledvinách, nejnižší v CNS kompartmentu.Levocetirizin se váže z 90% na plazmatické proteiny. Distribuce levocetirizinu je omezená, protože distribuční objem je 0,4 l/kg.

BiotransformaceU lidí se metabolizuje méně než 14% dávky levocetirizinu, a proto se předpokládá, že rozdíly dané genetickým polymorfismem nebo současným podáváním enzymatických inhibitorů jsou zanedbatelné. Metabolická přeměna spočívá v aromatické oxidaci, N- a O- dealkylaci a konjugaci s taurinem. Proces dealkylace je primárně zprostředkován CYP3A4, zatímco aromatická oxidace zahrnuje mnohonásobné a/nebo neurčené izoformy CYP. Levocetirizin v perorální dávce 5 mg neovlivňoval při dosažených koncentracích vyšších než maximálních aktivitu CYP izoenzymů 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4. Vzhledem k omezenému metabolismu a nulovému metabolickému inhibičnímu potenciálu je interakce levocetirizinu s jinými látkami nepravděpodobná.

Eliminace z organismuPlazmatický poločas u dospělých je 7,91,9 hodiny. Průměrná zdánlivá celková tělesná clearance je 0,63 ml/min/kg. Levocetirizin je vylučován převážně močí, v průměrném množství 85,4% dávky. Vylučování stolicí představuje pouze 12,9% dávky. Levocetirizin je vylučován glomerulární filtrací a aktivní tubulární sekrecí.

Renální poškozeníZdánlivá tělesná clearance levocetirizinu je úměrná clearance kreatininu. Proto se doporučuje u pacientů se středně závažným a závažným poškozením ledvin upravit intervaly podávání levocetirizinu na základě clearance kreatininu. U pacientů s anurií a v konečném stadiu selhání ledvin se snižuje celková tělesná clearance přibližně o 80% ve srovnání se zdravými subjekty. Množství levocetirizinu odstraněného standardní 4hodinovou hemodialýzou bylo 10%.

8

Pediatrická populaceÚdaje z pediatrické farmakokinetické studie s perorálním podáním jednorázové dávky 5 mg levocetirizinu u 14 dětí ve věku 6-11 let s tělesnou hmotností v rozmezí 20-40 kg ukazují, že Cmax a AUC hodnoty jsou asi 2x vyšší než bylo zjištěno u zdravých dospělých dobrovolníků ve zkřížené srovnávací studii. U této pediatrické populace byla střední hodnota Cmax 450 ng/ml, vyskytující se průměrně v čase 1,2 hodiny, hmotnostně normalizovaná celková tělesná clearance o 30% vyšší a poločas eliminace o 24% kratší ve srovnání s dospělými. Nebyla provedena farmakokinetická studie u pediatrických pacientů mladších než 6 let. Retrospektivní populační farmakokinetická analýza byla provedena u 324 subjektů (181 dětí ve věku 1-5 let, 18 dětí ve věku 6-11 let a 124 dospělých ve věku 18-55 let), kteří dostali jednorázové nebo násobné dávky levocetirizinu v rozmezí 1,25-30 mg. Údaje z této analýzy ukázaly, že po podání 1,25 mg jednou denně dětem ve věku 6 měsíců až 5 let se očekávají plazmatické koncentrace podobné jako u dospělých, kterým bylo podáváno 5 mg jednou denně.

Starší pacientiU starších subjektů jsou k dispozici pouze omezené údaje. Po opakovaném denním perorálním podání 30 mg levocetirizinu po dobu 6 dní u 9 starších subjektů (65-74 let) byla celková tělesná clearance asi o 33% nižší ve srovnání s mladšími subjekty. Dispozice racemického cetirizinu se ukázala být více závislá na renální funkci než na věku. Toto zjištění je patrně platné i pro levocetirizin, neboť oba, levocetirizin i cetirizin, jsou převážně vylučovány močí. Tudíž u starších pacientů by dávka levocetirizinu měla být nastavena podle jejich renální funkce.

PohlavíFarmakokinetické výsledky pro 77 pacientů (40 mužů, 37 žen) byly hodnoceny pro možný vliv pohlaví. Poločas byl lehce kratší u žen (7,08±1,72 hod) než u mužů (8,62±1,84 hod), avšak perorální clearance vztažená na tělesnou hmotnost u žen (0,67±0,16 ml/min/kg) se jeví jako srovnatelná s mužskou (0,59±0,12 ml/min/kg). Stejná denní dávka a dávkovací interval je použitelný pro muže i ženy s normální renální funkcí.

RasaEfekt lidské rasy na levocetirizin nebyl studován. Protože levocetirizin je převážně vylučován renálně a nejsou žádné rasové rozdíly v clerance kreatininu, neočekávají se rozdílné farmakokinetické charakteristiky levocetirizinu napříč rasami. Nebyly pozorovány žádné rasově závislé rozdíly v kinetice racemického cetirizinu.

Poškození jaterFarmakokinetika levocetirizinu u subjektů s poškozením jater nebyla zkoumána. U pacientů s chronickým jaterním poškozením (hepatocelulární, cholestatickou a biliární cirhózou), kterým bylo podáno 10 nebo 20 mg racemátu cetirizinu jednorázově, došlo v porovnání se zdravými subjekty k 50% prodloužení poločasu a ke 40% snížení clearance.

5.3

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje založené na konvenčních studiích farmakologie bezpečnosti, toxicity po opakovaných dávkách, reprodukční toxicity, genotoxicity nebo kancerogenního potenciálu neodhalily žádná speciální rizika pro člověka.

6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1

Seznam pomocných látek

9

Jádro: Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearátPotahová vrstva : Potahová soustava Opadry Y–1–7 000 bílá (hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), makrogol 400).

6.2

Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3

Doba použitelnosti

4 roky

6.4

Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5

Druh obalu a obsah balení

Al-OPA/Al/PVC blistr, krabičkaVelikost balení: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 2x10, 10x10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100 potahovaných tablet.Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

6.6

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UCB s.r.o.Thámova 11-13186 00 Praha 8Česká republika

8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

24/050/02-C

9.

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

20.2.2002/ 23.2.2006

10.

DATUM REVIZE TEXTU

22.4.2012


nahoru

Informace na obalu

OZNAČENÍ NA OBALU

Pro léčivý přípravek dostupný bez lékařského předpisu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Xyzal5 mg, potahované tabletylevocetirizini dihydrochloridum

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

1 tableta obsahuje levocetirizini-dihydrochloridum 5 mg

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje také laktosu. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Potahované tablety1 tableta, 2 tablety, 4 tablety, 5, 7, 10, 2x10, 14, 15, 20, 21 tablet.

5.

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.Perorální podání

6.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.

POUŽITELNOST

Použitelné do:

9.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UCB s.r.o.Praha, Česká republika

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

24/050/02-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

Na alergickou rýmu (i dlouhotrvající) a kopřivku. Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let je 1 tableta denně.

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Xyzal 5 mg tableta

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Xyzal5 mg, tabletylevocetirizini dihydrochloridum

2.

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

UCB

3.

POUŽITELNOST

EXP (MM-RRRR)

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5.

JINÉ

Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.